Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1567 din 18 decembrie 2003

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 31 din 14 ianuarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. II din Ordonanta Guvernului nr. 73/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 468/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prezenta hotarare se aplica incepand cu luna ianuarie 2004.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul comunicatiilor
                         si tehnologiei informatiei,
                         Dan Nica

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                             NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezentele norme metodologice asigura cadrul tehnic si organizatoric specific, precum si metodologia unitara necesare organizarii si desfasurarii achizitiilor publice prin mijloace electronice.
    (2) Prezentele norme metodologice se aplica operatorului sistemului electronic de achizitii publice, autoritatilor contractante expres prevazute in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autoritatilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice si produsele care urmeaza sa fie achizitionate prin procedura de licitatie electronica, cu completarile ulterioare, precum si furnizorilor, executantilor sau prestatorilor care doresc sa se inscrie, respectiv deja inscrisi, in sistemul electronic de achizitii publice.

    CAP. 2
    Inregistrarea si reinnoirea inregistrarii in sistemul electronic de achizitii publice

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale

    Art. 2
    Conditiile, procedurile si tarifele inregistrarii si reinnoirii certificatului care atesta inregistrarea in sistemul electronic de achizitii publice au la baza principiile liberei concurente, eficientei utilizarii fondurilor publice, tratamentului egal, confidentialitatii, transparentei si celeritatii desfasurarii procedurilor electronice pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 468/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta Guvernului nr. 20/2002.
    Art. 3
    (1) Procedurile de inregistrare si reinnoire a inregistrarii in sistemul electronic de achizitii publice se efectueaza ori de cate ori acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, prin utilizarea unei proceduri electronice.
    (2) In cazul in care procedurile de inregistrare si reinnoire a inregistrarii in sistemul electronic de achizitii publice nu se pot realiza prin utilizarea unei proceduri electronice, acestea se efectueaza la sediul operatorului sistemului electronic de achizitii publice.
    (3) Operatorul sistemului electronic are obligatia de a publica in sistemul electronic de achizitii publice conditiile, procedurile si tarifele inregistrarii si reinnoirii certificatului care atesta inregistrarea in sistemul electronic de achizitii publice atat pentru autoritati contractante, cat si pentru diferitele categorii de furnizori/executanti/prestatori.

    SECTIUNEA a 2-a
    Conditiile, procedura si tariful inregistrarii in sistemul electronic de achizitii publice

    Art. 4
    (1) Toate autoritatile contractante care au obligatia de a efectua achizitii publice prin mijloace electronice vor solicita inregistrarea in sistemul electronic de achizitii publice.
    (2) Autoritatile contractante au obligatia de a furniza operatorului sistemului electronic de achizitii publice toate datele si informatiile privind modificarile regimului lor juridic ce au efecte asupra modului sau de participare la achizitiile publice prin mijloace electronice.
    Art. 5
    Procedura de inregistrare a autoritatilor contractante cuprinde urmatoarele etape obligatorii:
    a) completarea on-line a formularului de inregistrare;
    b) cerere adresata operatorului sistemului, insotita de documentele obligatorii pentru inregistrarea in sistemul electronic de achizitii publice;
    c) semnarea unui angajament de confidentialitate;
    d) emiterea certificatului digital si a instructiunilor de utilizare.
    Art. 6
    (1) Inregistrarea in sistemul electronic de achizitii publice a furnizorilor, executantilor sau prestatorilor trebuie sa fie intemeiata in mod obligatoriu pe atestarea de catre oficiul registrului comertului si/sau orice alte organe competente legal, dupa caz, a datelor si informatiilor referitoare la regimul juridic al acestora, solicitate de operatorul sistemului electronic de achizitii publice.
    (2) Sucursalele, agentiile si celelalte sedii secundare fara personalitate juridica ale unui furnizor/executant/prestator nu se pot inregistra in sistemul electronic de achizitii publice decat in numele si pe seama persoanei juridice de care apartin.
    (3) Datele si informatiile prevazute la alin. (1) se vor referi, dupa caz, cel putin la urmatoarele aspecte:
    a) atributele de identificare legale;
    b) durata de functionare;
    c) obiectul principal si secundar de activitate;
    d) valoarea si structura capitalului social;
    e) reprezentantii legali;
    f) existenta de mentiuni referitoare la declansarea procedurii de reorganizare judiciara sau faliment, conform Legii nr. 64/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, lichidare judiciara voluntara conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau orice alta procedura legala similara;
    g) solicitari de modificari ale actelor constitutive nesolutionate pana la data atestarii.
    (4) Inregistrarea in sistemul electronic de achizitii publice nu poate fi efectuata decat in interiorul termenului de valabilitate a documentului atestator prevazut la alin. (1).
    (5) In cazul persoanelor juridice straine, inregistrarea in sistemul electronic de achizitii publice trebuie sa fie intemeiata in mod obligatoriu pe copia actului de inmatriculare, insotita doar de traducerea in limba romana, legalizata.
    Art. 7
    Inregistrarea in sistemul electronic de achizitii publice va fi refuzata oricarui furnizor/executant/prestator care:
    a) este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt administrate de un judecator-sindic sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
    b) nu respecta conditiile si procedura de inregistrare prevazute la art. 8;
    c) alte cazuri prevazute de lege.
    Art. 8
    Procedura de inregistrare a furnizorilor/prestatorilor/executantilor cuprinde urmatoarele etape obligatorii:
    a) completarea on-line a formularului de inregistrare;
    b) cerere adresata operatorului sistemului, insotita de documentele obligatorii pentru inregistrarea in sistemul electronic de achizitii publice;
    c) semnarea unui angajament de confidentialitate;
    d) plata tarifului de inregistrare;
    e) constituirea garantiei de buna conduita in sistem;
    f) emiterea certificatului digital si a instructiunilor de utilizare.
    Art. 9
    (1) Orice furnizor, executant sau prestator care solicita inregistrarea in sistemul electronic de achizitii publice trebuie sa plateasca un tarif de inregistrare al carui cuantum este stabilit in lei de operatorul sistemului electronic de achizitii publice.
    (2) Cuantumul tarifului prevazut la alin. (1) nu poate depasi nivelul costurilor administrative ale operatiunii in cauza.
    (3) Tariful prevazut la alin. (1) se face venit la bugetul operatorului sistemului electronic de achizitii publice.
    Art. 10
    Autoritatile contractante nu au obligatia de a plati tariful de inregistrare.

    SECTIUNEA a 3-a
    Conditiile, procedura si tariful reinnoirii certificatului care atesta inregistrarea in sistemul electronic de achizitii publice

    Art. 11
    (1) Certificatul care atesta inregistrarea in sistemul electronic de achizitii publice este valabil pe o perioada de un an de la data emiterii acestuia, atat in cazul autoritatilor contractante, cat si al furnizorilor, executantilor sau prestatorilor.
    (2) Certificatul care atesta inregistrarea in sistemul electronic de achizitii publice se reinnoieste anual, pe baza procedurii stabilite de operatorul sistemului electronic de achizitii publice.
    Art. 12
    Toate autoritatile contractante inregistrate in sistemul electronic de achizitii publice, care au obligatia de a efectua achizitii publice prin mijloace electronice conform actelor normative in vigoare la data implinirii termenului prevazut la art. 11, au obligatia de a solicita reinnoirea certificatului care atesta inregistrarea.
    Art. 13
    Reinnoirea certificatului care atesta inregistrarea in sistemul electronic de achizitii publice a furnizorilor, executantilor sau prestatorilor va fi intemeiata pe o cerere scrisa insotita de acte constatatoare de natura celor prevazute, dupa caz, de art. 6 alin. (1) sau (5).
    Art. 14
    Reinnoirea certificatului care atesta inregistrarea in sistemul electronic de achizitii publice va fi refuzata oricarui furnizor, executant sau prestator care:
    a) este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt administrate de un judecator-sindic sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
    b) incalca normele si procedurile de utilizare si securitate ale sistemului electronic de achizitii publice, stabilite de operatorul acestuia;
    c) este suspendat din sistemul electronic de achizitii publice;
    d) nu respecta conditiile si procedura de reinnoire stabilite de operatorul sistemului electronic de achizitii publice;
    e) nu achita tariful de reinnoire a certificatului care atesta inregistrarea in sistemul electronic de achizitii publice;
    f) alte cazuri prevazute de lege.
    Art. 15
    Reinnoirea certificatului care atesta inregistrarea in sistemul electronic de achizitii publice nu poate fi efectuata decat in interiorul termenului de valabilitate a documentelor prevazute la art. 13.
    Art. 16
    (1) Orice furnizor, executant sau prestator care solicita reinnoirea certificatului care atesta inregistrarea in sistemul electronic de achizitii publice trebuie sa plateasca un tarif de reinnoire al carui cuantum este stabilit in lei de operatorul sistemului electronic de achizitii publice.
    (2) Cuantumul tarifului prevazut la alin. (1) nu poate depasi nivelul costurilor administrative ale operatiunii in cauza.
    (3) Tariful prevazut la alin. (1) se face venit la bugetul operatorului sistemului electronic de achizitii publice.
    (4) Autoritatile contractante nu au obligatia de a plati tariful de reinnoire.
    Art. 17
    Conditiile, procedurile si tarifele inregistrarii si reinnoirii certificatului care atesta inregistrarea in sistemul electronic de achizitii publice se stabilesc si se actualizeaza periodic de catre operatorul sistemului electronic de achizitii publice in functie de evolutia cadrului legislativ si tehnic-operational specific domeniului achizitiilor publice prin mijloace electronice, precum si de cerintele de securitate adecvate ale sistemului electronic de achizitii publice.

    CAP. 3
    Suspendarea din sistemul electronic de achizitii publice

    Art. 18
    Suspendarea dreptului unui furnizor, executant sau prestator de a participa la proceduri de achizitii publice prin sistemul electronic de achizitii publice se aplica in urmatoarele cazuri:
    a) furnizorul/executantul/prestatorul este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt administrate de un judecator-sindic sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
    b) furnizorul/executantul/prestatorul incalca normele si procedurile de utilizare si securitate ale sistemului electronic de achizitii publice, stabilite de operatorul acestuia, inclusiv neprelungirea valabilitatii garantiei de buna conduita in sistemul electronic de achizitii publice;
    c) existenta unei hotarari judecatoresti, definitiva si irevocabila, pronuntata impotriva furnizorului/executantului/prestatorului in litigii cu o autoritate contractanta care decurg din aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2002;
    d) furnizorul/executantul/prestatorul declarat castigator refuza in mod nejustificat sa incheie contractul de achizitie publica ca urmare a organizarii unei proceduri de achizitie publica prin mijloace electronice;
    e) alte cazuri prevazute de lege.
    Art. 19
    (1) In cazul de suspendare prevazut la art. 18 lit. a), dreptul de a solicita suspendarea unui furnizor/executant/prestator din sistemul electronic de achizitii publice apartine oricarei autoritati contractante si operatorului sistemului electronic de achizitii publice.
    (2) In cazul de suspendare prevazut la art. 18 lit. a), cererea autoritatii contractante de suspendare din sistemul electronic de achizitii publice va fi formulata in scris si, ori de cate ori este posibil, in format electronic si va fi insotita in mod obligatoriu de inscrisul constatator emis de oficiul registrului comertului si/sau orice alte organe competente legal, dupa caz, care atesta existenta legala a acestor cazuri de suspendare.
    (3) Suspendarea dreptului furnizorului/executantului/prestatorului de a participa la achizitii publice prin mijloace electronice opereaza pana la incetarea legala a efectelor cazurilor prevazute la art. 18 lit. a) si reluarea activitatii comerciale sau civile a furnizorului/executantului/prestatorului.
    (4) Operatorul sistemului electronic de achizitii publice are obligatia de a emite decizia de suspendare a unui furnizor/prestator/executant in termen de 2 zile lucratoare de la primirea documentelor prevazute la alin. (2) sau constatarea de catre operatorul sistemului electronic de achizitii publice, prin mijloacele legale specifice, a cazului de suspendare prevazut la art. 18 lit. a).
    (5) Decizia de suspendare se publica in sistemul electronic de achizitii publice.
    Art. 20
    (1) In cazul de suspendare prevazut la art. 18 lit. b), cu exceptia neprelungirii valabilitatii garantiei de buna conduita in sistemul electronic de achizitii publice, operatorul sistemului electronic de achizitii publice va decide asupra duratei suspendarii din sistemul electronic, in functie de efectele incalcarii normelor si procedurilor de utilizare si securitate asupra bunei functionari a sistemului electronic si in limita termenului prevazut de art. 64 din Ordonanta Guvernului nr. 20/2002.
    (2) Operatorul sistemului electronic de achizitii publice are obligatia de a emite decizia de suspendare a unui furnizor/prestator/executant in termen de 2 zile lucratoare de la constatarea incalcarii normelor si procedurilor de utilizare si securitate ale sistemului electronic de achizitii publice.
    (3) Decizia de suspendare se publica in sistemul electronic de achizitii publice.
    Art. 21
    (1) Expirarea valabilitatii constituirii garantiei de buna conduita a unui furnizor/prestator/executant atrage, de drept, suspendarea acestuia din sistemul electronic de achizitii publice.
    (2) In conditiile alin. (1), suspendarea dreptului furnizorului/executantului/prestatorului de a participa la achizitii publice prin mijloace electronice opereaza pana la reconstituirea valabila a garantiei de buna conduita, conform prevederilor cap. IV.
    (3) Operatorul sistemului electronic de achizitii publice are obligatia de a emite decizia de suspendare in prima zi lucratoare ulterioara expirarii garantiei de buna conduita.
    (4) Decizia de suspendare se publica in sistemul electronic de achizitii publice.
    Art. 22
    In cazul de suspendare prevazut la art. 18 lit. c) si d), dreptul de a solicita suspendarea unui furnizor/executant/prestator din sistemul electronic de achizitii publice apartine exclusiv autoritatii contractante organizatoare a procedurii de achizitie publica.
    Art. 23
    (1) In cazul de suspendare prevazut la art. 18 lit. c), cererea de suspendare din sistemul electronic de achizitii publice va fi formulata in scris si, ori de cate ori este posibil, in format electronic si va fi insotita in mod obligatoriu de copia hotararii judecatoresti cu mentiunea definitiva si irevocabila, eliberata de instantele judecatoresti competente.
    (2) In conditiile alin. (1), suspendarea dreptului furnizorului/executantului/prestatorului de a participa la achizitii publice prin mijloace electronice opereaza pe termen de un an de la data publicarii in sistemul electronic de achizitii publice a copiei hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.
    (3) Operatorul sistemului electronic de achizitii publice are obligatia de a emite decizia de suspendare in termen de 2 zile lucratoare de la primirea documentelor prevazute la alin. (2).
    (4) Decizia de suspendare si copia hotararii judecatoresti cu mentiunea definitiva si irevocabila se publica in sistemul electronic de achizitii publice.
    Art. 24
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a notifica in scris si, ori de cate ori este posibil, in format electronic furnizorului/prestatorului/executantului obligativitatea incheierii contractului de achizitie publica cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de expirarea termenului de valabilitate a ofertei.
    (2) Nerespectarea termenului prevazut la alin. (1) atrage decaderea autoritatii contractante din dreptul de a mai solicita operatorului sistemului electronic de achizitii publice suspendarea din sistemul electronic de achizitii publice in cadrul procedurii speciale prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 20/2002.
    (3) Nerespectarea termenului prevazut la alin. (1) nu aduce atingere dreptului autoritatii contractante de a se adresa instantelor de judecata impotriva furnizorului/prestatorului/executantului, conform prevederilor dreptului comun in materie.
    Art. 25
    (1) In cazul in care refuza incheierea contractului de achizitie publica, furnizorul/prestatorul/executantul are obligatia de a comunica in scris si, ori de cate ori este posibil, in format electronic autoritatii contractante motivarea refuzului sau in termen de 3 zile lucratoare de la primirea notificarii prevazute la art. 24 alin. (1).
    (2) Nerespectarea termenului prevazut la alin. (1) atrage decaderea furnizorului/prestatorului/executantului din dreptul de a mai contesta decizia de suspendare din sistemul electronic de achizitii publice, in cadrul procedurii speciale prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 20/2002.
    (3) Nerespectarea termenului prevazut la alin. (1) nu aduce atingere dreptului furnizorului/prestatorului/executantului de a se adresa instantelor de judecata impotriva autoritatii contractante, conform prevederilor cap. V din Ordonanta Guvernului nr. 20/2002.
    Art. 26
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a analiza motivele invocate de furnizor/prestator/executant prin refuzul prevazut la art. 25 alin. (1), in termen de 2 zile lucratoare de la primirea acestuia.
    (2) Autoritatea contractanta are obligatia de a comunica furnizorului/executantului/prestatorului decizia sa privind solutionarea refuzului prevazut la art. 25 alin. (1), indiferent de modul de solutionare.
    (3) Nerespectarea termenului prevazut la alin. (1) atrage decaderea autoritatii contractante din dreptul de a mai solicita operatorului sistemului electronic de achizitii publice suspendarea din sistemul electronic de achizitii publice in cadrul procedurii speciale prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 20/2002.
    (4) Nerespectarea termenului prevazut la alin. (1) nu aduce atingere dreptului autoritatii contractante de a se adresa instantelor de judecata, conform prevederilor dreptului comun in materie.
    Art. 27
    Cererea autoritatii contractante de suspendare din sistemul electronic de achizitii publice a unui furnizor/prestator/executant va fi formulata in scris si, ori de cate ori este posibil, in format electronic, fiind insotita in mod obligatoriu de urmatoarele documente:
    a) notificarea prevazuta la art. 24 alin. (1);
    b) refuzul furnizorului/executantului/prestatorului prevazut la art. 25 alin. (1);
    c) decizia sa motivata, care atesta caracterul nejustificat al refuzului furnizorului/prestatorului/executantului de a incheia contractul de achizitie publica, prevazuta la art. 26 alin. (2).
    Art. 28
    In intelesul art. 64 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 20/2002, documentele prevazute la art. 27 din prezentele norme metodologice reprezinta mijloacele probante care atesta in mod obiectiv caracterul nejustificat al refuzului unui furnizor/prestator/executant de a incheia un contract de achizitie publica.
    Art. 29
    (1) Ca urmare a cererii prevazute la art. 27, operatorul sistemului electronic de achizitii publice are obligatia de a emite decizia de suspendare a unui furnizor/prestator/executant in termen de 2 zile lucratoare de la primirea acesteia.
    (2) Decizia de suspendare se publica in sistemul electronic de achizitii publice.
    (3) Suspendarea dreptului furnizorului/executantului/prestatorului de a participa la achizitii publice prin mijloace electronice opereaza pe termen de un an de la data publicarii in sistemul electronic de achizitii publice a deciziei de suspendare.
    Art. 30
    Suspendarea din sistemul electronic de achizitii publice are ca efect interzicerea dreptului oricarui furnizor/executant/prestator, inclusiv al sucursalelor si sediilor sale secundare, de a participa la achizitii publice prin mijloace electronice.
    Art. 31
    Ulterior suspendarii din sistemul electronic de achizitii publice, reluarea participarii de catre un furnizor/executant/prestator trebuie sa fie intemeiata in mod obligatoriu pe atestarea de catre oficiul registrului comertului si/sau orice alte organe competente legal, dupa caz, a datelor si informatiilor referitoare la regimul juridic al acestora, solicitate de operatorul sistemului electronic si, dupa caz, pe reconstituirea garantiei de buna conduita in sistem.

    CAP. 4
    Garantia de buna conduita in sistemul electronic de achizitii publice

    Art. 32
    (1) In vederea protejarii sistemului electronic de achizitii publice de orice incalcare a normelor si procedurilor de utilizare si securitate ale sistemului electronic, orice furnizor, executant sau prestator are obligatia de a constitui o garantie de buna conduita in sistemul electronic de achizitii publice.
    (2) Orice furnizor, executant sau prestator are obligatia de a avea constituita garantie de buna conduita in sistemul electronic de achizitii publice pe intreaga perioada in care este inregistrat in sistemul electronic de achizitii publice.
    (3) Cuantumul garantiei de buna conduita va fi stabilit in lei de operatorul sistemului electronic de achizitii publice, in functie de necesitatile de dezvoltare, operare si administrare ale sistemului electronic de achizitii publice si cerintele de securitate adecvate ale acestuia.
    Art. 33
    (1) Garantia de buna conduita se poate constitui in urmatoarele forme:
    a) scrisoare de garantie bancara in favoarea operatorului sistemului electronic de achizitii publice, conform modelului prezentat in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice;
    b) ordin de plata in favoarea operatorului sistemului electronic de achizitii publice.
    (2) Scrisoarea de garantie bancara poate sa fie emisa de o societate bancara romana sau de o societate bancara straina care are relatii de corespondent cu o societate bancara romana.
    (3) Plata garantiei de buna conduita prin ordin de plata se va face in contul special al operatorului sistemului electronic de achizitii publice deschis la Trezoreria Statului exclusiv in acest scop.
    Art. 34
    Neconstituirea sau expirarea valabilitatii garantiei de buna conduita atrage, dupa caz, neinregistrarea in sistemul electronic de achizitii publice, nereinnoirea certificatului care atesta inregistrarea in sistemul electronic de achizitii publice sau suspendarea de drept din sistemul electronic de achizitii publice.
    Art. 35
    (1) Incalcarea de catre un furnizor/executant/prestator a normelor si procedurilor de utilizare si securitate ale sistemului electronic de achizitii publice atrage, alaturi de suspendarea acestuia din sistemul electronic de achizitii publice in conditiile art. 18 lit. b), si executarea garantiei de buna conduita.
    (2) Operatorul sistemului electronic de achizitii publice are obligatia de a emite decizia de suspendare prevazuta la art. 18 lit. b) cu mentiunea expresa a executarii garantiei de buna conduita.
    (3) Garantiile de buna conduita executate conform prevederilor prezentului capitol se fac venit la bugetul operatorului sistemului electronic de achizitii publice.
    (4) Executarea garantiei de buna conduita nu aduce atingere dreptului operatorului sistemului electronic de achizitii publice de a actiona in instanta furnizorul/prestatorul/executantul vinovat, pentru recuperarea intregului prejudiciu cauzat prin incalcarea normelor si procedurilor de utilizare si securitate ale sistemului electronic de achizitii publice.
    Art. 36
    Ulterior suspendarii din sistemul electronic de achizitii publice ca urmare a incalcarii normelor si procedurilor de utilizare si securitate ale sistemului electronic, orice furnizor/executant/prestator care doreste sa reia participarea la proceduri de achizitii publice prin sistemul electronic are obligatia de a constitui o noua garantie de buna conduita.
    Art. 37
    (1) Orice furnizor/executant/prestator are dreptul de a renunta la participarea in sistemul electronic de achizitii publice, cu exceptia cazului in care se afla in stare de suspendare conform prevederilor art. 18.
    (2) Orice furnizor/executant/prestator care are dreptul de a renunta la participarea in sistemul electronic de achizitii publice, in conditiile alin. (1), beneficiaza de restituirea garantiei de buna conduita in cuantumul fix in care a fost depusa.
    (3) Restituirea garantiei de buna conduita se va face pe baza cererii formulate in scris si, ori de cate ori este posibil, in format electronic a furnizorului/executantului/prestatorului, prin care renunta la dreptul de a mai participa la achizitii publice prin mijloace electronice.
    (4) Operatorul sistemului electronic de achizitii publice are obligatia de a restitui garantia de buna conduita in termen de 10 zile lucratoare de la primirea cererii prevazute la alin. (3), dupa analiza modului de respectare a normelor si procedurilor de utilizare si securitate ale sistemului electronic de achizitii publice de catre furnizor/executant/prestator pe parcursul participarii sale la proceduri de achizitie publica prin mijloace electronice.
    (5) Operatorul sistemului electronic de achizitii publice are obligatia de a lua toate masurile tehnice necesare interzicerii posibilitatii furnizorului/executantului/prestatorului de a participa la achizitiile publice prin mijloace electronice in termen de 2 zile lucratoare de la primirea cererii prevazute la alin. (3).
    Art. 38
    (1) Renuntarea unui furnizor/executant/prestator la dreptul sau de a participa la achizitii publice prin mijloace electronice produce efecte incepand cu data expirarii termenului prevazut la art. 37 alin. (5).
    (2) Renuntarea unui furnizor/executant/prestator la dreptul sau de a participa la achizitii publice prin mijloace electronice nu are nici un efect asupra obligatiilor sale asumate anterior renuntarii sale.
    (3) Un furnizor/executant/prestator care a renuntat la dreptul de a participa la achizitii publice derulate in sistemul electronic nu are dreptul de a se mai inregistra in sistemul electronic de achizitii publice timp de 2 ani de la data primei sale renuntari.

    CAP. 5
    Garantia de participare si garantia de buna executie

    Art. 39
    (1) Garantia de participare se constituie de catre un furnizor/prestator/executant in scopul de a proteja drepturile autoritatii contractante fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al acestuia, pe intreaga perioada dintre incheierea licitatiei electronice si pana la incheierea contractului de achizitie publica.
    (2) Pentru contractele de achizitie publica a caror valoare estimata, fara taxa pe valoarea adaugata, depaseste 2.000 euro, garantia de participare se va constitui in mod obligatoriu.
    Art. 40
    (1) Anuntul de participare si documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei trebuie sa contina in mod obligatoriu cerintele privind cuantumul garantiei de participare si perioada de valabilitate a acesteia.
    (2) Garantia de participare se stabileste in suma fixa, intr-un cuantum care se va incadra de regula intre 1% si 2% din valoarea estimata a contractului de achizitie publica si care in nici un caz nu va fi mai mic de 0,5% sau mai mare de 2,5% din aceasta valoare.
    (3) Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.
    (4) Autoritatea contractanta are obligatia de a verifica constituirea garantiei de participare o data cu verificarea documentelor de calificare ale furnizorului/prestatorului/executantului a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare.
    (5) Participarea unui furnizor/prestator/executant la o procedura de achizitie publica, fara a avea constituita garantia de participare in conditiile stabilite in anuntul de participare si documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, atrage raspunderea acestuia pentru intregul prejudiciu cauzat autoritatii contractante.
    Art. 41
    Autoritatea contractanta are dreptul de a executa garantia de participare in oricare dintre urmatoarele situatii:
    a) furnizorul/prestatorul/executantul isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
    b) furnizorul/prestatorul/executantul a carui oferta a fost stabilita castigatoare nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;
    c) furnizorul/prestatorul/executantul a carui oferta a fost stabilita castigatoare refuza sa incheie contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.
    Art. 42
    (1) Garantia de buna executie a contractului de achizitie publica se constituie de catre furnizorul/prestatorul/executantul castigator in scopul asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea, din punct de vedere cantitativ, calitativ si in termen, a contractului de achizitie publica.
    (2) Pentru contractele de achizitie publica a caror valoare estimata, fara taxa pe valoarea adaugata, depaseste 2.000 euro, garantia de buna executie se va constitui in mod obligatoriu.
    (3) Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili in anuntul de participare si documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei cuantumul garantiei de buna executie care va fi cuprins intre 5% si 10% din pretul estimat al contractului de achizitie publica.
    (4) Neconstituirea garantiei de buna executie in conditiile stabilite in anuntul de participare si documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei atrage, alaturi de executarea garantiei de participare, si raspunderea furnizorului/prestatorului/executantului pentru intregul prejudiciu cauzat autoritatii contractante.

    CAP. 6
    Tariful de participare si tariful de utilizare

    SECTIUNEA 1
    Tariful de participare

    Art. 43
    (1) Pentru a participa la o procedura de achizitie publica prin mijloace electronice, orice furnizor/executant/prestator inregistrat in sistemul electronic de achizitii publice are obligatia sa plateasca operatorului sistemului electronic de achizitii publice un tarif de participare.
    (2) Neplata tarifului de participare aferent unei proceduri de achizitii publice prin mijloace electronice il lipseste pe orice furnizor/executant/prestator inregistrat in sistemul electronic de achizitii publice de dreptul de a participa la procedura respectiva.
    Art. 44
    (1) Operatorul sistemului electronic de achizitii publice va implementa mijloace moderne de plata care vor incorpora dreptul oricarui furnizor/executant/prestator inregistrat in sistemul electronic de achizitii publice de a participa la un numar fix de proceduri de achizitie publica prin mijloace electronice.
    (2) In conditiile prevazute la alin. (1), orice furnizor/executant/prestator inregistrat in sistemul electronic de achizitii publice are dreptul de a alege numarul de proceduri de achizitii publice la care doreste sa participe.
    Art. 45
    (1) Cuantumul initial al tarifului de participare pentru participarea la o procedura de achizitie publica este de 10.000 lei.
    (2) Cuantumul tarifului de participare va fi actualizat trimestrial de operatorul sistemului electronic de achizitii publice, in functie de necesitatile de dezvoltare, operare si administrare ale sistemului electronic de achizitii publice si cerintele de securitate adecvate ale acestuia.
    (3) Cuantumul tarifului de participare se publica in sistemul electronic de achizitii publice.
    (4) Tariful de participare se face venit la bugetul operatorului sistemului electronic de achizitii publice.
    (5) Cuantumul tarifului de participare prevazut la alin. (1) nu include taxa pe valoarea adaugata.

    SECTIUNEA a 2-a
    Tariful de utilizare

    Art. 46
    (1) Orice autoritate contractanta care a incheiat un contract de achizitie publica in urma aplicarii procedurii de achizitie publica prin mijloace electronice are obligatia sa plateasca in lei operatorului sistemului electronic de achizitii publice un tarif de utilizare in cuantum de:
    a) 0,5% din valoarea contractului, in cazul contractelor cu o valoare mai mica sau cel mult egala cu 100 milioane lei;
    b) 0,3% din valoarea contractului, in cazul contractelor cu o valoare cuprinsa intre 100.000.001 lei si 500 milioane lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata;
    c) 0,25% din valoarea contractului, in cazul contractelor cu o valoare de peste 500 milioane lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.
    (2) Cuantumurile tarifului de utilizare prevazute la alin. (1) nu includ taxa pe valoarea adaugata.
    Art. 47
    (1) Plata tarifului de utilizare a sistemului electronic de achizitii publice se efectueaza trimestrial, prin utilizarea unei proceduri electronice, ori de cate ori acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.
    (2) Autoritatile contractante au obligatia de a plati operatorului sistemului electronic de achizitii publice tariful de utilizare corespunzator unui an calendaristic, in termen de 60 de zile de la incheierea acestuia.
    (3) Tariful de utilizare se face venit la bugetul operatorului sistemului electronic de achizitii publice.
    Art. 48
    (1) In termen de cel mult 30 de zile de la incheierea unui an calendaristic, orice autoritate contractanta are obligatia de a comunica operatorului sistemului electronic de achizitii publice lista tuturor contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice incheiate in anul calendaristic precedent, cu precizarea valorii individuale si totale a acestora.
    (2) Nerespectarea termenului prevazut la alin. (1) atrage decaderea autoritatii contractante din dreptul de a contesta obligatia de plata a tarifului de utilizare stabilita in conformitate cu propriile evidente informatizate ale operatorului sistemului electronic de achizitii publice privind numarul si valoarea achizitiilor publice efectuate prin mijloace electronice de autoritatea contractanta.
    Art. 49
    Autoritatile contractante expres prevazute in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 182/2002, cu completarile ulterioare, au obligatia de a prevedea sumele necesare platii tarifului de utilizare in cadrul bugetului propriu aferent programului anual de achizitii publice.

    CAP. 7
    Contraventii si sanctiuni

    Art. 50
    Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000.000 lei la 250.000.000 lei urmatoarele fapte:
    a) efectuarea unei achizitii publice prin eludarea sau incalcarea prevederilor prezentelor norme metodologice;
    b) intelegerea cu unul sau mai multi participanti, cu autoritatea contractanta sau cu operatorul sistemului electronic de achizitii publice, in scopul denaturarii rezultatului procedurii de achizitie publica prin mijloace electronice;
    c) participarea la o procedura de achizitie publica prin mijloace electronice fara a avea constituita garantia de participare;
    d) incheierea de catre o autoritate contractanta a unui contract de achizitie publica prin mijloace electronice in lipsa constituirii garantiei de participare sau a garantiei de buna executie;
    e) nefurnizarea sau furnizarea de date si informatii incomplete privind numarul si valoarea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice incheiate de o autoritate contractanta.
    Art. 51
    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 50 se fac de catre personalul din cadrul Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, imputernicit prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.
    (2) Contraventiilor prevazute la art. 50 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 52
    (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, orice furnizor/executant/prestator inregistrat sau care solicita inregistrarea in sistemul electronic de achizitii publice are obligatia de a constitui garantia de buna conduita in conformitate cu dispozitiile cap. IV.
    (2) Furnizorii/executantii/prestatorii prevazuti la alin. (1), care nu constituie garantia de buna conduita in termenul prevazut la alin. (1), sunt considerati suspendati de drept din sistemul electronic de achizitii publice pana la data constituirii acesteia.
    Art. 53
    In vederea informarii tuturor persoanelor interesate, operatorul sistemului electronic de achizitii publice are obligatia de a publica dispozitiile prezentei hotarari in sistemul electronic de achizitii publice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    BANCA .......................                           Data ...............
    .............................

    SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA CONDUITA IN SISTEMUL ELECTRONIC DE ACHIZITII PUBLICE

    Suntem informati ca ........................................................
                          (denumirea furnizorului/prestatorului/executantului)
executant doreste sa se inscrie in sistemul electronic de achizitii publice in calitate de furnizor/prestator/executant.
    In conformitate cu prevederile art. 11^1 din Ordonanta Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 468/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu normele metodologice de aplicare a acestui act normativ,
................................................................................
             (denumirea furnizorului/prestatorului/executantului)
are obligatia sa prezinte o garantie bancara privind buna conduita in sistemul electronic de achizitii publice in valoare de ...................... lei.
    Referitor la dispozitiile legale sus-mentionate, noi,
...............................................................................,
                       (denumirea societatii bancare)
ne angajam, in mod ferm si irevocabil, sa platim imediat catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei si fara a invoca nici un fel de conditie, exceptie sau orice alte obiectii explicite sau implicite orice suma pana la concurenta sumei de ...................... lei, la prima si simpla cerere scrisa a Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, prin care se confirma ca
................................................................................
             (denumirea furnizorului/prestatorului/executantului)
nu a respectat procedurile si normele de utilizare si securitate ale sistemului electronic de achizitii publice.
    Garantia noastra este valabila pana la data de ____/____/______ si expira in totalitate si automat daca cererea scrisa a Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei de executare a prezentei scrisori de garantie bancara nu ne este trimisa pana cel tarziu la data scadentei prezentei scrisori de garantie bancara, indiferent daca prezenta scrisoare de garantie bancara ne va fi restituita sau nu.

    Stampila unitatii bancare emitente

    Semnatura autorizataSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1567/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1567 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu