E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 150 din  5 martie 1999

privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar si personalul auxiliar sanitar, incadrat in unitati sanitare si de asistenta sociala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 103 din 11 martie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica si in aplicarea Hotararii Guvernului nr. 510/1998 privind aprobarea Metodologiei-cadru pentru gestionarea resurselor umane in administratia publica centrala,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Metodologia pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar si personalul auxiliar sanitar, incadrat in unitati sanitare si de asistenta sociala, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul sanatatii,
                       Hajdu Gabor

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       p. Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Simona Marinescu,
                       secretar de stat

    ANEXA 1

                            METODOLOGIE
pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar si personalul auxiliar sanitar, incadrat in unitati sanitare si de asistenta sociala

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Metodologia pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar si personalul auxiliar sanitar, incadrat in unitati sanitare si de asistenta sociala, denumita in continuare metodologie, se aplica personalului salarizat potrivit anexei nr. VII/2 la Legea nr. 154/1998, cu modificarile ulterioare.

    CAP. 2
    Evaluarea posturilor in functie de caracteristicile descriptive privind exigentele si performantele pe care acestea le impun angajatilor

    Art. 2
    Postul reprezinta un ansamblu de operatiuni sau de activitati prin care se realizeaza atributiile specifice medico-sanitare ce se indeplinesc intr-o unitate sanitara si de asistenta sociala. Postul se caracterizeaza, in principal, prin functia ocupantului acestuia.
    Art. 3
    Evaluarea posturilor din fiecare unitate sanitara si de asistenta sociala se face pe baza criteriilor de evaluare prevazute in anexa nr. 1, care reprezinta cerintele de ocupare a acestora.
    Art. 4
    Pentru fiecare criteriu de evaluare a posturilor se acorda un calificativ, notat de la 1 la 5, in raport cu importanta si cu semnificatia acestuia.
    Art. 5
    Corespunzator fiecarui post se stabilesc standardele de performanta ale postului, care se exprima prin indicatori cuantificati in raport cu activitatile si operatiunile specifice fiecarui post, dupa cum urmeaza:
    a) cantitate;
    b) calitate;
    c) cost;
    d) timp;
    e) utilizarea resurselor;
    f) mod de realizare.
    Art. 6
    Pe baza criteriilor de evaluare a posturilor si a activitatilor specifice corespunzatoare fiecarui post, compartimentele de resurse umane elaboreaza fisa postului, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 7
    Pentru fiecare post se determina un punctaj minim si un punctaj maxim, in functie de punctajul acordat si de ponderea stabilita pentru fiecare criteriu, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 8
    Performanta profesionala individuala a ocupantului postului, evaluata potrivit art. 10, se compara cu intervalul determinat de punctajul minim si maxim al postului, punctaj calculat potrivit art. 6. In functie de rezultat se disting urmatoarele situatii:
    a) performanta profesionala individuala a angajatului se inscrie intre limita minima si maxima de punctaj a postului ocupat: angajatul corespunde cerintelor postului si va beneficia de prevederile art. 12;
    b) performanta profesionala individuala a angajatului se inscrie sub limita minima a punctajului postului: angajatul nu corespunde cerintelor postului;
    c) performanta profesionala individuala a angajatului se situeaza peste limita maxima a punctajului postului: angajatul este promovabil.
    Promovarea poate deveni efectiva cu respectarea prevederilor art. 16, iar salariul de baza se va stabili conform prevederilor art. 17.

    CAP. 3
    Criterii de stabilire a salariilor de baza individuale

    Art. 9
    Salariile de baza individuale, stabilite pe baza normelor de evaluare a performantei profesionale individuale prevazute la cap. IV, trebuie sa reflecte performantele obtinute in activitatea desfasurata.
    Art. 10
    Consiliul de administratie sau, dupa caz, organele de conducere similare din fiecare unitate sanitara si de asistenta sociala vor asigura conditiile necesare pentru evaluarea activitatii personalului medico-sanitar si a celui auxiliar sanitar pe baza normelor prevazute la cap. IV. In functie de rezultatul evaluarii si in raport cu fondul de salarii aprobat pentru anul 1999 acestea stabilesc persoanele care pot beneficia de o crestere a salariului de baza in primul in de aplicare a legii.
    Art. 11
    Evaluarea performantei profesionale a fiecarui angajat se face anual, dupa aprobarea bugetului, iar cresterea salariului de baza se face in conditiile prevazute la art. 10, in limitele coeficientului de multiplicare minim si maxim, prevazute pentru functia, gradul sau treapta profesionala in care acesta este incadrat.
    Art. 12
    Cresterea salariilor de baza individuale se stabileste in functie de punctajul realizat, corespunzator valorii ponderate totale a criteriilor de evaluare, calculat potrivit fisei de apreciere prevazute in anexa nr. 3, si poate fi de:
    a) 20% pentru cei care obtin un punctaj intre 3 si 3,4;
    b) 40% pentru cei care obtin un punctaj intre 3,5 si 3,9;
    c) 60% pentru cei care obtin un punctaj intre 4 si 4,4;
    d) 80% pentru cei care obtin un punctaj intre 4,5 si 4,9;
    e) 100% pentru cei care obtin punctajul maxim 5.
    Art. 13
    La angajarea intr-o functie de executie incadrarea se face de regula la salariul de baza stabilit la limita minima a coeficientului de multiplicare pentru functia, gradul profesional sau treapta profesionala respectiva. In cazul in care angajarea se face in aceeasi functie, cu aceeasi grila de salarizare, iar persoana angajata provine dintr-o unitate sanitara care utilizeaza aceleasi functii si grile de salarizare, salariul de baza avut se mentine.
    Dupa o perioada de 6 luni de la angajare se procedeaza la evaluarea performantei profesionale individuale a angajatului respectiv. In functie de punctajul obtinut, se aplica prevederile art. 11.
    Art. 14
    Salariile de baza individuale, stabilite potrivit art. 12 si 13, nu vor depasi limita maxima a coeficientului de multiplicare prevazuta pentru functia, gradul sau treapta profesionala avuta.
    Art. 15
    Salariile de baza individuale rezultate ca urmare a evaluarii performantei profesionale individuale, respectiv a cresterilor salariale prevazute la art. 12 - 14, se vor rotunji din o mie in o mie lei in favoarea salariatului.
    Art. 16
    Criteriile specifice de ocupare a functiilor, gradelor sau treptelor profesionale se stabilesc prin norme elaborate de Ministerul Sanatatii, Colegiul Medicilor din Romania si Colegiul Farmacistilor din Romania, cu consultarea sindicatelor reprezentative, potrivit Legii nr. 130/1996, republicata, si a ministerelor cu retea sanitara proprie.
    Art. 17
    La promovarea in functii de executie, grade sau trepte profesionale cu grile de salarizare superioare se asigura o crestere a salariului de baza avut anterior promovarii cu pana la 25%, fara a se depasi salariul de baza corespunzator coeficientului de multiplicare maxim.
    Art. 18
    In cazul persoanelor cu functii de conducere, stabilirea indemnizatiei de conducere se face avandu-se in vedere ca aceasta, impreuna cu salariul de baza al functiei de executie, sa asigure o salarizare corespunzatoare, diferentiata in raport cu complexitatea si cu raspunderea ce revin functiei de conducere ocupate.
    Art. 19
    Salariile de baza individuale se stabilesc intre limitele prevazute de lege, pe baza evaluarii performantei profesionale individuale, in raport cu cerintele postului si cu respectarea incadrarii in resursele financiare alocate anual pentru cheltuielile cu salariile.

    CAP. 4
    Norme de evaluare a performantei profesionale individuale

    Art. 20
    (1) Evaluarea performantei profesionale individuale consta in aprecierea gradului in care angajatii isi indeplinesc atributiile si responsabilitatile ce le revin, in raport cu cerintele postului ocupat.
    (2) Evaluarea performantei profesionale individuale se face o data pe an pentru toti angajatii carora li se aplica prezenta metodologie.
    Art. 21
    (1) Criteriile pe baza carora se face evaluarea performantei profesionale individuale pentru primul an de aplicare a prezentei metodologii sunt urmatoarele:
    a) rezultatele obtinute;
    b) asumarea responsabilitatii;
    c) adaptarea la complexitatea muncii;
    d) initiativa si creativitatea.
    (2) Pentru o apreciere cat mai exacta a nivelului performantei profesionale individuale a angajatului criteriile de evaluare vor fi cotate in functie de importanta care se acorda fiecarui criteriu si vor fi dezvoltate pe componente, potrivit fisei de apreciere prevazute in anexa nr. 3.
    (3) Aprecierea performantei profesionale individuale se face in functie de punctajul realizat, astfel:
    a) 5 puncte - foarte buna;
    b) 4 puncte - buna;
    c) 3 puncte - la nivelul standardului de performanta stabilit pentru postul respectiv;
    d) 2 puncte - satisfacatoare;
    e) 1 punct - nesatisfacatoare.
    Art. 22
    La angajarea sau promovarea intr-o functie de conducere, in afara de evaluarea performantei profesionale individuale obtinute in activitatea desfasurata, va fi evaluata si capacitatea de conducere a celor care opteaza pentru ocuparea postului respectiv, pe baza criteriilor prevazute in anexa nr. 4.
    Art. 23
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta metodologie.

    ANEXA Nr. 1
    la metodologie

                              CRITERII
                      de evaluare a posturilor

 1. Pregatirea profesionala     1.1. Pregatirea de baza (corespunzatoare
    impusa ocupantului               studiilor absolvite, potrivit
    postului                         prevederilor legale):
                                1.1.1. scoala generala
                                1.1.2. medie - liceala
                                1.1.3. medie - postliceala
                                1.1.4. superioara de scurta durata
                                1.1.5. superioara de lunga durata
                                1.2. Pregatire de specialitate:
                                1.2.1. calificare medicala sau de alta
                                       specialitate, necesara postului
                                       (medie, superioara)
                                1.2.2. perfectionari (specializari) periodice
                                       necesare pentru mentinerea competentei
                                       cerute de post
 2. Experienta necesara pentru  2.1. Experienta in munca
    executarea operatiunilor    2.2. Experienta in specialitatea ceruta de
    specifice postului               post
                                2.3. Perioada necesara initierii in vederea
                                     executarii operatiunilor specifice
                                     postului
 3. Dificultatea operatiunilor  3.1. Complexitatea postului, in sensul
    specifice postului               diversitatii operatiunilor de efectuat
                                3.2. Gradul de autonomie in actiune
                                3.3. Efortul intelectual caracteristic
                                     efectuarii operatiunilor specifice
                                     postului
                                3.4. Necesitatea unor aptitudini deosebite
                                3.5. Tehnologii speciale care trebuie
                                     cunoscute
 4. Responsabilitatea           4.1. Responsabilitatea de conducere si
    implicata de post                coordonare a structurilor, echipelor,
                                     proiectelor
                                4.2. Responsabilitatea pregatirii luarii unor
                                     decizii, pastrarea confidentialitatii
 5. Sfera de relatii            5.1. Gradul de solicitare din partea
                                     structurilor interne ale institutiei
                                     publice
                                5.2. Gradul de solicitare din partea
                                     structurilor externe ale institutiei
                                     publice
                                5.3. Gradul de solicitare din partea
                                     cetatenilor si/sau subiectilor
                                     serviciilor oferite de institutia
                                     publica

    ANEXA Nr. 2
    la metodologie

                          FISA POSTULUI Nr. ........

-----------------------------------------------------------------------------
 Unitatea sanitara:
 Compartimentul:
 Denumirea postului:
 Gradul profesional al ocupantului postului:

 Nivelul postului:                              a) de executie
 Punctajul postului:                            b) de conducere
 (calculat conform                              a) minim =
 prezentei anexe)                               b) maxim =
-----------------------------------------------------------------------------
     Descrierea postului*):
     *) Se vor avea in vedere criteriile de evaluare a postului, prevazute in anexa nr. 1, si alte criterii si elemente stabilite de conducatorul compartimentului

    Descrierea activitatilor corespunzatoare postului
----------------------------------------------------------------------------
    Criterii de evaluare           Ponderea   Calificativul    Punctajul
    a postului                       (%)      (de la 1 la 5)   rezultat
                                             -------------------------------
                                              minim   maxim    minim   maxim
----------------------------------------------------------------------------
           1                          2         3       4      5=2x3   6=2x4
----------------------------------------------------------------------------
 1. Pregatirea profesionala
    impusa ocupantului postului
 2. Experienta necesara pentru
    executarea operatiunilor
    specifice postului
 3. Dificultatea operatiunilor
    specifice postului
 4. Responsabilitatea implicata
    de post
 5. Sfera de relatii
-----------------------------------------------------------------------------
    TOTAL:                            100       -       -
-----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA Nr. 3
    la metodologie

    UNITATEA ...................
                 (denumirea)

                              FISA DE APRECIERE
                                in anul .....

    Numele ............. Prenumele ................
    Functia .............................

                   Nivelul performantei profesionale realizate
-----------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea          Componentele de baza ale  Punctajul    Valoarea
crt. criteriului de     criteriului de evaluare   acordat      ponderata a
     evaluare si                                  pentru       criteriului de
     ponderea acestuia                            fiecare      evaluare*)
                                                  criteriu de
                                                  evaluare*)
-----------------------------------------------------------------------------
 0       1                        2                    3            4
-----------------------------------------------------------------------------
1. Rezultatele          a) gradul de realizare
   obtinute (55%)       a atributiilor de
                        serviciu prevazute in
                        fisa postului
                        b) promptitudine si
                        operativitate
                        c) calitatea lucrarilor
                        executate si a
                        activitatilor desfasurate
-----------------------------------------------------------------------------
     TOTAL 1:
-----------------------------------------------------------------------------
2. Asumarea             a) receptivitate,
   responsabilitatilor  disponibilitate la
   (20%)                efort suplimentar,
                        perseverenta,
                        obiectivitate, disciplina
                        b) intensitatea
                        implicarii in realizarea
                        atributiilor de serviciu,
                        utilizarea echipamentelor
                        si a materialelor,
                        incadrarea in normativele
                        de consum, utilizarea
                        cunostintelor de limbi
                        straine, utilizarea
                        calculatorului.
-----------------------------------------------------------------------------
     TOTAL 2:
-----------------------------------------------------------------------------
3. Adaptarea la         a) executarea de lucrari
   complexitatea        complexe
   muncii (15%)         b) activitate de rutina.
-----------------------------------------------------------------------------
     TOTAL 3:
-----------------------------------------------------------------------------
4. Initiativa si        a) propuneri de solutii
   creativitate (10%)   noi, motivarea acestora
                        si evaluarea
                        consecintelor
                        b) propuneri de
                        schimbari, motivarea
                        acestora si evaluarea
                        consecintelor.
-----------------------------------------------------------------------------
     TOTAL 4:
-----------------------------------------------------------------------------
     VALOAREA PONDERATA TOTALA A CRITERIILOR DE EVALUARE:
-----------------------------------------------------------------------------

    1. Numele, prenumele, functia si semnatura persoanei care a facut aprecierea:
.............................................................................
    2. Am luat cunostinta de aprecierea activitatii profesionale desfasurate.
.............................................................................
      (semnatura salariatului apreciat si data la care acesta semneaza)

    3. Contestatia celui apreciat:
.............................................................................
                  (motivatia, semnatura acestuia si data)

    4. Modificarea aprecierii (DA, NU):
    - numele si prenumele persoanei care a modificat aprecierea:
    - functia acesteia:
    - modificarea adusa aprecierii:
    - semnatura si data
    Am luat cunostinta de modificarea, mentinerea aprecierii
.............................................................................
        (semnatura celui apreciat si data la care acesta a luat cunostinta)

    5. Avizul consultativ al organizatiei sindicale:
.............................................................................

    NOTA:
    *) Punctajul pentru fiecare criteriu de evaluare, corespunzator calificativelor:
    (1 = nesatisfacator, 2 = satisfacator, 3 = la nivelul standardului de performanta, 4 = bun, 5 = foarte bun), se obtine prin insumarea punctelor acordate pentru fiecare criteriu din coloana 2 (numarul de puncte/numarul de componente) pe randul TOTAL.
    *) Valoarea ponderata a fiecarui criteriu de evaluare se obtine prin inmultirea punctajului total acordat (coloana 3, randul TOTAL) cu valoarea procentuala a criteriului de evaluare, iar rezultatul se imparte la 100.
    Valoarea ponderata totala a criteriilor de evaluare se calculeaza prin insumarea valorilor ponderate ale celor patru criterii de evaluare (coloana 4, TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3 + TOTAL 4).
    1. Activitatea de evaluare este coordonata de o comisie numita de conducatorul unitatii din care fac parte sefii de sectie, de laborator si al compartimentului de resurse umane.
    2. Contestatiile in legatura cu evaluarea performantei profesionale individuale se fac in termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului evaluarii si se depun la compartimentul de resurse umane.
    3. Conducatorul imediat superior, impreuna cu liderul sindicatului reprezentativ sau, dupa caz, cu reprezentantul salariatilor, din unitate, potrivit Legii nr. 130/1996, republicata, vor lua masurile necesare pentru analizarea contestatiilor si vor comunica rezultatul acesteia in termen de 5 zile de la depunerea contestatiei.

    ANEXA Nr. 4
    la metodologie

------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea criteriului de evaluare                     Punctajul
crt.                                                       maxim*)
------------------------------------------------------------------------
 1.  Cunostinte despre scopul, obiectivele si rolul
     compartimentului ce urmeaza a fi condus in
     ansamblul unitatii                                       5/4
 2.  Capacitatea de a lua decizii optime si asumarea
     raspunderii in legatura cu acestea                       5/4
 3.  Capacitatea de organizare si de coordonare a
     activitatii din compartimentul ce urmeaza
     a fi condus                                              5/4
 4.  Capacitatea de a crea in compartimentul condus
     un climat stimulativ, neconflictual si de buna
     colaborare cu alte compartimente                         5/4
------------------------------------------------------------------------
     TOTAL PUNCTAJ:                                            5
------------------------------------------------------------------------
     *) Se obtine prin insumarea punctajului exprimat sub forma de fractie, obtinut la fiecare criteriu de evaluare.

    NOTA:
    Pot fi admise pentru ocuparea unei functii de conducere persoanele care obtin in urma evaluarii cel putin 3,5 puncte.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 150/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 150 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu