Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1673 din 10 decembrie 2008

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru companiile nationale si societatile comerciale aflate in portofoliul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 868 din 22 decembrie 2008Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu completările ulterioare, şi ale Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru companiile naţionale şi societăţile comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzute în anexele nr. 1-11*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 ale companiilor naţionale şi societăţilor comerciale reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât cu aprobarea Guvernului.

(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, se pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrare în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(3) Cheltuielile reprezentând fondul de salarii se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivităţii muncii, în condiţiile legii.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

*) Anexele nr. 1-11 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

AUTORITATEA DE VALORIFICARE A ACTIVELOR STATULUI

SOCIETATEA NAŢIONALĂ A SĂRII - S.A.

Bucureşti, Calea Victoriei nr. 220, sectorul 1

RO 1590430

BUGETUL   DE   VENITURI   ŞI   CHELTUIELI  PE  ANUL   2008

                   - mii lei -

Nr. Crt.

INDICATORI

Nr. rd.

2008 Propuneri

0

1

2

3

1

VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)

1

205.000,00

2

Venituri din exploatare-total, din care:

2

203.900,00

3

a) producţia vândută

3

170.277,00

4

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

11.800,00

5

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

0,00

6

- subvenţii, cf.preved.legale in vigoare

6

0,00

7

- transferuri, cf.preved.legale în vigoare

7

0,00

8

d) producţia imobilizată

8

12.000,00

9

e)alte venituri din exploatare, din care:

9

9.823,00

10

-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri

9a

0,00

11

-alte venituri din exploatare

9b

9.823,00

12

Venituri financiare-total, din care:

10

1.100,00

13

a)venituri din interese de participare

11

0,00

14

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0,00

15

c) venituri din dobânzi

13

300,00

16

d)alte venituri financiare

14

800,00

17

Venituri extraordinare

15

0,00

18

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd. 46+rd.49)

16

203.144,00

19

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

202,144,00

20

a)cheltuieli materiale

18

38.000,00

21

b)alte cheltuieli externe(cu energie şi apă)

19

12.000,00

22

c) cheltuieli privind mărfurile

20

10.344,00

23

d)cheltuieli cu personalul, din care:

21

81.766,39

24

-salarii

22

58.931,00

25

- contracte de mandat/contracte de performanţă

23

458,00

26

-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:

24

16.777,39

27

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

25

12.917,11

28

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj

26

593,89

29

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

27

3.266,40

30

-alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

5.748,11

31

- sume aferente restructurării şi privatizării, inclusiv administrator special

28a

0,00

32

- sume aferente participării salariaţilor la profit

28b

148,11

33

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al(3), lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

1.187,78

34

- tichete de creşă (cf art.3 din Legea nr 193/2006)

30

0,00

35

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

31

295,00

36

-fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

2.300,00

37

- tichete de masă

33

3.300,00

38

e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale

34

10.500,00

39

g)alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

49.533,61

40

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:

36

38.000,00

41

-cheltuieli de protocol, din care:

37

267,00

42

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art 2 din Legea nr. 193/2006)

38

0,00

43

-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:

39

118,00

44

-tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

40

0,00

45

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

41

0,00

46

-cheltuieli cu sponsorizarea

42

25,00

47

-alte cheltuieli, din care:

43

11.533,61

48

-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

570,00

49

-redevenţa din concesionarea bunurilor publice

45

1.700,00

50

Cheltuieli financiare-total, din care:

46

1.000,00

51

-cheltuieli privind dobânzile

47

10,00

52

-alte cheltuieli financiare

48

990,00

53

Cheltuieli extraordinare

49

0,00

54

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

1.856,00

55

IMPOZIT PE PROFIT

51

282,11

56

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

1.573,89

57

Rezerve legale

53

92,80

58

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

54

0,00

59

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

55

0,00

60

Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

56

0,00

61

Alte repartizări prevăzute de lege

57

0,00

62

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în

exerciţiul financiar de referinţă

58

148,11

63

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

59

740,54

64

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

60

592,43

65

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

61

10.500,00

66

Surse proprii

62

10.500,00

67

Alocaţii de la buget

63

0,00

68

Credite bancare

64

0,00

69

- interne

65

0,00

70

- externe

66

0,00

71

Alte surse

67

0,00

72

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

68

10.500,00

73

Cheltuieli aferente investiţilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

69

10.500,00

74

Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii

70

0,00

75

- interne

71

0,00

76

- externe

72

0,00

77

REZERVE, din care:

73

685,23

78

Rezerve legale

74

92,80

79

Rezerve statutare

75

0,00

80

Alte rezerve

76

592,43

81

DATE DE FUNDAMENTARE

77

82

Venituri totale

78

205.000,00

83

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

203.144,00

84

Număr prognozat de personal la finele anului

80

2.150

85

Număr mediu de personal total

81

2.100

86

Fond de salarii, din care:

82

58.931,00

87

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

83

58.530,11

88

b) alte cheltuieli cu personalul

84

400,89

89

Câştigul mediu lunar pe salariat*

85

2.323,73

90

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd.78/rd.81) -în preţuri curente

86

97,67

91

Productivitatea muncii pe total personal mediu  (mii lei/pers.) (rd.78/rd.81) -în preţuri comparabile

87

92

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (Numărul de foraje tehnologice de dirijare, măsurători cavernometrice si topografice necesare exploatării in condiţii de siguranţă a sării - (nr/1000 salariaţi)

88

85,28

93

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale[(cheltuieli totale/ venituri totalex1000)] (rd.16/rd.1x1000)

89

990,95

94

Plăţi restante - total

90

1.500,00

95

- preţuri curente

91

1.500,00

96

- preţuri comparabile(rd.90x indicele de creştere a preţurilor prognozate)

92

1.567,50

97

Creanţe restante - total

93

1.200,00

98

- preţuri curente

94

1.200,00

99

- preţuri comparabile (rd.94x indicele de creştere a preţurilor prognozate)

95

1.254,00

ANEXA Nr. 2

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

INSTITUTUL DE CERCETĂRI METALURGICE - ICEM - S.A.

Str. Mehadia nr. 38

459852

BUGETUL   DE   VENITURI   ŞI   CHELTUIELI PE  ANUL   2008

                   - mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

2008 Propuneri

0

1

2

3

1

VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)

1

12.780,00

2

Venituri din exploatare-total, din care:

2

12.680,00

3

a) producţia vândută

3

12.575,00

4

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

5,00

5

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri

5

6

-subvenţii

6

7

-transferuri

7

8

d) producţia imobilizată

8

0,00

9

e)alte venituri din exploatare, din care:

9

100,00

10

-alte venituri din exploatare

11

Venituri financiare-total, din care:

10

100,00

12

a)venituri din interese de participare

11

13

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate

12

14

c) venituri din dobânzi

13

10,00

15

d)aite venituri financiare

14

90,00

16

Venituri extraordinare

15

17

CHELTUIELI TOTALE (rd17 + rd. 41 + rd.45)

16

12.466,00

18

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

12.366,00

19

a)cheltuieli materiale, din care:

18

219,00

20

b)alte cheltuieli din afară (energie şi apă)

19

400,00

21

c)cheltuieli privind mărfurile

20

5,00

22

d)cheltuieli privind personalul, din care:

21

4.243,66

23

-salarii

22

2.982,00

24

- contracte de mandat/contr. de performanţa

23

93,00

25

-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:

24

853,00

26

-contribuţii la asigurări sociale

25

620,00

27

-ajutor de şomaj

26

38,00

28

-contribuţia la asigurări sociale de sănătate, conform OUG nr. 150/2002

27

195,00

29

-alte cheltuieli cu personalul din care:

28

315,66

30

- cheltuieli sociale prevăzute la art.21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet, ulterioare, din care:

29

62,00

31

- tichete de creşă ( cf.art.3 din Legea nr.193/2006)

30

32

- tichete cadou (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

31

62,00

33

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

43,66

34

-tichete de masă

33

210,00

35

e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale

34

350,00

36

f)alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

7.148,34

37

-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:

36

7.148,34

38

-cheltuieli de protocol, din care:

37

4,80

39

- tichete cadou ( cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

38

1,00

40

-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:

39

41

- tichete cadou pentru reclamă şi publicitate ( cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

40

42

- tichete cadou pentru campanii de marketing,studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi ( cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

41

43

-cheltuieli cu sponsorizarea

42

44

-alte cheltuieli, din care:

43

45

-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

46

-redevenţa din concesionarea bunurilor publice

45

47

Cheltuieli financiare-total,  din care:

46

100,00

48

a)cheltuieli privind dobânzile

47

5,00

49

b)alte cheltuieli financiare

48

95,00

50

Cheltuieli extraordinare

49

51

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

314,00

52

IMPOZIT PE PROFIT

51

47,73

53

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care:

52

266,27

54

- Rezerva legală

53

15,70

55

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI

54

56

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

55

57

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

56

55

Alte repartizări prevăzute de lege

57

0,00

59

Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit

58

25,06

60

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

59

125,29

61

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a) - f)

60

100,23

62

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

61

350,00

63

Surse proprii

62

350,00

64

Alocaţii de la buget

63

65

Credite bancare

64

66

- interne

65

67

- externe

66

68

Alte surse

67

69

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII,  din care:

68

350,00

70

Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

69

350,00

71

Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii

70

72

- interne

71

73

- externe

72

74

REZERVE, din care:

73

15,70

75

Rezerve legale

74

15,70

76

Rezerve statutare

75

77

Alte rezerve

76

78

DATE DE FUNDAMENTARE

77

79

Venituri totale

78

12.780,00

80

Costuri aferente veniturilor totale

79

12.466,00

81

Număr personal în activitate prognozat la finele anului

80

150

82

Număr mediu personal total în activitate

81

144

83

Fond de salarii, din care:

82

2.982,00

84

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

83

2.866.00

85

d) alte chelt. pers. AGA,CA,CENZ, convenţii civile

84

116.00

86

Câştigul mediu lunar pe salariat* (lei / persoana / luna)

85

1.658,56

87

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd.78/rd81) - în preţuri curente

86

88,75

88

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd.78/rd81) -în preţuri comparabile

87

88,75

89

Productivitatea muncii în unităţi fizice (Nr. contr. cerceta re/cercetători atestaţi) (unităţi fizice/nr. pers.)

88

90

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/venituri totale x1000) <rd.77/rd.76)

89

975,43

91

Plăţi restante - total

90

92

- preţuri curente

91

93

- preţuri comparabile

92

94

Creanţe restante - total

93

95

- preţuri curente (mil.lei)

94

161,50

96

- preţuri comparabile (mil.lei)

95

161,50

ANEXA Nr. 3

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

SOCIETATEA COMERCIALĂ „ELECTRICA" - S.A.

Str. Gr. Alexandrescu nr. 9, Bucureşti

CUI RO 13267221

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI  PE  ANUL   2008

                                                                   - mii lei -

Nr. crt.

INDICATORI

Nr. rd

2008

Propuneri

0

1

2

3

1

VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)

1

8.319.555

2

Venituri din exploatare -total, din care:

2

6.707.302

3

a) productia vândută

3

6.381.612

4

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

12.212

5

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri

5

0

6

- subvenţii, cf.preved legale în vigoare

6

0

7

- transferuri, cf. preved.legale în vigoare

7

0

8

d) producţia imobilizată

8

0

9

e) alte venituri de exploatare, din care:

9

313.478

10

Venituri financiare - total  din care:

10

1.612.253

11

a) venituri din interese de participare

11

0

12

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate

12

0

13

c) venituri din dobânzi

13

15.609

14

d) alte venituri financiare

14

1.596.644

15

Venituri extraordinare

15

0

16

CHELTUIELI TOTALE   (rd.17 + rd. 42+rd.45)

16

6.930.633

17

Cheltuieli de exploatare total, din care;

17

6.630.517

18

a) cheltuieli materiale

1S

4.628.178

19

b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa)

19

27.845

20

c) cheltuieli privind mărfurile

20

10.028

21

d) cheltuieli privind personalul, din care

21

867.166

22

- salarii

22

600.375

23

- contracte de mandat / contracte de performanţă

23

13.477

24

-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:

24

162.235

25

- cheltuieli privind contribuţii le asigurări sociale

25

121.227

26

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt şomaj

26

6.448

27

- cheltuieli privind contribuţia le asigurări sociale de sănătate

27

34.560

28

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

91.078

29

- cheltuieli sociale prevăzute ta art. 21 alineat 3 lit. c) din Legea nr 571/2003, cu modificările şt completările ulterioare, din care

23

11.996

30

- tichete de cresa

30

0

31

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale

31

0

32

- sume aferente comisiei de privatizare

31b

3.167

33

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

16.033

34

-  tichete de masă

33

38.581

35

- cota energie electrică

33 b

21.301

36

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale

34

483.724

37

f) alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

613.575

38

-cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:

36

479.861

39

- cheltuieli de protocol, din care

37

2.411

40

- tichete cadou pentru protocol

38

41

- cheltuieli de reclama si publicitate, din care

39

6.460

42

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama şi publicitate

40

43

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi

41

44

- cheltuieli cu sponsorizarea

42

280

45

- alte cheltuieli, din care:* (2)

43

133.714

46

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

0

47

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice

45

0

48

Cheltuieli financiare -total, din care:

46

300.117

49

a) cheltuieli privind dobânzile

47

12.037

50

b) alte cheltuieli financiare

48

288.080

51

Cheltuieli extraordinare

49

0

52

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

1.388.922

53

IMPOZIT PE PROFIT

51

203.296

54

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,  din care

52

1.185.626

55

Rezerve legale

53

72.241

56

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

54

149.583

57

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

55

0

58

Constiluirea surselor proprii de finanţare, pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

56

0

59

Alte repartizări prevăzute de lege

57

0

60

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă

58

0

61

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor

naţionale, companiilor naţionale si societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

59

500.171

62

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

60

500.171

63

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

61

  553.729

64

Surse proprii

62

  351.447

65

Alocaţii de la buget

63

0

66

Credite bancare

64

69.079

67

- interne

65

69.079

68

- externe

66

0

69

Alte surse

67

133.202

70

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII,  din care:

66

553.728

71

Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului

69

451.702

72

Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii

70

102.026

73

- interne

71

97.788

74

- externe

72

4.238

75

REZERVE, din care:

73

72.241

76

Rezerve legale

74

72.241

77

Rezerve statutare

75

0

78

Alte rezerve

76

0

79

DATE DE FUNDAMENTARE

77

80

Venituri totale

78

8.319.555

81

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

6.930.633

82

Număr prognozat de personal la finele anului

80

17.852

83

Număr mediu personal total

81

18.884

84

Fond salarii, din oare:

82

600.375

85

a) - fond salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

83

595.016

86

b) - alte cheltuieli cu personalul

84

5.359

87

Câştigul mediu lunar pe salariat/lună

85

2.625,8

88

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd78/rd.81)- în preţuri curente

86

441

89

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) - în preţuri comparabile

87

441

90

Productivitatea muncii exprimată în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/pers.)

88

91

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd .16/rd1)*1000

89

833,1

92

Plăţi restante - total

90

93

- preţuri curente

91

369.985

94

- preţuri comparabile

92

369.985

95

Creanţe restante, total

93

96

- preţuri curente

94

1.150.843

97

- preţuri comparabile

95

1.150.843

ANEXA Nr. 4

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

SOCIETATEA COMERCIALĂ „ROMPLUMB" - S.A.

Sediul/Adresa: Baia Mare, Str. Gutinului nr. 9

Cod unic de înregistrare: RO 2206334

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE  ANUL   2008

                               - mii lei -

INDICATORI

Nr Rd

2008 Propuneri

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (rd.2 + 10+15)

1

68.842

1

Venituri din exploatare-total, din care:

2

68.592

a) producţia vândută

3

49.292

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete. din care:

5

17.500

- subvenţii, cf.preved. legale în vigoare

6

17.500

- transferuri, cf.preved. legale în vigoare

7

d) producţia imobilizată

8

e) alte venituri din exploatare, din care:

9

1.800

2

Venituri financiare- total din care:

10

250

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

d) alte venituri financiare

14

250

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49)

16

68.822

1

Cheltuieli de exploatare- total, din  care:

17

68.407

a) cheltuieli materiale

18

46.202

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)

19

5.264

c) cheltueili privind mărfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

11.449

- salarii

22

8.204

- contracte de mandat/contracte de performanţă

23

93

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:

24

2.871

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

25

2.338

- cheltuieli privind contribuţia de asig.pt.şomaj

26

82

- cheltuieli privind contribuţia la asig.soc.de sănătate

27

451

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

281

- cheltuieli sociale prevăzute la art.21 lit (c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modif.şi complet. ulterioare , din care:

29

- tichete de creşă (cf.art.3 din L. 193/2006)

30

- tichete cadou pt.cheltuieli sociale (cf art.2 din L.193/2006)

31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

281

- tichete de masă

33

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale

34

2.192

f) alte cheltuieli de expl., din care:

35

3.300

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:

36

1.680

- cheltuieli de protocol, din care:

37

1

- tichete cadou pt.protocol (cf.art.2 din L. 193/06)

38

- cheltuieli cu reclama şi publicitatea, din care:

39

46

- tichete cadou pt.cheltuieli cu reclama şi publicitatea (cf-.art.2 din L. 193/2006)

40

- tichete cadou pt.companii de marketing, studiul presei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L.193/2006)

41

- cheltuieili cu sponsorizarea

42

- alte cheltuieli. din care :

43

1620

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice

45

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

46

415

- cheltuieli privind dobânzile

47

- alte cheltuieli financiare

48

415

3

Cheltuieli extraordinare

49

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

20

IV

IMPOZIT PE PROFIT

51

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

1

Rezerve legale

53

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

54

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

55

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţaţe din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanele şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

56

5

Alte repartizări prevăzute de lege

57

6

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

58

7

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat alocat în cazul regiilor de stat sau local în cazul regiilor automone ori divedende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de sta

59

8

Profitul nerapartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 şi repartizarea la alte rezerve şi constituie sursa proprie pe finanţare

60

VI

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

61

5.800

1

Surse proprii

62

400

2

Alocaţii de la buget

63

5.400

3

Credite bancare

64

- interne

65

- externe

66

4

Alte surse

67

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

68

5.800

l

Cheltuilei aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

69

5.800

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

70

- interne

71

- externe

72

VIII

REZERVE, din care:

73

I

Rezerve legale

74

2

Rezerve statutare

75

3

Alte rezerve

76

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

77

l

Venituri totale

78

68.842

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

68.822

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

80

685

4

Nr. mediu de salariaţi- total

81

685

5

Fond de salarii, din care:

82

8.204

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă

83

8.165

b) alte cheltuieli cu personalul

84

39

6

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/personaă)

85

993,4

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd.78/81 -în preţuri curente)

86

100,5

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu lei/persoană (rd.78/81 -în preţuri comparabile)

87

100,5

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

88

10

Cheltuilei totale la 1000 lei venituri totale (cheltuilei totale/venituri totale) x 1000 = rd.16/rd.1)x 1000

89

999

11

Plăţi restante

90

5000

- preţuri curente

91

5000

- preţuri comparabile

92

12

Creanţe restante

93

4000

- preţuri curente

94

4000

-preţuri comparabile

95

NOTĂ:

Rd. 22 „salarii" = fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă + indemnizaţiile AGA, CA si cenzori + alte drepturi băneşti asimilate salariilor, potrivit reglementărilor în vigoare.

Rd. 22. = Rd. 82

Rd. 84 = indemnizaţiile AGA, CA, cenzorilor şi alte drepturi băneşti asimilate salariilor, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

ANEXA Nr. 5

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

COMPANIA NAŢIONALA „ROMARM" - S.A. -APARAT CENTRAL

Bd. Timişoara nr. 5B, sectorul 6, Bucureşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE  ANUL   2008

                                - mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

2008 Propuneri

0

1

2

3

4

1.

VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)

1

93.468,83

1.

Venituri din exploatare-total, din care:

(rd.2=rd.3+rd.4+rd.5+rd.8+rd.9)

2

90.218,83

a) producţia vândută

3

2.500,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

53.400,00

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete. din care:

5

- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare

6

- transferuri, cf.preved.legale în vigoare

7

d) producţia imobilizată

8

e)alte venituri din exploatare, din care (rd.9=rd.9a+rd.9b):

9

34.318,83

- venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri aferente aparatului central

9a

55,96

- alte venituri

9b

34.262,87

Venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri pe total companie, din care:

9c

27.980,80

e) -venituri din subvenţii de expl, af. altor venituri aferente filialelor din structură

9d

27.924,84

2

Venituri financiare-total, din care:

10

3.250,00

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

450,00

d)alte venituri financiare

14

2,800,00

3

Venituri extraordinare

15

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+ rd.46+ rd.49)

16

93.468,83

1.

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

90.418,83

a)cheltuieli materiale

18

11.000,00

b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

300,00

c)cheltuieli privind mărfurile

20

50.463,00

d)cheltuieli cu personalul, din care:

21

4.403,02

-salarii

22

2.896,25

- contracte de mandat/contracte de performanţă

23

250,00

-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:

24

815,52

- chelt. privind contribuţia la asig. Sociale (19,5%)

25

613,52

- chelt. privind contribuţia de asig. pt. şomaj (1%)

26

28,96

- chelt. privind contrib. la asig. sociale de sănătate (5,5%)

27

173,04

-alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

441,24

- cheltuieli sociale prevăzute de art.21, alin.3, lit.c) din legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, din care:

29

62,92

- tichete de creşă(cf.art3 din Legea nr. 193/2006)

30

- tihete cadou (cf.art.2 din Legea nr 193/2006)

31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din

32

58,32

-tichete de masă

33

320,00

e)ajustari de valori privind imobilizările corporale şi necorporale

34

550,00

f)alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

23.702,81

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:

36

100,00

-cheltuieli de protocol, din care:

37

INDICATORI

Nr. rd.

2008 Propuneri

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art. 2 din Legea nr. 193/2006)

38

-cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

39

100.00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art.2 din Legea nr. 193/2006)

40

10,00

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing. studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art.2 din Legea nr. 193/2006)

41

10,00

-cheltuieli cu sponsorizarea

42

-alte cheltuieli, din care:

43

23.602,81

-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor

44

-redevenţa din concesionarea bunurilor publice

45

- subvenţii conform O.U.G. 95/2002

45a

55,96

2.

Cheltuieli financiare-total, din care:

46

3.050,00

-cheltuieli privind dobânzile

47

150,00

-alte cheltuieli financiare

48

2.900,00

3

Cheltuieli extraordinare

49

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

0,00

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

51

0,00

VII.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

0,00

1.

Rezerve legale

53

0,00

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

54

3.

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

55

4.

Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt .constitui rea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

56

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

57

6.

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiului financiar de referinţă

58

7

Minim 50% vărsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

59

8

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

60

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: (rd.61=rd.62+rd.63b)

61

1.000,00

1.

Surse proprii

62

100,00

2.

Alocaţii de la buget aferente aparatului central

63

900,00

3.

Credite bancare

64

- interne

65

- externe

66

4.

Alte surse

67

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

68

1.000,00

1.

Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

69

1.000,00

Alocaţii de la buget pe total companie, din care:

69a

10.000,00

Alocaţii de la buget aferente filialelor din structură

69b

9.100,00

2.

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

70

- interne

71

- externe

72

INDICATORI

Nr. rd.

2008 Propuneri

X

REZERVE, din care:

73

0,00

1.

Rezerve legale

74

0,00

2

Rezerve statutare

75

3.

Alte rezerve

76

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

77

1.

Venituri totale

78

93.412,87

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

93.412,87

4

Număr mediu de salariaţi în activitate

81

85

Număr mediu de salariaţi în nucleu pe total companie, din care:(rd.81a=rd.81b+rd.81c)

81a

1.500

Număr mediu de salariaţi în nucleu af. Aparatului central

81b

3

Număr mediu de salariaţi în nucleu af. Filialelor din structura companiei

81c

1.497

5.

Fond de salarii, din care:

82

2.896,25

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată

83

2.646,25

b) alte cheltuieli cu personalul

84

250,00

6.

Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)

85

2.594,36

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.78/rd.81) - în preţuri curente

86

1.098,97

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preturi comparabile

87

1.098,97

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/ venituri totalex1000) (rd.79/rd.78)

89

1.000,00

11

Plaţi restante -total

90

- preţuri curente

91

0,00

- preţuri comparabile(rd.95x indicele de creştere a

preturilor prognozate

92

0,00

12

Creanţe restante - total

93

0,00

- preturi curente

94

0,00

- preţuri comparabile(rd.98x indicele de creştere a preţurilor prognozate)

95

0,00

ANEXA Nr. 6

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

SOCIETATEA COMERCIALĂ UZINA MECANICĂ ORAŞTIE - S.A.

C.I.F. RO 15657042

J20/918/2003

Str. N. Titulescu nr. 60

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE  ANUL   2008

                               - mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri BVC 2008

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)

1

3.700,00

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

3.580,00

a) producţia vândută

3

1.005,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

25,00

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

0,00

subvenţii, cf.preved legale în vigoare

6

0,00

transferuri, cf.preved legale în vigoare

7

0,00

d) producţia imobilizată

8

150,00

e) alte venituri din exploatare,  din care:

9

2.400,00

2

Venituri financiare -total, din care:

10

120,00

a) venituri din interese de participare

11

0,00

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate

12

0,00

c) venituri din dobânzi

13

20,00

d) alte venituri financiare

14

100,00

3

Venituri extraordinare

15

0,00

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+42+45)

16

3.700,00

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

3.615,00

a) cheltuieli materiale

18

574,00

b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apă)

19

550,00

c) cheltuieli privind mărfurile

20

30,00

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

770,76

-salarii

22

439,94

-contracte de mandat/contracte de performanţă

23

59,40

-cheltuieli cu asigurările şi protecţie socială.din care

24

120,19

- cheltuieli privind contribuţia ta asigurări sociale

25

87,56

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj

26

5,17

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri BVC 2008

0

1

2

3

4

-cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

27

27,46

-alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

151,23

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet, ulterioare, din care:

29

8,80

-tichete de creşă (cf art 3 din Legea nr. 193/2006

30

56,43

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale(cf art 2 din Legea nr 193/2006)

31

43,00

-fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

0,00

-tichete de masă

33

43,00

e) ajustarea valorii mobilizărilor corporale şi necorporale

34

60,00

f) alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

1.630,24

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:

36

16,00

- cheltuieli de protocol, din care:

37

2,00

-tichete cadou pentru protocol (cf.  art 2 din Legea nr 193/2006)

38

0,00

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:

39

14,00

-tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi pub!icitate(cf art.2 din Legea nr 193/2006

40

7,00

-tichete cadou pentru companii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi(cf art.2 din Legea nr. 193/2006)

41

7,00

- cheltuieli cu sponsorizarea

42

0.00

- alte cheltuieli, din care:

43

1.614,24

- taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

0,00

- redevenţă din concesionarea bunurilor publice

45

0,00

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

46

85,00

- cheltuieli privind dobânzile

47

60,00

- alte cheltuieli financiare

48

25,00

3

Cheltuieli extraordinare

49

0,00

III

REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)

50

0,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

51

0,00

V

PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

0,00

1

Rezerve legale

53

0,00

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

54

0,00

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri BVC 2008

0

1

2

3

4

3

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

55

0,00

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi alte costuri aferente acestor împrumuturi externe

56

0,00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

57

0,00

6

Participarea salariaţiilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă

58

0,00

7

Minim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

59

0,00

8

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

60

0,00

VI.

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

61

60,00

1

Surse proprii

62

60,00

2

Alocaţii de la buget

63

0,00

3

Credite bancare

64

0,00

- interne

65

0,00

- externe

66

0,00

4

Alte surse

67

0,00

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

68

60,00

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor in curs la finele anului

69

60,00

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

70

0,00

- interne

71

0,00

- externe

72

0,00

X.

REZERVE, din care:

73

0,00

1

Rezerve legale

74

0,00

2

Rezerve statutare

75

0,00

3

Alte rezerve

76

0,00

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

77

0,00

1

Venituri totale

78

3.700,00

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

3.700,00

3

Nr prognozat de personal la finele anului

80

22,00

4

Nr. mediu de salariaţi total in activitate

81

22,00

-Număr personal cont O.U.G 95/2002

81 a

0,00

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri BVC 2008

0

1

2

3

4

5

Fond de salarii, din care:

82

439,94

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

83

353,81

b) alte cheltuieli cu personalul

84

86,13

6

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

85

1 404,01

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu

( mii lei/persoană)(rd 78/ 81)-în preturi curente

86

168,18

8

Productivitatea lunară muncii pe total personal mediu{ mii lei/persoană)(rd 78/81)-în preţuri comparabile

87

168,18

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu ( unităţi fizice/persoană)

88

0,00

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

[( cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]=

(rd 16/rd 1)x1000

89

1.000,00

11

Plaţi restante -total

90

142.500,00

- preturi curente

91

142.500,00

- preţuri comparabile

92

142.500,00

12

Creanţe restante - total

93

1.852,00

- preţuri curente

94

1.852,00

- preţuri comparabile

95

1.852,00

NOTĂ:

Rd. 22 „salarii" = fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă + indemnizaţiile AGA, CA şi cenzori + alte drepturi băneşti asimilate salariilor, potrivit reglementărilor în vigoare.

Rd. 22. = Rd. 82

Rd. 84 = indemnizaţiile AGA, CA, cenzorilor şi alte drepturi băneşti asimilate salariilor, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

ANEXA Nr. 7

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

SOCIETATEA COMERCIALĂ „ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA" - S.A.

Str. Portului nr. 1, Mangalia, judeţul Constanţa

BUGETUL DE VENITURI  ŞI CHELTUIELI  PE  ANUL   2008

                   - mii lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

Propunere buget 2008

1

2

3

4

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

7,606,50

Venituri din exploatare-total, din care :

2

7.538,50

a) producţia vândută

3

7.430,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

51,50

c) venituri din subvenţii de exploat.aferente CA, din care:

5

-subvenţii cf.prevederi legale în vigoare

6

-transferuri cf.prevederi legale în vigoare

7

d) producţia imobilizată

8

e) alte venituri din exploatare

9

57,00

Venituri financiare-total, din care:

10

68,00

ajvenituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiţii şi imprumuturi

care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

11,00

d) alte venituri financiare

14

57,00

3. Venituri extraordinare

15

CHELTUIELI TOTALE , din care :

16

7.303,57

Cheltuieli de exploatare- total, din care :

17

7.152,07

a) cheltuieli materiale,din care:

18

1.155,00

b) alte cheltuieli externe (energie şi apă)

19

549,00

c) cheltuieli privind mărfurile

20

12,00

d) cheltuieli cu personalul, din care;

21

2.800,73

- salarii

22

2.130,70

- contracte de mandat/de performanta

23

57,30

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia sociala,din care;

24

568,88

- ch. privind contibuţii la asigurări sociale

25

426,66

- ch. privind contrib de asigurări pt.somaj

26

21,88

- ch.privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate, conform Legii nr. 145/1997

27

120,34

- alte cheltuieli cu personalul ,din care :

28

43,85

- ch.sociale prevăzute de art.21 lit.c) din Lg. 571/2003, din care

29