E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1703 din 14 octombrie 2004

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Romi

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 984 din 26 octombrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2004 pentru infiintarea Agentiei Nationale pentru Romi,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Agentia Nationala pentru Romi se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.
    (2) Agentia Nationala pentru Romi este coordonata de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
    (3) Agentia Nationala pentru Romi elaboreaza politica si strategia Guvernului in domeniul protectiei drepturilor minoritatii romilor.
    Art. 2
    (1) Agentia Nationala pentru Romi preia atributiile, personalul si fondurile aferente activitatii Oficiului pentru problemele romilor din structura Departamentului pentru Relatii Interetnice, inclusiv ale Unitatii de Implementare a Programului PHARE nr. RO/2002/000 - 586.01.02 "Sprijin pentru strategia nationala de imbunatatire a situatiei romilor".
    (2) Cheltuielile curente si de capital ale Agentiei Nationale pentru Romi se asigura de la bugetul de stat, precum si din alte surse, in conditiile legii.
    Art. 3
    Pentru realizarea obiectivelor in domeniul protectiei drepturilor minoritatii romilor, Agentia Nationala pentru Romi indeplineste urmatoarele functii:
    a) functia de strategie, prin care se asigura elaborarea politicilor sociale, strategiilor si programelor destinate minoritatii romilor;
    b) functia de administrare a fondurilor bugetare pentru elaborarea programelor de dezvoltare a comunitatii de romi;
    c) functia de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului roman, reprezentarea pe plan intern si extern la toate evenimentele legate de domeniul specific de activitate;
    d) functia de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea si controlul aplicarii reglementarilor din domeniul sau de activitate.
    Art. 4
    (1) In exercitarea functiilor prevazute la art. 3 Agentia Nationala pentru Romi indeplineste urmatoarele atributii principale:
    1. asigura elaborarea politicii si strategiei Guvernului in domeniul protectiei drepturilor minoritatii romilor;
    2. participa, impreuna cu alte organe ale administratiei publice, cu organizatiile neguvernamentale ale romilor si cu reprezentanti ai minoritatii romilor si coordoneaza evaluarea principalelor nevoi ale comunitatilor de romi si aplicarea programelor de sprijinire a acestora;
    3. initiaza si desfasoara actiuni de formare privind combaterea discriminarii la nivelul functionarilor publici din cadrul administratiei publice centrale si locale;
    4. promoveaza dezvoltarea colaborarii dintre structurile administratiei publice si organizatiile neguvernamentale ale romilor, pe baza de parteneriat; includerea liderilor comunitatilor de romi in procesul de luare a deciziilor administrative locale care afecteaza comunitatea de romi;
    5. elaboreaza si propune Guvernului spre aprobare programe de reabilitare a locuintelor si mediului inconjurator in zonele locuite de romi, programe cu finantare guvernamentala sau in parteneriat pentru asigurarea conditiilor minime de locuit in comunitatile de romi - energie electrica, apa potabila, canalizare, gaz metan, salubrizare;
    6. participa la elaborarea unor programe specifice de formare si reconversie profesionala pentru romi;
    7. sprijina, in conditiile legislatiei in vigoare, tinerii romi in vederea angajarii si monitorizeaza evolutia profesionala a tinerilor romi cu studii superioare;
    8. participa la elaborarea programelor privind sporirea facilitatilor fiscale pentru persoanele juridice care angajeaza persoane de etnie roma din familii cu multi copii si lipsite de mijloace de subzistenta;
    9. identifica solutii pentru includerea romilor in sistemul asigurarilor de sanatate, inscrierea la medicul de familie, acordarea de medicamente compensate;
    10. participa la elaborarea unor programe de informare sanitara, consultanta medicala si planning familial pentru femeile din comunitatile de romi, cu accent pe protectia mamei si a copilului;
    11. promoveaza desfasurarea campaniilor de depistare a TBC, infectiilor HIV/SIDA, afectiunilor dermatologice, bolilor cu transmitere sexuala;
    12. initiaza programe de asigurare de facilitati pentru exercitarea si revalorificarea unor meserii traditionale care corespund nevoilor existente pe piata;
    13. participa la elaborarea de programe pentru reducerea ratei somajului in randul cetatenilor romani de etnie roma, prin crearea de facilitati intreprinzatorilor care angajeaza romi si combaterea oricaror forme de discriminare privind angajarea romilor;
    14. analizeaza si evalueaza posibilele efecte discriminatorii ale reglementarilor actuale, actioneaza pentru perfectionarea cadrului juridic existent;
    15. promoveaza, in colaborare cu organizatiile de romi, programe locale pentru procurarea documentelor de identitate pentru romii lipsiti de mijloace de subzistenta;
    16. actioneaza pentru respectarea drepturilor fundamentale ale omului, a drepturilor civile, politice si sociale in randul minoritatii romilor;
    17. initiaza programe de prevenire si combatere a discriminarii pentru copiii romi institutionalizati, precum si pentru celelalte categorii de copii aflati in dificultate;
    18. actioneaza pentru asigurarea participarii nediscriminatorii a femeilor de etnie roma la programele de protectie si educatie a copiilor;
    19. participa la elaborarea unor programe de formare a mediatorilor sociali si a formatorilor din randul tinerilor romi, pentru comunitatile de romi;
    20. analizeaza fenomenul "copiii strazii" si participa la formularea de proiecte nationale si locale de interventie sociala;
    21. participa la elaborarea programului de stimulare a participarii scolare si de reducere a abandonului scolar, in special in segmentele sarace ale populatiei de romi;
    22. analizeaza posibilitatile de organizare a unor institutii de invatamant primar, secundar si profesional pentru romi;
    23. promoveaza organizarea de catre unitatile scolare si inspectoratele scolare judetene a cursurilor de recuperare scolara pentru romi, prin toate formele de invatamant aprobate, in raport cu solicitarile individuale si ale organizatiilor romilor din zona de responsabilitate;
    24. promoveaza organizarea si dezvoltarea unor retele de valorificare a patrimoniului cultural al romilor, inclusiv prin adaptarea meseriilor traditionale la piata moderna si prin dezvoltarea unor retele de desfacere;
    25. initiaza proiecte culturale de reconstructie si de afirmare a identitatii romilor;
    26. elaboreaza programe de sprijinire a elitelor politice, culturale si artistice provenite din randul romilor, in scopul revigorarii si afirmarii identitatii etniei romilor;
    27. sprijina realizarea unor canale de cultura si informare pentru romi la nivel national;
    28. elaboreaza programe nationale de informare publica si combatere a prejudecatilor interetnice in institutiile publice;
    29. elaboreaza programe de combatere a discriminarii in mass-media si de informare privind combaterea discriminarii la angajarea in munca;
    30. promoveaza participarea liderilor romi la procesul de luare a deciziilor politice cu impact asupra vietii economice si sociale a comunitatilor de romi.
    (2) Agentia Nationala pentru Romi coordoneaza activitatea birourilor regionale pentru romi, in vederea indeplinirii atributiilor prevazute in prezenta hotarare.
    (3) Agentia Nationala pentru Romi indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    Art. 5
    (1) In exercitarea atributiilor sale Agentia Nationala pentru Romi colaboreaza cu ministerele si cu autoritatile administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane fizice si juridice.
    (2) In scopul indeplinirii atributiilor sale Agentia Nationala pentru Romi are dreptul sa solicite informatii de la celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, de la alte institutii si autoritati publice.
    Art. 6
    (1) Agentia Nationala pentru Romi este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
    (2) Presedintele conduce activitatea Agentiei Nationale pentru Romi si o reprezinta in raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte autoritati ale administratiei publice, cu organizatii, precum si in raporturile cu persoane fizice si juridice, romane si straine.
    (3) In exercitarea atributiilor sale presedintele Agentiei Nationale pentru Romi emite ordine si instructiuni.
    (4) Presedintele Agentiei Nationale pentru Romi indeplineste, conform legii, functia de ordonator tertiar de credite.
    (5) Salarizarea presedintelui Agentiei Nationale pentru Romi si acordarea celorlalte drepturi se fac conform prevederilor aplicabile persoanelor care ocupa functii asimilate celor de demnitate publica.
    Art. 7
    (1) Presedintele Agentiei Nationale pentru Romi este si presedintele Comitetului mixt de implementare si monitorizare a Strategiei de imbunatatire a situatiei romilor, constituit in baza Hotararii Guvernului nr. 430/2001.
    (2) Agentia Nationala pentru Romi asigura secretariatul Comitetului mixt de implementare si monitorizare a Strategiei de imbunatatire a situatiei romilor.
    Art. 8
    (1) Agentia Nationala pentru Romi are un secretar general, inalt functionar public, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, in conditiile legii.
    (2) Secretarul general al Agentiei Nationale pentru Romi indeplineste atributiile prevazute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Secretarul general al Agentiei Nationale pentru Romi indeplineste si alte atributii prevazute in regulamentul de organizare si functionare a acesteia ori incredintate de presedintele acesteia.
    Art. 9
    (1) Structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Romi este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (2) In cadrul structurii organizatorice prevazute in anexa, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Romi se pot organiza servicii si birouri, in conditiile legii.
    (3) Numarul maxim de posturi al Agentiei Nationale pentru Romi este de 52, functii publice si contractuale, exclusiv presedintele, dintre care 20 in aparatul central, iar 32 in cele 8 birouri regionale pentru romi, cate 4 in fiecare birou.
    (4) Personalul angajat in cadrul birourilor regionale pentru romi va avea statut de functionar public, conform legii.
    (5) Salarizarea personalului Agentiei Nationale pentru Romi se face potrivit reglementarilor in vigoare referitoare la acordarea drepturilor de natura salariala pentru functionarii publici si pentru personalul contractual.
    Art. 10
    (1) Structura organizatorica interna, circuitul documentelor, atributiile si sarcinile personalului Agentiei Nationale pentru Romi se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al presedintelui acesteia.
    (2) Statul de functii si structura posturilor pe compartimente, incadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau incetarea raporturilor de serviciu ori, dupa caz, a raporturilor de munca se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Romi.
    Art. 11
    (1) Finantarea Agentiei Nationale pentru Romi se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    (2) Responsabilitatile si angajamentele privind minoritatea romilor, asumate de Oficiul pentru problemele romilor din structura Departamentului pentru Relatii Interetnice, cuprinse in actele normative in vigoare, se preiau de Agentia Nationala pentru Romi.
    (3) Spatiile, mijloacele fixe si obiectele de inventar, inclusiv tehnica de calcul si birotica, aferente desfasurarii activitatii Oficiului pentru problemele romilor din structura Departamentului pentru Relatii Interetnice, se transmit, fara plata, la Agentia Nationala pentru Romi, pe baza de protocol de predare-preluare.
    Art. 12
    Hotararea Guvernului nr. 749/2003 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatii Interetnice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 488 din 7 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Litera o) a alineatului (1) al articolului 2 se abroga.
    2. Alineatul (1) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) Departamentul pentru Relatii Interetnice este condus de un secretar de stat, ajutat de 2 subsecretari de stat, numiti prin decizie a primului-ministru."
    3. Alineatele (1^1) si (1^2) ale articolului 5 se abroga.
    4. Anexa "Structura organizatorica a Departamentului pentru Relatii Interetnice" se modifica, in sensul eliminarii din structura organizatorica a "Oficiului pentru problemele romilor" si a postului de "subsecretar de stat", in coordonarea caruia este prevazut acest compartiment.
    Art. 13
    Alineatul (2) al articolului 7 din Hotararea Guvernului nr. 404/2004 privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 267 din 26 martie 2004, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului asigura coordonarea Departamentului pentru Relatii Interetnice din structura aparatului de lucru al Guvernului, Agentiei pentru Strategii Guvernamentale, Comisiei Nationale de Prognoza, Institutului National de Statistica si Agentiei Nationale pentru Romi."
    Art. 14
    Hotararea Guvernului nr. 405/2004 pentru organizarea si functionarea Secretariatului General al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 267 din 26 martie 2004, se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa punctul 7 din anexa nr. 1 "Structurile si institutiile publice finantate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului" se introduce un nou punct, punctul 8, cu urmatorul cuprins:
    "8. Agentia Nationala pentru Romi".
    2. Dupa punctul 4 din anexa nr. 3 "Structurile si institutiile publice coordonate de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului" se introduce un nou punct, punctul 5, cu urmatorul cuprins:
    "5. Agentia Nationala pentru Romi".

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Eugen Bejinariu

                         Departamentul pentru Relatii Interetnice
                         Cristian Jura,
                         secretar de stat

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Dan Mircea Popescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

           STRUCTURA ORGANIZATORICA A AGENTIEI NATIONALE PENTRU ROMI

                           Numarul maxim de posturi = 52 (exclusiv presedintele)

 ___________________
|Serviciul economic,|              ____________                 _____________
|administrativ,     |             |            |               |Compartiment |
|resurse umane,     |<------------| PRESEDINTE |-------------->|audit        |
|juridic            |             |____________|               |_____________|
|___________________|                   |
              __________________        |
             | Secretar general |<------|
             |__________________|       |
                                        |
                                ________v_________              _____________
                               | Director general |----------->|     UIP     |
                               |__________________|            |_____________|
                  ______________________|____________________
                 |               |              |            |
            _____v_____   _______v______   _____v_____   ____v____
           |8 birouri  | |Serviciul     | |Serviciul  | |Serviciul|
           |regionale  | |relatii       | |comunicare | |elaborare|
           |pentru romi| |internationale| |si         | |programe |
           |           | |si societate  | |colaborare | |si       |
           |           | |civila        | |teritoriala| |proiecte |
           |___________| |______________| |___________| |_________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1703/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1703 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu