E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1897 din  4 noiembrie 2004

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1156 din  7 decembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 37 alin. (3) si al art. 85 alin. (1) din Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Anexa nr. 3 "Unitatile care functioneaza sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale" la Hotararea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 291 din 1 aprilie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza cu un nou numar curent, numarul 5, care va avea urmatorul cuprins:
    "5. Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare"

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor si dezvoltarii rurale,
                         Petre Daea

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Maria Manolescu,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                             NORME METODOLOGICE
    de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme metodologice reglementeaza modul de aplicare a dispozitiilor Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, denumita in continuare lege.
    Art. 2
    (1) Obiectivele imbunatatirilor funciare se realizeaza prin desfasurarea activitatilor de imbunatatiri funciare de catre proprietarii de teren, individual sau prin organizatiile de imbunatatiri funciare, denumite in continuare organizatii, si prin federatiile de organizatii de imbunatatiri funciare, denumite in continuare federatii, prin care se asigura exploatarea, intretinerea si reparatiile amenajarilor de imbunatatiri funciare situate pe terenurile pe care le detin.
    (2) Statul intervine prin Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare, denumita in continuare Administratia, si prin alocarea de fonduri de la bugetul de stat in completarea surselor proprii ale Administratiei sau ale beneficiarilor amenajarilor de imbunatatiri funciare declarate de utilitate publica, in cazurile in care proprietarii de teren nu pot desfasura ei insisi activitati de imbunatatiri funciare.
    (3) Infrastructura de imbunatatiri funciare apartinand domeniului public si privat al statului din amenajarile cu grad scazut de utilitate, care face ca exploatarea, intretinerea si reparatiile acestora sa fie ineficiente economic, urmeaza regimul prevazut de lege.

    CAP. 2
    Organizatiile de imbunatatiri funciare

    Art. 3
    (1) Organizatiile se constituie potrivit legii si procedurii reglementate de prezentele norme metodologice, pentru desfasurarea activitatilor de imbunatatiri funciare prevazute de lege.
    (2) Persoanele fizice sau juridice care detin terenuri deservite de sisteme de irigatii sau de desecare si drenaj ori de lucrari de aparare impotriva inundatiilor sau de combatere a eroziunii solului pot constitui o organizatie de imbunatatiri funciare, in conditiile legii.
    Art. 4
    (1) Scopul, tipurile de organizatii potrivit activitatilor de imbunatatiri funciare desfasurate si atributiile acestora sunt cele prevazute de lege.
    (2) Suprafata de teren clar delimitata, deservita de un sistem de irigatii sau de desecare si drenaj ori de lucrari de aparare impotriva inundatiilor sau de combatere a eroziunii solului, exploatate, intretinute si reparate de o organizatie, constituie teritoriul acelei organizatii. Teritoriile a doua sau mai multe organizatii invecinate vor fi fara suprapuneri de suprafete.
    Art. 5
    (1) Organizatiile presteaza servicii de imbunatatiri funciare detinatorilor de terenuri situate in cadrul teritoriului organizatiei, indiferent daca acestia sunt sau nu sunt membri ai acelei organizatii.
    (2) Pentru serviciile prestate de organizatie, persoanele care nu au calitatea de membru al acesteia vor achita tarife care sa acopere integral costul exploatarii, intretinerii si reparatiilor infrastructurii de imbunatatiri funciare aflate in patrimoniul organizatiei, inclusiv cheltuielile generale de administrare, cele cu asigurarea pazei infrastructurii de imbunatatiri funciare si amortismentele. In conformitate cu hotararea adunarii generale, membrii organizatiei pot beneficia de tarife reduse, in care cheltuielile cu executarea lucrarilor de intretinere si de reparatii ale infrastructurii de imbunatatiri funciare aflate in proprietatea organizatiei, cheltuielile cu plata personalului de executie, inclusiv a directorului organizatiei, si cota din tariful anual pentru acoperirea cheltuielilor pentru executarea lucrarilor de intretinere si de reparatii ale infrastructurii de irigatii administrate de Administratie pot fi cuprinse total sau partial.
    Art. 6
    (1) Veniturile organizatiilor se constituie din sursele prevazute de lege.
    (2) Pentru tarifele si cotizatiile restante datorate acestora, organizatiile pot percepe penalitati si majorari ori pot institui garantii in conformitate cu hotararea adunarii generale. Garantiile se pot institui prin incheierea unor conventii-angajament intre organizatie si membrii sai, potrivit carora membrii organizatiei depun lunar in unul sau in mai multe conturi de depozit ale organizatiei, pe termen de cel putin 6 luni, o suma de bani pana la concurenta unei sume plafon stabilite prin hotarare a adunarii generale in functie de media anuala a contravalorii serviciilor de imbunatatiri funciare prestate de organizatie. Accesul organizatiei la sumele din aceste conturi se poate face numai in baza hotararii adunarii generale.
    (3) Statutul unei organizatii poate prevedea ca tarifele si cotizatiile restante, datorate organizatiei de membri si de persoanele care nu sunt membre ale acesteia, se pot recupera pe baza angajamentelor de plata semnate de acestia, care constituie titluri executorii.
    (4) Excedentul, ca diferenta dintre veniturile anuale si cheltuielile efectuate pentru realizarea acelor venituri, ramane la dispozitia organizatiei si se distribuie, in conditiile legii, catre rezerve sau este folosit pentru finantarea activitatii anilor urmatori.
    (5) Organizatiile pot constitui rezerve conform aprobarii adunarii generale a organizatiei. Pentru reconstructia in caz de accidente neprevazute, organizatiile pot constitui o rezerva prin alocarea a 5% din excedentul anual, pana la cel putin 20% din valoarea activului patrimonial aflat in proprietatea organizatiei. Fondurile utilizate din aceasta rezerva se vor completa pana la reintregirea acesteia.
    (6) Pentru recuperarea pagubelor datorate distrugerilor accidentale din cauze naturale sau antropice ori dezmembrarii unor parti ale infrastructurii de imbunatatiri funciare, organizatiile pot incheia contracte de asigurare in conditiile legii.
    Art. 7
    (1) Oricare persoana fizica sau persoana juridica ce detine in proprietate teren situat pe teritoriul organizatiei sau care are, in conditiile legii, in administrare ori in folosinta astfel de terenuri sau infrastructura de imbunatatiri funciare aflata in proprietatea publica ori privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale poate fi membra a unei organizatii.
    (2) Calitatea de membru al unei organizatii se dobandeste prin vointa liber exprimata a persoanei care indeplineste conditiile prevazute la alin. (1) si se evidentiaza prin inscrierea numelui persoanei in registrul membrilor, in baza adeziunii completate si semnate.
    (3) Statutul organizatiei prevede procedura de admitere de noi membri intr-o organizatie existenta.
    (4) In cazul unei organizatii a utilizatorilor de apa pentru irigatii, statutul poate prevedea ca dreptul la intrarea in organizatie sa se poata exercita doar la sfarsitul sezonului de irigatii, cu exceptia cazului preluarii calitatii de membru prin succesiune.
    Art. 8
    Membrii unei organizatii au urmatoarele drepturi:
    a) sa beneficieze de serviciile prestate de organizatie;
    b) in cazul unei organizatii de utilizatori de apa pentru irigatii, sa beneficieze de o cota echitabila din apa aflata la dispozitia organizatiei;
    c) sa propuna candidati, sa candideze la alegeri si sa aleaga, dintre membrii organizatiei, membrii organelor de conducere, de control si de solutionare a litigiilor, sa ia parte la dezbateri si sa voteze in sedintele adunarilor generale ale organizatiei;
    d) sa faca propuneri privind ordinea de zi a adunarilor generale ale organizatiei;
    e) sa consulte registrele si inregistrarile organizatiei si sa se informeze asupra gestiunii organizatiei;
    f) sa primeasca despagubiri in conditiile legii, in cazul in care culturile sau terenul lor sufera o paguba ca urmare a activitatilor de exploatare, intretinere si reparatii desfasurate de organizatie pe terenul lor;
    g) sa adreseze cereri presedintelui comisiei de conciliere in conditiile art. 20 din lege;
    h) sa se retraga din organizatie, in conditiile legii;
    i) sa exercite orice alte drepturi prevazute de statutul organizatiei sau de legislatia in vigoare.
    Art. 9
    (1) Membrii unei organizatii au urmatoarele indatoriri:
    a) sa respecte prevederile statutului si ale regulamentelor interne aprobate de adunarea generala;
    b) sa plateasca la termen cotizatiile si tarifele datorate organizatiei;
    c) sa ia masurile necesare pentru a nu deteriora echipamentele aflate in proprietatea sau in folosinta organizatiei;
    d) sa plateasca costurile de reparatie sau de inlocuire a utilajelor, instalatiilor si a echipamentelor deteriorate de acestia sau din vina lor;
    e) sa furnizeze organizatiei informatii privind utilizarea terenului si gospodarirea apei;
    f) sa permita personalului organizatiei accesul la infrastructura de imbunatatiri funciare situata pe parcelele de teren detinute de acestia in proprietate, in administrare sau in folosinta, potrivit legii, in vederea prestarii serviciilor de imbunatatiri funciare si executarii lucrarilor de exploatare, intretinere si de reparatii ale infrastructurii, conform prevederilor statutului.
    (2) Organizatia va incheia conventii cu persoanele care nu sunt membre ale acesteia si care detin in proprietate suprafete de teren situate pe teritoriul organizatiei, prin care se va reglementa dreptul de acces al personalului organizatiei pe terenurile acestora, in conditiile legii si conform celor stabilite de adunarea generala.
    Art. 10
    (1) Orice membru al unei organizatii poate solicita retragerea sa din acea organizatie. In cazul unei organizatii a utilizatorilor de apa pentru irigatii, statutul poate prevedea ca acest drept poate fi exercitat numai la sfarsitul sezonului de irigatii.
    (2) O persoana are obligatia de a despagubi organizatia pentru pierderea suferita prin retragerea sa din organizatie, daca organizatia a efectuat anumite cheltuieli de proiectare, constructie, modernizare sau de exploatare a unui sistem de irigatii, a unui sistem de desecare si drenaj, a unor lucrari de aparare impotriva inundatiilor ori a unor lucrari de combatere a eroziunii solului, ca urmare a dobandirii de catre acea persoana a calitatii de membru al organizatiei.
    Art. 11
    Incetarea calitatii de membru al unei organizatii a unei persoane se evidentiaza prin radierea numelui acelei persoane din registrul membrilor. Calitatea de membru al unei organizatii inceteaza in urmatoarele cazuri:
    a) vointa partilor;
    b) lichidarea sau falimentul persoanei juridice;
    c) excluderea din organizatie;
    d) retragerea din organizatie potrivit prevederilor art. 10 din prezentele norme metodologice si ale statutului propriu.
    Art. 12
    In cazul in care o parcela de teren este detinuta in coproprietate de mai multe persoane, proprietarii vor desemna un reprezentant care voteaza in numele lor in sedintele adunarii generale, informand consiliul de administratie al organizatiei despre aceasta. Coproprietarii pot acorda puteri depline unuia dintre ei sau ii pot limita competentele de reprezentare in adunarea generala, in baza unei procuri autentice.
    Art. 13
    (1) O organizatie poate, in conformitate cu statutul sau, sa aplice sanctiuni materiale sau administrative unui membru pentru incalcarea statutului sau a regulamentelor sale interne. Hotararile de aplicare a sanctiunilor se iau, potrivit prevederilor statutului, de adunarea generala sau de consiliul de administratie.
    (2) Statutul organizatiei poate prevedea ca, in cazul nerespectarii de catre un membru a obligatiilor de plata a tarifelor pentru serviciile de imbunatatiri funciare prestate de organizatie, aceasta sa perceapa penalitati sau tarife majorate si sa suspende livrarea apei pentru irigatii, in cazul organizatiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii, sau prestarea altor servicii acelui membru.
    (3) Excluderea din organizatie a unui membru se poate hotari pentru urmatoarele motive:
    a) intarzieri nejustificate la plata cotizatiilor datorate organizatiei sau refuzul de a plati cotizatiile datorate organizatiei pentru o perioada mai lunga de 3 luni de la scadenta;
    b) refuzul nejustificat de a repara sau de a plati pentru daunele provocate bunurilor aflate in proprietatea sau in folosinta organizatiei;
    c) refuzul de a permite accesul pe terenul lui al personalului organizatiei pentru realizarea lucrarilor de exploatare, intretinere si de reparatii ale infrastructurii de imbunatatiri funciare, in conditiile stabilite de statutul organizatiei;
    d) alte incalcari ale statutului si regulamentelor interne ale organizatiei, stabilite prin hotarare a adunarii generale.
    Art. 14
    (1) In vederea dobandirii personalitatii juridice, membrii fondatori incheie actul constitutiv si statutul organizatiei, in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.
    (2) Actul constitutiv cuprinde cel putin urmatoarele:
    a) datele de identificare a membrilor: numele sau denumirea si domiciliul sau sediul acestora;
    b) exprimarea vointei de participare ca membri in cadrul organizatiei si de realizare a scopului propus;
    c) denumirea organizatiei;
    d) sediul organizatiei;
    e) durata de functionare a organizatiei - pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului, sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
    f) patrimoniul initial al organizatiei; activul patrimonial este alcatuit din aportul in bani in valoare de cel putin echivalentul in lei a 1 euro pentru fiecare hectar de teren deservit de infrastructura de imbunatatiri funciare si detinut de persoanele care si-au manifestat vointa de a deveni membre ale organizatiei, la data constituirii organizatiei, sau din aportul in natura constand in echipamente, instalatii, utilaje ori alte asemenea bunuri, precum si, dupa caz, in infrastructura de imbunatatiri funciare;
    g) componenta nominala a organelor de conducere, de administrare si de control ale organizatiei, precum si a organelor de solutionare a neintelegerilor din interiorul organizatiei;
    h) persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;
    i) semnaturile membrilor.
    (3) Statutul organizatiei cuprinde cel putin urmatoarele:
    a) elementele prevazute la alin. (2), cu exceptia celor mentionate la lit. g) si h);
    b) identificarea teritoriului organizatiei conform unui plan de situatie, cu indicarea suprafetei totale conform perimetrului definit si a suprafetei care poate fi efectiv deservita de infrastructura de imbunatatiri funciare, specificandu-se suprafetele deservite de fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii sau de fiecare punct de evacuare a apei din sistemele de desecare si drenaj;
    c) patrimoniul organizatiei, cu descrierea fizica si valorica a activului patrimonial, inclusiv a infrastructurii de imbunatatiri funciare situate pe teritoriul organizatiei;
    d) scopul si obiectivele organizatiei;
    e) modul de dobandire si de pierdere a calitatii de membru;
    f) drepturile si obligatiile membrilor;
    g) categoriile de venituri ale organizatiei;
    h) structura si atributiile organelor de conducere, administratie si control ale organizatiei, precum si ale organelor de solutionare a neintelegerilor din interiorul organizatiei;
    i) procedura de convocare a adunarilor generale;
    j) regulile de numire, functionare si incetare a mandatului organelor de administrare, de control si de solutionare a neintelegerilor interne ale organizatiei;
    k) stabilirea categoriilor de tarife si a cotizatiilor percepute de organizatie;
    l) reorganizarea, dizolvarea si lichidarea organizatiei;
    m) destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii organizatiei.
    (4) Modelele actului constitutiv si statutului organizatiilor sunt prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 15
    La actul constitutiv si la statut se vor anexa urmatoarele documente:
    a) dovada sediului organizatiei;
    b) dovada constituirii patrimoniului organizatiei;
    c) lista tuturor membrilor care detin, administreaza sau folosesc teren situat pe teritoriul organizatiei, precum si a reprezentantilor sau imputernicitilor acestor membri.
    Art. 16
    (1) Pentru initierea procedurii de constituire a unei organizatii, cei care si-au exprimat vointa sa devina membri ai viitoarei organizatii vor constitui un comitet constitutiv format din cel putin 5 persoane.
    (2) In sensul prezentelor norme metodologice, membri potentiali sunt acele persoane care detin in proprietate, in administrare sau in folosinta teren situat pe teritoriul organizatiei si pot, in conditiile legii si ale prevederilor art. 3 alin. (2) din prezentele norme metodologice, sa adere la prevederile statutului acelei organizatii.
    (3) Comitetul constitutiv efectueaza delimitarea preliminara a teritoriului viitoarei organizatii si a activitatilor pe care organizatia isi propune sa le desfasoare si notifica Oficiului de reglementare a organizatiilor de imbunatatiri funciare, infiintat potrivit legii, denumit in continuare Oficiul de reglementare, initierea procedurii de constituire.
    (4) Comitetul constitutiv, pe baza recomandarilor Oficiului de reglementare si cu respectarea prevederilor normelor metodologice privind stabilirea teritoriului organizatiilor de imbunatatiri funciare si al federatiilor de organizatii de imbunatatiri funciare, care se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, identifica teritoriul viitoarei organizatii.
    Art. 17
    (1) La identificarea teritoriului unei organizatii se au in vedere urmatoarele:
    a) configuratia infrastructurii de imbunatatiri funciare pe care viitoarea organizatie o va detine in proprietate sau in folosinta;
    b) contiguitatea suprafetelor de teren deservite de punctele de livrare a apei din sistemele de irigatii sau de punctele de evacuare a apei din sistemele de desecare si drenaj;
    c) topografia si structura hidrografica a teritoriului viitoarei organizatii;
    d) eficienta exploatarii si supravegherii sistemului de irigatii sau de desecare si drenaj ori a lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor sau de combatere a eroziunii solului, in functie de dimensiunile teritoriului;
    e) viabilitatea economica a viitoarei organizatii, cu referire la dimensiunile teritoriului, numarul membrilor si la costurile functionarii organizatiei, care cuprind si cheltuielile cu plata tarifelor si a personalului necesar functionarii acesteia;
    f) structura culturilor si gradul de folosinta a terenului.
    (2) Pentru constituirea unei organizatii de utilizatori de apa pentru irigatii este necesar ca teritoriul sa fie o suprafata distincta hidraulic, care poate primi apa prin unul sau mai multe puncte de livrare a apei pentru irigatii.
    (3) Pentru constituirea unei organizatii de desecare si drenaj este necesar ca teritoriul sa includa intreaga suprafata de teren pe care este situat sistemul de desecare si drenaj sau o parte a unui sistem de desecare si drenaj care poate functiona autonom, ce va fi exploatat de viitoarea organizatie.
    (4) Pentru constituirea unei organizatii de aparare impotriva inundatiilor este necesar ca teritoriul sa includa intreaga suprafata de teren care poate fi protejata de lucrarile de aparare impotriva inundatiilor, ce vor fi intretinute si reparate de viitoarea organizatie.
    (5) Pentru constituirea unei organizatii de combatere a eroziunii solului este necesar ca teritoriul sa includa intreaga suprafata de teren continua, al carui sol este posibil sa fie sau a fost afectat de factori de degradare, ori suprafata de teren aferenta bazinului hidrografic torential sau perimetrului de ameliorare.
    Art. 18
    In vederea convocarii adunarii constitutive, comitetul constitutiv indeplineste urmatoarele atributii:
    a) redacteaza proiectul actului constitutiv si al statutului;
    b) pregateste o lista a membrilor potentiali, care sa includa informatii referitoare la terenul asupra caruia acestia au un drept de proprietate, de administrare sau de folosinta;
    c) propune sistemul de reprezentare, in cazul participarii in adunarea constitutiva prin reprezentare;
    d) organizeaza si convoaca sedinta adunarii constitutive;
    e) solicita asistenta din partea Oficiului de reglementare.
    Art. 19
    (1) Comitetul constitutiv convoaca adunarea constitutiva a viitoarei organizatii, dupa finalizarea actului constitutiv si a statutului.
    (2) Membrii potentiali care si-au exprimat intentia de a deveni membri ai organizatiei participa nemijlocit la sedinta adunarii constitutive.
    (3) In cazul in care teritoriul sau numarul membrilor potentiali ai viitoarei organizatii este atat de mare incat prezenta tuturor la sedinta adunarii constitutive nu este posibila, membrii individuali desemneaza dintre ei unul sau mai multi reprezentanti.
    (4) In cazul participarii la adunarea constitutiva prin reprezentare, fiecare membru potential din zona de reprezentare are un numar de voturi stabilit in functie de suprafata de teren pe care o detine pe teritoriul organizatiei.
    (5) Reprezentantii din fiecare zona de reprezentare sunt alesi cu majoritatea voturilor membrilor potentiali care participa la alegerea reprezentantilor.
    (6) Fiecare reprezentant voteaza in adunarea constitutiva si incheie acte juridice in numele membrilor potentiali reprezentati care detin terenuri situate intr-o zona delimitata pe criterii functionale, denumita in continuare zona de reprezentare, din care a fost desemnat reprezentantul. Reprezentantii cumuleaza voturile membrilor potentiali reprezentati.
    (7) Zonele de reprezentare, criteriile de desemnare a numarului reprezentantilor pe fiecare zona de reprezentare, procedura de lucru in adunarea zonei de reprezentare, de desemnare si de inlocuire a reprezentantilor se stabilesc prin hotarare a adunarii constitutive.
    Art. 20
    (1) Data, ora si locul adunarii constitutive se anunta prin afisare in locuri autorizate si prin publicarea intr-un cotidian local de mare tiraj. Dezbaterile si hotararile adoptate cu respectarea conditiilor de validitate a acestor hotarari se inscriu in procesul-verbal al adunarii constitutive, care se semneaza de toti membrii potentiali sau de reprezentantii acestora, participanti.
    (2) Adunarea constitutiva aproba actul constitutiv si statutul organizatiei.
    (3) Statutul se aproba cu votul majoritatii simple si a membrilor potentiali care voteaza personal sau prin reprezentanti, cu conditia ca acesti participanti nemijlocit sau reprezentanti sa detina ori sa reprezinte persoanele care detin in proprietate, in administrare sau in folosinta cel putin jumatate din suprafata de teren a teritoriului viitoarei organizatii.
    (4) Daca statutul nu este aprobat, adunarea constitutiva va fi reconvocata la o data ulterioara. Daca nici la a doua convocare nu se indeplinesc conditiile prevazute la alin. (3), mandatul comitetului constitutiv inceteaza.
    (5) Adunarea constitutiva alege membrii consiliului de administratie, ai comisiei de cenzori si ai comisiei de conciliere.
    Art. 21
    (1) Consiliul de administratie depune la Oficiul de reglementare o cerere de avizare si autorizare a constituirii organizatiei si de inregistrare in Registrul national al organizatiei de imbunatatiri funciare.
    (2) Cererea de avizare, autorizare si inregistrare va fi insotita de:
    a) actul constitutiv si statutul organizatiei;
    b) dovada sediului organizatiei;
    c) dovada constituirii patrimoniului organizatiei;
    d) lista tuturor membrilor care detin in proprietate, administreaza sau folosesc teren situat pe teritoriul organizatiei.
    Art. 22
    (1) In situatia in care Oficiul de reglementare constata ca s-a respectat procedura de constituire si prevederile art. 14 - 21 din prezentele norme metodologice, referitoare la procedura de convocare, de tinere a sedintei si de votare in adunarea constitutiva, continutul actului constitutiv si al statutului si teritoriul viitoarei organizatii, precum si ca sunt indeplinite conditiile de preluare de catre organizatie a infrastructurii de imbunatatiri funciare, in termen de 15 zile de la data depunerii cererii, avizeaza constituirea organizatiei si elaboreaza documentatia necesara autorizarii constituirii organizatiei, care va contine avizul Oficiului de reglementare, referatul de aprobare, precum si proiectul ordinului de autorizare a constituirii.
    (2) Oficiul de reglementare poate solicita completarea documentatiei depuse de consiliul de administratie, situatie in care termenul prevazut la alin. (1) se prelungeste cu 15 zile.
    (3) In situatia in care conditiile prevazute la alin. (1) nu sunt indeplinite, Oficiul de reglementare intocmeste un referat privind respingerea cererii de avizare si autorizare a constituirii organizatiei si de inregistrare in Registrul national al organizatiilor de imbunatatiri funciare.
    Art. 23
    (1) In termen de 15 zile de la data emiterii avizului sau a inaintarii referatului de respingere a cererii de catre Oficiul de reglementare, ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite un ordin de autorizare a constituirii organizatiei si de inregistrare a acesteia sau respinge motivat cererea de autorizare si inregistrare. Oficiul de reglementare inregistreaza organizatiile nou-constituite in termen de 5 zile de la data emiterii ordinului de autorizare si inregistrare a organizatiei. Dupa inregistrarea noii organizatii sau respingerea cererii de autorizare si inregistrare, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale comunica organizatiei ordinul de autorizare si inregistrare sau de respingere a cererii. Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale va fi facut public de organizatie prin:
    a) afisarea la sediul primariei localitatii sau la sediile primariilor localitatilor pe raza teritoriala a carora este situat in intregime sau in parte teritoriul organizatiei;
    b) publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a;
    c) depunerea unei copii la unitatea locala a directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala se afla sediul organizatiei.
    (2) Organizatia are obligatia de a comunica Oficiului de reglementare documente din care sa rezulte indeplinirea procedurii de publicitate prevazute la alin. (1).
    Art. 24
    Organizatia dobandeste personalitate juridica pe data inregistrarii sale in Registrul national al organizatiilor de imbunatatiri funciare.
    Art. 25
    (1) Organizatiile se organizeaza si functioneaza in conditiile legii si ale prezentelor norme metodologice, precum si in conformitate cu statutul propriu si regulamentele interne.
    (2) Organizatiile au organele de conducere si comisiile prevazute la art. 15 alin. (1) din lege.
    Art. 26
    (1) Adunarea generala este organul de conducere al organizatiei, prin care membrii organizatiei sau reprezentantii acestora isi exercita dreptul de participare la adoptarea hotararilor privind activitatea organizatiei si de control asupra celorlalte organe alese ale organizatiei.
    (2) Adunarea generala se intruneste cel putin de doua ori pe an, in prima sedinta pana la data de 31 martie si in a doua sedinta pana la data de 30 septembrie ale fiecarui an, sau ori de cate ori este necesar potrivit dispozitiilor statutului, la solicitarea scrisa cel putin a unei patrimi din numarul membrilor organizatiei sau al reprezentantilor acestora, ori la solicitarea Oficiului de reglementare.
    (3) Membrii organizatiilor care nu au sistem de reprezentare pot sa participe personal la sedintele adunarilor generale, sa ia cuvantul in cadrul dezbaterilor si sa voteze. Organizatiilor cu sistem de reprezentare li se aplica corespunzator prevederile art. 19 alin. (5) - (7) din prezentele norme metodologice, referirea la adunarea constitutiva inlocuindu-se cu cea la adunarea generala.
    (4) Sedintele adunarii generale se convoaca de consiliul de administratie.
    Art. 27
    (1) Adunarea generala adopta hotarari privind:
    a) stabilirea strategiei si obiectivelor generale ale organizatiei;
    b) alegerea si eliberarea din functie a membrilor consiliului de administratie, comisiei de cenzori, si ai comisiei de conciliere si, dupa caz, stabilirea indemnizatiei acestora;
    c) aprobarea regulamentelor interne ale organizatiei;
    d) aprobarea situatiilor financiare anuale si a raportului de gestiune anual al consiliului de administratie;
    e) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe exercitiul financiar urmator, a necesarului de personal si a planului de exploatare, intretinere si reparatii si alte lucrari de imbunatatiri funciare;
    f) aprobarea tarifelor pentru serviciile de imbunatatiri funciare prestate de organizatie, precum si a nivelului cotizatiei si a oricaror alte tarife;
    g) aprobarea planului de executare a altor lucrari de imbunatatiri funciare;
    h) vanzarea sau ipotecarea oricarui teren asupra caruia organizatia are un drept de proprietate si/sau vanzarea, ipotecarea ori gajarea infrastructurii de imbunatatiri funciare detinute in proprietate de organizatie;
    i) efectuarea de investitii si reabilitarea infrastructurii de imbunatatiri funciare;
    j) modificarea si completarea statutului organizatiei;
    k) fuziunea organizatiei cu alte organizatii, divizarea acesteia si dobandirea calitatii de membru al unei federatii;
    l) dizolvarea si lichidarea organizatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
    m) modificarea statutului sau solutionarea oricarei probleme pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale.
    (2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale este necesara prezenta membrilor sau a reprezentantilor lor care sa detina cel putin jumatate din numarul total de voturi, iar hotararile trebuie sa fie luate cu majoritatea simpla a voturilor membrilor prezenti sau reprezentati, daca statutul sau legea nu prevede o majoritate mai mare.
    (3) In situatia in care adunarea generala nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (2), aceasta se va intruni, dupa o a doua convocare, si poate sa delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintai adunari, cu majoritatea voturilor membrilor sau reprezentantilor acestora prezenti.
    (4) Hotararile adunarilor generale privind vanzarea sau ipotecarea oricarui teren asupra caruia organizatia are un drept de proprietate si/sau vanzarea, ipotecarea ori gajarea infrastructurii de imbunatatiri funciare detinute in proprietate de organizatie, fuziunea organizatiei cu alte organizatii, divizarea acesteia si dobandirea calitatii de membru al unei federatii, dizolvarea, lichidarea sau reorganizarea organizatiei, modificarea statului acesteia sau orice alta problema prevazuta de statut in acest sens se iau cu respectarea conditiilor de prezenta mentionate la alin. (2) si cu o majoritate de doua treimi din numarul voturilor membrilor care voteaza personal sau prin reprezentanti.
    Art. 28
    (1) Statutul unei organizatii care nu are un sistem de reprezentare va mentiona modalitatea de alocare a voturilor fiecarui membru la sedintele adunarilor generale, proportional cu marimea suprafetei de teren detinute in proprietate, in administrare sau in folosinta ori pe o alta baza echitabila care sa protejeze interesele fiecarui membru.
    (2) Un membru al organizatiei poate detine cel mult doua cincimi din numarul total de voturi. In cazul in care, potrivit modalitatii de alocare a voturilor prevazute de statutul organizatiei, un membru al acesteia detine mai mult de doua cincimi din numarul total de voturi, numarul de voturi care depaseste limita de doua cincimi se repartizeaza celorlalti membri proportional cu numarul de voturi detinut de acestia.
    (3) In statut se pot prevedea suspendarea dreptului de vot al membrilor restanti la plata tarifelor, a cotizatiilor si a penalitatilor datorate organizatiei, precum si conditiile de aplicare a acestei masuri ca o procedura prealabila a excluderii din organizatie.
    (4) Membrii unei organizatii care nu are un sistem de reprezentare, precum si proprietarii care au dat in folosinta terenurile pe care le detin unei persoane care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a fi membru al unei organizatii pot fi reprezentati in adunarile generale pe baza unei procuri speciale autentificate.
    Art. 29
    (1) Cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii adunarii generale, data, ora si locul adunarii generale se aduc la cunostinta membrilor organizatiei fie personal, prin comunicare scrisa, fie prin afisare in locuri autorizate si prin publicarea intr-un cotidian local de mare tiraj. Anuntul sedintelor adunarii generale va fi insotit de un proiect al ordinii de zi.
    (2) Membrii organizatiei sau reprezentantii acestora pot inainta consiliului de administratie propuneri pentru a fi inscrise pe ordinea de zi, cu cel putin 10 zile inainte de data tinerii adunarii.
    (3) Sedintele adunarilor generale sunt prezidate de presedintele consiliului de administratie sau de vicepresedinte, dupa caz. La fiecare sedinta a adunarii generale se redacteaza procesul-verbal in care se consemneaza indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, membrii sau reprezentantii prezenti, numarul voturilor pe care le detin sau le reprezinta, dezbaterile in rezumat, hotararile luate si, la cererea membrilor sau a reprezentantilor, propunerile facute de acestia in sedinta. Procesele-verbale se semneaza de presedinte si de persoanele care l-au redactat si se trec in registrul adunarilor generale ale organizatiei.
    (4) Persoanele care nu sunt membre ale organizatiei pot fi invitate sa ia parte la sedintele adunarilor generale si pot participa la dezbateri numai pe baza hotararii adunarii generale, fara drept de vot.
    Art. 30
    (1) Un membru al organizatiei care, intr-o anumita problema supusa aprobarii adunarii generale, este in conflict de interese cu organizatia personal sau prin sotul, rudele ori afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot.
    (2) Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii, ale actului constitutiv si/sau ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru membrii care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat impotriva.
    Art. 31
    (1) Consiliul de administratie asigura punerea in executare a hotararilor adunarilor generale si este alcatuit dintr-un numar cuprins intre 3 si 7 membri ai organizatiei, alesi de adunarea generala pentru un mandat de pana la 3 ani si care pot fi realesi potrivit prevederilor statutului organizatiei.
    (2) Intr-o organizatie cu sistem de reprezentare, fiecare membru al consiliului de administratie reprezinta o anumita zona de reprezentare sau un grup de zone de reprezentare.
    Art. 32
    In exercitarea mandatului sau consiliul de administratie indeplineste urmatoarele atributii:
    a) angajeaza si elibereaza din functie directorul organizatiei;
    b) angajeaza ceilalti salariati ai organizatiei in conformitate cu necesarul de personal aprobat de adunarea generala sau deleaga aceste prerogative directorului;
    c) convoaca sedintele adunarilor generale si pregateste proiectul ordinii de zi si documentatia aferenta;
    d) supune aprobarii adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, situatiile financiare anuale, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programului de activitate ale organizatiei, precum si alte proiecte de regulamente, planuri si programe;
    e) elaboreaza propuneri de tarife pentru serviciile de imbunatatiri funciare prestate de organizatie si propune nivelul cotizatiilor sau al altor tarife;
    f) imputerniceste presedintele consiliului de administratie sa semneze in numele organizatiei acele contracte, conventii sau alte angajamente stabilite prin hotarare a adunarii generale, potrivit prevederilor statutului organizatiei;
    g) stabileste limitele de competenta in cadrul carora directorul poate incheia contracte pe baza bugetului aprobat, a planului de lucru si a planului de exploatare, intretinere si reparatii;
    h) solutioneaza orice alte probleme conform hotararilor adunarii generale sau statutului.
    Art. 33
    (1) Membrii consiliului de administratie aleg prin vot secret dintre ei un presedinte si un vicepresedinte.
    (2) Consiliul de administratie se intruneste o data pe luna sau ori de cate ori este necesar sau la cererea unei treimi din numarul membrilor sai.
    (3) Consiliul de administratie se convoaca de presedinte.
    (4) Consiliul de administratie este valabil intrunit in prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor sai.
    (5) Deciziile consiliului de administratie se iau cu votul majoritatii absolute a membrilor prezenti, fiecare membru detinand un vot. In caz de egalitate de voturi, votul presedintelui este decisiv.
    (6) Consiliul de administratie intocmeste propriul regulament de functionare. La fiecare sedinta a consiliului de administratie se intocmeste un proces-verbal care cuprinde ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate, care se vor consemna in registrul de deliberari ale consiliului de administratie. Procesele-verbale se semneaza de presedinte si de persoanele care le-au intocmit.
    Art. 34
    (1) Atributiile presedintelui sunt:
    a) sa convoace, sa organizeze si sa conduca sedintele consiliului de administratie si ale adunarii generale;
    b) sa semneze contracte, conventii si alte angajamente potrivit competentelor conferite de adunarea generala;
    c) sa elibereze certificate privind calitatea de membru al organizatiei si situatia membrilor cotizanti;
    d) sa reprezinte organizatia in fata reprezentantilor persoanelor juridice de drept public si privat.
    (2) Vicepresedintele va indeplini atributiile presedintelui in cazul delegarii acestora sau al imposibilitatii presedintelui de a le indeplini.
    (3) Presedintele si vicepresedintele sunt eliberati din functie prin votul majoritatii membrilor consiliului de administratie. Persoanele eliberate din functia de presedinte si vicepresedinte isi pastreaza calitatea de membru al consiliului de administratie.
    Art. 35
    (1) Controlul financiar intern al organizatiei este asigurat de comisia de cenzori.
    (2) Comisia de cenzori este compusa din 3 sau mai multi cenzori si tot atatia supleanti. Numarul cenzorilor este totdeauna impar.
    (3) Cenzorii sunt alesi si revocati de adunarea generala. Acestia trebuie sa fie membri ai organizatiei, cu exceptia cenzorilor contabili. Durata mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi.
    (4) Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat in conditiile legii sau expert contabil, in acest scop putand fi desemnata si o persoana care nu este membra a organizatiei.
    Art. 36
    (1) Comisia de cenzori supravegheaza modul de gestionare a patrimoniului organizatiei, verifica modul de utilizare a sumelor primite de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, verifica daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele si daca acestea sunt regulat tinute, daca evaluarea patrimoniului s-a facut regulamentar potrivit situatiilor financiare si s-a intocmit inventarul potrivit legii. Cenzorii au obligatia sa efectueze controale inopinate ale casei organizatiei, sa convoace adunarea generala daca nu a fost convocata de consiliul de administratie si sa ia parte la adunarile generale, putand propune probleme pe ordinea de zi. Controalele cenzorilor se efectueaza cel putin de doua ori pe an sau ori de cate ori este necesar.
    (2) Comisia de cenzori efectueaza controale suplimentare pe baza hotararii adunarii generale sau la cererea unei treimi din numarul membrilor consiliului de administratie.
    (3) Comisia de cenzori intocmeste rapoarte pe care le prezinta adunarii generale.
    (4) Comisia de cenzori alege dintre membrii sai un presedinte si intocmeste propriul regulament de functionare.
    Art. 37
    (1) Comisia de conciliere are atributiile, se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor art. 19 si 20 din lege.
    (2) Comisia de conciliere este compusa din cel putin 5 membri ai organizatiei, alesi de adunarea generala pentru o perioada de pana la 4 ani. Aceasta comisie il alege pe unul dintre membrii sai ca presedinte.
    (3) Procedura de lucru a comisiei de conciliere se reglementeaza prin norme ce se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.
    Art. 38
    (1) In conformitate cu statutul organizatiei si cu bugetul aprobat, membrii consiliului de administratie, ai comisiei de cenzori si ai comisiei de conciliere pot beneficia de:
    a) decontarea cheltuielilor de deplasare, de cazare si a oricaror alte asemenea cheltuieli efectuate pentru indeplinirea mandatului lor, potrivit hotararii adunarii generale;
    b) plata de indemnizatii lunare de pana la 20% din cuantumul salariului directorului organizatiei, stabilite prin statut sau prin hotarare a adunarii generale.
    (2) Acoperirea cheltuielilor si plata indemnizatiilor persoanelor care ocupa functii eligibile se fac numai din fondurile atrase prin plata cotizatiei.
    Art. 39
    O persoana poate fi membra doar in unul dintre urmatoarele organe: consiliul de administratie, comisia de cenzori sau comisia de conciliere.
    Art. 40
    Membrilor consiliului de administratie, comisiei de cenzori si ai comisiei de conciliere le sunt aplicabile corespunzator prevederile art. 30 alin. (1) din prezentele norme metodologice.
    Art. 41
    Adunarea generala il poate revoca pe oricare dintre membrii consiliului de administratie, comisiei de cenzori sau ai comisiei de conciliere pentru grava incalcare a indatoririlor ce ii revin potrivit statutului.
    Art. 42
    Directorul exercita conducerea executiva a activitatii curente a organizatiei si pune in executare deciziile consiliului de administratie.
    Art. 43
    Directorul are ca atributii:
    a) sa pregateasca proiectul documentatiei ce urmeaza a fi analizata de consiliul de administratie in conformitate cu instructiunile acestuia;
    b) sa ia masurile pentru asigurarea exploatarii, intretinerii si a reparatiilor efective si eficiente ale sistemului de irigatii sau desecare si drenaj ori a lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor sau de combatere a eroziunii solului, care se afla in proprietatea sau in folosinta organizatiei, precum si pentru executarea corespunzatoare a contractelor si conventiilor la care aceasta este parte;
    c) sa intocmeasca fisele de post, sa selecteze, sa angajeze si sa concedieze personalul organizatiei pe baza delegatiei acordate de consiliul de administratie;
    d) sa ia masurile necesare pentru organizarea si conducerea contabilitatii, tinerea la zi a registrelor, evidentelor si situatiilor financiare, potrivit legii;
    e) sa emita si sa faca publice instructiuni obligatorii pentru salariatii organizatiei;
    f) sa faca operatiuni prin conturile bancare ale organizatiei in conformitate cu instructiunile consiliului de administratie si cu regulamentele interne ale organizatiei;
    g) sa propuna adunarii generale alocarea excedentelor catre diversele fonduri sau rezerve ori recuperarea pierderilor;
    h) sa exercite alte prerogative incredintate de consiliul de administratie ori prevazute de statutul organizatiei.
    Art. 44
    Directorul angajeaza organizatia in raporturile cu terte persoane fizice si persoane juridice, precum si in actele emise in executarea atributiilor sale, potrivit delegarii date de consiliul de administratie.
    Art. 45
    Directorul participa la sedintele consiliului de administratie, fara drept de vot.
    Art. 46
    Directorul este angajat de consiliul de administratie. Consiliul de administratie stabileste salariul directorului si orice alte asemenea drepturi pe baza criteriilor de performanta si a modului de indeplinire de catre director a atributiilor ce ii revin.
    Art. 47
    (1) Numarul si categoriile de personal, precum si salarizarea acestora se stabilesc de directorul organizatiei anual, cu incadrarea in bugetul organizatiei si in necesarul de personal aprobate de adunarea generala.
    (2) Organizatia poate angaja un secretar, un contabil si unul sau mai multi ingineri specialisti in imbunatatiri funciare.
    (3) Contabilul organizatiei este angajat de consiliul de administratie la recomandarea directorului.
    Art. 48
    Directorul si ceilalti salariati ai organizatiei sunt angajati pe baza de contract individual de munca in conformitate cu legislatia muncii in vigoare.

    CAP. 3
    Federatiile de organizatii de imbunatatiri funciare

    Art. 49
    Federatiile se constituie potrivit procedurii reglementate de prezentele norme metodologice, pentru desfasurarea activitatilor de imbunatatiri funciare prevazute de lege.
    Art. 50
    Pentru desfasurarea activitatilor sale, federatia indeplineste urmatoarele atributii:
    a) incheierea de contracte cu Administratia sau cu alti furnizori pentru livrarea apei pentru irigatii si alte servicii de imbunatatiri funciare;
    b) incheierea de contracte cu furnizorul de energie electrica si termica pentru livrarea energiei necesare exploatarii unei parti autonome functional sau a intregii amenajari de imbunatatiri funciare aflate in administrarea sa;
    c) prestarea de servicii de imbunatatiri funciare catre organizatiile membre, pe baza contractuala sau potrivit regulamentului intern ori deciziei consiliului de administratie;
    d) solicitarea si incasarea tarifelor de la organizatiile membre pentru serviciile prestate;
    e) angajarea personalului calificat necesar;
    f) achizitionarea, inchirierea, inlocuirea, exploatarea si intretinerea instalatiilor si a echipamentului de imbunatatiri funciare;
    g) deschiderea de conturi bancare;
    h) organizarea de instruiri pentru reprezentantii organizatiilor membre in domeniul administrarii si gestiunii organizatiilor, tehnicilor de negociere, exploatarii si intretinerii amenajarilor de imbunatatiri funciare, protectiei muncii, tehnicilor de imbunatatiri funciare si promovarii utilizarii noilor tehnici si tehnologii;
    i) emiterea de regulamente interne obligatorii pentru organizatiile membre, reprezentantii organizatiilor membre participanti la activitatea federatiei, precum si pentru angajatii federatiei;
    j) reabilitarea si modernizarea infrastructurii de imbunatatiri funciare din cadrul teritoriului sau;
    k) realizarea sau contractarea proiectelor in vederea reabilitarii si modernizarii infrastructurii de imbunatatiri funciare din cadrul teritoriului sau;
    l) angajarea de experti si de consultanti pentru asigurarea functionarii eficiente a federatiei;
    m) contractarea de studii de cercetare si de teren pentru realizarea de noi amenajari de imbunatatiri funciare si dezvoltarea activitatii federatiei.
    Art. 51
    Veniturile federatiei se constituie din urmatoarele surse:
    a) tarifele percepute organizatiilor membre pentru serviciile prestate;
    b) cotizatia anuala, calculata in functie de suprafata teritoriului fiecarei organizatii membre;
    c) penalitatile ce se vor plati de organizatiile membre in conformitate cu statutul federatiei;
    d) donatiile, legatele si sponsorizarile, in conditiile legii;
    e) subventiile acordate de la bugetul de stat, in conditiile legii.
    Art. 52
    Fiecare federatie va constitui si va utiliza rezervele aprobate de consiliul de administratie al federatiei.
    Art. 53
    Organizatiile ale caror teritorii sunt situate in cadrul aceleiasi amenajari de imbunatatiri funciare si carora li se pot presta servicii de imbunatatiri funciare de federatia care exploateaza, intretine si repara o parte autonoma functional din acea amenajare de imbunatatiri funciare sau intreaga amenajare pot dobandi calitatea de membru al unei federatii.
    Art. 54
    In cazul incalcarii de catre organizatiile membre a obligatiei de plata a tarifelor si cotizatiilor datorate unei federatii, dispozitiile art. 13 alin. (2) din prezentele norme metodologice se aplica corespunzator.
    Art. 55
    Tarifele si cotizatiile restante, datorate federatiei de organizatiile membre, se pot recupera pe baza angajamentelor de plata semnate de organizatiile debitoare, care constituie titlu executoriu.
    Art. 56
    Federatia nu este raspunzatoare pentru obligatiile asumate de organizatiile membre.
    Art. 57
    (1) Federatia se constituie prin adoptarea hotararii de constituire consemnate in actul constitutiv si prin aprobarea statutului, in conditiile legii.
    (2) Modelele actului constitutiv si statutului federatiilor sunt prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 58
    (1) Constituirea federatiilor se face cu respectarea procedurii de infiintare a organizatiilor, prevazuta la art. 14 - 24 din prezentele norme metodologice, membrii potentiali fiind organizatiile care pot beneficia de serviciile de imbunatatiri funciare prestate de federatie, iar teritoriul federatiei fiind suprafata de teren cuprinsa in cadrul partii de amenajare sau al intregii amenajari de imbunatatiri funciare exploatata, intretinuta si reparata de acea federatie.
    (2) Participarea la adoptarea deciziilor in cadrul federatiei se face numai prin reprezentare, potrivit dispozitiilor art. 19 alin. (5) - (7) din prezentele norme metodologice.
    Art. 59
    Statutul este considerat aprobat daca majoritatea simpla a membrilor potentiali ai federatiei isi exprima acordul cu privire la continutul acestuia si daca:
    a) teritoriile lor reprezinta cel putin jumatate din suprafata de teren a teritoriului viitoarei federatii;
    b) in cazul preluarii in folosinta a unei parti dintr-o amenajare, teritoriile federatiilor constituite in cadrul aceleiasi amenajari nu se suprapun;
    c) infrastructura situata pe teritoriul federatiei functioneaza autonom.
    Art. 60
    Federatiile au urmatoarele organe de conducere si comisii:
    a) adunarea reprezentantilor organizatiilor membre;
    b) consiliul de administratie;
    c) comisia de cenzori;
    d) comisia de conciliere.
    Art. 61
    (1) Adunarea reprezentantilor organizatiilor membre, denumita in continuare adunarea reprezentantilor, este compusa dintr-un numar de reprezentanti ai organizatiilor membre, proportional cu suprafata teritoriului organizatiei reprezentate.
    (2) Adunarea reprezentantilor indeplineste urmatoarele atributii:
    a) alegerea, inlocuirea, revocarea si eliberarea din functie a membrilor consiliului de administratie, comisiei de cenzori si ai comisiei de conciliere;
    b) aprobarea regulamentului de organizare si functionare a federatiei si a regulamentului de functionare a consiliului de administratie;
    c) aprobarea rapoartelor consiliului de administratie si ale comisiilor federatiei.
    (3) Repartizarea voturilor, participarea la sedinte, convocarea, desfasurarea dezbaterilor si modalitatea de adoptare a hotararilor in cadrul adunarii reprezentantilor se stabilesc prin statutul federatiei.
    Art. 62
    (1) Consiliul de administratie este compus din cate unul sau mai multi reprezentanti ai organizatiilor membre si se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar sau la solicitarea scrisa cel putin a unei patrimi din numarul membrilor sai ori la solicitarea Oficiului de reglementare.
    (2) Consiliul de administratie se convoaca de presedintele acestuia.
    Art. 63
    Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
    a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale federatiei;
    b) aprobarea regulamentelor interne ale federatiei, cu exceptia celor date in competenta adunarii reprezentantilor;
    c) aprobarea situatiilor financiare si a raportului de activitate intocmit de director;
    d) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe exercitiul financiar urmator, a necesarului de personal si a planului de exploatare, intretinere si reparatii;
    e) aprobarea tarifului pentru serviciile de imbunatatiri funciare prestate de federatie potrivit legii, precum si a nivelului cotizatiei si altor contributii;
    f) modificarea si completarea statutului federatiei;
    g) reorganizarea, fuziunea sau divizarea, dizolvarea si lichidarea federatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare.
    Art. 64
    Comisia de cenzori si comisia de conciliere ale federatiei se constituie, se organizeaza si functioneaza in aceleasi conditii ca si comisiile organizatiilor, membrii acestor comisii fiind reprezentanti ai organizatiilor membre.

    CAP. 4
    Dispozitii comune aplicabile organizatiilor de imbunatatiri funciare si federatiilor de organizatii de imbunatatiri funciare

    Art. 65
    In afara de evidentele cerute de lege, organizatiile vor tine urmatoarele evidente:
    a) un registru al membrilor, care contine o descriere a dimensiunilor si a vecinatatilor terenului detinut de fiecare membru, datele inscrise fiind actualizate la fiecare 6 luni;
    b) un plan de situatie a teritoriului organizatiei, cu infrastructura de imbunatatiri funciare;
    c) evidenta infrastructurii de imbunatatiri funciare aflate in exploatarea si in intretinerea organizatiei;
    d) un registru al persoanelor care nu sunt membre ale organizatiei, carora organizatia le presteaza servicii de imbunatatiri funciare;
    e) un registru al serviciilor de imbunatatiri funciare prestate organizatiei de Administratie sau de alti prestatori de servicii;
    f) un registru al serviciilor de imbunatatiri funciare prestate atat membrilor, cat si persoanelor care nu sunt membre;
    g) un registru al tarifelor si cotizatiilor datorate si platite;
    h) cate un registru al proceselor-verbale ale sedintelor adunarii generale, consiliului de administratie, comisiei de cenzori si comisiei de conciliere;
    i) un registru al conventiilor si contractelor incheiate;
    j) un registru al inspectiilor si interventiilor la infrastructura de imbunatatiri funciare exploatata, intretinuta sau reparata de organizatie.
    Art. 66
    In afara de evidentele prevazute de lege si de cele mentionate la art. 65 lit. b), c), g), i) si j) din prezentele norme metodologice, federatiile vor tine urmatoarele registre:
    a) un registru al membrilor federatiei, continand informatii referitoare la dimensiunile si amplasarea teritoriului fiecarei organizatii membre, a carui actualizare se face in conditiile art. 65 lit. a) din prezentele norme metodologice;
    b) un registru al serviciilor de imbunatatiri funciare prestate organizatiilor membre;
    c) un registru al proceselor-verbale ale sedintelor consiliului de administratie.
    Art. 67
    Modelul registrelor ce se vor tine de organizatii si federatii se stabileste prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, care se emite in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice.
    Art. 68
    Toate organizatiile si federatiile organizeaza si conduc contabilitatea potrivit legislatiei in vigoare.
    Art. 69
    (1) Situatiile financiare anuale ale fiecarei organizatii si federatii se supun auditului de catre auditori externi independenti, potrivit legii, la solicitarea adunarii generale, in cazul organizatiilor, sau a consiliului de administratie, in cazul federatiilor, ori a Oficiului de reglementare.
    (2) In termen de 90 de zile de la incheierea exercitiului financiar, organizatiile si federatiile:
    a) depun o situatie a veniturilor anuale la Oficiul de reglementare, in forma stabilita prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, care va preciza si dimensiunea suprafetei de teren din cadrul teritoriului organizatiei care este detinuta in proprietate, in administrare sau in folosinta, potrivit legii, de membrii organizatiei ori, dupa caz, dimensiunea suprafetei de teren cumulate a teritoriilor organizatiilor membre ale federatiei, impreuna cu o copie a situatiilor financiare auditate;
    b) depun un exemplar al situatiilor financiare auditate la organul financiar local.
    (3) Membrii consiliului de administratie raspund de indeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (1) si (2).
    Art. 70
    (1) Oficiul de reglementare poate sa solicite copii ale situatiilor financiare ale organizatiei sau federatiei impreuna cu copii ale registrelor si evidentelor tinute in conformitate cu legea si cu prevederile art. 65 - 67 din prezentele norme metodologice.
    (2) Oficiul de reglementare, printr-un specialist abilitat, poate efectua verificari ale registrelor si evidentelor unei organizatii sau federatii:
    a) la cererea scrisa a 2 sau mai multi membri ai organizatiei sau federatiei;
    b) daca organizatia sau federatia nu a depus la termen situatia veniturilor;
    c) daca, la examinarea situatiei veniturilor si a situatiilor financiare auditate, constata nereguli sau incalcari ale prevederilor legislatiei in domeniu.
    (3) In situatia in care in urma controlului efectuat potrivit alin. (2) Oficiul de reglementare constata incalcari ale prevederilor legale, acesta poate solicita, in conditiile art. 26 alin. (1) sau ale art. 62 alin. (1) din prezentele norme metodologice, convocarea adunarii generale a organizatiei sau a consiliului de administratie al federatiei, dupa caz, in care se vor prezenta constatarile controlului efectuat si se vor propune masuri de remediere.
    Art. 71
    (1) Procedura de dizolvare a organizatiilor si federatiilor se declanseaza ca urmare a:
    a) imposibilitatii desfasurarii activitatilor pentru care au fost constituite;
    b) aparitiei unei situatii care face ca existenta organizatiei sau a federatiei sa nu mai fie necesara;
    c) imposibilitatii constituirii adunarii generale sau a consiliului de administratie, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, organele de conducere trebuiau sa fie constituite;
    d) altor cauze prevazute de lege sau de statut.
    (2) Inainte de convocarea adunarii generale a organizatiei sau a consiliului de administratie al federatiei pentru aprobarea dizolvarii organizatiei sau a federatiei, consiliul de administratie va inainta Oficiului de reglementare documentatia de justificare a indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1) si o propunere de lichidare. Declansarea dizolvarii si lichidarii se va face pe baza avizului Oficiului de reglementare.
    (3) Prin hotararea de dizolvare a organizatiei sau a federatiei se numesc 2 sau mai multi lichidatori. Aceasta hotarare se depune la Oficiul de reglementare pentru a fi inscrisa in Registrul national al organizatiilor de imbunatatiri funciare si al federatiilor de organizatii de imbunatatiri funciare si va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    (4) Pana la incheierea procesului de lichidare, prevederile statutului organizatiei sau al federatiei continua sa produca efecte in raporturile juridice dintre membri si organizatie sau federatie.
    (5) Incheierea procesului de lichidare se face cu avizul Oficiului de reglementare. Lichidatorii depun documentatia necesara in vederea lichidarii care se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si publica acest ordin cu respectarea prevederilor art. 23 din prezentele norme metodologice.
    (6) Oficiul de reglementare va radia organizatia sau federatia lichidata din Registrul national al organizatiilor de imbunatatiri funciare si al federatiilor de organizatii de imbunatatiri funciare in termen de 5 zile de la data emiterii ordinului de aprobare a lichidarii.
    (7) Dupa incheierea procesului de lichidare, activele ramase, inclusiv infrastructura de imbunatatiri funciare, aflate in proprietatea organizatiilor sau a federatiilor, se vor vinde prin licitatie publica sau, dupa caz, pot fi transmise catre alte organizatii ori federatii care preiau activitatile de exploatare, intretinere si de reparatii ale sistemului de irigatii sau de desecare si drenaj ori ale lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor sau de combatere a eroziunii solului ori ale intregii amenajari de imbunatatiri funciare sau ale unei parti a acesteia, potrivit procedurii stabilite prin statutul organizatiei.
    Art. 72
    (1) Cu conditia avizului prealabil scris al Oficiului de reglementare, doua sau mai multe organizatii pot fuziona si forma o noua organizatie in conformitate cu prevederile statutelor lor. Adunarea generala a fiecareia dintre organizatiile care fuzioneaza aproba statutul noii organizatii care se constituie prin fuziune.
    (2) Noua organizatie rezultata prin fuziune se constituie si se inregistreaza in conditiile prevazute de lege si de art. 14 - 24 din prezentele norme metodologice.
    Art. 73
    (1) Cu conditia avizului prealabil scris al Oficiului de reglementare, o organizatie poate transmite o parte din activitatile sale, precum si activele utilizate pentru desfasurarea acestor activitati unei alte organizatii si se poate diviza in mai multe organizatii. Transmiterea activitatilor, precum si divizarea se vor aproba de adunarea generala a organizatiei care efectueaza transferul, cu o majoritate de doua treimi din numarul voturilor membrilor prezenti.
    (2) Noile organizatii rezultate din divizare se constituie si se inregistreaza in conditiile prevazute de lege si de art. 14 - 24 din prezentele norme metodologice.
    Art. 74
    (1) Cu conditia avizului prealabil scris al Oficiului de reglementare, o organizatie sau o federatie poate sa-si completeze si sa-si modifice statutul prin acte aditionale care vor respecta aceleasi conditii de forma ca si actul constitutiv si statutul.
    (2) Orice modificare a statutului organizatiei sau al federatiei, aprobata de adunarea generala a organizatiei sau de consiliul de administratie al federatiei, dupa caz, se autorizeaza, se inregistreaza si se publica cu respectarea prevederilor art. 22 si 23 din prezentele norme metodologice.

    CAP. 5
    Dreptul de proprietate si de folosinta asupra infrastructurii de imbunatatiri funciare si terenului

    Art. 75
    (1) Organizatiile constituite potrivit legii pot formula cereri de transmitere fara plata a dreptului de proprietate asupra infrastructurii de imbunatatiri funciare apartinand domeniului privat al statului, aflata in folosinta Administratiei, societatilor comerciale, statiunilor si institutelor de cercetare si productie agricola, unitatilor de invatamant agricol, precum si a altor institutii publice, situata pe teritoriul organizatiei.
    (2) Transmiterea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de imbunatatiri funciare prevazute la alin. (1) se face pe baza de protocol incheiat intre reprezentantul proprietarului infrastructurii, pe de o parte, si organizatie, pe de alta parte. Continutul minim al protocolului de transmitere a dreptului de proprietate se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.
    Art. 76
    (1) Organizatiile sau federatiile constituite potrivit legii pot formula cereri de transmitere a dreptului de proprietate sau, respectiv, de folosinta asupra infrastructurii de imbunatatiri funciare apartinand domeniului privat al unitatilor administrativ-teritoriale.
    (2) Transmiterea dreptului de proprietate sau de folosinta asupra infrastructurii de imbunatatiri funciare prevazute la alin. (1) se face prin hotarare a consiliului local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in conditiile legii, pe baza de protocol incheiat intre reprezentantul legal al unitatii administrativ-teritoriale, pe de o parte, si organizatie sau federatie, pe de alta parte.
    Art. 77
    (1) Federatiile constituite potrivit legii pot formula cereri de transmitere in folosinta gratuita a unei parti autonome functional dintr-o amenajare sau a unei intregi amenajari de imbunatatiri funciare aflate in proprietatea publica a statului.
    (2) Transmiterea dreptului de folosinta gratuita asupra infrastructurii de imbunatatiri funciare prevazute la alin. (1) se face pe baza de protocol incheiat intre reprezentantul proprietarului infrastructurii, pe de o parte, si federatie, pe de alta parte. Continutul minim al protocolului de transmitere a dreptului de folosinta gratuita se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.
    Art. 78
    In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, infrastructura de imbunatatiri funciare apartinand domeniului privat al statului din cadrul amenajarilor de imbunatatiri funciare declarate de utilitate publica, situata pe terenurile cu destinatie agricola detinute in exploatare de societatile comerciale cu capital majoritar de stat, se transmite in folosinta Administratiei si se inregistreaza in patrimoniul acesteia, cu reducerea corespunzatoare a capitalului social prin diminuarea participatiei statului.
    Art. 79
    Organizatiile au obligatia de a notifica Oficiului de reglementare instrainarea infrastructurii de imbunatatiri funciare dobandite in proprietate cu titlu gratuit din proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale.
    Art. 80
    (1) Scoaterea din circuitul agricol a terenurilor deservite de infrastructura de imbunatatiri funciare apartinand domeniului public si privat al statului sau persoanelor fizice, pentru realizarea obiectivelor de investitii, se face in conditiile art. 34 din lege.
    (2) In vederea obtinerii avizului tehnic prealabil aprobarii scoaterii din circuitul agricol a suprafetelor de teren prevazute la alin. (1), beneficiarul investitiei inainteaza documentatia sucursalei Administratiei sau, dupa caz, directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene sau a municipiului Bucuresti in raza teritoriala a careia se afla terenul. Avizul tehnic in vederea aprobarii scoaterii din circuitul agricol se emite, dupa caz:
    a) de Administratie, pentru terenurile situate in cadrul amenajarilor de imbunatatiri funciare aflate in administrarea acesteia;
    b) de directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, pentru terenurile situate in cadrul teritoriilor organizatiilor sau federatiilor ori deservite de infrastructura de imbunatatiri funciare detinuta de alte persoane fizice.

    CAP. 6
    Amenajarile de imbunatatiri funciare declarate de utilitate publica

    Art. 81
    (1) Potrivit art. 37 alin. (1) din lege, Administratia administreaza, exploateaza, intretine si repara amenajarile de imbunatatiri funciare declarate de utilitate publica.
    (2) O amenajare de imbunatatiri funciare este declarata de utilitate publica potrivit urmatoarelor criterii care se indeplinesc cumulativ:
    a) deserveste o colectivitate de proprietari de teren sau asigura unei suprafete de teren calitatile necesare utilizarii potrivit destinatiei sale ori protejeaza o suprafata de teren impotriva factorilor distructivi, conditii care, fara interventia Administratiei, nu ar putea fi realizate. In cazul amenajarilor de irigatii, suprafata amenajarii este de cel putin 1.000 ha, iar nivelul cheltuielilor de exploatare, intretinere si de reparatii poate fi acoperit total sau in cea mai mare parte din venituri proprii ori, in completare, de la bugetul de stat;
    b) sursele de finantare pentru exploatarea, intretinerea si reparatiile amenajarii sunt asigurate;
    c) este, din punct de vedere tehnic, in stare de functionare;
    d) profitabilitatea trebuie sa fie de cel putin 12%, in cazul amenajarilor de irigatii, sau valoarea pagubelor evitate, in cazul celorlalte amenajari de imbunatatiri funciare, trebuie sa acopere costurile de exploatare, intretinere si de reparatii ale amenajarii;
    e) randamentul de functionare a unei amenajari de irigatii, calculat ca raport intre volumul total de apa livrata si preluata de beneficiari si volumul total de apa prelevat din sursa primara, este de cel putin 40%;
    f) cererea de livrare de apa pentru irigatii, conform contractelor multianuale incheiate potrivit legii, implica irigarea a cel putin 20% din suprafata deservita de punctele de livrare a apei pentru irigatii, de canalele de distributie si de suprafata intregii amenajari;
    g) aportul financiar al proprietarilor de teren, al organizatiilor si federatiilor este de cel putin 10% din costurile exploatarii, intretinerii si reparatiilor amenajarii de irigatii;
    h) exploatarea, intretinerea si reparatiile amenajarii contribuie la protectia mediului inconjurator si a obiectivelor sociale si economice.
    (3) O data cu intocmirea planurilor anuale de exploatare, intretinere si de reparatii ale amenajarilor de imbunatatiri funciare declarate de utilitate publica, Administratia evalueaza indeplinirea criteriilor prevazute la alin. (2) si inainteaza Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale propuneri in vederea aplicarii art. 38 alin. (1) din lege.

    CAP. 7
    Serviciile de imbunatatiri funciare

    Art. 82
    (1) Administratia livreaza apa pentru irigatii la solicitarea beneficiarilor, pe baza de contracte multianuale sau de contracte sezoniere, in conditiile legii.
    (2) Contractele de prestari de servicii de irigatii vor contine prevederi referitoare la:
    a) descrierea punctelor de livrare a apei pentru irigatii la care Administratia se angajeaza prin contract sa asigure la termenele convenite debitul de apa corespunzator, a scopului si modului in care se va utiliza apa;
    b) perioada de intretinere si de reparatii pe durata careia sistemul este inchis;
    c) sezonul de irigatii, care este perioada in care Administratia va pune la dispozitie apa in canalele de distributie a apei catre utilizatori;
    d) procedura de solicitare a livrarii de apa in timpul sezonului de irigatii;
    e) debitul maxim de apa sau cantitatea de apa pe care organizatia sau federatia are dreptul sa le extraga in timpul sezonului de irigatii pe baza unei astfel de solicitari;
    f) masurile care trebuie luate pentru a reduce efectele poluarii din surse difuze, ale saraturarii si baltirii apei;
    g) conditiile necesare pentru gospodarirea durabila a apelor si repartitia echitabila a acestei resurse.
    Art. 83
    Conform contractului multianual se platesc urmatoarele tarife:
    a) un tarif anual;
    b) un tarif de livrare a apei pentru irigatii.
    Art. 84
    (1) Tariful anual se calculeaza pentru fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii la care Administratia livreaza apa beneficiarului printr-un contract multianual.
    (2) Tariful anual va acoperi costurile estimate de intretinere si de reparatii ale infrastructurii de irigatii din domeniul public si domeniul privat al statului, aflata in administrarea Administratiei. Costurile Administratiei cu salarizarea personalului si cele administrative de functionare a sediului sucursalelor ce raspund de gestionarea amenajarii de irigatii nu se includ in tariful anual.
    (3) Cuantumul tarifului anual aferent fiecarui punct de livrare a apei pentru irigatii se calculeaza potrivit urmatoarelor reguli:
    a) costurile lucrarilor de intretinere si de reparatii executate pentru un anumit punct de livrare a apei pentru irigatii se vor include in tariful ce se va plati exclusiv pentru acel punct de livrare a apei pentru irigatii;
    b) costurile lucrarilor de intretinere si de reparatii ale unui canal de aductiune sau de distributie, ale unei statii de repompare sau altei structuri care livreaza direct ori poate alimenta cu apa un numar de puncte de livrare a apei pentru irigatii de pe acel canal, care nu sunt separate de o statie de repompare, se vor include in tariful ce se va plati pentru fiecare dintre punctele de livrare a apei de pe acel canal. Aceste costuri se vor repartiza uniform in aceeasi cota la hectar pentru intreaga suprafata contractata deservita de acel canal, indiferent de distanta dintre acel punct de livrare a apei pentru irigatii si priza canalului si proportional cu marimea suprafetei deservite de fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii;
    c) costurile lucrarilor de intretinere si de reparatii ale infrastructurii folosite in comun - canal de aductiune, statie de pompare de baza, statie de repompare sau alta structura - pentru transportul apei de la sursa de apa la punctul de livrare a apei pentru irigatii sau canalul pe care sunt situate unul sau mai multe puncte de livrare a apei pentru irigatii se vor include in tariful ce se va plati pentru fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii de pe acel canal de distributie. Aceste costuri se vor repartiza uniform in aceeasi cota la hectar pentru intreaga suprafata contractata deservita de infrastructura comuna, situata intre sursa de apa si urmatoarea statie de repompare, intre doua statii de repompare succesive sau intre ultima statie de repompare si capatul canalului de aductiune, la care se adauga o cota din costurile infrastructurii folosite in comun, situata in amonte de punctul de livrare a apei pentru irigatii sau canalul de distributie si care este separata de o statie de repompare, proportional cu marimea suprafetei deservite de fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii;
    d) costurile de intretinere si de reparatii necesare pentru punctele de livrare a apei de pe acelasi canal de aductiune sau de distributie care nu este separat de o statie de repompare se vor include intr-un tarif uniform la hectar, indiferent de pozitia lor pe canal.
    (4) Cuantumul tarifului anual se va stabili pentru fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii anterior incheierii contractului multianual.
    Art. 85
    (1) Tariful de livrare a apei pentru irigatii se calculeaza pe unitatea de volum de apa, cuantumul sumei ce se plateste de beneficiari fiind proportional cu volumul de apa livrat de Administratie la punctul de livrare a apei pentru irigatii.
    (2) Tariful de livrare a apei pentru irigatii va acoperi costul apei, costurile de transport al apei de la sursa sau priza la punctul de livrare a apei pentru irigatii, prin intermediul infrastructurii de irigatii din domeniul public si domeniul privat al statului, aflata in administrarea Administratiei. Costurile de transport includ cheltuielile administrative si cu energia electrica si termica pentru pomparea apei si cel mult 50% din cheltuielile cu salarizarea personalului si din cele administrative ale sediului central, ale sediilor sucursalelor, precum si alte asemenea cheltuieli. Tariful de livrare a apei pentru irigatii nu cuprinde costurile de intretinere si de reparatii, care se acopera din tariful anual.
    (3) Cuantumul tarifului de livrare a apei pentru irigatii este acelasi pentru punctele de livrare a apei pentru irigatii situate pe acelasi canal de distributie si care nu sunt separate de o statie de repompare.
    Art. 86
    Stabilirea de catre Administratie a tarifelor pentru serviciile de irigatii, calculate in baza contractelor multianuale, precum si a celor sezoniere, se face cu consultarea consiliilor de sucursala.
    Art. 87
    Tarifele de prestatii pentru alte activitati de imbunatatiri funciare decat irigatiile se calculeaza anual de Administratie in baza normelor metodologice ce se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, iar cuantumul acestora se aproba de consiliul de administratie al Administratiei.
    Art. 88
    Procedura potrivit careia se pot solicita subventii de la bugetul de stat pentru desfasurarea activitatilor de irigatii si a altor activitati de imbunatatiri funciare este prevazuta in normele metodologice privind alocarea si acordarea subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfasurarii activitatilor de imbunatatiri funciare, ce se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 89
    (1) Cuantumul propus al subventiilor de la bugetul de stat ce se estimeaza ca se pot acorda pentru anul urmator se comunica de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale beneficiarilor pana la data de 1 septembrie a fiecarui an.
    (2) Valoarea finala a plafonului maxim unitar la nivel national al subventiei de la bugetul de stat pentru fiecare hectar de teren ce poate primi apa pentru irigatii se stabileste dupa aprobarea bugetului de stat.
    Art. 90
    Cuantumul maxim al subventiei ce se acorda fiecarei organizatii sau federatii se calculeaza pe fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii prevazut in contractul multianual in vigoare si pe fiecare suprafata de teren din cadrul teritoriului organizatiei sau federatiei, exprimata in hectare, detinuta in proprietate de membrii organizatiei sau de membrii organizatiilor membre ale federatiei si care poate primi apa pentru irigatii de la acel punct de livrare a apei pentru irigatii.
    Art. 91
    (1) Pentru anul in care se incheie sau, in cazul ajungerii la termen, se prelungeste contractul multianual cu Administratia, contributia proprie la tarifele anuale se achita de organizatii si de federatii in termen de 15 zile de la data incheierii sau a reinnoirii contractului.
    (2) Cu exceptia situatiei prevazute la art. 67 alin. (2) din lege, subventiile de la bugetul de stat se acorda pentru sezonul de irigatii numai daca organizatiile si federatiile au achitat contributia proprie la tarifele anuale pana la data de 25 septembrie a anului anterior.
    Art. 92
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

           Modelele actului constitutiv si statutului organizatiilor

                              ACT CONSTITUTIV
    al organizatiei .....................*1) ".............................."

    Avand in vedere cele hotarate in adunarea constitutiva preliminara din data de ..........................................,
    in baza convocarii adunarii constitutive, realizata prin ............................................................................,
    subsemnatele parti, cu datele de identificare inscrise in lista anexata la prezentul act constitutiv, intrunite in adunarea constitutiva din data de ....................., au hotarat urmatoarele:
    1. Se constituie organizatia .................... "........................" in cadrul careia semnatarii prezentului act constitutiv participa in calitate de membri, pentru desfasurarea urmatoarelor activitati:
    a) .................................;
    b) .................................;
    c) ..............................*2).
    2. Sediul organizatiei se afla in localitatea/comuna/orasul ...................................., judetul ................................ .
    3. Durata de functionare a organizatiei este ...........................*3).
    4. Patrimoniul initial al organizatiei este in valoare de .................. lei. Activul patrimonial, la data constituirii organizatiei, este alcatuit din urmatoarele aporturi aduse de membrii organizatiei:
    5. in natura ..............................................................;
    6. in mijloace financiare ................................................ .
    7. Consiliul de administratie este compus din ..... membri, avand calitatea de membri ai organizatiei, dupa cum urmeaza:
    a) ....................................... - presedinte;
    b) ....................................... - membru;
    c) ....................................... - membru.
    Membrii consiliului de administratie sunt alesi pentru un mandat de 3 ani, care poate fi reinnoit pe baza hotararii adunarii generale.
    8. Comisia de cenzori este compusa din ..... membri si tot atatia supleanti, avand calitatea de membri ai organizatiei sau contabili autorizati ori experti contabili, dupa cum urmeaza:
    a) ....................................... - presedinte;
    b) ....................................... - membru;
    c) ....................................... - membru;
    d) ....................................... - membru supleant;
    e) ....................................... - membru supleant;
    f) ....................................... - membru supleant.
    Membrii comisiei de cenzori sunt alesi pentru un mandat de 3 ani.
    9. Comisia de conciliere este compusa din ..... membri, avand calitatea de membri ai organizatiei, dupa cum urmeaza:
    a) ....................................... - presedinte;
    b) ....................................... - membru;
    c) ....................................... - membru;
    d) ....................................... - membru;
    e) ....................................... - membru.
    Membrii comisiei de conciliere sunt alesi pentru un mandat de 4 ani.
    10. Pentru indeplinirea procedurii de dobandire de catre organizatie a personalitatii juridice se desemneaza urmatorii:
    .......................................;
    .......................................;
    ...................................... .

------------
    *1) Se va mentiona tipul organizatiei in functie de activitatea principala: organizatie a utilizatorilor de apa pentru irigatii, organizatie de desecare si drenaj, organizatie de aparare impotriva inundatiilor sau organizatie de combatere a eroziunii solului.
    *2) Se vor mentiona, dupa caz: livrarea apei pentru irigatii, exploatarea, intretinerea si reparatiile sistemului de irigatii din cadrul teritoriului organizatiei, exploatarea, intretinerea si reparatiile sistemului de desecare si drenaj din cadrul teritoriului organizatiei, intretinerea si reparatiile lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor, care protejeaza terenurile situate in cadrul teritoriului organizatiei, intretinerea si reparatiile lucrarilor de combatere a eroziunii solului si desfasurarea altor activitati de imbunatatiri funciare care protejeaza solul de pe terenurile situate in cadrul teritoriului organizatiei.
    *3) Se va mentiona: pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului, sau, dupa caz, pe termen nedeterminat.

                                STATUTUL
    organizatiei .........................*4) "............................."

    I. Dispozitii generale

    1. Organizatia ......................... ".......................", denumita in continuare organizatie, se constituie prin adoptarea acestui statut ca organizatie de imbunatatiri funciare, in conformitate cu prevederile Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004.
    2. Adresa sediului organizatiei este in localitatea ......................., judetul ..........................., in incinta ............................*5).
    3. Teritoriul organizatiei este in suprafata de ................. hectare, in ..................*6), judetul ....................., conform descrierii din planul anexat. Suprafata de teren cuprinsa in cadrul teritoriului organizatiei are urmatoarele vecinatati:
    - la vest: ..........................;
    - la est: ...........................;
    - la sud: ...........................;
    - la nord: ......................... .
    4. Organizatia are urmatorul obiect de activitate*7):
    a) administrarea, exploatarea, intretinerea si reparatiile sistemului de irigatii ......................., care deserveste terenurile situate pe raza teritoriala a localitatii/localitatilor ..................;
    b) administrarea, exploatarea, intretinerea si reparatiile sistemului de desecare si drenaj, care deserveste terenurile situate pe raza teritoriala a localitatii/localitatilor ...................;
    c) administrarea, intretinerea si reparatiile lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor, care protejeaza terenurile situate pe raza teritoriala a localitatii/localitatilor .....................;
    d) administrarea, intretinerea si reparatiile lucrarilor de combatere a eroziunii solului, care protejeaza terenurile situate pe raza teritoriala a localitatii/localitatilor .........................;
    e) desfasurarea altor activitati de imbunatatiri funciare care protejeaza solul de pe terenurile situate pe raza teritoriala a localitatii/localitatilor .................... .
    5. Organizatia presteaza servicii de imbunatatiri funciare persoanelor care au calitatea de membru, precum si celor care nu sunt membre ale acesteia, dar care au incheiat un contract de prestari de servicii cu organizatia.
------------
    *4) Se va mentiona tipul organizatiei in functie de activitatea principala: organizatie a utilizatorilor de apa pentru irigatii, organizatie de desecare si drenaj, organizatie de aparare impotriva inundatiilor sau organizatie de combatere a eroziunii solului.
    *5) Conform contractului de inchiriere, de comodat sau actului de proprietate asupra imobilului in care este situat sediul.
    *6) Se vor mentiona: amenajare de irigatii, amenajare de desecare si drenaj, lucrari de aparare impotriva inundatiilor sau lucrari de combatere a eroziunii solului.
    *7) Se vor mentiona numai activitatile de imbunatatiri funciare principale ce se vor desfasura in functie de tipul organizatiei de imbunatatiri funciare.

    II. Calitatea de membru al organizatiei

    6.1. Pot fi membre ale organizatiei orice persoane fizice sau juridice care detin in proprietate suprafete de teren situate pe teritoriul organizatiei sau care au, in conditiile legii, in administrare sau in folosinta astfel de terenuri ori infrastructura de imbunatatiri funciare aflata in proprietatea publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale.
    6.2. Persoanele juridice care intentioneaza sa devina membre ale organizatiei vor comunica in scris numele persoanei fizice care le reprezinta in raporturile cu organizatia, o data cu depunerea adeziunii la prezentul statut.
    7.1. Calitatea unei persoane de membru al organizatiei se probeaza prin inscrierea datelor de identificare ale acelei persoane in registrul membrilor. Datele de identificare se refera la numele sau, dupa caz, denumirea persoanei, adresa domiciliului sau sediului, descrierea amplasamentului si marimii in hectare a suprafetei de teren detinute in proprietate, in administrare sau in folosinta de acel membru, precum si numele proprietarului de teren in cazul terenurilor detinute in administrare sau in folosinta.
    7.2. Admiterea ca membru al organizatiei se face prin depunerea la sediul organizatiei a unei adeziuni la statut si la hotararile adunarilor generale adoptate pana la acea data, precum si prin plata contributiei de inscriere si a cotizatiei pe anul in curs. In cazul in care noul membru detine majoritatea de voturi in adunarea generala, dupa inscrierea acestuia in organizatie, se convoaca adunarea generala care poate hotari, printre altele, modificarea tarifului pentru serviciile de imbunatatiri funciare prestate de organizatie*8).
    7.3. In cazul transmiterii proprietatii, folosintei sau a dreptului de administrare asupra unei suprafete de teren situate pe teritoriul organizatiei, noul dobanditor poate deveni membru cu conditia achitarii tuturor cotizatiilor, tarifelor sau a altor obligatii de plata datorate organizatiei de fostul detinator de teren.
    7.4. Daca o suprafata de teren este detinuta in coproprietate de mai multe persoane, acestea vor desemna dintre ele o persoana care sa fie inscrisa ca membru al organizatiei si vor comunica in scris organizatiei datele de identificare ale acelei persoane.
    8. Membrii organizatiei au urmatoarele drepturi:
    a) sa beneficieze de serviciile de imbunatatiri funciare prestate de organizatie pe terenurile pe care le detin;
    b) sa beneficieze de o cota echitabila din apa pentru irigatii livrata de organizatie;
    c) sa voteze in cadrul alegerilor membrilor organelor de conducere, de control si de solutionare a litigiilor si la sedintele adunarilor generale ale organizatiei;
    d) sa faca propuneri privind ordinea de zi a adunarilor generale ale organizatiei;
    e) sa propuna candidati pentru alegerea membrilor organelor de conducere, de control si de solutionare a litigiilor si sa candideze la alegeri;
    f) sa examineze registrele si inregistrarile organizatiei;
    g) sa solicite si sa primeasca informatii privind gestiunea organizatiei, putand consulta documentele prevazute in prezentul statut;
    h) sa solicite si sa li se plateasca despagubiri in conditiile legii, in cazul in care culturile sau terenul lor sufera o paguba ca urmare a activitatilor de exploatare, intretinere si de reparatii desfasurate de organizatie pe terenul lor;
    i) sa inainteze comisiei de conciliere spre solutionare toate neintelegerile dintre ei si ceilalti membri, precum si dintre ei si organizatie;
    j) sa se retraga din organizatie in conditiile legii;
    k) sa exercite orice alte drepturi prevazute de prezentul statut sau de legislatia in vigoare.
    9. Membrii unei organizatii au urmatoarele indatoriri;
    a) sa respecte prevederile statutului si ale regulamentelor interne aprobate de adunarea generala;
    b) sa plateasca la termen cotizatiile si tarifele datorate organizatiei;
    c) sa achite organizatiei contravaloarea costurilor lucrarilor de intretinere a terenului sau a infrastructurii de imbunatatiri funciare aflate in proprietatea lor, executate la cererea acestora sau cu acordul lor;
    d) sa ia masurile necesare pentru a nu deteriora echipamentele aflate in proprietatea sau in folosinta organizatiei;
    e) sa plateasca costurile de reparatie sau de inlocuire a utilajelor, instalatiilor si echipamentelor deteriorate de acestia;
    f) sa furnizeze organizatiei informatii privind utilizarea terenului si gospodarirea apei;
    g) sa permita organizatiei sa foloseasca infrastructura de imbunatatiri funciare situata pe parcelele de teren pe care le detin si care este necesara prestarii serviciilor de imbunatatiri funciare;
    h) sa permita accesul personalului organizatiei pe terenul lor pentru executarea lucrarilor de exploatare, intretinere si de reparatii ale infrastructurii de imbunatatiri funciare.
    10.1. Accesul personalului organizatiei cu utilajele necesare pe terenul membrilor pentru executarea lucrarilor de exploatare, intretinere si de reparatii ale infrastructurii de imbunatatiri funciare se face cu respectarea urmatoarei proceduri:
    a) se notifica proprietarul de teren cu 24 de ore inainte de inceperea executarii lucrarii;
    b) se stabilesc cu proprietarul de teren suprafata de teren ce va fi ocupata de utilaje si lucrari, precum si modul de despagubire in cazul in care este afectat teren ocupat cu culturi agricole;
    c) in cazul nerealizarii acordului cu proprietarul de teren, se convoaca de urgenta comisia de conciliere, care va hotari definitiv.
    10.2. In caz de calamitate sau in alte cazuri urgente similare, personalul organizatiei cu utilajele necesare va intra pe terenurile proprietarilor de teren si va executa lucrarile de exploatare, intretinere si de reparatii ale infrastructurii de imbunatatiri funciare fara notificarea prealabila si stabilirea suprafetei de teren necesare cu proprietarul de teren. Eventualele despagubiri sau acorduri privind executarea lucrarilor se vor reglementa ulterior.
------------
    *8) In cazul organizatiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii, dreptul la dobandirea calitatii de membru nemijlocit este suspendat pana la sfarsitul sezonului de irigatii, cu exceptia cazurilor in care petitionarul este succesorul unui fost membru.

    III. Organele organizatiei

    11.1. Organizatia are urmatoarele organe de conducere: adunarea generala si consiliul de administratie. Controlul activitatii organizatiei se realizeaza de catre comisia de cenzori. Neintelegerile din interiorul organizatiei se solutioneaza de comisia de conciliere.
    11.2. Hotararile adunarilor generale sunt puse in aplicare de consiliul de administratie. Deciziile consiliului de administratie sunt puse in executare de director si de personalul tehnic si economic de executie al organizatiei.
    12.1. Membrii consiliului de administratie, comisiei de cenzori si ai comisiei de conciliere nu sunt salariati ai organizatiei.
    12.2. Pentru exercitarea mandatului lor, membrii organelor de conducere si ai comisiilor prevazute la pct. 12.1 au urmatoarele drepturi:
    a) sa li se deconteze cheltuielile de deplasare, de cazare, precum si oricare alte asemenea cheltuieli, in cuantumul si la termenele stabilite de adunarea generala;
    b) sa li se plateasca indemnizatii lunare de ....%*9) din cuantumul salariului directorului organizatiei;
    c) sa aiba acces la orice registre si documente interne ale organizatiei.
    13. Un membru al organizatiei poate fi ales numai fie in consiliul de administratie, fie in comisia de cenzori, fie in comisia de conciliere.
------------
    *9) Pana la 20% .

    Adunarea generala
    14. Adunarea generala este organul de conducere al organizatiei, compus din membrii organizatiei sau din reprezentantii acestora.
    15. Membrii organizatiei participa personal la sedintele adunarilor generale. Membrii organizatiei, precum si proprietarii care au dat in folosinta terenurile pe care le detin unei persoane care nu indeplineste conditiile legale pentru a fi membra a organizatiei pot fi reprezentati in adunarile generale pe baza unei procuri speciale, autentificate*10).
    16.1. Fiecare membru al organizatiei va avea un numar de voturi egal cu numarul hectarelor de teren detinute. Pentru fractiunile de hectar se aloca inca un vot pentru suprafetele de teren cuprinse intre o jumatate de hectar si un hectar.
    16.2. Un membru al organizatiei poate detine cel mult doua cincimi din numarul total de voturi.
    16.3. Membrilor restanti la plata tarifelor, a cotizatiilor si a penalitatilor datorate organizatiei li se va suspenda dreptul de vot pana la achitarea acestor obligatii. Suspendarea se va aplica dupa notificarea prealabila de catre organizatie a persoanei in cauza cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii sedintei adunarii generale. Daca pana la data sedintei adunarii generale datornicul achita sumele datorate, masura suspendarii inceteaza. Daca pana la data sedintei adunarii generale nu se achita datoria, adunarea poate hotari excluderea din organizatie.
    17.1. Adunarea generala functioneaza pe baza unui sistem de reprezentare*11).
    17.2. Fiecare reprezentant voteaza in adunarea generala si incheie acte juridice in numele membrilor organizatiei reprezentati care detin terenuri situate intr-o zona din cadrul teritoriului organizatiei din care se desemneaza reprezentantul, denumita in continuare zona de reprezentare.
    17.3. Zonele de reprezentare si criteriile de desemnare a numarului reprezentantilor pe fiecare zona de reprezentare se stabilesc potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.
    17.4. Membrii organizatiei care detin terenuri situate intr-o zona de reprezentare instituie si tin la zi un registru de evidenta a acestor membri. Registrul se actualizeaza anual.
    18.1. Membrii organizatiei detinatori de terenuri in zona de reprezentare se intrunesc in sedinte care se convoaca de reprezentantul zonei de reprezentare, de consiliul de administratie sau de o patrime din numarul membrilor detinatori de terenuri in acea zona de reprezentare, ori de cate ori este nevoie si obligatoriu inaintea sedintelor adunarilor generale ale organizatiei.
    18.2. Membrii organizatiei dintr-o zona de reprezentare aleg dintre ei un reprezentant care ii va reprezenta in sedintele adunarilor generale si va vota in numele lor. Inainte de tinerea sedintelor adunarilor generale, membrii organizatiei din zona de reprezentare iau in discutie problemele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale si adopta propriile hotarari, in care sens vor mandata reprezentantul. Membrii organizatiei au dreptul sa participe personal la sedintele adunarilor generale si sa li se puna la dispozitie procesele-verbale ale adunarilor generale si toate materialele insotitoare.
    18.3. Reprezentantii detin un numar de voturi egal cu numarul voturilor membrilor din zona de reprezentare pe care ii reprezinta. Inainte de participarea pentru prima data in adunarea generala, reprezentantii prezinta consiliului de administratie o schita a zonei de reprezentare, cu indicarea parcelelor de teren detinute de fiecare dintre membrii reprezentati si a identitatii acestora, precum si a procesului-verbal al adunarii membrilor organizatiei detinatori de terenuri situate in zona de reprezentare.
    18.4. Membrii organizatiei detinatori de terenuri intr-o zona de reprezentare, care nu au achitat tarife, cotizatii sau penalitati datorate organizatiei, nu pot participa la alegerea reprezentantului in adunarea generala pana ce nu achita aceste datorii.
    19. Reprezentantul sau reprezentantii dintr-o zona de reprezentare sunt alesi pentru o perioada de 3 ani, prin vot secret, si pot fi realesi. Pentru alegerea unui reprezentant este necesar votul majoritatii simple a membrilor organizatiei detinatori de terenuri situate in zona de reprezentare. In cazul in care la prima votare nu se intruneste majoritatea de voturi de catre nici unul dintre candidati, se procedeaza la o noua votare, in care reprezentantul este desemnat cu cel mai mare numar de voturi primite.
    20.1. Adunarea generala se intruneste cel putin de doua ori pe an, pana la datele de 31 martie si, respectiv, 30 septembrie ale fiecarui an. Aceasta este convocata de consiliul de administratie, la solicitarea scrisa cel putin a unei patrimi din numarul membrilor organizatiei sau al reprezentantilor acestora ori la solicitarea Oficiului de reglementare a organizatiilor de imbunatatiri funciare, denumit in continuare Oficiul de reglementare, sau a comisiei de cenzori in conditiile precizate mai jos.
    20.2. Adunarea generala este statutar constituita daca sunt prezenti membrii sau reprezentantii care detin cel putin jumatate din numarul total de voturi, hotararile adoptandu-se cu majoritatea simpla a voturilor membrilor prezenti sau reprezentati, prin vot deschis ori secret, dupa caz.
    20.3. Daca adunarea generala nu se poate intruni datorita neindeplinirii conditiilor de prezenta prevazute la pct. 20.2, se convoaca o a doua adunare, care poate sa delibereze cu majoritate, oricare ar fi numarul de voturi detinute de membrii sau de reprezentantii acestora prezenti.
    20.4. Pentru validarea hotararilor privind vanzarea sau ipotecarea oricarui teren asupra caruia organizatia are un drept de proprietate si/sau vanzarea, ipotecarea sau gajarea infrastructurii de imbunatatiri funciare detinute in proprietate de organizatie, fuziunea organizatiei cu alte organizatii, divizarea acesteia si dobandirea calitatii de membru al unei federatii, dizolvarea, lichidarea sau reorganizarea organizatiei, precum si modificarea statutului acesteia, este necesara o majoritate de doua treimi din numarul voturilor membrilor prezenti sau reprezentati.
    21.1. Sedintele adunarilor generale sunt convocate si conduse de catre presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte ori de un alt membru al consiliului de administratie, dupa caz.
    21.2. Adunarea generala se convoaca cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii sedintei. In cazuri urgente, termenul de intrunire a adunarii generale va fi de cel putin 15 zile de la publicarea convocarii. Convocarea va mentiona data, ora si locul adunarii generale, precum si proiectul ordinii de zi.
    21.3. Convocarea se face fie personal prin comunicare scrisa, fie prin afisare la sediul organizatiei si al primariei in a carei raza teritoriala se afla acest sediu, precum si prin publicarea intr-un cotidian local de mare tiraj.
    21.4. Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului organizatiei, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    21.5. Membrii organizatiei sau reprezentantii acestora pot inainta consiliului de administratie propuneri pentru a fi inscrise pe ordinea de zi, cu cel putin 10 zile inainte de data tinerii adunarii generale.
    22. Adunarea generala are atributiile prevazute de lege.
    23.1. Adunarea generala se desfasoara dupa cum urmeaza:
    a) se verifica prezenta membrilor sau a reprezentantilor acestora;
    b) se desemneaza persoanele care vor intocmi procesul-verbal al sedintei si vor asigura secretariatul sedintei;
    c) se da citire procesului-verbal al sedintei precedente si acesta, dupa caz, se ratifica sau se modifica;
    d) se rezolva problemele ramase nesolutionate de la vreo sedinta anterioara a adunarii generale;
    e) se aproba ordinea de zi a sedintei curente si se supun problemele inscrise pe ordinea de zi dezbaterii adunarii generale;
    f) se adopta hotararile privind solutionarea problemelor inscrise pe ordinea de zi.
    23.2. Lucrarile adunarii generale se consemneaza in procese-verbale in care se fac mentiuni despre urmatoarele:
    a) indeplinirea formalitatilor de convocare;
    b) data si locul adunarii generale;
    c) situatia prezentei membrilor sau a reprezentantilor acestora;
    d) numarul voturilor pe care le detin sau reprezinta cei care participa la sedinta;
    e) dezbaterile in rezumat;
    f) hotararile adoptate;
    g) declaratiile facute in sedinta de membri sau de reprezentantii lor, la cererea acestora.
    23.3. Procesele-verbale se semneaza de presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de persoana care a condus sedinta si de persoanele care le-au redactat si se trec in registrul adunarilor generale.
    23.4. Adunarea generala poate hotari sa invite persoane care nu sunt membri ai organizatiei sa ia parte la sedintele adunarilor generale. Acestora li se poate da dreptul sa participe la dezbateri, fara drept de vot.
    24.1. La propunerea consiliului de administratie, adunarea generala poate sa adopte un regulament de organizare si functionare a organizatiei, precum si alte regulamente interne.
    24.2. Regulamentul de organizare si functionare si celelalte regulamente interne ale organizatiei se supun prevederilor prezentului statut si produc aceleasi efecte juridice ca acesta.
------------
    *10) Se aplica adunarilor generale in care membrii participa nemijlocit la sedinte.
    *11) Se aplica adunarilor generale in care participarea la sedinte se face prin reprezentare.

    Consiliul de administratie
    25.1. Consiliul de administratie este compus din ......*12) membri, din randul carora se vor desemna presedintele, trezorierul si secretarul organizatiei. Membrii consiliului de administratie sunt alesi de adunarea generala prin vot secret dintre membrii organizatiei, pentru un mandat de 3 ani, si pot fi realesi potrivit hotararii adunarii generale. Propunerile de persoane care sa faca parte din consiliul de administratie se trimit secretarului organizatiei cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii adunarii generale in care se aleg membrii consiliului.
    25.2. Adunarea generala hotaraste numarul reprezentantilor din fiecare zona de reprezentare sau grup de zone de reprezentare, care vor face parte din consiliul de administratie*13).
    25.3. Membrii organizatiei sau reprezentantii care au restante la plata tarifelor, cotizatiilor sau a penalitatilor datorate organizatiei nu pot face parte din consiliul de administratie pana la achitarea integrala a acestor datorii.
    26. Consiliul de administratie indeplineste atributiile prevazute de Normele metodologice de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004.
    27.1. Membrii consiliului de administratie aleg prin vot secret dintre ei un presedinte si un vicepresedinte. Presedintele si vicepresedintele indeplinesc atributiile prevazute de lege si mandatul lor inceteaza potrivit legii.
    27.2. Consiliul de administratie se intruneste o data pe luna sau ori de cate ori este necesar.
    27.3. Consiliul de administratie se convoaca de presedinte sau la cererea unei treimi din numarul membrilor sai.
    27.4. Consiliul de administratie poate decide valabil in prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor sai, cu votul majoritatii absolute a membrilor prezenti. Fiecare membru al consiliului de administratie detine un vot. In caz de egalitate de voturi, votul presedintelui este decisiv.
    27.5. Consiliul de administratie adopta propriul regulament de functionare. Dezbaterile din cadrul sedintelor consiliului de administratie se consemneaza in procese-verbale.
    28.1. Adunarea generala il poate revoca pe oricare dintre membrii consiliului de administratie inainte de expirarea mandatului pentru care au fost alesi, pentru motive de delapidare, incompetenta, neglijenta sau conflict de interese.
    28.2. In cazul revocarii unui membru al consiliului de administratie, a unora dintre membrii consiliului sau a intregului consiliu de administratie, adunarea generala va desemna inlocuitori ai acestora in cadrul aceleiasi sedinte in care s-a adoptat hotararea de revocare.
------------
    *12) Numarul de membri ai consiliului de administratie este intre 3 si 7.
    *13) Prevedere aplicabila numai organizatiilor in adunarile generale ale carora se participa prin reprezentare.

    Comisia de cenzori
    29.1. Adunarea generala alege ......................*14) cenzori si tot atatia supleanti.
    29.2. Durata mandatului cenzorilor este de 3 ani si pot fi realesi.
    29.3. Cenzorii sunt membri ai organizatiei, cu exceptia cel putin a unuia dintre acestia care este contabil autorizat in conditiile legii sau expert contabil si poate sa nu fie membru al organizatiei.
    30.1. Comisia de cenzori indeplineste atributiile prevazute de lege.
    30.2. Cenzorii exercita personal mandatul lor.
    30.3. Comisia de cenzori intocmeste rapoarte pe care le prezinta adunarii generale.
    30.4. Comisia de cenzori alege dintre membrii sai un presedinte si intocmeste propriul regulament de functionare.
    31.1. In caz de deces, impiedicare fizica sau juridica, incetare ori renuntare la mandat a unui cenzor, acesta va fi inlocuit dupa cum urmeaza:
    a) cenzorul contabil autorizat sau expertul contabil, de supleantul care are aceeasi pregatire si atestare profesionala;
    b) cenzorul membru al organizatiei, de supleantul desemnat de presedintele comisiei de cenzori.
    31.2. Daca aplicand prevederile pct. 31.1 nu se completeaza numarul cenzorilor prevazut de prezentul statut, cenzorii ramasi convoaca adunarea generala pentru alegerea comisiei de cenzori.
    31.3. In cazul impiedicarii tuturor cenzorilor sa isi exercite mandatul incredintat, consiliul de administratie va convoca de urgenta adunarea generala pentru alegerea comisiei de cenzori.
    32. In cazul neconvocarii adunarii generale de catre consiliul de administratie cel putin de doua ori pe an la termenele prevazute de lege, adunarea generala se va convoca de cenzori in procedura de urgenta.
------------
    *14) Cel putin 3 cenzori si 3 supleanti, al caror numar trebuie sa fie impar.

    Comisia de conciliere
    33.1. Comisia de conciliere are ............*15) membri alesi de adunarea generala dintre membrii organizatiei, pentru un mandat de 4 ani. Membrii comisiei de conciliere pot fi realesi.
    33.2. Nu pot fi alesi membri ai comisiei de conciliere, iar daca au fost alesi decad din aceasta functie, membrii organizatiei care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    a) au fost condamnati pentru savarsirea unei fapte penale sau executa o pedeapsa ca urmare a pronuntarii unei condamnari penale cu suspendare, dovedita cu cazier judiciar;
    b) au restante la plata tarifelor, cotizatiilor sau a penalitatilor datorate organizatiei;
    c) instraineaza terenul situat pe teritoriul organizatiei.
    33.3. Membrii comisiei de conciliere aleg pe unul dintre ei in functia de presedinte.
    34.1. Comisia de conciliere are atributiile, se organizeaza si functioneaza potrivit legii.
    34.2. In cazurile in care legea nu distinge, activitatea comisiei de conciliere este reglementata de un regulament intern ce se aproba de adunarea generala.
    35.1. Comisia de conciliere, in urma depunerii unei sesizari de catre unul sau mai multi membri ai organizatiei, stabileste daca s-a savarsit o incalcare a regulamentelor interne ale organizatiei si hotaraste conform regulilor procedurale din propriul regulament asupra aplicarii de sanctiuni. Aplicarea sanctiunii poate fi contestata in adunarea generala sau in fata instantei judecatoresti competente.
    35.2. Sanctiunile pot consta in obligarea la plata unor sume de bani cu titlu de majorari, penalitati si amenzi, interdictia de a se livra apa pentru irigatii sau a se presta alte servicii de imbunatatiri funciare, mergand pana la excluderea din organizatie.
    36.1. Membrii pot fi exclusi din organizatie pentru urmatoarele motive:
    a) intarzieri nejustificate sau refuzul de a plati cotizatiile mai mult de 3 luni de la scadenta;
    b) refuzul nejustificat de a repara sau de a plati pentru daunele provocate bunurilor organizatiei.
    c) refuzul de a permite accesul pe terenul lor al personalului organizatiei pentru executarea lucrarilor de exploatare, intretinere si de reparatii ale infrastructurii de imbunatatiri funciare, in conditiile stabilite de prezentul statut;
    d) alte incalcari ale statutului si regulamentelor interne ale organizatiei, stabilite prin hotararea adunarii generale.
    36.2. Propunerea de excludere se inainteaza comisiei de conciliere care, dupa audierea persoanei in cauza, emite o decizie motivata ce se va supune aprobarii adunarii generale.
    37. Orice litigii de natura celor stabilite de lege ca fiind de competenta comisiei de conciliere, aparute intre membrii organizatiei sau intre membrii si organizatie, se inainteaza spre solutionare instantelor judecatoresti numai dupa parcurgerea procedurii de conciliere prevazute de prezentul statut.
------------
    *15) Cel putin 5 membri.

    IV. Evidentele si controlul activitatii organizatiei

    Evidentele si registrele
    38. Organizatia tine urmatoarele evidente si registre:
    a) un registru al membrilor, cu descrierea dimensiunilor si a vecinatatilor terenului detinut de fiecare membru. Datele din registru se actualizeaza la fiecare 6 luni;
    b) un plan de situatie a teritoriului organizatiei, cu pozitionarea infrastructurii de imbunatatiri funciare;
    c) inventarul bunurilor ce constituie infrastructura de imbunatatiri funciare aflate in proprietatea sau in folosinta organizatiei;
    d) un registru al persoanelor care nu sunt membre ale organizatiei si care detin terenuri pe teritoriul organizatiei, carora organizatia le presteaza servicii de imbunatatiri funciare;
    e) un registru al serviciilor de imbunatatiri funciare prestate organizatiei de Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare sau de alti terti prestatori de servicii;
    f) un registru al serviciilor de imbunatatiri funciare prestate atat membrilor, cat si persoanelor care nu sunt membre ale organizatiei;
    g) un registru al tarifelor si cotizatiilor datorate si platite;
    h) cate un registru al proceselor-verbale ale sedintelor adunarii generale, consiliului de administratie, comisiei de cenzori si comisiei de conciliere;
    i) un registru al conventiilor si contractelor incheiate de organizatie cu tertii;
    j) un registru al inspectiilor si interventiilor executate la infrastructura de imbunatatiri funciare gestionate de organizatie.
    39. Organizatia organizeaza si conduce contabilitatea potrivit legislatiei in vigoare.

    Auditul financiar
    40.1. Situatiile financiare anuale ale organizatiei se supun auditului financiar efectuat de catre auditori financiari externi independenti, potrivit legii.
    40.2. Organizatia depune la Oficiul de reglementare o situatie a veniturilor anuale, care va contine informatii privind suprafata de teren detinuta in proprietate, in administrare sau in folosinta, potrivit legii, de membrii organizatiei, precum si o copie a situatiilor financiare auditate la Oficiul de reglementare si la organul financiar local.
    40.3. Membrii consiliului de administratie raspund potrivit legii de indeplinirea obligatiilor prevazute la pct. 40.2, in termen de 90 de zile de la incheierea exercitiului financiar, de prezentarea oricaror documente sau inregistrari solicitate de Oficiul de reglementare, precum si de aplicarea masurilor de remediere propuse de Oficiul de reglementare in cazul constatarii unor incalcari ale legii.
    41. Organizatia va constitui fondurile de rezerva prevazute de lege.

    V. Dizolvarea, lichidarea, reorganizarea si modificarea statutului organizatiei

    42.1. Cu o majoritate de doua treimi din voturile detinute de membrii prezenti sau reprezentati, adunarea generala poate hotari dizolvarea organizatiei in urmatoarele cazuri:
    a) imposibilitatea desfasurarii activitatilor pentru care a fost constituita;
    b) aparitia unei situatii care face ca existenta organizatiei sa nu mai fie necesara;
    c) imposibilitatea constituirii adunarii generale sau a consiliului de administratie, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, organele de conducere trebuiau constituite;
    d) instituirea incapacitatii de plata, constatata prin hotarare a adunarii generale sau a instantei judecatoresti competente.
    42.2. Hotararea adunarii generale de dizolvare a organizatiei cuprinde si numirea a 2 sau mai multi lichidatori. Hotararea de dizolvare se comunica si se publica potrivit legii.
    42.3. Dupa incheierea procesului de lichidare, adunarea generala va hotari asupra utilizarii, distribuirii sau valorificarii activelor ramase, cu avizul prealabil al Oficiului de reglementare.
    42.4. Activele ramase, inclusiv infrastructura de imbunatatiri funciare, aflate in proprietatea organizatiei, se vor vinde prin licitatie publica sau, dupa caz, pot fi transmise catre alte organizatii sau federatii, potrivit urmatoarei proceduri:
    a) dupa adoptarea hotararii de dizolvare, lichidatorii vor prelua activele aflate in patrimoniul organizatiei, printr-un protocol semnat cu consiliul de administratie;
    b) in cazul in care datoriile organizatiei depasesc valoarea disponibilului financiar si a creantelor pe care organizatia le are asupra altor debitori, se va face publicitate pentru scoaterea la vanzare prin licitatie a activelor aflate in proprietatea organizatiei si se va organiza licitatia propriu-zisa;
    c) in cazul in care datoriile organizatiei nu depasesc valoarea disponibilului financiar si a creantelor, se vor adresa organizatiilor care au teritorii invecinate sau federatiilor cereri de participare la preluarea in proprietate a activelor si a infrastructurii de imbunatatiri funciare;
    d) in cazul lipsei de interes din partea vreunei organizatii care are teritoriul invecinat sau a federatiei, activele se vor vinde prin licitatie publica.
    43.1. Organizatia poate fuziona cu alte organizatii prin hotarare a adunarii generale, adoptata cu o majoritate de doua treimi din voturile detinute de membrii prezenti sau reprezentati.
    43.2. Cu aceeasi majoritate de voturi prevazuta la pct. 43.1, organizatia poate transmite o parte din activitatile sale, precum si activele utilizate pentru desfasurarea acestor activitati si o parte din membrii sai unei alte organizatii, se poate diviza in mai multe organizatii si poate sa-si completeze si sa-si modifice statutul prin acte aditionale.

    VI. Dispozitii finale

    44. Prezentul statut se completeaza cu dispozitiile Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004 si ale normelor metodologice de aplicare a acestei legi.
    45. Statutul a fost redactat in .......... exemplare, din care .......... exemplare revin federatiei.
    Membrii organizatiei:*16)

------------
    *16) Se va anexa un tabel cu toti membrii care au luat parte la adunarea constitutiva sau la adunarea generala care a adoptat masura dizolvarii si lichidarii, fuziunii si divizarii sau reorganizarii si modificarii corespunzatoare a statutului organizatiei.

    ANEXA 2
    la normele metodologice

             Modelele actului constitutiv si statutului federatiilor

                            ACT CONSTITUTIV
    al federatiei organizatiilor .................*17) "..................."

    Avand in vedere cele hotarate in adunarea constitutiva preliminara din data de ...................................................,
    in baza convocarii adunarii constitutive, realizata prin .............................................................................,
    subscrisele organizatii de imbunatatiri funciare, cu datele de identificare inscrise in lista anexata la prezentul act constitutiv, intrunite in adunarea constitutiva din data de ...................., au hotarat urmatoarele:
    1. Se constituie federatia organizatiilor .......................... "......................." in cadrul careia organizatiile semnatare ale prezentului act constitutiv participa in calitate de membri, pentru desfasurarea urmatoarelor activitati:
    a) .......................................;
    b) .......................................;
    c) ...................................... .
    2. Sediul federatiei se afla in localitatea/comuna/orasul ...................., judetul .................... .
    3. Durata de functionare a federatiei este ....................*18).
    4. Patrimoniul initial al federatiei este in valoare de .................... lei. Activul patrimonial, la data constituirii organizatiei, este alcatuit din urmatoarele aporturi aduse de membrii federatiei:
    5. in natura ..................................;
    6. in mijloace financiare .................... .
    7. Consiliul de administratie este compus din ........ membri, avand calitatea de reprezentanti ai organizatiilor membre, dupa cum urmeaza:
    a) .................... - presedinte;
    b) .................... - membru;
    c) .................... - membru.
    Membrii consiliului de administratie sunt alesi pentru un mandat de 3 ani, care poate fi reinnoit potrivit hotararii adunarii reprezentantilor.
    8. Comisia de cenzori este compusa din ........ membri si tot atatia supleanti, avand calitatea de reprezentanti ai organizatiilor membre sau contabili autorizati ori experti contabili, dupa cum urmeaza:
    a) .................... - presedinte;
    b) .................... - membru;
    c) .................... - membru;
    d) .................... - membru supleant;
    e) .................... - membru supleant;
    f) .................... - membru supleant.
    Membrii comisiei de cenzori sunt alesi pentru un mandat de 3 ani.
    9. Comisia de conciliere este compusa din .......... membri, avand calitatea de reprezentanti ai organizatiilor membre, dupa cum urmeaza:
    a) .................... - presedinte;
    b) .................... - membru;
    c) .................... - membru;
    d) .................... - membru;
    e) .................... - membru.
    Membri comisiei de conciliere sunt alesi pentru un mandat de 4 ani.
    10. Pentru indeplinirea procedurii de dobandire de catre organizatie a personalitatii juridice se desemneaza urmatorii:
    ........................................;
    ........................................;
    ....................................... .

-------------
    *17) Se va mentiona tipul organizatiilor care constituie federatia, cum ar fi: federatia organizatiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii, federatia organizatiilor de desecare si drenaj, federatia organizatiilor de aparare impotriva inundatiilor sau federatia organizatiilor de combatere a eroziunii solului. In cazul in care in cadrul aceleiasi amenajari de imbunatatiri funciare functioneaza tipuri diferite de organizatii, se va trece tipul de organizatie care are activitatea cu cea mai mare pondere.
    *18) Se va mentiona: pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului, sau, dupa caz, pe termen nedeterminat.

                              STATUTUL
     federatiei organizatiilor ....................*19) "..................."

    I. Dispozitii generale

    1. Federatia organizatiilor ................... ".......................", denumita in continuare federatie, se constituie prin adoptarea acestui statut ca federatie de organizatii de imbunatatiri funciare, in conformitate cu prevederile Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004.
    2. Adresa sediului federatiei este in localitatea ...................., judetul ...................., in incinta ....................*20).
    3. Teritoriul federatiei este in suprafata de .......... hectare, in ....................*21), judetul ...................., conform descrierii din planul anexat. Suprafata de teren cuprinsa in cadrul teritoriului federatiei are urmatoarele vecinatati:
    - la vest: .........................;
    - la est: ..........................;
    - la sud: ..........................;
    - la nord: ........................ .
    4. Federatia are urmatorul obiect de activitate*22):
    a) administrarea, exploatarea, intretinerea si reparatiile unei parti autonome functional sau a intregii infrastructuri din amenajarea de imbunatatiri funciare ...................., situata in afara teritoriului organizatiilor membre si care deserveste terenurile situate pe raza teritoriala a localitatii/localitatilor ...........................................;
    b) desfasurarea altor activitati de imbunatatiri funciare care protejeaza solul de pe terenurile situate pe raza teritoriala a localitatii/localitatilor .................... .
    5. Federatia presteaza servicii de imbunatatiri funciare persoanelor care au calitatea de membri, precum si celor care nu sunt membri ai acesteia, dar care au incheiat un contract de prestari de servicii cu federatia.
------------
    *19) Se va mentiona tipul organizatiei in functie de activitatea principala: organizatie a utilizatorilor de apa pentru irigatii, organizatie de desecare si drenaj, organizatie de aparare impotriva inundatiilor sau organizatie de combatere a eroziunii solului.
    *20) Conform contractului de inchiriere, de comodat sau actului de proprietate asupra imobilului in care este situat sediul.
    *21) Se vor mentiona: amenajare de irigatii, amenajare de desecare si drenaj, lucrari de aparare impotriva inundatiilor sau lucrari de combatere a eroziunii solului.
    *22) Se vor mentiona numai activitatile de imbunatatiri funciare principale ce se vor desfasura in functie de tipul organizatiei de imbunatatiri funciare.

    II. Calitatea de membru al federatiei

    6.1. Pot fi membri ai federatiei organizatiile care beneficiaza de partea din amenajarea de imbunatatiri funciare sau de intreaga amenajare pe care federatia o exploateaza, o intretine si o repara, ale caror teritorii sunt situate in cadrul amenajarii de imbunatatiri funciare si carora li se pot presta servicii de imbunatatiri funciare de catre federatie.
    6.2. Organizatiile de imbunatatiri funciare care intentioneaza sa devina membre ale federatiei vor comunica in scris numele persoanei fizice care le reprezinta in raporturile cu federatia, o data cu depunerea adeziunii la prezentul statut.
    7.1. Calitatea unei organizatii de imbunatatiri funciare de membra a federatiei se probeaza prin inscrierea datelor de identificare ale acelei organizatii in registrul organizatiilor membre. Datele de identificare se refera la denumirea organizatiei, adresa sediului, descrierea amplasamentului si marimii in hectare a suprafetei de teren care constituie teritoriul organizatiei membre, precum si numele reprezentantului legal al acesteia.
    7.2. Admiterea in calitate de membru al federatiei existente se face prin depunerea la sediul federatiei a unei adeziuni la statut si la hotararile adunarilor reprezentantilor si ale consiliului de administratie, adoptate pana la acea data, precum si prin plata contributiei de inscriere si a cotizatiei pe anul in curs. In cazul in care noua organizatie membra detine majoritatea de voturi in consiliul de administratie, dupa inscrierea acesteia in federatie, se convoaca consiliul de administratie, care poate decide, printre altele, modificarea tarifului pentru serviciile de imbunatatiri funciare prestate de federatie.
    7.3. In cazul transmiterii proprietatii, folosintei sau a dreptului de administrare asupra infrastructurii de imbunatatiri funciare situate pe teritoriul unei organizatii membre, ca urmare a fuziunii, divizarii, lichidarii sau transmiterii in alt mod a acestor drepturi, noua organizatie dobanditoare poate deveni membra a federatiei cu conditia achitarii tuturor cotizatiilor, tarifelor sau a altor obligatii de plata datorate federatiei de fostul detinator de infrastructura.
    8. Organizatiile membre ale federatiei au urmatoarele drepturi:
    a) sa beneficieze de serviciile de imbunatatiri funciare prestate de federatie catre acestea;
    b) sa beneficieze de o cota echitabila din apa pentru irigatii livrata de federatie;
    c) sa voteze prin reprezentantii desemnati in cadrul alegerilor membrilor organelor de conducere, de control si de solutionare a neintelegerilor;
    d) sa faca propuneri privind ordinea de zi a consiliilor de administratie ale federatiei;
    e) sa propuna candidati pentru alegerea membrilor organelor de conducere, de control si de solutionare a neintelegerilor si sa candideze la alegeri;
    f) sa examineze registrele si inregistrarile federatiei;
    g) sa solicite si sa primeasca informatii privind gestiunea federatiei, putand consulta documentele prevazute in prezentul statut;
    h) sa solicite si sa li se plateasca despagubiri in conditiile legii, in cazul in care culturile sau terenurile situate pe teritoriul oricareia dintre acestea sufera o paguba ca urmare a activitatilor de exploatare, intretinere si de reparatii desfasurate de federatie;
    i) sa inainteze comisiei de conciliere spre solutionare toate neintelegerile dintre ele si celelalte organizatii membre, precum si dintre ele si federatie;
    j) sa se retraga din federatie, in conditiile legii;
    k) sa exercite orice alte drepturi prevazute de prezentul statut sau de legislatia in vigoare.
    9. Organizatiile membre ale unei federatii au urmatoarele obligatii:
    a) sa respecte prevederile statutului si ale regulamentelor interne aprobate de consiliul de administratie;
    b) sa plateasca la termen cotizatiile si tarifele datorate federatiei;
    c) sa achite federatiei contravaloarea costurilor lucrarilor de intretinere a terenului sau a infrastructurii de imbunatatiri funciare aflate in proprietatea lor, executate la cererea acestora sau cu acordul lor;
    d) sa ia masurile necesare pentru a nu deteriora instalatiile si echipamentele aflate in proprietatea sau in folosinta federatiei;
    e) sa plateasca costurile de reparatie sau de inlocuire a utilajelor, instalatiilor si echipamentelor deteriorate de membrii sau salariatii organizatiilor membre;
    f) sa furnizeze federatiei informatii privind utilizarea terenurilor si gospodarirea apei pe teritoriul organizatiei membre;
    g) sa permita accesul personalului federatiei pe terenurile situate in cadrul teritoriului organizatiei membre pentru executarea lucrarilor de exploatare, intretinere si de reparatii ale infrastructurii de imbunatatiri funciare.
    10.1. Accesul personalului federatiei cu utilajele necesare pe terenurile situate in cadrul teritoriilor organizatiilor membre pentru executarea lucrarilor de exploatare, intretinere si de reparatii ale infrastructurii de imbunatatiri funciare se face cu respectarea urmatoarei proceduri:
    a) se notifica organizatia cu 24 de ore inainte de inceperea executarii lucrarii;
    b) se stabilesc cu organizatia membra suprafata de teren ce va fi ocupata de utilaje si lucrari, precum si modul de despagubire in cazul in care este afectat terenul ocupat cu culturi agricole;
    c) in cazul nerealizarii acordului cu organizatia membra, se convoaca de urgenta comisia de conciliere, care va hotari definitiv.
    10.2. In caz de calamitate sau in alte cazuri urgente similare, personalul federatiei cu utilajele necesare va intra pe terenurile proprietarilor de teren si va executa lucrarile de exploatare, intretinere si de reparatii ale infrastructurii de imbunatatiri funciare fara notificarea prealabila si stabilirea suprafetei de teren necesare cu proprietarul de teren. Eventualele despagubiri sau acorduri privind executarea lucrarilor se vor reglementa ulterior.

    III. Organele federatiei

    11.1. Federatia are ca organ de conducere consiliul de administratie. Controlul activitatii federatiei se realizeaza de catre comisia de cenzori. Neintelegerile din interiorul federatiei se solutioneaza de comisia de conciliere.
    11.2. Deciziile consiliului de administratie sunt puse in executare de director si de personalul tehnic si economic de executie al federatiei.
    12.1. Membrii consiliului de administratie, comisiei de cenzori si ai comisiei de conciliere nu sunt salariati ai federatiei.
    12.2. Pentru exercitarea mandatului lor, membrii consiliului de administratie si ai comisiilor prevazute la pct. 12.1 au urmatoarele drepturi:
    a) sa li se deconteze cheltuielile de deplasare, de cazare, precum si oricare alte asemenea cheltuieli, in cuantumul si la termenele stabilite de adunarea reprezentantilor organizatiilor membre;
    b) sa li se plateasca indemnizatii lunare de ............%*23) din cuantumul salariului directorului federatiei;
    c) sa aiba acces la orice registre si documente interne ale federatiei.
    13. Un reprezentant al unei organizatii membre poate fi ales numai fie in consiliul de administratie, fie in comisia de cenzori, fie in comisia de conciliere.
------------
    *23) Pana la 20% .

    Adunarea reprezentantilor organizatiilor membre
    14. Adunarea reprezentantilor organizatiilor membre, denumita in continuare adunarea reprezentantilor, este organul deliberativ al federatiei compus din reprezentanti ai organizatiilor membre, cu competente limitate de desemnare, inlocuire, revocare sau de eliberare din functie a membrilor organelor federatiei.
    15. Organizatiile membre isi desemneaza la sedintele adunarilor reprezentantilor un numar de membri proportional cu suprafata teritoriului organizatiei.
    16.1. Fiecare organizatie membra va avea un numar de voturi proportional cu numarul hectarelor de teren din cadrul teritoriului acelei organizatii.
    16.2. O organizatie membra poate detine cel mult doua cincimi din numarul total de voturi.
    16.3. Organizatiilor membre restante la plata tarifelor, a cotizatiilor si a penalitatilor datorate federatiei li se va suspenda dreptul de vot pana la achitarea acestor obligatii. Suspendarea se va aplica dupa notificarea prealabila de catre federatie a organizatiei membre in cauza cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii sedintei adunarii reprezentantilor. Daca pana la data sedintei adunarii reprezentantilor datornicul achita sumele datorate, masura suspendarii inceteaza. Daca pana la data sedintei adunarii reprezentantilor nu se achita datoria, adunarea reprezentantilor poate hotari excluderea din federatie.
    17.1. Adunarea reprezentantilor se intruneste o data pe an, pana la data de 31 martie a fiecarui an. Aceasta este convocata de consiliul de administratie, la solicitarea scrisa cel putin a unei patrimi din numarul organizatiilor membre sau la solicitarea Oficiului de reglementare a organizatiilor de imbunatatiri funciare, denumit in continuare Oficiul de reglementare, ori a comisiei de cenzori in conditiile precizate mai jos.
    17.2. Adunarea reprezentantilor poate lucra numai in prezenta a cel putin cate unui reprezentant al fiecarei organizatii membre care detine cel putin jumatate din numarul total de voturi, hotararile adoptandu-se cu majoritatea simpla a voturilor organizatiilor membre reprezentate, prin vot deschis sau secret, dupa caz.
    17.3. Daca adunarea reprezentantilor nu se poate intruni datorita neindeplinirii conditiilor de prezenta prevazute la pct. 17.2, se convoaca o a doua adunare, care poate sa delibereze cu majoritate, oricare ar fi numarul de voturi detinute de reprezentantii organizatiilor membre.
    18.1. Sedintele adunarilor reprezentantilor sunt convocate si conduse de catre presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte ori de un alt membru al consiliului de administratie, dupa caz.
    18.2. Adunarea reprezentantilor se convoaca cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii sedintei. In cazuri urgente, termenul de intrunire a adunarii va fi de cel putin 15 zile de la publicarea convocarii. Convocarea va mentiona data, ora si locul adunarii reprezentantilor, precum si proiectul ordinii de zi.
    18.3. Convocarea se face prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, adresata fiecareia dintre organizatiile membre, si prin afisare la sediul federatiei, precum si prin publicarea intr-un cotidian local de mare tiraj.
    19. Adunarea reprezentantilor indeplineste urmatoarele atributii:
    a) alege, inlocuieste, revoca si elibereaza din functie membrii consiliului de administratie, comisiei de cenzori si ai comisiei de conciliere;
    b) aproba regulamentul de organizare si functionare a federatiei si a consiliului de administratie;
    c) aproba rapoartele organelor federatiei.
    20.1. Lucrarile adunarii reprezentantilor se consemneaza in procese-verbale.
    20.2. Procesele-verbale se semneaza de presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de persoana care a condus sedinta si de persoanele care l-au redactat si se trec in registrul adunarilor reprezentantilor.

    Consiliul de administratie
    21.1. Consiliul de administratie este compus din .......*24) membri, din randul carora se vor desemna presedintele, trezorierul si secretarul federatiei. Adunarea reprezentantilor stabileste numarul de persoane pe care fiecare dintre organizatiile membre le poate desemna pentru a face parte din consiliul de administratie si alege membrii consiliului de administratie, prin vot secret, dintre persoanele desemnate de organizatiile membre, pentru un mandat de 3 ani, acestia putand fi realesi potrivit hotararii adunarii reprezentantilor. Propunerile de persoane care sa faca parte din consiliul de administratie se trimit secretarului federatiei cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii adunarii reprezentantilor de alegere a membrilor consiliului de administratie.
    21.2. Dreptul organizatiilor membre sau al reprezentantilor organizatiilor membre, care au restante la plata tarifelor, cotizatiilor sau a penalitatilor datorate federatiei, de a desemna persoane in calitate de membre ale consiliului de administratie sau de a face parte din acest consiliu este suspendat pana la achitarea integrala a acestor datorii.
    22. Consiliul de administratie indeplineste urmatoarele atributii:
    a) aproba regulamentele interne ale federatiei;
    b) aproba situatiile financiare anuale si raportul de activitate intocmit de director;
    c) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate, statul de functiuni si planul de exploatare, intretinere si reparatii;
    d) aproba tariful pentru serviciile de imbunatatiri funciare prestate de federatie, precum si cuantumul cotizatiilor si oricaror altor tarife;
    e) reprezinta organizatiile membre pe baza unui mandat special la negocierile cu Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare, cu Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu alte federatii sau persoane juridice;
    f) elaboreaza planurile anuale si de perspectiva de dezvoltare a partii de amenajare sau a intregii amenajari de imbunatatiri funciare aflate in folosinta sa gratuita;
    g) avizeaza si inainteaza pentru aprobare de catre organismele abilitate planul de investitii ce cuprinde reabilitarea infrastructurii de imbunatatiri funciare existente si executarea de lucrari de investitii noi pentru partea sau intreaga amenajare de imbunatatiri funciare aflata in folosinta sa gratuita;
    h) aproba vanzarea, achizitia sau ipotecarea oricarui teren sau oricarei infrastructuri de imbunatatiri funciare aflate in proprietatea federatiei;
    i) modifica si completeaza statutul federatiei;
    j) aproba fuziunea si divizarea federatiei, precum si participarea in calitate de membru in cadrul unor confederatii sau uniuni;
    k) aproba dizolvarea si lichidarea federatiei.
    23.1. Membrii consiliului de administratie aleg prin vot secret dintre ei un presedinte si un vicepresedinte. Presedintele - si, in lipsa acestuia, vicepresedintele - indeplineste urmatoarele atributii:
    a) convoaca, organizeaza si conduce sedintele consiliului de administratie;
    b) semneaza documentele de inaintare catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Oficiul de reglementare si alti terti, precum si contractele si conventiile prin care federatia isi asuma obligatii peste valoarea de .............*25) lei;
    c) reprezinta federatia in relatia cu autoritatile publice si cu sectorul privat.
    23.2. Consiliul de administratie se intruneste o data pe luna sau ori de cate ori este necesar.
    23.3. Consiliul de administratie se convoaca de presedinte sau la cererea unei treimi din numarul membrilor sai. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului federatiei, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor. Organizatiile membre pot inainta consiliului de administratie propuneri pentru a fi inscrise pe ordinea de zi, cu cel putin 10 zile inainte de data tinerii sedintei.
    23.4. Consiliul de administratie poate decide valabil in prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor sai, cu votul majoritatii absolute a membrilor prezenti. Fiecare membru al consiliului de administratie detine un vot. In caz de egalitate de voturi, votul presedintelui este decisiv.
    23.5. Pentru validitatea deciziilor privind vanzarea sau ipotecarea oricarui teren asupra caruia federatia are un drept de proprietate si/sau vanzarea, ipotecarea sau gajarea infrastructurii de imbunatatiri funciare detinute in proprietate de federatie, fuziunea federatiei cu alte federatii de organizatii de imbunatatiri funciare, divizarea acesteia si dobandirea calitatii de membru al unei confederatii sau uniuni, dizolvarea, lichidarea ori reorganizarea federatiei, precum si modificarea statutului acesteia, este necesara o majoritate de doua treimi din voturile membrilor prezenti sau reprezentati.
    23.6. Consiliul de administratie adopta propriul regulament de functionare. Dezbaterile din cadrul sedintelor consiliului de administratie se consemneaza in procese-verbale.
    24.1. Adunarea reprezentantilor il poate revoca pe oricare dintre membrii consiliului de administratie inainte de expirarea mandatului, pentru delapidare, incompetenta, neglijenta sau conflict de interese.
    24.2. In cazul revocarii unui membru al consiliului de administratie, a unora dintre membrii consiliului sau a intregului consiliu de administratie, adunarea reprezentantilor va desemna inlocuitori ai acestora in cadrul aceleiasi sedinte in care s-a adoptat hotararea de revocare.
------------
    *24) Numarul de membri ai consiliului de administratie este intre 3 si 7.
    *25) Aceasta valoare se va stabili de adunarea reprezentantilor si va fi prevazuta in statutul federatiei.

    Comisia de cenzori
    25.1. Adunarea reprezentantilor alege ........*26) cenzori si tot atatia supleanti.
    25.2. Durata mandatului cenzorilor este de 3 ani si pot fi realesi.
    25.3. Cenzorii sunt reprezentanti ai organizatiilor membre, cu exceptia cel putin a unuia dintre acestia care este contabil autorizat in conditiile legii sau expert contabil si poate sa nu fie membru al vreuneia dintre organizatiile membre.
    26.1. Comisia de cenzori indeplineste atributiile prevazute de lege.
    26.2. Cenzorii exercita personal mandatul lor.
    26.3. Comisia de cenzori intocmeste rapoarte pe care le prezinta consiliului de administratie sau adunarii reprezentantilor, dupa caz.
    26.4. Comisia de cenzori alege dintre membrii sai un presedinte si intocmeste propriul regulament de functionare.
    27.1. In caz de deces, impiedicare fizica sau juridica, incetare ori renuntare la mandat a unui cenzor, acesta va fi inlocuit dupa cum urmeaza:
    a) cenzorul contabil autorizat sau expertul contabil, de supleantul care are aceeasi pregatire si atestare profesionala;
    b) cenzorul reprezentant al unei organizatii membre, de supleantul desemnat de presedintele comisiei de cenzori.
    27.2. Daca aplicand prevederile pct. 27.1 nu se completeaza numarul cenzorilor prevazut de prezentul statut, cenzorii ramasi convoaca adunarea reprezentantilor pentru alegerea comisiei de cenzori.
    27.3. In cazul impiedicarii tuturor cenzorilor sa isi exercite mandatul incredintat, consiliul de administratie va convoca de urgenta adunarea reprezentantilor pentru alegerea comisiei de cenzori.
    28. In cazul neconvocarii adunarii reprezentantilor de catre consiliul de administratie la termenele prevazute de lege, adunarea reprezentantilor se va convoca de cenzori in procedura de urgenta.
------------
    *26) Cel putin 3 cenzori si 3 supleanti, al caror numar trebuie sa fie impar.

    Comisia de conciliere
    29.1. Comisia de conciliere are .......*27) membri alesi de adunarea reprezentantilor dintre cei desemnati de organizatiile membre, pentru un mandat de 4 ani. Membrii comisiei de conciliere pot fi realesi.
    29.2. Nu pot fi alesi membri ai comisiei de conciliere, iar daca au fost alesi decad din aceasta functie, persoanele desemnate de organizatiile membre dintre membrii acestor organizatii, care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    a) au fost condamnate pentru savarsirea unei fapte penale sau executa o pedeapsa ca urmare a pronuntarii unei condamnari penale cu suspendare, dovedita cu cazier judiciar;
    b) au restante la plata tarifelor, cotizatiilor sau a penalitatilor datorate organizatiei membre;
    c) instraineaza terenul situat pe teritoriul organizatiei membre.
    29.3. Membrii comisiei de conciliere aleg pe unul dintre ei in functia de presedinte.
    30.1. Comisia de conciliere are atributiile si se organizeaza si functioneaza potrivit legii.
    30.2. In cazurile in care legea nu distinge, activitatea comisiei de conciliere este reglementata de un regulament intern ce se aproba de consiliul de administratie.
    31.1. Comisia de conciliere, in urma depunerii unei sesizari de catre una sau de mai multe dintre organizatiile membre ori de catre unul dintre membrii acestor organizatii impotriva organizatiei din care face parte, in cazul atacarii deciziei emise de comisia de conciliere a organizatiei, stabileste daca s-a savarsit o incalcare a regulamentelor interne ale federatiei si hotaraste conform regulilor procedurale din propriul regulament asupra aplicarii de sanctiuni. Aplicarea sanctiunii poate fi contestata in adunarea reprezentantilor sau in fata instantei judecatoresti competente.
    31.2. Sanctiunile pot consta in obligarea la plata unor sume de bani cu titlu de majorari, penalitati si amenzi, interdictia de a se livra apa pentru irigatii sau a se presta alte servicii de imbunatatiri funciare, mergand pana la excluderea din federatie.
    32.1. Organizatiile membre pot fi excluse din federatie pentru urmatoarele motive:
    a) intarzieri nejustificate sau refuzul de a plati cotizatiile mai mult de 3 luni de la scadenta;
    b) refuzul nejustificat de a repara sau de a plati pentru daunele provocate bunurilor federatiei;
    c) refuzul de a permite accesul pe terenurile situate in cadrul teritoriului organizatiilor membre al personalului federatiei pentru executarea lucrarilor de exploatare, intretinere si de reparatii ale infrastructurii de imbunatatiri funciare, in conditiile stabilite de prezentul statut;
    d) alte incalcari ale statutului si regulamentelor interne ale federatiei, stabilite prin decizia consiliului de administratie.
    32.2. Propunerea de excludere se inainteaza comisiei de conciliere care, dupa audierea persoanei in cauza, emite o decizie motivata ce se va supune aprobarii consiliului de administratie.
    33. Orice litigii de natura celor stabilite de lege ca fiind de competenta comisiei de conciliere, aparute intre organizatiile membre sau organizatiile membre si federatie, se inainteaza spre solutionare instantelor judecatoresti numai dupa parcurgerea procedurii de conciliere prevazute de prezentul statut.
------------
    *27) Cel putin 5 membri.

    IV. Evidentele si controlul activitatii federatiei

    Evidentele si registrele
    34. Federatia tine urmatoarele evidente si registre:
    a) un registru al organizatiilor membre ale federatiei, continand informatii referitoare la dimensiunile si amplasarea teritoriului fiecarei organizatii. Datele din registru se actualizeaza la fiecare 6 luni;
    b) un plan de situatie a teritoriului federatiei, cu pozitionarea infrastructurii de imbunatatiri funciare;
    c) inventarul bunurilor ce constituie infrastructura de imbunatatiri funciare aflata in folosinta gratuita a federatiei;
    d) un registru al persoanelor si organizatiilor care nu sunt membre ale federatiei si care detin terenuri sau au teritoriile situate pe teritoriul federatiei, carora federatia le presteaza servicii de imbunatatiri funciare;
    e) un registru al serviciilor de imbunatatiri funciare prestate federatiei de Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare sau de alti terti prestatori de servicii;
    f) un registru al serviciilor de imbunatatiri funciare prestate organizatiilor membre;
    g) un registru al tarifelor si cotizatiilor datorate si platite;
    h) cate un registru al proceselor-verbale ale sedintelor adunarii reprezentantilor, consiliului de administratie, comisiei de cenzori si comisiei de conciliere;
    i) un registru al conventiilor si contractelor incheiate de federatie cu tertii;
    j) un registru al inspectiilor si interventiilor executate la infrastructura de imbunatatiri funciare, gestionat de organizatie.
    35. Federatia organizeaza si conduce contabilitatea potrivit legislatiei in vigoare.

    Auditul financiar
    36.1. Situatiile financiare anuale ale federatiei se supun auditului financiar efectuat de catre auditori financiari externi independenti, potrivit legii.
    36.2. Federatia depune la Oficiul de reglementare o situatie a veniturilor anuale, care va contine informatii privind suprafata de teren detinuta in proprietate, in administrare sau in folosinta, potrivit legii, de membrii organizatiilor membre si de alte persoane sau organizatii care nu au calitatea de membru al federatiei, precum si o copie a situatiilor financiare auditate la Oficiul de reglementare si la organul financiar local.
    36.3. Membrii consiliului de administratie raspund potrivit legii de indeplinirea obligatiilor prevazute la pct. 36.2, in termen de 90 de zile de la incheierea exercitiului financiar, de prezentarea oricaror documente sau inregistrari solicitate de Oficiul de reglementare, precum si de aplicarea masurilor de remediere propuse de Oficiul de reglementare in cazul constatarii unor incalcari ale legii.
    37. Federatia va constitui fondurile de rezerva prevazute de lege.

    V. Dizolvarea, lichidarea, reorganizarea si modificarea statutului federatiei

    38.1. Cu o majoritate de doua treimi din voturile detinute de membrii prezenti, consiliul de administratie poate hotari dizolvarea federatiei in urmatoarele cazuri:
    a) imposibilitatea desfasurarii activitatilor pentru care a fost constituita;
    b) aparitia unei situatii care face ca existenta federatiei sa nu mai fie necesara;
    c) imposibilitatea constituirii adunarii reprezentantilor sau a consiliului de administratie, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, organele de conducere trebuiau constituite;
    d) instituirea incapacitatii de plata, constatata prin decizie a consiliului de administratie sau a instantei judecatoresti competente.
    38.2. Decizia consiliului de administratie de dizolvare a federatiei cuprinde si numirea a 2 sau mai multi lichidatori. Decizia de dizolvare se comunica si se publica potrivit legii.
    38.3. Dupa incheierea procesului de lichidare, consiliul de administratie va hotari asupra utilizarii, distribuirii sau valorificarii activelor ramase, cu avizul prealabil al Oficiului de reglementare.
    38.4. Activele ramase, inclusiv infrastructura de imbunatatiri funciare, aflate in proprietatea federatiei, se vor vinde prin licitatie publica sau, dupa caz, pot fi transmise catre alte federatii, potrivit urmatoarei proceduri:
    a) dupa adoptarea hotararii de dizolvare, lichidatorii vor prelua activele aflate in patrimoniul federatiei, printr-un protocol semnat cu consiliul de administratie;
    b) in cazul in care datoriile federatiei depasesc valoarea disponibilului financiar si a creantelor pe care federatia le are asupra altor debitori, se va face publicitate pentru scoaterea la vanzare prin licitatie a activelor aflate in proprietatea federatiei si se va organiza licitatia propriu-zisa;
    c) in cazul in care datoriile federatiei nu depasesc valoarea disponibilului financiar si a creantelor, se vor adresa federatiilor care au teritorii invecinate cereri de participare la preluarea in proprietate a activelor si a infrastructurii de imbunatatiri funciare;
    d) in cazul lipsei de interes din partea vreunei federatii care are teritoriul invecinat, activele se vor vinde prin licitatie publica.
    39.1. Federatia poate fuziona cu alte federatii prin decizie a consiliului de administratie adoptata cu o majoritate de doua treimi din voturile detinute de membrii prezenti.
    39.2. Cu aceeasi majoritate de voturi prevazuta la alin. (1) federatia poate transmite o parte din activitatile sale, precum si activele utilizate pentru desfasurarea acestor activitati si o parte din membrii sai unei alte federatii, se poate diviza in mai multe federatii si poate sa-si completeze si sa-si modifice statutul prin acte aditionale.

    VI. Dispozitii finale

    40. Prezentul statut se completeaza cu dispozitiile Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004 si ale normelor metodologice de aplicare a acestei legi.
    41. Statutul a fost redactat in ......... exemplare, din care .......... exemplare revin federatiei.
    Membrii federatiei:*28)

           
    *28) Se va anexa un tabel cu toate organizatiile membre si reprezentantii acestora care au luat parte la adunarea constitutiva sau la adunarea reprezentantilor care a adoptat masura dizolvarii si lichidarii, fuziunii si divizarii sau reorganizarii si modificarii corespunzatoare a statutului federatiei.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1897/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1897 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu