Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1769 din 21 octombrie 2004

privind aprobarea Planului national de actiune pentru eliminarea exploatarii prin munca a copiilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1028 din  8 noiembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al prevederilor pct. 1.2 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 726/2004 pentru aprobarea Planului de actiuni prioritare in domeniul protectiei copilului impotriva abuzului, neglijarii si exploatarii pentru perioada 2004 - 2005,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Planul national de actiune pentru eliminarea exploatarii prin munca a copiilor, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Valentin Mocanu,
                         secretar de stat

                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Marian Florian Saniuta

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gheorghe Emacu

                         Ministrul educatiei si cercetarii,
                         Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    PLAN NATIONAL DE ACTIUNE PENTRU ELIMINAREA EXPLOATARII PRIN MUNCA A COPIILOR

 ______________________________________________________________________________
| Obiectiv 1 - Dezvoltarea capacitatii institutionale a structurilor cu        |
| atributii in domeniul prevenirii si combaterii exploatarii copiilor prin     |
| munca                                                                        |
|______________________________________________________________________________|
|                            Rezultate asteptate                               |
|______________________________________________________________________________|
|         Activitati           |Responsabilitate|  Termen   |   Parteneri      |
|______________________________|________________|___________|__________________|
| Baza de date nationala privind exploatarea prin munca a copiilor in vederea  |
| informarii permanente a Comitetului National Director pentru prevenirea si   |
| combaterea exploatarii copiilor prin munca si utilizarea ei pentru           |
| dezvoltarea de politici nationale si programe in domeniu                     |
|______________________________________________________________________________|
|Crearea unui mecanism unitar  |Autoritatea     |Trim. IV   |Inspectia Muncii, |
|de monitorizare a cazurilor   |Nationala       |2005       |Ministerul        |
|de exploatare prin munca a    |pentru          |           |Administratiei si |
|copiilor semnalate la         |Protectia       |           |Internelor,       |
|directiile pentru protectia   |Copilului si    |           |Ministerul        |
|copilului prin:               |Adoptie         |           |Educatiei si      |
|- Analizarea si               |                |           |Cercetarii,       |
|  perfectionarea modelelor    |                |           |autoritatile      |
|  create in prima etapa a     |                |           |administratiei    |
|  Programului International   |                |           |publice locale,   |
|  pentru Eliminarea Muncii    |                |           |Institutul        |
|  Copilului;                  |                |           |National de       |
|                              |                |           |Statistica,       |
|Testarea si finalizarea       |Autoritatea     |Trim. IV   |agentii de        |
|mecanismului unitar de        |Nationala       |2006       |implementare      |
|monitorizare a cazurilor de   |pentru          |           |agreate de        |
|exploatare prin munca a       |Protectia       |           |Comitetul         |
|copiilor semnalate la         |Copilului si    |           |National Director |
|directiile pentru protectia   |Adoptie         |           |pentru prevenirea |
|copilului;                    |                |           |si combaterea     |
|                              |                |           |exploatarii       |
|                              |                |           |copiilor prin     |
|                              |                |           |munca. Sprijin    |
|                              |                |           |din partea        |
|                              |                |           |Biroului          |
|                              |                |           |International al  |
|                              |                |           |Muncii -          |
|                              |                |           |Programul         |
|                              |                |           |International     |
|                              |                |           |pentru Eliminarea |
|                              |                |           |Muncii Copilului  |
|                              |                |           |                  |
|Crearea unui mecanism unitar  |Inspectia       |Trim. IV   |Institutiile      |
|de monitorizare a locurilor   |Muncii,         |2005       |membre ale        |
|de munca, a unitatilor de     |Ministerul      |           |Comitetului       |
|invatamant si a zonelor       |Educatiei si    |           |National Director |
|geografice cu risc de         |Cercetarii,     |           |pentru prevenirea |
|exploatare prin munca a       |Ministerul      |           |si combaterea     |
|copiilor prin:                |Administratiei  |           |exploatarii       |
|- Analizarea si               |si Internelor,  |           |copiilor prin     |
|  perfectionarea modelelor    |Consiliile      |           |munca             |
|  create in prima etapa a     |Judetene/Locale |           |Autoritatile,     |
|  Programului International   |ale sectoarelor |           |autoritatile      |
|  pentru Eliminarea Muncii    |municipiului    |           |administratiei    |
|  Copilului;                  |Bucuresti       |           |publice locale,   |
|                              |                |           |Institutul        |
|Testarea si finalizarea       |Inspectia       |Trim. IV   |National de       |
|mecanismului de monitorizare  |Muncii,         |2006       |Statistica,       |
|a locurilor de munca, a       |Ministerul      |           |agentii de        |
|unitatilor de invatamant si a |Educatiei si    |           |implementare      |
|zonelor geografice cu risc de |Cercetarii,     |           |agreate de        |
|exploatare prin munca a       |Ministerul      |           |Comitetul National|
|copiilor;                     |Administratiei  |           |Director pentru   |
|                              |si Internelor,  |           |prevenirea si     |
|                              |Consiliile      |           |combaterea        |
|                              |Judetene/Locale |           |exploatarii       |
|                              |ale sectoarelor |           |copiilor prin     |
|                              |municipiului    |           |munca             |
|                              |Bucuresti       |           |Sprijin din partea|
|                              |                |           |Biroului          |
|                              |                |           |International al  |
|                              |                |           |Muncii -          |
|                              |                |           |Programul         |
|                              |                |           |International     |
|                              |                |           |pentru Eliminarea |
|                              |                |           |Muncii Copilului  |
|                              |                |           |                  |
|Alcatuirea si propunerea spre |Comitetul       |Trim. I    |Organizatii       |
|aprobarea Guvernului a listei |National        |2005       |sindicale si      |
|tipurilor de munci periculoase|Director        |           |patronale.        |
|pentru copiii din Romania*1); |pentru          |           |Sprijin din partea|
|                              |prevenirea si   |           |Biroului          |
|                              |combaterea      |           |International al  |
|                              |exploatarii     |           |Muncii - Programul|
|                              |copiilor prin   |           |International     |
|                              |munca           |           |pentru Eliminarea |
|                              |                |           |Muncii Copilului  |
|                              |                |           |                  |
|Elaborarea de propuneri de    |Comitetul       |Permanent  |Agentii de        |
|teme de cercetari cantitative |National        |           |implementare      |
|si/sau calitative, in special |Director        |           |agreate de        |
|referitoare la:               |pentru          |           |Comitetul National|
|- Legatura intre scoala       |prevenirea si   |           |Director pentru   |
|  (inscriere, performante,    |combaterea      |           |prevenirea si     |
|  frecventa, abandon) si      |exploatarii     |           |combaterea        |
|  munca copiilor;             |copiilor prin   |           |exploatarii       |
|- Efectele muncii premature   |munca           |           |copiilor prin     |
|  asupra sanatatii copiilor;  |                |           |munca             |
|- Copiii care muncesc in      |                |           |                  |
|  strainatate, ilegal, munci  |                |           |                  |
|  domestice, munci periculoase|                |           |                  |
|  etc.                        |                |           |                  |
|______________________________|________________|___________|__________________|
| Strategii si programe locale de actiune elaborate si implementate            |
|______________________________________________________________________________|
|Incheierea de protocoale de   |Consiliile      |Trim. I    |Institutiile      |
|colaborare intre institutiile |Judetene/Locale |2005       |membre ale        |
|relevante de pe plan local in |ale sectoarelor |           |Comitetului       |
|domeniul prevenirii si        |municipiului    |           |National          |
|combaterii exploatarii        |Bucuresti       |           |Director pentru   |
|copiilor prin munca in toate  |                |           |prevenirea si     |
|judetele si sectoarele        |                |           |combaterea        |
|municipiului Bucuresti, cu    |                |           |exploatarii       |
|sprijinul Comitetului National|                |           |copiilor prin     |
|Director pentru prevenirea si |                |           |munca, Directiile |
|combaterea exploatarii        |                |           |pentru protectia  |
|copiilor prin munca;          |                |           |copilului,        |
|                              |                |           |Inspectoratele    |
|                              |                |           |Teritoriale de    |
|                              |                |           |Munca,            |
|                              |                |           |Inspectoratele    |
|                              |                |           |scolare,          |
|                              |                |           |Inspectoratele de |
|                              |                |           |Politie,          |
|                              |                |           |Directiile de     |
|                              |                |           |Sanatate Publica, |
|                              |                |           |organizatiile     |
|                              |                |           |neguvernamentale, |
|                              |                |           |patronate,        |
|                              |                |           |sindicate         |
|                              |                |           |                  |
|Infiintarea Echipelor         |Consiliile      |Trim. I    |Institutiile      |
|Intersectoriale Locale,       |Judetene/Locale |2005       |membre ale        |
|constituite din reprezentanti |ale sectoarelor |           |Comitetului       |
|ai institutiilor semnatare ale|municipiului    |           |National Director |
|protocoalelor mentionate      |Bucuresti       |           |pentru prevenirea |
|anterior si asigurarea        |                |           |si combaterea     |
|functionalitatii acestora     |                |           |exploatarii       |
|prin proceduri de lucru       |                |           |copiilor prin     |
|unitare la nivel national;    |                |           |munca, Directiile |
|                              |                |           |pentru protectia  |
|                              |                |           |copilului,        |
|                              |                |           |Inspectoratele    |
|                              |                |           |Teritoriale de    |
|                              |                |           |Munca,            |
|                              |                |           |Inspectoratele    |
|                              |                |           |scolare,          |
|                              |                |           |Inspectoratele    |
|                              |                |           |Judetene de       |
|                              |                |           |Politie,          |
|                              |                |           |Directiile de     |
|                              |                |           |Sanatate Publica, |
|                              |                |           |organizatii       |
|                              |                |           |neguvernamentale, |
|                              |                |           |patronate,        |
|                              |                |           |sindicate         |
|                              |                |           |                  |
|Formarea Echipelor            |Agentii de      |Permanent  |Directiile pentru |
|Intersectoriale Locale;       |implementare    |           |protectia         |
|                              |agreate de      |           |copilului,        |
|                              |Comitetul       |           |Inspectoratele    |
|                              |National        |           |Teritoriale de    |
|                              |Director pentru |           |Munca,            |
|                              |prevenirea si   |           |Inspectoratele    |
|                              |combaterea      |           |scolare,          |
|                              |exploatarii     |           |Inspectoratele    |
|                              |copiilor prin   |           |Judetene de       |
|                              |munca           |           |Politie,          |
|                              |                |           |Directiile de     |
|                              |                |           |Sanatate Publica, |
|                              |                |           |organizatii       |
|                              |                |           |neguvernamentale, |
|                              |                |           |patronate,        |
|                              |                |           |sindicate. Sprijin|
|                              |                |           |din partea        |
|                              |                |           |Biroului          |
|                              |                |           |International al  |
|                              |                |           |Muncii - Programul|
|                              |                |           |International     |
|                              |                |           |pentru Eliminarea |
|                              |                |           |Muncii Copilului  |
|                              |                |           |                  |
|Sprijinirea activitatii       |Comitetul       |Permanent  |Unitatea          |
|Echipelor Intersectoriale     |National        |           |Specializata in   |
|Locale;                       |Director pentru |           |Munca Copiilor,   |
|                              |prevenirea si   |           |Grupul National de|
|                              |combaterea      |           |Consultanta,      |
|                              |exploatarii     |           |autoritatile      |
|                              |copiilor prin   |           |administratiei    |
|                              |munca           |           |locale            |
|                              |                |           |                  |
|Elaborarea de rapoarte        |Echipele        |Trimestrial|Directiile pentru |
|periodice privind rezultatele |Intersectoriale |           |protectia         |
|activitatii desfasurate pe    |Locale          |           |copilului,        |
|plan judetean/local de catre  |                |           |Inspectoratele    |
|Echipele Intersectoriale      |                |           |Teritoriale de    |
|Locale si transmiterea lor    |                |           |Munca,            |
|catre Comitetul National      |                |           |Inspectoratele    |
|Director pentru prevenirea si |                |           |scolare,          |
|combaterea exploatarii        |                |           |Inspectoratele    |
|copiilor prin munca sau alte  |                |           |Judetene de       |
|institutii interesate;        |                |           |Politie,          |
|                              |                |           |Directiile de     |
|                              |                |           |Sanatate          |
|                              |                |           |Publica,          |
|                              |                |           |organizatii       |
|                              |                |           |neguvernamentale, |
|                              |                |           |patronate,        |
|                              |                |           |sindicate. Sprijin|
|                              |                |           |din partea        |
|                              |                |           |Biroului          |
|                              |                |           |International al  |
|                              |                |           |Muncii - Programul|
|                              |                |           |International     |
|                              |                |           |pentru Eliminarea |
|                              |                |           |Muncii Copilului  |
|                              |                |           |                  |
|Organizarea de programe de    |Agentiile de    |Permanent  |Directiile pentru |
|formare, inclusiv de formare  |implementare    |           |protectia         |
|de formatori, a personalului  |agreate de      |           |copilului,        |
|implicat in prevenirea si     |Comitetul       |           |Inspectoratele    |
|combaterea exploatarii prin   |National        |           |Teritoriale de    |
|munca a copiilor.             |Director pentru |           |Munca,            |
|                              |prevenirea si   |           |Inspectoratele    |
|                              |combaterea      |           |scolare,          |
|                              |exploatarii     |           |Inspectoratele    |
|                              |copiilor prin   |           |Judetene de       |
|                              |munca           |           |Politie,          |
|                              |                |           |Directiile de     |
|                              |                |           |Sanatate Publica, |
|                              |                |           |organizatii       |
|                              |                |           |neguvernamentale, |
|                              |                |           |patronate,        |
|                              |                |           |sindicate. Sprijin|
|                              |                |           |din partea        |
|                              |                |           |Biroului          |
|                              |                |           |International al  |
|                              |                |           |Muncii - Programul|
|                              |                |           |International     |
|                              |                |           |pentru Eliminarea |
|                              |                |           |Muncii Copilului  |
|______________________________|________________|___________|__________________|
| Obiectiv 2 - Dezvoltarea de programe de actiune directa in vederea prevenirii|
| implicarii premature in munca a copiilor, precum si a retragerii din munca,  |
| reabilitarii si (re)integrarii educationale si sociale a copiilor care       |
| muncesc                                                                      |
|______________________________________________________________________________|
|                            Rezultate asteptate                               |
|______________________________________________________________________________|
|         Activitati           |Responsabilitate|  Termen   |   Parteneri      |
|______________________________|________________|___________|__________________|
| Actiuni de prevenire a intrarii premature in munca a copiilor implementate   |
|______________________________________________________________________________|
|Actiuni comunitare, cu        |Consiliile      |Permanent  |Echipele          |
|precadere in mediul rural     |locale          |           |Intersectoriale   |
|(primarie, scoala, biserica,  |                |           |Locale, Comitetul |
|politie, organizatii          |                |           |National Director |
|neguvernamentale etc.) pentru |                |           |pentru prevenirea |
|identificarea celor mai grave |                |           |si combaterea     |
|forme de munca a copiilor si a|                |           |exploatarii       |
|cailor de prevenire a         |                |           |copiilor prin     |
|abandonului scolar datorat    |                |           |munca si          |
|implicarii premature in munca;|                |           |organizatiile     |
|                              |                |           |neguvernamentale  |
|                              |                |           |                  |
|Facilitarea accesului la      |Ministerul      |Permanent  |Echipele          |
|programe de orientare scolara |Educatiei si    |           |Intersectoriale   |
|si profesionala a elevilor din|Cercetarii      |           |Locale,           |
|invatamantul secundar inferior|                |           |organizatiile     |
|in corelare cu cerintele      |                |           |neguvernamentale  |
|pietei muncii;                |                |           |                  |
|                              |                |           |                  |
|Dezvoltarea de activitati     |Ministerul      |Permanent  |Echipele          |
|extracurriculare in vederea   |Educatiei si    |           |Intersectoriale   |
|prevenirii abandonului scolar |Cercetarii      |           |Locale,           |
|datorat implicarii premature  |                |           |organizatiile     |
|in munca;                     |                |           |neguvernamentale  |
|                              |                |           |                  |
|Dezvoltarea de servicii pentru|Autoritatile    |Trim. IV   |Autoritatea       |
|protectia copilului care      |administratiei  |2007       |Nationala pentru  |
|contribuie la prevenirea      |publice locale  |           |Protectia         |
|implicarii premature in munca |                |           |Copilului si      |
|a copiilor (centre de zi,     |                |           |Adoptie,          |
|centre de consiliere pentru   |                |           |Ministerul Muncii,|
|copii si parinti, centre de   |                |           |Solidaritatii     |
|resurse comunitare pentru     |                |           |Sociale si        |
|prevenirea abuzului,          |                |           |Familiei,         |
|neglijarii si exploatarii     |                |           |Ministerul        |
|copiilor etc.);               |                |           |Administratiei    |
|                              |                |           |si Internelor,    |
|                              |                |           |Echipele          |
|                              |                |           |Intersectoriale   |
|                              |                |           |Locale, Directiile|
|                              |                |           |pentru Protectia  |
|                              |                |           |Copilului,        |
|                              |                |           |organizatiile     |
|                              |                |           |neguvernamentale  |
|                              |                |           |                  |
|Promovarea programelor        |Ministerul      |Trim. IV   |Autoritati locale,|
|prelungite in scoli gen       |Educatiei si    |2007       |Echipele          |
|semiinternat, centre de zi    |Cercetarii      |           |Intersectoriale   |
|(pentru asigurarea unei mese, |                |           |Locale, Directiile|
|pregatirea lectiilor,         |                |           |pentru Protectia  |
|organizarea de ateliere pentru|                |           |Copilului         |
|dezvoltarea abilitatilor      |                |           |                  |
|practice, consilierea         |                |           |                  |
|psiho-pedagogica, realizarea  |                |           |                  |
|de activitati de petrecere a  |                |           |                  |
|timpului liber etc.).         |                |           |                  |
|______________________________|________________|___________|__________________|
| Actiuni de reabilitare, (re)integrare educationala si sociala a copiilor     |
| retrasi din cele mai grave forme de munca implementate                       |
|______________________________________________________________________________|
|Imbunatatirea accesului la    |Ministerul      |Permanent  |Sprijin din       |
|educatie si cresterea         |Educatiei si    |           |partea Biroului   |
|frecventei in scopul          |Cercetarii      |           |International al  |
|prevenirii reabandonului      |                |           |Muncii - Programul|
|scolar si a finalizarii       |                |           |International     |
|invatamantului general        |                |           |pentru Eliminarea |
|obligatoriu, in special in    |                |           |Muncii Copilului  |
|mediul rural;                 |                |           |                  |
|                              |                |           |                  |
|Extinderea programului "A     |Ministerul      |Permanent  |Organizatiile     |
|doua sansa" al Ministerului   |Educatiei si    |           |neguvernamentale  |
|Educatiei si Cercetarii si a  |Cercetarii      |           |                  |
|altor programe educationale   |                |           |                  |
|alternative si non-formale la |                |           |                  |
|nivel national;               |                |           |                  |
|                              |                |           |                  |
|Initierea si incurajarea      |Ministerul      |Permanent  |Organizatiile     |
|educatiei non-formale in      |Educatiei si    |           |neguvernamentale  |
|vederea facilitarii           |Cercetarii      |           |                  |
|reintegrarii scolare a        |                |           |                  |
|copiilor care au abandonat    |                |           |                  |
|scoala datorita implicarii in |                |           |                  |
|cele mai grave forme de munca;|                |           |                  |
|                              |                |           |                  |
|Dezvoltarea serviciilor       |Consiliile      |Trim. IV   |Autoritatea       |
|pentru protectia copilului    |Judetene/Locale |2007       |Nationala pentru  |
|pentru reabilitatea copiilor  |ale sectoarelor |           |Protectia         |
|retrasi din forme grave de    |municipiului    |           |Copilului si      |
|munca si sprijinirea          |Bucuresti       |           |Adoptie, Echipele |
|familiilor acestora (servicii |                |           |Intersectoriale   |
|de consiliere pentru copii si |                |           |Locale,           |
|parinti, servicii de          |                |           |Directiile pentru |
|consiliere pentru copilul     |                |           |Protectia         |
|abuzat, neglijat si           |                |           |Copilului,        |
|exploatat, asistenti          |                |           |organizatiile     |
|maternali profesionisti si    |                |           |neguvernamentale  |
|centre de primire in regim de |                |           |                  |
|urgenta pentru copiii         |                |           |                  |
|abuzati, neglijati si         |                |           |                  |
|exploatati etc.).             |                |           |                  |
|______________________________|________________|___________|__________________|
| Actiuni pentru sustinerea familiilor copiilor implicati in cele mai grave    |
| forme de munca implementate                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|Organizarea de programe de    |Echipele        |Permanent  |Autoritatile      |
|informare si formare a        |Intersectoriale |           |administratiei    |
|parintilor privind importanta |Locale          |           |locale, scolile,  |
|educatiei, sanatatea si       |                |           |organizatiile     |
|dezvoltarea copiilor,         |                |           |neguvernamentale  |
|pregatirea profesionala,      |                |           |                  |
|drepturile acestora,          |                |           |                  |
|consecintele exploatarii      |                |           |                  |
|copiilor prin munca;          |                |           |                  |
|                              |                |           |                  |
|Dezvoltarea de programe pilot |Ministerul      |Trim. IV   |Sprijin din       |
|de formare pentru dezvoltarea |Muncii,         |2007       |partea Biroului   |
|de activitati aducatoare de   |Solidaritatii   |           |International al  |
|venituri, acces la piata      |Sociale si      |           |Muncii - Programul|
|muncii, abilitati privind     |Familiei        |           |International     |
|organizarea gospodariei, in   |                |           |pentru Eliminarea |
|vederea imbunatatirii         |                |           |Muncii Copilului  |
|calitatii vietii familiei;    |                |           |                  |
|                              |                |           |                  |
|Masuri de protectie sociala   |Ministerul      |Permanent  |                  |
|pentru familiile copiilor     |Muncii,         |           |                  |
|implicati in cele mai grave   |Solidaritatii   |           |                  |
|forme de munca.               |Sociale si      |           |                  |
|                              |Familiei        |           |                  |
|                              |                |           |                  |
|______________________________|________________|___________|__________________|
| Obiectiv 3 - Informarea, constientizarea si mobilizarea societatii in        |
| vederea prevenirii si combaterii exploatarii copiilor prin munca             |
|______________________________________________________________________________|
|                            Rezultate asteptate                               |
|______________________________________________________________________________|
|         Activitati           |Responsabilitate|  Termen   |   Parteneri      |
|______________________________|________________|___________|__________________|
| Un nivel mai ridicat de constientizare a publicului larg, a societatii si a  |
| factorilor de decizie politica.                                              |
|______________________________________________________________________________|
|Derularea de campanii de      |Comitetul       |Permanent  |Patriarhia Romana,|
|informare si mediatizare      |National        |           |structurile       |
|privind dimensiunea, natura   |Director        |           |teritoriale ale   |
|si implicatiile formelor      |pentru          |           |institutiilor     |
|grave ale muncii copiilor;    |prevenirea si   |           |membre ale        |
|                              |combaterea      |           |Comitetului       |
|                              |exploatarii     |           |National Director |
|                              |copiilor prin   |           |pentru prevenirea |
|                              |munca           |           |si combaterea     |
|                              |                |           |exploatarii       |
|                              |                |           |copiilor prin     |
|                              |                |           |munca, sindicate, |
|                              |                |           |patronate si      |
|                              |                |           |organizatii       |
|                              |                |           |neguvernamentale  |
|                              |                |           |                  |
|Diseminarea de statistici,    |Comitetul       |Permanent  |Structurile       |
|cercetari, informatii         |National        |           |teritoriale/      |
|detaliate asupra naturii si   |Director        |           |deconcentrate/    |
|duratei muncii copiilor,      |pentru          |           |descentralizate   |
|formelor grave, muncilor      |prevenirea si   |           |ale institutiilor |
|periculoase, in vederea       |combaterea      |           |membre ale        |
|stabilirii prioritatilor de   |exploatarii     |           |Comitetului       |
|actiune pe plan national si   |copiilor prin   |           |National          |
|local;                        |munca prin      |           |Director pentru   |
|                              |structurile     |           |prevenirea si     |
|                              |sale            |           |combaterea        |
|                              |                |           |exploatarii       |
|                              |                |           |copiilor prin     |
|                              |                |           |munca, sindicate, |
|                              |                |           |patronate si      |
|                              |                |           |organizatii       |
|                              |                |           |neguvernamentale  |
|                              |                |           |                  |
|Stimularea participarii       |Comitetul       |Trim. IV   |                  |
|copiilor prin infiintarea     |National        |2004       |                  |
|unui Comitet Consultativ al   |Director        |           |                  |
|Copiilor pe langa Comitetul   |pentru          |           |                  |
|National Director pentru      |prevenirea si   |           |                  |
|prevenirea si combaterea      |combaterea      |           |                  |
|exploatarii copiilor prin     |exploatarii     |           |                  |
|munca;                        |copiilor prin   |           |                  |
|                              |munca           |           |                  |
|                              |                |           |                  |
|Derularea, la nivelul tuturor |Directiile      |Permanent  |Structurile       |
|institutiilor de protectie a  |pentru          |           |teritoriale/      |
|copilului, a unor programe de |Protectia       |           |deconcentrate/    |
|informare asupra              |Copilului       |           |descentralizate   |
|consecintelor intrarii        |                |           |ale institutiilor |
|premature in munca a copiilor.|                |           |membre ale        |
|                              |                |           |Comitetului       |
|                              |                |           |National Director |
|                              |                |           |pentru prevenirea |
|                              |                |           |si combaterea     |
|                              |                |           |exploatarii       |
|                              |                |           |copiilor prin     |
|                              |                |           |munca, sindicate, |
|                              |                |           |patronate si      |
|                              |                |           |organizatii       |
|                              |                |           |neguvernamentale  |
|______________________________|________________|___________|__________________|
| Obiectiv 4 - Dezvoltarea de politici nationale referitoare la prevenirea si  |
| combaterea exploatarii copiilor prin munca                                   |
|______________________________________________________________________________|
|                            Rezultate asteptate                               |
|______________________________________________________________________________|
|         Activitati           |Responsabilitate|  Termen   |   Parteneri      |
|______________________________|________________|___________|__________________|
| Propuneri de politici si de armonizare a legislatiei nationale cu            |
| standardele internationale formulate si propuse spre aprobare Guvernului     |
|______________________________________________________________________________|
|Dezvoltarea capacitatii       |Comitetul       |Trim IV    |Sprijin din       |
|institutionale a              |National        |2004       |partea Biroului   |
|secretariatului Comitetului   |Director        |           |International al  |
|National Director pentru      |pentru          |           |Muncii - Programul|
|prevenirea si combaterea      |prevenirea si   |           |International     |
|exploatarii copiilor prin     |combaterea      |           |pentru Eliminarea |
|munca;                        |exploatarii     |           |Muncii Copilului  |
|                              |copiilor prin   |           |                  |
|                              |munca           |           |                  |
|                              |                |           |                  |
|Infiintarea Unitatii          |Comitetul       |Trim. IV   |Sprijin din       |
|Specializate in Munca         |National        |2004       |partea Biroului   |
|Copiilor in cadrul            |Director        |           |International al  |
|Autoritatii Nationale pentru  |pentru          |           |Muncii - Programul|
|Protectia Copilului si        |prevenirea si   |           |International     |
|Adoptie in vederea:           |combaterea      |           |pentru Eliminarea |
|- sprijinirii aplicarii       |exploatarii     |           |Muncii Copilului  |
|  hotararilor Comitetului     |copiilor prin   |           |                  |
|  National Director pentru    |munca           |           |                  |
|  prevenirea si combaterea    |                |           |                  |
|  exploatarii copiilor prin   |                |           |                  |
|  munca, a elaborarii si      |                |           |                  |
|  implementarii strategiilor  |                |           |                  |
|  si programelor locale;      |                |           |                  |
|- elaborarii modelului de     |                |           |                  |
|  protocol, procedurilor      |                |           |                  |
|  minime de lucru si          |                |           |                  |
|  programei cadru de formare; |                |           |                  |
|                              |                |           |                  |
|Stabilirea, prin hotarare a   |Comitetul       |Trim. III  |                  |
|Comitetului National Director |National        |2004       |                  |
|pentru prevenirea si          |Director        |           |                  |
|combaterea exploatarii        |pentru          |           |                  |
|copiilor prin munca, a        |prevenirea si   |           |                  |
|componentei Grupului National |combaterea      |           |                  |
|de Consultanta, ca organism   |exploatarii     |           |                  |
|consultativ al acestuia;      |copiilor prin   |           |                  |
|                              |munca           |           |                  |
|                              |                |           |                  |
|Elaborarea metodologiei de    |Comitetul       |Trim. III  |Sprijin din       |
|raportare unitara la nivel    |National        |2004       |partea Biroului   |
|national si local referitor   |Director        |           |International al  |
|la activitatea institutiilor  |pentru          |           |Muncii - Programul|
|implicate in problematica     |prevenirea si   |           |International     |
|muncii copiilor, cu           |combaterea      |           |pentru Eliminarea |
|prioritate referitoare la     |exploatarii     |           |Muncii Copilului  |
|masurile cuprinse in          |copiilor prin   |           |                  |
|documentul prezent.           |munca prin      |           |                  |
|                              |structurile     |           |                  |
|                              |infiintate      |           |                  |
|______________________________|________________|___________|__________________|
    *1) Conform art. 4 din Conventia O.I.M. nr. 182/1999, ratificata prin Legea nr. 203/2000.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1769/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1769 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu