Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (4) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.2 din 22.09.2017

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România
ACT EMIS DE: Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 792 din 06 octombrie 2017SmartCity1

În temeiul art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, aprobată prin Legea nr. 254/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Congresul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, reunit la Bucureşti, în data de 22 septembrie 2017, h o t ă r ă ş t e: Articolul IHotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.007 din 15 decembrie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează: I. Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, prevăzut în anexa nr. I la hotărâre, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 11, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2), (3) şi (4), cu următorul cuprins:(2) În exercitarea profesiei, practicienii în insolvenţă sunt organe care aplică procedura - parteneri indispensabili ai justiţiei, ocrotiţi de lege, fără a putea fi asimilaţi funcţionarilor publici.(3) Practicianul în insolvenţă este obligat să respecte solemnitatea şedinţei de judecată, să nu folosească cuvinte sau expresii de natură a aduce atingere demnităţii judecătorului, procurorului, altor avocaţi, părţilor sau reprezentanţilor acestora în proces.(4) Practicianul în insolvenţă nu răspunde penal pentru susţinerile formulate oral sau în scris, în formă adecvată, cu respectarea prevederilor alin. (3), în faţa instanţelor de judecată, a organelor de urmărire penală sau a altor organe administrative de jurisdicţie atunci când acestea sunt făcute pentru susţinerea poziţiei debitorului pe care îl reprezintă sau supraveghează şi nici dacă sunt în legătură cu consultaţiile oferite justiţiabililor, debitorilor, creditorilor ori altor participanţi la procedura insolvenţei, dacă ele sunt făcute cu bună-credinţă şi respectarea legii şi a normelor de deontologie profesională. 2. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Membrii Uniunii care au una sau mai multe dintre calităţile prevăzute la art. 26 alin. (2) lit. b) din O.U.G. şi nu sunt funcţionari publici sunt compatibili cu exercitarea profesiei de practician în insolvenţă numai dacă lucrează în interiorul profesiei lor. Nu sunt incompatibile persoanele care deţin calitatea de senator sau deputat, pe durata exercitării mandatului. 3. La articolul 29, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)coordonează activitatea Institutului Naţional pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvenţă şi a Consiliului de conducere al acestuia. Examinează şi aprobă execuţia bugetului pe anul anterior şi proiectul privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul următor, precum şi situaţiile financiare anuale ale Institutului Naţional pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvenţă certificate de Comisia centrală de cenzori, sub condiţia ratificării de proximul congres al Uniunii; 4. La articolul 36, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Pe lângă Consiliul naţional de conducere al Uniunii funcţionează Comisia centrală de cenzori, formată din 5 membri, în conformitate cu prevederile art. 60 din O.U.G. Comisia are în componenţă cel puţin 2 experţi contabili şi este condusă de un preşedinte. 5. La articolul 46, alineatul (2), litera f) se abrogă. 6. La articolul 57, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Cu cel târziu 7 zile înaintea datei şedinţei Adunării generale a filialei, materialele-suport aferente Adunării generale a filialei se comunică membrilor filialei sau se va indica prin convocator modalitatea în care materialele pot fi descărcate electronic. 7. La articolul 60, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:j)înaintează, în termen de 15 zile de la data adunării generale, Secretariatului general al Uniunii o caracterizare a candidatului/candidaţilor desemnat/desemnaţi de adunare pentru o funcţie de conducere centrală sau locală, precum şi în celelalte instanţe sau comisii lucrative, cum ar fi instanţele de disciplină şi comisiile de cenzori, relevând: calităţile morale şi profesionale, realizările din activitatea de practician în insolvenţă, implicarea în acţiunile întreprinse de consiliul de conducere al filialei, precum şi în cele de pregătire profesională etc. Înaintează, cu 7 zile înainte de data adunării generale, membrilor filialei o caracterizare/scrisoare de intenţie însoţită de CV a candidatului/candidaţilor care s-au înscris pentru o funcţie de conducere locală, respectiv pentru o funcţie în instanţele de disciplină şi comisiile de cenzori, relevând: calităţile morale şi profesionale, realizările din activitatea de practician în insolvenţă, implicarea în acţiunile întreprinse de consiliul de conducere al filialei, precum şi în cele de pregătire profesională etc. Această prevedere se aplică şi în privinţa candidaţilor care sunt propuşi de către Consiliul de conducere în condiţiile lit. e). 8. La articolul 60, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins: k)aprobă, prin decizie, în baza raportului comisiei locale de cenzori, sistarea plăţilor din fondul de lichidare pentru practicienii care nu au virat procentul de 2% şi/sau nu au pus la dispoziţia comisiei de cenzori actele necesare verificării cotei de 2%. Sistarea operează până la data virării sumelor de către practician sau până la data desfiinţării deciziei Consiliului de conducere. 9. La articolul 63, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. c) membrii titulari ai Consiliului de conducere al filialei, precum şi membrii titulari ai instanţei locale de disciplină, ale căror abateri disciplinare se judecă în primă instanţă de instanţa superioară de disciplină, în complet de 3 membri. 10. La articolul 66, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:(4) Se consideră activitate practică economică sau juridică, după caz, perioada de 3 ani care conform anumitor prevederi legale este considerată vechime în profesie, cu depunerea dovezilor corespunzătoare.(5) Calculul experienţei practice economice sau juridice se va realiza prin luarea în considerare a unei norme integrale de lucru de 8 ore/zi sau suma normelor parţiale care însumate să reprezinte normă întreagă. Calculul experienţei practice se va face şi în conformitate cu dispoziţiile art. 69 alin. (6)-(15). 11. La articolul 69, alineatele (2), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins :(2) Sunt scutite de stagiul de pregătire profesională persoanele care au exercitat timp de 10 ani o profesie juridică sau economică, cu normă întreagă de 8 ore pe zi, precum şi persoanele care au fost deputaţi sau senatori, în comisiile de specialitate juridică sau economică, fără ca acestea să depăşească jumătate din durata celor 10 ani.(3) Sunt scutite de stagiu persoanele care anterior promovării examenului de admitere în profesie au avut calitatea de angajat, cu normă întreagă de 8 ore pe zi, pe o funcţie economică sau juridică, într-un cabinet individual de insolvenţă, într-o SPRL sau într-o IPURL cel puţin 3 ani.(4) Calculul activităţii practice economice sau juridice se va realiza prin luarea în considerare a unei norme integrale de lucru de 8 ore pe zi sau suma normelor parţiale care însumate să reprezinte normă întreagă. 12. La articolul 69, după alineatul (14) se introduce un nou alineat, alineatul (15), cu următorul cuprins:(15) Activitatea practică economică sau juridică se calculează de la momentul angajării, începând cu prima zi şi până la data susţinerii examenului de primire în profesie. 13. La articolul 96, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În cazul lichidării prevăzute de art. 95 lit. a), d), e), f) şi g), în situaţia în care forma de organizare nu are obligaţii către creditori, iar asociaţii se înţeleg cu privire la repartizarea activului formei de organizare între asociaţi, radierea formei de organizare se va face fără numire de lichidator, pe baza declaraţiilor asociaţilor pe propria răspundere. Dizolvarea conduce la radierea formei de organizare din registrul formelor după depunerea documentelor necesare cu privire la stingerea datoriilor formei de organizare, sub forma declaraţiei în formă autentică pe propria răspundere a asociaţiilor, în cazurile anume prevăzute de statut însoţită de raportul de lichidare.În termen de 15 zile de la repartizarea activului net, asociaţii pe baza declaraţiei pe propria răspundere însoţită de raportul de repartizare şi lichidare a patrimoniului vor depune la Registrul formelor de organizare o cerere de radiere a formei de organizare din registrul formelor şi din tabloul UNPIR. Operaţiunea tehnică de radiere se aprobă de CNC, sub condiţia ca forma de organizare să achite la zi contribuţiile datorate UNPIR, inclusiv pentru propriile filiale (în cazul în care există). În toate celelalte situaţii se va numi un lichidator care va depune un raport final. 14. La articolul 98, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:(6) În termen de 15 zile de la repartizarea activului net, asociaţii pe baza declaraţiei pe propria răspundere însoţită de raportul privind situaţia financiară de lichidare, respectiv lichidatorii pe baza raportului final de lichidare prin care se prezintă situaţia patrimoniului, a creanţelor şi activelor rămase, vor depune la Registrul formelor de organizare o cerere de radiere a formei de organizare din Registrul formelor şi din Tabloul UNPIR. 15. La articolul 98, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) Radierea din Registrul formelor de organizare şi din Tabloul UNPIR se realizează doar pentru a se ţine evidenţa persoanelor care pot desfăşura activităţile prevăzute de lege ca fiind exercitate exclusiv de practicienii în insolvenţă. Eventuala răspundere patrimonială a formei de organizare a profesiei sau a practicianului se realizează în condiţiile legii, în limita patrimoniului de afectaţiune conform art. 2.324 alin. (4) din Codul civil. 16. La articolul 101, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) Orice cauză care poate duce la constatarea nulităţii operaţiunilor efectuate cu privire la formele de organizare va beneficia de un termen de remediere de cel mult 2 luni de la data constatării, pe orice cale. Operaţiunile şi actele de procedură efectuate în exerciţiul profesiei nu vor fi afectate, cu condiţia ca înlăturarea cauzei de nulitate să se producă înainte ca instanţa de judecată să se pronunţe asupra valabilităţii lor. 17. La articolul 109, alineatul (3), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: g)contribuţia anuală pe cote de venituri, reprezentând cota-parte din venitul brut realizat din activitatea membrilor, conform art. 1 din O.U.G., exclusiv TVA, este de 0.8%; 18. La articolul 111, alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)taxele de înscriere în Tabloul UNPIR se repartizează astfel: 50% se constituie venit la bugetul filialei, iar 50% se virează către Uniune până la data de 10 a lunii în curs pentru luna anterioară, când a fost efectuată plata; 19. Articolul 114 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 114(1) UNPIR va constitui, în baza art. 39 alin. (9) din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, un subcont special în care vor fi virate sumele încasate de la bugetul Ministerului Justiţiei, prin Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.(2) UNPIR va utiliza un alt subcont special în care se va vira de filialele UNPIR procentul de 2% încasat de acestea de la practicienii în insolvenţă.(3) UNPIR va transmite către filialele sale suma reprezentând valoarea deconturilor centralizate urmând ca acestea din urmă să distribuie sumele cuvenite practicienilor în insolvenţă.(4) Sumele existente în cele două subconturi speciale vor fi redistribuite de UNPIR filialelor sale în subconturile speciale deschise de acestea, în conformitate cu procedurile ce vor fi stabilite de Consiliul naţional de conducere.(5) Toate comisioanele bancare pentru operaţiunile de redistribuire către filialele UNPIR se suportă din fondul de lichidare. 20. La articolul 115, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) În cazul în care un practician este numit de directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau de persoana ori de persoanele desemnate din cadrul registrului într-un dosar în temeiul Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau al Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fiindu-i fixat un onorariu şi, ulterior, prin trecerea la procedura simplificată prevăzută de Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, îi mai este stabilit un onorariu, fie aceluiaşi practician, fie altuia, eventual şi cheltuieli de procedură de către judecătorul-sindic, se va solicita un singur onorariu din fondul de lichidare de până la 4.000 lei, la care se adaugă cheltuielile făcute în procedură. În cazul finalizării dosarului de un alt practician decât cel desemnat iniţial, stabilirea remuneraţiei cuvenite fiecărui practician în cauză intră în competenţa Consiliului de conducere al filialei UNPIR pe raza căreia îşi are sediul societatea debitoare. În acest caz, împărţirea poate fi făcută în baza regulilor stabilite de Adunarea generală a membrilor filialei sau, în lipsa acestora, de către Consiliul de conducere al filialei, în baza analizei deconturilor depuse de practicienii care au activat în dosar. Această plată se va efectua pentru deconturile înaintate în dosarul trecut în procedura simplificată prevăzută de legea privind procedura insolvenţei. 21. La articolul 115, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:
(6) În situaţia desemnării unui practician în insolvenţă de către reprezentanţii unei asociaţii sau fundaţii pentru derularea procedurilor de insolvenţă, reprezentanţii acestora au obligaţia să avanseze cheltuielile de lichidare, inclusiv onorariul practicianului.
(7) Nu sunt decontate din fondul de lichidare cheltuielile de procedură şi onorariul practicianului în insolvenţă pentru derularea procedurilor de lichidare a asociaţilor şi fundaţiilor, în situaţia numirii acestora de către reprezentanţii respectivelor entităţi.
22. La articolul 116, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(8) Toate tipizatele privind operaţiunile pe fondul de lichidare se aprobă de CNC. 23. La articolul 116, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
(9) Decontarea din fondul de lichidare pentru formele de organizare radiate se va face în conformitate cu procedurile de decont stabilite de Consiliul naţional de conducere. 24. Articolul 117 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 117
(1) Plata onorariilor practicienilor în insolvenţă ce sunt achitate din fondul de lichidare constituit conform art. 39 din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se va face, pe toată perioada desfăşurării procedurii, în ordinea vechimii, la următoarele tarife:a)până la 4.000 lei, stabilit în baza hotărârii judecătoreşti pentru procedurile de insolvenţă deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru practicienii în insolvenţă înregistraţi cu vector fiscal de TVA onorariul va fi de până la 4.000 lei, exclusiv TVA; b)1.000 lei, prevăzut la art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, pentru procedurile de lichidare derulate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru practicienii în insolvenţă înregistraţi cu vector fiscal de TVA onorariul va fi de 1.000 lei, exclusiv TVA; c)în cazul procedurilor de insolvenţă deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, dar provenite din proceduri deschise în temeiul Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau al Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, onorariul va fi de 1.000 lei dacă complexitatea procedurii rămâne la stadiul prezentat în raportul privind situaţia economică a societăţii întocmit în conformitate cu art. 260 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Cheltuielile de procedură admise la plata din fondul de lichidare sunt:a)cheltuielile necesare pentru taxe, timbre, notificări, convocări şi comunicări ale actelor aferente procedurii, inclusiv cheltuielile legate de traducerea documentelor debitoarei necesare unor operaţiuni din cadrul procedurii; b)cheltuielile de cazare şi deplasare impuse de necesitatea prezentării practicianului în insolvenţă la termenele de judecată fixate în litigii în care debitoarea este parte, în cazul acelor litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată din afara localităţii unde se află tribunalul care judecă dosarul de insolvenţă. Cheltuielile de transport astfel efectuate se justifică pe baza decontului de deplasare, la care sunt ataşate tichetele de transport sau bonul fiscal, în limita unui consum de combustibil de 10 l/100 km; c)cheltuieli ce pot fi avansate din fondul de lichidare în condiţiile art. 116 alin. (4) necesare asigurării de către practicianul în insolvenţă a bunei desfăşurări a procedurii (cum ar fi, dar fără a se limita la: inventarierea bunurilor, asigurarea administrării societăţii debitoare şi ţinerea contabilităţii societăţii debitoare în ipoteza în care administratorului special i-a fost ridicat parţial sau total dreptul de administrare, reprezentarea societăţii debitoare în relaţia cu partenerii comerciali, precum şi în relaţia cu autorităţi suverane/suprasuverane etc.). În condiţiile în care, din constrângeri legate de timp sau pentru distanţe mai mari de 200 km, se optează pentru transportul cu avionul, atunci se va deconta un tarif echivalent cu cel al călătoriilor la clasa economică. Cheltuielile de cazare, care se vor limita la condiţii hoteliere de maximum 4 stele, se vor justifica pe baza aceluiaşi decont de deplasare, la care sunt ataşate facturile şi bonurile fiscale. La toate aceste cheltuieli se va adăuga şi diurna legală, aferentă personalului alocat în acest scop; d)cheltuieli necesare pentru ţinerea contabilităţii societăţii debitoare de până la 500 lei, fără TVA, pentru toată perioada derulării procedurii; e)cheltuieli necesare îndeplinirii obligaţiilor de mediu urgente stabilite de autoritatea competentă în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare (cum ar fi lichidarea stocurilor de materiale radioactive, condensatorii cu PCB, substanţele chimice periculoase etc. pentru care nu poate fi asigurată păstrarea în condiţiile legii), precum şi cheltuieli legate de elaborarea documentaţiei tehnice/studii de fezabilitate/ rapoarte de mediu/proiecte necesare identificării soluţiilor fezabile pentru îndeplinirea obligaţiilor de mediu şi a costurilor aferente acestor soluţii. Se va evidenţia costul obligaţiilor de mediu aferente închiderii depozitelor neconforme; f)cheltuielile de arhivare a documentelor debitoarei. Standardul de cost pentru decontarea operaţiunilor de verificare, selecţionare, inventariere şi legare este echivalentul a 20 euro/ml, iar pentru depozitare 0,5 euro/ml/lună. Pentru a solicita plata din fondul de lichidare a acestor cheltuieli, practicianul trebuie să facă dovada organizării procedurii de selecţie a ofertantului de servicii de arhivare, inclusiv prin publicarea unui anunţ privind cererea de oferte pe site-ul UNPIR; g)onorariile stabilite de judecătorul-sindic pentru curatorii numiţi în acţiunile în anulare formulate de către practicianul în insolvenţă şi expertizele tehnice dispuse de judecătorul-sindic din oficiu în acţiunile în anulare sau acţiunile în răspundere.
(3) Nu sunt decontate din fondul de lichidare următoarele:a)cheltuielile de transport/cazare [altele decât cele prevăzute la alin. (2)], cheltuielile de funcţionare a sediului profesional, consumabile, abonamente, cotizaţii profesionale, asigurări de răspundere, comisioanele bancare, onorariile de executare şi alte cheltuieli indirecte; b)expertizele contabile întocmite în situaţia debitorilor fără bunuri, precum şi expertizele întocmite după închiderea procedurii de insolvenţă, în situaţia disjungerii cererii de atragere a răspunderii conform art. 138 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau art. 169 din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare; c)evaluările întocmite în situaţia debitorilor în care valoarea bunurilor nu acoperă cheltuielile de procedură.
(4) Cheltuielile prevăzute la alin. (2) lit. c) se pot avansa din fondul de lichidare doar dacă sunt prezentate în rapoartele lunare şi aprobate de către judecătorul-sindic prin sentinţă/încheiere în care se prevede expres că suma urmează să fie returnată.
(5) În conformitate cu art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, decontul final al cheltuielilor de procedură efectuate în legătură cu lichidarea unei societăţi comerciale, în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se face de către filiala Uniunii pe raza căreia se află sediul debitoarei, pe baza documentelor justificative ataşate cererii de plată depuse de lichidator.
25. La articolul 119, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(6) Sumele colectate la fondul de lichidare din preluarea a 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă se virează integral în subcontul special constituit de Uniune pentru administrarea fondului de lichidare. 26. La articolul 119, după alineatul (6) se introduc patru noi alineate , alineatele (61), (62), (63) şi (64), cu următorul cuprins: (61) Procentul de 2% se varsă de fiecare practician în subcontul filialei aflate în raza de activitate a tribunalului care instrumentează dosarul de insolvenţă. (62) Filiala va dispune virarea integrală a soldului aflat în subcont la sfârşitul fiecărei luni în subcontul special constituit la nivelul Uniunii, până în data de 5 a lunii următoare, iar soldul datoriilor înregistrate va fi comunicat până la data de 10 a lunii următoare. (63) În situaţia în care sumele colectate la fondul de lichidare din preluarea a 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă depăşesc nivelul datoriilor de plată înregistrate la nivelul filialei pentru luna respectivă, filiala va primi suma cuvenită integral, inclusiv cheltuielile de administrare, urmând ca diferenţa rezultată să fie redistribuită de UNPIR pro-rata către filialele care au deficit. (64) În situaţia în care suma virată nu acoperă nivelul datoriilor de plată înregistrate la nivelul filialei pentru luna respectivă, aceasta va primi o sumă egală cu ce a virat, urmând ca diferenţa să fie redistribuită de UNPIR pro-rata. 27. La articolul 119, alineatele (9), (11), (12) şi (13) se modifică şi vor avea următorul cuprins :
(9) Practicianul are obligaţia depunerii la sediul filialei UNPIR aflată în raza de activitate a tribunalului care instrumentează dosarul, odată cu depunerea la dosarul cauzei a unui exemplar din raportul asupra fondurilor obţinute şi a unuia din planul de distribuire. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............
(11) Filiala Uniunii va comunica Secretariatului general, până la data de 10 a lunii, soldul datoriilor ce se suportă din fond, existente la sfârşitul lunii precedente, defalcate pe onorarii, cheltuieli procedurale şi cheltuieli administrative.
(12) Secretariatul general al Uniunii până la data de 15 a lunii va proceda la distribuirea disponibilităţilor din subcontul special către filiale. La distribuire se va avea în vedere acoperirea integrală a cheltuielilor procedurale la fiecare filială a Uniunii, iar diferenţa se va distribui pe bază de pro-rata calculată prin raportarea valorii disponibilului rămas în cont după plata cheltuielilor procedurale către filiale şi după acoperirea cheltuielilor de gestionare a fondului la nivel central, la totalul soldurilor onorariilor raportate potrivit alin. (11). Suma de distribuit fiecărei filiale se va stabili prin înmulţirea soldului onorariilor comunicat de filială potrivit alin. 11 cu pro-rata. Distribuirea se va face în baza avizului acordat de preşedintele Uniunii, iar, în lipsa acestuia, de către unul dintre membrii Biroului executiv. Secretariatul general al Uniunii va prezenta lunar modul de stabilire şi de distribuire a sumelor din fond în cadrul şedinţei CNC.
(13) În baza Regulamentului de organizare şi funcţionare, Comisia de cenzori a filialei verifică preluarea cotei de 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă de către formele de exercitare a profesiei. Verificarea se face din oficiu sau la sesizarea persoanelor interesate. Practicienii în insolvenţă au obligaţia să pună la dispoziţia comisiei de cenzori actele necesare verificării cotei de 2%.
28. La articolul 119, alineatele (7) şi (8) se abrogă. 29. Articolul 120 se abrogă. 30. După articolul 131 se introduc trei noi articole , articolele 132, 133 şi 134, care vor avea următorul cuprins: Articolul 132Dispoziţiile art. 119 referitoare la încasarea, vărsarea, virarea sau distribuirea sumelor din fondul de lichidare vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2018. Articolul 133
(1) Dispoziţiile referitoare la abrogarea art. 120 (privind Fondul de solidaritate) vor intra în vigoare la 1 februarie 2018.
(2) Până la 31 decembrie 2017, filialele UNPIR vor încasa procentul de 2% şi vor alimenta Fondul de solidaritate în conformitate cu prevederile art. 119.
(3) Până la 10 ianuarie 2018, filialele UNPIR vor vira sumele datorate către Fondul de solidaritate, pentru încasările din luna decembrie 2017.
Articolul 134Filialele UNPIR au obligaţia să vireze excedentul aferent fondului de lichidare, înregistrat la 30 decembrie 2017, în contul comunicat de UNPIR, până cel târziu 30 ianuarie 2018.
31. După anexa nr. 1 la statut se introduce o nouă anexă, anexa nr. 11, cu următorul cuprins: ANEXA Nr. 11 la statut REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a examenului de definitivat în profesia de practician în insolvenţă Articolul 1Examenul de definitivat se va organiza de regulă la sediul UNPIR/INPPI. Articolul 2
(1) La examenul de definitivat pot participa numai practicienii în insolvenţă stagiari care au efectuat stagiul complet de pregătire profesională, în conformitate cu dispoziţiile art. 53 din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, au participat la săptămâna centralizată de pregătire şi care au urmat numărul minim de 40 de ore/puncte de pregătire profesională.
(2) Stagiul complet de pregătire profesională se calculează de la momentul înregistrării în tabloul UNPIR, începând cu prima zi şi până la data susţinerii examenului de definitivat.
Articolul 3(1) Documentaţia de înscriere la examen se va depune la filiala UNPIR la care este arondat practicianul stagiar până la data aprobată de CNC şi va conţine următoarele documente:a)cererea de înscriere; b)raport de activitate privind stagiul de pregătire profesională efectuat, inclusiv dovada de participare la stagiul intensiv de pregătire; c)caracterizarea întocmită de coordonatorul/coordonatorii de stagiu pe lângă care stagiarul a funcţionat ca salariat sau colaborator; d)dovada participării la săptămâna centralizată de pregătire, precum şi faptul că a urmat numărul minim de 40 de ore/puncte de pregătire profesională; e)studiul de caz; f)dovada achitării taxei de susţinere a examenului de definitivat în cuantum de 1.500 lei. (2) Întreaga documentaţie se va depune în dosar de plastic, cu şină şi perforaţii.(3) Documentele mai sus menţionate, avizate de filiala UNPIR din care face parte practicianul în insolvenţă stagiar, se vor transmite către Secretariatul I.N.P.P.I. care va redacta o notă către comisia de examinare cu propunere de admitere sau respingere în funcţie de documentele prezentate.(4) Hotărârea Comisiei de examinare privind respingerea solicitării de participare la examenul de definitivat se va comunica candidaţilor care nu îndeplinesc cerinţele legale prin grija Secretariatului I.N.P.P.I. Articolul 4Raportul de activitate va conţine elemente precum: participarea la întocmirea de dosare de ofertă, planuri de reorganizare (unde a fost cazul), tabele de creanţe, operaţiuni legate de Buletinul procedurilor de insolvenţă, adunări ale creditorilor, licitaţii, operaţiuni de inventariere, numărul de dosare la care a colaborat cu specificarea felului procedurii, precum şi orice alte repere ale activităţii. Raportul de activitate va prevede şi participarea la stagii de pregătire. Articolul 5Studiul de caz se recomandă a avea un volum de maximum 10 pagini tehnoredactate, cu font Times New Roman sau Arial, cu dimensiunea caracterelor de 12 puncte, utilizând diacritice, textul va respecta o spaţiere între rânduri de 1,5 linii. Obligatoriu paginile lucrării vor fi numerotate. Articolul 6Studiul de caz se va depune în 3 exemplare. Articolul 7Examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă definitiv constă în susţinerea orală a lucrării scrise în faţa unei Comisii de examinare. Lucrarea scrisă va reprezenta un studiu de caz practic din perioada efectuării stagiului. Articolul 8Durata prevăzută pentru susţinerea lucrării va fi de circa 10 minute, timp în care candidatul va evidenţia în faţa Comisiei de examinare principalele aspecte ale cazului, elementele de practică curentă şi cele specifice. Articolul 9Nota minimă de promovare a examenului este 7. Articolul 10Comisia de examinare are următoarele atribuţii: a)verifică, analizează documentaţia de înscriere, nota redactată de Secretariatul I.N.P.P.I. şi admite sau respinge solicitările de participare la examen pentru persoanele care îndeplinesc prevederile art. 2 din prezentul regulament; b)poate dispune amânarea susţinerii examenului de definitivat pentru candidaţii care nu îndeplinesc cerinţele legale privind susţinerea examenului, în cazul în care se constată că documentaţia de înscriere este incompletă ori lucrarea scrisă nu a fost redactată în conformitate cu prevederile prezentului regulament; c)verifică cunoştinţele teoretice şi practice ale candidatului în domeniul insolvenţei; d)declară respinşi candidaţii care nu au obţinut nota minimă de promovare a examenului; e)declară admişi candidaţii care au obţinut nota minimă de promovare a examenului; f)înaintează rezultatele examenului de definitivat Consiliului naţional de conducere al UNPIR în vederea validării acestora. Articolul 11(1) Comisia poate avea în componenţă membri ai Consiliului naţional de conducere al Uniunii, inclusiv practicieni în insolvenţă cu experienţă în profesie.(2) De regulă, numărul comisiilor este de 3, acesta putând fi majorat sau micşorat în funcţie de numărul de candidaţi înscrişi la examen.(3) Preşedintele fiecărei comisii, după consultarea cu membrii acesteia, va comunica Secretariatului I.N.P.P.I. data şi ora la care vor începe lucrările comisiei, urmând ca acestea să fie afişate pe site-ul I.N.P.P.I. şi al UNPIR în termen util.
II. Codul de etică profesională şi disciplină al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, prevăzut în anexa nr. II la hotărâre, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 14(1) Constituie concurenţă neloială practicile comerciale ale formei de organizare care contravin uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei-credinţe şi care produc sau pot produce pagube oricăror participanţi la piaţă.(2) Sunt interzise practicile de concurenţă neloială, după cum urmează:a)denigrarea unui competitor sau a produselor/serviciilor sale, realizată prin comunicarea ori răspândirea de către o formă de organizare sau reprezentantul/angajatul său de informaţii care nu corespund realităţii despre activitatea unui concurent sau despre produsele acestuia, de natură să îi lezeze interesele; b)deturnarea clientelei unei întreprinderi de către un fost sau actual salariat/reprezentant al său ori de către orice altă persoană prin folosirea unor secrete comerciale, pentru care respectiva formă de organizare a luat măsuri rezonabile de asigurare a protecţiei acestora şi a căror dezvăluire poate dăuna intereselor acelei forme; c)orice alte practici comerciale care contravin uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei-credinţe şi care produc sau pot produce pagube oricăror participanţi la piaţă. 2. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15(1) Constituie practică anticoncurenţială, conform Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi sunt interzise orice înţelegeri între forme de organizare, decizii ale asociaţiilor de forme de organizare şi practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect împiedicarea, restrângerea ori denaturarea concurenţei pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia, în special cele care: a)stabilesc, direct sau indirect, preţuri de cumpărare sau de vânzare sau orice alte condiţii de tranzacţionare; b)limitează sau controlează producţia, comercializarea, dezvoltarea tehnică sau investiţiile; c)împart pieţele sau sursele de aprovizionare; d)aplică, în raporturile cu partenerii comerciali, condiţii inegale la prestaţii echivalente, creând astfel acestora un dezavantaj concurenţial; e)condiţionează încheierea contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestaţii suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanţele comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte. (2) Interdicţia prevăzută la alin. (1) nu se aplică înţelegerilor sau categoriilor de înţelegeri între forme de organizare, deciziilor sau categoriilor de decizii ale asociaţiilor de forme de organizare, practicilor concertate sau categoriilor de practici concertate, atunci când acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:a)contribuie la îmbunătăţirea producţiei sau distribuţiei de mărfuri ori la promovarea progresului tehnic sau economic, asigurând, în acelaşi timp, consumatorilor un avantaj corespunzător celui realizat de părţile la respectiva înţelegere, decizie ori practică concertată; b)impun formelor de organizare în cauză doar acele restricţii care sunt indispensabile pentru atingerea acestor obiective; c)nu oferă formelor de organizare posibilitatea de a elimina concurenţa de pe o parte substanţială a pieţei produselor în cauză. 3. După articolul 41 se introduc două noi articole, articolele 411 şi 412, cu următorul cuprins: Articolul 411 Membrii Uniunii au obligaţia de a nu depune sau accepta, în mod repetat, oferte de onorariu care nu îndeplinesc prevederile art. 38 alin. (2) din O.U.G. Articolul 412 Membrii Uniunii au obligaţia de a nu solicita decontarea din fondul de lichidare a unui onorariu mai mare decât cel din propria ofertă financiară în baza căruia a fost desemnat într-o procedură conform art. 19 alin. (2) sau (21) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza art. 57 alin. (2) sau (3) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare. 4. Articolul 46 se abrogă.
Articolul II Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.007 din 15 decembrie 2016, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Preşedintele Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România,Niculae BălanSecretarul general al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România,Alexandru FrumosuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2/2017

 
22.01.2023 12:41:07  Anonim  a scris :
Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
   
 
22.01.2023 12:36:37  Anonim  a scris :
Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
   
 
22.01.2023 12:36:17  Anonim  a scris :
Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
   
 
22.01.2023 12:34:23  Anonim  a scris :
Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu