Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.11 din 11.04.2012

privind aprobarea Normei nr. 8/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative
ACT EMIS DE: Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 263 din 23 aprilie 2012SmartCity1

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 1.121 din 30 martie 2012 a Direcţiei reglementare şi autorizare şi prevederile art. 30, 31, 33, 34 şi 36 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, 22, art. 23 lit. f) şi ale art. 24 lit. a) şi j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre: Articolul 1Se aprobă Norma nr. 8/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 27/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 30 noiembrie 2010, prevăzută în anexa care face parte din prezenta hotărâre. Articolul 2Prezenta hotărâre şi norma menţionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 3Direcţia secretariat şi directorul general asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Mircea Oancea ANEXĂNORMA Nr. 8/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative Având în vedere prevederile art. 30, 31, 33, 34 şi 36 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, 22, art. 23 lit. f) şi ale art. 24 lit. a) şi j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă. ARTICOL UNICNorma nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 27/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 30 noiembrie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 20, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Documentul de informare şi solicitare a acordului participanţilor se publică pe pagina proprie de internet a administratorului. 2. La articolul 20, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (51 ) şi (52 ) , cu următorul cuprins: (51 ) Administratorul publică, în cel puţin două cotidiene de circulaţie naţională, pe o perioadă de cel puţin două zile consecutive, un anunţ prin care face cunoscută publicarea documentului de informare şi solicitare a acordului participanţilor pe pagina proprie de internet, precum şi dreptul participantului de a solicita documentul prevăzut la alin. (1). (52 ) Administratorul este obligat să transmită documentul de informare şi solicitare a acordului participanţilor, în termen de două zile lucrătoare de la data primirii solicitării, prin servicii poştale sau poştă electronică, la ultima adresă de corespondenţă a participantului ori la adresa menţionată de acesta în cerere. 3. La articolul 20, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:(6) Publicarea documentului de informare şi solicitare a acordului participanţilor pe pagina proprie de internet a administratorului şi prima publicare a anunţului prevăzut la alin. (51) se efectuează în aceeaşi zi. 4. La articolul 28, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Orice solicitare a Comisiei privind informaţii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Comisiei, sub sancţiunea respingerii cererii. 5. La articolul 29, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării ei, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind contenciosul administrativ. 6. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta normă. ANEXĂla normă (Anexa nr. 1 la Norma nr. 16/2010) CONTRACT-CADRU DE ADMINISTRARE model -Prezentul contract se încheie între: Societatea de administrare a fondului de pensii facultative ........ ................ ........ .............., cu sediul în ........ ........ .............., (denumirea) persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ..........., cod unic de înregistrare ........ ..............., cod IBAN ........ ............, deschis la ........ ........ .........., nr. şi data deciziei de autorizare ca administrator, emisă de către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, .............., codul de înscriere în Registrul Comisiei ........ ..........., reprezentată legal prin ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........., (numele, prenumele, C.I./B.I. seria .... nr. ......) în calitate de ........ ................ ........, denumită în continuare ........ ..............., şi participanţii ........ ........ ............. (numele ........ .........., prenumele ........ ........., cetăţenia ........ ..........., cu domiciliul în ................, C.I./B.I. seria ...... nr. ........ ........., CNP ........ ........ ........). Obiectul contractului Articolul 1
(1) Obiectul prezentului contract îl constituie administrarea fondului de pensii facultative ........ ................ ............ .
(2) Prin administrare, în sensul prezentului contract, părţile înţeleg........ ................ ................ ................ ................ ........ .........
(3) Participantul la fondul de pensii facultative împuterniceşte administratorul în vederea realizării obiectului prezentului contract.
(4) Principiile schemei de pensii facultative sunt ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. .
(5) Administratorul fondului de pensii facultative este obligat să respecte eventualele limitări ce ar decurge din prevederile prezentului contract.Durata contractului
Articolul 2Durata prezentului contract este de ........ ........ ............... . Preţul contractului Articolul 3Preţul contractului; modalităţi de plată Articolul 4Pentru administrarea fondului de pensii facultative, administratorul va reţine un comision de administrare care se compune dintr-un procent de ............%, aplicat la contribuţiile plătite de către participant, înainte de convertirea acestora în unităţi de fond, şi un procent de ...........% pe lună, aplicat la activul net total al fondului de pensii facultative. Articolul 5Metoda de calcul şi de percepere a comisioanelor este ........ ................ ............... . Obligaţiile administratorului Articolul 6Obligaţiile administratorului fondului de pensii facultative sunt ........ ........ ........... . Articolul 7În vederea ducerii la îndeplinire a obligaţiilor ce îi revin, administratorul fondului de pensii facultative va acţiona numai în interesul participanţilor la fond şi va lua toate măsurile necesare pentru prevenirea, înlăturarea, limitarea pierderilor, precum şi pentru exercitarea şi încasarea drepturilor cuvenite aferente activelor din portofoliul administrat. Articolul 8Evidenţele administratorului referitoare la participanţi, contribuţii, investiţii şi pensii facultative ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... . Articolul 9Procedurile privind modalităţile de soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor, precum şi procedurile de remediere a deficienţelor........ ................ ................ ................ ................ ............ . Articolul 10Administratorul va comunica participanţilor la fondul de pensii facultative orice informaţie cerută de aceştia şi având legătură cu obiectul prezentului contract, conform Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare. Drepturile participanţilor Articolul 11Drepturile participanţilor la fondul de pensii facultative sunt ........ ................ ................ ................ ........ ............. . Obligaţiile participanţilor Articolul 12Obligaţiile participanţilor la fondul de pensii facultative sunt ........ ................ ................ ................ ........ ............. . Răspunderea părţilor Articolul 13Administratorul fondului de pensii facultative răspunde pentru orice prejudiciu produs participanţilor prin: a)încălcarea actelor normative şi/sau a reglementărilor legale în vigoare; b)dol; c)neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.Depozitarea Articolul 14Administratorul este împuternicit prin prezentul act să încheie un contract cu o societate de depozitare avizată de Comisie, care să fie responsabilă pentru ţinerea în siguranţă a tuturor activelor fondului de pensii facultative, precum şi pentru îndeplinirea tuturor celorlalte obligaţii legale în legătură cu activitatea de depozitare. Auditul Articolul 15Administratorul este împuternicit prin prezentul act să încheie un contract cu persoane fizice sau juridice, persoane active, avizate de Comisie, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România, care să fie responsabile pentru auditarea situaţiilor financiar-contabile ale fondului de pensii facultative, precum şi pentru îndeplinirea tuturor celorlalte obligaţii legale în legătură cu activitatea de audit. Articolul 16Modalităţile de control exercitate de către auditori ........ ................ ................ ........ ........ . Forţa majoră Articolul 17Forţa majoră înlătură răspunderea, dacă este comunicată în termen de ........... zile calendaristice de la data apariţiei şi demonstrată în termen de ........... zile calendaristice de la data apariţiei. Modificarea contractului Articolul 18Modificarea prezentului contract se va face prin act adiţional, cu acordul părţilor. Încetarea contractului Articolul 19(1) Prezentul contract încetează de plin drept şi fără intervenţia instanţei de judecată în cazurile prevăzute de lege şi de reglementările speciale privind pe oricare dintre părţi.(2) Transferul activelor aferente conturilor individuale ale participanţilor se va realiza conform prevederilor legale.Litigii Articolul 20(1) Modul de rezolvare a litigiilor ........ ................ ................ ................ ................ .(2) Instanţa competentă este ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ .SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 11/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 11 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu