E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1897 din 21 decembrie 2006

pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 24 din 16 ianuarie 2007In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 86 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Monica Luisa Macovei

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

p. Ministrul sănătăţii publice,

Vlad Anton Iliescu,

secretar de stat

Ministrul educaţiei şi cercetării,

Mihail Hărdău

p. Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Cătălin-Ionel Dănilă,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXĂ

REGULAMENT

de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

TITLUL I

Dispoziţii generale

ARTICOLUL 1

Scopul reglementării

Prezentul regulament stabileşte modul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, denumită în continuare Lege.

ARTICOLUL 2

Definirea unor expresii

In sensul prezentului regulament, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)   Serviciul de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor prevăzut în Lege - Serviciul de probaţiune;

b)   Serviciul de educaţie, consiliere psihologică şi asistenţă socială prevăzut în Lege - Serviciul de educaţie şi intervenţie psihosocială;

c)   persoane private de libertate - persoanele reţinute, arestate preventiv, condamnate la pedeapsa închisorii ori la detenţiune pe viaţă;

d)   loc de deţinere - penitenciarele cu regim de maximă siguranţă, cu regim închis, semideschis sau deschis, penitenciarele pentru minori şi tineri, penitenciarele pentru femei, penitenciarele-spital, centrele de arestare preventivă şi secţiile speciale de arestare preventivă din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi centrele de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor.

TITLUL II

Executarea măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor dispuse de instanţă potrivit Codului penal

ARTICOLUL 3

Controlul executării măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor dispuse potrivit Codului penal

(1)   Controlul executării măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor prevăzute în Codul penal, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, care pot fi dispuse în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere, se asigură de judecătorul delegat la compartimentul de executări penale de la instanţa de executare, direct sau prin intermediul consilierilor din cadrul Serviciului de probaţiune în a cărui circumscripţie se află domiciliul, reşedinţa ori locuinţa persoanei condamnate.

(2)   Dacă instanţa încredinţează Serviciului de probaţiune supravegherea modului în care persoana condamnată respectă măsurile de supraveghere şi execută obligaţiile stabilite în sarcina sa, consilierul de probaţiune contactează persoana condamnată, îi pune în vedere măsurile de supraveghere şi obligaţiile impuse de instanţa de judecată, consecinţele respectării sau nerespectării acestora, modul în care Serviciul de probaţiune exercită supravegherea, faptul că are posibilitatea de a solicita acordarea de asistenţă şi consiliere, de a face plângere la şeful Serviciului de probaţiune, dacă consideră că atitudinea consilierului de probaţiune nu este corespunzătoare.

ARTICOLUL 4

Exercitarea supravegherii de către consilierul de probaţiune

(1)   Supravegherea modului în care persoana condamnată îndeplineşte măsurile sau execută obligaţiile impuse de instanţă în sarcina acesteia se exercită, conform planului de supraveghere, prin întrevederi stabilite la sediul Serviciului de probaţiune, vizite inopinate sau anunţate la domiciliu, locuinţă ori reşedinţă, la şcoala sau la locul de muncă unde persoana condamnată urmează studiile ori îşi desfăşoară activitatea, prin colaborare cu organele de poliţie şi cu autorităţile locale şi prin verificarea modului în care persoana condamnată respectă programul de dezintoxicare.

(2)   Planul de supraveghere va fi revizuit ori de câte ori situaţia persoanei condamnate impune reevaluarea riscului de a mai comite infracţiuni.

(3)  Pe durata supravegherii, periodic, dar nu mai târziu de 6 luni, sau la solicitarea instanţei, consilierul de probaţiune responsabil de caz întocmeşte rapoarte privind desfăşurarea supravegherii în care consemnează modul în care persoana condamnată respectă măsurile de supraveghere şi, după caz, execută obligaţiile impuse de instanţă, estimând şi riscul de a săvârşi alte infracţiuni, prezentând orice informaţii referitoare la comportamentul persoanei condamnate pe perioada supravegherii, pe care le depune la dosarul persoanei supravegheate. Dacă instanţa de judecată solicită pe perioada supravegherii un astfel de raport, Serviciul de probaţiune îl va înainta biroului de executări penale, în copie.

(4)   La sfârşitul perioadei de supraveghere, consilierul de probaţiune întocmeşte un raport final prin care evaluează riscul de a mai săvârşi alte infracţiuni, precum şi perspectivele de reintegrare socială a persoanei evaluate, pe care îl anexează dosarului de supraveghere. Dispoziţiile alin. (3) teza finală se aplică în mod corespunzător.

(5)   Dacă pe perioada supravegherii sau după expirarea termenului de încercare persoana supravegheată săvârşeşte o altă infracţiune, instanţa de fond poate solicita Serviciului de probaţiune care a exercitat supravegherea, în copie, rapoarte întocmite pe parcursul sau la finalul procesului de supraveghere.

(6)   Dacă persoana condamnată solicită acordarea de asistenţă şi consiliere, consilierul de probaţiune, pe baza evaluării situaţiei persoanei condamnate şi de comun acord cu aceasta, stabileşte tipul de intervenţie necesară şi ia măsuri pentru realizarea acesteia.

ARTICOLUL 5

Sesizarea instanţei în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere

(1)   Dacă consilierul de probaţiune constată că persoana condamnată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse de instanţă în condiţiile stabilite de aceasta sau de Serviciul de probaţiune, întocmeşte un raport care cuprinde un rezumat al procesului de supraveghere, ţinând cont de rapoartele de supraveghere întocmite anterior, şi face menţiuni cu privire la dovezile prin care se constată incălcarea obligaţiei.

(2)  Raportul întocmit potrivit alin. (1), împreună cu dovezile în copie, vor fi înaintate spre informare şefului Serviciului de probaţiune, care, atunci când consideră necesar, va sesiza judecătorul delegat la compartimentul de executări penale. Judecătorul delegat, în conformitate cu dispoziţiile art. 9 din Lege, va sesiza instanţa de judecată, pentru ca aceasta să dispună, asupra revocării suspendării.

(3)  In cazul în care şeful Serviciului de probaţiune sau judecătorul delegat la compartimentul de executări penale de la instanţa de executare apreciază că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru sesizarea instanţei în vederea revocării suspendării, respinge în scris şi motivat, în termen de 30 de zile, propunerea consilierului de probaţiune, respectiv a Serviciului de probaţiune. In acest din urmă caz, precum şi atunci când instanţa de executare a fost sesizată în vederea revocării suspendării, judecătorul delegat la compartimentul de executări penale de la instanţa de executare informează Serviciul de probaţiune în termen de 15 zile de la soluţionarea propunerii.

TITLUL III

Executarea pedepselor privative de libertate

CAPITOLUL I

Organizarea executării pedepselor privative de libertate

ARTICOLUL 6

Scopul executării pedepselor privative de libertate

(1)   Executarea pedepselor privative de libertate are drept scop asistarea persoanelor private de libertate, în vederea reintegrării lor sociale şi a prevenirii săvârşirii de noi infracţiuni.

(2)  Executarea pedepselor privative de libertate se face în condiţii care să asigure respectul demnităţii umane, în conformitate cu prevederile Codului penal, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, ale Codului de procedură penală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii şi ale prezentului regulament.

(3)   Evidenţa nominală şi statistică determinată de punerea în executare a pedepselor şi măsurilor privative de libertate în locurile de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor este reglementată prin ordin al ministrului justiţiei.

ARTICOLUL 7

Locul de executare a pedepselor şi măsurilor preventive privative de libertate

(1)   Pedepsele şi măsurile preventive privative de libertate se execută în penitenciare, centre de arestare preventivă, centre de reţinere şi arestare preventivă, secţii speciale de arestare preventivă.

(2)     In raport de regimul de executare aplicat, penitenciarele sunt cu regim de maximă siguranţă, cu regim închis, cu regim semideschis şi cu regim  deschis.

(3)  Intr-un penitenciar pot funcţiona secţii distincte pentru aplicarea diferenţiată a mai multor regimuri de executare.

(4)   In raport de prevederile legale, se pot înfiinţa penitenciare speciale sau secţii pentru minori şi tineri, femei ori alte categorii de persoane private de libertate, care necesită regim penitenciar specializat.

(5)  In cadrul locurilor de detenţie pot fi delimitate, pentru motive temeinic justificate, spaţii funcţionale în scopul protejării persoanelor private de libertate care aparţin unor grupuri vulnerabile, cum ar fi minorităţile sexuale, persoanele care suferă de HIV/SIDA sau orice alte categorii de persoane protejate de legislaţia antidiscriminare. Cazarea în aceste spaţii se poate face numai la cererea persoanelor în cauză şi numai pe durata pentru care este necesară protecţia.

ARTICOLUL 8

Infiinţarea şi conducerea locurilor de deţinere

(1)   Penitenciarele se înfiinţează şi se desfiinţează prin hotărâre a Guvernului şi sunt instituţii cu personalitate juridică subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(2)   Penitenciarele se clasifică, în funcţie de regimul de executare a pedepselor, prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(3)  Penitenciarele sunt conduse de către un director.

(4)    Personalul necesar pentru funcţionarea fiecărui penitenciar se stabileşte pe baza propunerilor motivate ale directorilor penitenciarelor, aprobate prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

ARTICOLUL 9

Infiinţarea secţiilor interioare şi exterioare

Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor poate înfiinţa, prin decizie, secţii interioare sau exterioare pentru cazarea persoanelor private de libertate, aflate în diferite regimuri de executare, prestarea muncii ori pentru asigurarea protecţiei, dacă este cazul.

ARTICOLUL 10

Organizarea locurilor de deţinere

(1)   Penitenciarele se organizează şi se amenajează astfel încât să asigure condiţii necesare aplicării regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate, desfăşurării activităţilor de educaţie şi reintegrare socială, muncă sau alte activităţi lucrative, de cazare, hrănire, echipare, asigurarea asistenţei medicale, igienei individuale şi colective, precum şi realizării tuturor măsurilor de siguranţă în raport cu prevederile legale aplicabile fiecărei categorii de persoane private de libertate.

(2)   In cadrul penitenciarelor sunt organizate şi clar delimitate: sectorul de deţinere, sectorul administrativ, sectorul de producţie şi alte spaţii auxiliare.

ARTICOLUL 11

Organizarea sectorului de deţinere

(1)   Sectorul de deţinere, în funcţie de profilul locului de deţinere, are un punct de primire a persoanelor private de libertate, o secţie de carantină şi observare, clădiri pentru cazarea acestora, birouri de lucru pentru personal şi judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, spaţii destinate sectorului medical, bloc alimentar, săli de mese, baie, spălătorie, frizerie, magazii pentru păstrarea bunurilor personale ale persoanelor private de libertate, puncte comerciale şi un sector de acordare a dreptului la vizită.

(2)  In sectorul de deţinere sunt amenajate săli de clasă, bibliotecă, cluburi, cabinete de psihologie, spaţii pentru practicarea sportului, terenuri pentru desfăşurarea activităţilor în aer liber, locuri de practicare a religiei, încăperi pentru acordarea consultanţei juridice, spaţii pentru acordarea vizitelor intime.

(3)  Sectorul de deţinere este compartimentat astfel încât să asigure condiţiile necesare separării diferitelor categorii de persoane private de libertate şi aplicării regimurilor de executare.

(4)  Amenajarea camerelor de deţinere trebuie să ţină cont de necesitatea cazării individuale, în condiţiile prevăzute de art. 81 alin. (4) şi (5) din prezentul regulament.

(5)   Birourile judecătorilor delegaţi pentru executarea pedepselor privative de libertate, precum şi obiectele de mobilier şi de birotică aferente sunt asigurate din bugetul fiecărui loc de deţinere.

ARTICOLUL 12

Organizarea sectorului administrativ

Sectorul administrativ este situat în afara sectorului de deţinere şi cuprinde birouri, spaţii destinate personalului care asigură paza şi intervenţia, spaţii destinate acordării asistenţei medicale a personalului, magazia pentru armament şi muniţia de serviciu, magazii pentru echipamentul cadrelor, depozit pentru mijloacele tehnice, armament şi muniţie, club, săli de pregătire şi instruire, bucătărie şi sală de mese pentru personalul locului de deţinere, spaţii pentru depozitare, precum şi toate utilităţile necesare unei bune funcţionări a administraţiei.

ARTICOLUL 13

Organizarea sectorului de producţie

Sectorul de producţie este situat, de regulă, în afara celui de deţinere şi cuprinde ateliere de producţie, întreţinere şi reparaţii, depozite, garaj auto, alte clădiri şi terenuri necesare formării profesionale a persoanelor private de libertate, precum şi desfăşurării activităţilor administrative.

ARTICOLUL 14

Organizarea spaţiilor auxiliare

Spaţiile auxiliare sunt situate în afara locului de deţinere şi cuprind locuinţe de serviciu, locuinţe de intervenţie şi spaţii pentru activităţi de pregătire, instruire şi recreere a personalului şi a persoanelor private de libertate, precum şi gospodăria agrozootehnică, acolo unde este cazul.

ARTICOLUL 15

Inspecţiile şi controalele locurilor de deţinere

(1)   Pentru asigurarea bunei organizări şi funcţionări a fiecărui loc de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, acestea sunt supuse inspecţiilor şi controalelor curente, ocazionale, inopinate, tematice şi specializate. Acestea se realizează fie din oficiu, fie pe baza unor sesizări sau plângeri şi evaluează, verifică şi controlează modul de îndeplinire a dispoziţiilor legale şi a normelor interne, aplicarea regimului de executare a pedepselor şi a măsurilor preventive, activitatea de educaţie şi intervenţie psihosocială, respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, situaţia şi respectarea drepturilor persoanelor care aparţin unor grupuri vulnerabile, folosirea resurselor umane, materiale, financiare, modul în care se realizează paza şi siguranţa obiectivelor, prevenirea unor ilegalităţi, abuzuri şi situaţii de risc, precum şi alte aspecte cu privire la organizarea şi funcţionarea locurilor de deţinere.

(2)  Inspecţiile şi controalele sunt realizate de către membrii Corpului de inspecţie al ministrului justiţiei sau de alte persoane desemnate de acesta, de către inspectori sau de persoane anume desemnate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi de către judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate.

(3)   Activitatea desfăşurată de serviciile de probaţiune în penitenciar va fi evaluată şi supusă controlului inspectorilor de probaţiune din cadrul Direcţiei de probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei, al Corpului de control al ministrului justiţiei sau al altor persoane desemnate de acesta.

(4)   Constatările, concluziile, recomandările şi evaluările finale fac obiectul unor rapoarte care sunt aduse ia cunoştinţă ministrului justiţiei, directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi personalului controlat. Acestea pot fi făcute publice cu aprobarea autorităţii care le-a dispus, a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau a ministrului justiţiei. Dispoziţiile Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

(5)  Activitatea centrelor de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor este supusă inspecţiilor şi controalelor efectuate de personal specializat din cadrul acestui minister, cu respectarea regulilor şi procedurilor proprii privind organizarea şi desfăşurarea acestor inspecţii şi controale.

(6)   Alte autorităţi sau instituţii ale statului pot efectua inspecţii şi controale în cadrul locurilor de deţinere, în funcţie de competenţele acestora, potrivit legilor proprii de organizare şi funcţionare.

CAPITOLUL II

Regulamentul de ordine interioară şi programul zilnic

SECŢIUNEA 1

Regulamentul de ordine interioară

ARTICOLUL 16

Noţiunea de regulament de ordine interioară

Regulamentul de ordine interioară este documentul prin care directorul locului de deţinere stabileşte regulile pe care trebuie să le respecte persoanele private de libertate şi personalul penitenciarului în vederea asigurării unui climat corespunzător de ordine şi disciplină şi a respectării drepturilor persoanelor private de libertate.

ARTICOLUL 17

Elaborarea regulamentului de ordine interioară

(1)   Administraţia fiecărui loc de deţinere, în funcţie de particularităţi, elaborează şi aplică un regulament propriu privind ordinea interioară.

(2)   Regulamentul de ordine interioară este aprobat prin decizie a directorului locului de deţinere şi este adus la cunoştinţă persoanelor private de libertate, prin înmânarea unui exemplar, sub semnătură, la intrarea în penitenciar, precum şi ori de câte ori regulamentul este modificat sau completat. Copia de pe regulamentul de ordine interioară se consideră înmânată ori de câte ori persoana privată de libertate se reîntoarce în locul de deţinere în care aceasta i-a fost înmânată, cu excepţia cazului în care, de la data înmânării, a suferit modificări sau completări.

(3)   Administraţia locului de deţinere este obligată să afişeze, în locuri vizibile, drepturile şi obligaţiile persoanelor private de libertate, precum şi atribuţiile personalului penitenciarului.

ARTICOLUL 18

Structura regulamentului de ordine interioară

(1) Regulamentul de ordine interioară cuprinde:

a)   activităţile zilnice pe care le desfăşoară persoanele private de libertate, prevăzute la art. 19-21 din prezentul regulament;

b)  posibilităţile persoanei private de libertate de a comunica cu administraţia locului de deţinere, cu autorităţile judiciare şi administrative, cu soţul sau soţia ori rudele până la gradul al IV-lea inclusiv ori cu alte persoane, cu apărătorii sau cu reprezentanţii misiunilor diplomatice, după caz;

c)  drepturile persoanelor private de libertate;

d)  obligaţiile şi interdicţiile persoanelor private de libertate;

e)  faptele care constituie abateri disciplinare;

f)   recompensele ce pot fi acordate persoanelor private de libertate;

g)   sancţiunile disciplinare ce pot fi aplicate persoanelor private de libertate;

h) măsuri de siguranţă individuală şi colectivă adoptate la nivelul locului de deţinere;

i) modalitatea de păstrare a bunurilor persoanelor private de libertate;

j) regulile de igienă individuală şi colectivă;

k) procedura repartizării şi a transferului persoanelor private de libertate;

l) oferta activităţilor educaţionale, culturale, ocupaţionale, terapeutice, de consiliere şi asistenţă socială, instruire şcolară şi formare profesională, precum şi de asistenţă religioasa;

m) modul de organizare a activităţilor productive;

n) locurile destinate fumatului;

o) regulile de conduită pe care trebuie să le respecte personalul penitenciarului;

p) alte prevederi.

(2) Respectarea regulamentului de ordine interioară constituie o obligaţie a tuturor persoanelor private de libertate pe întreaga perioadă a privării de libertate.

SECŢIUNEA a 2-a

Programul zilnic

ARTICOLUL 19

Definirea programului zilnic

(1)  Programul zilnic cuprinde totalitatea activităţilor desfăşurate cu persoanele private de libertate în cursul unei zile.

(2)  Programul zilnic este diferenţiat în raport de regimul de executare, vârstă, stare de sănătate, folosirea la activităţi productive ori de altă natură, anotimp, precum şi în raport de zilele de repaus.

ARTICOLUL 20

Conţinutul programului zilnic

(1)   In programul zilnic este stipulat, pe ore, timpul de muncă, timpul aflat la dispoziţia persoanei private de libertate şi cel de odihnă, precum şi timpul destinat desfăşurării activităţilor administrativ-gospodăreşti, de curăţenie, de igienă, de plimbare, de instruire şcolară şi formare profesională, activităţilor educative, religioase, sportive, de recreere şi de exercitare a unor drepturi.

(2)  Pentru persoanele private de libertate bolnave, internate în spitale sau infirmerii, precum şi pentru femeile gravide, programul zilnic este stabilit de medicul curant.

(3)   Planificarea activităţilor în cadrul programului zilnic are în vedere ca persoanele private de libertate să petreacă în afara camerelor de deţinere cât mai mult timp.

(4)  Persoanelor private de libertate care, din diferite motive, nu participă la activităţi productive, de educaţie şi intervenţie psihosocială sau de altă natură în afara camerelor de deţinere li se asigură zilnic cel puţin două ore, timp destinat exerciţiilor fizice şi plimbării. Pentru minori şi tineri, timpul destinat plimbării este de minimum 3 ore.

ARTICOLUL 21

Comunicarea programului zilnic persoanelor private de libertate

(1)   Administraţia penitenciarului are obligaţia să transmită fiecărei persoane private de libertate o copie de pe programul zilnic, elaborat în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din prezentul regulament, şi să asigure afişarea în locuri vizibile a diferitelor tipuri de programe zilnice.

(2)   Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi în situaţia în care programul zilnic suferă modificări sau completări.

ARTICOLUL 22

Timpul de odihnă şi repaus

(1)   Persoanelor private de libertate li se asigură zilnic minimum 8 ore de somn.

(2)   Persoanelor private de libertate care muncesc sau desfăşoară alte activităţi cu caracter permanent li se asigură cel puţin o zi de repaus pe săptămână.

(3)   Zilele de sărbători legale sunt considerate zile de repaus.

CAPITOLUL III

Drepturile, obligaţiile şi interdicţiile persoanelor private de libertate

SECŢIUNEA 1

Drepturile persoanelor private de libertate

1. Dreptul la asistenţă medicală

ARTICOLUL 23

Reglementarea cadrului de realizare a asistenţei medicale

(1) Activitatea de acordare a asistenţei medicale persoanelor private de libertate se desfăşoară cu respectarea reglementărilor Ministerului Sănătăţii Publice şi este stabilită prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al ministrului sănătăţii publice.

(2)   Persoanele private de libertate sunt asigurate cu plata contribuţiei pentru asigurări sociale de sănătate de la bugetul de stat prin sume cu destinaţie specială, prin bugetul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, respectiv al Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(3)   Persoanele private de libertate beneficiază gratuit de servicii de asistenţă medicală şi de medicamente din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, din bugetul locului de deţinere şi din alte surse, potrivit legii.

ARTICOLUL 24

Spaţii şi dotări necesare asigurării asistenţei medicale

(1)   Pentru asigurarea asistenţei medicale persoanelor private de libertate, în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor funcţionează o reţea sanitară proprie, care cuprinde: cabinete de medicină primară, cabinete de medicină dentară, farmacii, puncte farmaceutice, infirmerii, cabinete şi ambulatorii de specialitate, penitenciare-spital şi mijloace de transport medical.

(2)   Sectorul medical din cadrul unui loc de deţinere cuprinde cel puţin următoarele spaţii şi echipamente:

a)   camere de infirmerie pentru bolnavi cu afecţiuni acute, cronice reacutizate, infectocontagioase, tratament antituberculos, persoane aflate în refuz de hrană;

b)  camere pentru izolare respiratorie;

c)  camere pentru recoltarea sputei;

d)  cabinete de consultaţii medicale şi stomatologice;

e)  săli de tratament;

f)  punct farmaceutic;

g)  laborator de tehnică dentară;

h) mijloace de transport adecvate.

ARTICOLUL 25

Asistenţa medicală primară

(1)  La nivelul fiecărui sector medical al unui loc de deţinere se asigură cel puţin un medic de medicină generală - medic cu specialitatea medicină de familie, precum şi un număr corespunzător de cadre medii sanitare pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale.

(2)   Serviciile de asistenţă medicală primară sunt acordate de către medici, fie în cabinetele medicale din locurile de deţinere, fie în infirmerii, dacă pacientul necesită supraveghere medicală permanentă, dar nu se impune internarea în spital.

ARTICOLUL 26

Asistenţa medicală ambulatorie

(1)   Asistenţa medicală ambulatorie se realizează la nivelul cabinetelor de specialitate din locurile de deţinere şi în ambulatoriile din structura penitenciarelor-spital. La nivelul fiecărui sector medical al unui loc de deţinere se asigură, după caz, un medic psihiatru, un medic dentist sau un medic ginecolog. Asistenţa medicală ambulatorie poate fi acordată şi în ambulatoriile din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice sau ministerelor cu reţea sanitară proprie, aflate în relaţii contractuale cu casa de asigurări sociale de sănătate.

(2)     Asistenţa medicală ambulatorie se acordă la recomandarea medicului curant, în baza unui bilet de trimitere, în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi cu respectarea normelor metodologice de aplicare a acestuia.

ARTICOLUL 27

Internarea şi externarea persoanelor private de libertate

(1) Serviciile medicale spitaliceşti se realizează prin internare în penitenciarele-spital, precum şi în alte unităţi sanitare de profil, aflate în relaţii contractuale cu casa de asigurări sociale de sănătate.

(2)   Internarea persoanelor private de libertate se face în baza biletului de trimitere eliberat de către medicul curant sau de către medicul de specialitate.

(3)   La externare, persoanele private de libertate se transferă la locurile de deţinere de unde au fost internate.

(4)  In situaţii justificate, după externare, persoanele private de libertate pot fi transferate şi în alte locuri de deţinere, cu aprobarea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(5)  Serviciile medicale spitaliceşti se acordă în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi cu respectarea normelor metodologice de aplicare a acestuia.

ARTICOLUL 28

Asistenţa medicală dentară

(1)   Serviciile de medicină dentară sunt acordate prin cabinetele de medicină dentară din locurile de deţinere.

(2)   Toate serviciile de medicină dentară preventivă şi tratamentele odontale prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate sunt gratuite.

(3)   Orice alt tratament de medicină dentară decât cele prevăzute la alin. (2), solicitat de persoanele private de libertate, se va efectua contra cost. Preţurile pentru aceste tratamente sunt stabilite anual, prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la propunerea şefului Direcţiei medicale, pe baza preţurilor de referinţă avizate de Ministerul Sănătăţii Publice. Lista preţurilor astfel stabilită va fi adusă la cunoştinţa persoanelor private de libertate prin afişare în locuri vizibile.

(4)    Tratamentele protetice sunt asigurate conform prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi cu respectarea normelor metodologice de aplicare a acestuia.

(5)   Contravaloarea contribuţiei personale pentru lucrările protetice se suportă de către persoana privată de libertate.

(6)  In situaţia în care persoana privată de libertate şi-a pierdut mai mult de 50% din funcţia masticatorie în perioada detenţiei şi se constată din analizarea veniturilor sale că nu are mijloacele financiare necesare pentru plata contribuţiei personale, aceasta va fi suportată din bugetul unităţii, în limita fondurilor alocate în acest scop, sau din alte surse, potrivit legii.

ARTICOLUL 29

Asigurarea medicamentelor

(1)   Persoanele private de libertate beneficiază gratuit de medicamentele prevăzute în Nomenclatorul produselor medicamentoase de uz uman, aprobat de Agenţia Naţională a Medicamentului.

(2)   Prescrierea medicamentelor se face numai de către medicul curant, în urma consultaţiilor acordate sau la recomandarea medicilor de specialitate.

(3)   Modul de acordare a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală decontate din Fondul naţional de asigurări sociale de sănătate este stabilit prin Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

ARTICOLUL 30

Examenul medical

Examenul medical al persoanelor private de libertate se realizează la primirea în locul de deţinere, în mod periodic în timpul executării pedepsei, la transfer, la punerea în libertate, la solicitarea persoanelor private de libertate, precum şi ori de câte ori este necesar.

ARTICOLUL 31

Confidenţialitatea datelor privind starea de sănătate a persoanelor private de libertate

(1)   Examenul medical se realizează cu respectarea confidenţialităţii acestuia şi a intimităţii persoanei în cauză.

(2)   Informaţiile cu privire la starea de sănătate pot fi furnizate numai în cazul în care persoanele private de libertate îşi dau consimţământul explicit sau în cauzele expres prevăzute de lege.

(3)   Informaţiile rezultate din examenul medical vor fi arhivate în dosarul medical al persoanei private de libertate, aceasta având dreptul să îşi consulte dosarul medical sau să primească, la cerere, fotocopii de pe acesta, conform dispoziţiilor art. 42 din Lege, precum şi să solicite şi să primească, la externarea din spital, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării, în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003.

ARTICOLUL 32

Măsuri ocazionate de constatarea urmelor de violenţă

(1)  In cazul în care la examenul medical se constată că persoana privată de libertate prezintă semne de violenţă, medicul are obligaţia de a consemna cele constatate în dosarul medical al persoanei private de libertate şi de a înştiinţa imediat directorul locului de deţinere. In cazul în care medicul constată că persoana condamnată a fost supusă la tortură, tratamente inumane sau degradante ori la alte rele tratamente, acesta va proceda potrivit prevederilor art. 51 alin. (3) din Lege.

(2)  In cazurile prevăzute la alin. (1), persoana condamnată la o pedeapsă privativă de libertate are dreptul de a cere, în scris, să fie examinată, la locul de deţinere, de către un medic legist sau de către un medic din afara sistemului penitenciar.

(3)  Constatările medicului din afara locului de deţinere sunt consemnate în dosarul medical al persoanei private de libertate, iar certificatul medico-legal se anexează la fişa medicală, după ce pacientul a luat cunoştinţă de conţinutul său, sub semnătură.

(4)    Cheltuielile ocazionate de examenele medicale prevăzute la alin. (2) se suportă de către solicitant, cu excepţia cazurilor în care se constată că acesta nu are mijloacele financiare necesare pentru plata contribuţiei personale, caz în care cheltuielile vor fi suportate din bugetul unităţii.

ARTICOLUL 33

Măsuri în caz de autoagresiune

(1)  In cazul în care medicul locului de deţinere constată că persoana privată de libertate a recurs la acţiuni de autoagresiune, întocmeşte un proces-verbal care, după ce este avizat de către directorul unităţii, se aduce la cunoştinţa persoanei private de libertate, sub semnătură, şi se ataşează la dosarul individual. O copie a procesului-verbal se transmite instanţei de executare.

(2)   Durata internării în spital se menţionează în procesul-verbal care se comunică de către administraţia locului de deţinere instanţei de executare, pentru a proceda conform dispoziţiilor legale.

(3)   Cheltuielile ocazionate de îngrijirile medicale şi tratamentul aplicat persoanelor private de libertate în situaţiile prevăzute la alin. (1) sunt imputabile celor în cauză.

ARTICOLUL 34

Informarea persoanelor private de libertate despre evoluţia stării de sănătate

(1)   Cu prilejul consultaţiei, persoanele private de libertate sunt informate cu privire la starea personală de sănătate, despre prognosticul evolutiv, investigaţiile necesare, precum şi despre condiţiile terapeutice.

(2)   Persoanele private de libertate au dreptul să refuze o intervenţie medicală, asumându-şi în scris răspunderea pentru această decizie. Pacientul este informat despre consecinţele medicale ale refuzului sau întreruperii actelor medicale.

(3)  Refuzul persoanei private de libertate privind efectuarea unei intervenţii medicale sau întreruperea actelor medicale la cererea acesteia nu poate face obiectul unui raport de incident şi nu constituie abatere disciplinară.

ARTICOLUL 35

Interzicerea experimentelor ştiinţifice

Persoanele private de libertate nu pot fi supuse, nici chiar cu consimţământul lor, experimentelor ştiinţifice.

ARTICOLUL 36

Asistenţa medicală a femeii gravide

(1)   Medicul locului de deţinere trebuie să ia în evidenţă femeia gravidă încă de la primire, dispensarizarea acesteia fiind efectuată conform indicaţiilor medicului de specialitate obstetrică-ginecologie.

(2)   Femeia gravidă beneficiază pe perioada sarcinii de regim alimentar şi de condiţii de muncă potrivit normelor legale. Conţinutul acestor norme legale este adus la cunoştinţă femeii gravide prin înmânarea unei fotocopii a acestor norme. Femeia gravidă semnează pentru primirea acestor fotocopii.

(3)   Femeia gravidă cu evoluţie normală a sarcinii este internată cu 30 de zile anterior datei probabile a naşterii într-o secţie de specialitate a unui penitenciar-spital.

(4)   Penitenciarul-spital în care se află femeia gravidă ia măsuri pentru ca naşterea copilului să se realizeze într-un spital din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice.

ARTICOLUL 37

Dispoziţii referitoare la îngrijirea unui copil în locul de deţinere

(1)  Penitenciarul-spital asigură condiţiile necesare pentru ca mama privată de libertate, la solicitarea acesteia, să îşi poată îngriji copilul până la împlinirea vârstei de un an.

(2)  In cazul naşterii unui copil, administraţia locului de deţinere asigură condiţii pentru declararea naşterii potrivit dispoziţiilor art. 17-26 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare, încunoştinţând femeia gravidă cu privire la conţinutul acestor dispoziţii legale. Dispoziţiile art. 36 alin. (2) teza finală din prezentul regulament se aplică în mod corespunzător.

(3)   Copilul poate rămâne cu mama în camere special amenajate până la împlinirea vârstei de un an, după care este încredinţat tatălui, unui membru de familie sau unei instituţii specializate indicate de mamă.

(4)  Cu acordul mamei, copilul poate fi încredinţat şi înainte de împlinirea vârstei de un an. Incredinţarea se realizează şi atunci când mama nu este aptă să aibă grijă de el sau il supune la rele tratamente.

(5)  In cazul când mama îşi poate manifesta voinţa cu privire la încredinţarea copilului, i se ia consimţământul, în scris, în două exemplare, de către judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, dintre care unul se trimite persoanei fizice sau instituţiei de ocrotire căreia i se încredinţează copilul, iar al doilea exemplar rămâne la dosarul individual al persoanei private de libertate.

(6)  In situaţiile prevăzute de alin. (2) -(5), se înştiinţează Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, care procedează potrivit prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

2. Dreptul la vizită

ARTICOLUL 38

Organizarea acordării dreptului la vizită

(1)  Pentru menţinerea legăturii cu familia şi pentru medierea contactului cu diverse persoane şi organizaţii, administraţia locului de deţinere asigură posibilitatea vizitării persoanelor private de libertate.

(2)  Administraţia locului de deţinere este obligată să asigure un program zilnic de 12 ore pentru exercitarea dreptului la vizită de către persoanele private de libertate.

(3)  In cazul persoanelor private de libertate, încadrate în regimul de maximă siguranţă sau închis, vizita se desfăşoară în spaţii special amenajate, de regulă, cu dispozitive de separare între vizitat şi vizitator, sub supraveghere vizuală.

(4)  Directorul unităţii poate aproba, în situaţiile prevăzute la alin. (3), ca vizita să se desfăşoare în spaţii fără dispozitive de separare în următoarele situaţii:

a)  pentru stimularea persoanelor private de libertate care au o conduită corespunzătoare, participă activ la activităţile de reintegrare socială şi îndeplinesc obiectivele stabilite în planul de evaluare şi intervenţie educativă;

b)  cu ocazia unor evenimente deosebite, zi de naştere, căsătorie, naşterea unui copil, decesul unui membru de familie;

c)   la solicitarea membrilor Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante, cu ocazia vizitelor întreprinse de aceştia în penitenciare.

(5)  In cazul persoanelor private de libertate, încadrate în regimul semideschis şi deschis, vizita se desfăşoară în spaţii special amenajate, fără dispozitive de separare între vizitat şi vizitator, sub supraveghere vizuală.

(6)  In cazuri temeinic justificate, directorul unităţii poate dispune, în situaţiile prevăzute la alin. (5), ca vizita să se desfăşoare în spaţii cu dispozitive de separare, numai pe perioada care a determinat această măsură.

(7)   Amenajarea şi dotarea spaţiilor pentru acordarea dreptului la vizită se stabilesc prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(8)  Durata şi periodicitatea vizitelor se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ARTICOLUL 39

Persoanele vizitatoare

(1)  Persoanele private de libertate pot fi vizitate de soţ sau soţie ori de rudele până la gradul al IV-lea inclusiv. Cu consimţământul persoanei private de libertate, aceasta poate fi vizitată şi de alte persoane, cu aprobarea scrisă a directorului locului de deţinere.

(2)   Persoanele vizitatoare nu pot vizita simultan două sau mai multe persoane private de libertate. Prin excepţie, soţul sau soţia ori rudele până la gradul al IV-lea inclusiv pot vizita simultan două sau mai multe persoane private de libertate, cu respectarea regulilor de acordare a vizitei, corespunzătoare regimului de executare cel mai sever în care se află una dintre persoanele vizitate.

(3)  Numărul de persoane care pot vizita simultan una sau mai multe persoane private de libertate poate fi limitat, prin decizie motivată a directorului penitenciarului, în cazul în care nu sunt condiţii pentru desfăşurarea în condiţii normale a vizitei. Copiii în vârstă de până la 14 ani pot vizita persoana privată de libertate numai însoţiţi de o persoană majoră.

(4)  Persoana sosită în vizită este obligată să-şi dovedească identitatea. Dovada identităţii se face cu cartea sau buletinul de identitate, cu paşaportul sau cu orice alt act prevăzut cu fotografie, emis de o autoritate a statului al cărui cetăţean sau rezident este. In caz de îndoieli asupra realităţii identităţii, vizita nu se aprobă.

(5)   Nu este permisă vizita persoanelor care pot avea o influenţă negativă asupra comportamentului persoanelor private de libertate, a persoanelor care se află în stare de ebrietate sau a celor care încearcă să introducă alcool ori obiecte interzise în locul de desfăşurare a vizitei. Persoanele despre care se deţin date şi informaţii că ar putea periclita siguranţa locului de deţinere nu sunt primite la vizită.

(6)  Constatarea situaţiilor prevăzute la alin. (5) se face prin dispoziţie a directorului locului de deţinere.

ARTICOLUL 40

Vizitele între persoanele private de libertate

(1)   Directorul locului de deţinere poate aproba vizite între persoane private de libertate, indiferent de regimul de executare, în sectorul de acordare a drepturilor la vizite, în spaţii prevăzute cu dispozitive de separare.

(2)    Despre efectuarea vizitei se fac menţiuni în documentele de evidenţă ale fiecărei persoane private de libertate.

ARTICOLUL 41

Controlul corporal şi al bagajelor

(1)  In scopul prevenirii introducerii de armament, muniţie ori substanţe stupefiante, toxice sau explozive în locul de deţinere, vizitatorii sunt supuşi în mod obligatoriu controlului antiterorist sau de specialitate, prin observare, palpare, control corporal sau utilizarea unor echipamente tehnice fixe ori portabile de detectare a celor menţionate şi sunt obligaţi să depună la postul de control bagajele şi obiectele care nu au legătură cu efectuarea vizitei.

(2)   Acordarea dreptului la vizită implică efectuarea percheziţiei corporale a persoanei private de libertate, atât înainte, cât şi după efectuarea acesteia, în condiţiile prevăzute de art. 200 din prezentul regulament.

ARTICOLUL 42

Sancţiunea nerespectării regulilor de desfăşurare a vizitei

Nerespectarea regulilor privind desfăşurarea vizitei atrage întreruperea acesteia, iar motivele se consemnează de către cel care a luat măsura într-un registru special constituit. In aceste situaţii, vizita întreruptă se înregistrează ca fiind efectuată.

ARTICOLUL 43

Vizita intimă

(1)   Persoanele private de libertate pot beneficia trimestrial de vizită intimă, cu durata de două ore. Prin excepţie, frecvenţa vizitei intime poate fi lunară, pentru primul an după încheierea căsătoriei, în cazul persoanelor care s-au căsătorit în penitenciar, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 45 din prezentul regulament.

(2)   Atunci când vizita intimă este determinată, potrivit dispoziţiilor art. 54 alin. (1) din Lege, de încheierea căsătoriei în penitenciar, durata acesteia este de 48 de ore. Vizita se va desfăşura cu acordul directorului penitenciarului, care va stabili totodată şi momentul în care se desfăşoară vizita, informând în timp util soţii.

(3)  In mod excepţional, vizita prevăzută la alin. (2) poate fi întreruptă pentru o perioadă de maximum 24 de ore, fără ca perioada de timp pentru care a avut loc întreruperea să se calculeze la durata totală a vizitei.

(4) Pentru vizita prevăzută la alin. (2) nu este necesar să fie îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 44 din prezentul regulament.

ARTICOLUL 44

Condiţii de acordare a vizitei intime

(1)  Pot beneficia de vizita prevăzută în art. 43 alin. (1) din prezentul regulament persoanele private de libertate care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a)   sunt condamnate definitiv şi sunt repartizate într-un regim de executare a pedepselor privative de libertate;

b)  nu sunt cercetate sau în curs de judecată în alte cauze penale;

c)   există o relaţie de căsătorie, dovedită prin copie legalizată a certificatului de căsătorie, sau, după caz, o relaţie de parteneriat   similară relaţiilor stabilite între soţi;

d)   nu au beneficiat, în ultimele 3 luni anterioare solicitării vizitei intime, de permisiunea de ieşire din penitenciar;

e)   nu au fost sancţionate disciplinar pe o perioadă de 6 luni, anterioară solicitării vizitei intime, sau sancţiunea a fost ridicată;

f)   participă activ la programele de educaţie şi intervenţie psihosocială ori la activităţi productive.

(2)   Pentru acordarea vizitei intime, partenerii trebuie să fi avut o relaţie similară relaţiilor stabilite între soţi de minimum 6 luni, anterior momentului solicitării vizitei intime. Solicitanţii vor da declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condiţiei.

(3)   Pentru relaţiile între persoane private de libertate, existenţa relaţiei de parteneriat anterioară solicitării vizitei intime se dovedeşte prin vizitele efectuate între acestea, potrivit dispoziţiilor art. 40 din prezentul regulament.

ARTICOLUL 45

Procedura acordării vizitei intime

(1)  Vizita prevăzută la art. 43 din prezentul regulament se aprobă de directorul locului de deţinere, la solicitarea scrisă a persoanei private de libertate.

(2)  Persoana privată de libertate, soţul sau soţia ori, după caz, partenerul sau partenera are obligaţia, sub sancţiunea prevederilor art. 309 din Codul penal, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, să se informeze reciproc cu privire la existenţa unei boli venerice sau a sindromului imunodeficitar dobândit - SIDA, întocmind fiecare o declaraţie pe propria răspundere despre această informare. Declaraţiile se depun la dosarul individual al persoanei private de libertate.

(3)   Menţiuni despre acordarea vizitei intime se fac în documentele de evidenţă de la sectorul vizită şi în modulul corespunzător al aplicaţiei informatizate de gestiune a datelor despre persoanele private de libertate.

(4)   Dispoziţiile art. 39 alin. (4)-(6), ale art. 41 şi 42 din prezentul regulament se aplică în mod corespunzător.

(5)   Administraţia locului de deţinere pune la dispoziţie mijloace de protecţie şi materiale de informare pentru prevenirea bolilor cu transmitere sexuală.

(6)    Modul de desfăşurare, măsurile de siguranţă, supraveghere, amenajarea şi dotarea spaţiilor destinate acordării acestui tip de vizită se stabilesc prin regulamentul prevăzut la art. 16 alin. (2) din Lege.

ARTICOLUL 46

Vizita apărătorului

(1)   Persoanele private de libertate au dreptul de a primi oricând vizite ale apărătorului.

(2)  Intrevederea cu apărătorul se realizează în încăperi special amenajate, în condiţii de confidenţialitate, sub supraveghere vizuală.

(3)   Amenajarea şi dotarea spaţiilor destinate vizitei apărătorului, precum şi condiţiile în care se acordă vizita se stabilesc prin regulamentul prevăzut la art. 16 alin. (2) din Lege.

ARTICOLUL 47

Vizita altor persoane cu atribuţii oficiale

(1)  Vizitele notarilor publici şi ale executorilor judecătoreşti se desfăşoară în condiţiile art. 46 alin. (2) şi (3) din prezentul regulament.

(2)  Vizita persoanelor prevăzute la alin. (1) se efectuează în intervalul orar stabilit potrivit art. 38 alin. (2) din prezentul regulament. în situaţii excepţionale, cu aprobarea directorului unităţii, vizita se poate efectua şi în afara programului de vizite stabilit.

ARTICOLUL 48

Vizita reprezentanţilor diplomatici

(1)  Administraţia locului de deţinere informează persoanele private de libertate de cetăţenie străină despre posibilitatea de a lua legătura cu reprezentanţii diplomatici şi îi sprijină în vederea contactării acestora, în conformitate cu prevederile art. 53 din Lege.

(2)   Persoanele private de libertate cu altă cetăţenie decât cea română, precum şi apatrizii pot fi vizitate, cu informarea directorului unităţii, de către funcţionari ai reprezentanţelor diplomatice sau consulare, care le reprezintă interesele.

(3)   Vizitele se desfăşoară în timpul zilei, în condiţiile prevăzute la art. 46 alin. (2) şi (3) din prezentul regulament.

ARTICOLUL 49

Evidenţierea vizitelor apărătorului, reprezentanţilor diplomatici şi ale altor persoane cu atribuţii oficiale

Vizitele efectuate în condiţiile prevăzute la art. 46-48 din prezentul regulament se acordă în afara drepturilor reglementate prin ordin al ministrului justiţiei privind durata şi periodicitatea vizitelor, dar se consemnează în documentele de evidenţă de la sectorul vizită şi în modulul corespunzător din aplicaţia informatizată de gestiune a datelor despre persoanele private de libertate.

3. Dreptul de petiţionare şi la corespondenţă

ARTICOLUL 50

Dreptul de petiţionare

(1)  In baza dreptului de petiţionare, orice persoană privată de libertate poate, pentru apărarea drepturilor şi intereselor sale, să scrie şi să adreseze cereri, reclamaţii şi sesizări către orice persoană autorizată, instituţie, organizaţie guvernamentală, neguvernamentală, locală, centrală, naţională sau internaţională.

(2)  Persoanele private de libertate sunt informate cu privire la condiţiile de exercitare a dreptului de petiţionare, de îndată ce sunt primite în locurile de deţinere şi pe toată perioada executării pedepsei, de către personalul administraţiei ori de alte persoane autorizate.

(3)  Fiecare persoană privată de libertate are posibilitatea de a se adresa direct, în scris sau verbal, judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, directorului locului de deţinere ori persoanelor desemnate de acesta din urmă.

(4)  Persoanelor private de libertate li se asigură posibilitatea de a fi ascultate de judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, inspectori sau alţi reprezentanţi autorizaţi, fără prezenţa personalului locului de deţinere.

(5)  Audierea persoanelor private de libertate care solicită acest lucru este asigurată de judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, periodic, conform programului pe care îl stabileşte, precum şi de directorul locului de deţinere, săptămânal.

ARTICOLUL 51

Dreptul la corespondenţă

(1)   Orice persoană privată de libertate are dreptul de a trimite şi de a primi corespondenţă.

(2)   Dreptul la corespondenţă este nelimitat pentru toate categoriile de persoane private de libertate.

(3)   Corespondenţa primită de către persoana privată de libertate este supusă controlului antiterorist şi de specialitate.

(4)  In scopul prevenirii introducerii în penitenciar, prin intermediul corespondenţei, a drogurilor, substanţelor toxice, explozibililor sau altor asemenea obiecte a căror deţinere este interzisă, corespondenţa poate fi deschisă, fără a fi citită, în prezenţa persoanei condamnate.

ARTICOLUL 52

Cheltuielile ocazionate de exercitarea dreptului de petiţionare şi la corespondenţă

(1)   Cheltuielile ocazionate de exercitarea dreptului de petiţionare şi la corespondenţă sunt suportate de persoana privată de libertate care exercită acest drept.

(2)   Dacă persoanele private de libertate nu dispun de mijloacele băneşti necesare, cheltuielile pentru exercitarea dreptului de petiţionare şi la corespondenţă sunt suportate de către administraţia locului de deţinere, în conformitate cu dispoziţiile art. 46 alin. (5) din Lege. Sunt considerate persoane fără mijloace băneşti persoanele care nu au sau nu au avut în ultimele 30 de zile sume de bani disponibile în contul personal.

(3)   Cheltuielile ocazionate de exercitarea drepturilor de petiţionare şi la corespondenţă, prin trimiteri poştale în alt regim decât cel simplu, sunt suportate în totalitate de persoanele private de libertate.

ARTICOLUL 53

Distribuirea şi evidenţa materialelor destinate exercitării dreptului de petiţionare şi la corespondenţă

Procedura de distribuire a materialelor destinate exercitării dreptului de petiţionare şi la corespondenţă se aprobă prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

4. Dreptul la convorbiri telefonice

ARTICOLUL 54

Exercitarea dreptului

(1)   Orice persoană privată de libertate are dreptul de a efectua săptămânal, pe cheltuiala sa, cel puţin o convorbire telefonică de la telefoanele instalate în incinta locului de deţinere, cu persoane din exteriorul locului de deţinere, atât din ţară, cât şi din străinătate.

(2)  Sunt interzise deţinerea şi folosirea telefoanelor mobile de către persoanele private de libertate, în interiorul locului de deţinere.

5. Dreptul de a primi bunuri şi de a efectua cumpărături

ARTICOLUL 55

Exercitarea dreptului de a primi bunuri

(1)  Pachetele cu bunuri permise la păstrare de persoanele private de libertate se primesc cu prilejul vizitelor. Acestea se distribuie numai în cadrul sectorului de acordare a dreptului la vizită.

(2)   Sumele de bani primite de la familie sau de la alte persoane, precum şi cele descoperite cu ocazia controalelor asupra corespondenţei şi pachetelor se consemnează în fişa contabilă nominală şi pot fi folosite conform prevederilor art. 49 alin. (4) şi ale art. 63 din Lege.

(3)  Se interzice primirea de articole şi bunuri care ar putea pune în pericol siguranţa locului de deţinere, buna convieţuire sau sănătatea persoanelor private de libertate, de stupefiante, substanţe psihotrope, substanţe care conţin alcool, precum şi a celor a căror manipulare implică risc de deteriorare.

(4)  Articolele şi bunurile a căror primire nu este permisă se restituie imediat persoanei care Ie-a adus, cu excepţia celor care prin lege sunt interzise la deţinere, în privinţa cărora este informat organul competent.

(5)  Articolele şi bunurile sunt supuse controlului specific în prezenţa persoanelor private de libertate, înainte de a le fi predate.

(6)   Numărul şi greutatea pachetelor care pot fi primite de persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate, precum şi bunurile care pot fi primite, păstrate şi folosite de aceste persoane se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ARTICOLUL 56

Exercitarea dreptului de a efectua cumpărături

(1)  Persoanele private de libertate au dreptul de a cumpăra săptămânal de la punctele comerciale din incinta locurilor de deţinere, în limita a 1/2 din valoarea salariului minim brut pe economie, alimente, apă minerală, băuturi răcoritoare, ţigări şi alte bunuri de natura celor permise să fie primite, precum şi cele necesare exercitării drepturilor de petiţionare, la corespondenţă şi la convorbiri telefonice.

(2)   Medicul curant poate restricţiona cumpărarea de către persoanele private de libertate bolnave a unor alimente contraindicate în afecţiunile de care suferă ori a produselor din tutun.

6. Contactul cu exteriorul

ARTICOLUL 57

Informarea autorităţilor cu privire la prezenţa persoanelor private de libertate în diferite zone din afara locului de deţinere

In toate situaţiile în care persoanele private de libertate se află nesupravegheate de către personalul locului de deţinere, în diferite zone din afara acestuia, ca urmare a participării la activităţi lucrative sau la procesul de educaţie şi intervenţie psihosocială, sunt informate organele de poliţie din raza teritorială a acestor zone.

ARTICOLUL 58

Contactul cu diferite persoane şi organizaţii

Administraţia Naţională a Penitenciarelor încurajează şi susţine orice iniţiativă a organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, naţionale şi internaţionale, precum şi a persoanelor fizice care doresc să contribuie la activitatea de educaţie, intervenţie psihosocială şi asistenţă religioasă desfăşurată în locurile de deţinere sau să sprijine financiar astfel de acţiuni, dacă acestea nu contravin prevederilor legale şi regulilor privind siguranţa locului de deţinere.

ARTICOLUL 59

Relaţia cu mass-media

(1)  Directorul locului de deţinere poate aproba contactarea, inclusiv prin încuviinţarea de întâlniri, între reprezentanţii mass-media şi persoanele condamnate definitiv, cu acordul scris al persoanelor în cauză, în condiţiile în care nu se periclitează siguranţa locului de deţinere sau drepturile şi libertăţile persoanelor private de libertate.

(2)  In cazul nerespectării regulilor stabilite de administraţia locului de deţinere de către reprezentantul mass-media, pe timpul cât se află în locul de deţinere, directorul locului de deţinere poate întrerupe întâlnirea cu persoanele condamnate definitiv. In situaţii grave, în cazul în care reprezentantul mass-media   a  încălcat  în   mod repetat regulile stabilite de administraţia   locului de deţinere, directorul locului de deţinere poate anula aprobarea emisă.

(3) Intâlnirile cu reprezentanţii mass-media nu se calculează în numărul vizitelor la care are dreptul persoana privată de libertate.

ARTICOLUL 60

Accesul la mijloacele de informare în masă

Persoanele private de libertate, indiferent de regimul de executare în care sunt clasificate, au acces la mijloacele de informare în masă, prin intermediul radioului, televizorului, revistelor şi ziarelor, literatură beletristică şi de specialitate.

7. Căile de atac împotriva măsurilor luate de administraţia locului de deţinere

ARTICOLUL 61

Exercitarea drepturilor persoanelor private de libertate

(1)  Impotriva măsurilor referitoare la exercitarea drepturilor prevăzute în prezenta secţiune, dispuse de administraţia locului de deţinere, persoanele condamnate la pedepse privative de libertate pot face plângere la judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, în termen de 10 zile de la data când au luat cunoştinţă de măsura luată, în conformitate cu dispoziţiile art. 38 din Lege.

(2)   Persoana privată de libertate este ascultată, în mod obligatoriu, la locul de deţinere, de judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de   libertate.

(3)   Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate poate proceda la ascultarea oricărei alte persoane în vederea aflării adevărului.

(4)   Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate soluţionează plângerea, prin încheiere motivată, în termen de 10 zile de la primirea acesteia şi pronunţă una dintre următoarele soluţii:

a)   admite plângerea şi dispune anularea, revocarea sau modificarea măsurii luate de administraţia locului de deţinere;

b)  respinge plângerea, dacă aceasta este nefondată.

(5)  Incheierea judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate se comunică persoanei private de libertate în termen de două zile de la data pronunţării acesteia..

(6)   Impotriva încheierii judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate persoana privată de libertate poate introduce contestaţie la judecătoria în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere, în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

(7)   Contestaţia se judecă potrivit dispoziţiilor art. 460 alin. (2) -(5) din Codul de procedură penală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.

(8)  Hotărârea judecătoriei este definitivă.

SECŢIUNEA a 2-a

Obligaţiile şi interdicţiile persoanelor private de libertate

ARTICOLUL 62

Obligaţiile persoanelor private de libertate

Persoanele private de libertate au următoarele obligaţii:

a)  să se conformeze restricţiilor ce decurg din Lege, din prezentul regulament, din ordinele şi deciziile emise în baza acestora şi din regulamentul de ordine interioară al locului de deţinere;

b)  să execute dispoziţiile legale date de administraţia locului de deţinere;

c)  să se supună percheziţiei cu ocazia primirii în locul de deţinere, precum şi pe parcursul privării de libertate, ori de câte ori este necesar;

d)   să respecte regulile stabilite de administraţia locului de deţinere pe perioada cât au permisiune de ieşire din penitenciar;

e)  să se conformeze dispoziţiilor date de organele judiciare;

f)   să respecte regulile de igienă individuală şi colectivă, precum şi indicaţiile medicului;

g)   sa manifeste grijă faţă de integritatea bunurilor din proprietatea publică şi privată;

h) să respecte repartizarea pe camerele de deţinere;

i) să nu desfăşoare acţiuni care urmăresc aducerea de prejudicii administraţiei penitenciare sau altor persoane;

j) să respecte programul zilnic;

k) să manifeste o atitudine cuviincioasă faţă de orice persoană cu care intră în contact;

l) să aibă o ţinută decentă, curată şi îngrijită;

m) să îndeplinească în bune condiţii activităţile la care participă;

n) să asigure şi să menţină ordinea şi curăţenia în camerele de deţinere şi în celelalte locuri în care au acces.

ARTICOLUL 63

Interdicţiile persoanelor private de libertate

Persoanelor private de libertate le sunt interzise:

a)   exercitarea de acte de violenţă asupra personalului, persoanelor care execută misiuni la locul de deţinere sau care se află în vizită, asupra celorlalte persoane private de libertate, precum şi asupra oricăror alte persoane;

b)   organizarea, sprijinirea sau participarea la revolte, răzvrătiri, acte de nesupunere pasive sau active ori alte acţiuni violente, în grup, de natură să pericliteze ordinea, disciplina şi siguranţa locului de deţinere;

c)   iniţierea sau participarea la acte de sustragere de la executarea măsurilor privative de libertate;

d)  deţinerea, comercializarea sau consumul de stupefiante, băuturi alcoolice ori de substanţe toxice sau ingerarea fără prescripţie medicală a unor medicamente de natură a crea tulburări de comportament;

e)  sustragerea în orice mod de la executarea unei sancţiuni disciplinare;

f)  instigarea altor persoane private de libertate la săvârşirea de abateri disciplinare;

g)  stabilirea de relaţii cu persoane private de libertate sau persoane din interiorul ori exteriorul locului de deţinere, cu scopul de a împiedica înfăptuirea justiţiei sau aplicarea normelor regimului de executare a măsurilor privative de libertate;

h) sustragerea sau distrugerea unor bunuri sau valori de la locul de muncă ori aparţinând locului de deţinere, personalului, persoanelor care execută activităţi în locul de deţinere sau se află în vizită, precum şi a bunurilor aparţinând altor persoane, inclusiv celor private de libertate;

i) prezenţa în zone interzise sau la ore nepermise în anumite spaţii din locul de deţinere, stabilite prin regulamentul de ordine interioară, precum şi nerespectarea orei de revenire în locul de deţinere;

j) procurarea sau deţinerea de bani, medicamente, telefoane mobile, bunuri sau alte valori în alte condiţii decât cele admise;

k) substituirea identităţii unei alte persoane;

l) împiedicarea cu intenţie a desfăşurării programelor care se derulează în locul de deţinere;

m) confecţionarea şi deţinerea de obiecte interzise;

n) obţinerea sau încercarea de obţinere, prin violenţă, constrângere, promisiuni, servicii, cadouri sau alte mijloace, de avantaje morale ori materiale de la personal, de la persoanele care execută misiuni la locul de deţinere sau care se află în vizită ori de la celelalte persoane private de libertate, precum şi de la oricare altă persoană;

o) comunicarea cu exteriorul, în alte condiţii şi prin alte metode decât cele stabilite prin reglementările în vigoare;

p) ameninţarea personalului, a persoanelor care execută misiuni la locul de deţinere sau care se află în vizită, a celorlalte persoane private de libertate, precum şi a oricăror alte persoane;

q) utilizarea în mod necorespunzător sau în alte scopuri a bunurilor puse la dispoziţie de administraţia locului de deţinere;

r) autoagresiunea în orice mod şi prin orice mijloace;

s) tulburarea liniştii după ora stingerii până la deşteptare;

ş) practicarea jocurilor de noroc cu scopul de a obţine foloase;

t) fumatul în alte locuri decât cele permise;

ţ) exprimarea, în public, prin gesturi sau acte obscene ori care atrag oprobriul;

u) orice manifestare cu caracter discriminatoriu, care aduce atingere demnităţii umane prin deosebirea, excluderea, restricţia sau preferinţa pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării în condiţii de egalitate a drepturilor fundamentale.

CAPITOLUL IV

Primirea şi înregistrarea persoanelor private de libertate

ARTICOLUL 64

Documentele pe care le conţine dosarul individual la primirea în locul de deţinere

(1)   Persoanele private de libertate sunt primite în locurile de deţinere cu dosarele individuale prevăzute de art. 29 alin. (2) din Lege, în baza mandatului de executare a pedepsei închisorii sau detenţiunii pe viaţă ori a mandatului de arestare preventivă sau a ordonanţei de reţinere, după stabilirea identităţii acestora şi verificarea valabilităţii şi autenticităţii documentelor.

(2)   Mandatul de arestare preventivă sau mandatul de executare a pedepsei sunt, după caz, însoţite de copia hotărârii de condamnare, copia cazierului judiciar, procesul-verbal de introducere în arest, fişa de cunoaştere individuală, fişa medicală, acte de identitate, fotografie faţă şi profil, fişă dactiloscopică şi adresa de predare a persoanei private de libertate.

(3)  Fişa de cunoaştere individuală cuprinde menţiuni privind gradul de risc al persoanei primite, apartenenţa la grupări de crimă organizată sau teroriste, modul de comportare în societate, dacă a fost dată în urmărire, dacă s-a opus reţinerii sau arestării sau dacă a fost consumatoare de droguri.

(4)   Pentru minori şi tineri, dosarul cuprinde şi foaia matricolă şcolară, certificatul de calificare, ancheta socială şi referatul de evaluare întocmit de Serviciul de probaţiune, după caz.

(5)   Pentru primirea persoanelor private de libertate în penitenciarele-spital este necesară recomandarea de internare din partea medicului sau o dispoziţie a organului judiciar. In caz de urgenţă, se va proceda la internarea persoanei private de libertate în cea mai apropiată unitate spitalicească din subordinea Ministerului Sănătăţii Publice.

(6)  Administraţia locului de deţinere poate respinge motivat primirea persoanelor private de libertate în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de alin. (1) şi (5).

(7)  In cazul în care la primirea în locul de deţinere nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de alin. (2)-(4), administraţia locului de deţinere va primi persoana privată de libertate, urmând ca documentele care trebuiau să o însoţească să fie transmise în cel mai scurt timp de autorităţile responsabile.

ARTICOLUL 65

Fotografierea, amprentarea şi prelevarea de probe biologice

Persoanele private de libertate sunt obligate să se supună amprentării, fotografierii şi prelevării probelor biologice, în cadrul procedurilor legale, cu ocazia primirii în locurile de deţinere şi ori de câte ori este nevoie.

ARTICOLUL 66

Inregistrarea primirii

(1)  Datele de identitate, anul, luna, ziua şi ora primirii, actul în baza căruia s-a făcut primirea persoanei private de libertate şi autoritatea care l-a emis se consemnează în registrul prevăzut de art. 79 lit. a) din Lege.

(2)    Personalul desemnat care participă la primirea persoanelor private de libertate efectuează operaţiunile şi întocmeşte documentele stabilite prin regulamentul prevăzut de art. 16 alin. (2) din Lege.

(3)   In cazul în care persoana privată de libertate se prezintă la locul de deţinere din întreruperea executării pedepsei sau după evadare, conducerea locului de deţinere întocmeşte un proces-verbal, care se depune la dosarul individual al persoanei.

ARTICOLUL 67

Dosarul individual al persoanei private de libertate

(1)   Dosarul individual al persoanei private de libertate, prevăzut la art. 78 alin. (1) din Lege, conţine documentele şi informaţiile cu privire la situaţia sa juridică şi conduita adoptată pe toată perioada deţinerii, inclusiv cele privind existenţa unor abateri şi sancţiuni disciplinare.

(2)  Dosarul individual însoţeşte persoana privată de libertate până la punerea sa în libertate.

(3)   Dosarul individual este confidenţial şi se păstrează în deplină siguranţă de administraţia locului de deţinere, fiind accesibil numai persoanelor şi organelor autorizate conform legii.

(4)   Persoana condamnată sau oricare altă persoană, cu acordul persoanei condamnate, are acces la dosarul individual, la dosarul medical şi la rapoartele de incident şi poate obţine, la cerere, fotocopii ale acestora. Consultarea documentelor prevăzute în alin. (1) se face în prezenţa unei persoane desemnate de directorul penitenciarului, în conformitate cu dispoziţiile art. 42 din Lege.

(5)   Cheltuielile ocazionate de fotocopierea documentelor sunt suportate de persoana privată de libertate care exercită acest drept.

(6)   Dacă persoanele private de libertate nu dispun de mijloacele băneşti necesare, cheltuielile prevăzute la alin. (5) sunt suportate de către administraţia locului de deţinere, în conformitate cu dispoziţiile art. 46 alin. (5) din Lege. Sunt considerate persoane fără mijloace băneşti persoanele care nu au sau nu au avut în ultimele 30 de zile sume de bani disponibile în contul personal.

(7)   Directorul locului de deţinere stabileşte prin decizie categoriile de personal penitenciar care au acces la dosarul individual, în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

ARTICOLUL 68

Protecţia datelor cu caracter personal

(1)  Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în exercitarea atribuţiilor care îi revin, utilizează şi poate crea, în condiţiile legii, aplicaţii informatizate de gestiune a datelor referitoare la realizarea scopului pedepsei, precum şi a datelor referitoare la activităţi conexe şi auxiliare acesteia.

(2)  Administraţia Naţională a Penitenciarelor adoptă măsurile tehnice şi organizatorice necesare protejării datelor cu caracter personal ale persoanelor private de libertate împotriva oricăror distrugeri, pierderi, modificări, dezvăluiri sau acces neautorizat.

ARTICOLUL 69

Organizarea spaţiilor pentru primirea persoanelor private de libertate

In toate locurile de deţinere se amenajează locuri de primire a persoanelor private de libertate care să asigure condiţii pentru identificarea şi verificarea documentelor, efectuarea percheziţiei corporale amănunţite, echipare, vizită medicală sumară, măsuri igienico-sanitare, precum şi posibilitatea separării până la repartizarea pe camere.

ARTICOLUL 70

Controlul persoanei private de libertate şi al bagajelor acesteia

(1)  Inainte de efectuarea percheziţiei corporale amănunţite, persoanele private de libertate sunt informate cu privire la bunurile care pot fi păstrate asupra lor, bunurile care sunt interzise şi consecinţele care decurg din nedeclararea şi păstrarea lor în ascuns.

(2)   După efectuarea percheziţiei, bunurile, obiectele de valoare şi sumele de bani care se ridică de la persoanele private de libertate se inventariază şi se păstrează prin grija administraţiei locului de deţinere sau, la cererea scrisă a acestora, sunt predate familiei ori depuse la instituţii autorizate să le păstreze.

(3)   Bunurile şi obiectele de valoare găsite asupra persoanelor private de libertate, cu ocazia primirii în locul de deţinere, după inventariere, sunt consemnate în bonuri de primire în păstrare.

(4)   Sumele de bani declarate de persoanele private de libertate şi cele ridicate la primirea în locul de deţinere se consemnează în fişa contabilă nominală şi pot fi folosite în condiţiile prevăzute la art. 49 alin. (4) şi art. 63 din Lege.

ARTICOLUL 71

Măsuri igienico-sanitare

(1)   La primirea în locurile de deţinere, persoanele private de libertate sunt supuse îmbăierii, vizitei medicale sumare, iar, după caz, unor măsuri igienico-sanitare adecvate pentru intrarea în colectivitate, potrivit normelor stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice. Persoanele private de libertate poartă ţinută civilă, indiferent de regimul de executare a pedepselor privative de libertate, în conformitate cu dispoziţiile art. 34 din Lege.

(2)   Cu această ocazie, persoana privată de libertate primeşte un set de produse igienico-sanitare al cărui conţinut este prevăzut prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

ARTICOLUL 72

Confirmarea comunicării despre prezenţa persoanei private de libertate în locul de deţinere

Conţinutul procesului-verbal, în care este consemnată comunicarea locului de deţinere către persoana desemnată de persoana condamnată, în conformitate cu dispoziţiile art. 29 alin. (5) din Lege, se aduce la cunoştinţa acesteia, sub semnătură, şi se depune la dosarul individual.

ARTICOLUL 73

Informarea iniţială cu privire la regulile de comportare, drepturile şi obligaţiile persoanei private de libertate

(1) Prevederile Codului penal, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Codului de procedură penala, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la executarea pedepselor privative de libertate, Legea, prezentul regulament, ordinele emise în temeiul Legii, Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, precum şi regulamentul de ordine interioară a penitenciarului sunt puse la dispoziţie persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate, în limba română sau în limba pe care o înţeleg, imediat după primirea în penitenciar.

(2)   Directorul locului de deţinere sau persoana desemnată de acesta aduce la cunoştinţa persoanelor private de libertate, sub semnătură, regulile de comportare, drepturile şi obligaţiile pe care le au, facilităţile, stimulentele şi recompensele ce se pot acorda, sancţiunile disciplinare care se pot aplica, precum şi situaţiile în care se pot folosi mijloacele de constrângere şi imobilizare.

(3)   Persoanelor private de libertate de altă cetăţenie li se înmânează un document care să cuprindă informaţiile prevăzute la alin. (1), redactat în limba pe care o cunosc sau într-o limbă de circulaţie internaţională.

ARTICOLUL 74

Evaluarea medicală

După primire, în termen de 72 de ore, medicul locului de deţinere efectuează examenul clinic complet, putând fi solicitate investigaţii paraclinice, astfel încât în cel mult 21 de zile să se stabilească starea de sănătate şi cerinţele de asistenţă medicală ori de hrană suplimentare, precum şi capacitatea de muncă, consemnând constatările în dosarul medical. Menţiunile privind capacitatea de muncă se consemnează şi în documentele de evidenţă operativă.

ARTICOLUL 75

Măsuri determinate de supraaglomerare

(1)  In cazul în care capacitatea legală de cazare a locului de deţinere subordonat Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor este depăşită, directorul are obligaţia de a informa directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în vederea redistribuirii persoanelor private de libertate în alte locuri de deţinere.

(2)   Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor stabileşte dacă transferul se impune, cu precizarea locului de deţinere unde va fi transferat.

CAPITOLUL V

Repartizarea persoanelor private de libertate

ARTICOLUL 76

Cazarea în perioada de carantină şi observare

(1)   După primirea în locul de deţinere, persoanele private de libertate se repartizează în secţia pentru carantină şi observare.

(2)  Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt cazate separat pe camere, în raport de sex, vârstă, stare de sănătate, situaţie juridică, natura infracţiunii, precum şi de alte cerinţe legale, de ordine interioară sau de siguranţă.

ARTICOLUL 77

Activităţi de evaluare şi intervenţie iniţială

(1)  In perioada de carantină şi observare se studiază comportamentul şi personalitatea persoanelor private de libertate, se efectuează examene medicale, activităţi de educaţie sanitară, examene psihologice, se evaluează necesităţile educaţionale, mediul sociocultural de provenienţă, în scopul formulării diagnosticului şi prognozei criminologice, precum şi gradul de adaptabilitate la privarea de libertate.

(2)   Serviciul de educaţie şi intervenţie psihosocială întocmeşte şi urmăreşte punerea în aplicare, pentru fiecare persoana privată de libertate nou-primită, planul de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică, prin care se precizează activităţile şi programele în care aceasta urmează a fi inclusă pe perioada deţinerii, document care se completează şi se modifică ori de câte ori este necesar.

ARTICOLUL 78

Măsuri de informare şi documentare

(1)  La nivelul fiecărei camere pentru carantină şi observare, al secţiilor de deţinere, al cluburilor sau în alte locuri accesibile persoanelor private de libertate sunt disponibile mape documentare, care cuprind dispoziţiile legale şi documentele prevăzute la art. 43 alin. (1) din Lege şi regulile de comportament igienico-sanitar.

(2)   La încheierea perioadei de carantină şi observare, persoana privată de libertate semnează procesul-verbal prevăzut în art. 43 alin. (4) din Lege, document care se depune la dosarul individual.

ARTICOLUL 79

Stabilirea regimului şi planificarea etapelor de executare a pedepsei privative de libertate

(1)  Comisia prevăzută la art. 14 din Lege, al cărei secretar este şeful biroului evidentă, cu respectarea dispoziţiilor art. 20 alin. (1) şi (2), art. 21, art. 22 alin. (1), art. 23 alin. (1) şi (2), art. 24 alin. (1) şi art. 25 din Lege, luând în considerare şi rezultatele obţinute în perioada de carantină şi observare, consemnate în fişele de cunoaştere, stabileşte şi repartizează persoana privată de libertate tntr-un regim de executare şi planifică executarea principalelor etape ale executării pedepsei.

(2)   Planificarea principalelor etape ale executării pedepsei urmăreşte adaptarea normelor privative de libertate la profilul psihosocial al persoanei în cauză, implicarea responsabilă a acesteia în propria reabilitare socială şi creşterea şanselor de reinserţie socială.

(3)   Stabilirea regimului de executare se realizează în termen de cel mult 30 de zile de la primirea în locul de deţinere, iar în cazuri excepţionale perioada se poate prelungi cu maximum 10 zile.

(4)   După rămânerea definitivă a soluţiei comisiei, în conformitate cu prevederile art. 25 din Lege, aceasta se pune în aplicare de către director când repartizarea se face în acelaşi loc de deţinere sau de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, atunci când repartizarea presupune transferul într-un alt loc de deţinere.

ARTICOLUL 80

Repartizarea categoriilor speciale de persoane private de libertate

(1)  La repartizarea pe secţii şi camere de deţinere se ţine seama de asigurarea unei protecţii corespunzătoare a minorilor şi tinerilor, a celor cu afecţiuni psihice sau dizabilităţi, a persoanelor vulnerabile, a nefumătorilor, a persoanelor prevăzute de art. 17 din Lege, precum şi a celor care din motive obiective trebuie protejate de celelalte categorii de persoane private de libertate.

(2)  Pe lângă criteriile prevăzute la alin. (1), la repartizarea pe secţii şi camere de deţinere se ţine cont şi de măsurile de siguranţă, de asigurare a ordinii şi disciplinei, care trebuie luate faţă de persoanele private de libertate cu grad sporit de risc.

(3)  Constituie criterii pentru stabilirea gradului sporit de risc:

a)  tipul infracţiunilor comise anterior, dacă acestea denotă o personalitate agresivă, violentă, antisocială şi prezintă risc pentru siguranţa locului de deţinere;

b)   comiterea unor acte care atentează la viaţa sau integritatea persoanelor, la libertatea sexuală sau la proprietate, în moduri sau forme violente;

c)   apartenenţa la grupuri infracţionale organizate sau la organizaţii teroriste;

d)   participarea activă la revolte, răzvrătiri, agresiuni fizice, ameninţări sau alte manifestări violente;

e)   comiterea unor abateri disciplinare grave sau în mod repetat;

f)   introducerea sau deţinerea de arme sau materiale explozive în locul de deţinere, precum şi deţinerea de droguri, substanţe toxice, periculoase sau alte obiecte interzise.

CAPITOLUL VI

Condiţiile de detenţie

ARTICOLUL 81

Cazarea

(1)   Administraţia Naţională a Penitenciarelor ia toate măsurile necesare pentru creşterea progresivă a numărului spaţiilor de cazare individuală.

(2)   Persoanele private de libertate sunt cazate individual sau în comun.

(3)  Normele minime obligatorii privind condiţiile de cazare a persoanelor private de libertate se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.

(4)   Reamenajarea spaţiilor de deţinere existente şi construirea spaţiilor de deţinere noi se face cu respectarea prevederilor alin. (1) şi a recomandărilor instituţiilor europene competente în materie, în special a Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane ori Degradante.

(5)  Camerele permit iluminatul natural şi artificial, aerisirea şi sunt dotate cu instalaţii de încălzire şi utilităţi igienico-sanitare.

(6)   Condiţiile de cazare în penitenciarele-spital trebuie să respecte normele sanitare stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice.

(7)   Persoanele private de libertate au acces autorizat la lumină artificială în funcţie de regimul de executare a pedepsei. Prin acces autorizat la lumină se înţelege accesul efectiv al persoanelor private de libertate la comutatorul de lumină.

ARTICOLUL 82

Amenajarea şi dotarea camerelor de cazare

(1)   Fiecărei persoane private de libertate i se asigură pat individual şi cazarmamentul necesar, în funcţie de anotimp şi în conformitate cu normele sanitare în vigoare.

(2)  Camerele de cazare sunt dotate cu mobilier, astfel încât să permită persoanei private de libertate păstrarea bunurilor şi obiectelor personale, precum şi desfăşurarea unor activităţi de educaţie.

(3)  Grupurile şi instalaţiile sanitare din camerele de deţinere trebuie să permită fiecărei persoane private de libertate să îşi satisfacă nevoile fiziologice, ori de câte ori este necesar, în condiţii de igienă şi intimitate.

ARTICOLUL 83

Asigurarea condiţiilor pentru igiena individuală şi colectivă

(1)  Regulile de igienă individuală şi colectivă, precum şi alte măsuri stabilite de medicul locului de deţinere sunt obligatorii pentru toate persoanele private de libertate.

(2)   Fiecărei persoane private de libertate i se asigură condiţii de folosire a surselor de apă curentă şi a articolelor de toaletă pentru menţinerea igienei. Bărbaţii au posibilitatea să se bărbierească zilnic, iar femeile pot păstra şi folosi produse cosmetice autorizate prin decizia directorului locului de deţinere.

(3)  Persoanelor private de libertate li se asigură posibilitatea să facă baie cel puţin de două ori pe săptămână. Au posibilitatea îmbăierii zilnice cei care îşi desfăşoară activitatea în locuri cu risc epidemiologie crescut sau în brice alte locuri, dacă situaţia o impune.

(4)   Articolele de toaletă şi igienă se asigură de către administraţia locului de deţinere, în limita normelor stabilite prin ordin al ministrului justiţiei. Aceste articole pot fi suplimentate pe cheltuiala proprie de către persoana privată de libertate, prin cumpărare de la punctul comercial amenajat în interiorul locului de deţinere.

(5)   Administraţia penitenciară derulează programe de informare, educaţie sanitară şi de prevenire a bolilor cu transmitere sexuală, contagioase, a consumului de droguri, precum şi de punere la dispoziţia persoanelor private de libertate a mijloacelor de protecţie împotriva bolilor cu transmitere sexuală.

(6)   Programele prevăzute la alin. (5) pot fi derulate în colaborare cu organizaţiile guvernamentale sau neguvernamentale cu experienţă în implementarea acestora.

ARTICOLUL 84

Sistemele de siguranţă şi iluminatul de veghe

(1)  Toate spaţiile de cazare sunt prevăzute cu sisteme de supraveghere şi siguranţă, în raport de necesităţile impuse de tipul regimului de executare.

(2)   Pe timpul nopţii, în funcţie de regimul de executare aplicat, se poate folosi iluminatul de veghe în scopul asigurării supravegherii.

ARTICOLUL 85

Echipamentul persoanelor private de libertate

(1)   Persoanelor private de libertate care nu posedă îmbrăcăminte şi încălţăminte personală adecvată li se asigură de către administraţia locului de deţinere ţinută în funcţie de climă şi anotimp.

(2)  Ţinuta asigurată de administraţia locului de deţinere, prin caracteristicile sale, nu trebuie să fie umilitoare sau degradantă.

(3)  Persoanele private de libertate pot folosi îmbrăcămintea, lenjeria intimă şi încălţămintea personală.

(4)   Persoanele private de libertate internate în spitale şi infirmerii sunt echipate conform normelor medicale sanitare în vigoare.

(5)   Prezentarea persoanelor private de libertate în faţa organelor judiciare, a altor autorităţi sau instituţii ale administraţiei centrale şi locale se realizează în ţinută decentă.

(6)   Normele de echipare şi durata de folosinţă a ţinutei asigurate de administraţia locului de deţinere sunt stabilite prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(7)  Ţinuta persoanelor private de libertate este înlocuită la expirarea duratei de folosinţă, stabilită conform dispoziţiilor alin. (6), precum şi ori de câte ori este necesar din cauza degradării acesteia.

(8)  Ţinuta persoanelor private de libertate, personală sau asigurată de administraţia locului de deţinere, nu trebuie să fie asemănătoare cu uniforma personalului.

ARTICOLUL 86

Alimentaţia persoanelor private de libertate

(1)   Administraţia locului de deţinere asigură persoanelor private de libertate, de 3 ori pe zi, o hrană variată, corespunzătoare calitativ şi cantitativ regulilor de dietă, conform stării de sănătate sau naturii muncii prestate, după caz.

(2)   Pentru persoanele private de libertate bolnave se asigură numărul de mese şi regimul alimentar prescris de medicul locului de deţinere.

(3)   Persoanelor private de libertate însărcinate sau celor care alăptează, precum şi copiilor care rămân cu mama până în momentul plasării lor în mediul familial ori în instituţii de ocrotire specializate li se asigură hrana în mod corespunzător stării lor fiziologice, la recomandarea medicului locului de deţinere.

(4)   Administraţia locului de deţinere asigură condiţii de servire a hranei, de regulă în spaţii special amenajate, precum şi vesela necesară pentru prepararea, distribuirea şi servirea hranei, potrivit normelor stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice.

(5)    Prepararea hranei se face sub controlul şi supravegherea personalului de specialitate în domeniu.

(6)   Personalul medical este obligat să verifice zilnic modul de respectare a condiţiilor de preparare, distribuire şi servire a hranei, calitatea acesteia şi să aducă de îndată la cunoştinţa directorului locului de deţinere neajunsurile constatate, care va lua măsurile necesare.

(7)   Administraţia locului de deţinere poate externaliza serviciul de preparare a hranei.

CAPITOLUL VII

Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii comune

ARTICOLUL 87

Noţiunea de regim de executare a pedepselor privative de libertate

(1)   Persoanele private de libertate se supun regimului de executare stabilit pentru categoria din care fac parte. Acesta cuprinde totalitatea regulilor, drepturilor, obligaţiilor, programelor şi activităţilor care urmăresc realizarea unei bune convieţuiri, astfel încât să încurajeze comportamente, atitudini şi abilităţi care să influenţeze reintegrarea socială a persoanelor private de libertate.

(2)   Regimurile de executare se diferenţiază prin gradul de limitare a libertăţii de mişcare a persoanelor private de libertate şi activitatea zilnică, în raport de situaţia juridică, starea sănătăţii, vârsta, categoria în care au fost clasificate şi comportarea în timpul executării pedepsei.

(3)   Pe întreaga durată a executării pedepsei, administraţia locului de deţinere asigură supravegherea, observarea şi asistenţa persoanelor private de libertate de către educatori, psihologi, asistenţi sociali şi consilieri de probaţiune, medici, jurişti, personal specializat cu aplicarea regimului şi siguranţa deţinerii, preoţi şi alte persoane calificate din interiorul şi exteriorul locului de deţinere.

(4)   Pregătirea persoanelor private de libertate în vederea liberării începe imediat după primirea în locul de deţinere şi se desfăşoară progresiv, oricare ar fi durata pedepsei şi regimul de executare.

ARTICOLUL 88

Procedura stabilirii regimului de executare

(1)   Membrii comisiei prevăzute de art. 14 din Lege, cu ocazia stabilirii regimului de executare a persoanelor private de libertate, au în vedere:

a)  vârsta;

b)  durata pedepsei privative de libertate;

c)  conduita persoanei condamnate, inclusiv în perioadele de detenţie anterioare;

d)   gradul de risc pentru siguranţa locului de deţinere, pentru celelalte persoane private de libertate şi pentru personal;

e)   abilităţile necesare includerii în diferite programe de educaţie şi intervenţie psihosocială;

f)  disponibilitatea de a presta muncă şi de a urma cursuri de calificare;

g)  starea de sănătate.

(2)  In raport cu prevederile alin. (1) şi ale art. 25 din Lege, fiecare membru al comisiei propune motivat regimul de executare.

(3)   Stabilirea regimului se face prin votul deschis al majorităţii membrilor comisiei, în funcţie de propunerile formulate.

(4)   Propunerile membrilor comisiei, motivaţiile şi decizia finală a comisiei, pentru fiecare caz în parte, se consemnează într-un proces-verbal, care se înregistrează într-un registru de procese-verbale.

(5)   Decizia membrilor comisiei se consemnează într-un proces-verbal de aducere la cunoştinţă, întocmit în două exemplare. Un exemplar al procesului-verbal de aducere la cunoştinţă a deciziei se înmânează persoanei private de libertate, iar celălalt, din care să rezulte luarea la cunoştinţă, se depune la dosarul individual.

(6) Structura şi conţinutul procesului-verbal de aducere la cunoştinţă a deciziei se stabileşte prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

ARTICOLUL 89

Sesizarea judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate

(1)   Persoana condamnată, nemulţumită de regimul de executare stabilit de comisie, poate formula, în scris, plângere la judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, în termen de 3 zile de la data când a luat cunoştinţă de regimul de executare a pedepsei stabilit, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2) din Lege.

(2)   Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate ascultă, în mod obligatoriu, persoana condamnată, soluţionează plângerea în termen de 15 zile de la data primirii acesteia şi pronunţă prin încheiere motivată una dintre următoarele soluţii:

a)   admite plângerea şi dispune modificarea regimului de executare stabilit de comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate;

b)  respinge plângerea, dacă aceasta este nefondată.

(3)   O copie de pe încheierea judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate se comunică persoanei condamnate, în termen de cel mult două zile de la pronunţare.

ARTICOLUL 90

Punerea în aplicare a hotărârii de stabilire a regimului de executare

(1)   Hotărârea de stabilire a regimului de executare devine executorie:

a)   la data expirării termenului prevăzut în art. 89 alin. (1) din prezentul regulament;

b)   la data expirării termenului de 3 zile de la comunicarea încheierii judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, în conformitate cu dispoziţiile art. 25 alin. (6) din Lege;

c)   la data pronunţării hotărârii instanţei de judecată având ca obiect contestaţia împotriva încheierii judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, în conformitate cu dispoziţiile art. 25 alin. (6) din Lege.

(2)  Copiile documentelor prevăzute la alin. (1) se depun la dosarul individual.

(3)   Menţiunile despre regimul de executare se fac în dosarul individual, în aplicaţiile informatizate şi în celelalte documente operative stabilite prin regulamentul prevăzut de art. 16   alin. (2) din Lege.

ARTICOLUL 91

Schimbarea regimului de executare

(1)  Schimbarea regimului de executare a pedepsei privative de libertate se realizează în conformitate cu dispoziţiile art. 26 din Lege.

(2)   Persoana privată de libertate sau comisia pentru individualizarea regimului, după executarea a 6 luni într-un anumit regim, poate sesiza judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, în vederea schimbării regimului de executare. Persoana privată de libertate este încunoştinţată despre data când poate solicita schimbarea regimului de executare.

(3)   Comisia poate sesiza judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, în vederea schimbării regimului de executare într-unui mai sever, înainte de împlinirea termenului de 6 luni, dacă persoana privată de libertate a comis o infracţiune sau o abatere disciplinară gravă, care o face incompatibilă cu regimul în care execută pedeapsa privativă de libertate, şi dacă prin conduita sa afectează grav convieţuirea normală în penitenciar sau siguranţa acestuia.

(4)   Sesizarea de către comisie se realizează după întocmirea unui raport în care sunt menţionate conduita persoanei şi eforturile depuse de aceasta pentru reintegrarea socială, raport care se aduce la cunoştinţa persoanei private de libertate, în conformitate cu dispoziţiile art. 26 alin. (1) din Lege.

(5)  Dispoziţiile art. 88 din prezentul regulament se aplică în mod corespunzător.

(6)   Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate hotărăşte asupra cererii de schimbare a regimului de executare, printr-o încheiere motivată, în termen de 15 zile de la primirea cererii sau sesizării, numai după ascultarea persoanei în cauză. Incheierea motivată se comunică persoanei condamnate, în termen de două zile de la data pronunţării acesteia, în conformitate cu dispoziţiile art. 26 alin. (5)-(7) din Lege.

(7)   Impotriva încheierii judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, persoana condamnată poate introduce contestaţie la judecătoria în a cărei circumscripţie se află penitenciarul, în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii.

(8)  Copiile documentelor prevăzute la alin. (1) se depun în dosarul individual.

(9)  Menţiuni despre schimbarea regimului de executare se fac în dosarul individual, în aplicaţiile informatizate şi în celelalte documente operative stabilite prin regulamentul prevăzut de art. 16 alin. (2) din Lege.

SECŢIUNEA a 2-a

Regimurile de executare

1. Regimul de maximă siguranţă

ARTICOLUL 92

Noţiunea de regim de maximă siguranţă

Regimul de maximă siguranţă constă în asigurarea unor măsuri stricte de pază, supraveghere şi escortare, restrângerea libertăţii de mişcare a persoanelor private de libertate, menţinerea ordinii şi disciplinei, concomitent cu desfăşurarea unor activităţi educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, care să dea posibilitatea trecerii în regimul de executare imediat inferior ca grad de severitate.

ARTICOLUL 93

Categoriile de persoane private de libertate cărora li se aplică regimul de maximă siguranţă

(1)   Regimul de maximă siguranţă se aplică persoanelor condamnate la pedeapsa detenţiunii pe viaţă şi persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani, în conformitate cu dispoziţiile de la art. 20 alin. (1) din Lege.

(2)  Regimul de maximă siguranţă se aplică şi persoanelor private de libertate, clasificate iniţial în alt regim de executare, care au comis o infracţiune sau o abatere disciplinară gravă pe timpul executării pedepsei şi care, prin conduita lor, afectează desfăşurarea normală a activităţilor în locul de deţinere ori siguranţa acestuia.

ARTICOLUL 94

Locul de executare

Regimul de maximă siguranţă se execută în penitenciare anume destinate sau în secţii special amenajate în celelalte penitenciare.

ARTICOLUL 95

Cazarea şi amenajarea spaţiilor de deţinere

(1)   Persoanele private de libertate care execută pedeapsa într-un astfel de regim sunt cazate, de regulă, individual, în camere amenajate asemănător cu celelalte spaţii de cazare, asigurându-se iluminatul natural, aerisirea, încălzirea, apa potabilă şi alte dotări necesare igienei individuale.

(2)  Persoanele private de libertate clasificate în regimul de maximă siguranţă pot fi cazate în comun, atunci când starea de sănătate sau participarea la diferite programe de influenţare a comportamentului o impun, cu condiţia ca numărul acestora să nu fie mai mare de 10.

(3)  Amenajarea şi dotarea spaţiilor de deţinere sunt stabilite în regulamentul prevăzut la art. 16 alin. (2) din Lege.

(4)  Secţiile, camerele şi locurile unde persoanele private de libertate desfăşoară diferite activităţi sunt permanent închise şi asigurate.

ARTICOLUL 96

Programul zilnic

(1)  Programul zilnic este riguros stabilit şi cuprinde activităţi administrative, lucrative, plimbare, asistenţă medicală, activităţi de educaţie şi intervenţie psihosocială, asistenţă religioasă şi timp de odihnă.

(2)   Persoanele private de libertate care nu prestează muncă sau nu participă la alte activităţi pot desfăşura în comun, în limita a minimum 3 ore, activităţi de plimbare, educaţie şi intervenţie psihosocială, sportive şi religioase.

(3)  Servitul hranei de către această categorie de persoane private de libertate se realizează în camerele de deţinere sau în spaţii special amenajate.

(4)   Asistenţa medicală se asigură de personal medical anume desemnat, în spaţii amenajate, de regulă în interiorul secţiei de maximă siguranţă. La solicitarea personalului medical, asistenţa medicală este acordată în prezenţa personalului de pază. In cazuri deosebite, la solicitarea medicului curant, persoanele private de libertate pot fi internate în infirmerii sau spitale.

ARTICOLUL 97

Plimbarea

(1)   Persoanele private de libertate care nu prestează muncă sau nu desfăşoară activităţi de instruire şcolară şi formare profesională au dreptul la o plimbare zilnică de cel puţin două ore, în curţi special amenajate în aer liber.

(2)   Persoanele care prestează o muncă, participă la programe de educaţie sau intervenţie psihosocială au dreptul la cel puţin o oră de plimbare zilnică.

(3)   Persoanele clasificate în acest regim, aflate în executarea sancţiunii disciplinare cu izolarea, au dreptul la plimbare zilnică de cel puţin o oră, în curţi special amenajate în aer liber.

(4)   Modul de amenajare şi dotarea curţilor destinate activităţii de plimbare a acestei categorii de persoane private de libertate sunt stabilite prin regulamentul prevăzut la art. 16 alin. (2) din Lege.

ARTICOLUL 98

Munca

Persoanele private de libertate care au o comportare bună şi respectă regulile de ordine interioară pot presta o muncă, dacă sunt apte, în grupuri mici, în interiorul locului de deţinere, în spaţii prevăzute cu dispozitive de închidere sigure şi sub supraveghere permanentă.

ARTICOLUL 99

Activităţi de educaţie şi intervenţie psihosocială

Activităţile de educaţie şi intervenţie psihosocială se desfăşoară individual sau în grupuri mici, în locuri anume destinate, sub strictă supraveghere, pe baza unor programe care urmăresc dezvoltarea acelor aptitudini şi deprinderi care să permită persoanelor private de libertate reintegrarea în viaţa socială.

ARTICOLUL 100

Personalul locului de deţinere

Personalul desemnat să aplice acest tip de regim este anume selecţionat, format şi specializat, dotat cu mijloace de autoapărare, alarmare şi comunicare, într-un număr suficient, astfel încât să asigure o supraveghere strictă a persoanelor private de libertate, atât în interiorul, cât şi în exteriorul locului de deţinere, precum şi intervenţia operativa, în situaţiile în care se impune.

ARTICOLUL 101

Escortarea şi însoţirea

(1)    Deplasarea în exteriorul locului de deţinere a persoanelor private de libertate, la organele judiciare, spitale, precum şi transferarea la un alt loc de deţinere se realizează în mijloace de transport special amenajate, separat de alte categorii de persoane, acestora aplicându-li-se mijloace de imobilizare, în cazuri justificate, prin decizie a directorului unităţii.

(2)   La ieşirea şi intrarea din şi în camerele de deţinere, persoanele private de libertate sunt supuse, în mod obligatoriu, percheziţiilor corporale. Scoaterea din camere se desfăşoară numai în prezenţa unui număr de personal suficient, dotat corespunzător, iar atunci când situaţia impune, persoanelor private de libertate li se aplică mijloace de imobilizare.

ARTICOLUL 102

Vizita

(1)  Dreptul la vizită se acordă în spaţii special amenajate, prevăzute cu dispozitive de separare.

(2)  In raport de comportarea persoanei private de libertate şi dacă este în interesul resocializării, directorul locului de deţinere poate aproba ca vizita să se desfăşoare fără dispozitiv de separare.

ARTICOLUL 103

Accesul personalului în spaţiile de deţinere

Accesul personalului locului de deţinere în zona de amplasare a secţiilor şi camerelor destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în regim de maximă siguranţă este strict limitat şi se face în baza deciziei directorului.

2. Regimul închis

ARTICOLUL 104

Noţiunea de regim închis

Regimul închis constă în asigurarea unor măsuri de pază, supraveghere şi escortare care să permită persoanelor private de libertate să desfăşoare, în grupuri, activităţi educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, pentru a da posibilitatea trecerii în regimul de executare imediat inferior ca grad de severitate.

ARTICOLUL 105

Categoriile de persoane private de libertate cărora li se aplică regimul închis

(1)   Regimul închis se aplică persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depăşeşte 15 ani, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) din Lege.

(2)  Acest regim se aplică şi:

a)  persoanelor private de libertate clasificate iniţial în regim semideschis sau deschis care au comis o abatere disciplinară sau care, prin conduita lor, afectează desfăşurarea normală a activităţilor în locul de deţinere;

b)   persoanelor private de libertate clasificate iniţial în regimul de maximă siguranţă care au avut o comportare bună;

c)  în mod excepţional, persoanelor private de libertate condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani, în considerarea naturii, modului de săvârşire a infracţiunii şi a persoanei condamnatului, în conformitate cu dispoziţiile art. 20 alin. (2) din Lege;

d)   bărbaţilor care au împlinit vârsta de 60 de ani şi femeilor care au împlinit vârsta de 55 de ani, femeilor însărcinate sau care au în îngrijire un copil în vârstă de până la un an, minorilor şi persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, precum şi celor cu afecţiuni locomotorii grave, dacă acestea au fost condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani, în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (1) şi (2) din Lege.

ARTICOLUL 106

Locul de executare

Regimul închis se execută în penitenciare anume destinate sau în secţii special amenajate în celelalte penitenciare.

ARTICOLUL 107

Cazarea şi amenajarea spaţiilor de deţinere

(1)   Cazarea persoanelor private de libertate cărora li se aplică regimul prevăzut de prezentul paragraf se realizează, de regulă, în comun.

(2)   Cazarea acestor persoane se face cu respectarea principiului separării femeilor de bărbaţi şi a minorilor şi tinerilor de ceilalţi majori, având în vedere atât starea de sănătate, cât şi conduita acestor persoane.

(3)   Amenajarea şi dotarea spaţiilor de deţinere sunt stabilite în regulamentul prevăzut la art. 16 alin. (2) din Lege.

(4)   Camerele de cazare sunt permanent închise şi asigurate.

(5)   Hrana se serveşte, de regulă, în spaţii special amenajate sau în camerele de cazare.

ARTICOLUL 108

Programul zilnic

(1)  Programul zilnic cuprinde prestarea unei munci, activităţi educative, culturale, terapeutice şi sportive, consiliere psihologică, asistenţă socială şi religioasă, asistenţă medicală, plimbare, timp de odihnă şi alte activităţi necesare stimulării interesului persoanelor private de libertate de a-şi asuma responsabilităţi.

(2)  Activităţile se desfăşoară individual sau în grup, sub paza şi supravegherea permanentă a personalului.

(3)  Persoanele private de libertate, care din diferite motive nu sunt folosite la muncă, la activităţi de instruire şcolară şi profesională sau programe de intervenţie psihosocială, pot desfăşura activităţi în afara camerelor de deţinere în limita a minimum 4 ore.

(4)  Asistenţa medicală se asigură la cabinetele medicale ale locului de deţinere.

ARTICOLUL 109

Plimbarea

(1)   Persoanele private de libertate care nu prestează muncă şi nu participă la alte activităţi au dreptul la plimbare zilnică de minimum 3 ore.

(2)   Persoanele care prestează o muncă, participă la programe de educaţie sau intervenţie psihosocială au dreptul la cel puţin o oră de plimbare zilnica.

(3)   Persoanele din această categorie, aflate în executarea sancţiunii disciplinare cu izolarea, au dreptul la plimbare zilnică de cel puţin o oră, în curţi special amenajate în aer liber.

ARTICOLUL 110

Munca

Persoanele private de libertate care execută pedeapsa în regimul închis pot presta muncă, sub pază şi supraveghere continuă, în interiorul sau exteriorul locului de deţinere.

ARTICOLUL 111

Activităţi de educaţie şi intervenţie psihosocială

Activităţile de educaţie şi intervenţie psihosocială se desfăşoară în grupuri, în interiorul locului de deţinere, sub pază şi supraveghere, pe baza unor programe care urmăresc dezvoltarea acelor aptitudini şi deprinderi care să permită persoanelor private de libertate reintegrarea în viaţa socială.

ARTICOLUL 112

Vizita

(1)  Dreptul la vizită se acordă în spaţii special amenajate, prevăzute cu dispozitive de separare.

(2)  In raport de comportarea persoanei private de libertate şi dacă este în interesul resocializării, directorul locului de deţinere poate aproba ca vizita să se desfăşoare fără dispozitiv de separare.

3. Regimul semideschis

ARTICOLUL 113

Noţiunea de regim semideschis

Regimul semideschis oferă persoanelor private de libertate posibilitatea de a se deplasa neînsoţite în zone din interiorul locului de deţinere stabilite prin regulamentul de ordine interioară şi de a-şi organiza timpul liber avut la dispoziţie, sub supraveghere.

ARTICOLUL 114

Categoriile de persoane private de libertate cărora li se aplică regimul semideschis

(1)  Regimul semideschis se aplică persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 5 ani, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Lege.

(2)  Acest regim se aplică şi:

a)  persoanelor private de libertate clasificate iniţial în regim deschis care au comis o abatere disciplinară sau care datorită conduitei necorespunzătoare au devenit incompatibile cu acest tip de regim;

b)   persoanelor private de libertate clasificate iniţial în regimul închis care au avut o comportare bună;

c)  în mod excepţional, persoanelor private de libertate condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depăşeşte 15 ani, în considerarea naturii, modului de săvârşire a infracţiunii şi a persoanei condamnatului, în conformitate cu dispoziţiile art. 22 alin. (2) din Lege.

ARTICOLUL 115

Locul de executare

(1)  Regimul semideschis se execută în penitenciare anume destinate ori în locuri sau secţii special amenajate în interiorul ori exteriorul altor penitenciare.

(2)   Cazarea acestor persoane se face cu respectarea principiului separării femeilor de bărbaţi şi a minorilor şi tinerilor de ceilalţi majori. Alte criterii pentru separarea sau gruparea acestor persoane sunt: compatibilitatea intelectuală şi de ordin cultural, interesul de participare la activităţi de resocializare şi de folosire la muncă.

ARTICOLUL 116

Cazarea şi amenajarea spaţiilor de deţinere

(1)   Cazarea persoanelor private de libertate cărora li se aplică regimul semideschis se realizează în comun.

(2)   Potrivit programului locului de deţinere, pe timpul zilei camerele sunt deschise, iar pe timpul nopţii acestea se închid şi se asigură. Pe perioada participării la anumite activităţi a fntregului efectiv dintr-o cameră uşa este închisă şi asigurată.

(3)  Pe timpul nopţii, după închiderea camerelor, se asigură supravegherea de către personalul anume desemnat, precum şi paza perimetrelor, atunci când cazarea se face în secţii exterioare locului de deţinere.

(4)  Amenajarea şi dotarea spaţiilor de deţinere sunt stabilite în regulamentul prevăzut de art. 16 alin. (2) din Lege.

ARTICOLUL 117

Munca

Munca prestată de această categorie de persoane se desfăşoară în interiorul şi în afara locului de deţinere, supravegherea fiind asigurata de personal neînarmat.

ARTICOLUL 118

Activităţi de educaţie şi intervenţie psihosocială

Activităţile de educaţie şi intervenţie psihosocială se desfăşoară în grupuri, în spaţii din interiorul locului de deţinere, care rămân deschise pe timpul zilei, pe baza unor programe care urmăresc dezvoltarea acelor aptitudini şi deprinderi care să permită persoanelor private de libertate reintegrarea în viaţa socială.

ARTICOLUL 119

Vizita

Dreptul la vizită se acordă în conformitate cu dispoziţiile art. 38 alin. (5) şi (6) din prezentul regulament.

4. Regimul deschis

ARTICOLUL 120

Noţiunea de regim deschis

Regimul deschis oferă persoanelor private de libertate posibilitatea de a se deplasa neînsoţite în interiorul locului de deţinere, de a presta munca şi de a desfăşura activităţile educative, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială în afara locului de deţinere, fără supraveghere.

ARTICOLUL 121

Categoriile de persoane private de libertate cărora li se aplică regimul deschis

(1)   Regimul deschis se aplică persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii de cel mult un an, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Lege.

(2)   Regimul deschis aplicabil persoanelor condamnate clasificate în această categorie se bazează pe disciplina liber consimţită,   pe  sentimentul   de   responsabilitate  faţă  de comunitatea din care provin şi îi încurajează să folosească cu bună-credinţă libertăţile ce le sunt oferite.

ARTICOLUL 122

Locul de executare

(1)   Regimul deschis se execută în penitenciare anume destinate ori în locuri sau secţii special amenajate în interiorul sau exteriorul altor penitenciare.

(2)   Cazarea acestor persoane se face cu respectarea principiului separării femeilor de bărbaţi şi a minorilor şi tinerilor de ceilalţi majori. Alte criterii pentru separarea sau gruparea acestor persoane sunt: compatibilitatea intelectuală şi de ordin cultural, interesul de participare la activităţi de resocializare şi de folosire la muncă.

ARTICOLUL 123

Cazarea şi amenajarea spaţiilor de deţinere

(1)   Cazarea persoanelor private de libertate cărora li se aplică regimul deschis se realizează în comun.

(2)   Camerele de cazare se ţin descuiate atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte, condamnaţii având acces liber în locurile şi zonele stabilite de administraţie.

(3)  Amenajarea şi dotarea spaţiilor de deţinere sunt stabilite în regulamentul prevăzut de art. 16 alin. (2) din Lege.

ARTICOLUL 124

Munca

Persoanele din acest regim pot presta muncă în condiţii similare cu persoanele libere, având obligaţia de a reveni ia locul de cazare după terminarea programului.

ARTICOLUL 125

Activităţi de educaţie şi intervenţie psihosocială

Persoanele aflate în acest regim pot desfăşura activităţile educative şi de intervenţie psihosocială în interiorul sau în afara locului de deţinere, fără supraveghere, pe baza unor programe care urmăresc dezvoltarea acelor aptitudini şi deprinderi care să permită persoanelor private de libertate reintegrarea în viaţa socială.

ARTICOLUL 126

Programul zilnic

(1)   Persoanele private de libertate îşi organizează singure timpul avut la dispoziţie şi activităţile adrhinistrativ-gospodăreşti, cu respectarea programului stabilit de administraţie.

(2)  Persoanele private de libertate, care execută pedeapsa în acest regim, pot frecventa cursuri de şcolarizare şi de calificare, pot urma tratamente medicale, pot participa individual sau în grup la programe cultural-educative, sportive, artistice şi religioase, în afara locului de deţinere. In anumite situaţii, cu aprobarea directorului locului de deţinere, pot lua parte la aceste activităţi şi membrii de familie ai acestora sau reprezentanţi ai societăţii.

(3)   Administraţia locului de deţinere poate încheia protocoale de colaborare cu instituţii publice sau private, cu organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale, pentru derularea programelor prevăzute la alin. (2). Reprezentanţii acestor organizaţii au astfel posibilitatea de a monitoriza activităţile desfăşurate de persoanele private de libertate, informâhdu-l periodic despre aceasta pe directorul locului de deţinere.

ARTICOLUL 127

Obligaţii şi interdicţii specifice

(1) Persoanele private de libertate se deplasează la activităţile prevăzute la art. 124, 125 şi art. 126 alin. (2) din prezentul regulament în timpul, zonele şi pe traseele stabilite de administraţia locului de deţinere. Nerespectarea acestei prevederi de către persoana privată de libertate atrage răspunderea disciplinară sau penală potrivit legii.

(2)  Persoanelor din acest regim le este interzis să procure, să deţină, să comercializeze şi să consume băuturi alcoolice sau substanţe psihotrope, să frecventeze localuri publice, să conducă autovehicule în alte condiţii decât cele stabilite de administraţie, să intre în legătură cu anumite persoane ori să se deplaseze în anumite locuri, să poarte sau să deţină arme, muniţii, substanţe toxice ori explozive de orice fel.

(3)   Persoanelor din acest regim, pe timpul desfăşurării de activităţi în afara locului de deţinere, le este interzis să părăsească locurile unde sunt planificate, înainte de terminarea programului, fără aprobarea persoanei desemnate de conducerea locului de deţinere să coordoneze activitatea.

(4)  Cu ocazia clasificării persoanelor private de libertate în acest tip de regim şi ori de câte ori este necesar, acestea sunt instruite cu privire la îndatoririle, obligaţiile şi interdicţiile pe care le au, semnând un angajament în acest sens.

(5)   Pe timpul cât se află în afara locului de deţinere, persoanele private de libertate sunt obligate să aibă asupra lor documente de legitimare eliberate de administraţia locului de deţinere, pe care sunt obligate să le prezinte, la cerere, organelor competente.

(6)  Persoanele private de libertate, pe timpul cât se află în afara locului de deţinere, la activităţile prevăzute la art. 124, 125 şi art. 126 alin. (2) din prezentul regulament, pot păstra şi administra sume de bani din contul personal sau mijloace electronice de plată necesare efectuării unor cheltuieli minime legate de asigurarea igienei personale, transport, suplimentarea hranei, achiziţionarea unor articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, precum şi pentru participarea la unele activităţi cultural-educative.

(7)   Pe timpul cât se află în afara locului de deţinere, la activităţile prevăzute la art. 124, 125 şi art. 126 alin. (2) din prezentul regulament, persoanele din acest regim pot deţine şi folosi telefoane mobile personale.

(8)   Telefoanele mobile, sumele de bani rămase la întoarcerea în locul de deţinere, precum şi mijloacele electronice de plată sunt păstrate într-un spaţiu special amenajat, în casete prevăzute cu încuietori sigure, amplasate la intrarea în locul de deţinere, şi sunt evidenţiate nominal într-un registru de către personalul administraţiei, cu menţionarea orei la care acestea au fost predate şi a orei la care au fost returnate persoanei private de libertate.

ARTICOLUL 128

Vizita

Dreptul la vizită se acordă în conformitate cu dispoziţiile art. 38 alin. (5) şi (6) din prezentul regulament.

5. Individualizarea regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate în cazul minorilor, tinerilor şi femeilor

ARTICOLUL 129

Locul de executare a pedepselor privative de libertate de către minori şi tineri

Minorii şi tinerii execută pedepsele privative de libertate în penitenciare anume destinate sau în secţii separate în celelalte penitenciare pentru a li se asigura protecţia şi asistenţa pe plan social, şcolar, educativ, profesional, psihologic, medical şi fizic, care le sunt necesare potrivit vârstei, sexului şi personalităţii fiecăruia.

ARTICOLUL 130

Separarea minorilor şi a tinerilor

In penitenciarele pentru minori şi tineri se asigură separarea pe camere în funcţie de sex, vârstă şi regimul de executare stabilit de comisia prevăzută de art. 14 din Lege.

ARTICOLUL 131

Activităţi lucrative şi de intervenţie psihosocială pentru minori şi tineri

(1)  Programele de educaţie şi intervenţie psihosocială sunt orientate spre favorizarea contactului cu societatea şi în special cu familia, astfel încât la punerea în libertate minorii şi tinerii să nu fie dezavantajaţi sub aspect şcolar, profesional sau social.

(2)   Administraţia locului de deţinere urmăreşte prin programele stabilite ca, pe timpul zilei, minorii şi tinerii să desfăşoare activităţi de educaţie, sportive, lucrative, ocupaţionale şi recreative în afara camerelor de deţinere.

ARTICOLUL 132

Instruirea şcolară şi profesională a minorilor şi tinerilor

(1)  In penitenciarele pentru minori şi tineri se pot înfiinţa şcoli generale, şcoli de arte şi meserii sau clase ale acestora, potrivit normelor legale după care se desfăşoară învăţământul de stat.

(2)   La activităţile de instruire şcolară şi profesională, precum şi la cele educative şi de intervenţie psihosocială băieţii şi fetele pot participa împreună.

(3)   La împlinirea vârstei de 21 de ani, persoanele private de libertate pot fi menţinute pentru executarea în continuare a pedepsei în penitenciarele pentru minori şi tineri numai dacă aceasta este în interesul instruirii şcolare şi profesionale, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani.

ARTICOLUL 133

Locul de executare a pedepselor privative de libertate de către femei

(1)   Femeile private de libertate execută pedeapsa în penitenciare pentru femei sau în secţii separate în celelalte penitenciare.

(2)   Spaţiile de cazare pentru femeile private de libertate trebuie să ofere condiţii pentru menţinerea unei stări de sănătate şi igienă specifice acestei categorii.

ARTICOLUL 134

Separarea femeilor

In penitenciarele pentru femei se asigură separarea pe camere, în funcţie de vârstă şi regimul de executare stabilit de comisia prevăzută de art. 14 din Lege.

ARTICOLUL 135

Supravegherea femeilor

(1)  Supravegherea persoanelor private de libertate femei se asigură de personal de acelaşi sex.

(2)  Personalul de sex masculin are acces în secţiile pentru femei în condiţiile stabilite de directorul locului de deţinere.

ARTICOLUL 136

Activităţi de educaţie şi intervenţie psihosocială pentru femei

Activităţile de educaţie şi intervenţie psihosocială se organizează şi se desfăşoară pe baza unor programe specifice. O parte din aceste activităţi se pot desfăşura împreună cu persoane private de libertate bărbaţi, cu asigurarea măsurilor corespunzătoare de supraveghere.

6. Individualizarea regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate în cazul persoanelor bolnave

ARTICOLUL 137

Internarea şi separarea în spitale şi infirmerii

(1) Persoanele private de libertate bolnave nu pot refuza internarea într-un penitenciar-spital sau infirmerii din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(2) Regimul aplicat persoanelor private de libertate internate în penitenciarele-spital sau infirmerii se subordonează nevoilor de tratament medical, potrivit normelor prevăzute de Ministerul Sănătăţii Publice şi a caselor de asigurări de sănătate. Separarea se realizează după criterii medicale şi după sexul persoanelor private de libertate.

ARTICOLUL 138

Măsuri de siguranţă şi supraveghere în spitale şi infirmerii

(1)   Măsurile de siguranţă şi supraveghere care se aplică persoanelor private de libertate internate în penitenciarele-spital şi infirmerii se adoptă fără a împiedica desfăşurarea programelor terapeutice. Mijloacele de imobilizare, prevăzute la art. 37 din Lege, se aplică numai cu avizul medicului curant, cu respectarea prevederilor art. 159 alin. (2) din prezentul regulament.

(2)   Măsurile de siguranţă pentru persoanele internate sunt cele specifice cel puţin regimului închis.

ARTICOLUL 139

Măsuri de siguranţă în cazul persoanelor private de libertate cu tulburări psihice grave

(1)   Persoanele private de libertate cu tulburări psihice grave, de natură a pune în pericol siguranţa proprie sau a altor persoane private de libertate, sunt internate în secţiile de profil din unităţile spitaliceşti, pentru tratament medical şi asistenţă psihosocială specifice.

(2)   In momentele de criză pot fi utilizate, în condiţiile prevăzute la art. 37 din Lege, cu acordul medicului, mijloacele de imobilizare, pentru a evita autorănirea, rănirea altor persoane sau distrugerea de bunuri. Persoana privată de libertate care face obiectul imobilizării este pusă sub observaţie continuă. Mijloacele de imobilizare sunt îndepărtate la încetarea stării care a impus această măsură.

(3)   Riscul de suicid al persoanelor private de libertate cu afecţiuni psihice se evaluează în mod constant de personalul medical şi de psiholog.

(4)   Punerea în libertate a persoanelor private de libertate cu afecţiuni psihice se comunică serviciului de sănătate din localitatea în raza căreia se stabilesc aceste persoane, în vederea continuării tratamentului medical.

ARTICOLUL 140

Vizitarea persoanelor internate în spitale sau infirmerii

(1)     Persoanele private de libertate internate în penitenciarele-spital, care sunt netransportabile, pot fi vizitate de soţ sau soţie ori de rude până la gradul IV inclusiv în camere, cu avizul medicului curant şi cu aprobarea directorului locului de deţinere.

(2)   Persoanele private de libertate internate în unităţi spitaliceşti din afara locului de deţinere pot fi vizitate, cu avizul medicului curant al respectivei unităţi spitaliceşti şi cu aprobarea directorului locului de deţinere.

CAPITOLUL VIII

Recompense, abateri şi sancţiuni disciplinare

SECŢIUNEA 1

Recompense

ARTICOLUL 141

Condiţii generale de acordare

Persoanele private de libertate care participă şi dovedesc interes în muncă şi în cadrul activităţilor de educaţie şi intervenţie psihosocială, sprijină şi îngrijesc persoane private de libertate cu dizabilităţi, contribuie la prevenirea sau înlăturarea unor situaţii de risc, precum şi cele ale căror invenţii, inovaţii şi lucrări ştiinţifice au fost confirmate de autorităţile competente pot fi stimulate prin acordarea uneia dintre recompensele prevăzute de art. 68 alin. (1) din Lege.

ARTICOLUL 142

Procedura acordării recompenselor şi consemnarea în documentele de evidenţă

(1)   Pentru recompensele prevăzute de art. 68 alin. (1) lit. a)-e) din Lege, comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate analizează lunar rapoartele de recompensare prezentate de şefii de secţii.

(2)   Şefii de secţii întocmesc rapoartele de recompensare, după consultarea cadrelor care desfăşoară activităţi directe cu persoanele private de libertate.

(3)  Comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate propune directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor acordarea recompenselor prevăzute de art. 68 alin. (1) lit. f) şi g) din Lege, în conformitate cu dispoziţiile art. 68 alin. (2) din Lege. Inainte de formularea propunerii, comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate poate consulta, nemijlocit, personalul care desfăşoară activităţi directe cu persoanele private de libertate.

(4)  Recompensele se consemnează în registrul prevăzut în art. 79 lit. b) din Lege.

ARTICOLUL 143

Condiţii de acordare a recompensei constând în încredinţarea unei responsabilităţi

Incredinţarea unei responsabilităţi în cadrul activităţilor prevăzute în art. 64 din Lege se acorda persoanelor private de libertate care au avut o comportare meritorie pe perioada deţinerii, dovedesc că au calităţi, aptitudini şi abilităţi de comunicare şi organizare şi se bucură de autoritate morală şi respect din partea celorlalte persoane private de libertate.

ARTICOLUL 144

Condiţii de acordare a recompensei constând în ridicarea unei sancţiuni disciplinare

(1)  Ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior se acordă persoanelor private de libertate care:

a)   timp de două luni de la data aplicării sancţiunii disciplinare prevăzute la art. 71 alin. (1) lit. a) din Lege, nu au mai comis abateri disciplinare şi au avut o conduită regulamentară;

b)  timp de 3 luni de la data aplicării sancţiunii disciplinare prevăzute la art. 71 alin. (1) lit. b) şi c) din Lege, nu au mai comis abateri disciplinare şi au avut o conduită regulamentară;

c)  timp de 4 luni de la data aplicării sancţiunii disciplinare prevăzute la art. 71 alin. (1) lit. d) şi e) din Lege, nu au mai comis abateri disciplinare şi au avut o conduită regulamentară;

d)  timp de 5 luni de la data aplicării sancţiunii disciplinare prevăzute la art. 71 alin. (1) lit. f) din Lege, nu au mai comis abateri disciplinare şi au manifestat o conduită regulamentară.

(2)  Persoanele private de libertate sancţionate disciplinar nu pot beneficia de un alt tip de recompensă înaintea ridicării sancţiunii disciplinare.

ARTICOLUL 145

Acordarea recompensei constând în suplimentarea drepturilor la pachete şi vizite

(1)  Suplimentarea drepturilor la pachete şi vizite se acordă persoanelor private de libertate, ca o recunoaştere a respectării normelor de conduită în locul de deţinere.

(2)    Persoanele private de libertate beneficiază de recompensa prevăzută la alin. (1) în maximum două luni de la data acordării acesteia, cu condiţia ca în această perioadă persoana privată de libertate să nu fi fost sancţionată cu măsura disciplinară prevăzută de art. 71 alin. (1) lit. d) şi e) din Lege.

ARTICOLUL 146

Acordarea de premii constând în materiale pentru activităţi ocupaţionale persoanelor private de libertate

(1)   Directorul locului de deţinere poate acorda premii constând în materiale pentru activităţi ocupaţionale persoanelor private de libertate care au obţinut rezultate bune şi foarte bune în procesul de instruire şcolară şi formare profesională, la concursurile şi competiţiile organizate în cadrul locului de deţinere sau care au contribuit la informarea, educarea şi formarea altor categorii de persoane private de libertate.

(2)   Recompensa prevăzută la alin. (1) se acordă şi persoanelor private de libertate care au realizat lucrări literare sau de artă care sunt apreciate la nivelul locului de deţinere şi al comunităţii.

ARTICOLUL 147

Acordarea recompensei cu permisiunea de ieşire din locul de deţinere

(1)  Permisiunea de ieşire din locul de deţinere prevăzută la art. 68 alin. (1) lit. e)-g) din Lege poate fi acordată numai persoanelor private de libertate care au avut o conduită constant pozitivă şi prezintă suficientă încredere că nu mai comit alte infracţiuni.

(2)  Comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate acordă recompensa prevăzută la art. 68 alin. (1) lit. e) din Lege sau propune acordarea recompenselor prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. f) şi g) din aceeaşi lege, după o analiză temeinică, conform procedurii stabilite prin decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

ARTICOLUL 148

Măsuri determinate de permisiunea de ieşire din penitenciar

(1)   Inainte de ieşirea din locul de deţinere, persoanei private de libertate i se aduc la cunoştinţă următoarele:

a)  data şi ora la care trebuie să se înapoieze;

b)   regulile pe care trebuie să le respecte şi consecinţele nerespectării acestora;

c)  obligativitatea prezentării la autorităţile publice locale sau la organele de poliţie din localitatea în care se deplasează, pentru confirmarea prezenţei în acea localitate, atât la sosire, cât şi la plecare, în cazul unei permisiuni de ieşire din penitenciar mai mari de 24 de ore.

(2)   Cu această ocazie, persoana privată de libertate semnează un angajament, în sensul celor prevăzute la alin. (1).

(3)  In cazul minorilor, persoanelor private de libertate cu capacitate de exerciţiu restrânsă ori al persoanelor private de libertate cu dizabilităţi, care pentru deplasare necesită însoţitor, administraţia locului de deţinere înştiinţează în timp util reprezentanţii legali ori, după caz, soţul sau soţia ori rudele până la gradul IV inclusiv, care semnează angajamentul prevăzut la alin. (2) alături de persoanele private de libertate.

(4)   La ieşirea din locul de deţinere, persoanei private de libertate i se înmânează actul de învoire, care face dovada identităţii şi a intervalului de timp pentru care este acordată permisiunea.

(5)   O zi permisiune de ieşire din penitenciar este echivalentă cu intervalul orar de 24 de ore.

(6)   Despre permisiunea ieşirii din penitenciar serviciul  de evidenţă deţinuţi informează, înainte de plecarea din locul  de deţinere, organele de poliţie aflate în raza localităţii unde se deplasează persoana privată de liberate.

(7)   Cheltuielile efectuate pe timpul permisiunii ieşirii  din penitenciar sunt suportate de către persoana privată  de libertate.

SECŢIUNEA a 2-a

Abateri şi sancţiuni disciplinare

1. Abateri disciplinare

ARTICOLUL 149

Tipul abaterilor disciplinare

(1)   Constituie abateri disciplinare foarte grave încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 62 lit. a)-e) şi art. 63 lit. a)-m) din prezentul regulament, determinarea cu intenţie a altei persoane private de libertate să săvârşească una dintre faptele prevăzute la art. 63 lit. a) - m) din prezentul regulament, precum şi eludarea regimului de executare a pedepsei de către persoanele private de libertate, care prin iniţierea unor cauze penale ori civile pentru ele sau pentru altele urmăresc menţinerea într-un anume loc de deţinere ori transferarea în alte locuri de deţinere.

(2)    Constituie abateri disciplinare grave încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 62 lit. f)-j) Şi art. 63 lit. n)-t) din prezentul regulament, precum şi determinarea cu intenţie a altei persoane private de libertate să săvârşească una dintre faptele prevăzute la art. 63 lit. n)-t) din prezentul regulament.

(3)    Constituie abateri disciplinare uşoare încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 62 lit. k) - n) şi art. 63 lit. ţ)-v), ascunderea adevărului privind nivelul de instruire şcolară sau pregătire profesională, precum şi determinarea cu intenţie a altei persoane private de libertate să săvârşească una dintre faptele prevăzute la art. 62 şi art. 63 lit. ţ)-v) din prezentul regulament.

2. Sancţiuni disciplinare

ARTICOLUL 150

Reglementarea

(1)   Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate pentru săvârşirea uneia dintre abaterile disciplinare prevăzute de art. 149 din prezentul regulament sunt cele din art. 71 alin. (1) din Lege. Dispoziţiile art. 71 alin. (2)-(9) din Lege se aplică în mod corespunzător.

(2)   Pentru faptele care, potrivit legii penale, constituie infracţiuni, personalul administraţiei penitenciare poate aplica, în mod provizoriu, una dintre sancţiunile prevăzute în art. 71 din Lege.

ARTICOLUL 151

Avertismentul

Sancţiunea disciplinară cu avertisment se aplică persoanelor private de libertate care săvârşesc pentru prima dată una dintre abaterile prevăzute la art. 149 alin. (3) din prezentul regulament.

ARTICOLUL 152

Suspendarea dreptului de a participa la activităţi culturale, artistice şi sportive, pe o perioadă de cel mult o lună

Sancţiunea disciplinară cu suspendarea dreptului de a participa la activităţile culturale, artistice şi sportive, pe o perioadă de cel mult o lună, se poate aplica persoanelor private de libertate care au comis pentru prima dată una dintre abaterile prevăzute la art. 149 alin. (2) sau, în mod repetat, una dintre abaterile prevăzute la art. 149 alin. (3) din prezentul regulament.

ARTICOLUL 153

Suspendarea dreptului de a presta o muncă, pe o perioadă de cel mult o lună

Sancţiunea disciplinară cu suspendarea dreptului de a presta o muncă, pe o perioadă de cel mult o lună, se poate aplica persoanelor private de libertate care au comis pentru prima dată una dintre abaterile prevăzute la art. 149 alin. (2) sau, în mod repetat, una dintre abaterile prevăzute la art. 149 alin. (3) din prezentul regulament, precum şi celor care, fiind repartizate la activităţi productive, au comis abateri legate de procesul de producţie, de îndeplinirea normelor de lucru, de respectarea normelor de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor şi cele de protejare a mediului înconjurător.

ARTICOLUL 154

Suspendarea dreptului de a primi şi de a cumpăra bunuri, cu excepţia celor necesare pentru igiena individuală, pe o perioadă de cel mult două luni

Sancţiunea disciplinară cu suspendarea dreptului de a primi şi de a cumpăra bunuri, cu excepţia celor necesare pentru igiena individuală, pe o perioadă de cel mult două luni, se aplică persoanelor private de libertate care au comis pentru prima dată una dintre abaterile prevăzute la art. 149 alin. (1) sau, în mod repetat, abateri prevăzute de art. 149 alin. (2) şi (3) din prezentul regulament.

ARTICOLUL 155

Suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o perioadă de cel mult 3 luni

Sancţiunea disciplinară cu suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o perioadă de cel mult 3 luni, se aplică persoanelor private de libertate care au comis pentru prima dată una dintre abaterile prevăzute la art. 149 alin. (1) sau, în mod repetat, abateri prevăzute de art. 149 alin. (2) şi (3) din prezentul regulament, precum şi celor care au comis abateri pe timpul acordării dreptului la vizită.

ARTICOLUL 156

Izolarea pentru maximum 10 zile

Sancţiunea disciplinară cu izolarea pentru maximum 10 zile se aplica persoanelor private de libertate care au comis abateri prevăzute de art. 149 alin. (1) sau, în mod repetat, abateri prevăzute de art. 149 alin. (2) din prezentul regulament, precum şi celor care manifestă o evidentă agresivitate sau violenţă ori când acestea afectează în mod grav convieţuirea normală din locul de deţinere, precum şi siguranţa acestuia.

3. Procedura disciplinară

ARTICOLUL 157

Obiectivele procedurii disciplinare

(1)  In locurile de deţinere, ordinea şi disciplina sunt stabilite şi menţinute riguros, în scopul asigurării securităţii colective şi individuale, precum şi a unei vieţi în comun bine organizate.

(2)   Nu se poate adăuga vreo altă constrângere asupra oricărei persoane private de libertate decât acelea care decurg din prevederile legale.

ARTICOLUL 158

Interdicţii referitoare la procedura disciplinară

(1)   Nicio persoană privată de libertate nu poate fi sancţionată disciplinar decât în conformitate cu dispoziţiile Legii şi ale prezentului regulament şi niciodată de două ori pentru aceeaşi faptă.

(2)   Persoanele private de libertate pot fi sancţionate disciplinar numai după verificarea completă a împrejurărilor în care s-au comis faptele care fac obiectul procedurii disciplinare. Audierea persoanei private de libertate este obligatorie.

(3)   Nu se poate îngrădi dreptul unei persoane private de libertate la apărare sau al folosirii căilor de atac împotriva sancţiunii disciplinare aplicate.

ARTICOLUL 159

Interdicţii referitoare la aplicarea unor măsuri coercitive asimilate sancţiunilor disciplinare

(1)   Sancţiunile colective, pedepsele corporale, izolarea în încăperi fără lumină şi ventilaţie şi orice tratament inuman sau degradant sunt interzise.

(2)   Este interzisă folosirea ca sancţiune a mijloacelor de constrângere sau imobilizare. Folosirea acestor mijloace este posibilă atunci când persoana privată de libertate se află într-o stare de criză sau există riscul iminent de autorănire ori de violenţă asupra altor persoane sau ca măsură de siguranţă pe timpul escortării la organele judiciare, la unităţi sanitare sau în alte locuri, fiind însă înlăturate când autoritatea judiciară sau administrativă dispune în acest sens.

(3)  Pentru imobilizarea persoanelor private de libertate care se află într-o unitate sanitară nu se pot utiliza cătuşe metalice. Modelul şi modul de utilizare ale mijloacelor de imobilizare utilizate în unităţi sanitare se stabilesc prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(4)   Este interzisă utilizarea forţei fizice ca sancţiune împotriva persoanelor private de libertate. Forţa fizică poate fi folosită în cazurile de autoapărare, de evadare sau rezistenţă fizică activă ori pasivă la o dispoziţie bazată pe Lege sau pe prezentul regulament.

ARTICOLUL 160

Declanşarea procedurii disciplinare

(1)   Constatarea abaterii disciplinare, procedura disciplinară şi plângerea împotriva hotărârii comisiei de disciplină sunt prevăzute la art. 72-74 din Lege.

(2)  In zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, rapoartele de incident se depun la şeful de tură, care le predă în prima zi lucrătoare şefului secţiei unde este deţinută persoana privată de libertate.

(3)  In situaţia în care abaterea disciplinară este săvârşită pe perioada transferului între locurile de deţinere subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, raportul de incident este întocmit de şeful escortei, acesta fiind remis şefului de tură din unitatea de destinaţie.

(4)  Comisia de disciplină prevăzută la art. 73 alin. (2) din Lege funcţionează în fiecare loc de deţinere, secretarul acesteia fiind o persoană desemnată de director.

(5)  Atunci când după săvârşirea unei abateri disciplinare se impune transferarea de îndată a persoanei private de libertate într-un alt loc de deţinere subordonat Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, raportul de incident se trimite împreună cu celelalte documente întocmite unităţii în care a fost transferată persoana privată de libertate, în vederea continuării procedurii disciplinare.

(6)  In cazul în care, pentru motive de siguranţă, se impune separarea preventivă a persoanei private de libertate, directorul locului de deţinere poate dispune această măsură pe timpul cercetărilor.

ARTICOLUL 161

Aplicarea sancţiunilor disciplinare

(1)  Autoritatea disciplinară este exercitată numai de comisia de disciplină.

(2)   Măsura disciplinară se stabileşte de comisia de disciplină, prin hotărâre scrisă.

(3)   Sancţiunile disciplinare se consemnează în registrul prevăzut de art. 79 lit. c) din Lege.

ARTICOLUL 162

Executarea sancţiunii disciplinare cu izolarea

(1) Sancţiunea disciplinară cu izolarea se execută, de regulă, individual, în secţiile de maximă siguranţă ale locurilor de deţinere sau în camere special amenajate, indiferent de regimul de executare a pedepsei în care se află persoana sancţionată.

(2)   Camerele destinate executării sancţiunii disciplinare cu izolarea beneficiază de iluminat natural şi de aerisire şi sunt prevăzute cu sisteme de încălzire, alimentare cu apă şi alte dotări necesare igienei.

(3)  Amenajarea şi dotarea camerelor destinate executării sancţiunii disciplinare cu izolarea sunt stabilite prin regulamentul prevăzut de art. 16 alin. (2) din Lege.

(4)  Sancţiunea disciplinară cu izolarea se execută numai cu avizul medicului.

(5)  Persoanele private de libertate care execută sancţiunea disciplinară cu izolarea sunt examinate zilnic de medicul locului de deţinere.

(6)  La propunerea medicului locului de deţinere, sancţiunea disciplinară cu izolarea poate fi întreruptă din motive de sănătate.

ARTICOLUL 163

Drepturile, obligaţiile şi interdicţiile persoanelor private de libertate aflate în executarea sancţiunii disciplinare cu izolarea

(1)   Persoanele private de libertate aflate în executarea sancţiunii disciplinare cu izolarea beneficiază pe toată perioada acesteia de dreptul de petiţionare, la corespondenţă şi la informare prin presa scrisă, la hrană conform normelor în vigoare, asistenţă medicală, precum şi la plimbare în spaţii special amenajate, separat de celelalte persoane private de libertate.

(2)   Dotarea şi amenajarea spaţiilor destinate plimbării persoanelor care execută sancţiunea disciplinară prevăzută la alin. (1) se stabilesc prin regulamentul prevăzut la art. 16 alin. (2) din Lege.

(3)  Fumatul este permis numai pe timpul efectuării activităţii de plimbare.

(4)   Pe timpul executării sancţiunii disciplinare cu izolarea, persoanele private de libertate nu sunt scoase la muncă, nu participă la activităţile cultural-educative şi sportive, sunt private de posibilitatea de a păstra şi de a folosi aparatura radio-tv.

(5)   Pe timpul executării sancţiunii disciplinare cu izolarea, persoanelor private de libertate li se suspendă dreptul de a primi bunuri, de a primi vizite, cu excepţia vizitelor apărătorului, persoanelor cu calităţi oficiale sau ale reprezentanţilor diplomatici, în conformitate cu prevederile art. 46-48 din prezentul regulament, de a efectua convorbiri telefonice, precum şi cumpărături, în afara articolelor necesare pentru petiţionare, corespondenţă, fumat şi igienă individuală.

CAPITOLUL IX

Munca prestată de persoanele private de libertate

ARTICOLUL 164

Folosirea la muncă

(1)  Administraţia locului de deţinere întreprinde demersurile necesare pentru identificarea posibilităţilor de a asigura folosirea la muncă a unui număr cât mai mare de persoane private de libertate.

(2)   Munca prestată de persoanele private de libertate urmăreşte menţinerea şi creşterea capacităţii acestora de a-şi câştiga existenţa după liberare şi realizarea unor venituri, care se pot folosi la îmbunătăţirea condiţiilor de deţinere şi pentru susţinerea acţiunilor de resocializare a persoanelor private de libertate.

(3)  In raport de tipul regimului de executare, persoanele private de libertate pot fi folosite la muncă. în acest sens, se ţine seama de calificarea, deprinderile şi aptitudinile fiecărei persoane private de libertate, de vârstă, starea de sănătate, precum şi de programele destinate sprijinirii formării profesionale a acestora.

(4)  Persoanele private de libertate pot fi folosite la muncă în întreprinderi, secţii şi ateliere de producţie din locurile de deţinere, la operatori economici, precum şi la alte persoane fizice sau juridice.

(5) Munca persoanelor private de libertate, desfăşurată în condiţiile prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. a) şi b) din Lege, este remunerată în raport de natura activităţii, calitatea produselor executate şi randamentul obţinut.

ARTICOLUL 165

Contractarea forţei de muncă

(1)  Folosirea la muncă a persoanelor private de libertate se realizează pe bază de contract de prestări de servicii încheiat între administraţia locului de deţinere şi beneficiarul forţei de muncă.

(2)   Tarifele referitoare la activităţile ce urmează a se desfăşura se negociază între administraţia locului de deţinere şi beneficiarul forţei de muncă şi nu pot fi mai mici decât tariful aferent salariului minim brut pe economie, în condiţiile realizării integrale a normei de lucru stabilite în contract. Normele de lucru se stabilesc pe baza probelor de lucru efectuate în prezenţa persoanelor delegate de ambele părţi contractante.

(3)  In situaţia în care beneficiarul forţei de muncă nu respectă dispoziţiile legale privind condiţiile de folosire la muncă a persoanelor private de libertate, administraţia locului de deţinere îi solicită ca în termen de 24 de ore să ia măsuri pentru respectarea acestora. Dacă în acest termen nu se iau măsurile necesare, directorul locului de deţinere poate dispune retragerea parţială sau totală a persoanelor private de libertate.

(4)  In cazul în care, timp de 30 de zile după retragerea persoanelor private de libertate, beneficiarul forţei de muncă nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute la alin. (3), directorul locului de deţinere cere rezilierea contractului.

(5)   Beneficiarul forţei de muncă este obligat să asigure: baza tehnico-materială, conducerea lucrărilor, spaţii pentru servirea hranei, apă potabilă, asistenţa tehnică necesară, instructajul şi condiţiile de protecţie a muncii, spaţii pentru grupuri sanitare şi, dacă este cazul, amenajările impuse pentru executarea pazei la locul de muncă.

(6)   Conducătorul locului de deţinere are obligaţia de a încheia contracte cât mai avantajoase, în măsura posibilităţilor, stabilind în sarcina beneficiarului forţei de muncă obligaţia de a asigura: cheltuielile ocazionate de transportul persoanelor private de libertate, al personalului de escortare şi al hranei la locurile de muncă, precum şi materialele igienico-sanitare.

ARTICOLUL 166

Munca în interesul locului de deţinere

(1)   Munca în interesul locului de deţinere cuprinde următoarele activităţi cu caracter gospodăresc care nu se remunerează:

a)  activităţile desfăşurate pentru prepararea hranei, pentru întreţinerea şi funcţionarea instalaţiilor, pentru menţinerea stării de curăţenie şi igienă în locul de deţinere, precum şi însoţirea unor persoane private de libertate cu dizabilităţi;

b)   activităţile prestate în cadrul atelierelor de întreţinere, constând în servicii de cizmărie, croitorie, tâmplărie, spălătorie, întreţinere a mijloacelor auto din dotare, tinichigerie, lăcătuşărie şi altele asemenea;

c)   activităţile ocazionale din interiorul locului de deţinere, care se prestează, prin rotaţie, de către toate persoanele private de libertate apte din punct de vedere medical;

d)  alte activităţi necesare locului de deţinere, în funcţie de cerinţele specifice.

(2)   Repartizarea persoanelor private de libertate la activităţile prevăzute la alin. (1) se efectuează în baza baremelor aprobate prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(3)  Pe timpul nopţii, la nivelul camerelor de deţinere, pentru prevenirea unor evenimente negative, de natura sinuciderilor, incendiilor, inundaţiilor, precum şi pentru semnalizarea situaţiilor

ce necesită acordarea de prim ajutor, se poate organiza serviciul de planton, care se consideră muncă în interesul locului de deţinere.

ARTICOLUL 167

Selecţionarea şi repartizarea la muncă

(1)   Selecţionarea şi repartizarea persoanelor private de libertate la activităţi productive se fac în funcţie de regimul de executare, cu aprobarea directorului locului de deţinere, la propunerea unei comisii formate din reprezentanţii sectoarelor de educaţie şi intervenţie psihosocială, regim penitenciar, evidenţă, organizarea muncii şi medical, sub conducerea directorului adjunct pentru siguranţă şi regim. Comisia se completează cu personal de specialitate, care verifică deprinderile profesionale ale persoanelor private de libertate.

(2)  In măsura posibilităţilor, a cerinţelor de disciplină din locurile de deţinere şi în limite rezonabile, persoanele private de libertate pot opta pentru un anumit loc de muncă sau pot schimba locul de muncă dacă nu sunt folosite la prestarea altei munci şi dacă posedă calificarea sau deprinderile necesare noului loc de muncă.

(3)   Prestarea muncii se face individual sau în grupuri organizate, care nu depăşesc 50 de persoane, în interiorul sau în exteriorul locului de deţinere.

ARTICOLUL 168

Măsurile şi mijloacele de protecţie a muncii

(1)   Munca prestată de persoanele private de libertate trebuie să se desfăşoare în condiţii cât mai apropiate de cele din comunitate.

(2)   Reglementările legale referitoare la organizarea şi desfăşurarea muncii sunt aplicabile şi persoanelor private de libertate, inclusiv cele referitoare la prevenirea accidentelor de muncă, bolilor profesionale şi a altor situaţii de risc.

(3)   Beneficiarii muncii prestate de persoanele private de libertate au obligaţia de a asigura atât acestora, cât şi personalului de paza şi supraveghere măsurile de protecţie a muncii, echipamentul adecvat şi alimentaţia de protecţie, în cazul în care dispoziţiile legale prevăd aceasta pentru angajaţii proprii.

ARTICOLUL 169

Programul de lucru

Munca persoanelor private de libertate se organizează potrivit programului de lucru stabilit de directorul locului de deţinere, în condiţiile dispoziţiilor titlului IV cap. V „Munca prestată de persoanele condamnate la pedepse privative de libertate" din Lege şi cu respectarea dispoziţiilor contractuale.

ARTICOLUL 170

Venituri realizate din activităţi de producţie în regie proprie şi din prestări de servicii

(1)  Activităţile de producţie în regie proprie, realizate în secţii, ateliere şi gospodării agrozootehnice, precum şi munca prestată în cadrul lucrărilor de investiţii şi reparaţii curente sau capitale sunt remunerate pe bază de tarife diferenţiate pe categorii de activităţi, dar nu mai puţin decât nivelul salariului minim pe economie, în condiţiile realizării normelor de producţie.

(2)   Produsele realizate în secţii şi ateliere de producţie, precum şi excedentul din gospodăriile agrozootehnice pot fi valorificate pe piaţa liberă.

(3)  Veniturile realizate din prestări de servicii pot fi încasate în lei sau echivalent valoric în produse, servicii, materiale, obiecte de inventar, echipament, cazarmament, precum şi mijloace fixe, în condiţiile în care articolele respective sunt prevăzute în structura bugetului aprobat de venituri şi cheltuieli şi această modalitate de plată a fost stabilită prin contractul de prestări de servicii.

ARTICOLUL 171

Remunerarea persoanelor private de libertate participante la cursuri de şcolarizare, calificare ori recalificare profesională

(1)   Remunerarea persoanelor condamnate care participă la cursuri de şcolarizare, calificare ori recalificare profesională se realizează la tariful orar corespunzător salariului minim brut pe ţară, în funcţie de prezenţa persoanei private de libertate la cursuri.

(2)   Numărul orelor de cursuri se stabileşte cu respectarea planurilor-cadru elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, respectiv de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

(3)   In situaţia în care persoanele condamnate participă la cursuri de şcolarizare, calificare ori recalificare profesională şi nu promovează anul de studiu sau examenul final din cauze imputabile acestora, sumele prevăzute la alin. (1) se recuperează în baza unui ordin de imputare, care constituie titlu executoriu.

(4)  Veniturile obţinute de persoanele private de libertate ca urmare a muncii prestate, a frecventării unor cursuri de şcolarizare, calificare ori recalificare profesională se repartizează conform prevederilor art. 62 din Lege, astfel:

a)   30% din venit revin persoanei condamnate, care poate folosi pe durata executării pedepsei 90% din acesta, iar 10% se consemnează pe numele său, urmând să fie încasat, împreună cu dobânda aferentă, în momentul punerii în libertate;

b)    70% din venit revin Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, constituind venituri proprii care se încasează, se contabilizează şi se utilizează potrivit dispoziţiilor legale privind finanţele publice.

ARTICOLUL 172

Gestionarea sumelor de bani aparţinând persoanelor private de libertate

(1)   Sumele de bani corespunzătoare cotei de 90% din venitul cuvenit persoanelor private de libertate se consemnează în fişa contabilă a persoanei şi pot fi folosite pe durata executării pedepsei, conform prevederilor art. 49 alin. (4) din Lege.

(2)   Sumele de bani corespunzătoare cotei de 10% din venitul cuvenit persoanelor private de libertate se consemnează în fişa contabilă nominală şi se păstrează, pe numele acestora, în conturi bancare purtătoare de dobânzi sau în depozite bancare, aceste sume împreună cu dobânda aferentă urmând a fi încasate în momentul punerii în libertate.

(3)  In cazul în care persoana condamnată la o pedeapsă privativă de libertate a fost obligată la plata de despăgubiri civile, care nu au fost achitate până la data primirii în penitenciar, procentul de 50% din cota de 30% care îi revine acesteia conform art. 62 alin. (1) lit. a) din Lege se utilizează pentru repararea prejudiciului cauzat părţii civile, conform prevederilor Codului de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare.

ARTICOLUL 173

Evidenţa muncii prestate

Evidenţa muncii persoanelor private de libertate se ţine de către personalul locului de deţinere şi al unităţii beneficiare.

CAPITOLUL X

Activitatea de educaţie şi intervenţie psihosocială

ARTICOLUL 174

Conţinutul activităţilor de educaţie şi intervenţie psihosocială

(1) Activitatea de educaţie şi intervenţie psihosocială se face în baza planificării executării pedepsei şi are drept scop asistenţa în vederea reintegrării sociale a persoanelor private de libertate. Aceasta cuprinde următoarele arii de intervenţie:

a)  adaptarea la condiţiile privării de libertate;

b)  instruire şcolară şi formare profesională;

c)  activităţi educative şi recreative;

d)  asistenţa socială;

e)  asistenţa psihologică;

f)  asistenţa religioasă;

g)  pregătirea pentru liberare.

(2)   Comisia prevăzută în art. 14 din Lege elaborează şi aprobă, pe baza ofertei de activităţi, planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă.

(3)  Aceste activităţi se desfăşoară individual sau în grup, în interiorul sau în exteriorul locului de deţinere, în condiţii cât mai apropiate de viaţa din comunitate.

ARTICOLUL 175

Planul de evaluare şi intervenţie educativă

(1)   Administraţia locului de deţinere, în urma evaluării şi identificării necesităţilor individuale ale persoanei private de libertate şi în funcţie de posibilităţile instituţiei, este obligată să organizeze activităţi de educaţie şi intervenţie psihosocială, ţinând cont de natura infracţiunii comise, durata privării de libertate, regimul de executare, gradul de risc, vârstă, stare de sănătate fizică şi mintală.

(2)    Pentru fiecare persoană privată de libertate se întocmeşte un plan de evaluare şi intervenţie educativă, care este adus la cunoştinţă, sub semnătură, persoanei private de libertate.

(3)  Planul de evaluare şi intervenţie educativă cuprinde date biografice, informaţii despre mediul de provenienţă, istoricul infracţional, date despre nivelul de instruire şcolară şi profesională, date psihologice de interes general sau profilul psihologic. In funcţie de acestea se stabilesc ariile de intervenţie individualizată.

(4)   Planul se adaptează la regimul de executare a pedepselor, acordându-se o atenţie specială categoriilor vulnerabile.

(5)   La activităţi pot participa, în calitate de colaboratori, consilieri de probaţiune, voluntari şi reprezentanţi ai societăţii civile.

ARTICOLUL 176

Activităţi în perioada de carantină şi observare

Programele derulate în perioada de carantină şi observare au ca scop cunoaşterea normelor privind ordinea, disciplina, conduita, relaţiile cu alte persoane şi cuprind activităţi individuale sau colective desfăşurate de administraţia locului de deţinere.

ARTICOLUL 177

Organizarea activităţilor de instruire şcolară la nivel primar, gimnazial, profesional şi liceal

(1)   Administraţia locurilor de deţinere asigură condiţiile necesare instruirii şcolare a persoanelor private de libertate pentru ciclul primar, gimnazial si liceal, în concordanţă cu normele cuprinse în legea învăţământului public, şi condiţiile stabilite în protocolul de colaborare dintre Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Justiţiei privind şcolarizarea şi profesionalizarea persoanelor aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(2)  Pentru persoanele analfabete se organizează cursuri de pregătire în vederea promovării claselor I -IV, prin programul „A doua şansă".

(3)   In fiecare loc de deţinere se organizează, cu sprijinul inspectoratelor şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, şcoli sau clase afiliate la instituţiile de învăţământ din afara locului de deţinere.

ARTICOLUL 178

Personalul didactic

Personalul didactic necesar funcţionării unităţilor şcolare din cadrul locurilor de deţinere este asigurat şi salarizat de către inspectoratele şcolare judeţene, selecţionarea acestuia făcându-se în colaborare cu administraţia locului de deţinere.

ARTICOLUL 179

Accesul la învăţământul universitar

(1)  Persoanele private de libertate pot urma, cu aprobarea directorului locului de deţinere, cursuri universitare la forma de învăţământ la distanţă, suportând toate cheltuielile, inclusiv cele de deplasare. La cursurile cu frecvenţă redusă care presupun deplasări, au prioritate persoanele clasificate în regim deschis şi semideschis. Pentru înscrierea la cursuri la forma de invăţământ deschis la distanţă au şanse egale toate persoanele private de libertate, indiferent de regimul în care îşi execută pedeapsa.

(2)  In cazul în care persoana condamnată urmează studii universitare în momentul intrării în penitenciar, aceasta poate continua aceste studii numai în forma cursurilor la forma de învăţământ deschis la distanţă, conform dispoziţiilor alin. (1).

(3)   Metodologia şi normele referitoare la înscrierea şi participarea la cursuri şi examene sunt stabilite prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(4)   După obţinerea aprobării, persoana privată de libertate face dovada scrisă a faptului că este acceptată să urmeze cursurile unei facultăţi, precum şi a garanţiei susţinerii financiare necesare continuării studiilor.

ARTICOLUL 180

Organizarea cursurilor de calificare

(1)  In locul de deţinere se pot organiza cursuri de calificare sau recalificare a persoanelor private de libertate în diferite meserii, în funcţie de opţiunile şi de aptitudinile acestora.

(2)  Cursurile se organizează în spaţiile existente în locurile de deţinere, în unităţile productive din sistemul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi la operatori economici din exterior, în baza acordurilor încheiate.

(3)  Activităţile de calificare sau recalificare se desfăşoară cu sprijinul financiar al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau al altor persoane fizice ori juridice.

(4)  In contractele de folosire la muncă a persoanelor private de libertate pot fi prevăzute clauze prin care operatorii economici să desfăşoare sau să susţină material cursuri de calificare şi de atestare pe meserii a acestora.

ARTICOLUL 181

Persoanele private de libertate care au prioritate la activităţi de instruire şcolară şi formare profesională

(1)  Activităţile de instruire şcolară şi formare profesională se organizează obligatoriu pentru minori şi tineri privaţi de libertate.

(2)   Este obligatorie instruirea şcolară pentru persoanele analfabete.

ARTICOLUL 182

Atestarea şcolară şi profesională

(1)  Persoanele private de libertate care doresc să urmeze cursuri de instruire şcolară sau de pregătire profesională trebuie să prezinte documentele care să ateste nivelul de pregătire şcolară anterior obţinut.

(2)  Documentele care atestă şcolarizarea sau calificarea se eliberează de către organizatorul cursului şi nu conţin menţiuni cu privire la starea de privare de libertate a persoanei, acestea fiind recunoscute în condiţiile legii.

ARTICOLUL 183

Modul de desfăşurare a activităţii de educaţie şi intervenţie psihosocială

Activităţile de educaţie şi intervenţie psihosocială se desfăşoară individual sau colectiv, pe module educaţionale, fiind structurate de regulă în programe de tip obligatoriu, opţional sau facultativ. Programele de tip obligatoriu desfăşurate cu persoanele private de libertate se stabilesc de către comisia prevăzută la art. 14 din Lege.

ARTICOLUL 184

Organizarea şi funcţionarea bibliotecilor în locurile de deţinere

(1)    In fiecare loc de deţinere se organizează şi funcţionează o bibliotecă la care au acces persoanele private de libertate. Fondul de carte cuprinde un număr suficient de mare şi variat de volume, menit să răspundă diversităţii culturale a persoanelor private de libertate, acestea având libertatea de a opta pentru orice gen de lectură.

(2)    Fondul de carte se constituie prin cumpărare, sponsorizări şi donaţii.

(3)  Modul de gestionare şi utilizare a fondului de carte se face conform celui din bibliotecile publice.

(4)   Administraţia locului de deţinere asigură gratuit un număr de ziare sau de publicaţii, potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului justiţiei.

(5)  Persoanele private de libertate îşi pot procura, prin grija administraţiei locului de deţinere, din banii personali, ziare, cărţi, publicaţii periodice şi reviste.

(6)  In locurile de deţinere se pot edita reviste conţinând date informative despre activităţile de educaţie şi intervenţie psihosocială, inclusiv creaţii literare aparţinând persoanelor private de libertate.

ARTICOLUL 185

Accesul la programele de radio şi televiziune

(1)  Administraţia locului de deţinere asigură posibilitatea receptării programelor naţionale şi locale de radio şi de televiziune.

(2)  Aparatura radio-tv poate fi proprietatea administraţiei locului de deţinere sau a persoanei private de libertate.

(3)   Administraţia locului de deţinere aprobă primirea aparaturii radio-tv de către persoanele private de libertate.

(4)   Pe perioada detenţiei, aparatura radio-tv, aprobată potrivit alin. (3), nu poate fi înstrăinată altor persoane private de libertate şi nici folosită în scopul obţinerii de avantaje patrimoniale.

(5)  Folosirea aparaturii radio-tv se face conform programului stabilit, astfel încât să nu perturbe programul zilnic al persoanelor private de libertate şi să nu contravină regulilor de disciplină din locurile de deţinere.

ARTICOLUL 186

Accesul la calculator

Persoanei private de libertate i se poate aproba şi primirea sau achiziţionarea de echipamente IT, care pot fi folosite exclusiv de aceasta, în condiţiile stabilite de administraţia locului de deţinere, astfel încât să nu contravină regulilor de disciplină şi siguranţă din locurile de deţinere.

ARTICOLUL 187

Accesul la manifestări culturale şi acţiuni de sponsorizare

(1) Administraţia locului de deţinere întreprinde demersurile necesare organizării de spectacole, expoziţii şi alte manifestări culturale, în care să fie implicate persoanele private de libertate.

(2)  Materialele necesare desfăşurării activităţilor prevăzute la alin. (1) se asigură de administraţia locului de deţinere, de soţ sau soţie ori de rude până la gradul al IV-lea inclusiv sau de către alte persoane fizice ori juridice.

(3)  Administraţia locului de deţinere încurajează şi sprijină iniţiativele organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, precum şi pe cele ale persoanelor fizice din ţară şi din străinătate care doresc să contribuie la activitatea de educaţie şi intervenţie psihosocială desfăşurată în locul de deţinere sau să sponsorizeze astfel de acţiuni, dacă acestea nu contravin prevederilor legale ori regulilor privind siguranţa locurilor de deţinere.

ARTICOLUL 188

Activităţi recreative

(1)  Administraţia locului de deţinere, în funcţie de posibilităţi, asigură, în spaţii special amenajate, practicarea individuală sau colectivă a unor jocuri ori activităţi sportive în vederea menţinerii tonusului fizic şi psihic, ţinând cont de starea de sănătate, aptitudini, vârstă şi preferinţe.

(2)   Materialele şi echipamentele necesare desfăşurării activităţilor sportive se asigură de administraţia locului de deţinere, iar cele ce depăşesc posibilităţile financiare ale locului de deţinere pot fi procurate, cu aprobarea directorului, şi de către persoanele private de libertate, familie sau alte persoane ori organizaţii.

(3)  Activităţile sportive se organizează şi se desfăşoară sub îndrumarea unui instructor sportiv.

(4)  In locurile de deţinere se pot constitui echipe sau grupe de activităţi pe discipline sportive, în raport de regimurile de executare şi de conduită. Administraţia Naţională a Penitenciarelor poate autoriza organizarea unor întreceri sportive între persoanele private de libertate aflate în locuri de deţinere diferite. Intreceri sportive se pot organiza şi cu echipe sau grupe sportive din exteriorul locului de deţinere, cu aprobarea directorului acestuia.

ARTICOLUL 189

Asistenţa religioasă

(1)   Persoanele private de libertate au dreptul neîngrădit la asistenţă religioasă, în condiţiile stabilite prin regulamentul privind asistenţa religioasă în locurile de deţinere, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.

(2)   Reprezentanţii organizaţiilor, asociaţiilor şi cultelor religioase pot desfăşura servicii şi activităţi religioase şi pot vizita persoanele private de libertate, fără a afecta programul locului de deţinere.

(3)   Persoanele private de libertate pot să primească, să păstreze şi să folosească obiecte de cult şi publicaţii cu caracter religios.

CAPITOLUL XI

Liberarea condiţionată

ARTICOLUL 190

Condiţiile de acordare a liberării condiţionate

(1)  Liberarea condiţionată constituie o măsură de încredere faţă de persoana privată de libertate condamnată la pedeapsa cu închisoarea sau la detenţiune pe viaţă şi se dispune pentru continuarea executării restului de pedeapsă în stare de libertate.

(2)   Persoanele private de libertate care au lucrat, au participat la cursuri de alfabetizare ori instruire şcolară - primară, gimnazială, liceală sau universitară, în conformitate cu dispoziţiile art. 65 alin. (1) -(4) din Lege, ori de formare profesională sau la programe de resocializare, precum şi persoanele private de libertate care nu au muncit din motive neimputabile lor, dar au dovedit un progres real în propria conduită şi au participat constant la programele de educaţie şi intervenţie psihosocială, ţinându-se cont şi de antecedentele penale, pot beneficia de liberare condiţionată după executarea fracţiunilor din pedeapsă prevăzute de Codul penal, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Partea din pedeapsă care se consideră executată pe baza muncii prestate sau a instruirii şcolare şi formării profesionale se calculează conform prevederilor art. 76 din Lege.

ARTICOLUL 191

Procedura de acordare a liberării condiţionate

(1)  Comisia prevăzută la art. 14 din Lege, cu participarea judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, în calitate de preşedinte, şi a şefului biroului evidenţă deţinuţi, în calitate de secretar, analizează săptămânal, la locul de deţinere, dosarele individuale ale persoanelor private de libertate care îndeplinesc condiţiile pentru liberarea condiţionată.

(2)   Comisia analizează dosarul în prezenţa persoanei private de libertate, ocazie cu care i se aduc la cunoştinţă condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească în situaţia continuării executării restului de pedeapsă în stare de libertate.

(3)   După analiză, comisia întocmeşte un proces-verbal motivat, semnat de membrii comisiei şi de persoana privată de libertate. Procesul-verbal cuprinde menţiuni referitoare la prevederile art. 77 alin. (2) din Lege.

(4)   Procesul-verbal de admitere se înaintează judecătoriei din raza teritorială a locului de deţinere, împreună cu documentele care atestă menţiunile cuprinse în acesta.

(5)   Procesul-verbal de respingere şi noul termen de reexaminare a situaţiei, care nu poate fi mai mare de un an, se comunică persoanei private de libertate, aducându-i-se la cunoştinţă, sub semnătură, că se poate adresa direct instanţei cu cerere de liberare condiţionată.

(6)   Când persoana condamnată se adresează direct instanţei, cerând liberarea condiţionată, odată cu cererea se trimite şi procesul-verbal întocmit de comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, împreună cu documentele care atestă menţiunile cuprinse în acesta.

(7)  In vederea soluţionării cererii de liberare condiţionată a persoanei condamnate sau a propunerii formulate de comisie, instanţa poate consulta dosarul individual al persoanei condamnate.

CAPITOLUL XII

Punerea în libertate

ARTICOLUL 192

Activităţi determinate de punerea în libertate

(1)   Punerea în libertate a persoanelor private de libertate se face de către directorul locului de deţinere, la expirarea duratei pedepsei închisorii, la termenul hotărât de instanţa de judecată în cazul liberării condiţionate, precum şi la orice altă dată hotărâtă de organele judiciare competente în situaţiile anume prevăzute de lege, comunicând despre acest fapt organului judiciar competent.

(2)   Cu ocazia liberării, persoanei private de libertate i se înmânează biletul de liberare, toate documentele personale şi, la cerere, fotocopii de pe actele din dosarul individual, inclusiv de pe actele medicale, precum şi un referat medical către medicul de familie. De asemenea, după retragerea bunurilor încredinţate de administraţia locului de deţinere, i se restituie toate sumele băneşti, bunurile şi valorile care îi aparţin, inclusiv documentele referitoare la contul său.

(3)   Contravaloarea serviciilor de fotocopiere efectuate în condiţiile alin. (2) va fi suportată, de regulă, de persoana privată de libertate. Dacă persoanele private de libertate nu dispun de mijloacele băneşti necesare, cheltuielile pentru fotocopiere sunt suportate de administraţia locului de deţinere. Sunt considerate persoane fără mijloace băneşti persoanele care nu au sau nu au avut în ultimele 30 de zile sume de bani disponibile în contul personal.

(4)  Tarifele pentru serviciile de fotocopiere se stabilesc prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(5)  Punerea în libertate a persoanei private de libertate se realizează fără întârziere, după efectuarea activităţilor prevăzute la alin. (2).

ARTICOLUL 193

Asigurarea transportului la punerea în libertate

(1)  In cazul în care persoana privată de libertate nu are bani, costul transportului până la domiciliu se asigură de administraţia locului de deţinere la nivelul tarifului minim practicat de Societatea Naţională a Căilor Ferate Române. De asemenea, administraţia locului de deţinere asigură ţinută civilă de sezon celor care nu posedă, precum şi hrană rece, potrivit normelor în vigoare, pentru numărul de zile necesare transportului până la domiciliul persoanei care se liberează.

(2)  Pentru cetăţenii străini sau apatrizi, drepturile prevăzute la alin. (1) se asigură până la sediul reprezentanţelor diplomatice din România ale statelor care le reprezintă interesele sau până în localitatea din ţară unde aceştia îşi au reşedinţa.

(3)  Când persoana care urmează a fi pusă în libertate este bolnavă, nefiind transportabilă, cu consimţământul său, poate fi internată de administraţia locului de deţinere într-un spital din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice, anunţându-se despre aceasta rudele sau instituţiile guvernamentale ori neguvernamentale de asistenţă socială.

ARTICOLUL 194

Consemnarea punerii în libertate

(1)   Punerea în libertate se consemnează în registrul prevăzut la art. 79 lit. e) din Lege şi în modulul corespunzător din aplicaţia informatizată de gestiune a datelor despre persoanele private de libertate.

(2)  In cazul persoanelor liberate condiţionat se fac menţiuni şi în registrul prevăzut la art. 79 lit. d) din Lege şi în modulul corespunzător din aplicaţia informatizată de gestiune a datelor despre persoanele private de libertate.

CAPITOLUL XIII

Siguranţa locurilor de deţinere. Paza, supravegherea şi escortarea persoanelor private de libertate

ARTICOLUL 195

Scopul

(1)   Siguranţa locului de deţinere, paza, supravegherea şi escortarea persoanelor private de libertate constituie un ansamblu de acţiuni şi măsuri luate de administraţia locului de deţinere, care au ca scop:

a)  prevenirea sustragerii de la executarea pedepselor şi a măsurilor preventive a persoanelor private de libertate;

b)  aplicarea regimurilor de executare a pedepsei;

c)  apărarea locurilor de deţinere;

d)  prezentarea în faţa organelor judiciare a persoanelor private de libertate;

e)  prevenirea unor situaţii de risc pentru ordinea de drept;

f)  protecţia individuală şi colectivă a persoanelor private de libertate şi a personalului propriu.

(2)  Măsurile necesare pentru siguranţa locurilor de deţinere, paza, supravegherea şi escortarea persoanelor private de libertate sunt stabilite în regulamentul prevăzut la art. 16 alin. (2) din Lege.

ARTICOLUL 196

Personalul destinat executării misiunilor

Pentru realizarea dispoziţiilor art. 195 din prezentul regulament, fiecare loc de deţinere trebuie să dispună de personal propriu specializat, selecţionat, pregătit şi instruit pentru executarea atribuţiilor de serviciu specifice, cu respectarea unei proporţii de minimum un lucrător la 3 persoane private de libertate.

ARTICOLUL 197

Dotare şi amenajări

(1)   Locurile de deţinere sunt dotate cu împrejmuiri de siguranţă, clădiri adecvate, armament, muniţie, mijloace de intervenţie, de imobilizare, de transport, de comunicare, de întreţinere, de supraveghere şi control, de stingere a incendiilor şi alte dotări specifice îndeplinirii atribuţiilor legale în condiţii de siguranţă.

(2)   In exercitarea atribuţiilor de pază, escortare şi supraveghere a persoanelor private de libertate, precum şi în alte situaţii temeinic justificate prevăzute în planurile de pază şi apărare ale locurilor de deţinere, personalul foloseşte tehnica, mijloacele şi armamentul din dotare.

(3)  In funcţie de situaţie, personalul se dotează cu veste antiglonţ, scuturi de protecţie şi căşti cu vizor şi poate folosi pentru intervenţie şi restabilirea ordinii bastoane de cauciuc sau tomphe, dispozitive cu substanţe iritant-lacrimogene, jeturi de apă, arme cu gloanţe de cauciuc, cătuşe, câini de serviciu, dispozitive sonore şi luminoase, precum şi alte mijloace de protecţie şi imobilizare aflate în dotare. Câinii de serviciu sunt folosiţi ca mijloace auxiliare de pază şi escortare la activităţile din exteriorul locului de deţinere.

(4)   Orice intervenţie se va desfăşura cu respectarea principiului proporţionalităţii cauzei care a generat nevoia şi modalitatea de intervenţie şi fără a se face uz nejustificat de violenţă.

ARTICOLUL 198

Folosirea mijloacelor de intervenţie şi imobilizare

(1)  Folosirea mijloacelor de intervenţie se face gradual, fără a depăşi nevoile reale de imobilizare a persoanelor turbulente ori agresive sau pentru neutralizarea acţiunilor ilegale, şi încetează de îndată ce scopul intervenţiei a fost realizat, cu respectarea dispoziţiilor art. 37 din Lege.

(2)   Procedurile standard de intervenţie şi imobilizare sunt stabilite prin regulamentul prevăzut la art. 16 alin. (2) din Lege.

ARTICOLUL 199

Apelul persoanelor private de libertate

(1)   La predarea serviciului de către personalul de supraveghere de pe secţiile de deţinere se efectuează apelul persoanelor private de libertate, activitate care este consemnată în documentele specifice.

(2)  Apelul persoanelor private de libertate se efectuează şi la începerea şi terminarea activităţilor la care acestea participă în afara camerelor de deţinere sau ori de câte ori este nevoie.

(3)    Anual se organizează apelul general, pentru confruntarea documentelor care privesc situaţia individuală a persoanelor private de libertate cu cele declarate de acestea.

ARTICOLUL 200

Percheziţia

(1)   Pentru prevenirea unor evenimente deosebite, a situaţiilor de risc, precum şi pentru ridicarea obiectelor interzise, persoanele private de libertate sunt supuse percheziţiei.

(2)   Percheziţia este acţiunea prin care se realizează un control amănunţit asupra persoanelor private de libertate, echipamentului, bagajelor, cazarmamentului, camerelor de deţinere şi tuturor locurilor unde acestea au acces.

(3)  Percheziţia se efectuează de către persoane de acelaşi sex şi în condiţii care să nu lezeze demnitatea persoanelor private de libertate.

(4)   In cadrul percheziţiei corporale amănunţite asupra persoanei private de libertate se interzice urmărirea descoperirii obiectelor interzise prin efectuarea de exerciţii fizice. Desfăşurarea percheziţiei corporale amănunţite se desfăşoară cu respectarea dreptului persoanei percheziţionate la viaţa intimă.

(5)  Percheziţiile asupra cavităţilor corporale ale persoanelor private de libertate pot fi realizate numai de către cadre medicale.

(6)  Persoanele private de libertate asistă la percheziţionarea bagajelor şi a bunurilor personale.

(7)  Dispoziţiile art. 49 alin. (4) şi (6) şi ale art. 71 alin. (2) din Lege se aplică în mod corespunzător.

(8)  Felurile percheziţiei, modalităţile de efectuare, asigurarea tehnico-materială necesară efectuării acesteia, precum şi documentele ce se întocmesc cu acest prilej se stabilesc prin regulamentul prevăzut la art. 16 alin. (2) din Lege.

ARTICOLUL 201

Regimul confiscării sumelor de bani şi a bunurilor

(1)  Sumele de bani şi bunurile procurate şi deţinute în alte condiţii decât cele prevăzute de Lege, descoperite cu ocazia efectuării percheziţiilor, se confiscă.

(2)   Bunurile interzise, descoperite la primire, se valorifică sau se distrug potrivit dispoziţiilor art. 49 alin. (6) din Lege. Sumele de bani descoperite se consemnează în fişa contabilă personală şi se folosesc în condiţiile prevăzute la art. 49 alin. (4) din Lege.

(3)   Sunt supuse confiscării bunurile şi medicamentele a căror procurare şi deţinere sunt permise de reglementările în vigoare, dar care au fost abandonate, ori dacă persoana asupra cărora au fost descoperite nu poate justifica intrarea în posesia lor în mod legal.

(4)   Bunurile confiscate, după evaluare şi înregistrare, sunt folosite, după caz, pentru asigurarea drepturilor persoanelor private de libertate, sunt introduse în patrimoniul locului de deţinere ori comercializate la magazinele din incinta locului de deţinere. Fac excepţie băuturile alcoolice, medicamentele şi alimentele perisabile, care se distrug, pe bază de proces-verbal, de către o comisie numită prin decizie a directorului locului de deţinere.

(5)   Bunurile, obiectele şi substanţele descoperite asupra persoanelor private de libertate, indiferent de momentul în care se efectuează percheziţia, a căror deţinere este interzisă prin lege oricărui cetăţean, se ridică şi se conservă; se întocmesc documentele necesare probării faptei şi se anunţă de îndată organele judiciare competente cărora le sunt predate.

(6)  Confiscarea este dispusă de către directorul locului de deţinere, în baza procesului-verbal întocmit de către persoanele care au descoperit bunurile ce fac obiectul confiscării. Directorul locului de deţinere înştiinţează despre măsura luată judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate.

ARTICOLUL 202

Cooperarea cu structuri specializate ale Sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

In situaţii deosebite a căror rezolvare depăşeşte posibilităţile proprii, precum şi în caz de catastrofe, cutremure, accident nuclear, inundaţii, incendii, stare de necesitate, personalul locurilor de deţinere este sprijinit de unităţile specializate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor ori ale celorlalte structuri care fac parte din Sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, potrivit planurilor de cooperare şi intervenţie.

ARTICOLUL 203

Măsuri în caz de evadare a persoanelor private de libertate

(1)   La producerea unei evadări administraţia locului de deţinere anunţă de îndată organele competente ale Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru luarea măsurilor în vederea urmăririi şi prinderii evadatului, furnizând acestora datele şi informaţiile necesare. La fel procedează şi în cazul neprezentarii persoanelor private de libertate care au avut permisiunea de ieşire din locul de deţinere.

(2)  Atribuţiile şi modul de acţiune ale personalului locului de deţinere în cazul producerii unei evadări se stabilesc prin regulamentul prevăzut de art. 16 alin. (2) din Lege.

ARTICOLUL 204

Accesul în locurile de deţinere

(1)   Accesul în locurile de deţinere este strict limitat. Persoanele din afara sistemului administraţiei penitenciare pot intra în locurile de deţinere pe baza autorizaţiei directorului locului de deţinere.

(2)  In cazul comisiilor sau organizaţiilor internaţionale a căror competenţă este acceptată ori recunoscută de România, nu este necesară autorizaţia prevăzută la alin. (1), acestea având acces nelimitat în orice loc de deţinere în baza documentelor de identificare.

ARTICOLUL 205

Realizarea materialelor audiovideo

Fotografierea, înregistrarea audiovizuală cu privire la activităţile din locurile de deţinere sunt permise numai cu încuviinţarea directorului locului de deţinere.

CAPITOLUL XIV

Dispoziţii speciale

SECŢIUNEA 1

Ascultarea persoanelor private de libertate în incinta locurilor de deţinere

ARTICOLUL 206

Ascultarea persoanelor private de libertate în locurile de deţinere

(1)   Ascultarea persoanelor private de libertate în incinta locurilor de deţinere se poate face de către reprezentanţi ai structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor în baza delegaţiei semnate de procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală în cauză ori, după caz, de către şefii Inspectoratului General al Poliţiei Române, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Române, inspectoratelor de poliţie judeţene, directorul general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, al Direcţiei Generale Anticorupţie, precum şi de conducătorii structurilor teritoriale cu funcţie de reprezentare la nivel de şef birou, avizată de judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate.

(2)  Delegaţia cuprinde datele de identificare ale persoanelor prevăzute de alin. (1) şi pe cele ale persoanelor private de libertate ce urmează a fi ascultate. Delegaţia nu permite decât ascultarea persoanelor private de libertate menţionate în aceasta.

(3)   Ascultarea persoanelor private de libertate în incinta locurilor de deţinere se poate face şi de către:

a)  procuror, care are acces pe baza legitimaţiei de serviciu;

b)   avocatul unei alte persoane, care justifică un interes legitim, în baza împuternicirii date în conformitate cu contractul de asistenţă avocaţială, cu aprobarea directorului penitenciarului;

c)   senatori sau deputaţi ai Parlamentului României, cu împuternicire din partea comisiei din care fac parte.

(4) Ascultarea persoanelor private de libertate în situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3) se face în condiţii de confidenţialitate.

ARTICOLUL 207

Accesul reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale

(1)   Reprezentanţii organizaţiilor naţionale, străine sau internaţionale neguvernamentale din domeniul apărării drepturilor omului, a căror competenţă este recunoscută sau acceptată de România, au acces în locurile de deţinere şi pot asculta persoanele private de libertate în baza autorizaţiei prevăzute la art. 204 din prezentul regulament.

(2)  Intâlnirile cu reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale nu se calculează în numărul vizitelor la care are dreptul persoana privată de libertate.

ARTICOLUL 208

Locul de desfăşurare a audierilor

Ascultarea persoanelor private de libertate în incinta locurilor de deţinere are loc numai în spaţii special amenajate şi fără a perturba derularea normală a activităţii zilnice.

SECŢIUNEA a 2-a

Transferarea persoanelor private de libertate

ARTICOLUL 209

Motive de transfer

Transferarea persoanelor private de libertate în condiţiile prevăzute la art. 31 din Lege, într-un alt loc de deţinere, se realizează în următoarele cazuri:

a)  când persoana privată de libertate este chemată de către un organ judiciar din altă localitate. Dacă în localitate nu există loc de deţinere, transferarea se face la locul de deţinere care deserveşte organul judiciar respectiv;

b)  când persoana privată de libertate este trimisă pentru executarea pedepsei într-un anumit regim sau ca urmare a schimbării regimului de executare a pedepsei, la propunerea comisiei prevăzute la art. 14 din Lege;

c)  când persoana privată de libertate este bolnavă şi este trimisă în vederea unui consult, tratament, unei internări sau expertize medicale;

d)  la solicitarea persoanei private de liberatate sau din alte motive întemeiate, cu avizul comisiei prevăzute la art. 14 din Lege.

ARTICOLUL 210

Transferarea la solicitarea organelor judiciare

(1)  Transferarea persoanelor private de libertate, necesară activităţii unui organ judiciar, se face pe baza dispoziţiei de transfer emisă de acesta.

(2)  In cazul persoanelor private de libertate, aflate în locuri de deţinere subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, solicitate de mai multe organe judiciare în acelaşi timp, transferarea temporară se dispune de directorul general, ţinând cont de următoarele criterii:

a)   instanţele judecătoreşti au întotdeauna prioritate faţă de celelalte organe judiciare;

b)   cauzele penale în care, pentru persoanele private de libertate, au fost emise mandate de arestare preventivă;

c)   gradul de jurisdicţie al organului judiciar care instrumentează cauza;

d)   netransferarea ar afecta grav urmărirea penală sau judecata.

ARTICOLUL 211

Modalităţi de transfer

(1) Transferarea persoanelor private de libertate în cazurile prevăzute la art. 209 din prezentul regulament se realizează cu  mijloace de transport ale Administraţiei  Naţionale a Penitenciarelor, în baza unui grafic de deplasare, sau, după caz, ale unităţilor subordonate.

(2) Administraţia Naţională a Penitenciarelor poate externaliza serviciile de transfer al persoanelor private de libertate.

ARTICOLUL 212

Transferarea persoanelor private de libertate în centrele de reţinere şi arestare preventivă ale Ministerului Administraţiei şi Internelor

Transferarea persoanelor private de libertate în centrele de reţinere şi arestare preventivă ce funcţionează în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor se face numai în situaţii justificate. Solicitarea de transfer, perioada şi motivele acestuia fac parte din adresa scrisă şi semnată de organul judiciar sau, după caz, de şefii Inspectoratului General al Poliţiei Române, inspectoratelor judeţene de poliţie, directorul general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau al Direcţiei Generale Anticorupţie.

SECŢIUNEA a 3-a

Refuzul de hrană

ARTICOLUL 213

Declararea refuzului de hrană

(1)   Când o persoană privată de libertate refuză să primească hrana, directorul împreună cu medicul locului de deţinere explică celei în cauză urmările dăunătoare la care se expune, arătându-i mijloacele legale de care poate uza pentru rezolvarea problemelor invocate.

(2)   Dacă persoana privată de libertate îşi menţine hotărârea, directorul locului de deţinere sesizează judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, care procedează potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) din Lege. O copie a declaraţiei de refuz de hrană sau, după caz, a procesului-verbal se introduce în dosarul individual al persoanei private de libertate.

ARTICOLUL 214

Măsuri determinate de refuzul de hrană al persoanelor private de libertate

(1)   Dacă medicul constată că se impune o supraveghere atentă a persoanei aflate în refuz de hrană, atunci anunţă, în scris, directorul locului de deţinere, pentru a lua măsuri în vederea transferării persoanei în infirmerie.

(2)  Zilnic şi ori de câte ori este necesar medicul unităţii vizitează persoana aflată în refuz de hrană şi o examinează clinic, făcând menţiuni despre aceasta într-un registru anume destinat.

(3)  Atunci când, în urma investigaţiilor şi determinărilor clinice de specialitate, medicul constată că persoana aflată în refuz de hrană s-a alimentat, informează în scris directorul unităţii, care prezintă situaţia judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate.

(4)   In situaţia prevăzută la alin. (3), când starea de sănătate nu este afectată, chiar dacă persoana privată de libertate nu recunoaşte că s-a hrănit, în baza informării scrise a medicului se întocmeşte un proces-verbal prin care se constată încetarea stării de refuz de hrană. Dacă persoana privată de libertate se află în infirmerie, se transferă într-o cameră de deţinere corespunzătoare regimului de executare în care a fost repartizată.

(5)  Atunci când starea de sănătate se agravează, iar în infirmerie nu poate fi asigurată asistenţa medicală corespunzătoare, persoana aflată în refuz de hrană se transferă într-o unitate spitalicească.

(6)   Personalul din serviciile de educaţie şi intervenţie psihosocială acţionează prin consiliere individuală pe toată perioada refuzului de hrană, informând persoana privată de libertate despre riscurile continuării acestei forme de protest.

(7)  Persoanei private de libertate aflate în refuz de hrană îi este alocată zilnic norma de hrană potrivit categoriei din care face parte. Administraţia locului de deţinere, prin personalul său, are obligaţia ca la ora servirii mesei să ofere hrana respectivă, persoana privată de libertate având posibilitatea să îşi exprime opţiunea.

(8)   Acceptarea hranei se consideră ca act de voinţă personal prin care persoana privată de libertate încetează refuzul de hrană declarat. Acest fapt se înscrie într-un registru anume destinat, sub semnătura persoanei private de libertate.

ARTICOLUL 215

Ieşirea din refuzul de hrană

(1)   La ieşirea din refuzul de hrană se procedează potrivit prevederilor art. 36 alin. (4) din Lege, iar o copie a declaraţiei sau procesului-verbal se introduce în dosarul individual al persoanei private de libertate.

(2)  Refuzul de hrană nu constituie abatere disciplinară.

(3)   Persoana privată de libertate aflată în infirmerie la încetarea refuzului de hrană revine într-o cameră de deţinere corespunzătoare regimului de executare în care a fost repartizată.

SECŢIUNEA a 4-a

Întocmirea unor acte juridice

ARTICOLUL 216

Legalizarea şi autentificarea unor acte juridice

(1)   La solicitarea persoanei private de libertate ori la cererea altor persoane interesate din exterior, cu consimţământul acesteia, administraţia locului de deţinere creează condiţiile necesare pentru autentificarea sau legalizarea unor acte juridice de către instituţii sau persoane competente potrivit legii, în locul de deţinere. Cheltuielile efectuate cu această ocazie sunt suportate de solicitanţi.

(2)   La cererea instituţiei competente de a face legalizarea sau autentificarea, administraţia locului de deţinere eliberează un act din care să rezulte că cel în cauză este privat de libertate.

ARTICOLUL 217

Incheierea căsătoriei

(1)   Căsătoria persoanei aflate în executarea pedepsei privative de libertate se încheie în locul de deţinere, în condiţiile prevăzute de Lege, iar consimţământul viitorilor soţi se ia de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei din circumscripţia locului de deţinere.

(2)  In cazul în care viitorii soţi se află în executarea unor pedepse privative de libertate şi nu se găsesc în acelaşi loc de deţinere, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, la solicitarea scrisă a acestora şi cu avizul comisiei prevăzute de art. 14 din Lege, ia măsuri de transferare, astfel încât aceştia să se afle în acelaşi loc de deţinere pe timpul necesar încheierii căsătoriei.

(3)  Analizele medicale necesare încheierii căsătoriei, pentru persoanele aflate în executarea unor pedepse privative de libertate, se realizează prin grija administraţiei locului de deţinere, cheltuielile fiind suportate de solicitanţi.

(4)  La încheierea căsătoriei pot participa judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, directorul locului de deţinere, un reprezentant al serviciului de educaţie şi intervenţie psihosocială, precum şi un număr de maximum 10 persoane, rude până la gradul al IV-lea inclusiv sau alte cunoştinţe ale viitorilor soţi.

(5)  După încheierea căsătoriei, dacă nu există posibilitatea acordării permisiunii ieşirii din locul de deţinere, directorul poate aproba primirea unui pachet de alimente, în greutate de până la 10 kg, şi rămânerea viitorilor soţi, timp de 48 de ore, în condiţiile art. 45 alin (1)-(6) din prezentul regulament.

ARTICOLUL 218

Dispoziţii referitoare la deces

(1)  In caz de deces al unei persoane private de libertate, indiferent de locul, cauza şi circumstanţele producerii acestuia, directorul locului de deţinere înştiinţează de îndată familia sau o persoană apropiată acesteia, instituţia medico-legală cea mai apropiată, judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, procurorul de la parchetul competent şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, respectiv Inspectoratul General al Poliţiei Române.

(2)  Administraţia locului de deţinere comunică, prin orice mijloace şi în scris, de îndată, familiei sau altei persoane apropiate decesul şi locul unde trebuie să se prezinte pentru ridicarea decedatului, a actelor şi a obiectelor ce au aparţinut acestuia.

(3)  Când decesul s-a produs ca urmare a unui accident de muncă, se anunţă imediat inspectoratul teritorial de muncă. Persoana decedată este lăsată la locul şi în starea în care s-a produs evenimentul, neputând fi ridicată decât după încuviinţarea legală.

(4)   Dispoziţiile art. 80 alin. (1) -(4) şi (6) din Lege se aplică în mod corespunzător.

ARTICOLUL 219

Efectuarea autopsiei

(1)  In vederea efectuării autopsiei, administraţia locului de deţinere înştiinţează familia celui decedat.

(2)  Autopsia medico-legală se efectuează de către medicul legist care întocmeşte şi certificatul constatator al morţii. O copie a certificatului medical constatator al decesului se introduce la dosarul individual ce a aparţinut persoanei private de libertate, iar o altă copie se înmânează familiei decedatului.

ARTICOLUL 220

Inhumarea

Dacă în termen de 3 zile de la comunicare nu se prezintă niciuna dintre persoanele prevăzute în art. 218 alin. (2) din prezentul regulament, înhumarea se efectuează de către primăria din circumscripţia teritorială a locului de deţinere. Dispoziţiile art. 80 alin. (5) din Lege se aplică în mod corespunzător.

ARTICOLUL 221

Restituirea bunurilor şi sumelor de bani ale decedatului

Bunurile şi sumele de bani ale celui decedat, aflate la locul de deţinere, se înmânează soţului sau soţiei ori rudelor până la gradul al IV-lea inclusiv sau, dacă aceştia nu se prezintă în termen de un an, se trec în proprietatea locului de deţinere ori se distrug, în cazul în care prezintă un grad avansat de uzură sau sunt inutilizabile, de către o comisie numită prin decizia directorului.

TITLUL IV

Executarea măsurilor preventive privative de libertate

ARTICOLUL 222

Locul de executare a măsurilor preventive

(1)  Măsura reţinerii şi a arestării preventive în cursul urmăririi penale se execută numai în centrele de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(2)   Măsura arestării preventive în cursul judecăţii se execută în secţii speciale ale locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau în centre de arestare preventivă ce funcţionează pe lângă acestea.

ARTICOLUL 223

Primirea arestaţilor preventiv

Primirea în centrele de reţinere şi arestare preventivă sau în centrele de arestare preventiva şi secţiile de arestare preventivă din cadrul locurilor de deţinere se realizează potrivit prevederilor art. 82 alin. (1) -(3) din Lege şi în baza dosarului individual prevăzut la art. 29 alin. (2) din Lege.

ARTICOLUL 224

Cazarea persoanelor reţinute sau arestate

(1)  Cazarea persoanelor reţinute ori arestate în centrele de reţinere şi arestare preventivă sau în secţiile şi centrele de arestare preventivă se realizează, de regulă, individual.

(2)  In centrele de reţinere şi arestare preventivă, în centrele de arestare preventivă, precum şi în secţiile speciale de arestare preventivă, persoanele condamnate printr-o hotărâre definitivă la o pedeapsă privativă de libertate, care sunt cercetate în stare de arest preventiv în altă cauză, sunt ţinute separat de persoanele arestate preventiv aflate în curs de judecată sau de urmărire penală.

ARTICOLUL 225

Normă de trimitere

(1)   Organizarea şi funcţionarea centrelor de reţinere si arestare preventivă, a centrelor de arestare preventivă, măsurile necesare pentru siguranţa centrelor de reţinere şi arestare preventivă, precum şi pentru siguranţa centrelor de arestare preventivă se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului justiţiei.

(2)  Dispoziţiile din titlul III cap. I-VI, VIII-X şi XII-XIV din prezentul regulament se aplică în mod corespunzător şi persoanelor reţinute ori arestate preventiv, cu excepţia art. 15, 43-45, 59, 79, 147 şi 148.

TITLUL V

Dispoziţii tranzitorii

ARTICOLUL 226

Forma, conţinutul şi arhivarea documentelor

In termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, se stabilesc forma, conţinutul şi modalitatea de arhivare a documentelor prevăzute de Lege şi de prezentul regulament.

ARTICOLUL 227

Procedurile administrative în curs de desfăşurare

Procedurile administrative aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentului regulament continuă şi se încheie conform reglementărilor în vigoare la momentul începerii lor.

ARTICOLUL 228

Termene de aplicare

(1)  In termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, ordinele ministrului justiţiei şi deciziile directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se modifică în sensul prevederilor acestuia. Actele normative menţionate anterior rămân în vigoare, până la data modificării lor, în măsura în care nu contravin prezentului regulament.

(2)  Regulamentele de ordine interioară, din toate locurile de deţinere, se modifică în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(3)  Unităţile penitenciare dispun de un termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament pentru amenajarea şi darea în folosinţă a punctelor comerciale prevăzute în art. 56 din prezentul regulament.

TITLUL VI

Dispoziţii finale

ARTICOLUL 229

Abrogarea unor dispoziţii

La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.352/C/2003 privind obligaţiile şi interdicţiile persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate, precum şi măsurile disciplinare aplicate în cazul săvârşirii de abateri disciplinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 26 noiembrie 2003, precum şi orice dispoziţii contrare.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1897/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1897 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu