Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2294 din  9 decembrie 2004

privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de Societatea Comerciala Filiala "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucuresti la Societatea Comerciala Filiala "ICEMENERG-SERVICE" - S.A. Bucuresti catre Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 32 din 11 ianuarie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se aproba transferul pachetului de actiuni detinut de Societatea Comerciala Filiala "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucuresti la Societatea Comerciala Filiala "ICEMENERG-SERVICE" - S.A. Bucuresti catre Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
    (2) Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. va exercita toate drepturile si isi va asuma toate obligatiile aferente actiunilor detinute la Societatea Comerciala Filiala "ICEMENERG-SERVICE" - S.A. Bucuresti.
    (3) Predarea-preluarea pachetului de actiuni transferate potrivit alin. (1) se face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (4) Ca urmare a transferului pachetului de actiuni prevazut la alin. (1), capitalul social al Societatii Comerciale Filiala "ICEMENERG-SERVICE" - S.A. Bucuresti este de 4.930.000 mii lei, subscris si varsat in intregime de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., in calitate de actionar unic, si este divizat in 49.300 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea nominala de 100.000 lei.
    (5) Patrimoniul si capitalul social al Societatii Comerciale Filiala "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucuresti se reduc cu valoarea actiunilor detinute de aceasta la Societatea Comerciala Filiala "ICEMENERG-SERVICE" - S.A. Bucuresti.
    Art. 2
    Societatea Comerciala Filiala "ICEMENERG-SERVICE" - S.A. Bucuresti are sediul in municipiul Bucuresti, Bd. Energeticienilor nr. 8, sectorul 3.
    Art. 3
    Obiectul de activitate al Societatii Comerciale Filiala "ICEMENERG-SERVICE" - S.A. Bucuresti este prevazut in statutul acesteia, care poate fi modificat in baza hotararii adunarii generale a actionarilor.
    Art. 4
    (1) Societatea Comerciala Filiala "ICEMENERG-SERVICE" - S.A. Bucuresti este condusa de adunarea generala a actionarilor si este administrata de consiliul de administratie.
    (2) Adunarea generala a actionarilor este formata din 3 membri, care se numesc si se revoca de catre adunarea generala a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. in baza mandatului acordat de ministrul economiei si comertului.
    (3) Consiliul de administratie este format din 5 membri, dintre care unul este directorul general al societatii comerciale, numiti si revocati de adunarea generala a actionarilor, imputernicita in acest sens de adunarea generala a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. in baza mandatului acordat de ministrul economiei si comertului.
    Art. 5
    Ca urmare a transferului pachetului de actiuni prevazut la art. 1, Statutul Societatii Comerciale Filiala "ICEMENERG-SERVICE" - S.A. Bucuresti, prevazut in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.065/2003 privind reorganizarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. si a Societatii Comerciale "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucuresti pe calea fuziunii prin absorbtie, precum si infiintarea Societatii Comerciale Filiala "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucuresti, ca filiala a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 655 din 16 septembrie 2003, se modifica si se inlocuieste cu Statutul prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul de stat,
                         ministrul economiei si comertului,
                         Gavril Baican,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                 STATUTUL
Societatii Comerciale Filiala "ICEMENERG-SERVICE" - S.A. Bucuresti

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    (1) Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala Filiala "ICEMENERG-SERVICE" - S.A. Bucuresti, filiala a Companiei Nationale de Transport al energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
    (2) In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la societatea comerciala denumirea acesteia va fi precedata de cuvintele "Societatea Comerciala Filiala" sau de initialele "S.C. Filiala" si va fi urmata de sintagma "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimei situatii financiare anuale aprobate, sediul, numarul de inmatriculare si de codul unic de inregistrare in registrul comertului.
    (3) Abrevierea ICEMENERG are urmatoarea semnificatie: I - implementare; C - conceptie; E - executie; M - mentenanta; ENERG - energetica.
    Art. 2
    Forma juridica
    Societatea Comerciala Filiala "ICEMENERG-SERVICE" - S.A. Bucuresti, denumita in continuare societate comerciala, este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, filiala a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul
    (1) Sediul social al societatii comerciale este in municipiul Bucuresti, Bd. Energeticienilor nr. 8, sectorul 3, cod 79619.
    (2) Sediul societatii comerciale poate fi transferat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.
    (3) Societatea comerciala poate infiinta sedii secundare, sucursale, reprezentante, agentii situate si in alte localitati din tara si din strainatate.
    Art. 4
    Durata
    Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii acesteia in registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    Societatea comerciala are ca scop: conceperea, producerea, implementarea, repararea, modernizarea si comercializarea in tara si in strainatate, pe baza proiectelor proprii sau ale unor terte persoane fizice ori juridice, de aparate, echipamente, instalatii specializate, produse pe baza de elastomeri si bunuri de consum, precum si asigurarea serviciilor aferente de consultanta, intermediere, asistenta tehnica de specialitate, lucrari de montaj si de punere in functiune, expertize si etalonari metrologice, monitorizari ale mediului.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    (1) Societatea comerciala are ca obiect principal de activitate productia de aparate pentru distributia si comanda electricitatii - cod CAEN 3120.
    (2) Societatea comerciala are ca obiect secundar de activitate urmatoarele:
    a) conceperea, proiectarea, realizarea, implementarea, modernizarea, repararea, comercializarea de aparate de incercare, de masurare, de comanda, de automatizare si control, aparate, echipamente, instalatii tehnologice si de protectie, componente si piese de schimb pentru sectorul energetic, industrial, agricol si de larg consum;
    b) realizarea si comercializarea de produse, prin valorificarea deseurilor rezultate din activitatea productiva de baza; producerea si comercializarea de bunuri de larg consum;
    c) servicii de cercetare, consultanta, asistenta tehnica de specialitate, lucrari de montaj, de service si de punere in functiune in tara si in strainatate pentru produsele din profilul sau de activitate;
    d) activitati de intermediere si reprezentare pentru persoane fizice si juridice din tara si din strainatate;
    e) efectuarea de operatiuni comerciale in tara si in strainatate;
    f) efectuarea de operatiuni de transport pentru realizarea obiectului de activitate, precum si pentru alte persoane fizice si juridice din tara si din strainatate;
    g) cooperarea si asocierea cu terte persoane fizice si juridice din tara si din strainatate, in vederea realizarii obiectului sau de activitate;
    h) lucrari de proiectare in domeniile: electroenergetic, termoenergetic, hidroenergetic, nuclearoenergetic, electronica industriala, chimie energetica, masini electrice, bunuri de consum;
    i) punerea in functiune si asistenta tehnica la punerea in functiune a echipamentelor energetice;
    j) operatiuni acreditate, de certificare, pentru sisteme de asigurare a calitatii pentru produse si servicii;
    k) prestari de servicii, probe si masuratori, asigurarea si supravegherea in procurarea, fabricarea si montarea echipamentelor energetice;
    l) activitati de tiparire, tehnoredactare, multiplicare alb-negru si/sau color, brosare, legatorie, imagini foto, montaje video, organizare de simpozioane, consfatuiri tehnico-stiintifice si comerciale, targuri si expozitii;
    m) prestari de servicii in domeniile mecanic, electronic, vopsitorie, acoperiri de protectie, tinichigerie, vulcanizare, chimie, auto;
    n) intermedieri, producerea si/sau comercializarea en gros si en detail, prin unitati proprii, a produselor de larg consum proprii, provenite de la parteneri interni sau externi ori furnizate partenerilor externi;
    o) servicii de reparatii si intretinere a mijloacelor auto, transport auto intern si international de marfuri si de persoane;
    p) servicii de antreprenoriat pentru lucrari complexe de investitii, reabilitari de echipamente/instalatii energetice sau pentru lucrari de mentenanta;
    q) concesionarea, locatia de gestiune si inchirierea de active catre persoane fizice si juridice;
    r) colaborarea cu unitati de comert exterior si unitati bancare;
    s) realizarea de activitati sociale pentru persoane fizice si juridice din cadrul societatii comerciale si din afara ei.

    CAP. 3
    Capitalul social. Actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    (1) Societatea comerciala este filiala a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
    (2) Capitalul social al societatii comerciale este in valoare de 4.930.000 mii lei, reprezentand 49.300 actiuni cu valoarea nominala de 100.000 lei fiecare, varsat integral la data infiintarii.
    (3) Capitalul social este in intregime detinut de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la art. 136 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata.
    (4) Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. este actionar unic la societatea comerciala si exercita toate drepturile si isi asuma toate obligatiile ce decurg din aceasta calitate.
    Art. 8
    Actiunile
    (1) Actiunile nominative ale societatii comerciale vor fi emise in forma dematerializata, prin inscriere in registrul actionarilor.
    (2) Societatea comerciala va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul acesteia.
    Art. 9
    Reducerea sau majorarea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    (1) Fiecare actiune subscrisa de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
    (2) Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
    (3) Drepturile si obligatiile conferite de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    (4) Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    (5) Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau asupra cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile legii si ale prezentului statut.
    Art. 11
    Cesiunea actiunilor
    (1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.
    (2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 12
    Reprezentarea
    Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in numar de 3, sunt numiti si revocati de catre adunarea generala a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. in baza mandatului emis de ministrul economiei si comertului.
    Art. 13
    Atributii
    (1) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    (2) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare si de restructurare economico-financiara a societatii comerciale;
    b) alege cenzorii, in conditiile legii;
    c) numeste consiliul de administratie, il descarca de gestiune si il revoca;
    d) stabileste nivelul remuneratiilor lunare ale membrilor consiliului de administratie, precum si ale cenzorilor;
    e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar in curs;
    f) aproba situatia financiara anuala dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al cenzorilor;
    g) aproba repartizarea profitului conform legii;
    h) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa;
    i) hotaraste cu privire la constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane juridice ori fizice din tara sau din strainatate;
    j) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, relatiile cu clientii;
    k) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societatii comerciale de acestia;
    l) hotaraste cu privire la gajarea sau inchirierea unor sedii proprii;
    m) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
    n) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie.
    (3) Pentru atributiile mentionate la lit. c), d), e), f), g), h), i), l), m) si n) adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    (4) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele:
    a) schimbarea formei juridice a societatii comerciale;
    b) mutarea sediului societatii comerciale;
    c) schimbarea obiectului de activitate;
    d) majorarea sau reducerea capitalului social;
    e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea societatii comerciale;
    f) dizolvarea anticipata a societatii comerciale;
    g) emisiunea de obligatiuni;
    h) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    (5) Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special de la organul care l-a numit.
    (6) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale mentionate la lit. b), c) si d).
    Art. 14
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie, precum si in conditiile si de persoanele si/sau organismele prevazute de lege.
    (2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situatiilor financiare anuale pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    (3) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    (4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    (5) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebuie sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    (6) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
    (7) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor.
    Art. 15
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin jumatate din participarea la capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie luate de actionarii care detin majoritatea absoluta din participarea la capitalul social a celor prezenti la adunare, daca in actul constitutiv sau in lege nu se prevede o majoritate mai mare.
    (2) Daca adunarea generala a actionarilor nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor mentionate la alin. (1), adunarea ce se va intruni dupa a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor inscrise in ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi participarea la capitalul social detinuta de actionarii prezenti, cu majoritate.
    (3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, cand actul constitutiv nu dispune altfel, sunt necesare:
    - la prima convocare, prezenta actionarilor care detin trei patrimi din participarea la capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa detina cel putin jumatate din participarea la capitalul social;
    - la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor care detin jumatate din participarea la capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa detina cel putin o treime din participarea la capitalul social.
    (4) Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre administratorul desemnat in scris de acesta.
    (5) Adunarea generala a actionarilor, la propunerea presedintelui consiliului de administratie, desemneaza un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesele-verbale ale adunarilor generale ale actionarilor.
    (6) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de reprezentantii actionarului, de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    (7) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii comerciale pot fi invitati si reprezentanti ai organizatiilor sindicale si/sau reprezentanti ai salariatilor care nu sunt membri de sindicat, fara drept de vot.
    Art. 16
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    (1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis. Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
    (2) La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti ori reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    (3) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    (4) Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
    (5) Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt semnate de reprezentantii actionarului unic.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 17
    Organizare
    (1) Societatea comerciala este administrata de un consiliu de administratie compus din 5 membri, dintre care unul este directorul general al acesteia. Membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati de adunarea generala a actionarilor. Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de cel mult 4 ani si sunt remunerati pentru aceasta calitate cu o indemnizatie lunara.
    (2) Presedintele consiliului de administratie poate fi si directorul general al societatii comerciale.
    (3) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    (4) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul societatii comerciale sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
    (5) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului regulament si a reglementarilor legale in vigoare.
    (6) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru, in baza mandatului presedintelui.
    (7) Presedintele numeste un secretar din afara consiliului de administratie. De preferat ar fi ca acesta sa fie secretarul adunarii generale a actionarilor.
    (8) Conducerea societatii comerciale se asigura de catre un director general, care poate fi si presedintele consiliului de administratie.
    (9) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
    (10) Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte, cu cel putin 7 zile inainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    (11) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de administratie prezenti si de secretar.
    (12) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza decizia consiliului de administratie, care se semneaza de presedinte.
    (13) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al societatii comerciale si poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.
    (14) In relatiile cu tertii societatea comerciala este reprezentata de directorul general, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie, si in aceasta calitate semneaza actele de angajare fata de acestia.
    (15) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie, in conditiile legii, actionarilor, auditorului economico-financiar extern si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societatii comerciale.
    (16) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform prevederilor legale.
    (17) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala pentru prejudiciile rezultate din infractiuni ori abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati.
    (18) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata.
    (19) Nu pot fi directori ai societatii comerciale si ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicata.
    (20) La sedintele consiliului de administratie in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul societatii comerciale pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat, dar care nu vor avea drept de vot.
    Art. 18
    Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor executivi
    A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare ale societatii comerciale;
    b) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai societatii comerciale si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
    c) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii comerciale, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
    d) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru persoanele din conducere, in vederea executarii operatiunilor societatii comerciale;
    e) aproba competentele pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.) in vederea realizarii obiectului de activitate al societatii comerciale;
    f) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al societatii comerciale;
    g) supune anual aprobarii adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societatii comerciale pe anul in curs;
    h) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori este nevoie si cu prioritate la solicitarea scrisa a actionarului unic;
    i) aproba incheierea contractelor de import-export pana la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor;
    j) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului societatii comerciale, conform structurii organizatorice aprobate;
    k) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba eliberarea garantiilor;
    l) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    m) aproba programele de productie, cercetare, dezvoltare si investitii;
    n) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator, securitatea muncii, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
    o) stabileste tactica si strategia de marketing;
    p) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia, in limita competentelor pentru care a primit mandat;
    q) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului general si aproba regulamentul de organizare si functionare a societatii comerciale;
    r) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare.
    B. (1) Directorul general reprezinta societatea comerciala in raporturile cu tertii.
    (2) Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societatii comerciale, stabilite de consiliul de administratie;
    b) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului de administratie;
    c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile legii;
    d) participa la negocierea contractului colectiv de munca, ale carui negociere si incheiere se desfasoara in conditiile legii, in limita mandatului dat de consiliul de administratie;
    e) negociaza in conditiile legii contractele individuale de munca;
    f) incheie acte juridice, in numele si pe seama societatii comerciale, in limitele imputernicirilor acordate de consiliul de administratie;
    g) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii comerciale;
    h) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    i) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    j) imputerniceste directorii executivi si orice alta persoana sa exercite orice atributie din sfera sa de competenta;
    k) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a stabilit-o in sarcina sa.
    C. (1) Directorii executivi sunt numiti de directorul general si se afla in subordinea acestuia, sunt functionari ai societatii comerciale, executa operatiunile acesteia si sunt raspunzatori fata de aceasta pentru indeplinirea indatoririlor lor, in aceleasi conditii ca si membrii consiliului de administratie.
    (2) Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a societatii comerciale.

    CAP. 6
    Gestiunea

    Art. 19
    Cenzorii
    (1) Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi. Cel putin unul dintre ei trebuie sa fie contabil autorizat in conditiile legii sau expert contabil.
    (2) In perioada in care Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. detine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
    (3) Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori si supleanti ai acestora, care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    (4) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, la situatia patrimoniului, profitului si pierderilor.
    (5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii comerciale, a situatiei financiare anuale si contului de profit si pierdere, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale societatii comerciale.
    (6) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca in fiecare luna si inopinat inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societatii comerciale ori care au fost primite in gaj, cesiune sau depozit;
    b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le considera necesare;
    c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
    d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale prezentului statut sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    (7) Cenzorii se intrunesc la sediul societatii comerciale si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    (8) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii comerciale, sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    (9) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in materie.
    (10) Cenzorii si supleantii lor sunt numiti de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
    (11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata, si in reglementarile legale in vigoare.
    (12) Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de administratie.
    (13) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare ori renuntare la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai in varsta il inlocuieste.
    (14) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare generala a actionarilor.
    (15) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca de urgenta adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
    (16) Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    (17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 7
    Activitatea

    Art. 20
    Finantarea activitatii proprii
    Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, societatea comerciala utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
    Art. 21
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii societatii comerciale.
    Art. 22
    Personalul
    (1) Personalul de conducere si de executie din cadrul societatii comerciale este numit, angajat si concediat de directorul general.
    (2) Angajarea si concedierea personalului din cadrul sucursalelor societatii comerciale se fac de catre conducatorul sucursalei, in limita delegarii de competenta care i-a fost acordata de conducerea filialei.
    (3) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul se stat se va face potrivit legii.
    (4) Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de munca si prin reglementari proprii.
    (5) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie.
    Art. 23
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Rata amortizarii activelor corporale si necorporale din patrimoniul societatii comerciale se va calcula potrivit metodei de amortizare stabilite de consiliul de administratie in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 24
    Evidenta contabila si situatia financiara anuala
    (1) Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei, va intocmi situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    (2) Situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
    Art. 25
    Calculul si repartizarea profitului
    (1) Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza situatiei financiare anuale aprobate de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    (2) Profitul societatii comerciale, ramas dupa plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotararii adunarii generale a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare.
    (3) Societatea comerciala isi constituie un fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
    (4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societatea comerciala, in conditiile legii, dupa aprobarea situatiei financiare anuale de catre adunarea generala a actionarilor.
    (5) In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.
    Art. 26
    Registrele
    Societatea comerciala va tine, prin grija membrilor consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Asocierea, schimbarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii

    Art. 27
    Asocierea
    (1) Societatea comerciala poate constitui, singura ori impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori straine, alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
    (2) Societatea comerciala poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.
    (3) Conditiile de participare a societatii comerciale la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive ori prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor in conditiile prevazute de prezentul statut.
    Art. 28
    Schimbarea formei juridice
    (1) Schimbarea formei juridice a societatii comerciale se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege si de prezentul statut.
    (2) In perioada in care Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. este actionar unic, schimbarea formei juridice a Societatii Comerciale Filiala "ICEMENERG - Service" - S.A. Bucuresti se va putea face numai cu aprobarea Adunarii generale a actionarilor a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
    (3) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
    Art. 29
    Dizolvarea
    (1) Dizolvarea societatii comerciale va avea loc in urmatoarele situatii:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
    b) declararea nulitatii societatii comerciale;
    c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    d) pierderi in urma carora activul net reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social, daca adunarea generala extraordinara a actionarilor nu decide reintregirea capitalului social sau reducerea lui la valoarea ramasa;
    e) deschiderea procedurii privind falimentul;
    f) cand capitalul social se reduce sub minimul legal;
    g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
    (2) Hotararea de dizolvare a societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 30
    Lichidarea
    (1) Dizolvarea societatii comerciale are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
    (2) Lichidarea societatii comerciale si distributia produsului net al lichidarii se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 31
    Litigiile
    (1) Litigiile de orice fel, aparute intre societatea comerciala si persoane fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    (2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societatea comerciala si persoanele juridice romane si straine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 32
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu cele ale Codului comercial si ale celorlalte reglementari legale in vigoare si pot fi modificate si completate prin hotarare a adunarii generale a actionarilor societatii comerciale.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2294/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2294 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu