E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 150 din  5 martie 1999

privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar si personalul auxiliar sanitar, incadrat in unitati sanitare si de asistenta sociala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 103 din 11 martie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica si in aplicarea Hotararii Guvernului nr. 510/1998 privind aprobarea Metodologiei-cadru pentru gestionarea resurselor umane in administratia publica centrala,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Metodologia pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar si personalul auxiliar sanitar, incadrat in unitati sanitare si de asistenta sociala, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul sanatatii,
                       Hajdu Gabor

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       p. Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Simona Marinescu,
                       secretar de stat

    ANEXA 1

                            METODOLOGIE
pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar si personalul auxiliar sanitar, incadrat in unitati sanitare si de asistenta sociala

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Metodologia pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar si personalul auxiliar sanitar, incadrat in unitati sanitare si de asistenta sociala, denumita in continuare metodologie, se aplica personalului salarizat potrivit anexei nr. VII/2 la Legea nr. 154/1998, cu modificarile ulterioare.

    CAP. 2
    Evaluarea posturilor in functie de caracteristicile descriptive privind exigentele si performantele pe care acestea le impun angajatilor

    Art. 2
    Postul reprezinta un ansamblu de operatiuni sau de activitati prin care se realizeaza atributiile specifice medico-sanitare ce se indeplinesc intr-o unitate sanitara si de asistenta sociala. Postul se caracterizeaza, in principal, prin functia ocupantului acestuia.
    Art. 3
    Evaluarea posturilor din fiecare unitate sanitara si de asistenta sociala se face pe baza criteriilor de evaluare prevazute in anexa nr. 1, care reprezinta cerintele de ocupare a acestora.
    Art. 4
    Pentru fiecare criteriu de evaluare a posturilor se acorda un calificativ, notat de la 1 la 5, in raport cu importanta si cu semnificatia acestuia.
    Art. 5
    Corespunzator fiecarui post se stabilesc standardele de performanta ale postului, care se exprima prin indicatori cuantificati in raport cu activitatile si operatiunile specifice fiecarui post, dupa cum urmeaza:
    a) cantitate;
    b) calitate;
    c) cost;
    d) timp;
    e) utilizarea resurselor;
    f) mod de realizare.
    Art. 6
    Pe baza criteriilor de evaluare a posturilor si a activitatilor specifice corespunzatoare fiecarui post, compartimentele de resurse umane elaboreaza fisa postului, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 7
    Pentru fiecare post se determina un punctaj minim si un punctaj maxim, in functie de punctajul acordat si de ponderea stabilita pentru fiecare criteriu, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 8
    Performanta profesionala individuala a ocupantului postului, evaluata potrivit art. 10, se compara cu intervalul determinat de punctajul minim si maxim al postului, punctaj calculat potrivit art. 6. In functie de rezultat se disting urmatoarele situatii:
    a) performanta profesionala individuala a angajatului se inscrie intre limita minima si maxima de punctaj a postului ocupat: angajatul corespunde cerintelor postului si va beneficia de prevederile art. 12;
    b) performanta profesionala individuala a angajatului se inscrie sub limita minima a punctajului postului: angajatul nu corespunde cerintelor postului;
    c) performanta profesionala individuala a angajatului se situeaza peste limita maxima a punctajului postului: angajatul este promovabil.
    Promovarea poate deveni efectiva cu respectarea prevederilor art. 16, iar salariul de baza se va stabili conform prevederilor art. 17.

    CAP. 3
    Criterii de stabilire a salariilor de baza individuale

    Art. 9
    Salariile de baza individuale, stabilite pe baza normelor de evaluare a performantei profesionale individuale prevazute la cap. IV, trebuie sa reflecte performantele obtinute in activitatea desfasurata.
    Art. 10
    Consiliul de administratie sau, dupa caz, organele de conducere similare din fiecare unitate sanitara si de asistenta sociala vor asigura conditiile necesare pentru evaluarea activitatii personalului medico-sanitar si a celui auxiliar sanitar pe baza normelor prevazute la cap. IV. In functie de rezultatul evaluarii si in raport cu fondul de salarii aprobat pentru anul 1999 acestea stabilesc persoanele care pot beneficia de o crestere a salariului de baza in primul in de aplicare a legii.
    Art. 11
    Evaluarea performantei profesionale a fiecarui angajat se face anual, dupa aprobarea bugetului, iar cresterea salariului de baza se face in conditiile prevazute la art. 10, in limitele coeficientului de multiplicare minim si maxim, prevazute pentru functia, gradul sau treapta profesionala in care acesta este incadrat.
    Art. 12
    Cresterea salariilor de baza individuale se stabileste in functie de punctajul realizat, corespunzator valorii ponderate totale a criteriilor de evaluare, calculat potrivit fisei de apreciere prevazute in anexa nr. 3, si poate fi de:
    a) 20% pentru cei care obtin un punctaj intre 3 si 3,4;
    b) 40% pentru cei care obtin un punctaj intre 3,5 si 3,9;
    c) 60% pentru cei care obtin un punctaj intre 4 si 4,4;
    d) 80% pentru cei care obtin un punctaj intre 4,5 si 4,9;
    e) 100% pentru cei care obtin punctajul maxim 5.
    Art. 13
    La angajarea intr-o functie de executie incadrarea se face de regula la salariul de baza stabilit la limita minima a coeficientului de multiplicare pentru functia, gradul profesional sau treapta profesionala respectiva. In cazul in care angajarea se face in aceeasi functie, cu aceeasi grila de salarizare, iar persoana angajata provine dintr-o unitate sanitara care utilizeaza aceleasi functii si grile de salarizare, salariul de baza avut se mentine.
    Dupa o perioada de 6 luni de la angajare se procedeaza la evaluarea performantei profesionale individuale a angajatului respectiv. In functie de punctajul obtinut, se aplica prevederile art. 11.
    Art. 14
    Salariile de baza individuale, stabilite potrivit art. 12 si 13, nu vor depasi limita maxima a coeficientului de multiplicare prevazuta pentru functia, gradul sau treapta profesionala avuta.
    Art. 15
    Salariile de baza individuale rezultate ca urmare a evaluarii performantei profesionale individuale, respectiv a cresterilor salariale prevazute la art. 12 - 14, se vor rotunji din o mie in o mie lei in favoarea salariatului.
    Art. 16
    Criteriile specifice de ocupare a functiilor, gradelor sau treptelor profesionale se stabilesc prin norme elaborate de Ministerul Sanatatii, Colegiul Medicilor din Romania si Colegiul Farmacistilor din Romania, cu consultarea sindicatelor reprezentative, potrivit Legii nr. 130/1996, republicata, si a ministerelor cu retea sanitara proprie.
    Art. 17
    La promovarea in functii de executie, grade sau trepte profesionale cu grile de salarizare superioare se asigura o crestere a salariului de baza avut anterior promovarii cu pana la 25%, fara a se depasi salariul de baza corespunzator coeficientului de multiplicare maxim.
    Art. 18
    In cazul persoanelor cu functii de conducere, stabilirea indemnizatiei de conducere se face avandu-se in vedere ca aceasta, impreuna cu salariul de baza al functiei de executie, sa asigure o salarizare corespunzatoare, diferentiata in raport cu complexitatea si cu raspunderea ce revin functiei de conducere ocupate.
    Art. 19
    Salariile de baza individuale se stabilesc intre limitele prevazute de lege, pe baza evaluarii performantei profesionale individuale, in raport cu cerintele postului si cu respectarea incadrarii in resursele financiare alocate anual pentru cheltuielile cu salariile.

    CAP. 4
    Norme de evaluare a performantei profesionale individuale

    Art. 20
    (1) Evaluarea performantei profesionale individuale consta in aprecierea gradului in care angajatii isi indeplinesc atributiile si responsabilitatile ce le revin, in raport cu cerintele postului ocupat.
    (2) Evaluarea performantei profesionale individuale se face o data pe an pentru toti angajatii carora li se aplica prezenta metodologie.
    Art. 21
    (1) Criteriile pe baza carora se face evaluarea performantei profesionale individuale pentru primul an de aplicare a prezentei metodologii sunt urmatoarele:
    a) rezultatele obtinute;
    b) asumarea responsabilitatii;
    c) adaptarea la complexitatea muncii;
    d) initiativa si creativitatea.
    (2) Pentru o apreciere cat mai exacta a nivelului performantei profesionale individuale a angajatului criteriile de evaluare vor fi cotate in functie de importanta care se acorda fiecarui criteriu si vor fi dezvoltate pe componente, potrivit fisei de apreciere prevazute in anexa nr. 3.
    (3) Aprecierea performantei profesionale individuale se face in functie de punctajul realizat, astfel:
    a) 5 puncte - foarte buna;
    b) 4 puncte - buna;
    c) 3 puncte - la nivelul standardului de performanta stabilit pentru postul respectiv;
    d) 2 puncte - satisfacatoare;
    e) 1 punct - nesatisfacatoare.
    Art. 22
    La angajarea sau promovarea intr-o functie de conducere, in afara de evaluarea performantei profesionale individuale obtinute in activitatea desfasurata, va fi evaluata si capacitatea de conducere a celor care opteaza pentru ocuparea postului respectiv, pe baza criteriilor prevazute in anexa nr. 4.
    Art. 23
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta metodologie.

    ANEXA Nr. 1
    la metodologie

                              CRITERII
                      de evaluare a posturilor

 1. Pregatirea profesionala     1.1. Pregatirea de baza (corespunzatoare
    impusa ocupantului               studiilor absolvite, potrivit
    postului                         prevederilor legale):
                                1.1.1. scoala generala
                                1.1.2. medie - liceala
                                1.1.3. medie - postliceala
                                1.1.4. superioara de scurta durata
                                1.1.5. superioara de lunga durata
                                1.2. Pregatire de specialitate:
                                1.2.1. calificare medicala sau de alta
                                       specialitate, necesara postului
                                       (medie, superioara)
                                1.2.2. perfectionari (specializari) periodice
                                       necesare pentru mentinerea competentei
                                       cerute de post
 2. Experienta necesara pentru  2.1. Experienta in munca
    executarea operatiunilor    2.2. Experienta in specialitatea ceruta de
    specifice postului               post
                                2.3. Perioada necesara initierii in vederea
                                     executarii operatiunilor specifice
                                     postului
 3. Dificultatea operatiunilor  3.1. Complexitatea postului, in sensul
    specifice postului               diversitatii operatiunilor de efectuat
                                3.2. Gradul de autonomie in actiune
                                3.3. Efortul intelectual caracteristic
                                     efectuarii operatiunilor specifice
                                     postului
                                3.4. Necesitatea unor aptitudini deosebite
                                3.5. Tehnologii speciale care trebuie
                                     cunoscute
 4. Responsabilitatea           4.1. Responsabilitatea de conducere si
    implicata de post                coordonare a structurilor, echipelor,
                                     proiectelor
                                4.2. Responsabilitatea pregatirii luarii unor
                                     decizii, pastrarea confidentialitatii
 5. Sfera de relatii            5.1. Gradul de solicitare din partea
                                     structurilor interne ale institutiei
                                     publice
                                5.2. Gradul de solicitare din partea
                                     structurilor externe ale institutiei
                                     publice
                                5.3. Gradul de solicitare din partea
                                     cetatenilor si/sau subiectilor
                                     serviciilor oferite de institutia
                                     publica

    ANEXA Nr. 2
    la metodologie

                          FISA POSTULUI Nr. ........

-----------------------------------------------------------------------------
 Unitatea sanitara:
 Compartimentul:
 Denumirea postului:
 Gradul profesional al ocupantului postului:

 Nivelul postului:                              a) de executie
 Punctajul postului:                            b) de conducere
 (calculat conform                              a) minim =
 prezentei anexe)                               b) maxim =
-----------------------------------------------------------------------------
     Descrierea postului*):
     *) Se vor avea in vedere criteriile de evaluare a postului, prevazute in anexa nr. 1, si alte criterii si elemente stabilite de conducatorul compartimentului

    Descrierea activitatilor corespunzatoare postului
----------------------------------------------------------------------------
    Criterii de evaluare           Ponderea   Calificativul    Punctajul
    a postului                       (%)      (de la 1 la 5)   rezultat
                                             -------------------------------
                                              minim   maxim    minim   maxim
----------------------------------------------------------------------------
           1                          2         3       4      5=2x3   6=2x4
----------------------------------------------------------------------------
 1. Pregatirea profesionala
    impusa ocupantului postului
 2. Experienta necesara pentru
    executarea operatiunilor
    specifice postului
 3. Dificultatea operatiunilor
    specifice postului
 4. Responsabilitatea implicata
    de post
 5. Sfera de relatii
-----------------------------------------------------------------------------
    TOTAL:                            100       -       -
-----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA Nr. 3
    la metodologie

    UNITATEA ...................
                 (denumirea)

                              FISA DE APRECIERE
                                in anul .....

    Numele ............. Prenumele ................
    Functia .............................

                   Nivelul performantei profesionale realizate
-----------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea          Componentele de baza ale  Punctajul    Valoarea
crt. criteriului de     criteriului de evaluare   acordat      ponderata a
     evaluare si                                  pentru       criteriului de
     ponderea acestuia                            fiecare      evaluare*)
                                                  criteriu de
                                                  evaluare*)
-----------------------------------------------------------------------------
 0       1                        2                    3            4
-----------------------------------------------------------------------------
1. Rezultatele          a) gradul de realizare
   obtinute (55%)       a atributiilor de
                        serviciu prevazute in
                        fisa postului
                        b) promptitudine si
                        operativitate
                        c) calitatea lucrarilor
                        executate si a
                        activitatilor desfasurate
-----------------------------------------------------------------------------
     TOTAL 1:
-----------------------------------------------------------------------------
2. Asumarea             a) receptivitate,
   responsabilitatilor  disponibilitate la
   (20%)                efort suplimentar,
                        perseverenta,
                        obiectivitate, disciplina
                        b) intensitatea
                        implicarii in realizarea
                        atributiilor de serviciu,
                        utilizarea echipamentelor
                        si a materialelor,
                        incadrarea in normativele
                        de consum, utilizarea
                        cunostintelor de limbi
                        straine, utilizarea
                        calculatorului.
-----------------------------------------------------------------------------
     TOTAL 2:
-----------------------------------------------------------------------------
3. Adaptarea la         a) executarea de lucrari
   complexitatea        complexe
   muncii (15%)         b) activitate de rutina.
-----------------------------------------------------------------------------
     TOTAL 3:
-----------------------------------------------------------------------------
4. Initiativa si        a) propuneri de solutii
   creativitate (10%)   noi, motivarea acestora
                        si evaluarea
                        consecintelor
                        b) propuneri de
                        schimbari, motivarea
                        acestora si evaluarea
                        consecintelor.
-----------------------------------------------------------------------------
     TOTAL 4:
-----------------------------------------------------------------------------
     VALOAREA PONDERATA TOTALA A CRITERIILOR DE EVALUARE:
-----------------------------------------------------------------------------

    1. Numele, prenumele, functia si semnatura persoanei care a facut aprecierea:
.............................................................................
    2. Am luat cunostinta de aprecierea activitatii profesionale desfasurate.
.............................................................................
      (semnatura salariatului apreciat si data la care acesta semneaza)

    3. Contestatia celui apreciat:
.............................................................................
                  (motivatia, semnatura acestuia si data)

    4. Modificarea aprecierii (DA, NU):
    - numele si prenumele persoanei care a modificat aprecierea:
    - functia acesteia:
    - modificarea adusa aprecierii:
    - semnatura si data
    Am luat cunostinta de modificarea, mentinerea aprecierii
.............................................................................
        (semnatura celui apreciat si data la care acesta a luat cunostinta)

    5. Avizul consultativ al organizatiei sindicale:
.............................................................................

    NOTA:
    *) Punctajul pentru fiecare criteriu de evaluare, corespunzator calificativelor:
    (1 = nesatisfacator, 2 = satisfacator, 3 = la nivelul standardului de performanta, 4 = bun, 5 = foarte bun), se obtine prin insumarea punctelor acordate pentru fiecare criteriu din coloana 2 (numarul de puncte/numarul de componente) pe randul TOTAL.
    *) Valoarea ponderata a fiecarui criteriu de evaluare se obtine prin inmultirea punctajului total acordat (coloana 3, randul TOTAL) cu valoarea procentuala a criteriului de evaluare, iar rezultatul se imparte la 100.
    Valoarea ponderata totala a criteriilor de evaluare se calculeaza prin insumarea valorilor ponderate ale celor patru criterii de evaluare (coloana 4, TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3 + TOTAL 4).
    1. Activitatea de evaluare este coordonata de o comisie numita de conducatorul unitatii din care fac parte sefii de sectie, de laborator si al compartimentului de resurse umane.
    2. Contestatiile in legatura cu evaluarea performantei profesionale individuale se fac in termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului evaluarii si se depun la compartimentul de resurse umane.
    3. Conducatorul imediat superior, impreuna cu liderul sindicatului reprezentativ sau, dupa caz, cu reprezentantul salariatilor, din unitate, potrivit Legii nr. 130/1996, republicata, vor lua masurile necesare pentru analizarea contestatiilor si vor comunica rezultatul acesteia in termen de 5 zile de la depunerea contestatiei.

    ANEXA Nr. 4
    la metodologie

------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea criteriului de evaluare                     Punctajul
crt.                                                       maxim*)
------------------------------------------------------------------------
 1.  Cunostinte despre scopul, obiectivele si rolul
     compartimentului ce urmeaza a fi condus in
     ansamblul unitatii                                       5/4
 2.  Capacitatea de a lua decizii optime si asumarea
     raspunderii in legatura cu acestea                       5/4
 3.  Capacitatea de organizare si de coordonare a
     activitatii din compartimentul ce urmeaza
     a fi condus                                              5/4
 4.  Capacitatea de a crea in compartimentul condus
     un climat stimulativ, neconflictual si de buna
     colaborare cu alte compartimente                         5/4
------------------------------------------------------------------------
     TOTAL PUNCTAJ:                                            5
------------------------------------------------------------------------
     *) Se obtine prin insumarea punctajului exprimat sub forma de fractie, obtinut la fiecare criteriu de evaluare.

    NOTA:
    Pot fi admise pentru ocuparea unei functii de conducere persoanele care obtin in urma evaluarii cel putin 3,5 puncte.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 150/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 150 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu