Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 244 din 15 februarie 2001

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 101 din 28 februarie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 297/2000 pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul pentru intreprinderile
                         mici si mijlocii si cooperatie,
                         Ion Taban,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul dezvoltarii si prognozei,
                         Gheorghe Romeo Leonard Cazan

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii

    Legea nr. 133/1999:
    Art. 1
    (1) Prezenta lege reglementeaza stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
    (2) Prevederile cuprinse in prezentul act normativ se aplica si intreprinzatorilor autorizati prin Decretul-lege nr. 54/1990, precum si asociatiilor familiale.
    Art. 2
    In sensul prezentei legi, intreprinzatorul este o persoana fizica autorizata sau o persoana juridica care, in mod individual sau in asociere cu alte persoane fizice autorizate sau cu persoane juridice, organizeaza o societate comerciala, denumita in continuare intreprindere, in vederea desfasurarii unor fapte si acte de comert conform prevederilor art. 3.
    Art. 3
    Prin intreprindere se intelege orice forma de organizare a unei activitati economice, autonoma patrimonial si autorizata potrivit legilor in vigoare sa faca acte si fapte de comert, in scopul obtinerii de profit prin realizarea de bunuri materiale, respectiv prestari de servicii, din vanzarea acestora pe piata, in conditii de concurenta.
    Art. 4
    (1) Intreprinderile mici si mijlocii care isi desfasoara activitatea in sfera productiei de bunuri materiale si servicii se definesc, in functie de numarul mediu scriptic anual de personal, dupa cum urmeaza:
    a) pana la 9 salariati - microintreprinderi;
    b) intre 10 si 49 de salariati - intreprinderi mici;
    c) intre 50 si 249 de salariati - intreprinderi mijlocii.
    (2) Nu se incadreaza in prevederile prezentei legi societatile bancare, societatile de asigurare si reasigurare, societatile de administrare a fondurilor financiare de investitii, societatile de valori mobiliare si societatile cu activitate exclusiva de comert exterior.
    (3) Nu beneficiaza de prevederile prezentei legi societatile comerciale care au ca actionar sau asociat persoane juridice care indeplinesc cumulativ urmatoarele doua conditii:
    a) au peste 250 de angajati;
    b) detin peste 25% din capitalul social.
    (4) Beneficiaza de prevederile prezentei legi intreprinderile mici si mijlocii care realizeaza o cifra de afaceri anuala echivalenta cu pana la 8 milioane euro.

    Norme metodologice:
    1. Sunt considerate producatoare de bunuri materiale si/sau prestatoare de servicii intreprinderile mici si mijlocii care desfasoara activitati de aceasta natura, in conformitate cu Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu exceptia jocurilor de noroc.
    2. Nu intra sub incidenta acestor prevederi persoanele fizice si juridice a caror activitate principala o reprezinta cumpararea si revanzarea de produse sau inchirierea de bunuri mobile sau imobile.

    Legea nr. 133/1999:
    Art. 5
    (1) Dovada numarului mediu scriptic anual se elibereaza de catre Camera de munca, pe baza numarului mediu scriptic raportat in anul anterior, si este valabila pentru intregul an in curs.
    (2) In cazul intreprinderilor infiintate in anul in curs se va lua in calcul perioada cuprinsa intre data infiintarii si data eliberarii respectivei dovezi.
    (3) Camera de munca va elibera dovada prevazuta la alin. (1) in maximum 5 zile lucratoare de la data solicitarii.
    (4) Dovada pentru nivelul cifrei de afaceri se elibereaza de catre administratia financiara, in baza hotararii Guvernului.

    Norme metodologice:
    3. Intreprinderile atesta ca se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii cumulativ, prin:
    a) dovada privind numarul mediu scriptic anual de salariati, eliberata in conditiile legii de catre Camera de munca in a carei raza teritoriala activeaza intreprinderea respectiva, pe baza numarului mediu scriptic raportat in anul anterior;
    b) dovada privind cifra de afaceri anuala, eliberata de administratia financiara in a carei raza teritoriala activeaza intreprinderea respectiva, pe baza datelor din bilantul contabil al ultimului an fiscal incheiat.
    4. Administratia financiara elibereaza dovada prevazuta la pct. 3 in maximum 5 zile lucratoare de la data solicitarii.
    5. In cazul intreprinderilor mici si mijlocii infiintate in anul in curs se va lua in calcul perioada cuprinsa intre data infiintarii si data eliberarii respectivei dovezi, pe baza declaratiei pe propria raspundere a reprezentantului legal al acestora.
    6. Pentru dovada privind cifra de afaceri se utilizeaza cursul de schimb al monedei euro din data de 31 decembrie a anului anterior, comunicat de Banca Nationala a Romaniei.

    Legea nr. 133/1999, cu completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 297/2000:
    Art. 14^1
    (1) Guvernul, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritatile publice locale trebuie sa asigure cresterea ponderii intreprinderilor mici si mijlocii in valoarea contractelor de achizitii publice de bunuri materiale, lucrari si servicii, urmarind ca aceasta pondere sa atinga un nivel comparabil cu contributia acestora la realizarea produsului intern brut.
    (2) Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute in achizitiile publice de bunuri materiale, lucrari si servicii.
    (3) Institutiile publice, societatile comerciale si companiile nationale cu capital majoritar de stat, precum si regiile autonome au obligatia sa organizeze prima licitatie doar pentru intreprinderile mici si mijlocii, dupa cum urmeaza:
    a) cererile de oferta pentru procurari de materiale care nu depasesc 500.000.000 lei;
    b) cererile de oferta pentru procurari de echipamente care nu depasesc 1.000.000.000 lei;
    c) cererile de oferta pentru reparatii care nu depasesc 2.000.000.000 lei;
    d) cererile de oferta pentru constructii care nu depasesc 3.000.000.000 lei.

    Norme metodologice:
    7. Institutiile publice, societatile comerciale si companiile nationale cu capital majoritar de stat, precum si regiile autonome au obligatia, in cazul achizitiilor a caror valoare stabilita este sub cuantumul prevazut de Legea nr. 133/1999, sa organizeze o prima licitatie cu participarea exclusiva a intreprinderilor mici si mijlocii, furnizoare de bunuri materiale, lucrari sau servicii.
    8. La licitatiile organizate pentru achizitiile publice de bunuri materiale, lucrari sau servicii participa intreprinderile mici si mijlocii care dovedesc ca intrunesc conditiile de calificare cerute de persoana juridica achizitoare, prin caietul de sarcini si in conformitate cu legislatia in vigoare.
    9. Pot participa la aceasta licitatie pentru achizitiile publice de bunuri materiale, lucrari sau servicii intreprinderile mici si mijlocii care au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat.
    10. Procedura care se aplica in cadrul achizitiilor publice de bunuri materiale, lucrari sau servicii, organizate doar pentru intreprinderile mici si mijlocii, este cea prevazuta de actele normative in vigoare privind organizarea, desfasurarea si adjudecarea licitatiilor de achizitii publice.
    11. Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile stabilite in caietul de sarcini.
    12. In cadrul examinarii si evaluarii ofertelor, in sistemul de evaluare adoptat ponderea pretului ofertei trebuie sa fie de cel putin 70% din numarul total de puncte acordate.

    Legea nr. 133/1999, cu completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 297/2000:
    Art. 14^1
    (4) In situatia neadjudecarii licitatiei de catre intreprinderile mici si mijlocii se va organiza o alta licitatie cu acces liber, conform reglementarilor in vigoare.

    Norme metodologice:
    13. In cazul in care prima procedura de achizitie nu se poate finaliza prin incheierea unui contract, comisia de licitatie organizeaza o alta licitatie cu acces liber, cu respectarea caietului de sarcini initial, intreprinderile mici si mijlocii beneficiind de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantii, si in conformitate cu reglementarile in vigoare din domeniul achizitiilor publice.

    Legea nr. 133/1999, cu completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 297/2000:
    Art. 21^1
    Intreprinderile mici si mijlocii sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru masinile, instalatiile, echipamentele industriale, know-how, care se importa in vederea dezvoltarii activitatilor proprii de productie si servicii si care se achita din fonduri proprii sau din credite obtinute de la banci romanesti sau straine.

    Norme metodologice:
    14. Scutirile de la plata taxelor vamale pentru masinile, instalatiile, echipamentele industriale, know-how, care se importa in vederea dezvoltarii activitatilor proprii de productie si servicii, se acorda de catre birourile vamale, pe baza unei declaratii pe propria raspundere semnate de reprezentantul legal al intreprinderii mici sau mijlocii, in forma prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice, cu conditia ca intreprinzatorul sa fi obtinut avizul Ministerului Industriei si Resurselor.
    15. Prin declaratia pe propria raspundere se atesta ca aceste importuri sunt destinate exclusiv dezvoltarii activitatilor proprii de productie si servicii. Declaratia pe propria raspundere se intocmeste in 3 exemplare originale, dintre care un exemplar se depune la biroul vamal la care se face declaratia vamala de import, un exemplar se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are sediul social declarat cu ocazia autorizarii si inregistrarii intreprinderea mica sau mijlocie, iar al treilea exemplar se pastreaza la documentele financiar-contabile ale intreprinderii mici sau mijlocii.
    16. Ministerul Industriei si Resurselor elibereaza avizul, la cererea reprezentantilor legali ai intreprinderilor mici si mijlocii, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii.
    17. Reprezentantii legali ai intreprinderilor mici sau mijlocii, in conditiile prevazute la pct. 14, isi asuma intreaga raspundere privind corecta declarare a scopului pentru care se realizeaza importurile. Declaratiile nereale atrag raspunderea civila sau penala, dupa caz.
    18. Bunurile importate de intreprinderile mici si mijlocii, scutite de la plata taxelor vamale, sunt scutite implicit si de la plata taxei pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, cu modificarile ulterioare.
    19. La schimbarea destinatiei bunurilor importate scutite de la plata taxelor vamale intreprinderile mici si mijlocii sunt obligate sa indeplineasca formalitatile legale privind importul bunurilor si sa achite drepturile de import. In acest caz valoarea in vama se calculeaza la cursul de schimb valutar valabil in ziua constatarii schimbarii destinatiei bunurilor in cauza.
    20. In conditiile prevazute la pct. 14 prevederile privind scutirile de la plata taxelor vamale se aplica numai bunurilor care se regasesc in cap. 84, 85 si 87 din Tariful vamal de import al Romaniei, cu exceptia autoturismelor pentru al caror import se aplica taxe vamale.
    21. Beneficiaza de scutirile de la plata taxelor vamale si intreprinzatorii autorizati prin Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, precum si asociatiile familiale.

    Legea nr. 133/1999, cu completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 297/2000:
    Art. 21^2
    Cota-parte din profitul brut reinvestit de catre intreprinderile mici si mijlocii nu se impoziteaza.

    Norme metodologice:
    22. Impozitul aferent profitului reinvestit se calculeaza potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    23. Suma maxima asupra careia se calculeaza scutirea este reprezentata de soldul creditor al contului de profit si pierderi.
    24. Profitul brut reinvestit reprezinta sumele utilizate pentru efectuarea de investitii in active corporale si necorporale, aferente obiectului de activitate, de natura celor reglementate prin Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale sau necorporale, republicata, cu modificarile ulterioare, exclusiv cele care au alte surse de finantare decat profitul brut, cum sunt credite, imprumuturi nerambursabile sau civile.
    25. Sumele utilizate pentru efectuarea de investitii sunt inregistrate la rubrica "Alte sume deductibile in limitele prevazute de legislatia in vigoare", la calculul profitului impozabil si al impozitului pe profit, din Declaratia privind impozitul pe profit. In situatia in care se realizeaza pierdere ca urmare a aplicarii facilitatii, aceasta nu se recupereaza in urmatorii 5 ani, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 70/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    26. Intra sub incidenta prevederilor prezentelor norme metodologice si achizitionarea de mijloace fixe in regim de leasing financiar.
    27. Pentru investitiile care se realizeaza pe parcursul mai multor luni sau in ani fiscali consecutivi scutirea de impozit pe profit se acorda proportional cu valoarea lucrarilor realizate efectiv in baza unei situatii partiale de lucrari.
    28. Investitiile pentru care s-a acordat scutire de impozit pe profit vor ramane in patrimoniu cel putin o perioada egala cu jumatate din durata de functionare a acestora.
    29. Cota din profitul brut reinvestit neimpozabila se va folosi numai in acelasi scop si va fi repartizata ca sursa proprie de finantare.
    30. Profitul brut reinvestit asupra caruia se calculeaza scutirea este profitul realizat lunar, cumulat de la inceputul anului pana la momentul efectuarii investitiei, fara ca aceasta facilitate sa se recalculeze in perioada urmatoare sau la sfarsitul anului.

    Legea nr. 133/1999, cu completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 297/2000:
    Art. 21^3
    (1) Intreprinderile mici si mijlocii vor beneficia de reducerea impozitului pe profit in proportie de 20% in cazul in care creeaza noi locuri de munca, daca se asigura cresterea numarului scriptic cu cel putin 10% fata de anul financiar precedent.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica in urmatoarele conditii:
    a) reducerea impozitului pe profit se aplica in perioada in care forta de munca nou-angajata ramane in intreprindere si nu se fac alte disponibilizari;
    b) forta de munca nou-angajata sa fie de cel putin 10% din forta de munca existenta in intreprindere in momentul angajarii.

    Norme metodologice:
    31. Reducerea impozitului pe profit in proportie de 20% se aplica daca se creeaza noi locuri de munca, iar persoanele incadrate pe aceste locuri de munca se angajeaza cu contract individual de munca.
    32. Impozitul pe profit asupra caruia se aplica reducerea cu 20% pentru crearea de noi locuri de munca este cel determinat potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 70/1994.
    33. La indeplinirea conditiilor nu se ia in calcul incetarea raporturilor de munca ca urmare a pensionarii sau desfacerii contractului de munca ca urmare a savarsirii unor acte care potrivit legii sunt sanctionate inclusiv prin acest mod.
    34. Ordinea in care se acorda facilitatile privind impozitul pe profit este: scutirea de impozit pentru profitul brut reinvestit, respectiv reducerea impozitului pe profit pentru crearea de noi locuri de munca. Acordarea oricareia dintre aceste facilitati nu exclude posibilitatea intreprinderii mici si mijlocii de a beneficia de cealalta facilitate privind impozitul pe profit.

    Legea nr. 133/1999, cu completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 297/2000:
    Art. 21^4
    Intreprinderile mici si mijlocii sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru importul de materii prime necesare pentru fabricarea produselor de catre acestea, in cazul in care aceste produse sunt la randul lor scutite de la plata taxelor vamale de import. Lista cuprinzand produsele scutite se aproba anual prin hotarare a Guvernului.

    Norme metodologice:
    35. Metodologia prevazuta pentru scutirea de la plata taxelor vamale pentru masinile, instalatiile, echipamentele industriale, know-how, reglementata la pct. 14, cu exceptia eliberarii avizului de catre Ministerul Industriei si Resurselor, la pct. 15, la pct. 17 - 19 si la pct. 21, se aplica in mod corespunzator si prezentului articol.
    36. Lista cuprinzand materiile prime scutite de la plata taxelor vamale, necesare pentru fabricarea produselor care la randul lor sunt scutite de la plata taxelor vamale de import, este elaborata de Ministerul Industriei si Resurselor impreuna cu Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Afacerilor Externe si al Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie.
    37. Lista prevazuta la pct. 36 se supune spre aprobare Guvernului pana la data de 31 decembrie, pentru anul calendaristic urmator. Pentru anul 2001 lista cuprinzand materiile prime scutite de la plata taxelor vamale se supune spre aprobare Guvernului in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

    Legea nr. 133/1999:
    Art. 38
    (1) Refuzul nejustificat al eliberarii avizului, autorizatiei sau licentei de functionare a intreprinderilor mici si mijlocii ori intarzierea in eliberarea acestora de catre institutiile publice, abilitate conform art. 5, 9 si 10, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
    (2) Nerespectarea de catre societatile comerciale si companiile nationale cu capital majoritar de stat, precum si de catre regiile autonome a obligatiilor prevazute la art. 12 alin. (2) si la art. 15 alin. (4) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.
    (3) Nerespectarea obligatiei prevazute la art. 13 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 75.000.000 lei la 150.000.000 lei.
    (4) Sanctiunile se aplica individual persoanelor care au savarsit contraventia, salariati ai societatilor comerciale si companiilor nationale cu capital majoritar de stat, precum si ai regiilor autonome sau membri ai consiliului de administratie al acestora.
    (5) Veniturile realizate in baza contractelor de concesionare, inchiriere sau asociere in participatiune pentru activele sau spatiile apartinand societatilor comerciale sau companiilor nationale la care statul este actionar majoritar, precum si regiilor autonome se impoziteaza cu 90% .
    (6) Societatile comerciale si companiile nationale cu capital majoritar de stat, precum si regiile autonome vor plati pentru spatiile, utilajele si echipamentele tehnice neutilizate, care nu au fost oferite intreprinderilor mici si mijlocii la vanzare sau in contract de leasing, o penalizare anuala de 1% din valoarea de inventar a acestora. Penalizarea se va face venit la bugetul de stat sau la bugetul local.
    (7) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele imputernicite ale Agentiei Nationale pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii.

    Norme metodologice:
    38. Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie poate imputernici reprezentanti ai prefecturilor pentru constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor la nivel local.

    ANEXA 1

                     DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
privind scutirea de la plata taxei vamale pentru masini, instalatii, echipamente industriale si know-how, care se importa in vederea dezvoltarii activitatilor proprii de productie, servicii si materii prime, prevazute la art. 21^1 si 21^4 din Legea nr. 133/1999

    Subsemnatul ......................., domiciliat in  .......................,
                 (numele si prenumele)                         (adresa)
identificat cu buletinul/cartea de identitate seria ..... nr. ........., in calitate de ........................... al .....................................
                       (functia)
................................................................................
          (denumirea agentului economic, sediul social, codul fiscal,
               numarul de inmatriculare la registrul comertului)
................................................................................
................, intreprindere mica/mijlocie, declar ca urmatoarele bunuri importate:
________________________________________________________________________________
Nr.   Denumirea     Pozitia tarifara din     Cantitatea      Numarul si data
crt.   bunului    Tariful vamal de import                 facturii/contractului
                        al Romaniei
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
sunt destinate dezvoltarii activitatilor proprii de productie si servicii ale agentului economic pe care il reprezint.
    Anexez la prezenta declaratie, pentru agentul economic pe care il reprezint, urmatoarele documente justificative:
    - copie de pe dovada nr. .......... din data de .............., eliberata de Camera de munca, care atesta numarul mediu scriptic anual de angajati*1);
    - copie de pe dovada nr. ........ din data de ........, eliberata de administratia financiara, privind nivelul cifrei de afaceri anuale*1);
    - avizul nr. ........... din data de ................, eliberat de Ministerul Industriei si Resurselor*2).
    In cazul schimbarii destinatiei bunurilor ne obligam sa indeplinim formalitatile legale privind importul marfurilor si sa achitam drepturile de import. In acest caz valoarea in vama se calculeaza la cursul de schimb valutar valabil in ziua constatarii schimbarii destinatiei bunurilor.

         .................................         .........................
           (data intocmirii declaratiei)                  (semnatura)
------------
    *1) Pentru intreprinderile mici si mijlocii infiintate in cursul anului dovada se inlocuieste cu declaratia pe propria raspundere privind datele prognozate pentru intregul an curent.
    *2) Avizul eliberat de Ministerul Industriei si Resurselor se anexeaza numai in cazul acordarii facilitatilor prevazute la art. 21^1 din Legea nr. 133/1999, introdus prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 297/2000.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 244/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 244 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu