Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 155 din 22 septembrie 2004

ACT EMIS DE: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 879 din 27 septembrie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere dispozitiile art. 155 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata,
    in temeiul dispozitiilor art. 106 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor,

    Consiliul Superior al Magistraturii hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind examenul de capacitate al magistratilor stagiari, anexa la prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prezentul regulament se trimite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin grija Secretariatului tehnic.

                  Secretarul general al Consiliului Superior
                              al Magistraturii,
                         judecator dr. Dan Lupascu

    ANEXA 1

                                    REGULAMENT
             privind examenul de capacitate al magistratilor stagiari

    CAP. 1
    Pregatirea magistratilor in perioada de stagiu

    Art. 1
    Judecatorii stagiari si procurorii stagiari sunt numiti in functie de catre Consiliul Superior al Magistraturii pe baza rezultatelor obtinute la examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii.
    Art. 2
    (1) Magistratii stagiari efectueaza un stagiu de 3 ani, potrivit legii.
    (2) Perioada de stagiu incepe din ziua in care magistratii stagiari au fost numiti pe post.
    Art. 3
    In toata perioada de stagiu magistratii stagiari sunt obligati sa continue pregatirea profesionala.
    Art. 4
    (1) Judecatorii stagiari au dreptul sa faca parte din completul de judecata alaturi de un judecator inamovibil.
    (2) Procurorii stagiari au dreptul sa puna concluzii in instanta, sa efectueze si sa semneze acte procedurale, sub coordonarea unui procuror care se bucura de stabilitate.
    Art. 5
    (1) Conducerea judecatoriei si a parchetului de pe langa aceasta sunt obligate sa asigure conditiile optime pentru desfasurarea stagiului si pregatirea magistratilor stagiari, in scopul insusirii cunostintelor teoretice si practice specifice activitatii pentru care au fost pregatiti.
    (2) In acest scop presedintii judecatoriilor si prim-procurorii parchetelor de pe langa acestea vor desemna la inceputul perioadei de stagiu un judecator, respectiv un procuror, cu o pregatire profesionala temeinica si experienta, care va coordona pregatirea magistratilor stagiari.
    (3) Activitatea fiecarui magistrat stagiar va fi analizata lunar. Judecatorul, respectiv procurorul desemnat, va propune conducerii judecatoriei sau, dupa caz, a parchetului de pe langa aceasta masurile ce se impun pentru imbunatatirea pregatirii profesionale si a activitatii magistratilor stagiari.
    (4) Judecatorul sau procurorul care raspunde de coordonarea magistratului stagiar intocmeste anual un referat de evaluare privind insusirea de catre acesta a cunostintelor practice specifice activitatii de judecator sau de procuror.
    (5) Rezultatul analizei lunare va fi consemnat in Caietul stagiarului si se va reflecta in referatul anual de evaluare.
    Art. 6
    (1) In vederea prezentarii la examenul de capacitate, ultimul referat de evaluare va cuprinde, in mod obligatoriu, avizul consultativ al presedintelui curtii de apel sau al procurorului general al parchetului de pe langa aceasta.
    (2) Constatarile din ultimul referat de evaluare vor fi consemnate in Fisa pentru stagiul de practica a magistratului. In aceasta fisa presedintele judecatoriei sau, dupa caz, prim-procurorul parchetului de pe langa aceasta va mai inscrie si perioadele de intrerupere a stagiului, determinate de:
    a) starea de sanatate;
    b) concediile de maternitate sau pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani;
    c) concediile de studii, cu exceptia celor destinate pregatirii pentru profesia de judecator sau de procuror;
    d) concediile fara plata;
    e) perioada efectuarii stagiului militar;
    f) perioada studiilor postuniversitare cu scoatere din activitate, cu precizarea domeniului de specializare;
    g) alte intreruperi ale activitatii.
    (3) Sunt incluse in perioada de stagiu numai cursurile de pregatire profesionala organizate de Institutul National al Magistraturii.
    (4) Magistratii stagiari au dreptul la concedii de studii de specialitate platite pentru pregatirea si sustinerea examenului de capacitate, conform legii.

    CAP. 2
    Organizarea si desfasurarea examenului de capacitate

    Art. 7
    (1) Dupa incheierea perioadei de stagiu, magistratii stagiari sunt obligati sa se prezinte la examenul de capacitate.
    (2) In cazul in care magistratul stagiar este respins la examenul de capacitate, este obligat sa se prezinte la sesiunea urmatoare.
    (3) Lipsa nejustificata la examenul de capacitate sau respingerea candidatului la doua sesiuni atrage pierderea calitatii de magistrat.
    (4) Consiliul Superior al Magistraturii, pentru motive temeinice, la cererea magistratului stagiar, cu avizul conducatorului instantei sau al parchetului la care acesta functioneaza, poate aproba amanarea examenului de capacitate, dar numai o singura data.
    (5) Magistratul stagiar care din motive justificate nu s-a prezentat la examenul de capacitate poate sustine acest examen daca de la incheierea stagiului pana la data fixata pentru examen nu au trecut mai mult de 2 ani. Dispozitiile alin. (3) se aplica in mod corespunzator.
    (6) Dupa trecerea termenului de 2 ani, persoanele prevazute la alin. (5) sunt obligate sa efectueze din nou stagiul, potrivit legii.
    Art. 8
    (1) Examenul de capacitate al magistratilor stagiari se organizeaza anual de Consiliul Superior al Magistraturii, prin intermediul Institutului National al Magistraturii.
    (2) Data, locul si modul de desfasurare a examenului de capacitate se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, precum si pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii, cu cel putin 90 de zile inainte de data stabilita pentru examenul de capacitate. Pe aceeasi pagina se publica si tematica de examen.
    Art. 9
    (1) Inscrierea la examenul de capacitate se face in termen de 60 de zile de la publicarea datei examenului. Cererea de inscriere se depune la curtea de apel in circumscriptia careia functioneaza magistratul sau la parchetul de pe langa aceasta.
    (2) La cererea-tip de inscriere se anexeaza:
    a) diploma de absolvire a Institutului National al Magistraturii, in copie;
    b) ultimul referat de evaluare, cu avizul consultativ al presedintelui curtii de apel, respectiv al procurorului general al parchetului de pe langa aceasta instanta;
    c) fisa de stagiu.
    Art. 10
    Se pot inscrie la examen magistratii stagiari al caror stagiu se va implini pana in ultima zi a examenului de capacitate.
    Art. 11
    Intreruperile de activitate prevazute la art. 6 alin. (2) vor fi excluse din perioada de stagiu.
    Art. 12
    (1) Examenul de capacitate consta in verificarea cunostintelor teoretice si practice prin probe scrise si orale.
    (2) Probele teoretice si practice au ca obiect fundamentele constitutionale ale statului de drept, principiile si institutiile de baza din: dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul penal, dreptul procesual penal, organizarea judiciara, dreptul comunitar, jurisprudenta europeana si Codul deontologic al magistratilor.
    Art. 13
    (1) Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii numeste comisia de organizare si supraveghere a examenului de capacitate.
    (2) Comisia prevazuta la alin. (1) verifica indeplinirea conditiilor de participare la examen a candidatilor, intocmeste si afiseaza lista corespunzatoare cu cel putin 25 de zile inaintea datei examenului.
    (3) Candidatii respinsi pot formula contestatii in termen de 5 zile de la afisare.
    (4) Contestatiile vor fi solutionate prin hotarare definitiva de comisia prevazuta la art. 30.
    Art. 14
    (1) Comisiile de examinare sunt numite prin hotarare a plenului Consiliului Superior al Magistraturii la propunerea Institutului National al Magistraturii, cu 48 de ore inainte de examen.
    (2) Comisia de examinare pentru judecatori este alcatuita din:
    - 3 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    - 3 judecatori de la curtile de apel;
    - 1 cadru didactic din invatamantul juridic universitar acreditat sau din Institutul National al Magistraturii.
    (3) Comisia de examinare pentru procurori este alcatuita din:
    - 3 procurori de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    - 3 procurori de la parchetele de pe langa curtile de apel;
    - 1 cadru didactic din invatamantul juridic universitar acreditat sau din Institutul National al Magistraturii.
    Art. 15
    Comisia de examinare va fi prezidata de magistratul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie cu vechimea cea mai mare in functie.
    Art. 16
    Probele scrise teoretice constau intr-o lucrare scrisa, cu subiecte comune pentru judecatori si procurori, din dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul penal si dreptul procesual penal.
    Art. 17
    Probele scrise practice constau in solutionarea unor spete si intocmirea unor acte judiciare, distincte pentru judecatori si procurori.
    Art. 18
    (1) Probele scrise teoretice si practice se vor sustine pe parcursul a doua zile, dupa urmatoarea repartizare:
    - prima zi: dreptul civil, dreptul procesual civil, speta si intocmirea de acte judiciare;
    - a doua zi: dreptul penal, dreptul procesual penal, speta si intocmirea de acte judiciare.
    (2) Timpul alocat pentru probele scrise este stabilit de comisia de examinare, in raport de complexitatea subiectelor.
    Art. 19
    La rezolvarea spetei este permisa consultarea legislatiei.
    Art. 20
    (1) Probele orale teoretice si practice se sustin la urmatoarele materii: fundamentele constitutionale ale statului de drept, institutiile de baza din: dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul penal, dreptul procesual penal, organizarea judiciara, dreptul comunitar, jurisprudenta europeana si Codul deontologic al magistratilor.
    (2) Examinarea se face pe baza de bilete care contin atat subiecte teoretice, cat si subiecte practice.
    (3) Pentru pregatirea subiectelor fiecare candidat va beneficia de un timp de gandire de 30 de minute.
    Art. 21
    (1) Tematica pentru disciplinele care fac obiectul examenului de capacitate este intocmita de Institutul National al Magistraturii si aprobata de Consiliul Superior al Magistraturii.
    (2) Tematica va fi transmisa cu cel putin 90 de zile inainte de examen.
    Art. 22
    (1) Pentru probele scrise teoretice si practice, comisia de examinare va stabili, cu 24 de ore inainte de examen, 5 variante de subiecte pentru fiecare materie, care se pun intr-un plic sigilat.
    (2) In ziua examenului, dupa intrarea candidatilor in salile de examen, comisia de examinare va extrage cate un subiect din fiecare plic. Subiectele extrase vor fi multiplicate si distribuite in fiecare sala de examen.
    Art. 23
    Accesul candidatilor in sala de examen este permis numai dupa legitimarea acestora.
    Art. 24
    Inainte de tratarea subiectelor, candidatii isi vor scrie numele si prenumele pe coltul din dreapta sus al primei pagini a lucrarii scrise, ce urmeaza sa fie lipit, dupa care se aplica stampila Consiliului Superior al Magistraturii.
    Art. 25
    La expirarea timpului stabilit pentru probele scrise, presedintele comisiei de organizare si supraveghere preia lucrarile candidatilor, sub semnatura, dupa care le preda presedintelui comisiei de examinare in vederea numerotarii si a repartizarii lor membrilor comisiei.
    Art. 26
    Orice tentativa de frauda atrage excluderea candidatului din examen de catre presedintele comisiei de organizare si supraveghere.
    Art. 27
    (1) Media probei scrise teoretice este rezultatul mediei aritmetice a notelor acordate de membrii comisiei de examinare pentru fiecare materie in parte.
    (2) Media probei scrise practice este rezultatul mediei aritmetice a notelor acordate de membrii comisiei de examinare pentru fiecare materie in parte.
    (3) Media generala a probei scrise este rezultatul mediei aritmetice dintre media probei scrise teoretice si media probei scrise practice.
    Art. 28
    Notele acordate la probele scrise vor fi trecute, in cifre si litere, in borderoul de notare, care va fi semnat pe fiecare fila de comisia de examinare.
    Art. 29
    (1) Contestatiile cu privire la probele scrise se trimit la Institutul National al Magistraturii, in termen de 72 de ore de la comunicarea rezultatelor, de catre candidati, curtile de apel sau parchetele de pe langa acestea.
    (2) Lucrarile cu privire la notarea carora s-au formulat contestatii vor fi din nou secretizate, prin lipirea coltului pe care este inscris numele candidatului.
    Art. 30
    Comisia de contestatii, numita de plenul Consiliului Superior al Magistraturii, este formata din 5 membri, dintre care:
    - 2 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    - 1 procuror de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    - 2 cadre didactice din invatamantul juridic universitar acreditat sau din Institutul National al Magistraturii.
    Art. 31
    La probele scrise si la probele orale candidatii vor fi apreciati cu note de la 1 la 10.
    Art. 32
    (1) Vor fi admisi la proba orala candidatii care au obtinut la proba scrisa cel putin media 7,00, fara ca la vreuna dintre materii sa fi obtinut o nota mai mica de 5,00.
    (2) Media generala a probelor orale este de cel putin 7,00, fara ca la vreuna dintre materii candidatul sa fi obtinut o medie mai mica de 5,00.
    (3) Notarea la probele orale este definitiva.
    (4) Media generala de promovare a examenului de capacitate este de cel putin 7,00.
    Art. 33
    Rezultatele examenului se comunica curtilor de apel si parchetelor de pe langa acestea, se afiseaza la sediul Institutului National al Magistraturii si se aduc la cunostinta publica pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii.
    Art. 34
    (1) La terminarea examenului comisia de examinare va intocmi un proces-verbal in care vor fi mentionate conditiile de desfasurare a examenului, notele obtinute de candidati la probele scrise si orale, media generala pe baza careia au fost declarati admisi sau respinsi.
    (2) Procesul-verbal va fi semnat de catre toti membrii comisiei de examinare.

    CAP. 3
    Validarea examenului de capacitate si repartizarea candidatilor pe posturi

    Art. 35
    (1) Rezultatele examenului de capacitate, procesul-verbal prevazut la art. 34 alin. (1) si raportul intocmit de compartimentul de specialitate vor fi inaintate Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Consiliul Superior al Magistraturii valideaza examenul in prima sedinta care urmeaza afisarii rezultatelor, centralizeaza rezultatele si intocmeste, in ordinea mediilor obtinute, tabelul de clasificare a candidatilor, pe baza caruia vor fi numiti pe posturile vacante.
    (3) Consiliul Superior al Magistraturii poate invalida, in tot sau in parte, examenul de capacitate in cazurile in care constata ca nu au fost respectate conditiile prevazute de lege sau regulament cu privire la organizarea examenului sau ca exista dovada savarsirii unor fraude.
    (4) In cazul invalidarii rezultatelor, Consiliul Superior al Magistraturii va stabili o noua data pentru sustinerea examenului de capacitate.
    Art. 36
    Dupa validarea examenului de capacitate, lista tuturor posturilor vacante de la judecatorii si parchetele de pe langa aceste instante se publica, de indata, separat pentru judecatori si procurori, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si se afiseaza la sediile instantelor si parchetelor, prin grija Consiliului Superior al Magistraturii.
    Art. 37
    (1) Candidatii declarati admisi la examen au dreptul, in ordinea mediilor, sa-si aleaga posturile, in termen de 15 zile libere de la publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
    (2) Judecatorii stagiari pot opta numai pentru posturi de judecator, iar procurorii stagiari, numai pentru posturi de procuror.
    Art. 38
    (1) Candidatului care nu si-a exercitat dreptul de alegere in termenul prevazut la art. 37 alin. (1) sau care nu poate ocupa nici unul dintre posturile pentru care a optat i se va propune, din oficiu, un post de catre Consiliul Superior al Magistraturii.
    (2) Refuzul de a accepta propunerea este considerat demisie.
    Art. 39
    Repartizarea pe posturi se afiseaza la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, al instantelor si al parchetelor.
    Art. 40
    La medii egale au prioritate la alegerea postului, in ordinea urmatoare, candidatul care are titlul de doctor in drept, cel care are o vechime mai mare in magistratura ori magistratul care functioneaza la instanta sau parchetul pentru care a optat.
    Art. 41
    (1) In termen de cel mult 3 luni de la data validarii examenului de capacitate, Consiliul Superior al Magistraturii va propune Presedintelui Romaniei numirea in functie a magistratilor care au fost declarati reusiti la examenul de capacitate.
    (2) Magistratul care a fost respins la doua sesiuni sau care in mod nejustificat nu s-a prezentat la examenul de capacitate pierde calitatea de magistrat din ziua validarii rezultatelor examenului de catre Consiliul Superior al Magistraturii.
    Art. 42
    Cererile de inscriere la examen insotite de actele prevazute la art. 9 sau, dupa caz, cererile de amanare, lucrarile scrise, rezultatele finale obtinute la examenul de capacitate si referatele anuale de evaluare vor fi pastrate in mapa profesionala a magistratului.
    Art. 43
    Documentatia privind examenul de capacitate se pastreaza la Consiliul Superior al Magistraturii.
    Art. 44
    Prin grija presedintelui curtii de apel sau, dupa caz, a procurorului general al parchetului de pe langa aceasta, prezentul regulament va fi adus la cunostinta candidatilor la data inscrierii la examen.
    Art. 45
    Examenul de capacitate, sesiunea octombrie - decembrie 2004, se va desfasura potrivit regulamentului in vigoare la data inscrierii candidatilor la examen.
    Art. 46
    Prezentul regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 155/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 155 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 155/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu