Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 155 din 22 septembrie 2004

ACT EMIS DE: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 879 din 27 septembrie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere dispozitiile art. 155 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata,
    in temeiul dispozitiilor art. 106 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor,

    Consiliul Superior al Magistraturii hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind examenul de capacitate al magistratilor stagiari, anexa la prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prezentul regulament se trimite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin grija Secretariatului tehnic.

                  Secretarul general al Consiliului Superior
                              al Magistraturii,
                         judecator dr. Dan Lupascu

    ANEXA 1

                                    REGULAMENT
             privind examenul de capacitate al magistratilor stagiari

    CAP. 1
    Pregatirea magistratilor in perioada de stagiu

    Art. 1
    Judecatorii stagiari si procurorii stagiari sunt numiti in functie de catre Consiliul Superior al Magistraturii pe baza rezultatelor obtinute la examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii.
    Art. 2
    (1) Magistratii stagiari efectueaza un stagiu de 3 ani, potrivit legii.
    (2) Perioada de stagiu incepe din ziua in care magistratii stagiari au fost numiti pe post.
    Art. 3
    In toata perioada de stagiu magistratii stagiari sunt obligati sa continue pregatirea profesionala.
    Art. 4
    (1) Judecatorii stagiari au dreptul sa faca parte din completul de judecata alaturi de un judecator inamovibil.
    (2) Procurorii stagiari au dreptul sa puna concluzii in instanta, sa efectueze si sa semneze acte procedurale, sub coordonarea unui procuror care se bucura de stabilitate.
    Art. 5
    (1) Conducerea judecatoriei si a parchetului de pe langa aceasta sunt obligate sa asigure conditiile optime pentru desfasurarea stagiului si pregatirea magistratilor stagiari, in scopul insusirii cunostintelor teoretice si practice specifice activitatii pentru care au fost pregatiti.
    (2) In acest scop presedintii judecatoriilor si prim-procurorii parchetelor de pe langa acestea vor desemna la inceputul perioadei de stagiu un judecator, respectiv un procuror, cu o pregatire profesionala temeinica si experienta, care va coordona pregatirea magistratilor stagiari.
    (3) Activitatea fiecarui magistrat stagiar va fi analizata lunar. Judecatorul, respectiv procurorul desemnat, va propune conducerii judecatoriei sau, dupa caz, a parchetului de pe langa aceasta masurile ce se impun pentru imbunatatirea pregatirii profesionale si a activitatii magistratilor stagiari.
    (4) Judecatorul sau procurorul care raspunde de coordonarea magistratului stagiar intocmeste anual un referat de evaluare privind insusirea de catre acesta a cunostintelor practice specifice activitatii de judecator sau de procuror.
    (5) Rezultatul analizei lunare va fi consemnat in Caietul stagiarului si se va reflecta in referatul anual de evaluare.
    Art. 6
    (1) In vederea prezentarii la examenul de capacitate, ultimul referat de evaluare va cuprinde, in mod obligatoriu, avizul consultativ al presedintelui curtii de apel sau al procurorului general al parchetului de pe langa aceasta.
    (2) Constatarile din ultimul referat de evaluare vor fi consemnate in Fisa pentru stagiul de practica a magistratului. In aceasta fisa presedintele judecatoriei sau, dupa caz, prim-procurorul parchetului de pe langa aceasta va mai inscrie si perioadele de intrerupere a stagiului, determinate de:
    a) starea de sanatate;
    b) concediile de maternitate sau pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani;
    c) concediile de studii, cu exceptia celor destinate pregatirii pentru profesia de judecator sau de procuror;
    d) concediile fara plata;
    e) perioada efectuarii stagiului militar;
    f) perioada studiilor postuniversitare cu scoatere din activitate, cu precizarea domeniului de specializare;
    g) alte intreruperi ale activitatii.
    (3) Sunt incluse in perioada de stagiu numai cursurile de pregatire profesionala organizate de Institutul National al Magistraturii.
    (4) Magistratii stagiari au dreptul la concedii de studii de specialitate platite pentru pregatirea si sustinerea examenului de capacitate, conform legii.

    CAP. 2
    Organizarea si desfasurarea examenului de capacitate

    Art. 7
    (1) Dupa incheierea perioadei de stagiu, magistratii stagiari sunt obligati sa se prezinte la examenul de capacitate.
    (2) In cazul in care magistratul stagiar este respins la examenul de capacitate, este obligat sa se prezinte la sesiunea urmatoare.
    (3) Lipsa nejustificata la examenul de capacitate sau respingerea candidatului la doua sesiuni atrage pierderea calitatii de magistrat.
    (4) Consiliul Superior al Magistraturii, pentru motive temeinice, la cererea magistratului stagiar, cu avizul conducatorului instantei sau al parchetului la care acesta functioneaza, poate aproba amanarea examenului de capacitate, dar numai o singura data.
    (5) Magistratul stagiar care din motive justificate nu s-a prezentat la examenul de capacitate poate sustine acest examen daca de la incheierea stagiului pana la data fixata pentru examen nu au trecut mai mult de 2 ani. Dispozitiile alin. (3) se aplica in mod corespunzator.
    (6) Dupa trecerea termenului de 2 ani, persoanele prevazute la alin. (5) sunt obligate sa efectueze din nou stagiul, potrivit legii.
    Art. 8
    (1) Examenul de capacitate al magistratilor stagiari se organizeaza anual de Consiliul Superior al Magistraturii, prin intermediul Institutului National al Magistraturii.
    (2) Data, locul si modul de desfasurare a examenului de capacitate se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, precum si pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii, cu cel putin 90 de zile inainte de data stabilita pentru examenul de capacitate. Pe aceeasi pagina se publica si tematica de examen.
    Art. 9
    (1) Inscrierea la examenul de capacitate se face in termen de 60 de zile de la publicarea datei examenului. Cererea de inscriere se depune la curtea de apel in circumscriptia careia functioneaza magistratul sau la parchetul de pe langa aceasta.
    (2) La cererea-tip de inscriere se anexeaza:
    a) diploma de absolvire a Institutului National al Magistraturii, in copie;
    b) ultimul referat de evaluare, cu avizul consultativ al presedintelui curtii de apel, respectiv al procurorului general al parchetului de pe langa aceasta instanta;
    c) fisa de stagiu.
    Art. 10
    Se pot inscrie la examen magistratii stagiari al caror stagiu se va implini pana in ultima zi a examenului de capacitate.
    Art. 11
    Intreruperile de activitate prevazute la art. 6 alin. (2) vor fi excluse din perioada de stagiu.
    Art. 12
    (1) Examenul de capacitate consta in verificarea cunostintelor teoretice si practice prin probe scrise si orale.
    (2) Probele teoretice si practice au ca obiect fundamentele constitutionale ale statului de drept, principiile si institutiile de baza din: dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul penal, dreptul procesual penal, organizarea judiciara, dreptul comunitar, jurisprudenta europeana si Codul deontologic al magistratilor.
    Art. 13
    (1) Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii numeste comisia de organizare si supraveghere a examenului de capacitate.
    (2) Comisia prevazuta la alin. (1) verifica indeplinirea conditiilor de participare la examen a candidatilor, intocmeste si afiseaza lista corespunzatoare cu cel putin 25 de zile inaintea datei examenului.
    (3) Candidatii respinsi pot formula contestatii in termen de 5 zile de la afisare.
    (4) Contestatiile vor fi solutionate prin hotarare definitiva de comisia prevazuta la art. 30.
    Art. 14
    (1) Comisiile de examinare sunt numite prin hotarare a plenului Consiliului Superior al Magistraturii la propunerea Institutului National al Magistraturii, cu 48 de ore inainte de examen.
    (2) Comisia de examinare pentru judecatori este alcatuita din:
    - 3 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    - 3 judecatori de la curtile de apel;
    - 1 cadru didactic din invatamantul juridic universitar acreditat sau din Institutul National al Magistraturii.
    (3) Comisia de examinare pentru procurori este alcatuita din:
    - 3 procurori de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    - 3 procurori de la parchetele de pe langa curtile de apel;
    - 1 cadru didactic din invatamantul juridic universitar acreditat sau din Institutul National al Magistraturii.
    Art. 15
    Comisia de examinare va fi prezidata de magistratul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie cu vechimea cea mai mare in functie.
    Art. 16
    Probele scrise teoretice constau intr-o lucrare scrisa, cu subiecte comune pentru judecatori si procurori, din dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul penal si dreptul procesual penal.
    Art. 17
    Probele scrise practice constau in solutionarea unor spete si intocmirea unor acte judiciare, distincte pentru judecatori si procurori.
    Art. 18
    (1) Probele scrise teoretice si practice se vor sustine pe parcursul a doua zile, dupa urmatoarea repartizare:
    - prima zi: dreptul civil, dreptul procesual civil, speta si intocmirea de acte judiciare;
    - a doua zi: dreptul penal, dreptul procesual penal, speta si intocmirea de acte judiciare.
    (2) Timpul alocat pentru probele scrise este stabilit de comisia de examinare, in raport de complexitatea subiectelor.
    Art. 19
    La rezolvarea spetei este permisa consultarea legislatiei.
    Art. 20
    (1) Probele orale teoretice si practice se sustin la urmatoarele materii: fundamentele constitutionale ale statului de drept, institutiile de baza din: dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul penal, dreptul procesual penal, organizarea judiciara, dreptul comunitar, jurisprudenta europeana si Codul deontologic al magistratilor.
    (2) Examinarea se face pe baza de bilete care contin atat subiecte teoretice, cat si subiecte practice.
    (3) Pentru pregatirea subiectelor fiecare candidat va beneficia de un timp de gandire de 30 de minute.
    Art. 21
    (1) Tematica pentru disciplinele care fac obiectul examenului de capacitate este intocmita de Institutul National al Magistraturii si aprobata de Consiliul Superior al Magistraturii.
    (2) Tematica va fi transmisa cu cel putin 90 de zile inainte de examen.
    Art. 22
    (1) Pentru probele scrise teoretice si practice, comisia de examinare va stabili, cu 24 de ore inainte de examen, 5 variante de subiecte pentru fiecare materie, care se pun intr-un plic sigilat.
    (2) In ziua examenului, dupa intrarea candidatilor in salile de examen, comisia de examinare va extrage cate un subiect din fiecare plic. Subiectele extrase vor fi multiplicate si distribuite in fiecare sala de examen.
    Art. 23
    Accesul candidatilor in sala de examen este permis numai dupa legitimarea acestora.
    Art. 24
    Inainte de tratarea subiectelor, candidatii isi vor scrie numele si prenumele pe coltul din dreapta sus al primei pagini a lucrarii scrise, ce urmeaza sa fie lipit, dupa care se aplica stampila Consiliului Superior al Magistraturii.
    Art. 25
    La expirarea timpului stabilit pentru probele scrise, presedintele comisiei de organizare si supraveghere preia lucrarile candidatilor, sub semnatura, dupa care le preda presedintelui comisiei de examinare in vederea numerotarii si a repartizarii lor membrilor comisiei.
    Art. 26
    Orice tentativa de frauda atrage excluderea candidatului din examen de catre presedintele comisiei de organizare si supraveghere.
    Art. 27
    (1) Media probei scrise teoretice este rezultatul mediei aritmetice a notelor acordate de membrii comisiei de examinare pentru fiecare materie in parte.
    (2) Media probei scrise practice este rezultatul mediei aritmetice a notelor acordate de membrii comisiei de examinare pentru fiecare materie in parte.
    (3) Media generala a probei scrise este rezultatul mediei aritmetice dintre media probei scrise teoretice si media probei scrise practice.
    Art. 28
    Notele acordate la probele scrise vor fi trecute, in cifre si litere, in borderoul de notare, care va fi semnat pe fiecare fila de comisia de examinare.
    Art. 29
    (1) Contestatiile cu privire la probele scrise se trimit la Institutul National al Magistraturii, in termen de 72 de ore de la comunicarea rezultatelor, de catre candidati, curtile de apel sau parchetele de pe langa acestea.
    (2) Lucrarile cu privire la notarea carora s-au formulat contestatii vor fi din nou secretizate, prin lipirea coltului pe care este inscris numele candidatului.
    Art. 30
    Comisia de contestatii, numita de plenul Consiliului Superior al Magistraturii, este formata din 5 membri, dintre care:
    - 2 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    - 1 procuror de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    - 2 cadre didactice din invatamantul juridic universitar acreditat sau din Institutul National al Magistraturii.
    Art. 31
    La probele scrise si la probele orale candidatii vor fi apreciati cu note de la 1 la 10.
    Art. 32
    (1) Vor fi admisi la proba orala candidatii care au obtinut la proba scrisa cel putin media 7,00, fara ca la vreuna dintre materii sa fi obtinut o nota mai mica de 5,00.
    (2) Media generala a probelor orale este de cel putin 7,00, fara ca la vreuna dintre materii candidatul sa fi obtinut o medie mai mica de 5,00.
    (3) Notarea la probele orale este definitiva.
    (4) Media generala de promovare a examenului de capacitate este de cel putin 7,00.
    Art. 33
    Rezultatele examenului se comunica curtilor de apel si parchetelor de pe langa acestea, se afiseaza la sediul Institutului National al Magistraturii si se aduc la cunostinta publica pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii.
    Art. 34
    (1) La terminarea examenului comisia de examinare va intocmi un proces-verbal in care vor fi mentionate conditiile de desfasurare a examenului, notele obtinute de candidati la probele scrise si orale, media generala pe baza careia au fost declarati admisi sau respinsi.
    (2) Procesul-verbal va fi semnat de catre toti membrii comisiei de examinare.

    CAP. 3
    Validarea examenului de capacitate si repartizarea candidatilor pe posturi

    Art. 35
    (1) Rezultatele examenului de capacitate, procesul-verbal prevazut la art. 34 alin. (1) si raportul intocmit de compartimentul de specialitate vor fi inaintate Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Consiliul Superior al Magistraturii valideaza examenul in prima sedinta care urmeaza afisarii rezultatelor, centralizeaza rezultatele si intocmeste, in ordinea mediilor obtinute, tabelul de clasificare a candidatilor, pe baza caruia vor fi numiti pe posturile vacante.
    (3) Consiliul Superior al Magistraturii poate invalida, in tot sau in parte, examenul de capacitate in cazurile in care constata ca nu au fost respectate conditiile prevazute de lege sau regulament cu privire la organizarea examenului sau ca exista dovada savarsirii unor fraude.
    (4) In cazul invalidarii rezultatelor, Consiliul Superior al Magistraturii va stabili o noua data pentru sustinerea examenului de capacitate.
    Art. 36
    Dupa validarea examenului de capacitate, lista tuturor posturilor vacante de la judecatorii si parchetele de pe langa aceste instante se publica, de indata, separat pentru judecatori si procurori, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si se afiseaza la sediile instantelor si parchetelor, prin grija Consiliului Superior al Magistraturii.
    Art. 37
    (1) Candidatii declarati admisi la examen au dreptul, in ordinea mediilor, sa-si aleaga posturile, in termen de 15 zile libere de la publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
    (2) Judecatorii stagiari pot opta numai pentru posturi de judecator, iar procurorii stagiari, numai pentru posturi de procuror.
    Art. 38
    (1) Candidatului care nu si-a exercitat dreptul de alegere in termenul prevazut la art. 37 alin. (1) sau care nu poate ocupa nici unul dintre posturile pentru care a optat i se va propune, din oficiu, un post de catre Consiliul Superior al Magistraturii.
    (2) Refuzul de a accepta propunerea este considerat demisie.
    Art. 39
    Repartizarea pe posturi se afiseaza la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, al instantelor si al parchetelor.
    Art. 40
    La medii egale au prioritate la alegerea postului, in ordinea urmatoare, candidatul care are titlul de doctor in drept, cel care are o vechime mai mare in magistratura ori magistratul care functioneaza la instanta sau parchetul pentru care a optat.
    Art. 41
    (1) In termen de cel mult 3 luni de la data validarii examenului de capacitate, Consiliul Superior al Magistraturii va propune Presedintelui Romaniei numirea in functie a magistratilor care au fost declarati reusiti la examenul de capacitate.
    (2) Magistratul care a fost respins la doua sesiuni sau care in mod nejustificat nu s-a prezentat la examenul de capacitate pierde calitatea de magistrat din ziua validarii rezultatelor examenului de catre Consiliul Superior al Magistraturii.
    Art. 42
    Cererile de inscriere la examen insotite de actele prevazute la art. 9 sau, dupa caz, cererile de amanare, lucrarile scrise, rezultatele finale obtinute la examenul de capacitate si referatele anuale de evaluare vor fi pastrate in mapa profesionala a magistratului.
    Art. 43
    Documentatia privind examenul de capacitate se pastreaza la Consiliul Superior al Magistraturii.
    Art. 44
    Prin grija presedintelui curtii de apel sau, dupa caz, a procurorului general al parchetului de pe langa aceasta, prezentul regulament va fi adus la cunostinta candidatilor la data inscrierii la examen.
    Art. 45
    Examenul de capacitate, sesiunea octombrie - decembrie 2004, se va desfasura potrivit regulamentului in vigoare la data inscrierii candidatilor la examen.
    Art. 46
    Prezentul regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 155/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 155 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 155/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu