Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1065 din  4 septembrie 2003

privind reorganizarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. si a Societatii Comerciale "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucuresti pe calea fuziunii prin absorbtie, precum si infiintarea Societatii Comerciale Filiala "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucuresti, ca filiala a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 655 din 16 septembrie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 233 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se aproba reorganizarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. si a Societatii Comerciale "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucuresti pe calea fuziunii prin absorbtie, precum si infiintarea Societatii Comerciale Filiala "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucuresti, ca filiala a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
    (2) Prin fuziune, Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. isi majoreaza capitalul social cu valoarea de 15.496.080 mii lei reprezentand capitalul social al Societatii Comerciale "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucuresti, care se desfiinteaza, iar pentru aceasta valoare vor fi emise 154.960 actiuni nominative cu valoarea nominala unitara de 100.000 lei, apartinand statului roman.
    (3) Se infiinteaza Societatea Comerciala Filiala "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucuresti, avand ca unic actionar statul roman, reprezentat prin Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., cu un capital social cu valoarea de 15.496.080 mii lei.
    Art. 2
    Societatea Comerciala Filiala "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucuresti are sediul in municipiul Bucuresti, Bd. Energeticienilor nr. 8, sectorul 3, se organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu statutul prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 3
    Capitalul social al Societatii Comerciale Filiala "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucuresti, infiintata potrivit art. 1, este de 15.496.080 mii lei, subscris si varsat in intregime de statul roman, in calitate de actionar unic, reprezentat de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., si este impartit in 154.960 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea nominala de 100.000 lei.
    Art. 4
    Obiectul de activitate al Societatii Comerciale Filiala "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucuresti este prevazut in statutul sau, care poate fi modificat in baza hotararii adunarii generale a actionarilor.
    Art. 5
    (1) Societatea Comerciala Filiala "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucuresti este condusa de adunarea generala a actionarilor, formata din 3 membri, numita de adunarea generala a actionarilor a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., in baza mandatului acordat de ministrul economiei si comertului, si este administrata de catre consiliul de administratie.
    (2) Consiliul de administratie este format din 5 membri, dintre care unul este directorul general al societatii comerciale, numiti si revocati de adunarea generala a actionarilor, in baza mandatului acordat de ministrul economiei si comertului.
    Art. 6
    Societatea Comerciala Filiala "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucuresti ramane unic actionar la Societatea Comerciala Filiala "ICEMENERG - Service" - S.A. Bucuresti, persoana juridica romana, care functioneaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu statutul propriu prevazut in anexa nr. 2, la al carei capital social a participat cu valoarea de 4.930.000 mii lei, reprezentand 49.300 actiuni cu valoarea nominala de 100.000 lei fiecare, varsat integral la data infiintarii.
    Art. 7
    Societatea Comerciala Filiala "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucuresti va prelua toate drepturile si va fi tinuta de toate obligatiile Societatii Comerciale "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucuresti.
    Art. 8
    Personalul apartinand Societatii Comerciale "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucuresti se preia de catre Societatea Comerciala Filiala "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucuresti la data inmatricularii acesteia la Oficiul registrului comertului si isi pastreaza toate drepturile pana la negocierea noului contract colectiv de munca.
    Art. 9
    Societatea Comerciala Filiala "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucuresti preia acreditarea acordata fostului Institut National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG de catre fostul Minister al Educatiei si Cercetarii privind includerea sa in sistemul de cercetare-dezvoltare de interes national pe durata de valabilitate a acreditarii.
    Art. 10
    Activitatile de cercetare stiintifica, inovare, studii, strategii de dezvoltare, proiectare, inginerie si alte servicii tehnice pentru Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. si filialele acesteia vor fi efectuate pe baze contractuale cu Societatea Comerciala Filiala "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucuresti.
    Art. 11
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul economiei si comertului,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul educatiei,
                         cercetarii si tineretului,
                         Alexandru Athanasiu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                                   STATUTUL
Societatii Comerciale Filiala "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucuresti

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    (1) Denumirea societatii este Societatea Comerciala Filiala "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucuresti, denumita in continuare societate comerciala.
    (2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori in alte acte emanand de la societatea comerciala denumirea acesteia va fi precedata de cuvintele "societate comerciala" sau de initialele "S.C." si va fi urmata de sintagma "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimei situatii financiare anuale aprobate, de sediul, numarul de inmatriculare si de codul unic de inregistrare in registrul comertului.
    Art. 2
    Forma juridica
    (1) Societatea comerciala este persoana juridica romana, parte a sistemului de cercetare-dezvoltare, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni cu capital integral de stat, si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    (2) Societatea comerciala are la constituire o filiala, societate comerciala pe actiuni, cu personalitate juridica, denumita Societatea Comerciala Filiala "ICEMENERG - Service" - S.A. Bucuresti.
    Art. 3
    Sediul
    (1) Societatea comerciala are sediul in municipiul Bucuresti, Bd. Energeticienilor nr. 8, sectorul 3. Sediul societatii comerciale poate fi transferat in alta localitate din Romania pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.
    (2) Societatea comerciala poate infiinta sucursale, filiale, reprezentante, agentii, birouri, puncte de lucru si altele asemenea in tara si in strainatate.
    Art. 4
    Durata
    Durata societatii comerciale este nelimitata, activitatea acesteia urmand sa se desfasoare de la data inmatricularii ei la Oficiul registrului comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    Societatea comerciala are scop lucrativ efectuarea de acte de comert prevazute in obiectul sau de activitate aprobat prin prezentul statut.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    Societatea comerciala are ca obiect de activitate:
    - Cercetare si dezvoltare in stiinte fizice si naturale, inovare, studii, strategii de dezvoltare, cod 7310
    - Activitati de proiectare, urbanism, inginerie si alte servicii tehnice, cod 7420:
        - consultanta, asistenta tehnica, puneri in functiune, inginerie in domeniile energetic (producere, transport, distributie de energie electrica, conservarea energiei), industrial, transport, informatica, telecomunicatii, geologie, geodezie, agricol, cosmic, turism public, protectia mediului, administratie locala, valorificarea deseurilor, invatamant pentru persoane fizice si juridice din tara si din strainatate;
        - servicii de cercetare, consultanta, asistenta tehnica de specialitate, lucrari de montaj, punere in functiune si service in tara si in strainatate pentru produsele proprii ori din profilul sau de activitate;
        - realizari de audit, inspectii, expertize si receptii in domeniul calitatii;
        - atestari/certificari de produse/echipamente/tehnologii/servicii;
        - diagnoza, determinari de performante, expertize si garantii;
        - elaborare de normative, instructiuni, standarde, prescriptii, manuale, metodologii, caiete de sarcini, sinteze;
        - activitati de proiectare in domeniile electroenergetic, termoenergetic, hidroenergetic, nuclearoenergetic, electronica industriala, chimie energetica, masini electrice, bunuri de consum;
        - elaborarea studiilor geologice privind siguranta constructiilor;
        - operatiuni acreditate de certificare pentru sisteme de asigurare a calitatii pentru produse si servicii;
        - furnizor de servicii stiintifice si tehnologice pentru persoane fizice si juridice;
        - fundamentari de legislatie, politici, reglementari, specifice domeniului energiei;
        - studii de tarife, taxe, costuri externe in domeniu;
        - receptia, administrarea si valorificarea rezultatelor cercetarii in domeniu finantate din fonduri publice;
        - elaborarea de documentatii de eficienta economica si de evaluare a patrimoniului;
        - acordarea de consultanta si asistenta tehnica de specialitate unitatilor din sistemul energetic national privind utilizarea informatiei si circulatia acesteia;
        - elaborarea de documentatii de eficienta economica si de evaluare a patrimoniului;
        - acordarea de asistenta tehnica de specialitate unitatilor din sistemul energetic national privind utilizarea informatiei si circulatia acesteia
    - Consultatii in domeniul echipamentelor de calcul, cod 7210
    - Realizarea si furnizarea de programe (elaborarea, proiectarea, dezvoltarea, implementarea, certificarea si evaluarea de produse informatice, modelare matematica si algoritmizare, cod 7220
    - Prelucrarea datelor, cod 7230
    - Activitati legate de bancile de date (identificarea, achizitionarea si prelucrarea de surse si suporturi de informatii tehnico-stiintifice si economice specifice, in vederea actualizarii permanente de baze de date, cod 7240
    - Intretinerea si repararea masinilor de birou, de contabilizat si a calculatoarelor, cod 7250
    - Alte activitati de informatica, cod 7260
    - Activitati de testari si analize tehnice, cod 7430:
        - efectuarea de analize, de studii si bilanturi de mediu, masuratori si probe termice, electrice, mecanice, chimice, hidrotehnice, geodezice, geologice;
        - efectuarea de teste si incercari de materiale si echipamente energetice, in vederea atestarii acestora; urmarirea comportarii in exploatare a sistemelor tehnologice;
        - urmarirea comportarii in exploatare a sistemelor tehnologice, echipamentelor si constructiilor;
        - analize de avarii, accidente si incendii
    - Antreprenor general si executant pentru lucrari de constructii de cladiri sau parti ale acestora; urmarirea si supravegherea lucrarilor de constructii si montaj; contractor general pentru lucrari complexe din domeniul sau de activitate la lucrari din tara si din strainatate, cod 4521
    - Lucrari de instalatii pentru eficientizarea consumului de energie electrica si termica, cod 4531
    - Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile rezultate din activitatea si valorificarea acestora ca atare sau sub forma de produse noi, cod 3710
    - Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile si valorificarea acestora ca atare sau sub forma de produse noi, cod 3720
    - Cercetari bibliografice si sinteze de documentare pe teme date, cod 9251
    - Editarea cartilor, brosurilor si a altor publicatii, procesare computerizata de texte si grafica, cod 2211
    - Editarea revistelor si a periodicelor, cod 2213
    - Alte activitati de editare, cod 2215
    - Alte activitati de tiparire, cod 2222
    - Legatorie si finisare, cod 2223
    - Compozitii tipografice si fotogravura, cod 2224
    - Alte activitati anexe tipografiei, cod 2225
    - Reproducerea pe suporturi a inregistrarilor cu caracter informatic, cod 2233
    - Productia de aparatura si instrumente de masura, verificare si control (cu exceptia echipamentelor de masura, reglare si control pentru procesele industriale), cod 3320
    - Productia de echipamente de masura, reglare si control pentru procesele industriale (productie de unicate, serii mici si alte activitati de microproductie, componente si piese de schimb pentru domeniile energetic, industrial, agricol si de larg consum; conceptia, proiectarea, realizarea, implementarea, modernizarea, repararea, comercializarea de aparate de incercare, de masurare, de comanda, de automatizare si de control, aparate, echipamente, instalatii tehnologice si de protectie, componente si piese de schimb pentru sectorul energetic, industrial, agricol si de larg consum, cod 3330
    - Realizarea de activitati si actiuni tehnico-stiintifice (simpozioane, mese rotunde, expozitii, conferinte, saloane, promovari comerciale), culturale si recreative interne si internationale pentru personalul propriu si pentru alte persoane fizice si juridice, cod 9272
    - Realizarea de activitati sportive si turism pentru personalul propriu si pentru alte persoane fizice si juridice, cod 9262
    - Traduceri si retroversiuni, cod 7485
    - Organizarea de cursuri, seminarii si programe de invatamant si instruire destinate pregatirii si perfectionarii profesionale, cod 8042
    - Transporturi terestre de calatori, pe baza de grafic, pentru realizarea obiectului propriu de activitate, precum si pentru alte persoane fizice si juridice, cod 6021
    - Transporturi rutiere de marfuri pentru realizarea obiectului propriu de activitate, precum si pentru alte persoane fizice si juridice, cod 6024
    - Prestari de servicii in domeniile informatic, reclama si publicitate, pregatire personal, transporturi, administrativ, cod 7481
    - Efectuarea de operatiuni de comert intern si de import-export, cod 5112, 5114, 5115, 5119, 5147, 5151, 5155, 5157, 5181, 5184, 5185 - 5187, 5190.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social, actiunile
    (1) Capitalul social al societatii comerciale la data infiintarii este de 15.496.080 mii lei, impartit in 154.960 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea nominala de 100.000 lei.
    (2) Capitalul social initial este in intregime subscris si varsat de statul roman in calitate de actionar unic, reprezentat de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. care va exercita toate drepturile si isi va asuma toate obligatiile ce decurg din calitatea de actionar in numele statului.
    (3) Actiunile nominative emise vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont. In conditiile legii, prin hotarare a adunarii generale a actionarilor vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot.
    (4) Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se pastreaza la sediul companiei, sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
    (5) Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.
    (6) Actiunile emise de societatea comerciala pot fi grevate de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.
    (7) Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine actiuni ale societatii comerciale potrivit reglementarilor in vigoare.
    (8) Societatea comerciala participa la capitalul filialei sale ca actionar unic.
    Art. 8
    Majorarea capitalului social
    (1) Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
    (2) Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    (3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
    a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
    b) incorporarea rezervelor in conditiile legii;
    c) conversia unor creante lichide si exigibile asupra societatii comerciale cu actiuni la aceasta;
    d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de catre consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
    (4) Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.
    Art. 9
    Reducerea capitalului social
    (1) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
    (2) Capitalul social va putea fi redus prin:
    a) micsorarea numarului de actiuni;
    b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
    c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
    d) alte procedee prevazute de lege.
    (3) In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din capitalul social, ei sunt obligati sa convoace in termen de maximum 60 de zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie reducerea lui la valoarea ramasa, fie dizolvarea societatii comerciale.
    (4) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la art. 11 alin. (7), a consiliului de administratie, potrivit prevederilor legale.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 10
    Reprezentarea
    Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor sunt numiti si revocati de adunarea generala a actionarilor de la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. in baza ordinului ministrului economiei si comertului.
    Art. 11
    Atributiile adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii si politicii ei economice.
    (2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    (3) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare si de restructurare economico-financiara a societatii comerciale;
    b) alege cenzorii, in conditiile legii;
    c) numeste consiliul de administratie, il descarca de gestiune si il revoca;
    d) stabileste nivelul indemnizatiilor lunare ale membrilor consiliului de administratie, precum si ale cenzorilor;
    e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar urmator;
    f) aproba situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor;
    g) aproba repartizarea profitului conform legii;
    h) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa;
    i) hotaraste cu privire la infiintarea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii comerciale, participarea la constituirea de noi persoane juridice ori asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din tara ori din strainatate;
    j) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, relatiile cu clientii;
    k) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si modului de recuperare a prejudiciilor produse societatii comerciale de acestia;
    l) hotaraste cu privire la gajarea sau inchirierea unor sedii ori active proprii;
    m) numeste reprezentantii societatii comerciale in adunarea generala a actionarilor la filialele sale conform ordinului ministrului economiei si comertului;
    n) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie.
    (4) Pentru atributiile mentionate la lit. c), d), e), f), g), h), i), l), m) si n) adunarea generala ordinara a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    (5) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele:
    a) schimbarea formei juridice a societatii comerciale;
    b) mutarea sediului societatii comerciale;
    c) schimbarea obiectului de activitate;
    d) majorarea sau reducerea capitalului social;
    e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea societatii comerciale;
    f) dizolvarea anticipata a societatii comerciale;
    g) infiintarea de sucursale, filiale, reprezentante, agentii, birouri, puncte de lucru, in tara si in strainatate;
    h) emisiunea de obligatiuni;
    i) oricare alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    (6) Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special de la organul care l-a numit.
    (7) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale mentionate la lit. b), c), d), e) si g).
    Art. 12
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de administratie, precum si in conditiile si de persoanele si/sau organismele prevazute de lege.
    (2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situatiei financiare anuale si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    (3) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    (4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    (5) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    (6) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
    (7) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor.
    Art. 13
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Pentru validitatea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin jumatate din participarea la capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie luate de actionarii care detin majoritatea absoluta din participarea la capitalul social a celor participanti la adunare, daca in actul constitutiv sau in lege nu se prevede o majoritate mai mare.
    (2) Daca nu s-a intrunit cvorumul legal pentru tinerea adunarilor generale ale actionarilor la prima convocare, adunarea ce se va intruni, dupa o a doua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi participarea la capitalul social detinut de actionarii prezenti, cu majoritate.
    (3) Pentru validitatea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, cand actul constitutiv nu dispune altfel, sunt necesare:
    - la prima convocare, prezenta actionarilor care detin trei patrimi din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa detina cel putin jumatate din participarea la capitalul social;
    - la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor care detin jumatate din participarea la capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa detina cel putin o treime din participarea la capitalul social.
    (4) Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre administratorul desemnat in scris de catre acesta.
    (5) Adunarea generala a actionarilor, la propunerea presedintelui consiliului de administratie, desemneaza un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesele-verbale ale adunarilor generale ale actionarilor.
    (6) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de reprezentantii actionarului, persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    (7) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii comerciale pot fi invitati si reprezentantii organizatiilor sindicale si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat.
    Art. 14
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    (1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis. Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
    (2) La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti ori reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    (3) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    (4) Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
    (5) Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt semnate de reprezentantii actionarului.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 15
    Organizare
    (1) Societatea comerciala este administrata de un consiliu de administratie compus din 5 administratori, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani.
    (2) Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    (3) Consiliul de administratie este condus de un presedinte care poate fi si director general.
    (4) Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre administratorul desemnat in scris de catre acesta. Presedintele numeste un secretar din afara consiliului de administratie. De preferat este ca acesta sa fie si secretar al adunarii generale a actionarilor.
    (5) Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 3 dintre membrii consiliului de administratie si deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    (6) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza convocatorului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de catre persoana care a prezidat sedinta, administratorii prezenti si de catre secretar.
    (7) Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
    (8) In relatiile cu tertii societatea comerciala este reprezentata de directorul general, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie, care semneaza actul de angajare fata de terti.
    (9) Conducerea executiva a societatii comerciale este asigurata de directorul general al acesteia impreuna cu directorii executivi.
    (10) Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
    (11) Presedintele consiliului de administratie si directorul general sunt obligati, in conditiile legii, sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, documentele solicitate cu privire la activitatea societatii comerciale.
    (12) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala, pentru prejudiciile cauzate prin infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor.
    (13) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp actionari ori asociati la societati comerciale cu capital privat, cu acelasi profil, sau cu care sunt in relatii comerciale directe.
    (14) Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi fondatori sau administratori.
    Art. 16
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica, numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie si regulamentul de organizare si functionare a societatii comerciale;
    b) stabileste tactica si strategia de marketing;
    c) ii numeste si ii revoca pe directorul general si pe directorii executivi ai societatii comerciale;
    d) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai societatii comerciale si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
    e) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii comerciale, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
    f) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorilor din conducerea executiva a societatii comerciale;
    g) negociaza contractul colectiv de munca si statutul personalului daca aceasta competenta nu a fost delegata directorului general;
    h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget de venituri si cheltuieli pe anul in curs ale societatii comerciale;
    i) convoaca adunarea generala a actionarilor ori de cate ori este nevoie;
    j) rezolva orice alte probleme cu care a fost insarcinat de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 6
    Gestiunea

    Art. 17
    Cenzorii
    (1) Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari prin reprezentantii lor si de 3 cenzori. Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.
    (2) Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori si supleanti ai acestora, care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    (3) Pe perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social al societatii comerciale, unul dintre cenzori va fi recomandat de catre Ministerul Finantelor Publice, in conditiile legii.
    (4) Pentru a putea exercita dreptul de control actionarului i se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor si orice documente sau situatii solicitate in scris de institutiile pe care le reprezinta.
    (5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii comerciale, a situatiei financiare anuale si a contului de profit si pierdere, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale societatii comerciale.
    (6) Cenzorii se intrunesc la sediul societatii comerciale si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    (7) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de catre consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii comerciale) si ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    (8) Atributiile cenzorilor, precum si drepturile si obligatiile acestora se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    (9) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.

    CAP. 7
    Activitatea

    Art. 18
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii societatii comerciale la oficiul registrului comertului.
    Art. 19
    Personalul
    (1) Personalul de conducere al societatii comerciale este numit de consiliul de administratie al acesteia, cu exceptia directorului general care este numit de catre adunarea generala a actionarilor.
    (2) Restul personalului este angajat de consiliul de administratie sau de directorul general al societatii comerciale, in limita competentelor acordate.
    (3) Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
    (4) Plata salariilor, a impozitelor aferente acestora si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.
    (5) Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite de consiliul de administratie sau de directorul general al acesteia, cu respectarea prevederilor legale si a competentelor acordate.
    Art. 20
    Evidenta contabila si situatia financiara anuala
    (1) Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei si va intocmi situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere, avand in vedere legislatia aplicabila in vigoare.
    (2) Situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
    Art. 21
    Calculul si repartizarea profitului
    (1) Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza situatiei financiare anuale aprobate de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    (2) Profitul societatii comerciale, ramas dupa plata impozitului pe profit, se va repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
    (3) Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
    (4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societatea comerciala, in conditiile legii, dupa aprobarea situatiei financiare anuale de catre adunarea generala a actionarilor.
    (5) In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele producerii acestora si va hotari in consecinta.
    (6) Acoperirea pierderilor se va face in conditiile legii si pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor.
    Art. 22
    Registrele
    Societatea comerciala va tine, prin grija administratorilor, registrele prevazute de lege

    CAP. 8
    Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

    Art. 23
    Schimbarea formei juridice
    (1) Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    (2) In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei juridice a societatii comerciale se va putea face numai cu aprobarea reprezentantilor Ministerului Economiei si Comertului in adunarea generala a actionarilor, mandatati prin ordin al ministrului in acest sens.
    (3) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si de publicitate, cerute la infiintarea societatilor comerciale.
    Art. 24
    Dizolvarea
    (1) Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
    b) falimentul;
    c) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce a fost consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala extraordinara a actionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    d) in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, luata in unanimitate.
    (2) Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 25
    Lichidarea
    (1) In caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata.
    (2) Lichidarea societatii comerciale si distributia produsului net al lichidarii vor fi efectuate in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 26
    Litigii
    (1) Litigiile de orice fel, aparute intre societatea comerciala si persoane fizice sau juridice, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    (2) Pentru solutionarea litigiilor cu alte societati comerciale se poate apela si la arbitraj.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 27
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Codului comercial si ale celorlalte acte normative in materie comerciala si pot fi modificate si completate prin hotarare a adunarii generale a actionarilor societatii comerciale.

    ANEXA 2

                                 STATUTUL
Societatii Comerciale Filiala "ICEMENERG - Service" - S.A. Bucuresti

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    (1) Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala Filiala "ICEMENERG - Service" - S.A. Bucuresti, filiala a Societatii Comerciale Filiala "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucuresti.
    (2) In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la societatea comerciala denumirea acesteia va fi precedata de cuvintele "Societatea Comerciala Filiala" sau de initialele "S.C. Filiala" si va fi urmata de sintagma "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimei situatii financiare anuale aprobate, sediul, numarul de inmatriculare si de codul unic de inregistrare in registrul comertului.
    (3) Grupurile de litere au urmatoarea semnificatie: I - implementare; C - conceptie; E - executie; M - mentenanta; ENERG - energetica.
    Art. 2
    Forma juridica
    Societatea Comerciala Filiala "ICEMENERG - Service" - S.A. Bucuresti, denumita in continuare societate comerciala, este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, filiala a Societatii Comerciale Filiala "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucuresti si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul
    (1) Sediul societatii comerciale este in municipiul Bucuresti, Bd. Energeticienilor nr. 8, sectorul 3, cod 79619.
    (2) Sediul societatii comerciale poate fi transferat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.
    (3) Societatea comerciala poate infiinta sedii secundare, sucursale, reprezentante, agentii situate si in alte localitati din tara si din strainatate.
    Art. 4
    Durata
    Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii acesteia in registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    Societatea comerciala are ca scop: conceperea, producerea, implementarea, reparatia, modernizarea si comercializarea in tara si in strainatate, pe baza proiectelor proprii sau ale unor terte persoane fizice ori juridice, de aparate, echipamente, instalatii specializate, produse pe baza de elastomeri si bunuri de consum, precum si asigurarea serviciilor aferente de consultanta, intermediere, asistenta tehnica de specialitate, lucrari de montaj si de punere in functiune, expertize si etalonari metrologice, monitorizari ale mediului.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    Societatea comerciala are ca obiect de activitate:
    a) conceptia, proiectarea, realizarea, implementarea, modernizarea, repararea, comercializarea de aparate de incercare, de masurare, de comanda, de automatizare si control, aparate, echipamente, instalatii tehnologice si de protectie, componente si piese de schimb pentru sectorul energetic, industrial, agricol si de larg consum;
    b) realizarea si comercializarea de produse, prin valorificarea deseurilor rezultate din activitatea productiva de baza; producerea si comercializarea de bunuri de larg consum;
    c) servicii de cercetare, consultanta, asistenta tehnica de specialitate, lucrari de montaj, de service si punere in functiune in tara si in strainatate pentru produsele din profilul sau de activitate;
    d) activitati de intermediere si reprezentare pentru persoane fizice si juridice din tara si din strainatate;
    e) efectuarea de operatiuni comerciale in tara si in strainatate;
    f) efectuarea de operatiuni de transport pentru realizarea obiectului de activitate, precum si pentru alte persoane fizice si juridice din tara si din strainatate;
    g) cooperarea si asocierea cu terte persoane fizice si juridice din tara si din strainatate, in vederea realizarii obiectului sau de activitate;
    h) lucrari de proiectare in domeniile: electroenergetic, termoenergetic, hidroenergetic, nuclearoenergetic, electronica industriala, chimie energetica, masini electrice, bunuri de consum;
    i) punerea in functiune si asistenta tehnica la punerea in functiune a echipamentelor energetice;
    j) operatiuni acreditate, de certificare, pentru sisteme de asigurare a calitatii pentru produse si servicii;
    k) prestari de servicii, probe si masuratori, asigurarea si supravegherea in procurarea, fabricarea si montarea echipamentelor energetice;
    l) activitati de tiparire, tehnoredactare, multiplicare alb-negru si/sau color, brosare, legatorie, imagini foto, montaje video, organizare de simpozioane, consfatuiri tehnico-stiintifice si comerciale, targuri si expozitii;
    m) prestari de servicii in domeniile: mecanic, electronic, vopsitorie, acoperiri de protectie, tinichigerie, vulcanizare, chimie, auto;
    n) intermedieri, producerea si/sau comercializarea en gros si en detail, prin unitati proprii, a produselor de larg consum proprii, provenite de la parteneri interni sau externi ori furnizate partenerilor externi;
    o) servicii de reparatii si intretinere a mijloacelor auto, transport auto intern si international de marfuri si persoane;
    p) servicii de antreprenoriat pentru lucrari complexe de investitii, reabilitari de echipamente/instalatii energetice sau pentru lucrari de mentenanta;
    q) concesionarea, locatia de gestiune si inchirierea de active catre persoane fizice si juridice;
    r) colaborarea cu unitati de comert exterior si unitati bancare;
    s) realizarea de activitati sociale pentru persoane fizice si juridice din cadrul societatii comerciale si din afara ei.

    CAP. 3
    Capitalul social. Actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    (1) Societatea comerciala este filiala a Societatii Comerciale Filiala "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucuresti.
    (2) Capitalul social al societatii comerciale este in valoare de 4.930.000 mii lei, reprezentand 49.300 actiuni cu valoarea nominala de 100.000 lei fiecare, varsat integral la data infiintarii, si se constituie prin preluarea unei parti din activul Societatii Comerciale Filiala "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucuresti pe baza balantei de verificare incheiate la data de 31 decembrie 2002.
    (3) Capitalul social este in intregime detinut de Societatea Comerciala Filiala "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucuresti in numele statului, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre persoane fizice sau juridice, romane ori straine, in conditiile legii. In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie.
    (4) Societatea Comerciala Filiala "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucuresti este actionar unic, in numele statului, la societatea comerciala si exercita toate drepturile si isi asuma toate obligatiile ce decurg din aceasta calitate.
    Art. 8
    Actiunile
    (1) Actiunile nominative ale societatii comerciale vor fi emise in forma dematerializata, prin inscriere in cont.
    (2) Societatea comerciala va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul acesteia.
    Art. 9
    Reducerea sau majorarea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute in lege.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    (1) Fiecare actiune subscrisa de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
    (2) Detinerea actiunii implica adeziunea, de drept, la statut.
    (3) Drepturile si obligatiile conferite de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    (4) Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    (5) Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau asupra cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile legii si ale prezentului statut.
    Art. 11
    Cesiunea actiunilor
    (1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.
    (2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 12
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie in localitatea in care se afla sediul societatii comerciale. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Reprezentarea
    Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in numar de 3, sunt numiti si revocati de catre adunarea generala a actionarilor Societatii Comerciale Filiala "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucuresti in baza mandatului emis de ministrul economiei si comertului.
    Art. 14
    Atributii
    (1) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    (2) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare si de restructurare economico-financiara a societatii comerciale;
    b) alege cenzorii, in conditiile legii;
    c) numeste consiliul de administratie, il descarca de gestiune si il revoca;
    d) stabileste nivelul remuneratiilor lunare ale membrilor consiliului de administratie, precum si ale cenzorilor;
    e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar urmator;
    f) aproba situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al cenzorilor;
    g) aproba repartizarea profitului conform legii;
    h) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa;
    i) hotaraste cu privire la infiintarea sau desfiintarea societatii comerciale, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane juridice ori fizice din tara sau din strainatate;
    j) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, relatiile cu clientii;
    k) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si modului de recuperare a prejudiciilor produse societatii comerciale de acestia;
    l) hotaraste cu privire la gajarea sau inchirierea unor sedii proprii;
    m) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
    n) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie.
    (3) Pentru atributiile mentionate la lit. c), d), e), f), g), h), i), l), m) si n) adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    (4) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele:
    a) schimbarea formei juridice a societatii comerciale;
    b) mutarea sediului societatii comerciale;
    c) schimbarea obiectului de activitate;
    d) majorarea sau reducerea capitalului social;
    e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea societatii comerciale;
    f) dizolvarea anticipata a societatii comerciale;
    g) emisiunea de obligatiuni;
    h) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    (5) Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special de la organul care l-a numit.
    (6) Adunarea generala extraordinara va putea delega consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale mentionate la lit. b), c), d) si g).
    Art. 15
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de administratie, precum si in conditiile si de persoanele si/sau organismele prevazute de lege.
    (2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situatiilor financiare anuale simplificate anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    (3) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    (4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    (5) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    (6) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
    (7) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor.
    Art. 16
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin jumatate din participarea la capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din participarea la capitalul social a celor prezenti la adunare, daca in actul constitutiv sau in lege nu se prevede o majoritate mai mare.
    (2) Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la paragraful anterior, adunarea ce se va intruni, dupa o a doua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi participarea la capitalul social detinuta de actionarii prezenti, cu majoritate.
    (3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare, cand actul constitutiv nu dispune altfel, sunt necesare:
    - la prima convocare, prezenta actionarilor care detin trei patrimi din participarea la capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa detina cel putin jumatate din participarea la capitalul social;
    - la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor care detin jumatate din participarea la capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa detina cel putin o treime din participarea la capitalul social.
    (4) Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre administratorul desemnat in scris de acesta.
    (5) Adunarea generala a actionarilor, la propunerea presedintelui consiliului de administratie, desemneaza un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesele-verbale ale adunarilor generale.
    (6) Procesul-verbal al adunarii generale se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de reprezentantii actionarului, persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    (7) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii comerciale pot fi invitati si reprezentantii organizatiilor sindicale si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat.
    Art. 17
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    (1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis. Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
    (2) La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    (3) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    (4) Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
    (5) Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt semnate de reprezentantii actionarului unic.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 18
    Organizare
    (1) Societatea comerciala este administrata de un consiliu de administratie compus din 5 membri, dintre care unul este directorul general al acesteia. Membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati de adunarea generala a actionarilor. Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de cel mult 4 ani si sunt remunerati pentru aceasta calitate cu o indemnizatie lunara.
    (2) Presedintele consiliului de administratie poate fi si directorul general al societatii comerciale.
    (3) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    (4) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul societatii comerciale sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
    (5) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului regulament si a reglementarilor legale in vigoare.
    (6) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru, in baza mandatului presedintelui.
    (7) Presedintele numeste un secretar din afara consiliului de administratie. De preferat ar fi ca acesta sa fie secretarul adunarii generale a actionarilor.
    (8) Conducerea societatii comerciale se asigura de catre un director general, care poate fi si presedintele consiliului de administratie.
    (9) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
    (10) Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte, cu cel putin 7 zile inainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    (11) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de administratie prezenti si de secretar.
    (12) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza decizia consiliului de administratie, care se semneaza de presedinte.
    (13) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al societatii comerciale si poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.
    (14) In relatiile cu tertii societatea comerciala este reprezentata de directorul general, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie, si in aceasta calitate semneaza actele de angajare fata de acestia.
    (15) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie, in conditiile legii, actionarilor, auditorului economico-financiar extern si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societatii comerciale.
    (16) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform prevederilor legale.
    (17) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati.
    (18) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (19) Nu pot fi directori ai societatii comerciale si ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (20) La sedintele consiliului de administratie in care se dezbat problemele referitoare la raporturile de munca cu personalul societatii comerciale pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat, dar care nu vor avea drept de vot.
    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor executivi
    A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare ale societatii comerciale;
    b) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai societatii comerciale si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
    c) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii comerciale, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
    d) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru persoanele din conducere, in vederea executarii operatiunilor acesteia;
    e) aproba competentele pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), in vederea realizarii obiectului de activitate al societatii comerciale;
    f) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al societatii comerciale;
    g) supune anual aprobarii adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societatii comerciale pe anul in curs;
    h) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori este nevoie si cu prioritate la solicitarea scrisa a actionarului unic;
    i) aproba incheierea contractelor de import-export pana la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor;
    j) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului societatii comerciale, conform structurii organizatorice aprobate;
    k) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba eliberarea garantiilor;
    l) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    m) aproba programele de productie, cercetare, dezvoltare, investitii;
    n) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator, securitatea muncii, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
    o) stabileste tactica si strategia de marketing;
    p) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia, in limita competentelor pentru care a primit mandat;
    q) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului general si aproba regulamentul de organizare si functionare a societatii comerciale;
    r) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare.
    B. (1) Directorul general reprezinta societatea comerciala in raporturile cu tertii.
    (2) Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societatii comerciale, stabilite de consiliul de administratie;
    b) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului de administratie;
    c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile legii;
    d) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului de administratie;
    e) participa la negocierea contractului colectiv de munca, ale carui negociere si incheiere se desfasoara in conditiile legii, in limita mandatului dat de consiliul de administratie;
    f) negociaza in conditiile legii contractele individuale de munca;
    g) incheie acte juridice, in numele si pe seama societatii comerciale, in limitele imputernicirilor acordate de consiliul de administratie;
    h) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii comerciale;
    i) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    j) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    k) imputerniceste directorii executivi si orice alta persoana sa exercite orice atributie din sfera sa de competenta;
    l) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a stabilit-o in sarcina sa.
    C. (1) Directorii executivi sunt numiti de directorul general si se afla in subordinea acestuia, sunt functionari ai societatii comerciale, executa operatiunile acesteia si sunt raspunzatori fata de aceasta pentru indeplinirea indatoririlor lor, in aceleasi conditii ca si membrii consiliului de administratie.
    (2) Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a societatii comerciale.

    CAP. 6
    Gestiunea

    Art. 20
    Cenzorii
    (1) Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
    (2) In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
    (3) Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori si supleanti ai acestora, care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    (4) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, la situatia patrimoniului, profitului si pierderilor.
    (5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii comerciale, a situatiei financiare anuale si contului de profit si pierdere, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale societatii comerciale.
    (6) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca in fiecare luna si inopinat inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societatii comerciale ori care au fost primite in gaj, cesiune sau depozit;
    b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le considera necesare;
    c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
    d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale prezentului statut sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    (7) Cenzorii se intrunesc la sediul societatii comerciale si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    (8) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii comerciale, sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    (9) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in materie.
    (10) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
    (11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in reglementarile legale in vigoare.
    (12) Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de administratie.
    (13) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare ori renuntare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
    (14) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare generala a actionarilor.
    (15) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca de urgenta adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
    (16) Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    (17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 7
    Activitatea

    Art. 21
    Finantarea activitatii proprii
    Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite societatea comerciala utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
    Art. 22
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii societatii comerciale.
    Art. 23
    Personalul
    (1) Personalul de conducere si de executie din cadrul societatii comerciale este numit, angajat si concediat de directorul general.
    (2) Angajarea si concedierea personalului din cadrul sucursalelor societatii comerciale se fac de catre conducatorul sucursalei, in limita delegarii de competenta care i-a fost acordata de conducerea filialei.
    (3) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
    (4) Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de munca si prin reglementari proprii.
    (5) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie.
    Art. 24
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Rata amortizarii activelor corporale si necorporale din patrimoniul societatii comerciale se va calcula potrivit metodei de amortizare stabilite de consiliul de administratie in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 25
    Evidenta contabila si situatia financiara anuala
    (1) Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei, va intocmi situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    (2) Situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
    Art. 26
    Calculul si repartizarea profitului
    (1) Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza situatiei financiare anuale aprobate de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    (2) Profitul societatii comerciale, ramas dupa plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotararii adunarii generale a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare.
    (3) Societatea comerciala isi constituie un fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
    (4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societatea comerciala, in conditiile legii, dupa aprobarea situatiei financiare anuale de catre adunarea generala a actionarilor.
    (5) In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.
    Art. 27
    Registrele
    Societatea comerciala va tine, prin grija membrilor consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Asocierea, schimbarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii

    Art. 28
    Asocierea
    (1) Societatea comerciala poate constitui, singura ori impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori straine, alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
    (2) Societatea comerciala poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.
    (3) Conditiile de participare a societatii comerciale la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive ori prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor in conditiile prevazute de prezentul statut.
    Art. 29
    Schimbarea formei juridice
    (1) Modificarea formei juridice a societatii comerciale se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege si de prezentul statut.
    (2) In perioada in care Societatea Comerciala Filiala "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucuresti este actionar unic, transformarea formei juridice a Societatii Comerciale Filiala "ICEMENERG - Service" - S.A. Bucuresti se va putea face numai cu aprobarea adunarii generale a actionarilor a Societatii Comerciale Filiala "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucuresti.
    (3) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
    Art. 30
    Dizolvarea
    (1) Dizolvarea societatii comerciale va avea loc in urmatoarele situatii:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
    b) declararea nulitatii;
    c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea generala extraordinara a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    e) deschiderea procedurii privind falimentul;
    f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
    g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
    (2) Hotararea de dizolvare a societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 31
    Lichidarea
    (1) Dizolvarea societatii comerciale are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
    (2) Lichidarea societatii comerciale si distributia produsului net al lichidarii se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 32
    Litigiile
    (1) Litigiile de orice fel, aparute intre societatea comerciala si persoane fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    (2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societatea comerciala si persoanele juridice romane si straine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 33
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cele ale Codului comercial si ale celorlalte reglementari legale in vigoare si pot fi modificate si completate prin hotararea adunarii generale a actionarilor societatii comerciale.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1065/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1065 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu