E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 26 din 19 ianuarie 1996

pentru modificarea si completarea unor hotarari ale Guvernului adoptate in executarea Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 20 din 29 ianuarie 1996


SmartCity3


    Art. 1
    Normele metodologice privind procedura schimbului carnetelor cu certificate de proprietate si/sau cupoanelor nominative de privatizare contra actiuni la societatile comerciale cu capital de stat care se privatizeaza in baza Legii nr. 55/1995, precum si la Fondurile Proprietatii Private, procedura de alocare a actiunilor acestor societati comerciale si de certificare a calitatii de actionar ca urmare a schimbului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 749/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 223 din 28 septembrie 1995, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2. - (1) In vederea realizarii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 55/1995, a schimbului carnetelor cu certificate de proprietate, carnetelor cu certificate de proprietate incomplete si/sau cupoanelor nominative de privatizare, denumite in continuare titluri de privatizare, se organizeaza centre de subscriere si centre computerizate de preluare a datelor care vor fi transmise Institutului de Management si Informatica din subordinea Ministerului Industriilor.
    (2) Fondul Proprietatii de Stat si Fondurile Proprietatii Private furnizeaza Institutului de Management si Informatica din subordinea Ministerului Industriilor date si informatii cu privire la capitalul social al societatilor comerciale cuprinse in lista aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 626/1995, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 732/1995, actualizat la data de 31 decembrie 1995, precum si orice alte informatii necesare programului de alocare.
    (3) Datele si informatiile prevazute la alineatul precedent vor fi transmise sub semnatura presedintilor fondurilor respective."
    2. Alineatul (1) al articolului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3 - (1) Centrele de subscriere vor functiona in perioada 1 octombrie 1995 - 30 aprilie 1996 si vor fi organizate de institutiile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 55/1995, respectiv Fondurile Proprietatii Private, Casa de Economii si Consemnatiuni, Regia Autonoma "Posta Romana", societatile bancare cu capital de stat si societatile de asigurare cu capital de stat."
    3. Dupa alineatul (1) al articolului 3 se introduc alineatele (1^1)-(1^4), care vor avea urmatorul cuprins:
    "(1^1) Societatile comerciale incluse in lista aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 626/1995, astfel cum a fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. 732/1995, regiile autonome, institutiile publice, precum si alte institutii interesate, vor colabora cu institutiile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 55/1995, in vederea organizarii si functionarii de centre de subscriere la fiecare dintre acestea, in numele beneficiarului mandatului instituit de lege.
    (1^2) Centrele de subscriere prevazute la alineatul precedent pot primi cereri de subscriere si titluri de privatizare numai din partea salariatilor institutiei la care acestea sunt organizate, depuse in nume propriu sau mandatati in acest scop de alte persoane fizice, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 750/1995.
    (1^3) Consiliile locale comunale, in colaborare cu institutiile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 55/1995, vor organiza si vor asigura functionarea cel putin a unui centru mobil de subscriere pe raza respectivei unitati administrativ teritoriale, care va actiona in numele beneficiarului mandatului instituit de lege.
    (1^4) Pot fi solicitate, in scopul colaborarii la organizarea si functionarea acestor noi centre de subscriere, oricare dintre institutiile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 55/1995."
    4. Alineatul (1) al articolului 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7 - (1) Optiunile formulate si depuse de cetateni vor fi prelucrate computerizat de institutul de Management si Informatica din subordonarea Ministerului Industriilor, care va fi interconectat cu centrele computerizate de preluare a datelor si isi va desfasura activitatea sub coordonarea Secretariatului General al Guvernului si a Agentiei Nationale pentru Privatizare."
    5. Alineatul (3) al articolului 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Interconectarea se va realiza intre centrele computerizate de preluare a datelor si Institutul de Management si Informatica din subordinea Ministerului Industriilor."
    6. Litera c) a articolului 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "c) la societatile comerciale necuprinse in lista aprobata prin hotararile sus-mentionate, in conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 55/1995 si ale cap. III^1, din prezentele norme metodologice."
    7. Alineatul (5) al articolului 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Optiunile pentru dobandirea de actiuni la societatile comerciale, in conditiile mentionate la art. 9 lit. a), pot fi depuse la centrele de subscriere incepand cu data de 1 octombrie 1995, pana la data de 31 martie 1996 - inclusiv."
    8. Alineatul (1) al articolului 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11 - (1) Exprimarea optiunilor pentru unul dintre Fondurile Proprietatii Private, potrivit art. 9 lit. b), care se vor transforma in societati de investitii financiare conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 55/1995, se poate face pana la data de 30 aprilie 1996. Cetatenii indreptatiti pot utiliza, in acest scop, cupoane nominative de privatizare, carnete cu certificate de proprietate intregi si/sau carnete cu certificate de proprietate incomplete, la valoarea de 5.000 lei pentru un certificat de proprietate, indiferent de Fondul Proprietatii Private care l-a emis."
    9. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12. - Exprimarea optiunilor pentru societatile comerciale prevazute la art. 5 din Legea nr. 55/1995, pentru o cota de 30% din capitalul social al fiecareia, se poate realiza de catre cei indreptatiti, prin depunerea de carnete cu certificate de proprietate si/sau cupoane nominative de privatizare, pana la data de 31 martie 1996 inclusiv, la sediul Fondului Proprietatii Private la care este arondata societatea comerciala respectiva."
    10. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19. - Centrele computerizate de preluare a datelor au obligatia sa prelucreze informatiile si sa le transmita zilnic Institutului de Management si Informatica din subordinea Ministerului Industriilor."
    11. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20. - Institutul de Management si Informatica din subordinea Ministerului Industriilor centralizeaza cererile de schimb (optiunile) ale cetatenilor pe fiecare societate comerciala si pe fiecare Fond al Proprietatii Private si declanseaza procedura de alocare a actiunilor conform prezentelor norme metodologice."
    12. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23. - Optiunile primite de la centrele computerizate de preluare a datelor vor fi centralizate de catre Institutul de Management si Informatica din subordinea Ministerului Industriilor, pana la data de 20 aprilie 1996, potrivit normelor emise de Agentia Nationala pentru Privatizare."
    13. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24. - Alocarea actiunilor societatilor comerciale in functie de numarul si de valoarea titlurilor de privatizare depuse de cetateni se va face de catre Institutul de Management si Informatica din subordinea Ministerului Industriilor, sub supravegherea unei comisii formate din reprezentanti ai Consiliului pentru Coordonare, Strategie si Reforma Economica, Secretariatului General al Guvernului, Fondului Proprietatii de Stat, Fondurilor Proprietatii Private, Agentiei Nationale pentru Privatizare, Ministerului Finantelor, Ministerului de Interne si ai Departamentului pentru Administratie Publica Locala, desemnati in acest scop de institutiile respective."
    14. Alineatul (2) al articolului 27 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Institutul de Management si Informatica din subordinea Ministerului Industriilor va transmite Agentiei Nationale pentru Privatizare, precum si societatilor comerciale in cauza, lista nominala a actionarilor, rezultata in urma alocarii."
    15. Dupa capitolul III se introduce capitolul III^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "CAP. 3^1
    Procedura de subscriere pentru societatile comerciale prevazute la art. 5 din Legea nr. 55/1995 si procedura de alocare a actiunilor acestor societati comerciale
    Art. 27^1. - (1) Pentru societatile comerciale care nu sunt incluse in lista societatilor comerciale, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 626/1995, astfel cum a fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. 732/1995, cu exceptia celor prevazute la art. 6 alin. (2) si la art. 23 din Legea nr. 55/1995, Fondurile Proprietatii Private sunt obligate sa primeasca cereri de subscriere pentru cetatenii indreptatiti la schimb potrivit art. 5 din lege.
    (2) Transferul cu titlu gratuit catre cetatenii indreptatiti se face in limita unei cote de pana la 30% din capitalul social, prin schimbul carnetelor cu certificate de proprietate si/sau cupoanelor nominative de privatizare contra actiuni. Optiunile, impreuna cu titlurile de privatizare, se depun numai la Fondul Proprietatii Private la care societatea comerciala respectiva este arondata.
    Art. 27^2. - (1) Cetatenii indreptatiti la schimb, potrivit art. 5 din Legea nr. 55/1995, pot subscrie:
    a) individual, respectand procedura de subscriere prevazuta la art. 12 din prezentele norme metodologice;
    b) prin mandatare, cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 750/1995, precum si ale art. 12 din prezentele norme metodologice;
    c) individual, prin reprezentantul, persoana fizica, mandatat de membrii asociatiei salariatilor constituite in baza Legii nr. 77/1994, caz in care se vor respecta, in materie de mandatare, prevederile Hotararii Guvernului nr. 750/1995. In acest caz, sunt indreptatiti a solicita efectuarea schimbului titlurilor de privatizare numai acei membri ai asociatiei salariatilor prevazuti la art. 5 din Legea nr. 55/1995.
    (2) Nu sunt indreptatiti a solicita efectuarea schimbului titlurilor de privatizare membrii asociatiei salariatilor care au pierdut calitatea de salariat al societatii comerciale respective si care la data efectuarii schimbului sunt salariati ai altor societati comerciale.
    (3) Somerii cu ultimul loc de munca la respectiva societate comerciala, precum si pensionarii care, din diverse motive, nu sunt membri ai asociatiei salariatilor pot subscrie individual, cu respectarea procedurii de subscriere prevazute la art. 12 din prezentele norme metodologice.
    Art. 27^3. - Calitatea ceruta pentru a subscrie in conditiile art. 5 din Legea nr. 55/1995 se atesta dupa cum urmeaza:
    a) pentru salariati, de catre managerul sau directorul general al societatii comerciale respective, prin adeverinta individuala sau colectiva, dupa caz;
    b) pentru reprezentantii Fondului Proprietatii de Stat si ai Fondului Proprietatii Private in adunarea generala a actionarilor, prin prezentarea mandatului de reprezentare si prin depunerea unei fotocopii de pe acesta, certificata de catre manager sau, dupa caz, de catre directorul general al societatii comerciale;
    c) pentru membrii consiliului de administratie care nu au calitatea de salariat al respectivei societati comerciale, prin adeverinta individuala eliberata de catre manager sau, dupa caz, de catre directorul general al acesteia;
    d) pentru managerul, persoana fizica, sau directorul general, prin prezentarea contractului de management sau, dupa caz, a deciziei de numire si prin depunerea acestora in fotocopie;
    e) pentru somerii si pensionarii cu ultimul loc de munca la respectiva societate comerciala, prin prezentarea carnetului de munca si prin depunerea unei copii de pe acesta, care se certifica de catre functionarul care instrumenteaza schimbul titlurilor de privatizare;
    f) pentru producatorii agricoli individuali care intretin relatii contractuale cu caracter de continuitate cu societatea comerciala respectiva, daca aceasta se incadreaza in domeniul agriculturii, industriei prelucratoare de materii prime agricole ori al prestarilor de servicii pentru agricultura, prin depunerea unei adeverinte eliberate de catre managerul sau directorul general al societatii comerciale, dupa caz.
    Art. 27^4. - Producatorii agricoli individuali, persoane fizice, care fac parte dintr-o asociatie familiala avand calitatea de producator agricol, se incadreaza in prevederile art. 5 lit. e) din Legea nr. 55/1995 si sunt indreptatiti la schimb, daca vor prezenta dovada ca asociatia familiala din care fac parte intretine relatii contractuale cu caracter de continuitate cu societatea comerciala respectiva, atestata de managerul sau, dupa caz, de directorul general al acesteia.
    Art. 27^5. - (1) Cetatenii indreptatiti potrivit art. 5 din Legea nr. 55/1995 pot depune, in vederea efectuarii schimbului contra actiuni, carnetele cu certificate de proprietate detinute si cupoanele nominative de privatizare ai caror titulari sunt.
    (2) Cupoanele nominative de privatizare dobandite prin succesiune legala pot fi depuse numai in cazul in care procedura succesorala s-a finalizat prin eliberarea unui certificat de mostenitor avand ca unic mostenitor persoana indreptatita.
    Art. 27^6. - La depunerea cererilor de subscriere si a titlurilor de privatizare de catre cetatenii indreptatiti, Fondul Proprietatii Private le va elibera acestora recipise doveditoare privind efectuarea operatiunii respective.
    Art. 27^7. - Numarul actiunilor luate in calcul la alocare este aferent cotei de 30% din capitalul social al societatii comerciale, actualizat la data de 31 decembrie 1995, transferabil cu titlu gratuit. Alocarea actiunilor se va efectua in conformitate cu prevederile cap. III din prezentele norme metodologice.
    Art. 27^8. - Refuzul de primire a cererilor cetatenilor indreptatiti potrivit art. 5 din Legea nr. 55/1995, de catre Fondurile Proprietatii Private la care societatea comerciala este arondata, constituie contraventie si se sanctioneaza in conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din lege.
    Art. 27^9. - (1) Prevederile art. 5 din Legea nr. 55/1995 se aplica si in cazul societatilor comerciale prevazute la art. 2 din Legea nr. 58/1991, care nu au fost privatizate integral, anterior datei de 19 iunie 1995, prin metode reglementate de alte acte normative, numai in masura in care cota de gratuitate prevazuta de Legea nr. 58/1991 nu a fost transferata in totalitate de catre Fondul Proprietatii Private la care respectiva societate comerciala este arondata.
    (2) In situatia prevazuta la alineatul precedent, alocarea actiunilor se va face in limita cotei de gratuitate ramase disponibila pentru transferul cu titlu gratuit."
    16. Articolul 28 se abroga.
    17 Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29. - Pentru verificarea si ordonarea documentelor se poate prelungi, dupa caz, functionarea centrelor de subscriere pana la data de 31 mai 1996 inclusiv."
    Art. 2
    Hotararea Guvernului nr. 855/1995 pentru aplicarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 55/1995 cu privire la privatizarea societatilor comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura de tip "Agromec", "Servagromec" si "Agroservice", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 251 din 1 noiembrie 1995, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (2) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Numarul reprezentantilor pe care fiecare dintre institutiile abilitate il nominalizeaza in comisii va fi stabilit in functie de specificul fiecarui judet, de numarul, structura si dimensiunea societatilor comerciale de tip "Agromec", Servagromec" si "Agroservice", astfel incat operatiunile de evaluare sa fie finalizate pana la 1 februarie 1996 inclusiv.
    2. Anexa la hotarare, cuprinzand Normele metodologice cu privire la functionarea comisiilor sau, dupa caz, a subcomisiilor de evaluare si la intocmirea rapoartelor de evaluare in vederea privatizarii societatilor comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura, se modifica dupa cum urmeaza:
    a) Alineatul (4) al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Ofertele prevazute la alin. (3) se depun, in scris, la sediul secretariatului comisiei sau al institutiilor reprezentate in aceasta, in termenul indicat in anuntul publicitar, dar cu cel putin 10 zile inaintea datei de 15 februarie 1996."
    b) Alineatul (4) al articolului 12 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Capitalul social al societatii comerciale, modificat ca efect al aplicarii prezentelor norme metodologice va fi comunicat Institutului de Management si Informatica din subordinea Ministerului Industriilor de catre Fondul Proprietatii de Stat si Fondurile Proprietatii Private pana la data de 15 februarie 1996.
    Datele prevazute la alineatul precedent vor fi transmise sub semnatura presedintilor fondurilor respective.
    Art. 3
    Normele metodologice privind procedura schimbului carnetelor cu certificate de proprietate si/sau cupoanelor nominative de privatizare contra actiuni la societatile comerciale cu capital de stat care se privatizeaza in baza Legii nr. 55/1995, precum si la Fondurile Proprietatii Private, procedura de alocare a actiunilor acestor societati comerciale si de certificare a calitatii de actionar ca urmare a schimbului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 749/1995, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se vor republica in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se textelor o noua numerotare.

                   PRIM-MINISTRU
                  NICOLAE VACAROIU

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministru de stat,
                         presedintele Consiliului
                         pentru Coordonare, Strategie
                         si Reforma Economica,
                         Hildegard Puwak,
                         secretar de stat

                         Secretarul general al Guvernului,
                         Viorel Hrebenciuc
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 26/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 26 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 26/1996
Hotărârea 855 1995
pentru aplicarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 55/1995 cu privire la privatizarea societatilor comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura de tip "Agromec", "Servagromec" si "Agroservice"
Hotărârea 749 1995
pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura schimbului carnetelor cu certificate de proprietate si/sau cupoanelor nominative de privatizare contra actiuni la societatile comerciale cu capital de stat care se privatizeaza in baza Legii nr. 55/1995, precum si la Fondurile Proprietatii Private, procedura de alocare a actiunilor acestor societati comerciale si de certificare a calitatii de actionar ca urmare a schimbului
Hotărârea 749 1995
privind procedura schimbului carnetelor cu certificate de proprietate si/sau cupoanelor nominative de privatizare contra actiuni la societatile comerciale cu capital de stat care se privatizeaza in baza Legii nr. 55/1995, precum si la Fondurile Proprietatii Private, procedura de alocare a actiunilor acestor societati comerciale si de certificare a calitatii de actionar ca urmare a schimbului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 749/1995
Legea 55 1995
pentru accelerarea procesului de privatizare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu