Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 190 din 27 octombrie 1984

privind aprobarea normelor maxime de perisabilitate a produselor din activitatea de aprovizionare tehnico-materiala, precum si din reteaua comerciala

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE MINISTRI


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 120 din Legea nr. 14/1971 cu privire la gospodarirea resurselor materiale, a fondurilor fixe si aprovizionarea tehnico-materiala,

    Consiliul de Ministri al Republicii Socialiste Romania hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Normele maxime de perisabilitate din activitatea de aprovizionare tehnico-materiala si din reteaua comerciala care se pot acorda in timpul transportului, manipularii si depozitarii produselor, prevazute in anexele nr. 1-13 si 15.
    Conditiile in care se pot acorda scazamintele la bunurile perisabile sunt cele prevazute in anexa nr. 14.
    Normele maxime de perisabilitate si conditiile specifice de aplicare a acestora pentru produsele agricole si industrie alimentara sunt prevazute in anexa nr. 15.
    Art. 2
    Normele maxime de perisabilitate si conditiile de acordare a scazamintelor prevazute la art. 1 se aplica pentru produsele la care se refera aceste norme, in intreaga economie, independent de subordonarea unitatii care le aplica.
    Art. 3
    Ministerele, celelalte organe centrale si locale, centralele, intreprinderile, alte unitati socialiste, sunt obligate sa ia masuri pentru imbunatatirea conditiilor de manipulare, depozitare si transport al produselor care sa conduca la reducerea continua a pierderilor prin perisabilitate. In functie de imbunatatirea conditiilor respective ministerele si celelalte organe centrale coordonatoare vor reanaliza nivelurile normelor de perisabilitate si vor propune masuri corespunzatoare pentru diminuarea acestora.
    Art. 4
    Anexele nr. 1 - 15 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                CONSILIUL DE MINISTRI AL
                REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
                PRIMUL MINISTRU
                CONSTANTIN DASCALESCU


    ANEXA 14

                     CONDITIILE
in care se pot acorda scazamintele la produsele perisabile, in activitatea de aprovizionare tehnico-materiala si din reteaua comerciala

    CAP. 1
    CONDITII CU CARACTER GENERAL

    1. Prin perisabilitati in sensul prezentelor conditii, se inteleg scazamintele care se produc in timpul transportului, manipularii, depozitarii si desfacerii marfurilor determinate de procese naturale cum sunt: uscare, evaporare, volatilizare, pulverizare, hidroliza, racire, inghetare, topire, oxidare, aderare la peretii vagoanelor sau vaselor in care sunt ambalate ori transportate, descompunere, scurgere, imbibare, ingrosare, imprastiere, pulverizare, farimitare, spargere, inclusiv procese de fermentare sau alte procese biofizice.
    2. In normele maxime de perisabilitate nu se cuprind pierderile incluse in normele de consum tehnologic, precum si cele produse prin neglijenta in gospodarirea materialelor, sustrageri, alte cauze imputabile persoanelor vinovate ori cele determinate din cauze de forta majora.
    3. Normele de perisabilitate sunt maxime, si se acorda numai pe baza pierderilor sau scaderilor cantitative efective, constatate la efectuarea inventarierii gestiunilor sau cu prilejul predarii-preluarii acestora. Pentru produsele la care acordarea scazamintului este conditionata de prezentarea probei martor, perisabilitatea se poate recunoaste numai pe baza prezentarii acestei probe.
    Perisabilitatile pot fi acordate numai dupa o verificare faptica a cantitatilor de produse existente in gestiune, stabilite prin cantarire, numarare, masurare si alte asemenea procedee.
    Pentru produsele noi, perisabilitatile sunt cele prevazute pentru grupele de produse din care fac parte.
    4. Pierderile sau scaderile cantitative care depasesc normele de perisabilitate stabilite sau cele ce s-au constatat la produsele pentru care nu s-au stabilit norme maxime de perisabilitate, nu pot fi acordate in cadrul normelor de perisabilitate.

    CAP. 2
    CONDITII SPECIFICE ACTIVITATII TEHNICO-MATERIALA, DE APLICARE A NORMELOR DE PERISABILITATE PREVAZUTE IN ANEXELE NR. 1-11 SI 15

    5. Normele de perisabilitate in transport si manipulare se aplica o singura data cantitatilor de produse efectiv intrate in unitate sau, dupa caz, livrate de unitate in perioada dintre doua inventarieri succesive.
    Lipsurile care se produc in timpul transportului sau al executiei contractelor de livrare si care provin din vina furnizorului, carausului sau altor persoane, nu sunt considerate perisabilitati si se recupereaza de la cei raspunzatori, conform legii.
    Normele de perisabilitate pentru depozitare se refera la perioada de depozitare de un an si se aplica la cantitatea egala cu stocul mediu anual, pentru fiecare produs. In situatiile in care intervalul intre doua inventarieri succesive este mai mic sau mai mare de un an, se face recalcularea normei de perisabilitate tinand seama de perioada efectiv scursa intre cele doua inventarieri.
    In cazul produselor la care sunt stabilite norme de perisabilitate diferentiate pentru perioadele de vara si de iarna, se vor lua in calcul separat perioadele efective de stocare de iarna si separat cele de vara, recalculind corespunzator normele de perisabilitate.
    Pentru produsele la care intre doua inventarieri succesive nu au avut loc miscari, normele de perisabilitate se aplica numai pentru depozitare.
    6. Pentru marfurile la care perisabilitatea se produce prin spargere sau farimitare, (produse din sticla, ceramica, gresie, pietre abrazive, prefabricate din beton, caramizi refractare si altele asemenea), acordarea de perisabilitati este conditionata de prezentarea probelor de spargere sau farimitare, iar constatarea se face de comisia de inventariere sau de organul de control.
    Prin probe se inteleg partile componente sau ramasitele rezultate din spargeri, farimitari, ele trebuind sa reprezinte cel putin 75% din greutatea produselor noi care au fost sparte sau sfarimate.
    Constatarea pierderilor pe baza existentei probelor se poate face si in perioada dintre doua inventarieri, de catre o comisie numita de conducatorul unitatii detinatoare, urmand a fi avuta in vedere la definitivarea rezultatelor inventarierii de control gestionar.
    Probele rezultate din spargeri, farimitari si consemnate in procesele verbale de constatare, se valorifica prin predare catre unitatile de recuperare a materialelor refolosibile sau catre alte unitati care le pot valorifica sau se distrug in cazul in care resturile prezinta pericole de infectare, otravire, poluare sau altele asemenea.
    Valorificare sau distrugerea acestora se face dupa definitivarea inventarelor, in baza dispozitiei conducatorului unitatii socialiste si in prezenta delegatului acestuia, care va asigura intocmirea si prezentarea actelor legale de efectuare a operatiunilor.
    Constatarea, valorificarea sau distrugerea probelor se poate face in aceleasi conditii si in perioada dintre cele doua inventare, in cazurile cand probele nu pot fi pastrate din lipsa de spatiu sau alte cauze.
    7. In scopul reducerii perisabilitatilor, organele de conducere colectiva ale unitatilor socialiste sunt obligate:
    - sa ia masuri pentru respectarea stricta a normelor tehnice privind manipularea, ambalarea si depozitarea produselor, tinand seama de caracteristicile fiecarui produs;
    - sa acorde o grija permanenta distribuirii sau prelucrarii in  cel mai scurt timp a produselor cu termene limita de depozitare sau prelucrare;
    - sa prevada in contractul de livrare clauze si raspunderi precise cu privire la obligatiile beneficiarilor de a ridica produsele in anumite termene;
    - sa ia masuri pentru livrarea produselor in ordinea intrarii lor in depozit.

    CAP. 3
    CONDITII SPECIFICE ACTIVITATII COMERCIALE DE APLICARE A NORMELOR DE PERISABILITATE PREVAZUTE IN ANEXELE NR. 12 - 13

    8. Coeficientii de perisabilitate se aplica la volumul cantitativ sau valoric al marfurilor intrate sau vandute in perioada dintre doua inventare de control gestionar, respectiv de predare-primire a gestiunii.
    Modul de aplicare a normelor de perisabilitate in raport de volumul intrarilor sau al desfacerilor se stabileste de biroul executiv al consiliului oamenilor muncii din intreprinderile comerciale de stat ori organizatiile cooperatiste sau obstesti care au in subordine unitati comerciale, la inceputul anului, in functie de profilul unitatii si in vederea efectuarii operative a calculului perisabilitatilor. La combustibili solizi, normele de perisabilitate se aplica pe timpul transportului si manipularii, la volumul intrarilor, iar in timpul depozitarii se aplica pe duratele de depozitare prevazute.
    9. La marfurile la care norma de perisabilitate este stabilita pe grupa de marfuri, calculul perisabilitatilor se face prin aplicarea normei la volumul total al intrarilor sau al desfacerilor din grupa respectiva, urmand ca acordarea pe produs sa se faca la nivelul realizarilor efective, cu conditia incadrarii in pierderea totala calculata pe grupa.
    10. Perisabilitatile pe timpul transportului de la furnizori din alte localitati, se stabilesc si se acorda pe baza actelor de constatare intocmite, potrivit legii, la primirea marfurilor de catre beneficiari.
    11. Normele maxime de perisabilitate privind depozitarea se aplica numai pentru marfurile care se vehiculeaza efectiv prin depozitele cu ridicata, iar in cazul combustibililor solizi, a depozitelor de repartizare sau de desfacere.
    12. Normele maxime de perisabilitate pentru desfacerea cu amanuntul a marfurilor alimentare, se aplica la totalul valoric al marfii sau al grupei, sau pe total unitate gestionata cand profilul comercial al acesteia corespunde cu grupa respectiva.
    La unitatile alimentare cu autoservire care au raioane prin care se desfac produse prin cantarire si a caror plata la casa urmeaza acelasi flux cu produsele desfacute prin autoservire, pentru aceste raioane se aplica atat norma de perisabilitate prevazuta pentru magazine alimentare cu autoservire, cat si norma de perisabilitate stabilita pentru produsul sau grupa de produse ce se desfac prin acestea.
    La aceleasi unitati pentru produsele: lapte, iaurt, oua, ape minerale, racoritoare, bere, legume-fructe, citrice (preambalate in cantitati neegale) se aplica norma de perisabilitate prevazuta pentru produsele alimentare, iar pentru celelalte produse se aplica numai o norma de 0,10% pentru spargerea ambalajului, pulverizarii, scurgerii ori farimitare.
    13. Pentru marfurile pastrate in magaziile de mina ale unitatilor de desfacere cu amanuntul care au gestiuni separate, conducerea unitatii, la propunerea sefului serviciului comercial si cu avizul contabilului sef, va defalca in functie de conditiile de pastrare si manipulare o cota parte din normele de perisabilitate stabilite pentru desfacerea cu amanuntul.
    Pentru marfurile alimentare defalcarea se face din norma redusa, de catre conducerea unitatii. Tot prin defalcare din normele de perisabilitate prevazute pentru desfacerea cu amanuntul, se vor stabili si normele pentru magazinele care au gestiuni separate in care se pastreaza unele cantitati de marfuri pentru aprovizionarea operativa a unitatilor de alimentatie publica.
    In acelasi mod se va proceda in cazul transferurilor de marfuri de la o subunitate la alta in cadrul aceleiasi unitati.
    14. Pentru marfurile nealimentare, la care acordarea perisabilitatii este conditionata de prezentarea probelor de spargere, farimitare se aplica in mod corespunzator prevederile pct. 6.
    Felul probelor ce trebuie sa fie prezentate pe produse se stabileste de conducerea unitatii.
    15. Normele maxime de perisabilitate pentru marfurile ambalate in recipienti din sticla, se aplica si la ambalajele respective.
    La vinuri si bauturi alcoolice imbuteliate in recipienti din sticla nu se acorda perisabilitati pe timpul transportului de la furnizori si pe timpul depozitarii.
    16. Pierderile la marfurile alimentare provenite din diferente tara efectiva si tara medie facturata la ambalajele de transport - putini, butoaie -, in cazul cand se face recintarirea ambalajelor goale de catre unitatea primitoare, care nu se incadreaza in normele de perisabilitate ale marfurilor respective, sunt considerate pierderi peste norma si urmeaza regimul acestora.
    Pierderile provenite din diferenta de tara, se constata prin proces verbal de recintarire a ambalajelor goale si se suporta de unitatea la care se goleste continutul, iar cand tara reala este mai mica decat tara medie facturata, cu diferenta respectiva se incarca gestiunea.
    17. La predarea unei gestiuni de la un gestionar la altul, se vor scade din perisabilitatile calculate pe baza normelor aplicate la volumul intrarilor dintre cele doua inventare, perisabilitatile care rezulta din aplicarea unei cote de 50% din norme sau a unei cote parti din norme, ce se stabileste de conducerea unitatii, aplicata la stocul de marfuri inventariate la predare. Acestea se vor lua in calculul perisabilitatilor pentru gestionarul primitor, stocul respectiv constituind intrarea de marfa in gestiunea celui care preia.
    Prevederile alineatului precedent, nu se aplica in cazul cand perisabilitatile se calculeaza la volumul desfacerilor, precum si la predarea depozitelor de combustibili solizi, la care se efectueaza o inventariere faptica de predare.

    ANEXA 12


    IN RETEAUA COMERCIALA NORME MAXIME DE PERISABILITATE CARE SE POT ACORDA LA MARFURILE DIN RETEAUA COMERCIALA

    A. MARFURI ALIMENTARE
------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea grupei, subgrupe Anotimpul Felul  Norma maxima de perisabilitate
crt. sau produsului                       ambala- ------------------------------
                                          jului   Transport Depozitare Desfacere
                                                                      cu amanun-
                                                                      tul sau in
                                                                     alimentatie
                                                                       publica
--------------------------------------------------------------------------------
0          1                       2       3        4         5           6
--------------------------------------------------------------------------------
I. Carne si preparate din carne
    ----------------------------
1. Carne, slanina, organe si          vrac, tavi
    subproduse comestibile (de         metalice,
    ovine, porcine, bovine,     anual  navete,      -          0,25        0,45
    pasare, vinat) exclusiv            saci
    carnea preambalata cu
    gramaj fix
 - transport in aceeasi loca-
   litate                                          0,15          -          -
 - transport in alte localitati                    0,25          -          -
  2. Carne de miel              anual    "           -          0,25       0,95
  3. Carne congelata            anual    "           -          0,25       2,40
  4. Preparate din carne (cu          navete, tavi
     exceptia celor crude-      anual metalice, saci -          0,30       1,10
     uscate)                          de polietilena
                                       (cryovac)
 - transport in aceeasi
   localitate                                        0,20         -         -
 - transport in alte
   localitati                                        0,30         -         -
  5. Preparate din carne,      anual navete, tavi,   0,10         -        1,20
     crude-uscate                    saci de polie-
                                     tilena (cryovac)
 - depozitare pana la 30 zile                         -          0,27       -
 - depozitare peste 30 zile,                          -          0,01       -
   pentru fiecare zi in plus
   se adauga
  6. Pasari vii                anual custi din lemn   -           -        0,75
                                     cu plasa de
                                     sarma
 - transport in aceeasi
   localitate                                        1,25         -         -
 - transport in alte loca-
   litati pana la 150 km                             2,00         -         -
 - peste 150 km. pentru
   fiecare 50 km se adauga                           0,50         -         -
  II. Branzeturi si produse   anual navete, putini    -           -        1,25
     ----------------------         butoaie, bidoane
     lactate proaspete              lazi
     ----------- ------
 1. Fermentate sau framintate anual putini, butoaie   -         0,50        -
                                    lazi
  - Parafinate sau acoperite  anual lazi             0,24        -          -
    cu folie
  - Neparafinate sau neacope- anual lazi             0,40        -          -
    rite cu folie
  2. Topite si afumate        anual navete, lazi     0,40       0,15        -
  3. Branzeturi proaspete     anual navete, lazi     1,00        -          -
(urda, branza de vaci, cas -        putini, cutii
     inclusiv sarat)
  - Cas de oaie proaspat                              -         1,50        -
      - Unt de masa bloc                              -         0,05        -
  - Urda                                              -         1,90        -
  - Branza de vaci                                    -         0,25        -
  4. Branzeturi din import   anual  putini, bidoane  1,50*)      -          -
                                    lazi
  5. Branzeturi in saramura  anual  putini, bidoane  1,50       0,35        -
     (telemea, Fetta etc.)          butoaie
     din productia interna
     - pastrate in frigider                           -         + 3*)      -
  6. Lapte de consum         anual  bidoane,          -          -         0,45
                                    sticle,
                                    pungi plastic     -          -         0,90
III. Peste si produse din   anual   cisterne, lazi    -         0,30       0,55
     --------------------           butoaie, cutii
     peste                          carton
  1. Peste viu - pana       anual   cisterne         0,80        -          -
     la 100 km                      butoaie
     - peste 100 km.                cisterne         1,00        -          -
                                    butoaie
  2. Peste proaspat si      anual   lazi
     refrigerat
     - specii salbatice                              0,80        -          -
     - specii de crescatorie                         1,00        -          -
  3. Peste congelat, afumat,
     sarat (cu exceptia
  hamsiei si pestelui       anual  cutii carton,     0,30        -          -
  marin marunt sarat)              butoaie
  4. Hamsie si peste marin  anual  butoaie           0,80        -          -
     marunt sarat
-----------------------
    *) se aplica la transport si manipulare pe parcurs extern pana la preluare de beneficiarul intern.
    *) daca diferenta intre continutul in apa de la intrare si iesire este sub 3% norma de crestere se reduce corespunzator acestei diferente.
--------------------------------------------------------------------------------
  0        1                2          3               4         5           6
--------------------------------------------------------------------------------
5. Peste congelat si sarat anual  cutii carton,       1,50*)     -           -
   din import                     butoaie
  6. Preparate si semi-    anual  navete,             0,30      0,30       0,55
     preparate din peste          butoaie, borcane
                                  tavi
  7. Icre sarate (exclusiv anual  butoaie             0,20       -          -
     sturioni)
  8. Icre de peste din     anual  butoaie             1,50*)     -          -
     import
  IV. Oua                  anual  lazi, cofraje       0,50       -         1,50
      ----
  1. Oua la selectionare   tr. I si lazi, cofraje       -        0,60        -
                           IV
                           tr. II  lazi, cofraje       -        1,50        -
                           si III
  2. Conservate            anual   lazi, cofraje
  a) in apa de var
  - depozitare intre 1                                 -        1,40        -
    si 4 luni
  - depozitare peste                                   -        2,00        -
    4 luni
  b) la frig
  - depozitare intre 1                                 -        1,50        -
    si 4 luni
  - depozitare peste                                   -        2,00        -
    4 luni
  3. Melanj sau pasta de ou anual  bidoane            0,10      1,00       0,10
     industriala
  4. Praf de oua            anual  saci,              0,75      0,20       0,10
                            bidoane p.v.c.
--------------
    *) se aplica la transport si manipulare pe parcurs extern pana la preluarea de beneficiarul intern.
------------------------------------------------------------------------------
 0           1              2         3                 4         5         6
------------------------------------------------------------------------------
V. Ulei comestibil        anual                         -        0,07      0,10
    ----------------                butoaie        0,20           -         -
                                    cisterne       0,12           -         -
VI. Produse de morarit,
      -------------------
   decorticate si expandate
   --------------------------
1. Faina, gris si produse anual   saci, pachete,   0,06          0,025     0,08
   decorticate                    boxpalete
2. Orez din productia     anual   saci, pachete,    0,06          0,30     0,07
       interna                    boxpalete
3. Orez din import        anual   saci              1,50*)          -        -
4. Porumb, sparturi de
   cereale sroturi,
   tarate, urluiala       anual    saci              0,06          0,13    0,25
5. Arpacas, faina de
   porumb                 anual    saci              0,06          0,025   0,08
VII. Produse de
     panificatie          anual    lazi, navete
       ----------------------
1. Paste faionase,
   biscuiti               anual    lazi, navete      0,10          0,02    0,08
2. Pesmet                 anual    lazi, navete      0,10          0,02    0,08
3. Produse desfacute prin
cantarire in centrele de  anual    lazi, navete      0,10            -     0,28
     paine
4. Cozonac, pateuri,
   placinte               anual     lazi, navete      0,10           -     0,28
VIII. Zahar si produse    anual     lazi, saci,
       -----------------            cutii, boxpalete
       zaharoase
       ---------
1. Zahar                  anual      saci, lazi,       0,08          0,08  0,10
                                     cutii, boxpalete
2. Bomboane, cu exceptia
tabletelor de ciocolata   anual      cutii, lazi       0,10          0,02  0,10
                                     boxpalete
3. Rahat                  anual      cutii, lazi       0,10          0,03  0,10
4. Turta dulce            anual      lazi              0,10          0,02  0,10
5. Halvita                anual      lazi              0,10          0,02  0,10
--------------
    *) se aplica la transport si manipulare pe parcurs extern pana la preluare de beneficiarul intern
--------------------------------------------------------------------------------
 0              1           2            3               4        5          6
--------------------------------------------------------------------------------
6. Halva in blocuri        anual    navete, lazi        0,10      0,50     0,10
7. Halva din import        anual    cutii               1,00*)     -        -
8. Prajituri               anual    tavi-navete         0,10       -       0,25
9. Inghetata               anual    bidoane, cutii      0,10       -       0,55
                                    de carton
IX. APE MINERALE           anual                          -       1,00     0,50
      ------------                   navete              1,50      -        -
                                     boxpalete           1,90      -        -
                                     transcontainere     2,50      -        -
X. Bauturi racoritoare cu  anual     navete              1,50     1,00     0,50
     apa minerala
XI. Vinuri si bauturi
      ----------------------
      nealcoolice
      -----------
1. Vin varsat              anual     butoaie, navete
                                     sticle
- transport pana la 24 ore                               0,075   0,005  0,05*)
- transport peste 24 ore                                 0,010    -     0,10*)
  pentru fiecare zi
2. Must                    anual    butoaie, navete       -      0,008  0,05*)
                                    sticle
- transport pana la 24 ore                               0,115    -      -
- transport peste 24 ore,
  pentru fiecare zi                                      0,015    -      -

--------------
    *) se aplica la transport si manipulare pe parcurs extern pana la preluare de beneficiarul intern
    *) se aplica pentru vin si must neimbuteliat
    *) se aplica pentru vin, tuica, rachiuri naturale si bauturi alcoolice imbuteliate si desfacute la pahar
-------------------------------------------------------------------------------
 0                1           2         3                  4       5         6
-------------------------------------------------------------------------------
3. Tuica, rachiuri naturale
   si bauturi alcoolice
   imbuteliate in recipienti  anual    navete,             -        -   0,10*)
   de sticla                           cartoane

4. Bere                       anual    navete, sticle      -       0,04  0,50
 - transport in aceeasi                                   0,05      -     -
    localitate
  - transport in alte localitati                          0,25      -     -
XII. Conserve de legume si    anual    navete, box-        -        -    0,10
       ---------------------           palete, ladite
       fructe                          cutii
       ------
1. Conserve de legume si     anual     navete, box-        0,10    0,10    -
     fructe in borcane                 palete
2. Conserve de legume si     anual     cutii carton,       0,50*)    -     -
   fructe din import                   lazi
  3. Marmelada, magiun       anual    ladite, borcane      0,10     0,50    -
XIII. Legume-fructe si
      derivate
       --------------------------
1. Legume
     ------
1.a. Grupa A
       -------
- andive, anghinare, bame,    1.X.-
  ceapa verde, ciuperci cul-  31.III.    lazi navete        -       -      1,3
  tivate, ciuperci din flora
  spontana, dovlecei in
  floare, foi de vita, fasole
  verde pastai, mazare verde
  pastai, ridichi de luna,
  ridichi de vara, tomate,
  salata, spanac, sparanghel,
  usturoi verde, verdeturi:
  patrunjel frunze, marar
  verde, leustean, loboda,
  tarhon, cimbru verde,
  macris, sfecla petiol,
  telina petiol etc.)

-----------------
    *) se aplica la transport si manipulare pe parcursul extern pana la preluare de beneficiarul intern.
    *) se aplica pentru vin, tuica, rachiuri naturale, bauturi alcoolice imbuteliate si desfacute la pahar.
--------------------------------------------------------------------------------
0                       1        2            3            4        5         6
--------------------------------------------------------------------------------
1.b. Grupa B
       -------
  - ardei gras, ardei iute,
  castraveti pana la 31 august,
  conopida timpurie, dovlecei,    1.X.    lazi, navete        -      -      1,3
  gulioare, radacinoase de vara 31.III.
  pana la 30 septembrie, carote
  patlagele, vinete, varza alba,
  rosie, creata, chinezeasca, de
  Bruxelles, pana la 30
  septembrie.
  1.c. Grupa C
       -------
  - ardei lung, ardei gogosar,
  rosu si verde, brojba, castra-
  veti de la 1 septembrie, cono- 1.X.-     Lazi, navete         -      -    1,3
  pida de toamna, gogonele       31.III.
  (verzituri), porumb verde,
  praz, usturoi uscat, varza
  alba, rosie, creata, chinezeas-
  ca, de Bruxelles de la 1 octom-
  brie, ardei Kapia verde si rosu,
  pentru boia
  1.d. Grupa D
       -------
  - ceapa uscata, gulii, hrean,
  radacinoase de toamna (morcovi,
  patrunjel, pastirnac, telina)     1.X. -
  de la 1 octombrie, sfecla         31.III.  Lazi, navete       -       -   1,3
  rosie, ridichi de toamna,
  iarna, albe si negre,
  dovleac de copt
  1.e. Grupa E
       -------
  - fasole uscata boabe, mazare
  uscata, linte, bob, ardei        1.X.-    Lazi, navete        -      -   0,3
  uscat pentru boia, cimbru        31.III.
  uscat, marar uscat, legume
  deshidratate
  2. FRUCTE
     ------
  2.a. Grupa A
       -------
  - afine, capsuni, coacaze,     1.X.-      Lazi, ladite           -   -   1,3
  mure, fragi, zmeura            31.III     navete
  2.b. Grupa B
       -------
  - agrise, caise, cirese,       pana la    Lazi, ladite           -    -   1,3
  coarne, corcoduse, macese,     31         navete
  mere de vara                   august
  - pepeni galbeni, pere de      pana la    Lazi, ladite           -    -   1,3
          vara                   30 sept.   navete
  - piersici, prune de vara      pana la    Lazi, ladite,          -    -   1,3
                                 31 august  navete
  - struguri                     pana la    Lazi, ladite,          -    -   1,3
                                 31 august  navete
  - visine, zarzare              pana la    Lazi, ladite,          -    -   1,3
                                 31 august  navete
  2.c. Grupa C
       -------
  - pepeni verzi, prune           de la      Lazi, navete          -    -   1,3
                                  1 sept.
  - struguri                      de la       Lazi, navete         -    -   1,3
                                  1 sept.
  2.d. Grupa D
       -------
  - gutui, mere de toamna          de la       Lazi, ladite         -    -  1,3
                                   1 sept.
  - mosmoane, pere de toamna       de la       Lazi, ladite         -    -  1,3
                                   1 oct.
  2.e. Grupa E
       -------
  - alune de padure, castane        anual       Lazi, ladite        -    -  1,3
  comestibile si nuci in coaja
  2.f. Grupa F
       ------
  - fructe deshidratate             anual        Lazi, ladite      -    -   0,3
  3. CARTOFI
     -------
  3.a. Grupa A
       -------
  - cartofi timpurii                pana la       Lazi              -    -  1,3
                                    31 iulie
  3.b. Grupa B
       -------
  - cartofi de vara                 1 - 31        Lazi              -    -  1,3
                                    august
  3.c. Grupa C
       -------
  - cartofi de toamna                de la        Lazi              -    -  1,3
                                     1 sept.
  3.d. Grupa D
       -------
  - cartofi deshidratati              anual        Lazi             -    -  0,3
  4. LEGUME SI FRUCTE
     ----------------
     SEMIINDUSTRIALIZATE
     -------------------
  4.a. Grupa A
       -------
  - produse lacto-fermentate          anual       Butoaie          -    -   1,3
  in saramura (supra sarate),
  in otet, pulpe, marcuri
  sucuri
  4.b. Grupa B
       -------
  - concentrate (pasta de             1 oct.-    Butoaie           -    -   1,3
  tomate, bulion, magiun,             31 martie
  marmelada)
  5. LEGUME
     ------
  5.a. Grupa A
       -------
  - andive, anghinare, bame,
  ceapa verde, ciuperci culti-       1 aprilie   Lazi, navete      -    -   1,7
  vate, ciuperci din flora           30 sept.
  spontana, dovlecei in floare,
  foi de vita, fasole verde
  pastai, mazare verde pastai,
  ridichi de luna, ridichi de
  vara, tomate, salata, spanac,
  sparanghel, usturoi verde,
  verdeturi (patrunjel frunze,
  marar verde, leustean, loboda,
  tarhon, cimbru verde, macris,
  asmatui, sfecla petiol, telina
  petiol etc.)
  5.b. Grupa B
       -------
  - ardei gras, ardei iute,
  castraveti pana la 30 sep-         1 aprilie   Lazi, navete     -    -    1,7
  tembrie, conopida timpurie,        30 sept.
  dovlecei, gulioare, radaci-
  noase de vara pana la 30
  septembrie, carote, patla-
  gele, vinete, varza alba,
  rosie, creata, chinezeasca,
  de Bruxelles pana la 30
  septembrie
  5.c. Grupa C
       -------
  - ardei lung, ardei gogosar,        de la      Lazi, navete    -    -    1,7
  rosu, verde, brojba,                1 sept.
  castraveti
  - conopida de toamna, gogo-         de la       Lazi, navete    -    -    1,7
  nele (verzituri), porumb            1 oct.
  verde, praz, usturoi uscat,
  varza alba, rosie, creata,
  chinezeasca, de Bruxelles
  - ardei Kapia, verde. rosu,          de la      Lazi, navete    -    -    1,7
    pentru boia                        1 oct.
  5.d. Grupa D
       -------
  - ceapa uscata, gulii, hrean,        de la      Lazi, navete    -    -    1,7
    radacinoase de toamna              1 oct.
  (morcovi, patrunjel, pastirnac
  telina)
  - sfecla rosie, ridichi de           de la       Lazi, navete    -    -   1,7
  toamna, iarna, albe si negre,        1 oct.
  dovleac de copt
  5.e. Grupa E
       -------
  - fasole uscata, boabe,              anual        Lazi, navete    -    -  0,3
  mazare uscata boabe, linte,
  bob, ardei uscat pentru boia,
  cimbru uscat, marar uscat,
  legume deshidratate
  6. FRUCTE
     ------
  6.a. Grupa A
       -------
  - afine, capsuni, coacaze,         1 aprilie      Lazi, navete,    -    - 1,7
  mure, fragi, zmeura                30 sept.       ladite
  6.b. Grupa B
       -------
  - agrise, caise, cirese,           pana la         Lazi, ladite    -    - 1,7
  coarne, corcoduse, macese,          31
  mere de vara                       august
  - pepeni galbeni, pere de          pana la         Lazi, ladite    -    - 1,7
  vara                               30 sept.
  - piersici, prune de vara          pana la         Lazi, ladite    -    - 1,7
                                      31
                                     august
  - struguri                         pana la          Lazi, ladite    -   - 1,7
                                     31
                                     august
  - visine, zarzare                  pana la          Lazi, ladite   -   - 1,7
                                     31
                                     august
  6.c. Grupa C
       -------
  - pepeni verzi, prune              de la            Lazi, ladite   -    - 1,7
                                     1 sept.
  - struguri                         de la            Lazi, ladite   -    - 1,7
                1 sept.
  6.d. Grupa D
       -------
  - gutui, mere de toamna            de la            Lazi, ladite   -   -  1,7
                                     1 sept.
  - mosmoane, pere de toamna         de la            Lazi, ladite   -   -  1,7
                1 oct.
  6.e. Grupa E
       -------
  - alune de padure, castane          anual         Lazi, ladite   -   - 1,7
  comestibile si nuci in coaja
  6.f. Grupa F
       -------
  - fructe deshidratate               anual          Lazi, ladite   -   - 0,3
  7. CARTOFI
     -------
  7.a. Grupa A
       -------
  - cartofi timpurii                 1 aprilie          Lazi          -   - 1,7
                                  pana la 31 iulie
                                      30 sept.
  7.b. Grupa B
       -------
  - cartofi de vara                  intre 1          Lazi        -    -    1,7
                                         31
                                      august
  7.c. Grupa C
       -------
  - cartofi de toamna                 de la           Lazi       -    -   1,7
                                     1 sept.
  7.d. Grupa D
       -------
  - cartofi deshidratati              anual           Lazi       -    -   0,3
  8. LEGUME SI FRUCTE
     ----------------
     SEMIINDUSTRIALIZATE
     -------------------
  8.a. Grupa A
       -------
  - produse lacto-fermentate          anual          Butoaie      -    -  1,7
  in saramura (supra sarate),
  in otet, pulpe, marcuri,
  sucuri
  8.b. Grupa B
       -------
  - concentrate (pasta de
  tomate, bulion, magiun,            anual         Butoaie     -     -    1,7
  marmelada)
  9. Miez de nuca si seminte         anual         Saci         -    -    1,00
  XIV. Alte produse alimentare                  Butoaie, saci, 0,10  0,04 0,10
       -----------------------                  cutii carton
                                                 navete        0,02*)
  1. Produse alimentare imbute-
  liate in recipienti de sticla
  (exclusiv bauturile alcoolice)     anual        Navete        0,20   -   -
2. Sare bulgari si macinata          anual    Vrac, saci        0,20  0,30 -
3. Mustar varsat                     anual    Butoaie, putini   0,10  0,20 -
4. Otet                              anual    Butoaie           0,10  0,006 -
5. Glucoza                           anual    Butoaie           0,10  0,05    -
6. Miere si ceara de albine          anual    Butoaie, lazi,     -    -    0,50
                                              borcane
------------
    *) se aplica la transport si manipulare pe parcursul extern pana la preluare de beneficiarul intern.
--------------------------------------------------------------------------------
 0        1                2         3               4             5         6
--------------------------------------------------------------------------------
XV. Produse gospodina     anual    tavi              -             -      0,45
                                   metalice,
                                   cutii
                                   carton
XVI. Produse din import   anual    saci
 1. Cafea                                       diferenta intre
                                                continutul de
                                                 apa de la
                                               livrare si cel
                                               de la sosire la
                                               destinatie stabi-
                                                 lita in baza
                                                buletinului de
                                               analiza eliberat
                                                de laborator
                                                 autorizat          -    0,10
                                                   1,50*)           -      -
  - boabe crude                     saci             -             0,03    -
  - boabe prajite si macinate       saci             -             0,03    -

-------------------
    *) se aplica la transport si manipulare pe parcurs extern pana la preluare de beneficiarul intern.
-------------------------------------------------------------------------------
 0             1                2       3           4              5        6
-------------------------------------------------------------------------------
  2. Arahide (cu coaja si     anual    saci    diferenta intre
  decorticate)                                 continutul de
                                               apa de la livra-
                                               re si cel de la
                                               sosire la desti-
                                               natie, stabilita
                                               in baza buletinu-
                                               lui de analiza
                                               eliberat de la-
                                               borator autori-
                                                zat                0,45    0,09
                                                   1,50x            -       -
  3. Naut (crud)            anual    saci     diferenta intre
                                              continutul de
                                              apa de la li-
                                              vrare si cel de
                                              la sosire la
                                              destinatie, sta-
                                              bilita in baza
                                              buletinului de
                                              analiza eliberat
                                              de laborator
                                              autorizat             -      0,09
                                                0,002*)              -       -
- depozitare pana la 6 luni          saci          -               0,14     -
- depozitare peste 6 luni   pentru
                            fiecare
                            luna     saci         -                0,01     -
  4. Ananas                 anual    cutii       0,10              0,50    1,45
                                     carton
                                     lazi        0,75*)             -       -
  5. Migdale                anual    saci        0,10              0,50    0,08
                                                 0,75*)              -       -
----------------
    *) se aplica la transport si manipulare pe parcursul extern pana la preluare de beneficiarul intern.
--------------------------------------------------------------------------------
 0        1                   2       3                 4           5       6
--------------------------------------------------------------------------------
6. Piper                     anual    saci             0,10         -     0,10
                                                       0,75*)        -      -
   - alb                              saci              -          0,40    -
   - negru                            saci              -          0,03    -
7. Masline                   anual    butoaie,         1,00*)      0,20    0,45
                                      bidoane
8. Curmale, smochine,
   roscove                   anual    lazi, saci       0,10        0,20    0,08
   alune turcesti                                      0,50*)       -       -
9. Susan, ienibahar, scorti-
   soara, cuisoare, nucsoara,
   cacao si alte condimente  anual    saci             0,10         0,03   0,08
                                                       0,75*)        -      -
10. Foi de dafin             anual    saci             0,10         0,20   0,10
                                                       0,75*)         -      -
11. Vanilie                  anual    saci             0,10         0,03   0,10
                                                       0,50*)        -      -
12. Ceai                     anual    cutii            0,10         0,03   0,10
                                                       0,30*)        -      -
13. Citrice (inclusiv pierde-
     rea prin inlaturarea
     foitei protectoare      anual    lazi             1,50          -     2,10
                                                       3,50*)        -      -
----------------
    *) se aplica la transport si manipulare pe parcurs extern pana la preluare de beneficiarul intern.
-------------------------------------------------------------------------------
 0           1                2        3                4            5       6
-------------------------------------------------------------------------------
- pentru primele 15 zile de 1.IV -                      -           1,70    -
  depozitare                30 IX.
                            1.X. -                      -           1,40    -
                            31.III
- pentru fiecare 15 zile                                -           0,80    -
  suplimentare de depozitare
- refarisire                anual                       -           4,00    -
14. Banane                  anual  cutii carton        1,50          -     1,40
                                                       3,50*)        -      -
- pentru fiecare zi de                                  -           0,50    -
    depozitare
(Valoarea pomisorilor se
 scade din gestiune pe
 baza de proces-verbal
 privind cantitatea
 ramasa dupa ruperea
 fructelor)
15. Stafide                 anual   ladite              0,10        0,10   0,10
                                                        0,50*)       -      -
--------------------------------------------------------------------------------
---------------------
    NOTA:
    Perisabilitatile maxime la marfurile din import, pe parcursul extern la preluarea de catre beneficiarul intern, se aplica la volumul cantitatii de marfa livrata de furnizorul extern, franco-frontiera tarii exportatoare.
    La unitatile organizate intr-o singura gestiune, prin care se desfac marfuri alimentare ce fac parte din mai multe grupe de marfuri, conducerea intreprinderii comerciale de stat ori a organizatiei cooperatiste sau obstesti, poate stabili o norma unica de perisabilitate pe total unitate, in limita normelor maxime de perisabilitate si de ponderea grupelor de marfuri.
-----------------------
    *) se aplica la transport si manipulare pe parcurs extern pana la preluare de beneficiarul intern.

    B. MARFURI NEALIMENTARE
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea grupei,   Anotimpul   Felul    Norma maxima de perisabilitate
crt.  subgrupei sau              ambalajului ----------------------------------
       produsului                            Transport  Depozitare Desfacere cu
                                                                   amanuntul
--------------------------------------------------------------------------------
 0           1              2         3            4           5            6
--------------------------------------------------------------------------------
I. PRODUSE DIN STICLA,
   CRISTAL,
   ---------------------------
   STICLA TERMOREZISTENTA
    ----------------------
1. Produse pentru uz casnic,
   menaj, decorative si alte
   asemenea produse:
 - din productie interna    anual    cutii        0,20         -           0,10
 - din import               anual    cutii        1,00*)       -            -
2. Instrumente de masura si
 control din import din
 sticla termorezistenta,
 sau care au in
 constructia lor parti din
 sticla termorezistenta    anual    cutii        1,00*)        -            -
 3. Borcane si baloane
  pentru uz casnic         anual    palete vrac  1,50         1,00         1,00
 4. Rezerve termos:
 - din productie interna   anual    cutii        1,50         0,15         1,00
 - din import              anual    cutii        1,00*)        -            -
 5. Geamuri                anual    vrac,
                                    stelaje      2,50         0,50         1,00
 6. Oglinzi                anual    pachete,
                                    cutii,
                                    stelaje      0,80         0,15         0,50
 7. Becuri si tuburi
    cinescop:
 - din productie interna   anual    cutii        0,10         0,05         1,00
 - din import              anual    cutii        0,15*)        -            -

-----------
    *) se aplica la transport si manipulare pe parcurs extern pana la preluare de beneficiarul intern.

 8. Globuri si ornamente
   pentru pomul de iarna   anual    cutii        0,50         0,50         1,80
 9. Tuburi electronice din
    import                 anual    cutii        0,15*)        -             -
 10. Produse pentru menaj,
  uz casnic, decorative,
  abajururi si alte
  produse:
 - din productia interna   anual    vrac, cutii,  0,50        0,15         1,00
                                    pachete
 - din import              anual    cutii         0,80*)
 11. Instrumente de masura
 si control din import
 din sticla sau care in
 constructia lor
 au parti din sticla       anual    cutii         1,00*)       -             -
 II. PRODUSE DIN PORTELAN,
      -------------------
 FAIANTA, CERAMICA, VITRUS,
 --------------------------
    CERUTERM, MAJOLICA,
     -------------------
     ALABASTRU SI SAMOT
    ------------------
1. Produse de uz casnic,
  decorative, menaj,
  sanitare, electronice
  si alte produse:
- din productia interna    anual    vrac, saci,    0,40        0,10        0,40
                                    cutii
- din import               anual    cutii          0,60*)       -           -
2. Placi faianta,
 ceramica si
  gresie:
- din productie interna    anual    cutii, stelaje  0,20       0,10        0,15
- din import               anual    cutii, stelaje  0,60*)      -           -
 3. Ascutitori din import  anual    cutii           0,50*)      -           -

-------------
    *) se aplica la transport si manipulare pe parcurs extern pana la preluare de beneficiarul intern

4. Instrumente de
  masura si
  control din portelan,
  faianta, ceramica
  sau care au in
  constructia lor parti
  din portelan, faianta,
  ceramica                anual     cutii            1,00*)      -          -
III. PRODUSE DIN LUT
     ---------------
1. Produse pentru menaj,
  decorative, uz casnic
  si gospodaresc si alte
  produse                 anual     vrac, pachete     2,00        -        0,50
2. Tigle, coame si olane  anual     vrac              0,40        -         -
3. Caramizi               anual     vrac, palete      0,20        -        0,10
IV. PRODUSE DIN MASA PLASTICA
      -------------------------
      SI BACHELITA
      ------------
1. Produse pentru menaj,
 uz casnic, sanitare,
 electrotehnice si
 alte produse             anual     vrac, saci,       0,40       0,10      0,10
                                    cutii
2. Discuri fonografice din
   import                 anual     cutii             0,30*)      -          -
3. Jucarii din import     anual     cutii, saci       0,20*)      -          -
 V. PRODUSE LICHIDE AMBALATE
     ------------------------
     IN RECIPIENTI DIN STICLA
     ------------------------
1. Produse chimice        anual     navete, cutii     0,50       0,10      0,10
2. Produse de toaleta
  (exclusiv cele din
  casete si
  seturi)                 anual      navete, cutii    0,20        0,10     0,30
3. Produse lichide
   de scris               anual      cutii, pachete    -           -       0,20
                                     sticle
-----------
    *) se aplica la transport pe parcurs extern pana la preluare de beneficiarul intern

  VI. PRODUSE CHIMICE CE SE
      ---------------------
      DESFAC PRIN MASURARE
      --------------------
      SAU CANTARIRE
      -------------
1. Produse chimice         anual      vrac, cutii        -          -      0,25
                                      navete
2. Produse de toaleta      anual      vrac, cutii        -          -      0,30
                                      navete
VII. PRODUSE CHIMICE-PRAF
     SI BULGARI            anual      vrac, saci,        -         0,05      -
      ---------                       cutii
VIII. DETERGENTI UZ CASNIC,
      IN PUNGI PLASTIC,
      HARTIE,
      ----------------------
      CUTII DE CARTON      anual      hartie, cutii,    1,00       -       0,20
      ---------------                 saci
IX. BALOANE DIN CAUCIUC
    -------------------
      PENTRU COPII         anual      saci               -         -       0,15
 X. CRETA DE SCRIS
    -------------          anual      cutii              -        0,10     0,30
XI. CIMENT SI IPSOS
      ---------------      anual      saci               -          -      0,10
XII. HUMA
     ----                  anual      vrac               -         0,50    1,20
XIII. ALTE PRODUSE
      DIN IMPORT
  -----------------------
   SUPUSE PIERDERII DIN
   --------------------
GREUTATE SAU SPARGERII
 ----------------------    anual       vrac, cutii,
                                       palete, saci    1,00*)        -       -
----------------
    *) se aplica la transport si manipulare pe parcurs extern pana la preluare de beneficiarul intern
-------------------------
    NOTA:
    1. Pentru transportul de distributie, de la depozitele cu ridicata, statii CFR si furnizorii locali catre unitatile de desfacere cu amanuntul, norma de perisabilitate este de 0,80% pentru borcane si baloane de uz casnic si de 0,20% pentru restul produselor prevazute la lit. B (pentru transport).
    2. La produsele la care pierderile provin din evaporare sau volatilizare normele maxime de perisabilitate sunt cele prevazute la lit. B (pentru depozitare).
    3. In cazul cand la aceste produse transportul de distributie se face prin gestiune distincta de gestiunea depozitului, intreprinderea comerciala de stat sau organizatia cooperatista ori obsteasca, defalca o cota parte, care nu poate sa depaseasca 20% din norma pentru depozitare.
    4. Normele maxime de perisabilitate pentru transportul de distributie se aplica pe loturi transportate sau pe total loturi transportate pe o perioada de o luna de zile.
    5. La depozitele pentru materiale de constructii care efectueaza desfaceri cu ridicata si cu amanuntul se aplica normele prevazute la lit. B ( pentru desfacere cu amanuntul).
    6. Pentru unitatile de mic-gros se aplica normele prevazute la lit. B (pentru desfacerea cu amanuntul) reduse cu 30%.
    7. Produsele la care proba se face prin prezentarea sparturilor sunt urmatoarele:

  - Becuri, tuburi electronice         Se vor prezenta partile componente
    si cinescop                        principale si care sa insumeze cel putin
                                       75% din produs
  - Rezerve termos;                               - " -
  - Produse din sticla, cristal,       Se vor prezenta partile componente
    sticla termorezistenta, pentru     principale si care sa insumeze cel putin
    menaj si uz casnic, decorative,    75% din produs
    abajururi, globuri si ornamente
    pom iarna si alte produse
  - Produse din portelan, faianta,
    ceramica, vitrus si samot pentru
    produse de menaj, uz casnic,
    sanitare, electrotehnice si alte
    produse;                                      - " -
  - Instrumente de masura si control din
    sticla, sticla termorezistenta,
    portelan, faianta, ceramica sau care
    au in constructie parti din aceste
    materiale                                      - " -
  - Produse din masa plastica si bachelita
    pentru menaj, uz casnic si gospodaresc,
    sanitare, electrotehnice si alte produse;     - " -
  - Placi faianta, ceramica si gresie;            - " -
  - Produse din lut pentru menaj, uz casnic
    si gospodaresc;                               - " -
  - Tigle, coame, olane si caramizi;              - " -
  - Produse lichide ambalate in reci-     Se vor prezenta partile componente ale
    pienti din sticla;                    recipientilor care sa insumeze cel
                                           putin 75% din acestea.
  - Creta de scris;                      Se vor prezenta partile componente
                                          care sa insumeze cel putin 75% din
                                          produs
  - Baloane din cauciuc, pentru copii                - " -
    8. Produsele la care proba se face prin cantarirea sparturilor sunt urmatoarele:
    - borcane si baloane pentru uz casnic;
    - geamuri si oglinzi.
    Stabilirea greutatii produselor se face fie prin cantarirea a 100 buc., fie prin aplicarea greutatii produsului prevazuta in norma tehnica, la 100 de produse. *
    Normele de perisabilitate pentru marfurile din import pe parcursul extern pana la preluare de catre beneficiarul intern se aplica la volumul cantitatii de marfuri livrate de furnizorii externi, franco-frontiera, tara exportatoare.
  C. COMBUSTIBILI SOLIZI
     -------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea produsului, Anotimpul   Felul      Norma de perisabilitate - % -
crt. grupei si subgrupei             ambalajului ------------------------------
                                                 Transport Manipulare Depozitare
                                                                     (desfacere)
-------------------------------------------------------------------------------
 0           1                 2          3          4       5          6
-------------------------------------------------------------------------------
 1. Lemn de foc categ. AB    1.III-31.X  vrac                      specii specii
    ---------------------    (vara)                                 tari    moi
 (steri si dublii steri)                                           ------  -----
- pentru o durata de
  depozitare
 de          10 zile           "         "          1        0,5     1,0    2,0
- idem       20 zile           "         "          1        0,5     3,0    4,5
- idem       30 zile           "         "          1        0,5     5,0    7,0
- idem       45 zile           "         "          1        0,5     6,5   10,0
- idem       60 zile           "         "          1        0,5     8,0   12,5
- idem       75 zile           "         "          1        0,5     9,5   14,0
- idem       90 zile           "         "          1        0,5    10,5   15,0
- idem      105 zile           "         "          1        0,5    12,0   16,5
- idem      120 zile           "         "          1        0,5    13,0   17,5
                             1.IX-28.II
                             (iarna)
- pentru o durata de
  depozitare
  de         10 zile           "        vrac         1       0,5     0,5    1,0
- idem       20 zile           "         "           1       0,5     1,0    2,0
- idem       30 zile           "         "           1       0,5     1,5    3,5
- idem       45 zile           "         "           1       0,5     3,0    5,0
- idem       60 zile           "         "           1       0,5     4,0    7,0
- idem       75 zile           "         "           1       0,5     5,0    8,0
- idem       90 zile           "         "           1       0,5     6,0    9,0
- idem        105 zile         "         "           1       0,5     7,0   10,5
- idem      120 zile           "         "           1       0,5     8,0   11,5

-------------------------------
    NOTA:
    Daca durata medie de depozitare realizata se gaseste intre doua durate consecutive din cele de mai sus, procentul de pierdere se stabileste prin interpolare, in numar de zile efectiv realizat.
    Normele maxime de perisabilitate pentru uscare in timpul depozitarii se aplica acelor cantitati de lemn de foc intrate in perioada respectiva cu o greutate a sterului de 451-500 kg pentru specii tari si pana la 350 kg sterul pentru specii moi.
    Pentru lemnul de foc din speciile tari, intrat in depozite cu o greutate a sterului sub 451 kg, normele de pierderi pentru uscare prevazute mai sus, se reduc cu:
    - 45% la lemnul de foc specii tari intrat in depozite cu o greutate a sterului intre 401-450 kg;
    - 60% la lemnul de foc specii tari intrat in depozite cu o greutate a sterului sub 401 kg.
    In cazul cand de la furnizori se primesc lemne cu o greutate medie pe fiecare vehicul (camion, vagon, ambarcatiuni), mai mare de 500 kg/ster pentru specii tari si 350 kg/ster pentru specii moi, diferentele se vor reclama si recupera in greutate de la furnizorul respectiv in conformitate cu prevederile stas 2340/60.
    Pentru taierea lemnelor de foc in depozitele de desfacere la piesele de 1 m lungime, taiate in 3 locuri se acorda un scazamint de 2,5%. Aplicarea acestui scazamint se face numai la cantitatea efectiv taiata in depozitele de desfacere.

----------------------------------------------------------------------------
 0              1              2           3       4         5          6
----------------------------------------------------------------------------
 2. Capete de busteni si   1.III.-31.X.  vrac                    specii  specii
      deseuri                 (vara)                              tari    moi
   de lemn pentru combustibil                                  ----    ---
   --------------------------
- pentru o durata de
  depozitare
  de             15 zile        "         "       2,0      1,0      6,0    3,0
- idem           30 zile        "         "       2,0      1,0     10,0    6,0
- idem           45 zile        "         "       2,0      1,0     16,0    9,0
- idem           60 zile        "         "       2,0      1,0     20,0   12,0
                           1.XI.-28.II.
                              (iarna)
- pentru o durata de
  depozitare
  de             15 zile         "        "       2,0      1,0       4,0   2,1
- idem           30 zile         "        "       2,0      1,0       7,5   4,0
- idem           45 zile         "        "       2,0      1,0      10,0   6,0
- idem           60 zile         "        "       2,0      1,0      14,0   8,0

----------------------------
    NOTA:
    Daca durata medie de depozitare realizata se gaseste intre doua durate consecutive din cele de mai sus, procentul de pierdere se stabileste prin interpolare in numar de zile efectiv realizate. In cazul cand durata medie de depozitare realizata depaseste 60 zile si rezulta pierderi mai mari decat cele calculate potrivit normelor de perisabilitate, acestea se vor trata ca pierderi peste norma.

 3. Buturi greu despicabile
    -----------------------
  (lemn foc categ. D)         Anual     vrac   0,5    0,4    Pentru uscare in
                                                             timpul depozitarii
                                                             se aplica normele
                                                             maxime de perisa-
                                                             bilitate stabilite
                                                             pentru lemnul de
                                                             foc specii tari cu
                                                             greutate de 451-
                                                             500 kg/ster si res-
                                                             pectiv specii moi
                                                             pana la 350 kg/ster
                                                             reduse cu 50%.
 4. Craci legate in snopi  1.XI.-28.II. vrac                 specii  specii
    ---------------------        (iarna)                       tari    moi
                                                               ----    ---
- pentru o durata de
  depozitare
  de pana la      30 zile      "           "    1,0    2,0      2,0    2,0
- idem            60 zile      "           "    1,0    4,0      5,0    5,0
                           1.III.-31.X.  vrac                 specii  specii
                              (vara)                            tari    moi
                                                                ----    ----
- pentru o durata de
  depozitare
  de pana la      30 zile      "          "     1,0    2,0       7,0    7,0
- idem            60 zile      "          "     1,0    4,0      11,0   11,0

------------------------
    NOTA:
    In cazul cand durata medie de depozitare realizata, depaseste 60 zile si rezulta pierderi mai mari decat cele calculate potrivit normelor de perisabilitate, acestea se vor trata ca pierderi peste norme.
 5. Lignit si carbune brun
   -----------------------
- pentru o durata de
  depozitare                  Anual      vrac
  de          30 zile           "         "     0,5     -            1,0
- " "    "    90 zile           "         "     0,5     -            2,0
-   "    "   180 zile           "         "     0,5     -            3,0
 6. Brichete de carbuni
    -------------------
- pentru o durata de
  depozitare                  Anual     vrac
  de          30 zile          "         "       0,5     -            1,0
-   "    "    90 zile          "         "       0,5     -            1,5
-   "    "   180 zile          "         "       0,5     -            2,0
 7. Huila spalata si huila
    sortata V. Jiului
    ----------------------------------------
- pentru o durata de
  depozitare
  de          30 zile         "         "        0,5       -           1,0
-   "    "    90 zile         "         "        0,5       -           1,5
-   "    "   180 zile         "         "        0,5       -           2,0
 8. Carbune marunt
  (subgranulat)
    ----------------------------
- pentru o durata de
  depozitare
  de          30 zile         "         "        0,5        -          3,0
-   "    "    90 zile         "         "        0,5        -          5,0
-   "    "   180 zile         "         "        0,5        -          6,0

----------------------------
    NOTA:
    Daca durata medie de depozitare realizata se gaseste intre doua durate consecutive din cele prevazute mai sus, norma maxima de perisabilitate se stabileste prin interpolare, in numar de zile efectiv realizat.
    Carbunii se vand consumatorilor cu o granulatie incepand de la 10 mm in sus, ca urmare a operatiunilor de ciuruire.
    Pentru determinarea cantitatii de carbune marunt (subgranulat) pana la 10 mm ce rezulta din ciuruirea carbunilor, se vor aplica pe sorturi, la cantitatile intrate in depozit, urmatoarele norme maxime de perisabilitate in procente de:
    - pentru lignit si carbune brun         10,0
    - pentru brichete de carbuni             5,0
    - pentru huila spalata si huila sortata  2,0
    Cantitatile de carbune marunt rezultate se vor scadea din sorturile din care provin si se vor inregistra la sortul carbune marunt (subgranulat).
    Durata medie de depozitare la combustibili solizi se determina in functie de stocurile zilnice si de intrarile din perioada dintre ultimele doua inventare si se obtine prin impartirea sumei stocurilor zilnice din perioada inventariata la totalul intrarilor din aceeasi perioada.
                                       suma stocurilor zilnice
       Durata medie de depozitare =  --------------------------
                                         total intrari
    Durata medie de depozitare se calculeaza pentru toata perioada dintre ultimele doua inventarieri, separat pentru fiecare perioada (vara-iarna).
    In functie de durata medie de depozitare, normele de perisabilitate prin uscare se aplica la cantitatile intrate in depozite, diferentiate pentru lemn pe cele doua perioade de timp (vara-iarna), pe cele doua grupe de specii (tari-moi) si pe grupe de greutate.
    D. AMBALAJE DIN STICLA (BUTELII SI BORCANE)
---------------------------------------------------------------------------
Nr.     Operatiunile la care se acorda perisabilitati                 Norma
crt.   si categoria de unitate la care se aplica                    maxima de
                                    perisabi-
                                    litate
                                     - % -
------------------------------------------------------------------------------
 0                        1                                               2
------------------------------------------------------------------------------
    I. La intreprinderile comertului cu ridicata pentru toate
operatiunile de manipulare, depozitare, transport, care au loc de
la preluare de la unitatile cu amanuntul, cantine si consumuri
colective, pana la predarea catre unitatile beneficiare industriale.     0,75
   II. La unitatile comerciale cu amanuntul pentru toate operatiunile
de manipulare si depozitare, din momentul achizitiei, recuperarii
sau primirii pana la ridicarea lor de catre intreprinderile comertului
cu ridicata pentru produse alimentare si ambalaje, intreprinderile
de legume si fructe sau alti furnizori.                                  0,45
  III. La unitatile comerciale cu amanuntul cand efectueaza si
operatiuni legate de predare de ambalaje la unitatile beneficiare
industriale.                                                             1,20
   IV. La unitatile de alimentatie publica pentru spargeri produse
la destuparea sticlelor in vederea servirii consumatorilor, precum
si pentru cele rezultate in procesul de manipulare si de pastrare
a produselor pana la reglarea lor din unitatile de alimentatie
publica.                                                                  1,00
    V. La unitatile de alimentatie publica, in cazul cand pe langa
operatiile prevazute la punctul IV se face si operatiunea de
transport pentru predarea ambalajelor direct unitatilor producatoare
de vinuri, tuica, bauturi alcoolice, bere, bauturi racoritoare, ape
minerale.                                                                  1,75
   VI. La unitatile de alimentatie publica pentru sifoane cu
conditia prezentarii si valorificarii capetelor.                           0,45
  VII. Pentru intreprinderile sau unitatile comerciale din mediul
rural care efectueaza transportul ambalajelor de sticla de la
unitatea care a recuperat pana la intreprinderile industriale
beneficiare si suporta si spargerile pe timpul acestor transporturi,
se majoreaza procentul de pierderi materiale cu maximum 0,50% si se
aplica la cantitatile efectiv transportate. In cazul in care
operatiile de transport in mediul rural se efectueaza de catre 2
verigi comerciale, procentul de 0,50% se defalca astfel:
    a) pentru veriga care efectueaza transportul de la unitatea
care a recuperat pana la intreprinderea comerciala cu ridicata;           0,25
    b) pentru veriga care efectueaza transportul de la
intreprinderea cu ridicata pana la intreprinderea industriala
beneficiara.                                                               0,15
    Procentul suplimentar de 0,45% respectiv 0,25% si 0,15% se
aplica numai in cazurile cand transporturile se efectueaza in alte
localitati.
--------------------------
    NOTA:
    Normele maxime de perisabilitate pentru sticle si borcane goale stabilite pentru intreprinderile comerciale cu ridicata, unitatile comerciale cu amanuntul, unitatile de alimentatie publica, se defalca pe operatiuni de manipulare, depozitare, transport, dupa necesitate, de catre conducerea intreprinderii de stat, ori a organizatiei comerciale cooperatiste sau obstesti, in raport cu operatiile si specificul lor.
    Normele de perisabilitate se aplica asupra volumului valoric al ambalajelor intrate intre doua inventare si se acorda in limita lipsurilor rezultate la inventariere.
    Norma prevazuta pentru sifoane se aplica la rulajul continutului sifoanelor dintre doua inventarieri.
    Sticlele de sifon cu buson sau capsule se incadreaza in grupa sticlelor obisnuite.
    Ambalajele din sticla constatate ciobite in unitatile de alimentatie publica, ca urmare a operatiilor de imbuteliere, capsulare si destupare, care nu mai pot fi folosite sau valorificate, se scot din activ, pe baza metodologiei prevazute pentru ambalajele de natura obiectelor de inventar, ajunse la limita de folosinta.

    E. NORME MAXIME DE PERISABILITATE CE SE APLICA UNOR CATEGORII DE UNITATI COMERCIALE
-----------------------------------------------------------------------------
Nr.     Categoria unitatii si denumirea                            Norma maxima
crt.           grupei de marfuri                                   de perisabi-
                                                                   litate la
                                                                   volumul
                                                                   desfacerii
                                                                       - % -
------------------------------------------------------------------------------
  0                   1                                                   2
-----------------------------------------------------------------------------
 I. Magazine alimentare cu autoservire
  - pentru marfuri alimentare, legume-fructe si marfuri
    nealimentare                                                          0,25
II. Magazine nealimentare cu autoservire
  - pentru marfuri metalo-chimice                                         0,25
  - pentru marfuri textile-incaltaminte                                   0,15
    Unitatile comerciale care vand atat produse metalo-chimice
  cat si produse textile-incaltaminte pot aplica, pentru totalitatea
  produselor nealimentare, o norma de perisabilitate de 0,20%
III. Magazine nealimentare care practica desfacerea
      cu expunere deschisa (alegere libera)                               0,10
    La magazinele generale si universale, in primul an de activitate,
  perisabilitatile se aplica in cadrul normelor prevazute la pct. II si
  III.

-----------------------
    NOTA:
    Normele de perisabilitate de la pct. I-III se defalca de intreprinderea comerciala de stat ori organizatia cooperatista sau obsteasca diferentiat, pe unitati in functie de structura desfacerii, amplasarea unitatii, frecventa cumparatorilor.
    Norma astfel stabilita pe unitati este maxima.

 IV. Depozite: hala unica cu gestiuni necompartimentate                  0,01
  V. Unitati de alimentatie publica (pentru tacamuri):
  1. Unitati care nu aplica remiza la nota de plata:
  - unitati de alimentatie publica, cantine si unitati
    alimentare care desfac produse ce se consuma pe loc (lapte,
    iaurt, cafea si alte asemenea produse)                                0,35
  - unitati din reteaua Ministerului Turismului, de pe litoral            1,15
  - celelalte unitati din reteaua Ministerului Turismului                 0,50
    Normele se defalca pe intreprinderi in functie de volumul
   planificat al desfacerii de catre Ministerul Turismului, directiile
   comerciale judetene si Directia generala comerciala a municipiului
   Bucuresti, iar intreprinderile le impart pe unitati.
   Pentru unitatile la care volumul activitatii difera de la un sezon
   la altul, intreprinderile pot stabili norme diferentiate si pe sezon.
   Normele astfel stabilite pe unitati sunt maxime.
   2. Unitati care aplica remiza la nota de plata                         1,95
    Norma de perisabilitate se defalca de intreprinderi pe unitati
    in functie de volumul desfacerii, conditiile specifice de lucru,
    dotarea cu inventar de servire si frecventa consumatorilor.
    Norma de perisabilitate stabilita pe unitati este norma maxima
    si se aplica la desfacerea realizata la intreaga unitate, asigurandu-se
    pe total intreprindere incadrarea in norma de 2%.
    Defalcarea pe unitati a normelor de perisabilitate se face de
    intreprinderile de stat ori organizatiile cooperatiste sau obstesti,
    anual, in luna ianuarie.
    F. La desfacerea cu amanuntul a marfurilor alimentare, conducerea
    unitatii are obligatia sa stabileasca anual, sau de doua ori pe an,
    la 1 aprilie si 1 octombrie, pe unitati sau pe raioane, norme de
    perisabilitate reduse cu pana la 50% fata de normele maxime in functie
    de conditiile specifice activitatii unitatilor, viteza de circulatie
    a marfurilor, gradul de dotare cu utilaje, de pastrare si manipulare
    si al factorilor care influenteaza reducerea perisabilitatilor.
    Reducerea normelor de perisabilitate se stabileste de biroul executiv
    al consiliului oamenilor muncii al intreprinderii comerciale de stat,
    ori organizatiei cooperatiste sau obstesti.
    De asemenea, in functie de conditiile de lucru specifice unitatilor
    de desfacere, organul de conducere colectiva al intreprinderii comerci-
    ale de stat ori organizatiei cooperatiste sau obstesti, poate aproba la
    stabilirea rezultatelor inventarierii, majorarea normelor de perisabili-
    tate cu pana la 30%. Majorarile acordate in cursul anului nu pot depasi
    valoarea totala a reducerilor astfel stabilite.

    ANEXA 15

                          LISTA
produselor, nivelele maxime si conditiile in care se pot acorda pierderi de perisabilitate la manipularea, depozitarea si transportul produselor agroalimentare
-----------------------------------------------------------------------------
Nr.   Denumirea materiei prime,    Conditii de aplicare a                Norma
crt.  materialului sau            perisabilitatilor                 UM de peri-
      produsului                                                     sabilita-
                                                                    te maxima %
------------------------------------------------------------------------------
CAP. I. La carne, produse din
        carne si subproduse
        rezultate din prelucrarea
        carnii
A. La depozitarea carnii,
   organelor si subproduselor
   comestibile in stare congelata
1. Carne in carcase, ambalata    Pentru fiecare luna de depozitare:
sau neambalata si carne tran-   - in depozite fara ventilatie
sata ambalata (exclusiv de      - trimestrele I si IV                kg    0,17
pasare) si slanina congelata    - trimestrele II si III              kg    0,19
                                - in depozite cu ventilatie
                                - in trimestrele I si IV             kg    0,29
                                - trimestrele II si III              kg    0,34
2. Carne transata neambalata    Pentru fiecare luna de depozitare:
(exclusiv de pasare)            - in depozite fara ventilatie
                                - trimestrele I si IV                 kg   0,22
                                - trimestrele II si III               kg   0,27
                                - in depozite cu ventilatie
                                - trimestrele I si IV                 kg   0,34
                                - trimestrele II si III               kg   0,39
3. Organe si subproduse        Pentru fiecare luna de depozitare:
comestibile ambalate            - in depozite fara ventilatie
(exclusiv de pasare)            - trimestrele I si IV                 kg   0,22
                                - trimestrele II si III               kg   0,32
                                - in depozite cu ventilatie
                                - trimestrele I si IV                 kg   0,37
                                - trimestrele II si III               kg   0,49
4. Organe si subproduse        Pentru fiecare luna de depozitare:
comestibile neambalate          - in depozite fara ventilatie
(exclusiv de pasare)            - trimestrele I si IV                 kg   0,29
                                - trimestrele II si III               kg   0,39
                                - in depozite cu ventilatie
                                - trimestrele I si IV                 kg   0,44
                                - trimestrele II si III               kg   0,59
5. Carne de pui, gaini si       Pentru luna I                         kg   0,20
curcani                         Pentru luna II                        kg   0,14
                                Pentru luna III                       kg   0,09
                                Pentru luna IV                        kg   0,07
                                Pentru luna V                         kg   0,06
                                Pentru luna VI                        kg   0,05
                                Peste 6 luni                          kg   0,04
6. Carne de giste si rate       Pentru luna I                         kg   0,10
                                Pentru luna II                        kg   0,09
                                Pentru luna III                       kg   0,07
                                Pentru luna IV                        kg   0,06
                                Pentru luna V                         kg   0,05
                                Pentru luna VI                        kg   0,04
                                Peste 6 luni                          kg   0,03
7. Organe si alte subproduse    Pentru luna I                         kg   0,23
comestibile de pasare           Pentru luna II                        kg   0,17
                                Pentru luna III                       kg   0,14
                                Pentru luna IV                        kg   0,10
                                Pentru luna V                         kg   0,09
                                Pentru luna VI                        kg   0,08
                                Peste 6 luni                          kg   0,07
------------------------
    NOTA:
    1. La carnea de animale transata si preambalata in pachete pentru fondul pietei nu se acorda perisabilitati la depozitarea in stare congelata.
    2. Pentru carnea cu valoare nutritiva redusa, certificata ca atare de organele sanitar-veterinare, normele de perisabilitati la depozitarea in stare congelata se majoreaza proportional cu procentul de reducere a valorii nutritive, respectiv cu 25% sau 50%.

        B. La depozitarea preparatelor din carne
           -------------------------------------
 1. GRUPA I-a
   ----------
 Drob, toate sortimentele
 Cotlet, toate sortimentele
 Friptura, toate sortimentele
 Rasol dietetic cu legume
 Cas, toate sortimentele                                               kg   0,5
 Paine din carne, piept umplut
 Slanina, guse prajita
 Jumari, toate sortimentele
 Mozaic, aperitiv, Sunca de Pitesti
 Rulade, toate sortimentele
 2. GRUPA II-a
   ----------
 Tobe, toate sortimentele
 Ciolan presat
 Produse in aspic, toate sortimentele
 Specialitati Bega                                                     kg   0,8
 Limba fiarta de vita
 Piftii si racituri
 Aspicuri in caserole
 Specialitati Carpati
 3. GRUPA III-a
    -----------
 Caltabosi, toate sortimentele
 Lebervursti, toate sortimentele
 Pasta, toate sortimentele                                             kg   1,0
 Singerete, toate sortimentele
 Pate, toate sortimentele
 4. GRUPA IV-a
   ----------
 Parizer, toate sortimentele
 Prospaturi, toate sortimentele
 Salamuri: Sibiel, Aperitiv si
 Dambovicioara (fara membrana)
 Pulpa fiarta si afumata
 Muschi, toate sortimentele
 Sunca, toate sortimentele
 Kaiser si piept fiert, toate sortimentele                             kg   1,4
 Slanina fiarta, toate sortimentele
 Piept condimentat, Sunculita taraneasca
 Specialitate cu carne porc
 Specialitate cu carne vita
 5. GRUPA V-a
   --------
 Costita, piept si slanina afumate, toate sortimentele
 Afumaturi de porc, muschi file
 Ceafa afumata, toate sortimentele
 Pastrama, toate sortimentele, inclusiv de pasare
 Pui afumat, sau copt, toate sortimentele
 sunculita
 Limba afumata, toate sortimentele
 Ciolane, coaste, oase afumate, toate sortimentele                     kg   1,6
 Capatini si picioare de porc afumate, toate sortimentele
 Jambon, toate sortimentele (afumate)
 Salamuri si cirnati uscati toate sortimentele
 File de vita, Ceafa Leordeni, Pulpa rulata,
 tip Sibiu, Muschiulet Montana,
 Specialitate file
 6. GRUPA VI-a
   ----------
 Cirnati proaspeti, toate sortimentele
 Cirnati Favorit, Voila, Cozia si Mehedinti
 Cirnaciori, toate sortimentele
 Polonez, Frankfurter, Safalade                                        kg   1,9
 Cremvursti, toate sortimentele
 Amestec de carne pentru cirnati
 7. GRUPA VII-a
   -----------
 Salamuri semiafumate, Bucuresti, Mistretul
 Predeal, Poiana, cu chimen, cu limba, Leordeni,
 Dambovicioara, de porc
 Trivale, Bihor, Bradet, Miorita, cu sorici,
 Toplita, Carpati, Avantul, Glina, Italian,                            kg   2,2
 Rusesc, Rarau, Olimp, Vinatoresc, Dumbrava,
 Crihala, de cerb, caprioara, Tirolez, tip
 Brasov, de mistret, Budesti, Campeni, dietetic,
 Dacia dietetic, Felix, Baneasa, Dorobanti,
 Siretul, Suceava, Iernut, cu sunca, Voina,
 Verona, Unguresc, rulada cu pui, salam de pasare,
 Picorom, salam din organe de pasare
 8. GRUPA VIII-a
   ------------
 Cirnati semiafumati: Muntenia, Bicaz, Azuga,
 Bucov, Gherla, Gutin, Miorita, Monosa, Tisa,
 de vaca, Patricieni, afumati de oaie, Csabay,
 Ardelenesti, Turt, afumati de porc, Dobrogeni,
 Trandafiri, Haiducesti, Homorod, Nades, Ploiesti,
 Trandafiri oltenesti, Harghita, Giulesti, Bistrita,
 Bihor, Burdujeni, Ignis, Rustic, Tibles,                              kg   3,0
 Valea Ramnicului, Fanes, Minis, Mestecanis, Barsa,
 populari proaspeti, Ratesti, Sport, Cluj, Cornatel,
 Oltenesti tip Gostat, cirnati de pasare, Debretini,
 salam de vaca Cabanos, toate sortimentele
 Cirnati Rosiori si Teleorman
 9. GRUPA IX-a
   ----------
 Preparate de carne crude-uscate    La depozitare pana la 30 zile
 (cirnati si salamuri) inclusiv     (pt. fiecare zi)
 preparate crude-uscate de          - in primele 3 zile               kg   0,09
 calitate superioara-               - in urmatoarele 5 zile           kg   0,08
 specialitati                       - in urmatoarele 10 zile          kg   0,06
                                    - in urmatoarele 12 zile          kg   0,04
                                    La depozitare peste 30 zile
                                 (pentru fiecare zi de depozitare)    kg   0,01
-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------
    NOTA:
    In cazuri exceptionale, cand preparatele de carne din grupele II-VIII au fost tocate in depozitul de produse finite al unitatii peste intervalul mediu de depozitare de 2 zile, avut in vedere pentru situatii normale si cand aceasta stocare indelungata nu se datoreste culpei unor persoane (programare necorespunzatoare a productiei, neglijenta la livrare etc.), pe baza actelor justificative, intocmite de compartimentele de productie si de livrare, organul colectiv de conducere al unitatii poate aproba practicarea in perioada dintre doua inventare - fara a se depasi una luna - a unor norme de perisabilitati mai mari cu pana la 50% peste cele stabilite mai sus la grupele respective.

        C. La transportul carnii, slaninii, organelor, subproduselor si
preparatelor de carne cu mijloace de transport auto

1. Carne de bovine sau porcine    La transport:
                                 - in aceeasi localitate              kg   0,14
                                 - in alte localitati                 kg   0,24
2. Carne de ovine, de caprine     La transport:
sau de animale tinere (vitei,    - in aceeasi localitate              kg   0,19
miei, iezi, purcei)              - in alte localitati                 kg   0,29
3. Carne de pasare, organe si     La transport:
alte subproduse comestibile      - in aceeasi localitate              kg   0,19
de pasare                        - in alte localitati                 kg   0,29
4. Organe sau subproduse          La transport:
comestibile                      - in aceeasi localitate              kg   0,19
                                 - in alte localitati                 kg   0,29
5. Slanina cruda                  La transport:
                                 - in aceeasi localitate              kg   0,14
                                 - in alte localitati                 kg   0,24
6. Slanina sarata                  La transport:
                                 - in aceeasi localitate               kg   0,29
                                 - in alte localitati                  kg   0,49
7. Subproduse de triperie          La transport:
(burta, mure, ghemuri,           - in aceeasi localitate               kg   0,7
esofag, sorici etc.)             - in alte localitati                  kg   1,0
8. Preparate din carne           La transport:
(exclusiv cele crude-uscate)     - in aceeasi localitate               kg   0,20
                                 - in alte localitati                  kg   0,40
9. Preparate din carne           La transport                          kg   0,1
crude-uscate (cirnati
si salamuri)*)

------------------------
    NOTA:
    - Pentru pozitiile 1-5 si 7 normele se refera la produsele congelate. Pentru produsele svintate sau refrigerate, normele respective se majoreaza cu 50%. Pentru produsele prelucrate tip export, normele de perisabilitati se majoreaza cu 25% la transport in stare congelata si cu 75% la transport in stare refrigerata.
    - Pentru carnea cu valoare nutritiva, redusa, certificata ca atare de organele sanitare-veterinare, normele de perisabilitate la transport se majoreaza proportional cu procentul de reducere a valorii nutritive, respectiv cu 25% sau 50%.
    *) inclusiv preparate crude uscate - specialitati.

    D. La depozitarea oaselor si parului de animale
    ------------------------------------------------
1. Oase crude                Pentru durata depozitarii:
                             - in perioada mai-octombrie
                             - pana la 24 ore                          kg   2,5
                             - pana la 48 ore                          kg   4,3
                             - pana la 72 ore                          kg   5,0
                             - in perioada noiembrie-aprilie
                             - pana la 24 ore                          kg   2,3
                             - pana la 48 ore                          kg   4,2
                             - pana la 72 ore                          kg   4,8
2. Par bovine                - pana la 24 ore                          kg   0,6
                             - pana la 48 ore                          kg   0,8
                             - pana la 72 ore                          kg   1,0
3. Par porc oparitura        - pana la 24 ore                          kg   1,6
                             - pana la 48 ore                          kg   1,8
                             - pana la 72 ore                          kg   2,0
4. Par porc smulsatura       - pana la 24 ore                          kg   1,4
                             - pana la 48 ore                          kg   1,6
                             - pana la 72 ore                          kg   1,8

-------------------------
    NOTA:
    La depozitarea oaselor si parului peste 72 ore, se acorda in plus 0,05% pentru fiecare zi de depozitare suplimentara.

 CAP. II. La lapte si produse lactate
 A. La depozitarea produselor lactate
1. Branzeturi cu pasta moale    La depozitare pana la o luna
                                in depozite frigorifice                kg   1,8
2. Branzeturi cu pasta semi-    La depozitare in depozite frigorifice:
tare                            - pentru prima luna                    kg   1,8
                                - pentru luna a doua                   kg   0,35
                                - pentru luna a treia                  kg   0,3
                                - pentru fiecare luna de depozitare
                                  peste trei luni                      kg   0,2
3. Branzeturi cu pasta tare      La depozitare in depozite frigorifice:
- pentru prima luna                                                    kg   1,1
                                - pentru luna a doua                   kg   0,4
                                - pentru luna a treia                  kg   0,3
                                - pentru fiecare luna de depozitare
                                  peste trei luni                      kg   0,2
4. Branzeturi cu pasta foarte     La depozitare in depozite frigorifice:
tare                            - pentru prima luna                    kg   1,8
                                - pentru fiecare luna de depozitare
                                  suplimentara                         kg   0,1
5. Branzeturi cu pasta          La depozitare in depozite frigorifice:
oparita                         - pentru prima luna                    kg   2,1
                                - pentru luna a doua                   kg   0,4
                                - pentru luna a treia                  kg   0,35
                                - pentru fiecare luna de depozitare
                                  peste trei luni                      kg   0,3
6. Cascaval Penteleu,         La depozitare in depozite frigorifice:
cascaval Covasna                - pentru primele 15 zile               kg   1,8
                                - pentru urmatoarele 15 zile           kg   0,9
                                - pentru fiecare luna de depozitare
                                  suplimentara                         kg   0,3
7. Cascaval afumat            La depozitare in depozite frigorifice:
                                - pentru prima luna                    kg   1,8
                                - pentru luna a doua                   kg   0,6
                                - pentru luna a treia                  kg   0,4
                                - pentru fiecare luna de depozitare
                                  peste trei luni                      kg   0,3
                              La depozitare in depozite neracite:
                                - pentru prima luna                    kg   2,4
                                - pentru luna a doua                   kg   0,5
                                - pentru luna a treia                  kg   0,4
8. Branzeturi cu mucegai      La depozitare in depozite frigorifice:
  interior                      - pentru prima luna                    kg   2,8
                                - pentru luna a doua                   kg   0,3
                                - pentru luna a treia                  kg   0,2
9. Branzeturi framintate     La depozitare in depozite frigorifice:
  a) Burduf tip I               - pentru prima luna                    kg   3,4
                                - pentru luna a doua                   kg   0,3
                                - pentru luna a treia                  kg   0,25
                                - pentru fiecare luna de depozitare
                                  peste trei luni                      kg   0,2
  b) Burduf tip II           La depozitare in depozite frigorifice:
    - ambalat in folie de       - pentru prima luna                    kg   1,8
 material plastic               - pentru fiecare luna de depozitare
                                  suplimentare                         kg   0,2
                             La depozitare in depozite neracite
                                   pana la o luna                      kg   1,9
  - ambalat in basici        La depozitare in depozite frigorifice:
naturale                         - pentru prima luna                   kg   3,5
                                 - pentru luna a doua                  kg   0,3
                                 - pentru fiecare luna de depozitare
                                   peste doua luni                     kg   0,2
                             La depozitare in depozite neracite
                                   pana la o luna                      kg   3,8
  c) Moldova                 La depozitare in depozite frigorifice:
                                 - pentru prima luna                   kg   1,4
                                 - pentru luna a doua                  kg   0,4
                                 - pentru luna a treia                 kg   0,3
d) Bistrita, Ludus, Bucium,  La depozitare in depozite frigorifice:
Jijia, Saveni, Botosani,         - pentru prima luna                   kg   2,4
 Crema Focsani                   - pentru fiecare luna de depozitare
                                   suplimentara                        kg   0,2
  e) Dorna                   La depozitare in depozite frigorifice:
                                 - pentru prima luna                   kg   2,5
                                 - pentru luna a doua                  kg   0,2
                                 - pentru luna a treia                 kg   0,1
10. Branzeturi proaspete    La depozitare in depozite frigorifice:
  a) Urda                        - pentru primele doua zile            kg   2,7
                                 - pentru urmatoarele doua zile        kg   0,45
                            La depozitare in depozite neracite:
                                 - pentru primele doua zile            kg   3,3
                                 - pentru urmatoarele doua zile        kg   0,5
  b) Urda in criovac        La depozitare in depozite frigorifice:
                                 - pentru prima luna                   kg   0,15
                                 - pentru a doua luna                  kg   0,10
   c) Branza de vaca        La depozitare in depozite
                            frigorifice                                kg   0,30
  d) Cas de oaie, vaca        La depozitare in depozite frigorifice:
sau bivolita                     - pentru primele 48 ore               kg   2,9
                                 - pentru urmatoarele 96 ore           kg   0,8
                              La depozitare in depozite neracite
                              pentru doua zile                         kg   3,5
11. Branzeturi conservate
(urda, branza de vaca, cas
de oaie, vaca sau bivolita)
  a) Neambalate in folii     La depozitare in depozite frigorifice:
(saci) de polietilena             - pentru prima luna                  kg   1,9
                                  - pentru fiecare luna de depozitare
                                     suplimentara                      kg   0,5
                                  - la depozitare in depozite neracite
                                    pana la o luna                     kg   3,4
  b) Ambalate in folii       La depozitare in depozite frigorifice:
(saci) de polietilena            - pentru prima luna                   kg   0,4
                                 - pentru luna a doua                  kg   0,3
                                 - pentru fiecare luna de depozitare
                                   peste doua luni                     kg   0,2
 12. Produse conservate
exclusiv cele preambalate:
  a) Lapte concentrat        La depozitare                             kg   0,2
  b) Cazeina                 La depozitare                             kg   0,4
  c) Branzeturi topite       La depozitare in depozite frigorifice:
(exclusiv cele preambalate      - pentru prima luna                    kg   0,9
in cutii carton)                - pentru fiecare luna de depozitare
                                  suplimentara                         kg   0,2
13. Unt bloc congelat        La depozitare in depozite frigorifice,
                             pentru fiecare luna de depozitare         kg   0,05
14. Inghetata nepreambalata  La depozitare in depozite frigorifice:
(la bidon)                      - pentru prima luna                    kg   0,1
                                - pentru fiecare luna de depozitare
                                  suplimentara                         kg   0,01
15. Branzeturi in saramura
  a) Branzeturi din lapte    La manipulare si depozitare la
de vaca sau oaie din         centrele de colectare si depozitele
contractari si achizitii     unitatii                                  kg   1,9
  b) Telemea de vaca fara    La depozitare in spatii neracite
inglobare de albumina        in perioada mai-septembrie
                             - pentru prima luna                       kg   1,4
                             - pentru fiecare luna de depozitare
                               suplimentara                            kg   0,1
                            La depozitare in spatii neracite
                             in perioada octombrie-aprilie
                             - pentru prima luna                       kg   1,0
                             - pentru fiecare luna de depozitare
                               suplimentara                            kg   0,1
   c) Telemea de vaca cu    La depozitare in frigorifere:
inglobare de albumina,         - pentru prima luna                     kg   0,2
telemea de bivolita,           - pentru fiecare luna de depozitare
branza Feta si mixta             suplimentara                          kg   0,1
  d) Telemea de oaie, de    La depozitare in spatii neracite:
bivolita, branza Feta si       - pentru prima luna                     kg   1,5
mixta                          - pentru a doua luna                    kg   0,8
                               - pentru fiecare luna de depozitare
                                 peste doua luni                       kg   0,2
------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------
    NOTA:
    1. In normele de perisabilitate la depozitarea brinzeturilor nu se includ pierderile tehnologice rezultate in operatiunile de conditionare a acestora, in vederea livrarii si intretinerii in timpul depozitarii.
    2. La branza telemea de vaca, fara inglobare de albumina, cu umiditate sub 53,5% si la branza telemea de oaie, respectiv telemea mixta, cu umiditate sub 51,5% depozitata in saramura de zer in depozite frigorifice la temperatura de 1-8 grade C, se stabileste un coeficient minim de crestere in greutate de 3,5% pana la atingerea umiditatii maxime prevazute in STAS pentru tipul respectiv de telemea.
    Pentru umiditati mai mari de 53,5% la telemea de vaca si 51,5% la telemea de oaie, respectiv telemea mixta, cresterile in greutate vor fi conform tabelului:
 ------------------------------------------------------------------------------
                             Timpul de depozitare
                          ------------------------
Umiditatea la intra-    30 zile    60 zile    90 zile
rea in depozit          ------------------------             Observatii
                                                         nivel privind cresterea
                                                             in greutate  %
------------------------------------------------------------------------------
1. TELEMEA DE VACA
 - sub  53,5             3,5       3,5     3,0   Pentru perioada intermediara
 53,6 - 54,0             3,0       3,0     2,5   de depozitare
 54,1 - 54,5             2,5       2,5     2,0   Cresterea se va calcula,
 54,6 - 55,0             2,0       2,0     1,5   proportional cu timpul
                                                 efectiv
 55,1 - 55,0             1,5       1,5     1,5   de depozitare
 55,6 - 56,0             1,0       1,0     0,5
 56,1 - 56,5             0,5       0,5       -
 2. TELEMEA DE OAIE
  SI MIXTA
 - sub 51,5              3,5       3,3      2,7  Peste 90 de zile de depozitare,
 51,6 - 52,0             3,0       2,8      2,2  cresterea va fi cea rezultata
 52,1 - 52,5             2,5       2,3      1,7  din buletinele de analiza la
 52,6 - 53,0             2,0       1,8      1,2  intrare si iesire dar nu mai
 53,1 - 53,5             1,5       1,3      0,7  mica decat cea stabilita pentru
 53,6 - 54,0             1,0       0,8      0,2    90 zile de depozitare.
 54,1 - 54,5             0,5       0,3       -
------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea materiei prime,   Conditii de aplicare a         UM   Norma
crt.    materialului sau          perisabilitatilor                  de perisa-
       produsului                                                    bilitate
                                                                     maxima %
------------------------------------------------------------------------------
 La transportul laptelui si produselor lactate
1. Lapte integral normalizat     La transport auto
                                 - in cisterne                   l         0,11
                                 - in bidoane                    l         0,25
                                 La transport hipo               l         0,12
2. Smantana                      La transport:
                                 - in cisterna                   kg        0,07
                                 - in bidoane                    kg        0,08
3. Branzeturi cu pasta moale,    La transport auto al produselor:
semitare, tare si foarte         - parafinate sau acoperite
tare, branzeturi cu pasta        cu folie                        kg        0,24
oparite, branzeturi cu           - neparafinate sau neacoperite
mucegai interior, branzeturi      cu folie                       kg        0,4
framintate
4. Branzeturi proaspete sau
conservate (urda, cas,
branza de vaci)                  La transport auto              kg         0,8
5. Branzeturi in saramura
  a) In stare proaspata         La transport auto in perioada
                                      mai-septembrie:
                                 - cu mijloace frigorifice      kg         0,7
                                 - cu mijloace nefrigorifice    kg         2,3
                                La transport auto in perioada
                                  octombrie-aprilie             kg         0,7
  b) In stare naturala           La transport auto in perioada
                                      mai-septembrie:
                                 - cu mijloace frigorifice      kg         0,3
                                 - cu mijloace nefrigorifice    kg         0,5
                                 La transport auto in perioada
                                     octombrie-aprilie          kg         0,5
6. Lapte de consum in            La transport auto              buc        3,0*)
ambalaje nerecuperabile *)

-------------------------
    *) Conditionat de recuperarea laptelui preambalat in proportie de minim 70%.

        C. La manipulare, depozitare, transport a ambalajelor de sticla (goale
si pline)
 1. Ambalaje goale         La descarcarea din vagon si
                           transport in depozit (magazie)
                           - pentru sticle si borcane       buc.            1,0
                           La transportul ambalajelor
                           preluate retur de la beneficiari
                           - pentru sticle                  buc.            0,4
                           - pentru borcane                 buc.            0,5
                           La manipulare si depozitare:
                           - pentru sticle                  buc.            0,8
                           - pentru borcane                 buc.            1,0
2. Ambalaje pline (continut La manipulare si depozitare:
si recipienti)             - pentru sticle                  buc.            0,12
                           - pentru borcane                 buc.            0,20
                            La transport pana la predarea
                             catre beneficiari:
                           - pentru sticle si borcane        buc.           0,2
------------------------------------------------------------------------------
 CAP. III. La peste si alte vietuitoare acvatice, produse si subproduse
rezultate din prelucrarea acestora
1. Peste viu                 La transport auto
                             pana la 100 km                   kg            0,8
                             La transport auto
                             peste 100 km                     kg            1,0
2. Peste proaspat si
refrigerat
  - specii salbatice         La transport auto                kg            0,8
  - specii de crescatorie    La transport auto                kg            1,0
3. Peste refrigerat (intreg, La depozitare pana la 24 ore     kg            1,0
eviscerat, decapitat, filetat,
capete de peste)
4. Peste congelat (indigen   Pentru prima luna de depozitare:
si oceanic) toate formele de  - in depozite frigorifice cu
prelucrare si intreg            ventilatie                    kg            0,5
                              - in depozite frigorifice
                                fara ventilatie               kg            0,3
                             Pentru fiecare luna de depozitare
                              suplimentara in:
                              - depozite frigorifice cu
                                ventilatie                     kg           0,15
                              - depozite frigorifice fara
                                ventilatie                     kg           0,1
5. Carne de peste, tocata       La transport                   kg           0,3
si congelata                  La manipulare si depozitare      kg           0,4
6. Peste sarat
- peste de apa dulce, marin   La transport auto                kg           0,3
si oceanic (exclusiv peste
marin marunt, sprot, hamsii)
- peste marin marunt, sprot,  La transport auto                kg           0,8
hamsii
  - icre (exclusiv cele de    La transport auto                kg           0,2
sturioni)
- peste de apa dulce, marin   Pentru prima luna de depozitare  kg           0,4
si oceanic precum si icre     Pentru fiecare luna de
sarate (exclusiv cele de      depozitare suplimentara          kg           0,2
sturioni)
7. Peste afumat (toate        La depozitare:
speciile)                     - pana la 72 ore                 kg           1,0
                              - peste 72 ore                   kg           2,0
                              La transport auto                kg           0,3
8. Conserve si semiconserve   La manipulare si depozitare:
de peste                      - in vrac                        kg           0,4
                              - in borcane de sticla           buc.         0,4
                              La transport auto:
                              - in vrac                        kg           0,3
                              - in borcane de sticla           buc.         0,3
9. Broaste si raci vii        Mortalitate si scazaminte
                              la manipulare de la receptie
                              la prelucrare                     kg          2,0
10. Broaste si raci vii        Mortalitate si scazaminte in
                               greutate la transport            kg          8,0
11. Pulpe de broaste si        La depozitare in camere
cozi de raci congelate         frigorifice                      kg          0,1
sau sarate
12. Deseuri piscicole          La depozitare                    kg          0,5
destinate fabricarii fainii    La transportul deseurilor
de peste                       sarate                           kg          1,0
                               La transportul deseurilor
                               proaspete                        kg          3,0
13. Gheata naturala            La depozitare in ghetarii        kg         40,0
14. Gheata artificiala         La transport in perioada
                   15.V.-15.X.:
                               - cu autoizoterme                kg         10,0
                               - cu mijloace navale             kg         20,0
                               La transport in perioada
                   16.X.-14.V.
                               - cu autoizoterme                kg          5,0
                               - cu mijloace navale             kg         15,0
15. Furaje destinate furajarii La manipulare si depozitare:
pestelui in amenajarile        - in vrac                        kg          0,5
piscicole                      - in saci                        kg          0,3
                               La transport:
                               - in vrac                        kg          0,2
                               - in saci                        kg          0,1
16. Rechin decapitat,          La depozitare:
eviscerat, refrigerat          - pentru prima zi                kg          3,0
                               - pentru doua zile               kg          7,5
                               - pentru trei zile               kg         10,0
------------------------------------------------------------------------------
  CAP. IV
    La sfecla de zahar si subprodusele rezultate din prelucrarea acesteia
1. Sfecla de zahar            La manipulare (incarcarea
                              si descarcarea mijloacelor
                              de transport                        kg       0,96
                              La transport cu mijloace
                              auto pentru fabricile de
  zahar din:
  grupa A*)                                                        kg      0,45
- grupa B*)                                                       kg      0,55
                              Pentru fiecare 24 ore de
                              depozitare pentru fabricile
 de zahar din grupa A*):
                              - in luna august                     kg      0,28
                              - in luna septembrie                 kg      0,27
                              - in luna octombrie                  kg      0,14
                              - in luna noiembrie                  kg      0,06

------------
    *) Fabricile de zahar din grupa A: Bod, Bucecea, Ludus, Pascani, Roman, Tg. Mures, Trusesti, Carei, Lechinta, Teius.
    *) Fabricile de zahar din grupa B: Arad, Babadag, Buzau, Calafat, Corabia, Sascut, Craiova, Giurgiu, Ianca, Oradea, Timisoara, Tandarei, Urziceni, Zimnicea, Fundulea, Calarasi, Tataranu, Navodari, Oltenita, Draganesti Olt, Liesti.
    Incadrarea fabricilor noi de zahar in grupa A sau B se face de Centrala productiei si industrializarii sfeclei de zahar.
                              - in luna decembrie                  kg      0,05
                              - in luna ianuarie                   kg      0,05
                              - in luna februarie                  kg      0,06
                             Pentru fiecare 24 ore
                             de depozitare pentru
                             fabricile de zahar din
                             grupa B*):
                              - in luna august                     kg      0,33
                              - in luna septembrie                 kg      0,31
                              - in luna octombrie                  kg      0,15
                              - in luna noiembrie                  kg      0,07
                              - in luna decembrie                  kg      0,06
                              - in luna ianuarie                   kg      0,06
                              - in luna februarie                  kg      0,07
2. Borhot uscat               La incarcarea mecanizata
                              a mijloacelor de transport           kg      0,25
3. Borhot umed                La depozitare, calculat la
                              substanta uscata:
                               - pana la 1 luna                    kg      1,86
                               - pana la 2 luni                    kg      3,35
                               - pana la 3 luni                    kg      4,90
                               - pana la 4 luni                    kg      7,90
                               - pana la 5 luni                    kg     10,90
  CAP. V
    La cereale, seminte oleaginoase si leguminoase boabe
 La manipulare, depozitare si transport
 1. Grau, secara, triticale    Depozitare pana la 6 luni
                                - in silozuri                        kg    0,05
                                - in magazii                         kg    0,070
                               Pentru fiecare luna de
                               depozitare peste 6 luni:
                                - in silozuri                        kg    0,010
                                - in magazii                         kg    0,011
 2. Orz, orzoaica, ovaz,        Depozitare pana la 6 luni
    orez nedecorticat           - in silozuri                        kg    0,050
                                - in magazii                         kg    0,080
                               Pentru fiecare luna in plus
                               peste 6 luni
                                - in silozuri                        kg    0,007
                                - in magazii                         kg    0,013
 3. Porumb boabe               Depozitare pana la 6 luni
                                - in silozuri                        kg    0,080
                                - in magazii                         kg    0,100
                              Pentru fiecare luna in plus
                              peste 6 luni
                                - in silozuri                        kg    0,012
                                - in magazii                         kg    0,015
 4. Porumb stiuleti           Depozitare pana la 6 luni              kg    0,600
                              Pentru fiecare luna depozitare
                                  peste 6 luni                       kg    0,060
 5. Floarea soarelui          Depozitare pana la 6 luni
                                 - in silozuri                       kg    0,080
                                 - in magazii                        kg    0,100
                               Pentru fiecare luna in plus
                               peste 6 luni
                                 - in silozuri                       kg    0,010
                                 - in magazii                        kg    0,011
 6. Mazare, fasole, soia       Depozitare pana la 6 luni             kg    0,120
                               Peste 6 luni (lunar)                  kg    0,010
 7. Alte seminte de cereale,    Depozitare pana la 6 luni            kg    0,120
    leguminoase, oleaginoase    peste 6 luni (lunar)                 kg    0,012
 8. Ciocalai                    Pe timp nelimitat                    kg    1,500
 9. Seminte de cereale, legumi- Pentru fiecare operatiune
    noase, oleaginoase si sub-  de manipulare, efectuata
    produsele lor               mecanizat sau manual (incarcare
                                descarcare, conditionare, etc.)      kg    0,010
10. Ciocalai                    Pentru fiecare operatiune
                                de manipulare efectuata
                                manual sau mecanizat                 kg    0,100
11. Seminte de cereale, legumi- Pentru fiecare cantitate
    noase si subprodusele lor   transportata in incinta
                                bazei de receptionare, cu
                                mijloace hipo, auto etc.             kg    0,015
12. Seminte de oleaginoase      Pentru fiecare cantitate
    si subprodusele lor         transportata in incinta
                                bazei de receptionare, cu
                                mijloace hipo, auto etc.             kg    0,025

 B. Perisabilitati-scazaminte datorita proceselor de respiratie la cereale,
seminte oleaginoase si leguminoase - boabe pastrate cu umiditate si
temperatura ridicata (exprimate in grame la 1000 kg produs pentru fiecare 30
zile de pastrare)                                             (g/1000 kg)

 1. Grau, secara, triticale     Pentru cantitatile cu
                                umiditate 15%:
                               - la temperatura de 15 grade C        135
                               - la temperatura de 25 grade C        298
                               - la temperatura de 35 grade C        501
                               Pentru cantitatile cu
                               umiditate 17%:
                               - la temperatura de 15 grade C        201
                               - la temperatura de 25 grade C        409
                               - la temperatura de 35 grade C        775
                               Pentru cantitatile cu
                               umiditate de 19%:
                               - la temperatura de 15 grade C        351
                               - la temperatura de 25 grade C        534
                               - la temperatura de 35 grade C       1271
 2. Orz-orzoaica               Pentru cantitatile cu
                               umiditate 15%:
                               - la temperatura de 15 grade C        166
                               - la temperatura de 25 grade C        398
                               - la temperatura de 35 grade C        790
                               Pentru cantitatile cu
                               umiditate 17%:
                               - la temperatura de 15 grade C        295
                               - la temperatura de 25 grade C        596
                               - la temperatura de 35 grade C       1148
                               Pentru cantitatile cu
                               umiditate 19%:
                               - la temperatura de 15 grade C        532
                               - la temperatura de 25 grade C        839
                               - la temperatura de 35 grade C       1586
 3. Orez nedecorticat          Pentru cantitatile cu
                               umiditate 15%:
                               - la temperatura de 15 grade C        744
                               - la temperatura de 25 grade C       1141
                               - la temperatura de 35 grade C       1832
                               Pentru cantitatile cu
                               umiditate 17%:
                               - la temperatura de 15 grade C        964
                               - la temperatura de 25 grade C       1720
                               - la temperatura de 35 grade C       2651
                               Pentru cantitatile cu
                               umiditate 20%:
                               - la temperatura de 15 grade C       1746
                               - la temperatura de 25 grade C       2720
                               - la temperatura de 35 grade C       4143
 4. Porumb boabe               Pentru cantitatile cu
                               umiditate 16%
                               - la temperatura de 15 grade C       1399
                               - la temperatura de 25 grade C       2489
                               - la temperatura de 35 grade C       3535
                               Pentru cantitatile cu
                               umiditate  20%
                               - la temperatura de 15 grade C       2915
                               - la temperatura de 25 grade C       4812
                               - la temperatura de 35 grade C       6803
                               Pentru cantitatile cu
                               umiditate  24%
                               - la temperatura de 15 grade C       5464
                               - la temperatura de 25 grade C       8218
                               - la temperatura de 35 grade C      10682
 5. Porumb stiuleti            Pentru cantitatile cu
                               umiditate 18 %
                               - la temperatura de 15 grade C       4173
                               - la temperatura de 25 grade C       6545
                               - la temperatura de 35 grade C       9450
                               Pentru cantitatile cu
                               umiditate 23%
                               - la temperatura de 15 grade C        5276
                               - la temperatura de 25 grade C        8255
                               - la temperatura de 35 grade C       11528
                               Pentru cantitatile cu
                               umiditate 28%
                               - la temperatura de 15 grade C        7096
                               - la temperatura de 25 grade C       10369
                               - la temperatura de 35 grade C       14479
 6. Fasole                     Pentru cantitatile cu
                               umiditate 15%
                               - la temperatura de 15 grade C         164
                               - la temperatura de 25 grade C         271
                               - la temperatura de 35 grade C         437
                               Pentru cantitatile cu
                               umiditate 17%
                               - la temperatura de 15 grade C         207
                               - la temperatura de 25 grade C         326
                               - la temperatura de 35 grade C         686
                               Pentru cantitatile cu
                               umiditate 20%
                               - la temperatura de 15 grade C         379
                               - la temperatura de 25 grade C         799
                               - la temperatura de 35 grade C        1608
 7. Mazare                      Pentru cantitatile cu
                                umiditate 15%
                               - la temperatura de 15 grade C          70
                               - la temperatura de 25 grade C         192
                               - la temperatura de 35 grade C         442
                               Pentru cantitatile cu
                               umiditate 17%
                               - la temperatura de 15 grade C         164
                               - la temperatura de 25 grade C         422
                               - la temperatura de 35 grade C         983
                               Pentru cantitatile cu
                               umiditate 20%
                               - la temperatura de 15 grade C         370
                               - la temperatura de 25 grade C         983
                               - la temperatura de 35 grade C        1627
 8. Soia                       Pentru cantitatile cu
                               umiditate 10%
                               - la temperatura de 15 grade C          45
                               - la temperatura de 25 grade C         137
                               - la temperatura de 35 grade C         279
                               Pentru cantitatile cu
                               umiditate 13%
                               - la temperatura de 15 grade C          74
                               - la temperatura de 25 grade C         261
                               - la temperatura de 35 grade C         490
                                Pentru cantitatile cu
                                umiditate de 16%
                               - la temperatura de 15 grade C         222
                               - la temperatura de 25 grade C         534
                               - la temperatura de 35 grade C        1084
 9. Floarea soarelui           Pentru cantitatile cu
                               umiditate 8%
                               - la temperatura de 15 grade C         104
                               - la temperatura de 25 grade C         220
                               - la temperatura de 35 grade C         413
                               Pentru cantitatile cu
                               umiditate 10%
                               - la temperatura de 15 grade C          261
                               - la temperatura de 25 grade C          518
                               - la temperatura de 35 grade C         1378
                               Pentru cantitatile cu
                               umiditate  13%
                               - la temperatura de 15 grade C          964
                               - la temperatura de 25 grade C         2260
                               - la temperatura de 35 grade C         3355
-----------------------
    Nota:
    In normele de perisabilitate nu sunt incluse scazamintele urmare reducerii corpurilor straine si umiditatii, care se stabilesc pe baza analizelor de laborator.

    C. La manipularea, depozitarea si transportul produselor si subproduselor
rezultate din prelucrarea cerealelor, semintelor oleaginoase si leguminoase -
boabe
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr. Denumirea materiei prime,       Conditii de aplicare      UM    Norma de
crt. materialului sau produsului     a perisabilitatilor        perisabilitate
                                                                  maxima
                                                                     %
--------------------------------------------------------------------------------
1. Faina (grau, secara, orez,         La depozitare pana la
   ovaz, orz, soia, mazare etc.)      2 luni in:
                                        - vrac                   kg        0,04
                                        - saci                   kg        0,025
                                       La depozitare intre
                                       2 si 4 luni in:
                                        - vrac                   kg        0,07
                                        - saci                   kg        0,05
                                       La depozitare intre
                                       4 si 6 luni in:
                                         - vrac                  kg        0,09
                                         - saci                  kg        0,06
                                        La depozitare peste
                                        6 luni in:
                                         - vrac                  kg        0,11
                                         - saci                  kg        0,07
 2. Malai                                La depozitare in:
                                         - vrac                  kg        0,04
                                         - saci                  kg        0,025
 3. Gris                                 La depozitare pana la
                                          2 luni in:
                                          - vrac                 kg        0,04
                                          - saci                 kg        0,025
                                          La depozitare intre
                                           2 si 4 luni in:
                                           - vrac                kg        0,07
                                           - saci                kg        0,05
                                           La depozitare peste
                                           4 luni in:
                                            - vrac               kg        0,09
                                            - saci               kg        0,07
 4. Germeni de porumb si de                 La manipulare si
    grau                                    depozitare in:
                                             - magazii           kg        0,15
                                             - silozuri          kg        0,10
 5. Sroturi                                  La manipulare, depoz-
                                             tare si transport in
                                              unitate            kg        0,13
 6. Coji de floarea soarelui               La manipulare, depozi-
                                           tare si transport in
                                           unitate               kg        0,75
 7. Produse decorticate (orez,             La depozitare pana la
    orz, arpacas, soia, mazare             2 luni in:
    etc.)                                   - vrac               kg        0,04
                                            - saci               kg        0,03
                                           La depozitare intre
                                           2 si 4 luni in:
                                            - vrac               kg        0,07
                                            - saci               kg        0,05
                                           La depozitare intre
                                           4 si 6 luni in:
                                            - vrac               kg        0,08
                                            - saci               kg        0,07
                                           La depozitare peste
                                           6 luni in:
                                            - vrac               kg        0,11
                                            - saci               kg        0,08
 8. Tarate (de orice fel),                 La depozitare in:
    malai furajer, praf alb,                - vrac               kg        0,20
    praf negru                              - saci               kg        0,13
 9. Deseuri de la prelucrarea               La depozitare in:
    materiilor prime agricole               - vrac               kg        0,10
    (mazariche, neghina, mohor,             - saci               kg        0,046
    zoana, pleava etc.)
10. Faina, gris, malai, produse             La transport auto in:
    decorticate, tarate,                     - vrac              kg        0,08
    deseuri de la prelucrarea                - saci              kg        0,06
    materiilor prime agricole               La manipulare efectuata
                                            cu mijloace mecanice sau
                                            manuale in magazii (silo-
                                            zuri) sau intre magazii
                                            (silozuri)             kg      0,01
----------
    Nota:
    Pentru pozitiile 1-5 si 7-9 in normele de perisabilitate nu se includ modificarile de umiditate, care se evidentiaza separat in bilantul de fabricatie, pe baza analizelor de laborator.
    CAP. VI
       La legume si fructe destinate prelucrarii in industrie
   A. La depozitarea legumelor la locul de prelucrare (fabrica, centru)

  1. GRUPA A
     -------
 Andive, bame, cartofi timpurii
 pana la 31 iulie, ceapa verde,
 usturoi verde, ciuperci, dovle-
 cei in floare, fasole pastai,
 mazare pastai, foi de vita,
 spanac, sparanghel, verdeturi
 (marar, patrunjel, tarhon,
 stevie, urzici frunze, loboda      La depozitare pana
 sfecla petiol, telina petiol).     la 12 ore                    kg        0,45
 2. GRUPA A.2
    ----------
 Rosii pentru consum, pasta         La depozitare pana
suc (in stadiu de maturitate        la 24 ore                     kg        1,4
industriala)
 3. GRUPA B
    -------
 Ardei gras, ardei iute, car-       La depozitare pana
tofi vara intre 1 august-30         la 12 ore                     kg        0,72
septembrie, castraveti pana
la 31 august, conopida timpurie,
dovlecei, patlagele, vinete,
radacinoase de vara si varza pana
la 30 septembrie, ceapa pentru
conserve in otet.
 4. GRUPA C
    -------
 Ardei lung, ardei gogosari,
ardei Kapia, ardei pentru boia,
castraveti de la 1 septembrie,
conopida de toamna, gogonele,
porumb verde, praz, usturoi           La depozitare pana
uscat, varza de la 1 octombrie        la 12 ore                   kg        0,45
 5. GRUPA D
    -------
 Ceapa uscata, gulii, hrean,
radacinoase de toamna (morcov,
pastirnac, patrunjel, telina)
de la 1 octombrie, sfecla            La depozitare pana
rosie, dovleac                       la 24 ore                    kg        0,40
 6. GRUPA E
    -------
 Cartofi de toamna de la 1            La depozitare pana
octombrie                             la 24 ore                   kg        0,3
 7. GRUPA F
    -------
 Linte, bob, legume uscate            La depozitare pana
deshidratate                          la 24 ore                   kg        0,13
 B. La depozitarea fructelor la locul de prelucrare (fabrica, centru)

1. GRUPA A
   -------
 Afine, capsuni, coacaze, fragi,       La depozitare pana
mure, zmeura, nuci verzi, prune        la 12 ore                  kg        1,5
verzi, caise verzi
 2. GRUPA B
    -------
 Cirese, visine, zarzare, caise,
coarne, corcoduse, agrise,
macese, struguri, mure, prune de
vara, pana la 31 august, pere de
vara pana la 30 septembrie,             La depozitare pana
piersici, pepene galben                 la 24 ore                 kg        0,9
 3. GRUPA C
    -------
 Pepeni verzi, prune si                 La depozitare pana
struguri de la 1 septembrie             la 24 ore                 kg        0,75
 4. GRUPA D
    -------
 Gutui, mere de toamna de la            La depozitare pana
1 septembrie, pere de toamna            la 24 ore                 kg        0,65
de la 1 octombrie
 5. GRUPA E
    -------
 Castane comestibile, alune de          La depozitare pana
padure, nuci in coaje, pana la          la 24 ore                 kg        0,60
31 octombrie
 6. GRUPA E
    -------
 Fructe uscate (deshidratate              La depozitare pana
si afumate)                               la 48 ore               kg        0,28
    NOTA:
    Calculul pierderilor normate se face la stocurile zilnice. In cazul depozitarii legumelor si fructelor peste durata prevazuta, calculul perisabilitatii se face prin inmultirea cotei medii orare admise (la 12 sau 24 ore) cu numarul de ore rezultate, iar rezultatul se aplica la stocurile respective.
       C. La manipularea, depozitarea si transportul produselor si ambalajelor
------------------------------------------------------------------------------
 Nr. Denumirea materiei prime,   Conditii de aplicare  UM Norma de perisa-
crt. materialului sau produsului a perisabilitatilor         bilitate
                                                               maxima %
--------------------------------------------------------------------------------
1. Fructe uscate sau afumate    Pentru fiecare luna
   ambalate in lazi sau saci    de depozitare                    kg        0,28
   de hartie -*)
   -*) In cazul prunelor deshidratate, reconditionate, pentru livrare si export
      (recalibrate, resortate) la scazamintul respectiv se adauga o cota de
      0,5% pentru aceste operatiuni.
 2. Legume uscate ambalate in     Pentru fiecare luna
  butoaie PFL sau placaj, saci,    de depozitare                 kg        0,28
  pungi, etc.
 3. Mazare boabe pentru prelu-    La transport auto              kg        0,10
crare industriala
-------------------------------------------------------------------------------
   CAP. VII
 La preluarea, transportul si desfacerea legumelor, cartofilor si fructelor
 --------------------------------------------------------------------------
  1. LEGUME
     -------
 1.a. GRUPA A
       -------
 - Andive, anghinare, bame,
ceapa verde, ciuperci cultivate,
ciuperci din flora spontana,
dovlecei in floare, foi de vita,
fasole verde pastai, mazare verde
pastai, ridichi de luna, ridichi de
vara, tomate, salata, spanac, spa-
ranghel, usturoi verde, verdeturi
(patrunjel frunze, marar verde,
leustean, loboda, tarhon, cimbru
verde, macris, asmatui, sfecla          La punctele de
petiol, telina petiol etc.)             achizitie                 kg        0,5
 1.b. GRUPA B
      -------
 - Ardei gras, ardei iute, cas-
traveti pana la 31 august, cono-
pida timpurie, dovlecei, gulioa-
re, radacinoase de vara, pana
la 30 septembrie, carote,
patlagele, vinete, varza (alba,
rosie, creata, chinezeasca, de         La punctele de
Bruxelles) pana la 30                  achizitii                  kg        0,5
septembrie
 1.c. GRUPA C
      -------
 - Ardei lung, ardei gogosar,
rosu si verde, brojba, castra-
veti de la 1 septembrie, cono-
pida de toamna, gogonele
(verzituri), porumb verde,
praz, usturoi uscat, varza
(alba, rosie, creata, chine-
zeasca, de Bruxelles) de la
1 octombrie, ardei Kapia verde
si rosu, ardei pentru boia              La punctele de
proaspat                                achizitii                 kg        0,5
 1.d. GRUPA D
      -------
 - Ceapa uscata, gulii, hrean,
radacinoase de toamna (morcovi,
patrunjel, pastirnac, telina)
de la 1 octombrie, sfecla rosie,
ridichi (de toamna, iarna, albe         La punctele de
si negre) dovleac pentru copt.          achizitii                 kg        0,5
 1.e. GRUPA E
      -------
 - Fasole uscata boabe, mazare
uscata boabe, linte, bob, ardei
uscat pentru boia, cimbru uscat,        La punctele de
marar uscat, legume                     achizitii                 kg        0,3
deshidratate
 2. FRUCTE
    ------
 2.a. GRUPA A
      -------
 - Afine, capsuni, coacaze,             La punctele de
mure, fragi, zmeura                     achizitii                 kg        1,4
 2.b. GRUPA B
      -------
 - Agrise, caise, cirese,
coarne, corcoduse, macese, mere
de vara pana la 31 august,
pepeni galbeni, pere de vara
pana la 30 septembrie, pier-
sici, prune de vara pana la
31 august, struguri pana la             La punctele de
31 august, visine                       achizitii                 kg        0,8
 2.c. GRUPA C
      -------
 - Pepeni verzi, prune de la
1 septembrie, struguri de la            La punctele de
1 septembrie                            achizitii                 kg        0,5
 2.d. GRUPA D
      -------
 - Gutui, mere de toamna de la
1 septembrie, mosmoane, pere de
toamna de la 1 octombrie, alune
de padure, castane comestibile,         La punctele de
nuci in coaja de la 1 noiembrie         achizitii                 kg        0,9
 2.e. GRUPA E
      -------
 - Alune de padure, castane
comestibile si nuci in coaja de
la recoltare pana la 31                 La punctele de
octombrie                               achizitii               kg          1,0
 2.f. GRUPA F
      -------
 - Fructe deshidratate                  La punctele de
                                        achizitii                kg         0,4
 3. CARTOFI
    -------
 3.a. GRUPA A
      -------
- Cartofi timpurii pana la              La punctele de
31 iulie                                achizitii                 kg        0,9
 3.b. GRUPA B
      -------
 - Cartofi de vara intre                La punctele de
1 - 31 august                           achizitii                 kg        0,7
 3.c. GRUPA C
      -------
 - Cartofi de toamna la                 La punctele de
1 septembrie                            achizitii                 kg        0,4
 4. LEGUME SI FRUCTE SEMIINDUSTRIALIZATE
 4.a. GRUPA A
      -------
 - Produse in butoaie, lacto-
fermentate, in saramura
(suprasarate) in otet, pulpe,            La punctele de
marcuri, sucuri                          achizitii                kg        0,9
 4.b. GRUPA B
      -------
 - Concentrate (pasta de to-             La punctele de
mate, bulion, magiun, marme-             achizitii                kg        0,5
lada)
 5. LEGUME
    ------
 5.a. GRUPA A
      -------
 - Andive, anghinare, bame,
ceapa verde, ciuperci cultivate,
ciuperci din flora spontana,
dovlecei in floare, foi de
vita, fasole verde pastai,
mazare verde pastai, ridichi
de luna, ridichi de vara,
tomate, salata, spanac,            In timpul transportului
sparanghel, usturoi verde,         auto-hipo                      kg        0,8
verdeturi (patrunjel frunze,
marar verde, leustean, loboda,
tarhon, cimbru verde, macris,
asmatui, sfecla petiol, telina
petiol, etc.)
 5.b. GRUPA B
      -------
 - Ardei gras, ardei iute, cas-
traveti, pana la 31 august,
conopida timpurie, dovlecei,
gulioare, radacinoase de vara
pana la 30 septembrie, carote,
patlagele, vinete, varza alba,
rosie, creata, chinezeasca,        In timpul transportului
de Bruxelles, pana la 30           auto-hipo                      kg        0,8
septembrie
 5.c. GRUPA C
      -------
 - Ardei lung, ardei gogosar,
rosu si verde, brojba, castra-
veti de la 1 septembrie, cono-
pida de toamna, gogonele
(verzituri), porumb verde, praz,
usturoi uscat, varza alba, rosie,
creata, chinezeasca, de Bruxelles
de la 1 octombrie, ardei Kapia     In timpul transportului
verde si rosu, pentru boia.        auto-hipo                      kg        0,8
 5.d. GRUPA D
      -------
 - Ceapa uscata, gulii, hrean,
radacinoase de toamna (morcovi,
patrunjel, pastirnac, telina)      In timpul transportului
de la 1 octombrie, sfecla rosie    auto-hipo                      kg        0,8
ridichi de toamna, iarna albe
si negre, dovleac pentru copt
 5.e. GRUPA E
      -------
 - Fasole uscata boabe, mazare
uscata boabe, linte, bob,
ardei uscat pentru boia, cim-
bru uscat, marar uscat, legume     In timpul transportului
deshidratate                       auto-hipo                      kg        0,4
 6. FRUCTE
    ------
 6.a. GRUPA A
      --------
 - Afine, capsuni, coacaze,        In timpul transportului
mure, fragi, zmeura                auto-hipo                      kg        0,8
 6.b. GRUPA B
      -------
 - Agrise, caise, cirese,
coarne, corcoduse, macese, mere
de vara pana la 31 august,
pepeni galbeni, pere de vara
pana la 30 septembrie, piersici,
prune de vara pana la 31 august,  In timpul transportului
struguri pana la 31 august,       auto-hipo                       kg        0,8
visine, zarzare
 6.c. GRUPA C
      -------
 - Pepeni verzi, prune de la
1 septembrie, struguri de la      In timpul transportului
1 septembrie                      auto-hipo                       kg        0,8
 6.d. GRUPA D
      -------
 - Gutui, mere de toamna de la
1 septembrie, mosmoane, pere
de toamna de la 1 octombrie,
alune de padure, castane co-
mestibile, nuci in coaja de       In timpul transportului
la 1 noiembrie                    auto-hipo                       kg        0,8
 6.e. GRUPA E
      -------
 - Alune de padure, castane
comestibile si nuci in coaja       In timpul transportului
de la recoltare pana la 31         auto-hipo                      kg        0,8
octombrie
 6.f. GRUPA F
      -------
 - Fructe deshidratate             In timpul transportului
                                   auto-hipo                      kg        0,4
 7. CARTOFI
    -------
 7.a. GRUPA A
      -------
 - Cartofi timpurii pana la        In timpul transportului
31 iulie                           auto-hipo                      kg        0,8
 7.b. GRUPA B
      -------
 - Cartofi de vara intre           In timpul transportului
1 - 31 august                      auto-hipo                      kg        0,8
 7.c. GRUPA C
      -------
 - Cartofi de toamna de la         In timpul transportului
1 septembrie                       auto-hipo                      kg        0,8
 7.d. GRUPA D
      -------
 - Cartofi deshidratati            In timpul transportului
                                   auto-hipo                      kg        0,4
 8. LEGUME SI FRUCTE SEMIINDUSTRIALIZATE

 8.a. GRUPA A
      -------
 - Produse in butoaie, lacto-
fermentate in saramura (suprasa-
rate) in otet, pulpe, marcuri,      In timpul transportului
sucuri                               auto-hipo                    kg        0,5
 8.b. GRUPA B
      -------
 - Concentrate (pasta de toma-       In timpul transportului
te, bulion, magiun, marmelada)        auto-hipo                   kg        0,5
 9. LEGUME
    ------
 9.a. GRUPA A
      -------
 - andive, anghinare, bame,
ceapa verde, ciuperci din flora
spontana, dovleci in floare,
foi de vita, fasole verde pastai,
mazare verde pastai, ridichi de
luna, ridichi de vara, tomate,
salata, spanac, sparanghel,
usturoi verde (verdeturi:
patrunjel frunze, marar verde,         In depozitele cu
leustean, loboda, tarhon, cim-         ridicata (de repar-
bru verde, macris, asmatui,            tizare)                    kg        1,0
sfecla petiol, telina petiol,
etc.)
 9.b. GRUPA B
      -------
 - ardei gras, ardei iute,
castraveti pana la 31 august,
conopida timpurie, dovleci,
gulioare, radacinoase de vara
pana la 30 septembrie, carote,
patlagele, vinete, varza alba,
rosie si creta, chinezeasca,
de Bruxelles, pana la 30                In depozitele cu
septembrie                              ridicata (de reparti-
                                        zare)                     kg        0,7
 9.c. GRUPA C
      -------
 - ardei lung, ardei gogosar,
rosu si verde, brojba, castra-
veti la 1 septembrie, conopida
de toamna, gogonele (verzituri)
porumb verde, praz, usturoi
uscat, varza alba, rosie,               In depozitele cu
creata, chinezeasca, de                 ridicata (de repar-
Bruxelles de la 1 octombrie,            tizare)                   kg        0,7
ardei Kapia verde si rosu,
pentru boia
 9.d. GRUPA D
      -------
 - ceapa uscata, gulii, hrean,
radacinoase de toamna (morcovi,
patrunjel, pastirnac, telina)
de la 1 octombrie, sfecla rosie,         In depozitele cu
ridichi de toamna, iarna, albe           ridicata (de repar-
si negre, dovleac de copt.               tizare)                  kg        0,4
 9.e. GRUPA E
      -------
 - fasole uscata boabe, mazare
uscata boabe, linte, bob, ardei
uscat pentru boia, cimbru uscat,         In depozitele cu
marar uscat, legume deshidra-            ridicata (de repar-
tate                                     tizare)                  kg        0,2
 10. FRUCTE
    --------
 10.a. GRUPA A
       -------
 - afine, capsuni, coacaze,              In depozitele cu
mure, fragi, zmeura                      ridicata (de repar-
                                         tizare)                  kg        0,9
 10.b. GRUPA B
       -------
 - agrise, caise, cirese,
coarne, corcoduse, macese, mere
de vara pana la 31 august,
pepeni galbeni, pere de vara
pana la 30 septembrie, piersici,          In depozitele cu
prune de vara pana la 31 august,          ridicata (de repar-
struguri pana la 31 august,               tizare)                 kg        0,7
visine, zarzare.
 10.c. GRUPA C
       -------
 - pepeni verzi, prune de la 1
septembrie, struguri de la                In depozitele cu
1 septembrie                              ridicata (de repar-
                                          tizare)                 kg        0,7
 10.d. GRUPA D
       -------
 - gutui, mere de toamna de la
1 septembrie, pere de toamna de
la 1 octombrie, alune de                  In depozitele cu
padure, castane comestibile,              ridicata (de repar-
nuci in coaja de la 1 nov.                tizare).                kg        0,7
 10.e. GRUPA E
       -------
 - alune de padure, castane co-
mestibile si nuci in coaja de             In depozitele cu
la recoltare pana la 31                   ridicata (de repar-
decembrie                                 tizare)                 kg        0,4
 10.f. GRUPA F
       -------
 - fructe deshidratate                    In depozitele cu
                                          ridicata (de repar-
                                          tizare)                 kg        0,2
 11. CARTOFI
     -------
 11.a. GRUPA A
       -------
 - cartofi timpurii pana la                In depozitele cu
31 iulie.                                  ridicata (de repar-
                                           tizare)                kg        0,9
 11.b. GRUPA B
       -------
 - cartofi de vara intre                   In depozitele cu
1 - 31 august                              ridicata (de repar-
                                           tizare)                kg        0,7
 11.c. GRUPA C
       -------
 - cartofi de toamna de la                 In depozitele cu
1 septembrie                               ridicata (de repar-
                                           tizare)                kg        0,4
 11.d. GRUPA D
       -------
 - cartofi deshidratati                    In depozitele cu
                                           ridicata (de reparti-
                                           zare)                  kg        0,2
  12. LEGUME SI FRUCTE SEMIINDUSTRIALIZATE

 12.a. GRUPA A
       -------
 - produs de butoaie, lacto-    In depozitele cu
fermentate, in saramura (supra- ridicata (de reparti-
sarate) in otet, pulpe,          zare)                           kg        0,7*)
marcuri, sucuri
 12.b. GRUPA B
       -------
 - concentrate (pasta de        In depozitele cu
tomate, bulion, magiun,         ridicata (de reparti-
marmelada).                     zare si la fabricile
                                beneficiare)                     kg        0,4*)
--------------
  *) Pentru perioada de depozitare ce depaseste 30 zile, se acorda lunar 50% din
cuantumul normei de mai sus.
-------------------------------------------------------------------------------
  CAP. VIII
    La depozitarea si pastrarea legumelor, cartofilor, fructelor si strugurilor

 1. CARTOFI                     Depozite frigorifice
    -------                 --------------------
                         - scazaminte in greutate:
                         - septembrie                             kg        0,5
                         - octombrie                              kg        1,5
                         - noiembrie                              kg        1,5
                         - decembrie                              kg        1,0
                         - ianuarie                               kg        0,5
                         - februarie                              kg        0,5
                         - martie                                 kg        0,8
                         - aprilie                                kg        1,0
                         - mai                                    kg        1,5
                         - scazaminte prin stricare:
                         - septembrie                             kg        -
                         - octombrie                              kg        -
                         - noiembrie                              kg        0,3
                         - decembrie                              kg        0,5
                         - ianuarie                               kg        0,8
                         - februarie                              kg        0,8
                         - martie                                 kg        1,0
                         - aprilie                                kg        1,5
                         - mai                                    kg        1,8
                         - declasari calitative:
                         - septembrie                             kg        -
                         - octombrie                              kg        -
                         - noiembrie                              kg        0,1
                         - decembrie                              kg        0,3
                         - ianuarie                               kg        0,5
                         - februarie                              kg        0,8
                         - martie                                 kg        1,0
                         - aprilie                                kg        1,5
                         - mai                                    kg        2,0
                         - Depozite cu ventilatie mecanizata
                         - scazaminte in greutate
                         - septembrie                             kg        1,5
                         - octombrie                              kg        1,7
                         - noiembrie                              kg        1,5
                         - decembrie                              kg        1,0
                         - ianuarie                               kg        0,8
                         - februarie                              kg        1,0
                         - martie                                 kg        1,2
                         - aprilie                                kg        1,5
                         - mai                                    kg        2,0
                         - scazaminte prin stricare
                         - septembrie                             kg        -
                         - octombrie                              kg        -
                         - noiembrie                              kg        0,5
                         - decembrie                              kg        0,8
                         - ianuarie                               kg        1,1
                         - februarie                              kg        1,1
                         - martie                                 kg        1,5
                         - aprilie                                kg        1,8
                         - mai                                    kg        2,0
                         - declasari calitative
                         - septembrie                             kg        -
                         - octombrie                              kg        -
                         - noiembrie                              kg        0,4
                         - decembrie                              kg        0,5
                         - ianuarie                               kg        0,7
                         - februarie                              kg        1,4
                         - martie                                 kg        1,5
                         - aprilie                                kg        2,0
                         - mai                                    kg        2,2
                         Alte spatii: constructii de zid:
                         magazii, poduri, pivnite, soproane,
                         amenajate, etc.
                          - scazaminte in greutate
                          - septembrie                            kg        1,5
                          - octombrie                             kg        1,8
                          - noiembrie                             kg        2,0
                          - decembrie                             kg        1,5
                          - ianuarie                              kg        1,0
                          - februarie                             kg        1,0
                          - martie                                kg        1,7
                          - aprilie                               kg        2,5
                          - mai                                   kg        2,9
                          - scazaminte de stricare
                          - septembrie                            kg        -
                          - octombrie                             kg        -
                          - noiembrie                             kg        1,0
                          - decembrie                             kg        1,1
                          - ianuarie                              kg        1,1
                          - februarie                             kg        1,5
                          - martie                                kg        1,8
                          - aprilie                               kg        2,0
                          - mai                                   kg        2,5
                          - declasari calitative
                          - noiembrie                             kg        0,2
                          - decembrie                             kg        1,0
                          - ianuarie                              kg        1,1
                          - februarie                             kg        1,8
                          - martie                                kg        2,0
                          - aprilie                               kg        2,8
                          - mai                                   kg        2,9
                          Insilozari la pamant
                          - scazaminte in greutate
                          - septembrie                            kg        1,5
                          - octombrie                             kg        1,8
                          - noiembrie                             kg        2,0
                          - decembrie                             kg        1,5
                          - ianuarie                              kg        1,0
                          - februarie                             kg        1,0
                          - martie                                kg        1,7
                          - aprilie                               kg        2,5
                          - mai                                   kg        2,9
                          - scazaminte prin stricare
                          - septembrie                            kg        -
                          - octombrie                             kg        -
                          - noiembrie                             kg        1,0
                          - decembrie                             kg        1,1
                          - ianuarie                              kg        1,1
                          - februarie                             kg        1,5
                          - martie                                kg        1,8
                          - aprilie                               kg        2,0
                          - mai                                   kg        2,5
                          - declasari calitative
                          - noiembrie                             kg        0,8
                          - decembrie                             kg        1,0
                          - ianuarie                              kg        1,1
                          - februarie                             kg        1,8
                          - martie                                kg        2,0
                          - aprilie                               kg        2,6
                          - mai                                   kg        3,0
  Depozite frigorifice
2.Ceapa de arpagic
Ceapa de samanta si
usturoi (inclusiv
pentru material saditor). - scazaminte in greutate
                          - august                                kg        2,5
                          - septembrie                            kg        2,3
                          - octombrie                             kg        2,2
                          - noiembrie                             kg        1,5
                          - decembrie                             kg        1,0
                          - ianuarie                              kg        0,5
                          - februarie                             kg        0,5
                          - martie                                kg        1,0
                          - aprilie                               kg        1,2
                          - mai                                   kg        1,5
                          - scazaminte prin stricare
                          - august                                kg        -
                          - septembrie                            kg        -
                          - octombrie                             kg        0,3
                          - noiembrie                             kg        0,3
                          - decembrie                             kg        0,2
                          - ianuarie                              kg        0,3
                          - februarie                             kg        0,5
                          - martie                                kg        0,5
                          - aprilie                               kg        0,8
                          - mai                                   kg        1,0
                          - declasari calitative
                          - august                                kg        -
                          - septembrie                            kg        -
                          - octombrie                             kg        0,3
                          - noiembrie                             kg        0,3
                          - decembrie                             kg        0,3
                          - ianuarie                              kg        0,2
                          - februarie                             kg        0,2
                          - martie                                kg        0,5
                          - aprilie                               kg        0,5
                          - mai                                   kg        1,0
                          Depozite cu ventilatie mecanizata
                          - scazaminte in greutate
                          - august                                kg        3,0
                          - septembrie                            kg        3,0
                          - octombrie                             kg        3,0
                          - noiembrie                             kg        2,0
                          - decembrie                             kg        1,5
                          - ianuarie                              kg        1,2
                          - februarie                             kg        1,0
                          - martie                                kg        1,2
                          - aprilie                               kg        1,5
                          - mai                                   kg        2,0
                          - scazaminte prin stricare
                          - august                                kg        -
                          - septembrie                            kg        0,5
                          - octombrie                             kg        0,5
                          - noiembrie                             kg        0,5
                          - decembrie                             kg        0,5
                          - ianuarie                              kg        0,5
                          - februarie                             kg        0,8
                          - martie                                kg        0,8
                          - aprilie                               kg        1,0
                          - mai                                   kg        1,2
                          - declasari calitative
                          - august                                kg        -
                          - septembrie                            kg        1,0
                          - octombrie                             kg        0,5
                          - noiembrie                             kg        0,8
                          - decembrie                             kg        1,0
                          - ianuarie                              kg        1,0
                          - februarie                             kg        1,2
                          - martie                                kg        1,5
                          - aprilie                               kg        2,0
                          - mai                                   kg        2,5
                  Alte spatii: constructii de zid, poduri
                       pivnite, soproane amenajate.*)
                          - scazaminte in greutatea
                          - august                                kg        3,5
                          - septembrie                            kg        3,5
                          - octombrie                             kg        3,0
                          - noiembrie                             kg        2,0
                          - decembrie                             kg        1,5
                          - ianuarie                              kg        1,2
                          - februarie                             kg        1,0
                          - martie                                kg        1,4
                          - aprilie                               kg        1,5
                          - mai                                   kg        2,0
                          - scazaminte prin stricare
                          - august                                kg        -
                          - septembrie                            kg        0,8
                          - octombrie                             kg        1,0
                          - noiembrie                             kg        0,7
                          - decembrie                             kg        0,7
                          - ianuarie                              kg        0,8
                          - februarie                             kg        1,0
                          - martie                                kg        1,2
                          - aprilie                               kg        1,5
                          - mai                                   kg        1,7
----------------------
    *) Pentru spatiile improvizate se aplica dupa fiecare 10 zile de depozitare 50% din valoarea normei.
                          - declasari calitative
                          - august                                kg        -
                          - septembrie                            kg        1,2
                          - octombrie                             kg        1,0
                          - noiembrie                             kg        1,0
                          - decembrie                             kg        1,2
                          - ianuarie                              kg        1,5
                          - februarie                             kg        1,5
                          - martie                                kg        2,0
                          - aprilie                               kg        2,0
                          - mai                                   kg        2,8
3. Ceapa de apa (din rasad) Depozite frigorifice
                          - scazaminte in greutate:
                          - octombrie                             kg        2,0
                          - noiembrie                             kg        2,0
                          - decembrie                             kg        1,2
                          - ianuarie                              kg        0,8
                          - februarie                             kg        0,8
                          - martie                                kg        1,2
                          - aprilie                               kg        1,5
                          - mai                                   kg        2,0
                          - scazaminte prin stricare
                          - octombrie                             kg        0,7
                          - noiembrie                             kg        0,7
                          - decembrie                             kg        0,5
                          - ianuarie                              kg        0,5
                          - februarie                             kg        0,7
                          - martie                                kg        0,8
                          - aprilie                               kg        1,0
                          - mai                                   kg        1,3
                          - declasari calitative
                          - octombrie                             kg        -
                          - noiembrie                             kg        0,5
                          - decembrie                             kg        0,8
                          - ianuarie                              kg        1,1
                          - februarie                             kg        1,1
                          - martie                                kg        1,2
                          - aprilie                               kg        1,4
                          - mai                                   kg        1,6
                           Depozite cu ventilatie mecanizata
                          - scazaminte in greutate
                          - octombrie                             kg        2,8
                          - noiembrie                             kg        2,8
                          - decembrie                             kg        1,4
                          - ianuarie                              kg        1,2
                          - februarie                             kg        1,2
                          - martie                                kg        1,3
                          - aprilie                               kg        1,5
                          - mai                                   kg        -
                          - scazaminte prin stricare
                          - octombrie                             kg        0,5
                          - noiembrie                             kg        1,0
                          - decembrie                             kg        1,0
                          - ianuarie                              kg        0,8
                          - februarie                             kg        0,8
                          - martie                                kg        0,8
                          - aprilie                               kg        1,0
                          - mai                                   kg        -
                          - declasari calitative
                          - octombrie                             kg        0,8
                          - noiembrie                             kg        0,9
                          - decembrie                             kg        1,1
                          - ianuarie                              kg        1,2
                          - februarie                             kg        1,3
                          - martie                                kg        1,4
                          - aprilie                               kg        1,8
                          - mai                                   kg        -
                          Alte spatii: constructii din zid,
                          magazii, poduri, pivnite,
                          soproane amenajate.
                          - scazaminte in greutate
                          - octombrie                             kg        3,0
                          - noiembrie                             kg        2,8
                          - decembrie                             kg        1,5
                          - ianuarie                              kg        1,4
                          - februarie                             kg        1,4
                          - martie                                kg        1,5
                          - aprilie                               kg        1,6
                          - mai                                   kg        -
                          - scazaminte prin stricare
                          - octombrie                             kg        1,2
                          - noiembrie                             kg        1,4
                          - decembrie                             kg        1,0
                          - ianuarie                              kg        1,0
                          - februarie                             kg        1,2
                          - martie                                kg        1,4
                          - aprilie                               kg        1,5
                          - mai                                   kg        -
                          - declasari calitative
                          - octombrie                             kg        1,1
                          - noiembrie                             kg        1,2
                          - decembrie                             kg        1,3
                          - ianuarie                              kg        1,4
                          - februarie                             kg        1,6
                          - martie                                kg        1,9
                          - aprilie                               kg        1,8
                          - mai                                   kg        -
4. Arpagic si stufat        Depozite frigorifice
                          - scazaminte in greutate si
                            prin stricare
                          - august                                kg        2,5
                          - septembrie                            kg        2,5
                          - octombrie                             kg        2,0
                          - noiembrie                             kg        2,0
                          - decembrie                             kg        2,0
                          - ianuarie                              kg        2,0
                          - februarie                             kg        2,0
                          - martie                                kg        2,0
                          - aprilie                               kg        2,5
                          Depozite cu ventilatie mecanizata
                          - scazaminte in greutate
                          - august                                kg        2,5
                          - septembrie                            kg        2,5
                          - octombrie                             kg        2,8
                          - noiembrie                             kg        3,0
                          - decembrie                             kg        2,0
                          - ianuarie                              kg        2,0
                          - februarie                             kg        2,0
                          - martie                                kg        2,8
                          - aprilie                               kg        2,8
                          - scazaminte prin stricare
                          - august                                kg        1,0
                          - septembrie                            kg        1,3
                          - octombrie                             kg        1,5
                          - noiembrie                             kg        1,5
                          - decembrie                             kg        1,5
                          - ianuarie                              kg        1,5
                          - februarie                             kg        1,5
                          - martie                                kg        2,3
                          - aprilie                               kg        2,3
                          Alte spatii: constructii din zid,
                          magazii, poduri,
                          pivnite, soproane amenajate
                          - scazaminte in greutate
                          - august                                kg        2,5
                          - septembrie                            kg        2,8
                          - octombrie                             kg        2,8
                          - noiembrie                             kg        2,9
                          - decembrie                             kg        2,0
                          - ianuarie                              kg        2,0
                          - februarie                             kg        2,0
                          - martie                                kg        2,5
                          - aprilie                               kg        -
                          - scazaminte prin stricare
                          - august                                kg        1,0
                          - septembrie                            kg        2,0
                          - octombrie                             kg        2,0
                          - noiembrie                             kg        2,0
                          - decembrie                             kg        2,0
                          - ianuarie                              kg        2,0
                          - februarie                             kg        2,0
                          - martie                                kg        2,5
 5. Morcovi, sfecla rosie,     Depozite frigorifice
    ridichi de iarna, gulii
                          - scazaminte in greutate
                          - octombrie                             kg        1,2
                          - noiembrie                             kg        1,5
                          - decembrie                             kg        0,8
                          - ianuarie                              kg        0,7
                          - februarie                             kg        0,7
                          - martie                                kg        0,9
                          - aprilie                               kg        1,2
                          - scazaminte prin stricare
                          - octombrie                             kg        0,7
                          - noiembrie                             kg        0,5
                          - decembrie                             kg        0,4
                          - ianuarie                              kg        0,3
                          - februarie                             kg        0,2
                          - martie                                kg        0,6
                          - aprilie                               kg        0,7
                          - declasari calitative
                          - octombrie                             kg        1,0
                          - noiembrie                             kg        1,0
                          - decembrie                             kg        0,8
                          - ianuarie                              kg        0,5
                          - februarie                             kg        0,9
                          - martie                                kg        1,5
                          - aprilie                               kg        2,5
                          Depozite cu ventilatie mecanizata
                          - scazaminte in greutate
                          - octombrie                             kg        1,7
                          - noiembrie                             kg        1,4
                          - decembrie                             kg        0,9
                          - ianuarie                              kg        0,9
                          - februarie                             kg        1,0
                          - martie                                kg        1,4
                          - aprilie                               kg        1,7
                          - scazaminte prin stricare
                          - octombrie                             kg        0,8
                          - noiembrie                             kg        0,7
                          - decembrie                             kg        0,8
                          - ianuarie                              kg        0,5
                          - februarie                             kg        0,5
                          - martie                                kg        1,0
                          - aprilie                               kg        1,0
                          - declasari calitative
                          - octombrie                             kg        1,1
                          - noiembrie                             kg        1,1
                          - decembrie                             kg        1,1
                          - ianuarie                              kg        0,9
                          - februarie                             kg        0,9
                          - martie                                kg        1,6
                          - aprilie                               kg        2,5
                          Alte spatii: constructii din zid,
                          magazii, poduri, pivnite, soproane
                          amenajate etc.
                         - scazaminte in greutate
                         - octombrie                              kg        1,5
                         - noiembrie                              kg        1,5
                         - decembrie                              kg        0,9
                         - ianuarie                               kg        0,9
                         - februarie                              kg        0,9
                         - martie                                 kg        1,3
                         - aprilie                                kg        1,6
                         - scazaminte prin stricare
                         - octombrie                              kg        0,8
                         - noiembrie                              kg        1,2
                         - decembrie                              kg        1,0
                         - ianuarie                               kg        0,8
                         - februarie                              kg        0,8
                         - martie                                 kg        1,2
                         - aprilie                                kg        1,8
                         - declasari calitative
                         - octombrie                              kg        1,0
                         - noiembrie                              kg        1,8
                         - decembrie                              kg        1,8
                         - ianuarie                               kg        1,3
                         - februarie                              kg        1,3
                         - martie                                 kg        2,2
                         - aprilie                                kg        2,5
                         Insilozari la pamant
                         - scazaminte in greutate
                         - octombrie                              kg        1,3
                         - noiembrie                              kg        1,2
                         - decembrie                              kg        1,0
                         - ianuarie                               kg        1,0
                         - februarie                              kg        1,0
                         - martie                                 kg        1,3
                         - aprilie                                kg        1,3
                         - scazaminte prin stricare
                         - octombrie                              kg        0,5
                         - noiembrie                              kg        1,5
                         - decembrie                              kg        1,1
                         - ianuarie                               kg        1,2
                         - februarie                              kg        1,2
                         - martie                                 kg        1,8
                         - aprilie                                kg        2,0
                         - declasari calitative
                         - octombrie                              kg        1,4
                         - noiembrie                              kg        1,6
                         - decembrie                              kg        1,6
                         - ianuarie                               kg        1,3
                         - februarie                              kg        1,3
                         - martie                                 kg        2,0
                         - aprilie                                kg        3,0
6. Patrunjel, pastirnac, Depozite frigorifice
    telina, hrean        - scazaminte in greutate
                         - octombrie                              kg        1,6
                         - noiembrie                              kg        1,5
                         - decembrie                              kg        1,1
                         - ianuarie                               kg        0,9
                         - februarie                              kg        1,0
                         - martie                                 kg        1,5
                         - aprilie                                kg        1,3
                         - scazaminte prin stricare
                         - octombrie                              kg        0,7
                         - noiembrie                              kg        0,5
                         - decembrie                              kg        0,5
                         - ianuarie                               kg        0,3
                         - februarie                              kg        0,3
                         - martie                                 kg        1,3
                         - aprilie                                kg        1,5
                         - declasari calitative
                         - octombrie                              kg        0,8
                         - noiembrie                              kg        1,7
                         - decembrie                              kg        1,4
                         - ianuarie                               kg        1,2
                         - februarie                              kg        1,5
                         - martie                                 kg        1,5
                         - aprilie                                kg        1,8
                         Depozite cu ventilatie mecanizata
                         - scazaminte in greutate
                         - octombrie                              kg        1,5
                         - noiembrie                              kg        1,5
                         - decembrie                              kg        1,5
                         - ianuarie                               kg        0,9
                         - februarie                              kg        0,9
                         - martie                                 kg        1,9
                         - aprilie                                kg        2,2
                         - scazaminte prin stricare
                         - octombrie                              kg        0,9
                         - noiembrie                              kg        0,9
                         - decembrie                              kg        1,0
                         - ianuarie                               kg        0,8
                         - februarie                              kg        0,8
                         - martie                                 kg        1,4
                         - aprilie                                kg        1,8
                         - declasari calitative
                         - octombrie                              kg        1,0
                         - noiembrie                              kg        1,6
                         - decembrie                              kg        1,6
                         - ianuarie                               kg        1,3
                         - februarie                              kg        1,5
                         - martie                                 kg        1,5
                         - aprilie                                kg        2,0
                         Alte spatii: constructii din zid,
                         magazii, poduri, pivnite, soproane
                         amenajate, etc.
                         - scazaminte in greutate
                         - octombrie                              kg        1,5
                         - noiembrie                              kg        1,5
                         - decembrie                              kg        1,5
                         - ianuarie                               kg        0,9
                         - februarie                              kg        0,9
                         - martie                                 kg        2,0
                         - aprilie                                kg        2,2
                         - scazaminte prin stricare
                         - octombrie                              kg        1,2
                         - noiembrie                              kg        1,1
                         - decembrie                              kg        1,1
                         - ianuarie                               kg        1,0
                         - februarie                              kg        1,3
                         - martie                                 kg        1,6
                         - aprilie                                kg        2,0
                         - declasari calitative
                         - octombrie                              kg        0,8
                         - noiembrie                              kg        1,8
                         - decembrie                              kg        1,6
                         - ianuarie                               kg        1,6
                         - februarie                              kg        1,9
                         - martie                                 kg        1,8
                         - aprilie                                kg        2,0
                         Insilozari la pamant
                         - scazaminte in greutate
                         - octombrie                              kg        1,2
                         - noiembrie                              kg        1,5
                         - decembrie                              kg        1,5
                         - ianuarie                               kg        0,9
                         - februarie                              kg        0,9
                         - martie                                 kg        1,9
                         - aprilie                                kg        2,0
                         - scazaminte prin stricare
                         - octombrie                              kg        1,3
                         - noiembrie                              kg        1,3
                         - decembrie                              kg        1,2
                         - ianuarie                               kg        0,9
                         - februarie                              kg        1,2
                         - martie                                 kg        2,3
                         - aprilie                                kg        2,6
                         - declasari calitative
                         - octombrie                              kg        0,8
                         - noiembrie                              kg        1,8
                         - decembrie                              kg        1,6
                         - ianuarie                               kg        1,6
                         - februarie                              kg        1,9
                         - martie                                 kg        2,5
                         - aprilie                                kg        2,3
7. Varza alba si rosie   Depozite frigorifice
                         - scazaminte in greutate
                         - noiembrie                              kg        2,2
                         - decembrie                              kg        1,8
                         - ianuarie                               kg        0,8
                         - februarie                              kg        1,2
                         - martie                                 kg        1,8
                         - aprilie                                kg        2,3
                         - scazaminte prin stricare
                         - noiembrie                              kg        1,0
                         - decembrie                              kg        0,8
                         - ianuarie                               kg        0,8
                         - februarie                              kg        0,8
                         - martie                                 kg        1,2
                         - aprilie                                kg        1,7
                         - declasari calitative
                         - noiembrie                              kg        2,3
                         - decembrie                              kg        2,3
                         - ianuarie                               kg        1,8
                         - februarie                              kg        2,1
                         - martie                                 kg        2,3
                         - aprilie                                kg        2,7
                         Depozite cu ventilatie mecanizata
                         - scazaminte in greutate
                         - noiembrie                              kg        2,8
                         - decembrie                              kg        2,0
                         - ianuarie                               kg        1,5
                         - februarie                              kg        1,5
                         - martie                                 kg        2,5
                         - aprilie                                kg        2,8
                         - scazaminte prin stricare
                         - noiembrie                              kg        1,0
                         - decembrie                              kg        1,0
                         - ianuarie                               kg        1,0
                         - februarie                              kg        1,0
                         - martie                                 kg        1,5
                         - aprilie                                kg        1,8
                         - declasari calitative
                         - noiembrie                              kg        2,0
                         - decembrie                              kg        2,0
                         - ianuarie                               kg        2,0
                         - februarie                              kg        2,5
                         - martie                                 kg        2,5
                         - aprilie                                kg        3,0
                         Alte spatii: constructii din zid,
                         magazii, poduri, pivnite,
                         soproane amenajate etc.
                         - scazaminte in greutate
                         - noiembrie                              kg        2,8
                         - decembrie                              kg        2,0
                         - ianuarie                               kg        1,5
                         - februarie                              kg        1,5
                         - martie                                 kg        2,5
                         - aprilie                                kg        2,7
                         - scazaminte prin stricare
                         - noiembrie                              kg        1,6
                         - decembrie                              kg        1,8
                         - ianuarie                               kg        1,5
                         - februarie                              kg        1,2
                         - martie                                 kg        1,8
                         - aprilie                                kg        2,3
                         - declasari calitative
                         - noiembrie                              kg        2,4
                         - decembrie                              kg        3,2
                         - ianuarie                               kg        3,5
                         - februarie                              kg        3,5
                         - martie                                 kg        3,7
                         - aprilie                                kg        3,2
                         Insilozari la pamant
                         - scazaminte in greutate
                         - noiembrie                              kg        2,8
                         - decembrie                              kg        2,0
                         - ianuarie                               kg        1,5
                         - februarie                              kg        1,5
                         - martie                                 kg        2,5
                         - aprilie                                kg        2,8
                         - Scazaminte prin stricare
                         - noiembrie                              kg        1,5
                         - decembrie                              kg        1,8
                         - ianuarie                               kg        1,5
                         - februarie                              kg        1,2
                         - martie                                 kg        1,8
                         - aprilie                                kg        2,2
                         - declasari calitative
                         - noiembrie                              kg        2,2
                         - decembrie                              kg        3,2
                         - ianuarie                               kg        3,5
                         - februarie                              kg        3,3
                         - martie                                 kg        3,7
                         - aprilie                                kg        3,0
8. Praz si conopida       Depozite cu ventilatie mecanizata
                         - scazaminte in greutate
                         - noiembrie                              kg        3,8
                         - decembrie                              kg        3,0
                         - ianuarie                               kg        2,3
                         - februarie                              kg        2,3
                         - martie                                 kg        2,5
                         - aprilie                                kg        3,8
                         - scazaminte prin stricare
                         - noiembrie                              kg        1,8
                         - decembrie                              kg        3,0
                         - ianuarie                               kg        2,5
                         - februarie                              kg        2,5
                         - martie                                 kg        3,0
                         - aprilie                                kg        3,0
                         - declasari calitative
                         - noiembrie                              kg        0,4
                         - decembrie                              kg        0,2
                         - ianuarie                               kg        0,3
                         - februarie                              kg        2,3
                         - martie                                 kg        3,3
                         - aprilie                                kg        3,3
                         Alte spatii: constructii
                         din zid, magazii, poduri, pivnite, soproane amenajate
                         - scazaminte in greutate
                         - noiembrie                              kg        3,5
                         - decembrie                              kg        3,0
                         - ianuarie                               kg        2,5
                         - februarie                              kg        2,5
                         - martie                                 kg        2,8
                         - aprilie                                kg        3,5
                         - Scazaminte prin stricare
                         - noiembrie                              kg        2,8
                         - decembrie                              kg        3,0
                         - ianuarie                               kg        2,5
                         - februarie                              kg        2,5
                         - martie                                 kg        2,8
                         - aprilie                                kg        3,5
                         - declasari calitative
                         - noiembrie                              kg        0,3
                         - decembrie                              kg        0,8
                         - ianuarie                               kg        2,8
                         - februarie                              kg        2,8
                         - martie                                 kg        3,5
                         - aprilie                                kg        3,8
                         Insilozari la pamant
                         - scazaminte in greutate
                         - noiembrie                              kg        3,5
                         - decembrie                              kg        3,0
                         - ianuarie                               kg        2,5
                         - februarie                              kg        2,5
                         - martie                                 kg        2,5
                         - aprilie                                kg        3,5
                         - scazaminte prin stricare
                         - noiembrie                              kg        2,2
                         - decembrie                              kg        3,0
                         - ianuarie                               kg        2,5
                         - februarie                              kg        2,5
                         - martie                                 kg        2,6
                         - aprilie                                kg        3,5
                         - declasari calitative
                         - noiembrie                              kg        0,5
                         - decembrie                              kg        2,2
                         - ianuarie                               kg        2,6
                         - februarie                              kg        2,8
                         - martie                                 kg        3,5
                         - aprilie                                kg        3,8
9. Leguminoase boabe    Alte spatii: constructii din zid,
                        magazii, poduri, (fasole, mazare,
                        linte) pivnite, soproane amenajate etc.
                         - septembrie                             kg        0,8
                         - octombrie                              kg        0,5
                         - noiembrie                              kg        0,3
                         - decembrie                              kg        0,3
                         - ianuarie                               kg        0,3
                         - februarie                              kg        0,3
                         - martie                                 kg        0,3
                         - aprilie                                kg        0,3
                         - mai                                    kg        0,3
                         - iunie                                  kg        0,3
10. Mere                 Depozite cu atmosfera controlata
                         - scazaminte in greutate
                         - octombrie                              kg        1,2
                         - noiembrie                              kg        1,0
                         - decembrie                              kg        0,7
                         - ianuarie                               kg        0,6
                         - februarie                              kg        0,5
                         - martie                                 kg        0,5
                         - aprilie                                kg        0,6
                         - mai                                    kg        1,0
                         - scazaminte prin stricare
                         - octombrie                              kg         -
                         - noiembrie                              kg         -
                         - decembrie                              kg         -
                         - ianuarie                               kg        0,3
                         - februarie                              kg        0,6
                         - martie                                 kg        0,9
                         - aprilie                                kg        1,2
                         - mai                                    kg        1,2
                         - declasari calitative
                         - octombrie                              kg         -
                         - noiembrie                              kg         -
                         - decembrie                              kg         -
                         - ianuarie                               kg        0,5
                         - februarie                              kg        0,8
                         - martie                                 kg        1,2
                         - aprilie                                kg        1,5
                         - mai                                    kg        1,7
                          Depozite frigorifice
                         - scazaminte in greutate
                         - octombrie                              kg        1,5
                         - noiembrie                              kg        1,2
                         - decembrie                              kg        1,0
                         - ianuarie                               kg        0,8
                         - februarie                              kg        0,6
                         - martie                                 kg        0,8
                         - aprilie                                kg        1,0
                         - mai                                    kg        1,5
                         - scazaminte prin stricare
                         - octombrie                              kg         -
                         - noiembrie                              kg        0,2
                         - decembrie                              kg        0,4
                         - ianuarie                               kg        0,6
                         - februarie                              kg        0,8
                         - martie                                 kg        1,0
                         - aprilie                                kg        1,2
                         - mai                                    kg        1,4
                         - declasari calitative
                         - octombrie                              kg         -
                         - noiembrie                              kg        0,4
                         - decembrie                              kg        0,6
                         - ianuarie                               kg        0,8
                         - februarie                              kg        1,0
                         - martie                                 kg        1,4
                         - aprilie                                kg        1,7
                         - mai                                    kg        2,0
                         Depozite cu ventilatie mecanizata
                         - scazaminte in greutate
                         - noiembrie                              kg        2,0
                         - decembrie                              kg        1,5
                         - ianuarie                               kg        1,0
                         - februarie                              kg        1,0
                         - martie                                 kg        1,5
                         - aprilie                                kg        2,0
                         - mai                                    kg        2,3
                         - scazaminte prin stricare
                         - noiembrie                              kg        1,2
                         - decembrie                              kg        1,4
                         - ianuarie                               kg        1,6
                         - februarie                              kg        2,0
                         - martie                                 kg        2,2
                         - aprilie                                kg        2,4
                         - mai                                    kg        2,4
                         - declasari calitative
                         - noiembrie                              kg        1,0
                         - decembrie                              kg        1,0
                         - ianuarie                               kg        1,5
                         - februarie                              kg        1,8
                         - martie                                 kg        2,0
                         - aprilie                                kg        2,5
                         - mai                                    kg        2,8
                         Alte spatii: constructii
                         din zid, magazii, poduri, pivnite,
                         soproane amenajate etc.
                         - scazaminte in greutate
                         - noiembrie                              kg        2,0
                         - decembrie                              kg        1,5
                         - ianuarie                               kg        1,0
                         - februarie                              kg        1,0
                         - martie                                 kg        1,5
                         - aprilie                                kg        2,0
                         - mai                                    kg        2,3
                         - scazaminte prin stricare
                         - noiembrie                              kg        2,0
                         - decembrie                              kg        2,5
                         - ianuarie                               kg        2,5
                         - februarie                              kg        2,8
                         - martie                                 kg        2,8
                         - aprilie                                kg        3,0
                         - mai                                    kg        3,0
                         - declasari calitative
                         - noiembrie                              kg        2,8
                         - decembrie                              kg        3,2
                         - ianuarie                               kg        3,4
                         - februarie                              kg        3,6
                         - martie                                 kg        3,6
                         - aprilie                                kg        3,8
                         - mai                                    kg        3,8
11. Pere, gutui        Depozite frigorifice
                         - scazaminte in greutate
                         - septembrie                             kg         -
                         - octombrie                              kg        2,0
                         - noiembrie                              kg        2,0
                         - decembrie                              kg        1,2
                         - ianuarie                               kg        1,0
                         - februarie                              kg        1,0
                         - martie                                 kg        1,3
                         - scazaminte prin stricare
                         - septembrie                             kg         -
                         - octombrie                              kg        0,2
                         - noiembrie                              kg        0,4
                         - decembrie                              kg        0,6
                         - ianuarie                               kg        1,0
                         - februarie                              kg        1,3
                         - martie                                 kg        1,4
                         - declasari calitative
                         - septembrie                             kg         -
                         - octombrie                              kg        0,6
                         - noiembrie                              kg        0,6
                         - decembrie                              kg        0,8
                         - ianuarie                               kg        1,2
                         - februarie                              kg        1,6
                         - martie                                 kg        1,8
                         Depozite cu ventilatie mecanizata
                         - scazaminte in greutate
                         - octombrie                              kg        2,8
                         - noiembrie                              kg        3,0
                         - decembrie                              kg        2,0
                         - ianuarie                               kg        2,0
                         - februarie                              kg        2,0
                         - martie                                 kg        2,2
                         - scazaminte prin stricare
                         - octombrie                              kg        1,0
                         - noiembrie                              kg        1,0
                         - decembrie                              kg        2,0
                         - ianuarie                               kg        2,0
                         - februarie                              kg        2,6
                         - martie                                 kg        2,8
                         - declasari calitative
                         - octombrie                              kg        1,8
                         - noiembrie                              kg        2,2
                         - decembrie                              kg        3,0
                         - ianuarie                               kg        3,0
                         - februarie                              kg        3,2
                         - martie                                 kg        3,6
                        Alte spatii: constructii de zid,
                        magazii, poduri, pivnita,
                        soproane amenajate etc.
                         - scazaminte in greutate
                         - octombrie                              kg        2,8
                         - noiembrie                              kg        3,0
                         - decembrie                              kg        2,0
                         - ianuarie                               kg        2,0
                         - februarie                              kg        2,2
                         - martie                                 kg        2,3
                         - scazaminte prin stricare
                         - octombrie                              kg        1,3
                         - noiembrie                              kg        2,0
                         - decembrie                              kg        3,0
                         - ianuarie                               kg        3,0
                         - februarie                              kg        3,3
                         - martie                                 kg        3,4
                         - declasari calitative
                         - octombrie                              kg        2,8
                         - noiembrie                              kg        2,5
                         - decembrie                              kg        3,2
                         - ianuarie                               kg        3,2
                         - februarie                              kg        3,5
                         - martie                                 kg        3,6
12. Nuci in coaja,    Depozite cu ventilatie mecanizata
alune si castane
comestibile              - scazaminte in greutate
                         - octombrie                              kg        3,0
                         - noiembrie                              kg        3,0
                         - decembrie                              kg        2,0
                         - ianuarie                               kg        1,0
                         - februarie                              kg        1,0
                         - martie                                 kg        0,8
                         - aprilie                                kg        0,8
                         - mai                                    kg        0,6
                         - scazaminte prin stricare
                         - octombrie                              kg        0,8
                         - noiembrie                              kg        0,8
                         - decembrie                              kg        0,8
                         - ianuarie                               kg        0,5
                         - februarie                              kg        0,3
                         - martie                                 kg        0,3
                         - aprilie                                kg        0,2
                         - mai                                    kg        0,2
                         - declasari calitative
                         - octombrie                              kg        1,8
                         - noiembrie                              kg        1,0
                         - decembrie                              kg        0,8
                         - ianuarie                               kg        0,6
                         - februarie                              kg        0,5
                         - martie                                 kg        0,4
                         - aprilie                                kg        0,2
                         - mai                                    kg        0,2
                          Alte spatii: constructii din zid,
                          magazii, poduri, pivnite,
                          soproane amenajate etc.
                         - scazaminte in greutate
                         - octombrie                              kg        3,8
                         - noiembrie                              kg        3,0
                         - decembrie                              kg        3,0
                         - ianuarie                               kg        1,5
                         - februarie                              kg        1,5
                         - martie                                 kg        1,0
                         - aprilie                                kg        1,0
                         - mai                                    kg        0,8
                         - scazaminte prin stricare
                         - octombrie                              kg        1,0
                         - noiembrie                              kg        1,0
                         - decembrie                              kg        1,0
                         - ianuarie                               kg        0,8
                         - februarie                              kg        0,5
                         - martie                                 kg        0,5
                         - aprilie                                kg        0,2
                         - mai                                    kg        0,2
                         - declasari calitative
                         - octombrie                              kg        1,2
                         - noiembrie                              kg        1,1
                         - decembrie                              kg        1,0
                         - ianuarie                               kg        0,8
                         - februarie                              kg        0,7
                         - martie                                 kg        0,6
                         - aprilie                                kg        0,8
                         - mai                                    kg        0,2
13. Struguri de masa    Depozite frigorifice
                         - scazaminte in greutate
                         - octombrie                              kg        3,0
                         - noiembrie                              kg        2,5
                         - decembrie                              kg        2,0
                         - ianuarie                               kg        1,8
                         - februarie                              kg        1,5
                         - martie                                 kg        1,7
                         - scazaminte prin stricare
                         - octombrie                              kg        0,2
                         - noiembrie                              kg        0,4
                         - decembrie                              kg        0,7
                         - ianuarie                               kg        1,0
                         - februarie                              kg        1,2
                         - martie                                 kg        1,4
                         - declasari calitative
                         - octombrie                              kg        0,3
                         - noiembrie                              kg        0,5
                         - decembrie                              kg        0,5
                         - ianuarie                               kg        1,0
                         - februarie                              kg        1,5
                         - martie                                 kg        2,0
                         Depozite cu ventilatie mecanizata
                         - scazaminte in greutate
                         - octombrie                              kg        4,0
                         - noiembrie                              kg        3,0
                         - decembrie                              kg        3,0
                         - ianuarie                               kg        2,0
                         - februarie                              kg        2,0
                         - martie                                 kg        2,0
                         - scazaminte prin stricare
                         - octombrie                              kg        1,0
                         - noiembrie                              kg        1,2
                         - decembrie                              kg        1,5
                         - ianuarie                               kg        1,8
                         - februarie                              kg        2,0
                         - martie                                 kg        2,0
                         - declasari calitative
                         - octombrie                              kg        1,0
                         - noiembrie                              kg        1,5
                         - decembrie                              kg        1,5
                         - ianuarie                               kg        1,8
                         - februarie                              kg        2,0
                         - martie                                 kg        2,5
                         Alte spatii: constructii de zid,
                         magazii, poduri, pivnite,
                         soproane amenajate, etc.
                         - scazaminte in greutate
                         - octombrie                              kg        4,0
                         - noiembrie                              kg        3,0
                         - decembrie                              kg        2,8
                         - ianuarie                               kg        2,0
                         - februarie                              kg        2,0
                         - martie                                 kg        1,8
                         - scazaminte prin stricare
                         - octombrie                              kg        1,4
                         - noiembrie                              kg        1,5
                         - decembrie                              kg        1,8
                         - ianuarie                               kg        2,0
                         - februarie                              kg        3,0
                         - martie                                 kg        3,3
                         - declasari calitative
                         - octombrie                              kg        2,5
                         - noiembrie                              kg        3,0
                         - decembrie                              kg        3,0
                         - ianuarie                               kg        3,5
                         - februarie                              kg        3,5
                         - martie                                 kg        3,5
 CAP. IX.
 La achizitionarea, depozitarea de scurta durata si desfacerea produselor,
datorita desprinderii pamantului aderent, corpurilor straine, farimitari,
spargeri *)
1. Cartofi                  Corpuri straine, pamant aderent       kg        1,70
2. Ceapa uscata,            Idem, inclusiv foi desprinse          kg        1,50
usturoi uscat, praz
3. Radacinoase (mor-        Corpuri straine, pamant aderent        kg       0,80
covi, patrunjel,
pastirnac, etc.)
4. Telina radacini          Idem, inclusiv resturi de plante        kg      0,80
5. Varza (diferita)         Faramitare si desprinderi de frunze     kg      0,60
6. Pepeni galbeni,          Spargeri, coaja batuta                  kg      1,00
verzi
7. Ciuperci uscate,
selectionate si sor-
tate pentru export           Corpuri straine                        kg      1,00
8. Usturoi conditionat       Corpuri straine, pamant aderent, foi
pentru export                uscate, camasi desfacute, varfuri de
                             mustati, coji taiate                   kg      3,00

--------------
    *) NOTA:
    1. In functie de conditiile locale, conducatorii intreprinderilor vor putea defalca aceste norme pe operatiuni (achizitii-depozitare de scurta sau lunga durata), desfacere, stabilind cote diferentiate pe unitati gestionare - inainte de inceperea trimestrului.
    2. Pentru produsele care se primesc de la alte unitati, intreprinderile beneficiare vor putea defalca pentru operatiunile de depozitare si desfacere, normele stabilite reduse cu 20%.
    3. Unitatile furnizoare, pentru produsele livrate (mutatii) la alte intreprinderi, direct din sectorul de achizitii, nu beneficiaza pentru pierderile materiale prevazute in anexa decat de o cota de 20 din cea stabilita pentru intregul circuit al produselor.
   CAP. X.
   La vie, vin, rachiuri naturale, bauturi alcoolice si
                bauturi racoritoare.
1. Vite altoite, vite             Transport auto                     buc    1,0
nobile nealtoite,                 Depozitare                         buc    3,0
butasi portaltoi,
coarde altoi
2. Vite altoite                   Fortificare in ghivece             buc    6,0
                                  Transport si manipulare dupa
                                  fortificare                        buc    2,0
3. Struguri pentru                Transport auto                     kg     0,5
vinificatie                       Manipulare (descarcarea
                                  mijloacelor de transport)          kg     0,2
                                  Depozitare (pe o durata de
                                  maximum 9 ore)                     kg     0,2
4. Must din struguri              Manipulare in depozit        l kg densit. 0,14
                                  Transport auto:
                                 - pana la 24 ore              l kg densit. 0,13
                                 - intre 24 ore si 48 ore      l kg densit. 0,30
                                 Depasirea la tara vaselor pentru
                                 durata transportului:
                                 - pana la 24 ore                     kg    1,20
                                 - peste 24 ore                       kg    1,55
5. Vin (inclusiv                 Transport auto in cisterne sau
vinul tulbure)                   containere:
                                 - pana la 24 ore                     l    0,075
                                 - peste 24 ore pentru fiecare zi de
                                   transport in plus se adauga        l    0,01
                                  Transport auto in recipienti din lemn:
                                 - pana la 24 ore                     l     0,6
                                 - pentru fiecare zi de transport
                                   in plus se adauga                  l    0,025
                              Depasirea la tara vaselor pentru durata
                              transportului de:
                                 - pana la 24 ore                     l     1,20
                                 - peste 24 ore                       l     1,55
6. Tuica si alte                    Transport auto
 rachiuri naturale                - pana la 24 ore                 hl. alc.
                                    absolut                                0,115
                                  - peste 24 ore se adauga pentru   hl. alc.
fiecare zi de transport in plus       absolut                              0,018
                                  Depasirea la tara vaselor pentru
                                  durata transportului de:
                                  - pana la 24 ore                   kg    1,20
                                  - peste 24 ore                     kg    1,65
                                  Manipulare in depozit            hl. alc.
                                  absolut                                  0,08
7. Distilat din vin si    Transport auto in vase vechi din
vinars, distilate din     lemn de stejar, cu capacitatea de
cereale, plante, fructe,  maxim 650 litri
macerate din fructe
si plante pentru                 - pana la 24 ore                     hl. alc.
bauturi alcoolice si                                            absolut    0,155
racoritoare, sucuri              - peste 24 ore, pentru fiecare zi
alcoolizate din fructe           de transport in plus, sau            hl. alc.
0,080
                                   fractiune de zi, se adauga        absolut
                                   Depasirea la tara vaselor pentru
                                   durata transportului:
                                 - pana la 24 ore                    kg    1,25
                                 - peste 24 ore                      kg    1,55
                                  Transport in autocisterne sau
                                  containere pentru o durata de:
                                 - peste 12 ore                   hl. alc.
                                                                absolut    0,10
                                 Manipulare in depozit            hl. alc.
                                                                absolut    0,08
8. Marcuri din fructe           Transport auto in vase din lemn:
pentru rachiuri                  - pana la 24 ore                    kg    0,100
                                 - peste 24 ore, pentru fiecare zi
                                  in plus sau fractiune de zi,
                                  se adauga                          kg    0,015
                             Depasirea tarei vaselor pentru durata
                             transportului:
                                 - pana la 24 ore                    kg    0,750
                                 - peste 24 ore                      kg    1,000
                              Manipulare in depozit                  kg    0,08
                              Depozitare in vase de lemn cu
                              capacitatea pana la 1500 l la suma
                              soldurilor zilnice                     kg    0,004
                              Depozitare in vase de lemn cu
                              capacitatea peste 1500 l la suma
                              soldurilor zilnice                     kg    0,003
                              Depozitare in cisterne la suma
                              soldurilor zilnice                     kg   0,0012
9. Fructe pentru             Transport auto in vase din lemn, de la
marcuri                      distante pana la 50 km si o durata de
                             maxim 6 ore pentru:
                             - mere si pere                          kg   0,100
                             - prune, corcoduse, zarzare             kg   0,200
                             - cirese, visine, caise si piersici     kg   0,200
                             Depozitare pe o durata de maxim
                             3 zile, pentru:
                             - cirese si visine                     kg    0,800
                             - prune, zarzare, corcoduse            kg    0,200
                             - mere si pere                         kg    0,150
                             - caise si piersici                    kg    0,250
                              Manipulare                            kg    0,80
10. Malt                     La manipulare si depozitare            kg   0,49 *)
                             La transport auto                      kg    0,80
11. Hamei                    La manipulare si depozitare            kg     0,095
                             La transport auto                      kg    0,30
12. Distilate alcoolice      La manipulare (transvazare)        hl. alc.
din vin, cereale,                                               absolut    0,08
fructe, plante si            La depozitare dupa perioada de
macerate din fructe si       invechire, in butoaie pana la
plante, pentru bauturi       600 l capacitate la suma
alcoolice si racori-         soldurilor zilnice:
toare, sucuri alcooli-      - pentru primele 2 luni            hl. alc.
zate din fructe                                                 absolut    0,10
                            - pentru urmatoarele 4 luni        hl. alc.
                                                                absolut    0,08
                            - pentru urmatoarele 6 luni        hl. alc.
                                                                absolut    0,06
                            - pentru al doilea an de           hl. alc.
                             depozitare si urmatorii            absolut    0,03
                           La depozitare dupa perioada de
                           invechire, in butoaie peste 600 l
                            capacitate, la suma soldurilor
                            zilnice:
                             - pentru primele 2 luni            hl. alc.
                                                                absolut    0,08
                             - pentru urmatoarele 4 luni        hl. alc.
                                                                absolut    0,06
                             - pentru urmatoarele 6 luni        hl. alc.
                                   absolut    0,04
                             - pentru al doilea an de           hl. alc.
                             depozitare si urmatorii            absolut    0,025
                           La depozitare dupa perioada de
                           invechire, in budane, la suma
                           soldurilor zilnice:
                             - pentru primele 2 luni            hl. alc.
                                                                absolut    0,04
                             - pentru urmatoarele 4 luni        hl. alc.
                                                                absolut    0,03
                             - pentru urmatoarele 6 luni        hl. alc.
                                                                absolut    0,025
                             - pentru al doilea an de           hl. alc.
                              depozitare si urmatorii           absolut    0,015
13. Bere in cisterne          La transport auto                  litri     1,0

---------------
    *) In normele de perisabilitate nu se includ modificarile de umiditate, care se evidentiaza separat in bilantul de fabricatie, pe baza analizelor de laborator.
    NOTA:
    La depozitarea distilatelor, maceratelor si sucurilor alcoolizate in vase noi de lemn, normele de perisabilitate se majoreaza cu 25 %.

      CAP. XI.
      Alte produse, materii prime, materiale si ambalaje
1. Uleiuri comestibile          La manipulare si depozitare          kg    1,0
si tehnice in butoaie           La transport auto                    kg    0,2
2. Uleiuri comestibile          La manipulare si depozitare          kg    0,11
si tehnice in cisterne          La transport auto                    kg    0,12
sau rezervoare
3. Melasa din sfecla          La depozitare la suma soldurilor
si din trestie de              zilnice                               kg    0,005
zahar                         La incarcare din rezervorul de
                              depozitare in mijlocul de transport    kg    0,50
                              La descarcare din mijlocul de transport
                              in rezervorul de depozitare            kg    0,50
                              La transport auto                      kg    0,20
4. Zahar rafinat              La manipulare si depozitare            kg    0,08
                              La transport auto                      kg    0,08
5. Zahar industrial           La manipulare si depozitare            kg    0,2
                              La transport auto                      kg    0,1
6. Otet                       La depozitare in:
                             - trim. II si III                      litri  0,006
                             - trim. I si IV                        litri  0,005
                              La manipulare (transvazare)           litri  0,08
7. Drojdie de                 La manipulare si depozitare            kg    0,10
panificatie                   La transport auto                      kg    1,0
8. Glucoza si miere           La manipulare si depozitare            kg    0,08
(in butoaie sau
bidoane)
9. Unt bloc, margarina       La manipulare si depozitare in
bloc, plantol bloc,          trim. II si III                         kg    0,04
plantol in butoaie
10. Oua                      La manipulare si depozitare            buc    1,5
                             La transport auto                      buc    0,75
                             La conservare in apa de var:
                             - de la 1 la 4 luni                    buc    1,40
                             - peste 4 luni                         buc    2,0
                             La conservare la frig:
                             - de la 1 la 4 luni                    buc    1,50
                             - peste 4 luni                         buc    2,0
11. Melanj si pasta          La manipulare si depozitare            kg     1,5
industriala de oua
12. Alune turcesti,          La manipulare si depozitare            kg    0,19
susan, mac, praf de
oua, fructe in alcool
13. Arahide crude,           La manipulare si depozitare            kg    0,45
naut crud
14. Orez                     La manipulare si depozitare            kg    0,35
                             La transport auto                      kg    0,18
15. Cosete cicoare           La manipulare si depozitare            kg    1,0
16. Pudra de cacao,          La transport auto                      kg    0,08
turte de cacao
17. Marmelada in             La manipulare si depozitare            kg    0,08
butoaie
18. Amidon, dextrina,
dextroza, faina de
fructe si de cartofi,       La manipulare si depozitare,
supe concentrate,           in ambalaje de depozitare               kg    0,10
hidrol, diamalt,
drojdie uscata de
panificatie, drojdie
furajera, boabe de
cacao, stafide, cromogen
de grau, texturate de
soia, fulgi de cereale,
cartofi si fasole
19. Condimente (piper,
scortisoara, cuisoare,
nucsoara, enibahar,
coreandru etc.), acid        La manipulare si depozitare             kg    0,03
citric, vanilina, boabe
de cafea cruda, cacao
pudra, turte de cacao
etc.
20. Fructe citrice        Pentru primele 15 zile de depozitare in:
                                - trim. II si III                    kg    1,70
                                - trim. I si IV                      kg    1,40
                          Pentru fiecare 15 zile de depozitare
                          suplimentara                               kg    0,80
                          La transport auto                          kg    1,50
21. Pasari vii            La transport auto:
                                - pana la 50 km                      kg    1,25
                                - intre 51 si 150 km                 kg    2,00
                                - peste 150 km, pentru fiecare
                                 50 km in plus                       kg    0,50
22. Sare bulgari si       La manipulare si depozitare                kg    0,30
sare macinata,            La transport auto sau naval                kg    0,20
carbonat de calciu,
fosfat dicalcic
23. Bioxid de sulf si     La manipulare si depozitare                kg    0,01
de carbon
24. Cutii goale din
tabla cositorita:
- pana la 0,5 kg         La manipulare si depozitare                buc    0,3
(inclusiv)               La transport auto                          buc    0,2
- de la 0,5 kg la        La manipulare si depozitare                buc    0,5
1,0 kg inclusiv          La transport auto                          buc    0,5
- peste 1,0 kg           La manipulare si depozitare                buc    1,0
                         La transport auto                          buc    0,5
25. Pahare din polis-    La manipularea si depozitarea
tiren pentru inghetata   produselor preambalate                     buc    0,1
26. Capace din tabla     La manipulare si depozitare                buc    0,3
cositorita pentru cutii    La transport auto                        buc    0,2
sau borcane si capsule
metalice
27. Capace din tabla     La manipulare si depozitare                buc    1,0
de aluminiu pentru       La transport                               buc    0,2
borcane sau cutii
28. Tuburi goale din     La manipulare si depozitare                buc    0,5
aluminiu si recipienti   La transport                               buc    0,1
din material plastic
29. Cutii goale din      La manipulare si depozitare                buc    1,0
tabla de aluminiu        La transport auto                          buc    1,0
30. Tutun nefermentat    La manipulare si depozitare pana
                         la 30 zile                                  kg    0,6
                         La depozitare peste 30 zile pentru
                         fiecare 15 zile de depozitare               kg    0,2
                         La transport auto                           kg    0,6
31. Tutun fermentat      La manipulare si depozitare pana
                         la 12 luni                                  kg    0,7
                         La depozitare intre 12 si 24 luni,
                         pentru fiecare luna de depozitare           kg    0,05
                         La depozitare peste 24 luni, pentru
                         fiecare luna de depozitare                  kg    0,01
32. Stuf industrial      La manipulare, transport in teren
                         si depozitare                               kg    3,50
33. Flori de sera        La transportul, manipularea si
                         depozitarea florilor de sera in
                         reteaua de desfacere a unitatilor
                         apartinand MAIA:
                         - in perioada octombrie-martie             buc    1,0
                         - in perioada aprilie-septembrie           buc    1,2
34. Miez de nuca         La depozitare pentru:
                         - prima luna                               kg     1,7
                         - pentru a doua luna                       kg     0,8
                         - pentru fiecare luna de depozitare
                           peste doua luni                          kg    0,6
35. Alcool etilic        La depozitare la suma soldurilor
(brut, rafinat,          zilnice in:
sanitar, tehnic)         - trim. II si III                      gr. dal    0,005
                         - trim. I si IV                        gr. dal    0,002
                         La manipulare-transvazare              gr. dal    0,08
                         La transport auto                      gr. dal    0,11
36. Sticle goale         Transport auto in aceeasi localitate:
                         a) in vrac sau pachete
                         - butelii mai mari de 1 l                  buc    1,7
                         - butelii de 1 l                           buc    1,2
                         - butelii mai mici de 1 l                  buc    0,9
                         b) in boxpaleti si navete din sarma:
                         - butelii mai mari de 1 l                  buc    1,5
                         - butelii de 1 l                           buc    0,9
                         - butelii mai mici de 1 l                  buc    0,7
                         c) in navete si lazi de lemn, plastic si
                           palete protejate cu folie de plastic:
                         - butelii mai mari de 1 l                  buc    1,2
                         - butelii de 1 l                           buc    0,7
                         - butelii mai mici de 1 l                  buc    0,6
                         Transport auto in afara localitatii:
                         a) in vrac sau pachete
                         - butelii mai mari de 1 l                  buc    2,0
                         - butelii de 1 l                           buc    1,4
                         - butelii mai mici de 1 l                  buc    1,0
                         b) in boxpaleti si navete de sarma
                         - butelii mai mari de 1 l                  buc    1,75
                         - butelii de 1 l                           buc    1,00
                         - butelii mai mici de 1 l                  buc    0,80
                         c) in navete si lazi de lemn, plastic si
                           palete protejate cu folie de plastic
                         - butelii mai mari de 1 l                  buc    1,50
                         - butelii de 1 l                           buc    0,90
                         - butelii mai mici de 1 l                  buc    0,70
                         La receptie si descarcare din vagon
                         a) in vrac sau pachete
                         - butelii mai mari de 1 l                  buc    1,75
                         - butelii de 1 l                           buc    1,4
                         - butelii mai mici de 1 l                  buc    1,00
                          b) in boxpalete si navete de sarma
                         - butelii mai mari de 1 l                  buc    1,50
                         - butelii de 1 l                           buc    1,00
                         - butelii mai mici de 1 l                  buc    0,75
                         c) in navete si lazi de lemn, plastic si
                         palete protejate cu folie de plastic
                         - butelii mai mari de 1 l                  buc    1,25
                         - butelii de 1 l                           buc    0,90
                         - butelii mai mici de 1 l                  buc    0,50
--------------------------
    NOTA:
    *) La transportul buteliilor goale din sticla tip sampanie, si Pepsi Cola, norma de perisabilitate se reduce cu 50%.

                 Transport auto de la rampa de descarcare
                 CFR la depozit pentru toate capacitatile
                 si tipurile de sticle                              buc    0,10
                 Manipulare si depozitare in magazii
                 acoperite
                 a) in vrac sau pachete
                 - butelii mai mari de 1 l                          buc    0,5
                 - butelii de 1 l                                   buc    0,35
                 - butelii mai mici de 1 l                          buc    0,25
                 b) in boxpalete si navete de sarma
                 - butelii mai mari de 1 l                          buc    0,35
                 - butelii de 1 l                                   buc    0,25
                 - butelii mai mici de 1 l                          buc    0,20
                 c) in navete si lazi de lemn, plastic si
                   palete protejate cu folie de plastic
                 - butelii mai mari de 1 l                          buc    0,25
                 - butelii de 1 l                                   buc    0,20
                 - butelii mai mici de 1 l                          buc    0,10
                 Manipulare si depozitare sub cerul liber
                 a) in vrac sau pachete
                 - butelii mai mari de 1 l                          buc    1,00
                 - butelii de 1 l                                   buc    0,50
                 - butelii mai mici de 1 l                          buc    0,45
                 b) in boxpalete si navete
                 - butelii mai mari de 1 l                          buc    0,75
                 - butelii de 1 l                                   buc    0,40
                 - butelii mai mici de 1 l                          buc    0,35
                 c) in navete si lazi de lemn, plastic si
                 palete protejate cu folie de plastic
                 - butelii mai mari de 1 l                          buc    0,50
                 - butelii de 1 l                                   buc    0,25
                 - butelii mai mici de 1 l                          buc    0,20
                 Manipulari suplimentare in depozit,
                 restituiri sau reasezari in navete
                 pentru toate tipurile si capacitatile
                 de butelii din sticla si toate
                 tipurile de ambalaje                               buc    0,15
45. Borcane goale de     La manipulare si depozitare                buc    1,00
sticla cu capacitatea    La transport in:
pana la 1000 ml          - lazi sau pachete                         buc    2,0
inclusiv                 - palete                                   buc    1,50
                         - alte ambalaje                            buc    1,0
46. Borcane goale de    La manipulare si depozitare                 buc    2,0
sticla cu capacitatea   La transport                                buc    3,0
peste 1000 ml
47. Borcane pline       La manipulare si depozitare                 buc    0,10
(inclusiv continutul)   La transport                                buc    0,20
48. Sticle pline cu     La transport                                buc    0,05
lichioruri si alte      La manipulare si depozitare                 buc    0,08
bauturi alcoolice
(toate tipurile si
capacitatile)
49. Sticle pline cu ape    La transport in:
minerale si bauturi        - navete                                  buc    1,7
racoritoare cu capaci-     - boxpaleti                               buc    1,9
tatea de 500-1000 ml       - transcontainere                         buc    2,5
                          La manipulare si depozitare in:
                           - navete de lemn                          buc    0,7
                           - boxpaleti sau navete de sarma           buc    4,8
                           - alte ambalaje                           buc    0,5
50. Sticle pline cu       La transport:
bere cu capacitatea        - in aceeasi localitate                   buc    0,2
de 1000 ml                 - in alte localitati                      buc    1,0
                          La manipulare si depozitare                buc    1,0
51. Sticle pline cu       La transport:
bere cu capacitatea        - in aceeasi localitate                   buc    0,05
 pana la 700 ml            - in alte localitati                      buc    0,25
                           La manipulare si depozitare               buc    0,08
52. Sticle pline cu        La transport                              buc    0,2
ulei, otet etc.            La manipulare si depozitare               buc    0,04
(toate capacitatile)
53. Sticle pline cu        La transport                              buc    0,2
bauturi racoritoare        La manipulare si depozitare               buc    0,08
cu capacitatea sub
500 ml
    CAP. XII.
    La plante medicinale, aromatice, mac si mustar
    A. Pe timpul transportului la plantele medicinale si  aromatice, mac si
mustar, in stare uscata, exprimata in %, cu mijloace auto sau hipo

 1. Flori               Depozitul centralizator                      kg    0,49
                        Depozitul intreprinderii                     kg    1,0
 2. Frunze              Depozitul centralizator                      kg    0,49
                        Depozitul intreprinderii                     kg    1,0
 3. Ierburi             Depozitul centralizator                      kg    0,49
                        Depozitul intreprinderii                     kg    1,0
 4. Radacini, rizomi    Depozitul centralizator                      kg    0,49
                        Depozitul intreprinderii                     kg    1,0
 5. Fructe              Depozitul centralizator                      kg    0,49
                        Depozitul intreprinderii                     kg    1,0
 6. Coji                Depozitul centralizator                      kg    0,49
                        Depozitul intreprinderii                     kg    1,0
 7. Seminte             Depozitul centralizator                      kg    0,49
                        Depozitul intreprinderii                     kg    1,0
 8. Diverse             Depozitul centralizator                      kg    0,49
                        Depozitul intreprinderii                     kg    1,0
                        din care:
 - seminte de castan    Depozitul centralizator                      kg    0,98
                        Depozitul intreprinderii                     kg    1,0
 9.Codite de cirese     Depozitul centralizator                      kg    0,98
                        Depozitul intreprinderii                     kg    1,0
10. Capsule de mac      Depozitul centralizator                      kg    0,98
                        Depozitul intreprinderii                     kg    1,0
11. Unitati de desfa-
cere plante medicinale  Cota Unica                                  buc    1,0
         B. La plante medicinale, aromatice, mac si mustar
           Pe timpul transportului la seminte si material saditor
            (material de inmultire, exprimat in %).
1.Seminte cu exceptia
celor ce fac parte din
fondul de marfa.
sub 30 km si peste 30 km
                          Cu mijloace auto                           kg    0,05
 2. Material saditor    - cu mijloace auto sau hipo                  kg    0,8
peste 30 km.
 - sub 30 km            - cu mijloace auto sau hipo                  kg    0,5
              La plante medicinale, aromatice, mac si mustar
        C. Pe timpul transportului pe distanta mai mare de 10 km
                    la produsele proaspete exprimate in %.
1. Flori                - cu mijloace auto sau hipo                  kg    1
2. Frunze               - cu mijloace auto sau hipo                  kg    1
3. Ierburi              - cu mijloace auto sau hipo                  kg    1
 4. Radacini            - cu mijloace auto sau hipo                  kg    1
 5. Castane             - cu mijloace auto sau hipo                  kg    1
 6. Maces               - cu mijloace auto sau hipo                  kg    1
 7. Catina              - cu mijloace auto sau hipo                  kg    1
 8. Paducel             - cu mijloace auto sau hipo                  kg    1
 9. Afine si alte       - cu mijloace auto sau hipo                  kg    1
produse
------------------------
    Pierderile materiale normate, prevazute in acest tabel se socotesc de la locul de incarcare pana la locul de descarcare.
    Pierderile materiale se acorda pe baza de proces verbal de verificare si a notei de intrare-receptie, incheiat cu ocazia receptiei in limita lipsurilor constatate la receptie si mai putin pierderile provenite din vina furnizorului, carausului sau altor persoane.
    Coeficientul de mai sus se aplica la toate plantele medicinale si aromatice receptionate si transportate in stare proaspata.

             La plantele medicinale, aromatice, mac si mustar
          D. La manipularea plantelor medicinale, aromatice, mac
                   si mustar exprimate in %

 1. Flori                Centrul achizitie:                          kg    0,19
                         Depozit: intrari brute                      kg    0,59
                         Depozit: intrari-finite                     kg    0,2
                         din care:
  - musetel, soc, tei    Centrul achizitie                           kg    0,3
                         Depozit: intrari-brute                      kg    0,79
                         Depozit: intrari-finite                     kg    0,3
 2. Frunze               Centrul achizitie:                          kg    0,3
                         Depozit: intrari-brute                      kg    0,59
                         Depozit: intrari-finite                     kg    0,2
 3. Fructe si seminte    Centrul achizitiei                          kg    0,19
                         Depozit: intrari-brute                      kg    0,3
                         Depozit: intrari-finite                     kg    0,2
                         din care:
 - anason, chimion,      Centrul achizitiei                          kg    0,3
coriandru, fenicol       Depozit: intrari-brute                      kg    0,5
                         Depozit: intrari-finite                     kg    0,2
 - capsule de mac        Centrul achizitiei                          kg    0,69
                         Depozit: intrari-brute                      kg    0,3
                         Depozit: intrari-finite                     kg    0,2
 - seminte de mac,       Centrul achizitiei                          kg    0,3
  mustar                 Depozit: intrari-brute                      kg    0,49
                         Depozit: intrari-finite                     kg    0,2
 4. Ierburi              Centrul achizitiei                          kg    0,39
                         Depozit: intrari-brute                      kg    0,59
                         Depozit: intrari-finite                     kg    0,3
 5. Radacini             Centrul achizitiei                          kg    0,1
                         Depozit: intrari-brute                      kg    0,3
                         Depozit: intrari-finite                     kg    0,2
                         din care:
 - valeriana, feriga,    Centrul achizitiei                          kg    0,3
   stirigoaie            Depozit: intrari-brute                      kg    0,49
                         Depozit: intrari-finite                     kg    0,3
 6. Diverse              Centrul achizitiei                          kg    0,2
                         Depozit: intrari-brute                      kg    0,3
                         Depozit: intrari-finite                     kg    0,2
                             din care:
  - Coji                 Centrul achizitiei                          kg    0,1
                         Depozit: intrari-brute                      kg    0,3
                         Depozit: intrari-finite                     kg    0,1
 - conuri de hamei       Centrul achizitiei                          kg    0,4
                         Depozit: intrari-brute                      kg    0,69
                         Depozit: intrari-finite                     kg    0,3
 - licheni               Centrul achizitiei                          kg    0,2
                         Depozit: intrari-brute                      kg    0,4
                         Depozit: intrari-finite                     kg    0,2
 7. Produse concis si    Centrul achizitiei                          kg     -
pulvisuri                Depozit: intrari-brute                      kg     -
                         Depozit: intrari-finite                     kg     -
 8. Material de          Centrul achizitiei                          kg    0,79
inmultire vegetativ      Depozit: intrari-brute                      kg     -
                         Depozit: intrari-finite                     kg     -
 9. Material de          Centrul achizitiei                          kg    0,09
inmultire semincer, cu   Depozit: intrari-brute                      kg    0,08
exceptia celui ce face   Depozit: intrari-finite                     kg    0,14
parte din fondul de
marfa
------------------------
    Coeficientii din acest tabel se aplica si la marfurile aflate in custodie, apartinand intreprinderilor de comert exterior.

           La plante medicinale, aromatice, mac si mustar
           E. La depozitarea plantelor medicinale, aromatice, mac
          si mustar in depozitele neincalzite ale intreprinderilor
            (produse finite si in custodie) exprimate in %.
1. Flori
                        Intrare noiembrie-martie                    kg    0,5
                        Iesire    XI-III
                        IV-V                                        kg    1,98
                        VI-X                                        kg    0,95
                        Intrare aprilie-mai
                        Iesire    XI-III                            kg    0,5
                        IV-V                                        kg    1,0
                        VI-X                                        kg    2,98
                        Intrare iunie-octombrie
                        Iesire   XI-III                             kg    0,2
                         IV-V                                       kg     -
                         VI-X                                       kg    1,98
 2. Frunze
                       Intrare noiembrie-martie
                       Iesire    XI-III                             kg    0,3
                       IV-V                                         kg    1,98
                       VI-X                                         kg    3,48
                       Intrare aprilie-mai
                       Iesire    XI-III                             kg    0,2
                       IV-V                                         kg    1,49
                       VI-X                                         kg    2,93
                       Intrare iunie-octombrie
                       Iesire    XI-III                             kg    0,2
                       IV-V                                         kg     -
                       VI-X                                         kg    1,98
 3. Fructe
(flora spontana)       Intrare noiembrie-martie
                       Iesire    XI-III                             kg    0,2
                       IV-V                                         kg    1,49
                       VI-X                                         kg    3,93
                       Intrare aprilie-mai
                       Iesire    XI-III                             kg    0,1
                       IV-V                                         kg    1,0
                       VI-X                                         kg    2,93
                       Intrare iunie-octombrie
                       Iesire    XI-III                             kg    0,2
                       IV-V                                         kg    0,6
                       VI-X                                         kg    1,48
 4. Fructe (culturi)   Intrare noiembrie-martie
                       Iesire    XI-III                             kg    0,3
                       IV-V                                         kg    1,0
                       VI-X                                         kg    2,48
                       Intrare aprilie-mai
                       Iesire    XI-III                             kg    0,2
                       IV-V                                         kg    1,0
                       VI-X                                         kg    1,48
                       Intrare iunie-octombrie
                       Iesire    XI-III                             kg    0,2
                       IV-V                                         kg    0,2
                       VI-X                                         kg    0,5
 5. Capete de mac      Intrare noiembrie-martie
                       Iesire    XI-III                             kg    0,3
                       IV-V                                         kg    1,98
                       VI-X                                         kg    2,98
                       Intrare aprilie-mai
                       Iesire    XI-III                             kg     -
                       IV-V                                         kg     -
                       VI-X                                         kg    2,0
                       Intrare iunie-octombrie
                       Iesire    XI-III                             kg    0,1
                       IV-V                                         kg    0,5
                       VI-X                                         kg    1,0
 6. Ierburi            Intrare noiembrie-martie
                       Iesire    XI-III                             kg    0,5
                       IV-V                                         kg    1,98
                       VI-X                                         kg    3,95
                       Intrare aprilie-mai
                       Iesire    XI-III                             kg    0,5
                       IV-V                                         kg    1,0
                       VI-X                                         kg    2,98
                       Intrare iunie-octombrie
                       Iesire    XI-III                             kg    0,2
                         IV-V                                       kg     -
                        VI-X                                        kg    1,98
 7. Radacini           Intrare noiembrie-martie
                       Iesire    XI-III                             kg    0,5
                       IV-V                                         kg    1,0
                       VI-X                                         kg    3,95
                       Intrare aprilie-mai
                       Iesire    XI-III                             kg    0,5
                       IV-V                                         kg    0,1
                       VI-X                                         kg    2,98
                       Intrare iunie-octombrie
                       Iesire    XI-III                             kg    0,2
                       IV-V                                         kg     -
                       VI-X                                         kg    1,98
8. Seminte             Intrare noiembrie-martie
                       Iesire    XI-III                             kg    0,2
                       IV-V                                         kg    0,8
                       VI-X                                         kg    1,98
                       Intrare aprilie-mai
                       Iesire    XI-III                             kg     -
                       IV-V                                         kg    0,2
                       VI-X                                         kg    1,0
                       Intrare iunie-octombrie
                       Iesire    XI-III                             kg    0,2
                       IV-V                                         kg    0,2
9. Diverse             Intrare noiembrie-martie
                       Iesire    XI-III                             kg    0,2
                       IV-V                                         kg    1,0
                       VI-X                                         kg    3,96
                       Intrare aprilie-mai
                       Iesire    XI-III                             kg    0,1
                       IV-V                                         kg    0,5
                       VI-X                                         kg    3,48
                       Intrare iunie-octombrie
                       Iesire    XI-III                             kg    0,1
                       IV-V                                         kg     -
                       VI-X                                         kg    2,48
10 Coji                Intrare octombrie-martie
                       Iesire    XI-III                             kg    0,2
                       IV-V                                         kg    1,0
                       VI-X                                         kg    2,48
                       Intrare aprilie-mai
                       Iesire    XI-III                             kg    0,1
                       IV-V                                         kg    1,0
                       VI-X                                         kg    1,98
                       Intrare iunie-octombrie
                       Iesire    XI-III                             kg    0,1
                       IV-V                                         kg     -
                       VI-X                                         kg    1,0
        La plante medicinale, aromatice, mac si mustar
         F. La conservarea plantelor medicinale, aromatice, mac
         si mustar la centrele de achizitii si depozitele
         centralizatoare, in %
1. Flori               Centrul de achizitii                         kg    0,3
                       Depozitul centralizator                      kg    0,3
2. Frunze              Centrul de achizitii                         kg    0,3
                       Depozitul centralizator                      kg    0,3
3. Fructe              Centrul de achizitii                         kg    0,1
                       Depozitul centralizator                      kg    0,2
                       din care:
- anason, chimion,     Centrul de achizitii                         kg    0,2
coriandru, fenicol     Depozitul centralizator                      kg    0,2
- capsule de mac       Centrul de achizitii                         kg    0,2
                       Depozitul centralizator                      kg    0,2
 4. Ierburi            Centrul de achizitii                         kg    0,2
                       Depozitul centralizator                      kg    0,3
 5. Radacini           Centrul de achizitii                         kg    0,2
                       Depozitul centralizator                      kg    0,2
 6. Seminte            Centrul de achizitii                         kg    0,1
                       Depozitul centralizator                      kg    0,1
 7. Coji               Centrul de achizitii                         kg    0,1
                       Depozitul centralizator                      kg    0,1
 8. Diverse            Centrul de achizitii                         kg    0,2
                       Depozitul centralizator                      kg    0,3
 ------------------------
    In cazul cand depozitarea la centrele de achizitie si depozitele centralizatoare depaseste 15 zile se vor aplica normele de pierderi prevazute in anexa privind depozitarea plantelor medicinale, aromatice, mac si mustar in depozitele neincalzite a intreprinderilor - (produse finite si in custodie) - Punctul E.
        La plantele medicinale, aromatice, mac si mustar
       G. La depozitarea plantelor medicinale, si aromatice proaspete
        care se livreaza in aceeasi stare sau congelate in %
1. Catina               Centrul de achizitii si
                        depozit centralizator                       kg    1,48
                        Depozit intreprindere
                        Luna                                kg    4,95
                         IX                                         kg    4,5
                         X                                          kg    3,98
                         XI                                         kg    3,98
                         XII                                        kg    3,98
2. Macese, castane,
porumb paducele,        Centrul de achizitii si
soc, boz                depozit centralizator                       kg    0,8
                        Depozit intreprindere
                        Luna    VIII                                kg    3,98
                        IX                                          kg    3,48
                         X                                          kg    2,98
                        XI                                          kg    2,98
                        XII                                         kg    1,98
3. Cetina de conifere    Centrul de achizitii si
                          depozit centralizator                     kg    0,5
                         Depozit intreprindere
                         Luna    V-II                               kg    1,48
                         III-IV                                     kg    2,48
                         V-VII                                      kg    2,88
                         VIII                                       kg    2,88
                         IX-XI                                      kg    2,48
                         XII                                        kg    1,48
--------------------------
    In cazul cand depozitarea la centrele de achizitii sau depozitele centralizatoare depaseste 10 zile se vor aplica normele de pierderi prevazute la depozitele intreprinderilor Plafar. In cazul constatarii unor diferente calitative intre inscrisurile din borderourile de achizitie si cantitatile efectiv receptionate la intreprindere care apar la produsele ce se achizitioneaza si predau in stare proaspata datorate deshidratarii partiale a acestora se va face reglementarea diferentelor cantitative constatate in cadrul consumului specific de uscare. Aceste reglementari se vor face pe loturi de produse.
        La plante medicinale, aromatice, mac si mustar
        H. La conservarea materialului saditor si a semintelor
        in depozite exprimate in %
1. Stoloni de menta,             Luna    IX                        kg    3,95
rizom, butasi diferiti             X                                kg    2,98
etc.                               XI                               kg     2,48
                                   XII                              kg    1,98
                                   I                                kg    1,48
                                   II                               kg    1,48
                                   III                              kg    2,48
                                   IV                               kg    2,48
                                   V                                kg    2,48
2. Seminte (fructe) cu           - pana la 4 luni                   kg    2,48
exceptia celor ce fac            - pana la 6 luni                   kg    2,98
parte din fondul de              - pana la 1 an                     kg    3,48
marfa                            - pentru fiecare 6 luni ce depaseste
                                  un an                             kg    0,08
3. Culturi de spori              - cu vechime pana la 80 zile       buc  28,0
si micelii de claviceps          - cu vechime peste 80 zile         buc  48,0
purpurea-doze                    - cu vechime peste 200 zile        buc 100,0

        La plante medicinale, aromatice, mac si mustar
            I. Uleiuri volatile
1. Uleiuri volatile      La manipulare si depozitare                 kg     0,5
            J. Siropuri
1. Siropuri imbuteliate  La manipulare si depozitare                 buc    0,05
in sticle pana la
1000 ml. capacitate
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    NOTA CU CARACTER GENERAL
    Normele de perisabilitate nu se aplica la marfurile preambalate, in hartie celofan, carton, mase plastice, cu greutatea stabilita, destinate desfacerii ca atare in reteaua cu amanuntul.

                                    


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 190/1984

 
12.03.2015 09:51:19  Anonim  a scris :
Buna ziua,am nevoie de ceva informatii privitor la evaporarea vopselilor si a altor cazuri de pierderi pentru a achita impozit mai putin statului MS anticipat astept cu nerabdare
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu