Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 230 din 20 februarie 2004

privind infiintarea Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. prin reorganizarea prin divizare partiala a Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Cugir" - S.A., filiala a Companiei Nationale "Romarm" - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 191 din  4 martie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Societatea Comerciala "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. prin reorganizarea prin divizare partiala a Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Cugir" - S.A., filiala a Companiei Nationale "Romarm" - S.A.
    (2) Societatea Comerciala "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. este persoana juridica romana si functioneaza ca filiala a Companiei Nationale "Romarm" - S.A., cu sediul in orasul Cugir, str. 21 Decembrie 1989 nr. 1A, judetul Alba.
    Art. 2
    Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Cugir" - S.A., filiala a Companiei Nationale "Romarm" - S.A., se reorganizeaza prin divizare partiala, transmitand o parte din patrimoniul sau societatii nou-infiintate.
    Art. 3
    Societatea Comerciala "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor legale si ale statutului propriu, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 4
    Capitalul social al Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. este de 97.705.725.000 lei, integral subscris si varsat de Compania Nationala "Romarm" - S.A., in calitate de actionar unic, impartit in 3.908.229 actiuni nominative, fiecare actiune avand o valoare nominala de 25.000 lei.
    Art. 5
    Societatea Comerciala "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. are ca obiect principal de activitate fabricarea armamentului si munitiei.
    Art. 6
    (1) Predarea-preluarea activului si pasivului aferente capitalului social varsat se face pe baza de protocol incheiat intre Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Cugir" - S.A., pe de o parte, si Societatea Comerciala "Fabrica de Arme Cugir" - S.A., pe de alta parte, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, cu modificarea corespunzatoare a capitalului social al societatii reorganizate.
    (2) Societatea comerciala infiintata potrivit art. 1 va prelua drepturile si va fi tinuta de obligatii potrivit protocoalelor.
    Art. 7
    (1) Personalul Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Cugir" - S.A. - Sucursala Produse Tehnice se preia de catre societatea comerciala nou-infiintata.
    (2) Contractul colectiv de munca incheiat anterior prezentei hotarari ramane in vigoare pana la incheierea noului contract colectiv de munca.
    Art. 8
    (1) Societatea Comerciala "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. este condusa de adunarea generala a actionarilor si consiliul de administratie.
    (2) Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului economiei si comertului.
    (3) Membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati de adunarea generala a actionarilor, in baza mandatului emis de ministrul economiei si comertului.
    Art. 9
    Compania Nationala "Romarm" - S.A. asigura strategia de dezvoltare si implementare a programelor sectoriale pentru societatea rezultata in urma divizarii, coordoneaza si controleaza activitatea acesteia.
    Art. 10
    Litera d) a alineatului (2) al articolului 3 din Hotararea Guvernului nr. 979/2000 privind infiintarea Companiei Nationale "Romarm" - S.A. prin fuziunea Societatii Nationale "Romarm" - S.A. cu Regia Autonoma "Arsenalul Armatei", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 529 din 27 octombrie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul economiei si comertului,
                         Mihai Berinde,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                STATUTUL
    Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul si durata

    Art. 1
    Denumirea
    Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. si se constituie ca filiala a Companiei Nationale "Romarm" - S.A.
    In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societatea comerciala denumirea acesteia va fi precedata de cuvintele "societate comerciala" sau de initialele "S.C." si va fi urmata de sintagma "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", capitalul social, sediul, numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului si codul unic de inregistrare.
    Art. 2
    Forma juridica
    Societatea Comerciala "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul
    Sediul Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. este in Romania, orasul Cugir, str. 21 Decembrie 1989 nr. 1A, judetul Alba.
    Sediul Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii aprobate de adunarea generala extraordinara a actionarilor, potrivit legii.
    Societatea Comerciala "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. poate infiinta in vederea realizarii obiectului de activitate sucursale, reprezentante sau agentii situate in tara si in strainatate.
    Art. 4
    Durata
    Societatea Comerciala "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. se constituie pe o durata nelimitata cu incepere de la data inmatricularii in registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    Societatea Comerciala "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. are ca scop asigurarea cu produse de tehnica militara a necesarului de inzestrare a sistemului de aparare si siguranta nationala si a celorlalti clienti externi sau interni, in conditii de eficienta, in conformitate cu profilul de productie aprobat, in conditiile legii.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    Domeniul principal de activitate al Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. este fabricarea armamentului si munitiei - cod DK 2960.
    Societatea Comerciala "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. are ca obiect principal de activitate: fabricarea armamentului si munitiei - cod DK 2960.
    Societatea Comerciala "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. are ca obiect si urmatoarele activitati secundare:
    a) cod GA 5190 - comert cu ridicata al altor produse;
    b) cod GA 5248 - comert cu amanuntul, in magazine specializate, al altor produse n.c.a.;
    c) cod KA 7440 - publicitate;
    d) cod DJ 2852 - operatiuni de mecanica generala;
    e) cod IA 6024 - transporturi rutiere de marfuri;
    f) cod KA 7221 - editare de programe;
    g) cod KA 7230 - prelucrarea informatica a datelor;
    h) cod KA 7240 - activitati legate de bazele de date.

    CAP. 3
    Capitalul social. Actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    Societatea Comerciala "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. este filiala a Companiei Nationale "Romarm" - S.A.
    Capitalul social initial al Companiei Nationale "Romarm" - S.A. repartizat Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. este de 97.705.725 mii lei, impartit in 3.908.229 actiuni nominative, fiecare actiune avand o valoare nominala de 25.000 lei.
    Capitalul social initial este in intregime subscris si varsat de Compania Nationala "Romarm" - S.A. in calitate de actionar unic.
    Art. 8
    Majorarea sau reducerea capitalului social
    1. Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
    Capitalul social va putea fi majorat prin:
    a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
    b) incorporarea rezervelor - in care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social -, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
    c) conversia unor creante lichide si exigibile asupra Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. in actiuni ale acesteia;
    d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de catre consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
    2. Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
    In cazul in care administratorii constata pierderea a mai putin de jumatate din capitalul social, ei sunt obligati sa convoace in termen de maximum 60 de zile adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea sa la valoarea ramasa, fie dizolvarea Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A.
    Reducerea capitalului social se va putea efectua numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    Art. 9
    Actiunile
    Actiunile nominative emise de Societatea Comerciala "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont.
    In conditiile legii, prin hotararea adunarii generale a actionarilor vor putea fi emise actiuni preferentiale cu dividend prioritar, fara drept de vot.
    Societatea Comerciala "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. va detine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se pastreaza la sediul societatii, sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie. Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.
    Actiunile Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. pot fi grevate de drept de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.
    Persoanele fizice sau juridice, romane ori straine, vor putea detine actiuni ale Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. potrivit legislatiei in vigoare, fara a afecta pozitia majoritara a statului.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 10
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. este organul de conducere al societatii comerciale, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii economice.
    Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat in adunarea generala a actionarilor sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului economiei si comertului.
    Pentru activitatea depusa reprezentantii statului primesc o remuneratie lunara, conform legii.
    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, restructurare economico-financiara a Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A.;
    b) alege si revoca administratorii si cenzorii, conform prevederilor legale;
    c) propune descarcarea de gestiune a consiliului de administratie, stabileste nivelul remuneratiilor lunare ale membrilor consiliului de administratie;
    d) stabileste nivelul remuneratiilor lunare ale administratorilor si cenzorilor;
    e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar urmator;
    f) aproba situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor;
    g) aproba repartizarea profitului, conform legii;
    h) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a pierderilor produse societatii de acestia;
    i) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate;
    j) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
    k) hotaraste cu privire la vanzarea, ipotecarea, gajarea sau inchirierea unor active ale Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A.;
    l) aproba structura organizatorica si Regulamentul de organizare si functionare ale Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A.;
    m) incheie contractul de administrare cu membrii consiliului de administratie;
    n) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si a modului de recuperare a prejudiciilor produse societatii comerciale de catre acestia.
    Pentru atributiile prevazute la lit. e), f), g), h), j) si k) adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. se intruneste pentru a hotari urmatoarele:
    a) schimbarea formei juridice a societatii comerciale;
    b) schimbarea sediului societatii comerciale;
    c) modificarea obiectului de activitate;
    d) majorarea sau reducerea capitalului social;
    e) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii comerciale;
    f) dizolvarea anticipata a societatii comerciale;
    g) emisiunea de obligatiuni;
    h) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
    i) aproba conversia actiunilor, in conditiile legii;
    j) aproba delegari de competenta pentru consiliul de administratie.
    Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor, fiecare imputernicit trebuie sa obtina un mandat special de la organul care l-a numit.
    Art. 11
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie.
    Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    Convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor, cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea presedintelui consiliului de administratie ori a cenzorilor.
    Art. 12
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Sedinta adunarii generale a actionarilor va fi deschisa de catre presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de cel care il inlocuieste, in ziua si la ora indicate in convocare.
    Adunarea generala a actionarilor va numi dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei, si va intocmi procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
    Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
    La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A., pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentanti ai salariatilor care nu sunt membri de sindicat.
    Art. 13
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
    La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului pentru a fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Ele nu vor putea fi executate mai inainte de ducerea la indeplinire a formalitatilor de mai sus.
    Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generala a actionarilor sau care au votat impotriva.
    Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarea generala cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, la mutarea sediului sau la forma Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. au dreptul de a se retrage din societate si de a obtine de la aceasta contravaloarea actiunilor pe care le poseda, la valoarea medie determinata de catre un expert autorizat, prin folosirea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de standardele europene de evaluare (EVS).

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 14
    Organizare
    Societatea Comerciala "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. este administrata de un consiliu de administratie compus din 5 membri, din care un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice.
    Membrii consiliului de administratie sunt numiti pentru o perioada de 4 ani prin ordin al ministrului economiei si comertului, la propunerea adunarii generale a actionarilor, cu posibilitatea de a fi realesi.
    Pentru activitatea depusa membrii consiliului de administratie primesc o remuneratie lunara, conform legii.
    In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui ori la cererea a cel putin 3 din numarul membrilor sai. Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru in baza mandatului presedintelui. Presedintele numeste un secretar dintre functionarii Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile inainte de data tinerii sedintei si se inscriu intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    Procesul-verbal se semneaza de catre toti membrii consiliului de administratie si de catre secretar. Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de catre presedinte.
    Consiliul de administratie poate delega prin regulamentul de organizare si functionare o parte din atributiile sale directorului general si poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme de specialitate.
    In relatiile cu tertii, Societatea Comerciala "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. este reprezentata de directorul general, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie, care semneaza actele de angajare fata de acestia.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de Societatea Comerciala "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform prevederilor legale.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Nu pot fi directori ai Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. si ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit prevederilor art. 135 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 15
    Atributiile consiliului de administratie
    A. Consiliul de administratie al Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) avizeaza structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare ale societatii comerciale;
    b) numeste si revoca directorii executivi ai societatii comerciale;
    c) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorii executivi ai societatii, pentru directorii sediilor secundare si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
    d) aproba incheierea actelor juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii comerciale, cu acordul adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
    e) aproba delegarile de competenta directorilor executivi si persoanelor din conducere, in vederea executarii operatiunilor societatii comerciale;
    f) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorilor din conducerea executiva a societatii comerciale;
    g) aproba mandatul pentru directorul general in vederea negocierii si incheierii contractului colectiv de munca;
    h) supune anual analizei si aprobarii adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, situatia financiara anuala, contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs ale societatii comerciale;
    i) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori este nevoie;
    j) avizeaza numarul de posturi, precum si normativul de constituire ale compartimentelor functionale si de productie;
    k) rezolva orice alte probleme cu care a fost insarcinat de adunarea generala a actionarilor.
    B. Directorul general reprezinta Societatea Comerciala "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. in raporturile cu tertii.
    Directorii executivi sunt functionari ai societatii comerciale, executa operatiunile acesteia si sunt raspunzatori fata de aceasta pentru indeplinirea obligatiilor lor.
    Atributiile, competentele si raspunderile directorului general si ale directorilor executivi sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A.

    CAP. 6
    Gestiunea

    Art. 16
    Despre cenzori
    Gestiunea Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. este controlata de actionari si de cenzori. Cenzorii sunt in numar de trei, care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor, din care cel putin unul trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil.
    In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi reprezentant al Ministerului Finantelor Publice.
    Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti, care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A., la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Cenzorii au urmatoarele obligatii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar, verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar, controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A., a bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A., controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A.
    Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. sau care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
    b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, putand cere inserarea in ordinea de zi a propunerilor pe care le vor considera necesare;
    c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
    d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A.) sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii si supleantii acestora sunt numiti pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute la art. 156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de administratie.
    In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
    In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca de urgenta adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
    Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    Revocarea cenzorilor se va putea face numai de catre adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 7
    Activitatea

    Art. 17
    Finantarea activitatii proprii
    Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, Societatea Comerciala "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. utilizeaza sursele de finantare, constituite in conformitate cu legea, din credite bancare si din alte surse financiare.
    Art. 18
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe de la data inmatricularii societatii comerciale la oficiul registrului comertului.
    Art. 19
    Personalul
    Directorii executivi si personalul de conducere si executie din aparatul propriu Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. sunt numiti, angajati si revocati sau concediati, dupa caz, de directorul general al societatii comerciale.
    Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de munca pentru personalul de executie, prin negociere.
    Personalul Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. este supus prevederilor regulamentului de organizare si functionare si regulamentului intern aprobate de catre Consiliul de administratie al Companiei Nationale "Romarm" - S.A.
    Art. 20
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. se stabileste de catre consiliul de administratie, in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 21
    Evidenta contabila si situatia financiara anuala
    Societatea Comerciala "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. va tine evidenta contabila pentru activitatile desfasurate si va intocmi situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere pe aceste activitati, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    Situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere vor fi comunicate factorilor specializati si nu se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 22
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. se stabileste pe baza situatiei financiare anuale aprobate de adunarea generala a actionarilor.
    Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Profitul Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A., ramas dupa plata impozitului pe profit, se va repartiza, conform hotararii adunarii generale a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltarii, investitiilor, modernizarii, cercetarii sau altor asemenea fonduri, precum si pentru plata dividendelor.
    Societatea Comerciala "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de Societatea Comerciala "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. in conditiile legii, dupa aprobarea situatiei financiare anuale de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele producerii acestora si va hotari in consecinta.
    Art. 23
    Registrele
    Societatea Comerciala "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. va tine, prin grija administratorilor si cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Asocierea

    Art. 24
    Societatea Comerciala "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. poate constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice ori fizice, romane sau straine, alte societati comerciale ori alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
    Art. 25
    Societatea Comerciala "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.
    Art. 26
    Conditiile de participare a Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau in contractele de asociere se vor stabili prin actele constitutive ori prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor.
    Art. 27
    Schimbarea formei juridice
    Schimbarea formei juridice a Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
    In perioada in care statul este actionar unic, transferarea formei juridice a Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. se va face numai cu aprobarea Ministerului Economiei si Comertului, prin imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Art. 28
    Dizolvarea
    Dizolvarea Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. va avea loc in urmatoarele conditii:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
    b) declararea nulitatii societatii comerciale;
    c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    e) deschiderea procedurii lichidarii judiciare;
    f) alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii comerciale.
    Dizolvarea Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 29
    Lichidarea
    Dizolvarea Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
    Lichidarea Societatii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 30
    Litigiile
    Litigiile de orice fel aparute intre Societatea Comerciala "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. si persoane fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun sau a arbitrajului.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 31
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Codului comercial si alte prevederi legale din domeniu.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 230/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 230 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu