Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 244 din 15 februarie 2001

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 101 din 28 februarie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 297/2000 pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul pentru intreprinderile
                         mici si mijlocii si cooperatie,
                         Ion Taban,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul dezvoltarii si prognozei,
                         Gheorghe Romeo Leonard Cazan

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii

    Legea nr. 133/1999:
    Art. 1
    (1) Prezenta lege reglementeaza stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
    (2) Prevederile cuprinse in prezentul act normativ se aplica si intreprinzatorilor autorizati prin Decretul-lege nr. 54/1990, precum si asociatiilor familiale.
    Art. 2
    In sensul prezentei legi, intreprinzatorul este o persoana fizica autorizata sau o persoana juridica care, in mod individual sau in asociere cu alte persoane fizice autorizate sau cu persoane juridice, organizeaza o societate comerciala, denumita in continuare intreprindere, in vederea desfasurarii unor fapte si acte de comert conform prevederilor art. 3.
    Art. 3
    Prin intreprindere se intelege orice forma de organizare a unei activitati economice, autonoma patrimonial si autorizata potrivit legilor in vigoare sa faca acte si fapte de comert, in scopul obtinerii de profit prin realizarea de bunuri materiale, respectiv prestari de servicii, din vanzarea acestora pe piata, in conditii de concurenta.
    Art. 4
    (1) Intreprinderile mici si mijlocii care isi desfasoara activitatea in sfera productiei de bunuri materiale si servicii se definesc, in functie de numarul mediu scriptic anual de personal, dupa cum urmeaza:
    a) pana la 9 salariati - microintreprinderi;
    b) intre 10 si 49 de salariati - intreprinderi mici;
    c) intre 50 si 249 de salariati - intreprinderi mijlocii.
    (2) Nu se incadreaza in prevederile prezentei legi societatile bancare, societatile de asigurare si reasigurare, societatile de administrare a fondurilor financiare de investitii, societatile de valori mobiliare si societatile cu activitate exclusiva de comert exterior.
    (3) Nu beneficiaza de prevederile prezentei legi societatile comerciale care au ca actionar sau asociat persoane juridice care indeplinesc cumulativ urmatoarele doua conditii:
    a) au peste 250 de angajati;
    b) detin peste 25% din capitalul social.
    (4) Beneficiaza de prevederile prezentei legi intreprinderile mici si mijlocii care realizeaza o cifra de afaceri anuala echivalenta cu pana la 8 milioane euro.

    Norme metodologice:
    1. Sunt considerate producatoare de bunuri materiale si/sau prestatoare de servicii intreprinderile mici si mijlocii care desfasoara activitati de aceasta natura, in conformitate cu Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu exceptia jocurilor de noroc.
    2. Nu intra sub incidenta acestor prevederi persoanele fizice si juridice a caror activitate principala o reprezinta cumpararea si revanzarea de produse sau inchirierea de bunuri mobile sau imobile.

    Legea nr. 133/1999:
    Art. 5
    (1) Dovada numarului mediu scriptic anual se elibereaza de catre Camera de munca, pe baza numarului mediu scriptic raportat in anul anterior, si este valabila pentru intregul an in curs.
    (2) In cazul intreprinderilor infiintate in anul in curs se va lua in calcul perioada cuprinsa intre data infiintarii si data eliberarii respectivei dovezi.
    (3) Camera de munca va elibera dovada prevazuta la alin. (1) in maximum 5 zile lucratoare de la data solicitarii.
    (4) Dovada pentru nivelul cifrei de afaceri se elibereaza de catre administratia financiara, in baza hotararii Guvernului.

    Norme metodologice:
    3. Intreprinderile atesta ca se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii cumulativ, prin:
    a) dovada privind numarul mediu scriptic anual de salariati, eliberata in conditiile legii de catre Camera de munca in a carei raza teritoriala activeaza intreprinderea respectiva, pe baza numarului mediu scriptic raportat in anul anterior;
    b) dovada privind cifra de afaceri anuala, eliberata de administratia financiara in a carei raza teritoriala activeaza intreprinderea respectiva, pe baza datelor din bilantul contabil al ultimului an fiscal incheiat.
    4. Administratia financiara elibereaza dovada prevazuta la pct. 3 in maximum 5 zile lucratoare de la data solicitarii.
    5. In cazul intreprinderilor mici si mijlocii infiintate in anul in curs se va lua in calcul perioada cuprinsa intre data infiintarii si data eliberarii respectivei dovezi, pe baza declaratiei pe propria raspundere a reprezentantului legal al acestora.
    6. Pentru dovada privind cifra de afaceri se utilizeaza cursul de schimb al monedei euro din data de 31 decembrie a anului anterior, comunicat de Banca Nationala a Romaniei.

    Legea nr. 133/1999, cu completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 297/2000:
    Art. 14^1
    (1) Guvernul, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritatile publice locale trebuie sa asigure cresterea ponderii intreprinderilor mici si mijlocii in valoarea contractelor de achizitii publice de bunuri materiale, lucrari si servicii, urmarind ca aceasta pondere sa atinga un nivel comparabil cu contributia acestora la realizarea produsului intern brut.
    (2) Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute in achizitiile publice de bunuri materiale, lucrari si servicii.
    (3) Institutiile publice, societatile comerciale si companiile nationale cu capital majoritar de stat, precum si regiile autonome au obligatia sa organizeze prima licitatie doar pentru intreprinderile mici si mijlocii, dupa cum urmeaza:
    a) cererile de oferta pentru procurari de materiale care nu depasesc 500.000.000 lei;
    b) cererile de oferta pentru procurari de echipamente care nu depasesc 1.000.000.000 lei;
    c) cererile de oferta pentru reparatii care nu depasesc 2.000.000.000 lei;
    d) cererile de oferta pentru constructii care nu depasesc 3.000.000.000 lei.

    Norme metodologice:
    7. Institutiile publice, societatile comerciale si companiile nationale cu capital majoritar de stat, precum si regiile autonome au obligatia, in cazul achizitiilor a caror valoare stabilita este sub cuantumul prevazut de Legea nr. 133/1999, sa organizeze o prima licitatie cu participarea exclusiva a intreprinderilor mici si mijlocii, furnizoare de bunuri materiale, lucrari sau servicii.
    8. La licitatiile organizate pentru achizitiile publice de bunuri materiale, lucrari sau servicii participa intreprinderile mici si mijlocii care dovedesc ca intrunesc conditiile de calificare cerute de persoana juridica achizitoare, prin caietul de sarcini si in conformitate cu legislatia in vigoare.
    9. Pot participa la aceasta licitatie pentru achizitiile publice de bunuri materiale, lucrari sau servicii intreprinderile mici si mijlocii care au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat.
    10. Procedura care se aplica in cadrul achizitiilor publice de bunuri materiale, lucrari sau servicii, organizate doar pentru intreprinderile mici si mijlocii, este cea prevazuta de actele normative in vigoare privind organizarea, desfasurarea si adjudecarea licitatiilor de achizitii publice.
    11. Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile stabilite in caietul de sarcini.
    12. In cadrul examinarii si evaluarii ofertelor, in sistemul de evaluare adoptat ponderea pretului ofertei trebuie sa fie de cel putin 70% din numarul total de puncte acordate.

    Legea nr. 133/1999, cu completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 297/2000:
    Art. 14^1
    (4) In situatia neadjudecarii licitatiei de catre intreprinderile mici si mijlocii se va organiza o alta licitatie cu acces liber, conform reglementarilor in vigoare.

    Norme metodologice:
    13. In cazul in care prima procedura de achizitie nu se poate finaliza prin incheierea unui contract, comisia de licitatie organizeaza o alta licitatie cu acces liber, cu respectarea caietului de sarcini initial, intreprinderile mici si mijlocii beneficiind de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantii, si in conformitate cu reglementarile in vigoare din domeniul achizitiilor publice.

    Legea nr. 133/1999, cu completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 297/2000:
    Art. 21^1
    Intreprinderile mici si mijlocii sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru masinile, instalatiile, echipamentele industriale, know-how, care se importa in vederea dezvoltarii activitatilor proprii de productie si servicii si care se achita din fonduri proprii sau din credite obtinute de la banci romanesti sau straine.

    Norme metodologice:
    14. Scutirile de la plata taxelor vamale pentru masinile, instalatiile, echipamentele industriale, know-how, care se importa in vederea dezvoltarii activitatilor proprii de productie si servicii, se acorda de catre birourile vamale, pe baza unei declaratii pe propria raspundere semnate de reprezentantul legal al intreprinderii mici sau mijlocii, in forma prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice, cu conditia ca intreprinzatorul sa fi obtinut avizul Ministerului Industriei si Resurselor.
    15. Prin declaratia pe propria raspundere se atesta ca aceste importuri sunt destinate exclusiv dezvoltarii activitatilor proprii de productie si servicii. Declaratia pe propria raspundere se intocmeste in 3 exemplare originale, dintre care un exemplar se depune la biroul vamal la care se face declaratia vamala de import, un exemplar se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are sediul social declarat cu ocazia autorizarii si inregistrarii intreprinderea mica sau mijlocie, iar al treilea exemplar se pastreaza la documentele financiar-contabile ale intreprinderii mici sau mijlocii.
    16. Ministerul Industriei si Resurselor elibereaza avizul, la cererea reprezentantilor legali ai intreprinderilor mici si mijlocii, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii.
    17. Reprezentantii legali ai intreprinderilor mici sau mijlocii, in conditiile prevazute la pct. 14, isi asuma intreaga raspundere privind corecta declarare a scopului pentru care se realizeaza importurile. Declaratiile nereale atrag raspunderea civila sau penala, dupa caz.
    18. Bunurile importate de intreprinderile mici si mijlocii, scutite de la plata taxelor vamale, sunt scutite implicit si de la plata taxei pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, cu modificarile ulterioare.
    19. La schimbarea destinatiei bunurilor importate scutite de la plata taxelor vamale intreprinderile mici si mijlocii sunt obligate sa indeplineasca formalitatile legale privind importul bunurilor si sa achite drepturile de import. In acest caz valoarea in vama se calculeaza la cursul de schimb valutar valabil in ziua constatarii schimbarii destinatiei bunurilor in cauza.
    20. In conditiile prevazute la pct. 14 prevederile privind scutirile de la plata taxelor vamale se aplica numai bunurilor care se regasesc in cap. 84, 85 si 87 din Tariful vamal de import al Romaniei, cu exceptia autoturismelor pentru al caror import se aplica taxe vamale.
    21. Beneficiaza de scutirile de la plata taxelor vamale si intreprinzatorii autorizati prin Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, precum si asociatiile familiale.

    Legea nr. 133/1999, cu completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 297/2000:
    Art. 21^2
    Cota-parte din profitul brut reinvestit de catre intreprinderile mici si mijlocii nu se impoziteaza.

    Norme metodologice:
    22. Impozitul aferent profitului reinvestit se calculeaza potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    23. Suma maxima asupra careia se calculeaza scutirea este reprezentata de soldul creditor al contului de profit si pierderi.
    24. Profitul brut reinvestit reprezinta sumele utilizate pentru efectuarea de investitii in active corporale si necorporale, aferente obiectului de activitate, de natura celor reglementate prin Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale sau necorporale, republicata, cu modificarile ulterioare, exclusiv cele care au alte surse de finantare decat profitul brut, cum sunt credite, imprumuturi nerambursabile sau civile.
    25. Sumele utilizate pentru efectuarea de investitii sunt inregistrate la rubrica "Alte sume deductibile in limitele prevazute de legislatia in vigoare", la calculul profitului impozabil si al impozitului pe profit, din Declaratia privind impozitul pe profit. In situatia in care se realizeaza pierdere ca urmare a aplicarii facilitatii, aceasta nu se recupereaza in urmatorii 5 ani, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 70/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    26. Intra sub incidenta prevederilor prezentelor norme metodologice si achizitionarea de mijloace fixe in regim de leasing financiar.
    27. Pentru investitiile care se realizeaza pe parcursul mai multor luni sau in ani fiscali consecutivi scutirea de impozit pe profit se acorda proportional cu valoarea lucrarilor realizate efectiv in baza unei situatii partiale de lucrari.
    28. Investitiile pentru care s-a acordat scutire de impozit pe profit vor ramane in patrimoniu cel putin o perioada egala cu jumatate din durata de functionare a acestora.
    29. Cota din profitul brut reinvestit neimpozabila se va folosi numai in acelasi scop si va fi repartizata ca sursa proprie de finantare.
    30. Profitul brut reinvestit asupra caruia se calculeaza scutirea este profitul realizat lunar, cumulat de la inceputul anului pana la momentul efectuarii investitiei, fara ca aceasta facilitate sa se recalculeze in perioada urmatoare sau la sfarsitul anului.

    Legea nr. 133/1999, cu completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 297/2000:
    Art. 21^3
    (1) Intreprinderile mici si mijlocii vor beneficia de reducerea impozitului pe profit in proportie de 20% in cazul in care creeaza noi locuri de munca, daca se asigura cresterea numarului scriptic cu cel putin 10% fata de anul financiar precedent.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica in urmatoarele conditii:
    a) reducerea impozitului pe profit se aplica in perioada in care forta de munca nou-angajata ramane in intreprindere si nu se fac alte disponibilizari;
    b) forta de munca nou-angajata sa fie de cel putin 10% din forta de munca existenta in intreprindere in momentul angajarii.

    Norme metodologice:
    31. Reducerea impozitului pe profit in proportie de 20% se aplica daca se creeaza noi locuri de munca, iar persoanele incadrate pe aceste locuri de munca se angajeaza cu contract individual de munca.
    32. Impozitul pe profit asupra caruia se aplica reducerea cu 20% pentru crearea de noi locuri de munca este cel determinat potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 70/1994.
    33. La indeplinirea conditiilor nu se ia in calcul incetarea raporturilor de munca ca urmare a pensionarii sau desfacerii contractului de munca ca urmare a savarsirii unor acte care potrivit legii sunt sanctionate inclusiv prin acest mod.
    34. Ordinea in care se acorda facilitatile privind impozitul pe profit este: scutirea de impozit pentru profitul brut reinvestit, respectiv reducerea impozitului pe profit pentru crearea de noi locuri de munca. Acordarea oricareia dintre aceste facilitati nu exclude posibilitatea intreprinderii mici si mijlocii de a beneficia de cealalta facilitate privind impozitul pe profit.

    Legea nr. 133/1999, cu completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 297/2000:
    Art. 21^4
    Intreprinderile mici si mijlocii sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru importul de materii prime necesare pentru fabricarea produselor de catre acestea, in cazul in care aceste produse sunt la randul lor scutite de la plata taxelor vamale de import. Lista cuprinzand produsele scutite se aproba anual prin hotarare a Guvernului.

    Norme metodologice:
    35. Metodologia prevazuta pentru scutirea de la plata taxelor vamale pentru masinile, instalatiile, echipamentele industriale, know-how, reglementata la pct. 14, cu exceptia eliberarii avizului de catre Ministerul Industriei si Resurselor, la pct. 15, la pct. 17 - 19 si la pct. 21, se aplica in mod corespunzator si prezentului articol.
    36. Lista cuprinzand materiile prime scutite de la plata taxelor vamale, necesare pentru fabricarea produselor care la randul lor sunt scutite de la plata taxelor vamale de import, este elaborata de Ministerul Industriei si Resurselor impreuna cu Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Afacerilor Externe si al Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie.
    37. Lista prevazuta la pct. 36 se supune spre aprobare Guvernului pana la data de 31 decembrie, pentru anul calendaristic urmator. Pentru anul 2001 lista cuprinzand materiile prime scutite de la plata taxelor vamale se supune spre aprobare Guvernului in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

    Legea nr. 133/1999:
    Art. 38
    (1) Refuzul nejustificat al eliberarii avizului, autorizatiei sau licentei de functionare a intreprinderilor mici si mijlocii ori intarzierea in eliberarea acestora de catre institutiile publice, abilitate conform art. 5, 9 si 10, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
    (2) Nerespectarea de catre societatile comerciale si companiile nationale cu capital majoritar de stat, precum si de catre regiile autonome a obligatiilor prevazute la art. 12 alin. (2) si la art. 15 alin. (4) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.
    (3) Nerespectarea obligatiei prevazute la art. 13 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 75.000.000 lei la 150.000.000 lei.
    (4) Sanctiunile se aplica individual persoanelor care au savarsit contraventia, salariati ai societatilor comerciale si companiilor nationale cu capital majoritar de stat, precum si ai regiilor autonome sau membri ai consiliului de administratie al acestora.
    (5) Veniturile realizate in baza contractelor de concesionare, inchiriere sau asociere in participatiune pentru activele sau spatiile apartinand societatilor comerciale sau companiilor nationale la care statul este actionar majoritar, precum si regiilor autonome se impoziteaza cu 90% .
    (6) Societatile comerciale si companiile nationale cu capital majoritar de stat, precum si regiile autonome vor plati pentru spatiile, utilajele si echipamentele tehnice neutilizate, care nu au fost oferite intreprinderilor mici si mijlocii la vanzare sau in contract de leasing, o penalizare anuala de 1% din valoarea de inventar a acestora. Penalizarea se va face venit la bugetul de stat sau la bugetul local.
    (7) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele imputernicite ale Agentiei Nationale pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii.

    Norme metodologice:
    38. Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie poate imputernici reprezentanti ai prefecturilor pentru constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor la nivel local.

    ANEXA 1

                     DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
privind scutirea de la plata taxei vamale pentru masini, instalatii, echipamente industriale si know-how, care se importa in vederea dezvoltarii activitatilor proprii de productie, servicii si materii prime, prevazute la art. 21^1 si 21^4 din Legea nr. 133/1999

    Subsemnatul ......................., domiciliat in  .......................,
                 (numele si prenumele)                         (adresa)
identificat cu buletinul/cartea de identitate seria ..... nr. ........., in calitate de ........................... al .....................................
                       (functia)
................................................................................
          (denumirea agentului economic, sediul social, codul fiscal,
               numarul de inmatriculare la registrul comertului)
................................................................................
................, intreprindere mica/mijlocie, declar ca urmatoarele bunuri importate:
________________________________________________________________________________
Nr.   Denumirea     Pozitia tarifara din     Cantitatea      Numarul si data
crt.   bunului    Tariful vamal de import                 facturii/contractului
                        al Romaniei
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
sunt destinate dezvoltarii activitatilor proprii de productie si servicii ale agentului economic pe care il reprezint.
    Anexez la prezenta declaratie, pentru agentul economic pe care il reprezint, urmatoarele documente justificative:
    - copie de pe dovada nr. .......... din data de .............., eliberata de Camera de munca, care atesta numarul mediu scriptic anual de angajati*1);
    - copie de pe dovada nr. ........ din data de ........, eliberata de administratia financiara, privind nivelul cifrei de afaceri anuale*1);
    - avizul nr. ........... din data de ................, eliberat de Ministerul Industriei si Resurselor*2).
    In cazul schimbarii destinatiei bunurilor ne obligam sa indeplinim formalitatile legale privind importul marfurilor si sa achitam drepturile de import. In acest caz valoarea in vama se calculeaza la cursul de schimb valutar valabil in ziua constatarii schimbarii destinatiei bunurilor.

         .................................         .........................
           (data intocmirii declaratiei)                  (semnatura)
------------
    *1) Pentru intreprinderile mici si mijlocii infiintate in cursul anului dovada se inlocuieste cu declaratia pe propria raspundere privind datele prognozate pentru intregul an curent.
    *2) Avizul eliberat de Ministerul Industriei si Resurselor se anexeaza numai in cazul acordarii facilitatilor prevazute la art. 21^1 din Legea nr. 133/1999, introdus prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 297/2000.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 244/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 244 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu