Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 60 din 14 august 2007

pentru aprobarea Normei nr. 28/2007 privind prospectul schemei de pensii facultative

ACT EMIS DE: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 596 din 29 august 2007In temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, ale art. 23 lit. f) şi ale art. 24 lit. a) şi g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări completări prin Legea nr. 313/2005,

conform Hotărarii Parlamentului Romaniei nr. 24/2006 privind numirea preşedintelui, a vicepreşedintelui şi a celorlalţi membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

avand în vedere prevederile art. 30, 31, 33, 34, 36, ale art. 86 alin. (2) şi ale art. 103 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

în baza hotărarii luate în şedinţa Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 14 august 2007,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărare:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 28/2007 privind prospectul schemei de pensii facultative, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărare.

Art. 2. - Prezenta hotărare şi norma menţionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, şi pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www. csspp.ro).

Art. 3. - Departamentul autorizare-reglementare împreună cu Secretariatul tehnic şi cu directorul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărari.

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

ANEXA

NORMA   Nr. 28/2007

privind prospectul schemei de pensii facultative

Avand în vedere prevederile art. 30, 31, 33, 34, 36, ale art. 86 alin. (2) şi ale art. 103 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, ale art. 23 lit. f) şi ale art. 24 lit. a) şi g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta normă reglementează conţinutul şi procesul de autorizare ale prospectului schemei de pensii facultative.

Art. 2. - Prospectul schemei de pensii facultative, denumit în continuare prospect, este elaborat şi propus de către un administrator şi se adresează participanţilor la un fond de pensii facultative, denumit în continuare fond.

Art. 3. - Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumită în continuare Lege.

CAPITOLUL II

Conţinutul prospectului

Art. 4. - Prospectul va conţine următoarele:

1.  Prima parte a prospectului prezintă informaţii/datele de identificare ale administratorului şi ale fondului:

a)  data publicării, informaţie care se va completa după obţinerea autorizaţiei;

b) denumirea fondului;

c) denumirea administratorului fondului;

d) codul unic de înregistrare al administratorului;

e)  numărul de înregistrare al administratorului la oficiul registrului comerţului;

f)  numărul şi data deciziei de autorizare ca administrator, după obţinerea acesteia;

g)  numărul şi data de înscriere în Registrul Comisiei, după obţinerea deciziei de la lit. f);

h) numărul deciziei de autorizare a prospectului, după obţinerea acesteia, precum şi numărul deciziilor ulterioare de autorizare a modificărilor prospectului;

i) numărul deciziei de autorizare a fondului, după obţinerea acesteia;

j) gradul de risc al fondului: ridicat/mediu/scăzut;

k) datele de contact ale administratorului fondului: adresă, telefon, fax, adresă de web, adresă de e-mail;

l) fraza: „Autoritatea competentă în domeniul reglementării şi supravegherii sistemului de pensii private din Romania este Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private."

2. Cuprinsul prospectului este următorul:

a)  definiţiile termenilor utilizaţi în prospectul schemei de pensii facultative, în mod special ale termenilor care definesc politica de investiţii, instrumentele financiare şi riscurile investiţiilor;

b) obiectivele fondului;

c)  condiţiile de eligibilitate, modalitatea de aderare şi de dobandire a calităţii de participant la un fond, potrivit prevederilor legale în vigoare;

d) frazele:

(i) „Aderarea la un fond de pensii facultative este o opţiune individuală, oferirea oricărui fel de beneficii colaterale fiind interzisă.";

(ii) „Administratorul nu poate refuza semnarea actului individual de aderare niciunei persoane care are dreptul de a participa la fondul de pensii facultative.";

(iii) „Toţi participanţii la un fond de pensii facultative au aceleaşi drepturi şi obligaţii şi li se aplică un tratament nediscriminatoriu.";

e) informaţii privind contribuţia exprimată în lei:

(i) limitele contribuţiei la fond, fără a depăşi limita maximă a contribuţiei prevăzută de lege;

(ii) posibilitatea stabilirii contribuţiei în sumă fixă sau în procent din venitul brut al participantului;

(iii) modalitatea de plată a contribuţiei;

(iv) posibilitatea de a modifica contribuţia, fără a depăşi limita maximă prevăzută de lege;

(v) posibilitatea suspendării sau încetării plăţii contribuţiei la fond, fără penalizarea participantului;

(vi) posibilitatea pentru participantul la un fond din Romania care a fost detaşat într-o altă ţară de a plăti în continuare contribuţia la fond pe durata detaşării;

f) obligaţiile participantului:

(i) să plătească contribuţia stabilită de comun acord în actul individual de aderare, precum şi să notifice în prealabil administratorului şi angajatorului, dacă este cazul, orice modificare, suspendare sau încetare a plăţilor;

(ii) să comunice administratorului şi angajatorului orice modificare a datelor sale personale;

(iii) să comunice administratorului în scris deschiderea dreptului de pensie facultativă;

g) declaraţia privind politica de investiţii;

h) modalitatea de schimbare a politicii de investiţii;

i) riscurile asociate structurii de portofoliu propuse;

j) pieţele financiare pe care investeşte administratorul;

k) structura portofoliului;

l) menţionarea în mod obligatoriu a frazelor:

(i) „Performanţele anterioare nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare.";

(ii) „Activele   fondului   de    pensii   facultative   sunt organizate, evidenţiate şi administrate distinct de activele administratorului şi de celelalte fonduri de pensii pe care le administrează";

(iii) „Autorizarea   de   către   Comisie   a   prospectului schemei de pensii facultative nu reprezintă o garanţie pentru   realizarea   obiectivelor  investiţionale   ale fondului de pensii.";

(iv) „Autorizarea   de   către   Comisie   a   prospectului schemei de pensii facultative nu implică în niciun fel aprobarea sau evaluarea de către Comisie a calităţii plasamentului în instrumente financiare şi nu oferă nicio garanţie participantului.";

m) alte elemente pe care administratorul le consideră necesare;

n) regimul fiscal al operaţiunilor fondului;

o) procedura de calcul al valorii activului net şi al valorii unităţii de fond sau menţiunea că aceste proceduri sunt în conformitate cu  normele Comisiei,  precum şi  modalitatea publicării acestor valori;

p) procedura de calcul al ratei anuale a rentabilităţii fondului sau menţiunea că această procedură este în conformitate cu normele Comisiei, precum şi modalitatea publicării acestei valori;

q) caracteristici ale contului individual al participanţilor, cu menţionarea în mod obligatoriu a textului: „Participantul este proprietarul activului personal din contul său. Activul personal nu poate face obiectul unei executări silite sau al unei tranzacţii, sub sancţiunea nulităţii actelor respective. Activul personal nu poate fi gajat sau cesionat, nu poate fi folosit pentru acordarea de credite sau pentru a garanta credite, sub sancţiunea nulităţii.";

r) modalitatea de transformare în unităţi de fond a contribuţiilor şi transferurilor de lichidităţi în conturile individuale ale participanţilor;

s) resursele financiare ale fondului;

ş) cuantumul şi structura cheltuielilor, respectiv o prezentare detaliată a comisioanelor şi taxelor suportate din contribuţii şi din activul fondului, precum şi modalitatea de percepere a acestora;

t) modalităţile de transfer la un alt fond şi valoarea penalităţilor;

ţ) condiţiile de acordare a prestaţiilor facultative în caz de invaliditate, precum şi condiţiile cumulative pe care trebuie să le îndeplinească participantul/beneficiarul, potrivit legii, pentru a obţine o pensie facultativă. Se va menţiona prevederea din lege potrivit căreia se va adopta o lege specială privind organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor reglementate şi supravegheate de Comisie;

u) garanţii oferite de administrator, în cazul în care acestea există:

(i) structura garanţiilor;

(ii) constituirea provizioanelor tehnice;

v) obligaţiile de raportare şi informare ale administratorului, periodicitatea şi tipurile de informări, informaţiile gratuite şi contra cost pe care le poate obţine participantul;

w) procedura de modificare a prospectului;

x) informaţii despre administrator:

(i) date despre membrii consiliului de administraţie, membrii comitetului de direcţie/conducători, conducătorii departamentului sau direcţiei de investiţii  şi,   după   caz,   membrii   comitetului   de investiţii, analiză şi risc din structura organizatorică a administratorului;

(ii) structura acţionariatului;

(iii) informaţii despre persoanele fizice şi/sau juridice care deţin, direct sau indirect, mai mult de 10% din acţiunile  administratorului ori  care ar putea să exercite poziţie de control, dacă este cazul;

y) informaţii despre depozitar: denumirea, adresa sediului social, telefon, fax, e-mail, adresa de web, precum şi numărul şi data avizului Comisiei;

z) informaţii despre auditorul financiar extern: denumirea, adresa sediului social, sedii secundare, telefon, fax, e-mail, web-site, numărul şi data avizului Comisiei;

3. Contractul de administrare a fondului, întocmit în conformitate cu modelul contractului-cadru prevăzut în anexa nr. 1.

CAPITOLUL III

Autorizarea prospectului schemei de pensii facultative

SECŢIUNEA 1

Condiţii generale

Art. 5. - Pentru a administra un fond, administratorul elaborează şi propune prospectul schemei de pensii facultative.

Art. 6. - Administratorul trebuie să obţină autorizarea prospectului pentru fiecare fond de pensii facultative pe care intenţionează să îl administreze.

Art. 7.-(1) Decizia de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative se eliberează în baza unei cereri al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2

(2) Cererea de autorizare a primului prospect al schemei de pensii facultative, însoţită de documentaţia completă, se depune şi se înregistrează la Comisie odată cu cererea de autorizare ca administrator de fonduri de pensii facultative, de către reprezentantul legal al societăţii de pensii, al societăţii de asigurare sau al societăţii de administrare a investiţiilor.

Art. 8. - Cererea pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative este însoţită de documentele prevăzute de Lege, precum şi de următoarele:

a) schema de pensii facultative, în baza căreia se elaborează prospectul, întocmită în conformitate cu prevederile Legii;

b)   proiectul contractului de administrare, întocmit în conformitate cu modelul-cadru prevăzut în anexa nr. 1;

c)    împuternicire semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al administratorului, în cazul în care acesta deleagă una sau mai multe persoane pentru a reprezenta societatea în relaţia cu reprezentanţii Comisiei, pe durata instrumentării cererii pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative.

SECŢIUNEA a 2-a

Procedura de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative

Art. 9. - (1) Autorizarea prospectului schemei de pensii facultative se realizează în cadrul procesului de autorizare ca administrator al societăţii de pensii, al societăţii de asigurare sau al societăţii de administrare a investiţiilor.

(2)  Comisia hotărăşte cu privire la eliberarea deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative, în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(3)  Decizia de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative se comunică în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(4) Orice solicitare a Comisiei privind informaţii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la alin. (2), un nou termen începand să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Comisiei, sub sancţiunea respingerii cererii.

(5) In situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului spre completare sau înlocuire, după caz.

Art. 10. - (1) Neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute în prezenta normă duce la respingerea cererii pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative.

(2)  Decizia de respingere, scrisă şi motivată, se comunică solicitantului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(3)  Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind contenciosul administrativ.

SECŢIUNEA a 3-a

Modificarea prospectului schemei de pensii facultative

Art. 11. - Prospectul schemei de pensii facultative poate fi modificat doar după îndeplinirea procedurii prevăzute în prezenta normă.

Art. 12. -Administratorul trebuie să obţină în prealabil avizul Comisiei pentru propunerile de modificare a prospectului schemei de pensii facultative, în conformitate cu procedura prevăzută în prezenta normă.

Art. 13. - Comisia autorizează modificarea prospectului schemei de pensii facultative numai după ce administratorul face dovada obţinerii acordului majorităţii participanţilor la fondul a cărui schemă se modifică.

SECŢIUNEA a 4-a

Procedura eliberării avizului prealabil pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative

Art. 14. - Administratorul va propune modificarea prospectului schemei de pensii facultative în funcţie de evoluţia reală a fondului şi de schimbările legislative, precum şi pentru a adapta prevederile schemei de pensii facultative la condiţiile specifice pieţei.

Art. 15. - (1) Decizia de avizare prealabilă a modificării prospectului schemei de pensii facultative se eliberează în baza unei cereri de avizare prealabilă a modificării acestuia, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Cererea, însoţită de documentaţia completă, se depune şi se înregistrează la Comisie de către administratorul care intenţionează să modifice schema de pensii a unui fond pe care îl administrează.

Art. 16. - Cererea pentru avizarea prealabilă a modificării prospectului schemei de pensii facultative este însoţită de următoarele documente:

a)   modificările propuse şi nota de fundamentare a administratorului;

b) forma finală a prospectului, ce urmează a fi difuzată în cazul obţinerii avizului Comisiei pentru modificarea prospectului;

c)  modalitatea de informare şi consultare a participanţilor şi beneficiarilor sau, după caz, a reprezentanţilor acestora, în conformitate cu prevederile prospectului ce urmează a fi modificat;

d) împuternicirea persoanei care reprezintă administratorul în relaţia cu reprezentanţii Comisiei;

e) cartea de identitate a persoanei împuternicite, în copie.

Art. 17. - (1) Comisia hotărăşte cu privire la eliberarea avizului prealabil de modificare a prospectului schemei de pensii facultative, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2) Orice solicitare a Comisiei privind informaţii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), un nou termen începand să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Comisiei, sub sancţiunea respingerii cererii.

(3) In situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului spre completare ori înlocuire, după caz.

Art. 18. - (1) Neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute în prezenta normă duce la respingerea cererii de eliberare a avizului prealabil.

(2)  Decizia de respingere, scrisă şi motivată, se comunică solicitantului în termen de maximum 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(3)  Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind contenciosul administrativ.

Art. 19. - O nouă cerere de eliberare a avizului prealabil pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative poate fi adresată Comisiei numai după ce au fost remediate deficienţele care au constituit motivele de respingere a cererii iniţiale.

SECŢIUNEA a 5-a

Procedura de obţinere a acordului majorităţii participanţilor pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative

Art. 20. - (1) In termen de maximum 10 zile calendaristice de la data obţinerii avizului prealabil de modificare a prospectului schemei de pensii facultative, administratorul informează participanţii şi beneficiarii acestora sau, după caz, reprezentanţii lor asupra propunerilor de modificare a prospectului, conform procedurii prevăzute în prospect.

(2) Administratorul, în termen de maximum 30 de zile de la data informării participanţilor, trebuie să obţină acordul majorităţii acestora pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative, în conformitate cu procedura de consultare a participanţilor, prevăzută în prospect.

(3)  Participanţii care nu sunt de acord cu propunerile de modificare a prospectului aduc la cunoştinţă, în scris, administratorului acest fapt în termen de maximum 30 de zile de la data informării.

(4) In baza notificării prevăzute la alin. (3), participanţii care nu sunt de acord cu propunerile de modificare a prospectului schemei de pensii facultative se pot transfera, fără penalităţi, la un alt fond.

Art. 21. - (1) Administratorul va întocmi un proces-verbal în care va menţiona că a obţinut acordul a jumătate plus unu din numărul participanţilor pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative.

(2) Procesul-verbal se întocmeşte nu mai devreme de 15 zile calendaristice de la data la care expiră termenul în care participanţii îşi pot exprima dezacordul faţă de modificările propuse.

(3) Inscrisurile care consemnează opoziţia participanţilor la modificarea prospectului schemei de pensii facultative se vor păstra în conformitate cu procedurile interne privind arhivarea.

(4)   Procesul-verbal va fi semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal al administratorului.

SECŢIUNEA a 6-a

Procedura de autorizare a modificării prospectului schemei de pensii facultative

Art. 22. - (1) Comisia autorizează modificarea prospectului schemei de pensii facultative în baza unei cereri de autorizare a modificării prospectului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Cererea se va depune însoţită de procesul-verbal în care se specifică că s-a obţinut acordul a jumătate plus unu din numărul participanţilor pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative.

Art. 23. - (1) Comisia hotărăşte cu privire la eliberarea autorizării modificării prospectului schemei de pensii facultative, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2) Orice solicitare a Comisiei privind informaţii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), un nou termen începand să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai tarziu de 30 de zile de la data solicitării Comisiei, sub sancţiunea respingerii cererii.

Art. 24. - (1) Neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute în prezenta normă duce la respingerea cererii de autorizare a modificării prospectului schemei de pensii facultative.

(2)   Decizia de aprobare sau de respingere, scrisă şi motivată, se comunică solicitantului în termen de maximum 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(3)  Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind contenciosul administrativ.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

Art. 25. - (1) Prospectul schemei de pensii facultative este pus în mod obligatoriu la dispoziţia publicului la sediul social şi la sediile secundare autorizate ale administratorului.

(2) Prospectul schemei de pensii facultative se publică în mod obligatoriu pe pagina de web a administratorului.

Art. 26. - (1) Prospectul schemei de pensii facultative modificat se publică cu respectarea normei privind informaţiile conţinute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative şi administratorii acestora.

(2)  Prospectul schemei de pensii facultative se republică integral, pe pagina de web a administratorului, după fiecare modificare autorizată de Comisie.

(3)  Republicarea prospectului schemei de pensii facultative se anunţă cel puţin într-un cotidian naţional.

Art. 27. - (1) In situaţia în care, în urma apariţiei unor acte normative, prospectul schemei de pensii facultative va necesita modificări, acestea se vor realiza fără a mai fi necesară îndeplinirea procedurilor de obţinere a acordului majorităţii participanţilor.

(2)  In termen de maximum 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a unor acte normative care duc la modificarea unor prospecte ale schemelor de pensii facultative, administratorii au obligaţia de a solicita Comisiei autorizarea prospectului cu modificările operate.

(3)  Administratorul, în situaţia prevăzută la alin. (1), va depune o cerere de autorizare a modificării prospectului care va cuprinde numai modificările operate ca efect al schimbării cadrului legislativ.

(4)   Pentru îndeplinirea prevederilor alin. (3) se aplică procedura prezentată la secţiunea a 6-a „Procedura de autorizare a modificării prospectului schemei de pensii facultative" a cap. III din prezenta normă, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentului articol.

Art. 28. - Nerespectarea dispoziţiilor cuprinse în prezenta normă se sancţionează cu:

a) suspendarea autorizaţiei de administrare conform art. 37 din Lege, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 58-70 din Lege privind administrarea specială;

b) retragerea autorizaţiei de administrare potrivit prevederilor art. 38 lit. c) şi h) din Lege.

Art. 29. -Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 30. - La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma nr. 6/2006 privind prospectul schemei de pensii facultative, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 766 din 8 septembrie 2006, aprobată prin Hotărarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 18/2006, precum şi Norma nr. 13/2006 privind autorizarea prospectului schemei de pensii facultative, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 880 din 27 octombrie 2006, aprobată prin Hotărarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 25/2006, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

ANEXA Nr. 1 la normă

CONTRACT-CADRU   DE  ADMINISTRARE

- model -

Prezentul contract se încheie între:

Societatea de administrare a fondului de pensii facultative(denumirea) ..........................................................................................................., cu sediul în................................................................................., persoană juridică romană, înregistrată la oficiul registrului comerţului sub nr................................., cod unic de înregistrare..................................., cod IBAN.............................................., deschis la............................................................, nr. şi data Deciziei de autorizare ca administrator emise de către Comisie..........................., nr. şi data de înscriere în Registrul Comisiei .................................................................., reprezentată legal prin .......................................................... (numele, prenumele, C.I./B.I. seria.... nr.......), în calitate de......................................................, denumită în continuare....................................., şi participanţii............................................ (numele..............................., prenumele..................................., cetăţenia............................., cu domiciliul în................................, C.I./B.I. seria......nr....................................., CNP..............................................).

Obiectul contractului

Art. 1. - (1) Obiectul prezentului contract îl constituie administrarea fondului de pensii facultative...................................................................................

(2) Prin administrare, în sensul prezentului contract, părţile înţeleg...............................................................................................................................

(3)  Participantul la fondul de pensii facultative împuterniceşte administratorul în vederea realizării obiectului prezentului contract.

(4) Principiile schemei de pensii facultative sunt:...........................................................................................................................................................

(5) Administratorul fondului de pensii facultative este obligat să respecte eventualele limitări ce ar decurge din prevederile prezentului contract.

Durata contractului

Art. 2. - Durata prezentului contract este....................................................................................................................................................................

Preţul contractului; modalităţi de plată

Art. 3. - Pentru administrarea fondului de pensii facultative, administratorul va reţine un comision de administrare care se compune dintr-un procent de............% aplicat la contribuţiile plătite de către participant, înainte de convertirea acestora în unităţi de fond, şi un procent de...........% pe lună aplicat la activul net total al fondului de pensii facultative.

Art. 4. - Metoda de calcul şi de percepere a comisioanelor este...................................................................................................................................

Obligaţiile administratorului

Art. 5. - Obligaţiile administratorului fondului de pensii facultative sunt:..........................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Art. 6. - In vederea ducerii la îndeplinire a obligaţiilor ce îi revin, administratorul fondului de pensii facultative va acţiona numai în interesul participanţilor la fond şi va lua toate măsurile necesare pentru prevenirea, înlăturarea, limitarea pierderilor, precum şi pentru exercitarea şi încasarea drepturilor cuvenite aferente activelor din portofoliul administrat.

Art. 7. - Evidenţele administratorului referitoare la participanţi, contribuţii, investiţii şi pensii facultative...........................................................................

Art. 8. - Procedurile privind modalităţile de constatare şi soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor, precum şi procedurile de remediere a deficienţelor........................................................................................................................................................................ ...................................................

Art. 9. -Administratorul va comunica participanţilor la fondul de pensii facultative orice informaţie cerută de aceştia şi avand legătură cu obiectul prezentului contract, conform Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative.

Drepturile participanţilor

Art. 10. - Drepturile participanţilor la fondul de pensii facultative sunt

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Obligaţiile participanţilor

Art. 11. - Obligaţiile participanţilor la fondul de pensii facultative sunt...........................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Răspunderea părţilor

Art. 12. -Administratorul fondului de pensii facultative răspunde pentru orice prejudiciu produs participanţilor prin:

a) încălcarea actelor normative şi/sau a reglementărilor speciale în vigoare;

b) dol;

c) neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Depozitarea

Art. 13. -Administratorul este împuternicit prin prezentul act să încheie un contract cu o societate de depozitare avizată de Comisie, care să fie responsabilă pentru ţinerea în siguranţă a tuturor activelor fondului de pensii facultative, precum şi pentru îndeplinirea tuturor celorlalte obligaţii legale în legătură cu activitatea de depozitare.

Art. 14. - Nivelul comisionului de depozitare este.................., calculat din valoarea medie lunară a activului net.

Auditul

Art. 15. -Administratorul este împuternicit prin prezentul act să încheie un contract cu persoane fizice sau juridice, persoane active, avizate de Comisie, care să fie responsabile pentru auditarea situaţiilor financiar-contabile ale fondului de pensii facultative, precum şi pentru îndeplinirea tuturor celorlalte obligaţii legale în legătură cu activitatea de audit.

Art. 16. - Preţul contractului de audit este ...................................................................................................................................................................

Art. 17. - Modalităţile de control exercitate de către auditori .......................................................................................................................................

Forţa majoră

Art. 18. - Forţa majoră înlătură răspunderea, dacă este comunicată în termen de... zile de la data apariţiei şi demonstrată în termen de...........zile de la data apariţiei.

Modificarea contractului

Art. 19. - Modificarea prezentului contract se va face prin act adiţional, cu acordul părţilor.

Incetarea contractului

Art. 20. - (1) Prezentul contract încetează de plin drept şi fără intervenţia instanţei de judecată în cazurile prevăzute de lege şi de reglementările speciale privind pe oricare dintre părţi.

(2) Transferul activelor conturilor individuale ale participanţilor se va realiza conform prevederilor legale.

Litigii

Art. 21. - (1) Modul de rezolvare a litigiilor.................................................................................................................................................................

(2) Instanţa competentă este........................................................................................................................................................................................

ANEXA Nr. 2 la normă

Datele de identificare ale solicitantului

Cerere pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative

1.  Denumirea fondului de pensii facultative:

  ......................................................................................................................................................

2. Denumirea solicitantului - administrator:.........................................................................................

3. Reprezentantul legal:.....................................................................................................................

                                      (numele, prenumele şi funcţia)                                  (numărul de telefon)

4. Persoana de contact: ...................................................................................................................

                                      (numele, prenumele şi funcţia)                                  (numărul de telefon)

5. Certificatul de înregistrare al administratorului la oficiul registrului comerţului:

........................................................................................................................................................

                                                  (seria, numărul şi data emiterii)

6. Codul unic de înregistrare al administratorului la oficiul registrului comerţului:

.......................................................................................................................................................

Prezenta cerere este însoţită de opisul documentelor anexate si de un număr de...............documente, totalizand un număr de................file.

Semnătura reprezentantului legal.........................................

Data                                                                                  Ştampila administratorului

...................................

FALSE DECLARAŢII SAU OMISIUNI INTENŢIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE

ANEXA Nr. 3  la normă

Datele de identificare ale solicitantului

Cerere de avizare prealabilă a modificării prospectului schemei de pensii facultative

1. Denumirea fondului de pensii facultative: .......................................................................................................................................................

2. Denumirea solicitantului - administrator:.........................................................................................

3. Reprezentantul legal:.....................................................................................................................

                                      (numele, prenumele şi funcţia)                                  (numărul de telefon)

4. Persoana de contact:....................................................................................................................

                                      (numele, prenumele şi funcţia)                                  (numărul de telefon)

5. Certificatul de înregistrare al administratorului la oficiul registrului comerţului:

........................................................................................................................................................

                                                (seria, numărul şi data emiterii)

6. Codul unic de înregistrare al administratorului la oficiul registrului comerţului:

.......................................................................................................................................

7.  Numărul deciziei de autorizare ca administrator al fondului de pensii facultative, emisă de Comisie

.......................................................................................................................................

                                                      (numărul şi data emiterii)

8.  Numărul deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative, emisă de Comisie

........................................................................................................................................................

                                                      (numărul şi data emiterii)

Prezenta cerere este însoţită de un proces-verbal si un număr de.................documente, totalizand un număr de.............file.

Semnătura reprezentantului legal.........................................

Data                                                                                             Ştampila administratorului

..................................

FALSE DECLARAŢII SAU OMISIUNI INTENŢIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE

ANEXA Nr. 4 la normă

Datele de identificare ale solicitantului

Cerere de autorizare a modificării prospectului schemei de pensii facultative

1. Denumirea fondului de pensii facultative:........................................................................................

2. Denumirea solicitantului - administrator:.........................................................................................

3. Reprezentantul legal:.....................................................................................................................

                                          (numele, prenumele şi funcţia)                                 (numărul de telefon)

4. Persoana de contact:....................................................................................................................

                                          (numele, prenumele şi funcţia)                                 (numărul de telefon)

5. Certificatul de înregistrare al administratorului la oficiul registrului comerţului:

.......................................................................................................................................................

                                                   (seria, numărul şi data emiterii)

6. Codul unic de înregistrare al administratorului la oficiul registrului comerţului:

........................................................................................................................................................

7.  Numărul deciziei de autorizare ca administrator al fondului de pensii facultative, emisă de Comisie ........................................................................................................................................................

                                                            (numărul şi data emiterii)

8.  Numărul deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative, emisă de Comisie ........................................................................................................................................................

                                                            (numărul şi data emiterii)

9.  Numărul avizului prealabil pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative, emis de Comisie ..........................................................................................................

                                                            (numărul şi data emiterii)

Prezenta cerere este însoţită de un proces-verbal si un număr de..........documente, totalizand un număr de.........file.

Semnătura reprezentantului legal................................

Data                                                                                          Ştampila administratorului

..............................

FALSE DECLARAŢII SAU OMISIUNI INTENŢIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 60/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 60 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu