E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1703 din 14 octombrie 2004

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Romi

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 984 din 26 octombrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2004 pentru infiintarea Agentiei Nationale pentru Romi,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Agentia Nationala pentru Romi se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.
    (2) Agentia Nationala pentru Romi este coordonata de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
    (3) Agentia Nationala pentru Romi elaboreaza politica si strategia Guvernului in domeniul protectiei drepturilor minoritatii romilor.
    Art. 2
    (1) Agentia Nationala pentru Romi preia atributiile, personalul si fondurile aferente activitatii Oficiului pentru problemele romilor din structura Departamentului pentru Relatii Interetnice, inclusiv ale Unitatii de Implementare a Programului PHARE nr. RO/2002/000 - 586.01.02 "Sprijin pentru strategia nationala de imbunatatire a situatiei romilor".
    (2) Cheltuielile curente si de capital ale Agentiei Nationale pentru Romi se asigura de la bugetul de stat, precum si din alte surse, in conditiile legii.
    Art. 3
    Pentru realizarea obiectivelor in domeniul protectiei drepturilor minoritatii romilor, Agentia Nationala pentru Romi indeplineste urmatoarele functii:
    a) functia de strategie, prin care se asigura elaborarea politicilor sociale, strategiilor si programelor destinate minoritatii romilor;
    b) functia de administrare a fondurilor bugetare pentru elaborarea programelor de dezvoltare a comunitatii de romi;
    c) functia de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului roman, reprezentarea pe plan intern si extern la toate evenimentele legate de domeniul specific de activitate;
    d) functia de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea si controlul aplicarii reglementarilor din domeniul sau de activitate.
    Art. 4
    (1) In exercitarea functiilor prevazute la art. 3 Agentia Nationala pentru Romi indeplineste urmatoarele atributii principale:
    1. asigura elaborarea politicii si strategiei Guvernului in domeniul protectiei drepturilor minoritatii romilor;
    2. participa, impreuna cu alte organe ale administratiei publice, cu organizatiile neguvernamentale ale romilor si cu reprezentanti ai minoritatii romilor si coordoneaza evaluarea principalelor nevoi ale comunitatilor de romi si aplicarea programelor de sprijinire a acestora;
    3. initiaza si desfasoara actiuni de formare privind combaterea discriminarii la nivelul functionarilor publici din cadrul administratiei publice centrale si locale;
    4. promoveaza dezvoltarea colaborarii dintre structurile administratiei publice si organizatiile neguvernamentale ale romilor, pe baza de parteneriat; includerea liderilor comunitatilor de romi in procesul de luare a deciziilor administrative locale care afecteaza comunitatea de romi;
    5. elaboreaza si propune Guvernului spre aprobare programe de reabilitare a locuintelor si mediului inconjurator in zonele locuite de romi, programe cu finantare guvernamentala sau in parteneriat pentru asigurarea conditiilor minime de locuit in comunitatile de romi - energie electrica, apa potabila, canalizare, gaz metan, salubrizare;
    6. participa la elaborarea unor programe specifice de formare si reconversie profesionala pentru romi;
    7. sprijina, in conditiile legislatiei in vigoare, tinerii romi in vederea angajarii si monitorizeaza evolutia profesionala a tinerilor romi cu studii superioare;
    8. participa la elaborarea programelor privind sporirea facilitatilor fiscale pentru persoanele juridice care angajeaza persoane de etnie roma din familii cu multi copii si lipsite de mijloace de subzistenta;
    9. identifica solutii pentru includerea romilor in sistemul asigurarilor de sanatate, inscrierea la medicul de familie, acordarea de medicamente compensate;
    10. participa la elaborarea unor programe de informare sanitara, consultanta medicala si planning familial pentru femeile din comunitatile de romi, cu accent pe protectia mamei si a copilului;
    11. promoveaza desfasurarea campaniilor de depistare a TBC, infectiilor HIV/SIDA, afectiunilor dermatologice, bolilor cu transmitere sexuala;
    12. initiaza programe de asigurare de facilitati pentru exercitarea si revalorificarea unor meserii traditionale care corespund nevoilor existente pe piata;
    13. participa la elaborarea de programe pentru reducerea ratei somajului in randul cetatenilor romani de etnie roma, prin crearea de facilitati intreprinzatorilor care angajeaza romi si combaterea oricaror forme de discriminare privind angajarea romilor;
    14. analizeaza si evalueaza posibilele efecte discriminatorii ale reglementarilor actuale, actioneaza pentru perfectionarea cadrului juridic existent;
    15. promoveaza, in colaborare cu organizatiile de romi, programe locale pentru procurarea documentelor de identitate pentru romii lipsiti de mijloace de subzistenta;
    16. actioneaza pentru respectarea drepturilor fundamentale ale omului, a drepturilor civile, politice si sociale in randul minoritatii romilor;
    17. initiaza programe de prevenire si combatere a discriminarii pentru copiii romi institutionalizati, precum si pentru celelalte categorii de copii aflati in dificultate;
    18. actioneaza pentru asigurarea participarii nediscriminatorii a femeilor de etnie roma la programele de protectie si educatie a copiilor;
    19. participa la elaborarea unor programe de formare a mediatorilor sociali si a formatorilor din randul tinerilor romi, pentru comunitatile de romi;
    20. analizeaza fenomenul "copiii strazii" si participa la formularea de proiecte nationale si locale de interventie sociala;
    21. participa la elaborarea programului de stimulare a participarii scolare si de reducere a abandonului scolar, in special in segmentele sarace ale populatiei de romi;
    22. analizeaza posibilitatile de organizare a unor institutii de invatamant primar, secundar si profesional pentru romi;
    23. promoveaza organizarea de catre unitatile scolare si inspectoratele scolare judetene a cursurilor de recuperare scolara pentru romi, prin toate formele de invatamant aprobate, in raport cu solicitarile individuale si ale organizatiilor romilor din zona de responsabilitate;
    24. promoveaza organizarea si dezvoltarea unor retele de valorificare a patrimoniului cultural al romilor, inclusiv prin adaptarea meseriilor traditionale la piata moderna si prin dezvoltarea unor retele de desfacere;
    25. initiaza proiecte culturale de reconstructie si de afirmare a identitatii romilor;
    26. elaboreaza programe de sprijinire a elitelor politice, culturale si artistice provenite din randul romilor, in scopul revigorarii si afirmarii identitatii etniei romilor;
    27. sprijina realizarea unor canale de cultura si informare pentru romi la nivel national;
    28. elaboreaza programe nationale de informare publica si combatere a prejudecatilor interetnice in institutiile publice;
    29. elaboreaza programe de combatere a discriminarii in mass-media si de informare privind combaterea discriminarii la angajarea in munca;
    30. promoveaza participarea liderilor romi la procesul de luare a deciziilor politice cu impact asupra vietii economice si sociale a comunitatilor de romi.
    (2) Agentia Nationala pentru Romi coordoneaza activitatea birourilor regionale pentru romi, in vederea indeplinirii atributiilor prevazute in prezenta hotarare.
    (3) Agentia Nationala pentru Romi indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    Art. 5
    (1) In exercitarea atributiilor sale Agentia Nationala pentru Romi colaboreaza cu ministerele si cu autoritatile administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane fizice si juridice.
    (2) In scopul indeplinirii atributiilor sale Agentia Nationala pentru Romi are dreptul sa solicite informatii de la celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, de la alte institutii si autoritati publice.
    Art. 6
    (1) Agentia Nationala pentru Romi este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
    (2) Presedintele conduce activitatea Agentiei Nationale pentru Romi si o reprezinta in raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte autoritati ale administratiei publice, cu organizatii, precum si in raporturile cu persoane fizice si juridice, romane si straine.
    (3) In exercitarea atributiilor sale presedintele Agentiei Nationale pentru Romi emite ordine si instructiuni.
    (4) Presedintele Agentiei Nationale pentru Romi indeplineste, conform legii, functia de ordonator tertiar de credite.
    (5) Salarizarea presedintelui Agentiei Nationale pentru Romi si acordarea celorlalte drepturi se fac conform prevederilor aplicabile persoanelor care ocupa functii asimilate celor de demnitate publica.
    Art. 7
    (1) Presedintele Agentiei Nationale pentru Romi este si presedintele Comitetului mixt de implementare si monitorizare a Strategiei de imbunatatire a situatiei romilor, constituit in baza Hotararii Guvernului nr. 430/2001.
    (2) Agentia Nationala pentru Romi asigura secretariatul Comitetului mixt de implementare si monitorizare a Strategiei de imbunatatire a situatiei romilor.
    Art. 8
    (1) Agentia Nationala pentru Romi are un secretar general, inalt functionar public, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, in conditiile legii.
    (2) Secretarul general al Agentiei Nationale pentru Romi indeplineste atributiile prevazute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Secretarul general al Agentiei Nationale pentru Romi indeplineste si alte atributii prevazute in regulamentul de organizare si functionare a acesteia ori incredintate de presedintele acesteia.
    Art. 9
    (1) Structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Romi este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (2) In cadrul structurii organizatorice prevazute in anexa, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Romi se pot organiza servicii si birouri, in conditiile legii.
    (3) Numarul maxim de posturi al Agentiei Nationale pentru Romi este de 52, functii publice si contractuale, exclusiv presedintele, dintre care 20 in aparatul central, iar 32 in cele 8 birouri regionale pentru romi, cate 4 in fiecare birou.
    (4) Personalul angajat in cadrul birourilor regionale pentru romi va avea statut de functionar public, conform legii.
    (5) Salarizarea personalului Agentiei Nationale pentru Romi se face potrivit reglementarilor in vigoare referitoare la acordarea drepturilor de natura salariala pentru functionarii publici si pentru personalul contractual.
    Art. 10
    (1) Structura organizatorica interna, circuitul documentelor, atributiile si sarcinile personalului Agentiei Nationale pentru Romi se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al presedintelui acesteia.
    (2) Statul de functii si structura posturilor pe compartimente, incadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau incetarea raporturilor de serviciu ori, dupa caz, a raporturilor de munca se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Romi.
    Art. 11
    (1) Finantarea Agentiei Nationale pentru Romi se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    (2) Responsabilitatile si angajamentele privind minoritatea romilor, asumate de Oficiul pentru problemele romilor din structura Departamentului pentru Relatii Interetnice, cuprinse in actele normative in vigoare, se preiau de Agentia Nationala pentru Romi.
    (3) Spatiile, mijloacele fixe si obiectele de inventar, inclusiv tehnica de calcul si birotica, aferente desfasurarii activitatii Oficiului pentru problemele romilor din structura Departamentului pentru Relatii Interetnice, se transmit, fara plata, la Agentia Nationala pentru Romi, pe baza de protocol de predare-preluare.
    Art. 12
    Hotararea Guvernului nr. 749/2003 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatii Interetnice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 488 din 7 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Litera o) a alineatului (1) al articolului 2 se abroga.
    2. Alineatul (1) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) Departamentul pentru Relatii Interetnice este condus de un secretar de stat, ajutat de 2 subsecretari de stat, numiti prin decizie a primului-ministru."
    3. Alineatele (1^1) si (1^2) ale articolului 5 se abroga.
    4. Anexa "Structura organizatorica a Departamentului pentru Relatii Interetnice" se modifica, in sensul eliminarii din structura organizatorica a "Oficiului pentru problemele romilor" si a postului de "subsecretar de stat", in coordonarea caruia este prevazut acest compartiment.
    Art. 13
    Alineatul (2) al articolului 7 din Hotararea Guvernului nr. 404/2004 privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 267 din 26 martie 2004, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului asigura coordonarea Departamentului pentru Relatii Interetnice din structura aparatului de lucru al Guvernului, Agentiei pentru Strategii Guvernamentale, Comisiei Nationale de Prognoza, Institutului National de Statistica si Agentiei Nationale pentru Romi."
    Art. 14
    Hotararea Guvernului nr. 405/2004 pentru organizarea si functionarea Secretariatului General al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 267 din 26 martie 2004, se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa punctul 7 din anexa nr. 1 "Structurile si institutiile publice finantate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului" se introduce un nou punct, punctul 8, cu urmatorul cuprins:
    "8. Agentia Nationala pentru Romi".
    2. Dupa punctul 4 din anexa nr. 3 "Structurile si institutiile publice coordonate de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului" se introduce un nou punct, punctul 5, cu urmatorul cuprins:
    "5. Agentia Nationala pentru Romi".

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Eugen Bejinariu

                         Departamentul pentru Relatii Interetnice
                         Cristian Jura,
                         secretar de stat

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Dan Mircea Popescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

           STRUCTURA ORGANIZATORICA A AGENTIEI NATIONALE PENTRU ROMI

                           Numarul maxim de posturi = 52 (exclusiv presedintele)

 ___________________
|Serviciul economic,|              ____________                 _____________
|administrativ,     |             |            |               |Compartiment |
|resurse umane,     |<------------| PRESEDINTE |-------------->|audit        |
|juridic            |             |____________|               |_____________|
|___________________|                   |
              __________________        |
             | Secretar general |<------|
             |__________________|       |
                                        |
                                ________v_________              _____________
                               | Director general |----------->|     UIP     |
                               |__________________|            |_____________|
                  ______________________|____________________
                 |               |              |            |
            _____v_____   _______v______   _____v_____   ____v____
           |8 birouri  | |Serviciul     | |Serviciul  | |Serviciul|
           |regionale  | |relatii       | |comunicare | |elaborare|
           |pentru romi| |internationale| |si         | |programe |
           |           | |si societate  | |colaborare | |si       |
           |           | |civila        | |teritoriala| |proiecte |
           |___________| |______________| |___________| |_________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1703/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1703 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu