E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 150 din  5 martie 1999

privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar si personalul auxiliar sanitar, incadrat in unitati sanitare si de asistenta sociala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 103 din 11 martie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica si in aplicarea Hotararii Guvernului nr. 510/1998 privind aprobarea Metodologiei-cadru pentru gestionarea resurselor umane in administratia publica centrala,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Metodologia pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar si personalul auxiliar sanitar, incadrat in unitati sanitare si de asistenta sociala, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul sanatatii,
                       Hajdu Gabor

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       p. Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Simona Marinescu,
                       secretar de stat

    ANEXA 1

                            METODOLOGIE
pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar si personalul auxiliar sanitar, incadrat in unitati sanitare si de asistenta sociala

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Metodologia pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar si personalul auxiliar sanitar, incadrat in unitati sanitare si de asistenta sociala, denumita in continuare metodologie, se aplica personalului salarizat potrivit anexei nr. VII/2 la Legea nr. 154/1998, cu modificarile ulterioare.

    CAP. 2
    Evaluarea posturilor in functie de caracteristicile descriptive privind exigentele si performantele pe care acestea le impun angajatilor

    Art. 2
    Postul reprezinta un ansamblu de operatiuni sau de activitati prin care se realizeaza atributiile specifice medico-sanitare ce se indeplinesc intr-o unitate sanitara si de asistenta sociala. Postul se caracterizeaza, in principal, prin functia ocupantului acestuia.
    Art. 3
    Evaluarea posturilor din fiecare unitate sanitara si de asistenta sociala se face pe baza criteriilor de evaluare prevazute in anexa nr. 1, care reprezinta cerintele de ocupare a acestora.
    Art. 4
    Pentru fiecare criteriu de evaluare a posturilor se acorda un calificativ, notat de la 1 la 5, in raport cu importanta si cu semnificatia acestuia.
    Art. 5
    Corespunzator fiecarui post se stabilesc standardele de performanta ale postului, care se exprima prin indicatori cuantificati in raport cu activitatile si operatiunile specifice fiecarui post, dupa cum urmeaza:
    a) cantitate;
    b) calitate;
    c) cost;
    d) timp;
    e) utilizarea resurselor;
    f) mod de realizare.
    Art. 6
    Pe baza criteriilor de evaluare a posturilor si a activitatilor specifice corespunzatoare fiecarui post, compartimentele de resurse umane elaboreaza fisa postului, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 7
    Pentru fiecare post se determina un punctaj minim si un punctaj maxim, in functie de punctajul acordat si de ponderea stabilita pentru fiecare criteriu, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 8
    Performanta profesionala individuala a ocupantului postului, evaluata potrivit art. 10, se compara cu intervalul determinat de punctajul minim si maxim al postului, punctaj calculat potrivit art. 6. In functie de rezultat se disting urmatoarele situatii:
    a) performanta profesionala individuala a angajatului se inscrie intre limita minima si maxima de punctaj a postului ocupat: angajatul corespunde cerintelor postului si va beneficia de prevederile art. 12;
    b) performanta profesionala individuala a angajatului se inscrie sub limita minima a punctajului postului: angajatul nu corespunde cerintelor postului;
    c) performanta profesionala individuala a angajatului se situeaza peste limita maxima a punctajului postului: angajatul este promovabil.
    Promovarea poate deveni efectiva cu respectarea prevederilor art. 16, iar salariul de baza se va stabili conform prevederilor art. 17.

    CAP. 3
    Criterii de stabilire a salariilor de baza individuale

    Art. 9
    Salariile de baza individuale, stabilite pe baza normelor de evaluare a performantei profesionale individuale prevazute la cap. IV, trebuie sa reflecte performantele obtinute in activitatea desfasurata.
    Art. 10
    Consiliul de administratie sau, dupa caz, organele de conducere similare din fiecare unitate sanitara si de asistenta sociala vor asigura conditiile necesare pentru evaluarea activitatii personalului medico-sanitar si a celui auxiliar sanitar pe baza normelor prevazute la cap. IV. In functie de rezultatul evaluarii si in raport cu fondul de salarii aprobat pentru anul 1999 acestea stabilesc persoanele care pot beneficia de o crestere a salariului de baza in primul in de aplicare a legii.
    Art. 11
    Evaluarea performantei profesionale a fiecarui angajat se face anual, dupa aprobarea bugetului, iar cresterea salariului de baza se face in conditiile prevazute la art. 10, in limitele coeficientului de multiplicare minim si maxim, prevazute pentru functia, gradul sau treapta profesionala in care acesta este incadrat.
    Art. 12
    Cresterea salariilor de baza individuale se stabileste in functie de punctajul realizat, corespunzator valorii ponderate totale a criteriilor de evaluare, calculat potrivit fisei de apreciere prevazute in anexa nr. 3, si poate fi de:
    a) 20% pentru cei care obtin un punctaj intre 3 si 3,4;
    b) 40% pentru cei care obtin un punctaj intre 3,5 si 3,9;
    c) 60% pentru cei care obtin un punctaj intre 4 si 4,4;
    d) 80% pentru cei care obtin un punctaj intre 4,5 si 4,9;
    e) 100% pentru cei care obtin punctajul maxim 5.
    Art. 13
    La angajarea intr-o functie de executie incadrarea se face de regula la salariul de baza stabilit la limita minima a coeficientului de multiplicare pentru functia, gradul profesional sau treapta profesionala respectiva. In cazul in care angajarea se face in aceeasi functie, cu aceeasi grila de salarizare, iar persoana angajata provine dintr-o unitate sanitara care utilizeaza aceleasi functii si grile de salarizare, salariul de baza avut se mentine.
    Dupa o perioada de 6 luni de la angajare se procedeaza la evaluarea performantei profesionale individuale a angajatului respectiv. In functie de punctajul obtinut, se aplica prevederile art. 11.
    Art. 14
    Salariile de baza individuale, stabilite potrivit art. 12 si 13, nu vor depasi limita maxima a coeficientului de multiplicare prevazuta pentru functia, gradul sau treapta profesionala avuta.
    Art. 15
    Salariile de baza individuale rezultate ca urmare a evaluarii performantei profesionale individuale, respectiv a cresterilor salariale prevazute la art. 12 - 14, se vor rotunji din o mie in o mie lei in favoarea salariatului.
    Art. 16
    Criteriile specifice de ocupare a functiilor, gradelor sau treptelor profesionale se stabilesc prin norme elaborate de Ministerul Sanatatii, Colegiul Medicilor din Romania si Colegiul Farmacistilor din Romania, cu consultarea sindicatelor reprezentative, potrivit Legii nr. 130/1996, republicata, si a ministerelor cu retea sanitara proprie.
    Art. 17
    La promovarea in functii de executie, grade sau trepte profesionale cu grile de salarizare superioare se asigura o crestere a salariului de baza avut anterior promovarii cu pana la 25%, fara a se depasi salariul de baza corespunzator coeficientului de multiplicare maxim.
    Art. 18
    In cazul persoanelor cu functii de conducere, stabilirea indemnizatiei de conducere se face avandu-se in vedere ca aceasta, impreuna cu salariul de baza al functiei de executie, sa asigure o salarizare corespunzatoare, diferentiata in raport cu complexitatea si cu raspunderea ce revin functiei de conducere ocupate.
    Art. 19
    Salariile de baza individuale se stabilesc intre limitele prevazute de lege, pe baza evaluarii performantei profesionale individuale, in raport cu cerintele postului si cu respectarea incadrarii in resursele financiare alocate anual pentru cheltuielile cu salariile.

    CAP. 4
    Norme de evaluare a performantei profesionale individuale

    Art. 20
    (1) Evaluarea performantei profesionale individuale consta in aprecierea gradului in care angajatii isi indeplinesc atributiile si responsabilitatile ce le revin, in raport cu cerintele postului ocupat.
    (2) Evaluarea performantei profesionale individuale se face o data pe an pentru toti angajatii carora li se aplica prezenta metodologie.
    Art. 21
    (1) Criteriile pe baza carora se face evaluarea performantei profesionale individuale pentru primul an de aplicare a prezentei metodologii sunt urmatoarele:
    a) rezultatele obtinute;
    b) asumarea responsabilitatii;
    c) adaptarea la complexitatea muncii;
    d) initiativa si creativitatea.
    (2) Pentru o apreciere cat mai exacta a nivelului performantei profesionale individuale a angajatului criteriile de evaluare vor fi cotate in functie de importanta care se acorda fiecarui criteriu si vor fi dezvoltate pe componente, potrivit fisei de apreciere prevazute in anexa nr. 3.
    (3) Aprecierea performantei profesionale individuale se face in functie de punctajul realizat, astfel:
    a) 5 puncte - foarte buna;
    b) 4 puncte - buna;
    c) 3 puncte - la nivelul standardului de performanta stabilit pentru postul respectiv;
    d) 2 puncte - satisfacatoare;
    e) 1 punct - nesatisfacatoare.
    Art. 22
    La angajarea sau promovarea intr-o functie de conducere, in afara de evaluarea performantei profesionale individuale obtinute in activitatea desfasurata, va fi evaluata si capacitatea de conducere a celor care opteaza pentru ocuparea postului respectiv, pe baza criteriilor prevazute in anexa nr. 4.
    Art. 23
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta metodologie.

    ANEXA Nr. 1
    la metodologie

                              CRITERII
                      de evaluare a posturilor

 1. Pregatirea profesionala     1.1. Pregatirea de baza (corespunzatoare
    impusa ocupantului               studiilor absolvite, potrivit
    postului                         prevederilor legale):
                                1.1.1. scoala generala
                                1.1.2. medie - liceala
                                1.1.3. medie - postliceala
                                1.1.4. superioara de scurta durata
                                1.1.5. superioara de lunga durata
                                1.2. Pregatire de specialitate:
                                1.2.1. calificare medicala sau de alta
                                       specialitate, necesara postului
                                       (medie, superioara)
                                1.2.2. perfectionari (specializari) periodice
                                       necesare pentru mentinerea competentei
                                       cerute de post
 2. Experienta necesara pentru  2.1. Experienta in munca
    executarea operatiunilor    2.2. Experienta in specialitatea ceruta de
    specifice postului               post
                                2.3. Perioada necesara initierii in vederea
                                     executarii operatiunilor specifice
                                     postului
 3. Dificultatea operatiunilor  3.1. Complexitatea postului, in sensul
    specifice postului               diversitatii operatiunilor de efectuat
                                3.2. Gradul de autonomie in actiune
                                3.3. Efortul intelectual caracteristic
                                     efectuarii operatiunilor specifice
                                     postului
                                3.4. Necesitatea unor aptitudini deosebite
                                3.5. Tehnologii speciale care trebuie
                                     cunoscute
 4. Responsabilitatea           4.1. Responsabilitatea de conducere si
    implicata de post                coordonare a structurilor, echipelor,
                                     proiectelor
                                4.2. Responsabilitatea pregatirii luarii unor
                                     decizii, pastrarea confidentialitatii
 5. Sfera de relatii            5.1. Gradul de solicitare din partea
                                     structurilor interne ale institutiei
                                     publice
                                5.2. Gradul de solicitare din partea
                                     structurilor externe ale institutiei
                                     publice
                                5.3. Gradul de solicitare din partea
                                     cetatenilor si/sau subiectilor
                                     serviciilor oferite de institutia
                                     publica

    ANEXA Nr. 2
    la metodologie

                          FISA POSTULUI Nr. ........

-----------------------------------------------------------------------------
 Unitatea sanitara:
 Compartimentul:
 Denumirea postului:
 Gradul profesional al ocupantului postului:

 Nivelul postului:                              a) de executie
 Punctajul postului:                            b) de conducere
 (calculat conform                              a) minim =
 prezentei anexe)                               b) maxim =
-----------------------------------------------------------------------------
     Descrierea postului*):
     *) Se vor avea in vedere criteriile de evaluare a postului, prevazute in anexa nr. 1, si alte criterii si elemente stabilite de conducatorul compartimentului

    Descrierea activitatilor corespunzatoare postului
----------------------------------------------------------------------------
    Criterii de evaluare           Ponderea   Calificativul    Punctajul
    a postului                       (%)      (de la 1 la 5)   rezultat
                                             -------------------------------
                                              minim   maxim    minim   maxim
----------------------------------------------------------------------------
           1                          2         3       4      5=2x3   6=2x4
----------------------------------------------------------------------------
 1. Pregatirea profesionala
    impusa ocupantului postului
 2. Experienta necesara pentru
    executarea operatiunilor
    specifice postului
 3. Dificultatea operatiunilor
    specifice postului
 4. Responsabilitatea implicata
    de post
 5. Sfera de relatii
-----------------------------------------------------------------------------
    TOTAL:                            100       -       -
-----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA Nr. 3
    la metodologie

    UNITATEA ...................
                 (denumirea)

                              FISA DE APRECIERE
                                in anul .....

    Numele ............. Prenumele ................
    Functia .............................

                   Nivelul performantei profesionale realizate
-----------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea          Componentele de baza ale  Punctajul    Valoarea
crt. criteriului de     criteriului de evaluare   acordat      ponderata a
     evaluare si                                  pentru       criteriului de
     ponderea acestuia                            fiecare      evaluare*)
                                                  criteriu de
                                                  evaluare*)
-----------------------------------------------------------------------------
 0       1                        2                    3            4
-----------------------------------------------------------------------------
1. Rezultatele          a) gradul de realizare
   obtinute (55%)       a atributiilor de
                        serviciu prevazute in
                        fisa postului
                        b) promptitudine si
                        operativitate
                        c) calitatea lucrarilor
                        executate si a
                        activitatilor desfasurate
-----------------------------------------------------------------------------
     TOTAL 1:
-----------------------------------------------------------------------------
2. Asumarea             a) receptivitate,
   responsabilitatilor  disponibilitate la
   (20%)                efort suplimentar,
                        perseverenta,
                        obiectivitate, disciplina
                        b) intensitatea
                        implicarii in realizarea
                        atributiilor de serviciu,
                        utilizarea echipamentelor
                        si a materialelor,
                        incadrarea in normativele
                        de consum, utilizarea
                        cunostintelor de limbi
                        straine, utilizarea
                        calculatorului.
-----------------------------------------------------------------------------
     TOTAL 2:
-----------------------------------------------------------------------------
3. Adaptarea la         a) executarea de lucrari
   complexitatea        complexe
   muncii (15%)         b) activitate de rutina.
-----------------------------------------------------------------------------
     TOTAL 3:
-----------------------------------------------------------------------------
4. Initiativa si        a) propuneri de solutii
   creativitate (10%)   noi, motivarea acestora
                        si evaluarea
                        consecintelor
                        b) propuneri de
                        schimbari, motivarea
                        acestora si evaluarea
                        consecintelor.
-----------------------------------------------------------------------------
     TOTAL 4:
-----------------------------------------------------------------------------
     VALOAREA PONDERATA TOTALA A CRITERIILOR DE EVALUARE:
-----------------------------------------------------------------------------

    1. Numele, prenumele, functia si semnatura persoanei care a facut aprecierea:
.............................................................................
    2. Am luat cunostinta de aprecierea activitatii profesionale desfasurate.
.............................................................................
      (semnatura salariatului apreciat si data la care acesta semneaza)

    3. Contestatia celui apreciat:
.............................................................................
                  (motivatia, semnatura acestuia si data)

    4. Modificarea aprecierii (DA, NU):
    - numele si prenumele persoanei care a modificat aprecierea:
    - functia acesteia:
    - modificarea adusa aprecierii:
    - semnatura si data
    Am luat cunostinta de modificarea, mentinerea aprecierii
.............................................................................
        (semnatura celui apreciat si data la care acesta a luat cunostinta)

    5. Avizul consultativ al organizatiei sindicale:
.............................................................................

    NOTA:
    *) Punctajul pentru fiecare criteriu de evaluare, corespunzator calificativelor:
    (1 = nesatisfacator, 2 = satisfacator, 3 = la nivelul standardului de performanta, 4 = bun, 5 = foarte bun), se obtine prin insumarea punctelor acordate pentru fiecare criteriu din coloana 2 (numarul de puncte/numarul de componente) pe randul TOTAL.
    *) Valoarea ponderata a fiecarui criteriu de evaluare se obtine prin inmultirea punctajului total acordat (coloana 3, randul TOTAL) cu valoarea procentuala a criteriului de evaluare, iar rezultatul se imparte la 100.
    Valoarea ponderata totala a criteriilor de evaluare se calculeaza prin insumarea valorilor ponderate ale celor patru criterii de evaluare (coloana 4, TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3 + TOTAL 4).
    1. Activitatea de evaluare este coordonata de o comisie numita de conducatorul unitatii din care fac parte sefii de sectie, de laborator si al compartimentului de resurse umane.
    2. Contestatiile in legatura cu evaluarea performantei profesionale individuale se fac in termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului evaluarii si se depun la compartimentul de resurse umane.
    3. Conducatorul imediat superior, impreuna cu liderul sindicatului reprezentativ sau, dupa caz, cu reprezentantul salariatilor, din unitate, potrivit Legii nr. 130/1996, republicata, vor lua masurile necesare pentru analizarea contestatiilor si vor comunica rezultatul acesteia in termen de 5 zile de la depunerea contestatiei.

    ANEXA Nr. 4
    la metodologie

------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea criteriului de evaluare                     Punctajul
crt.                                                       maxim*)
------------------------------------------------------------------------
 1.  Cunostinte despre scopul, obiectivele si rolul
     compartimentului ce urmeaza a fi condus in
     ansamblul unitatii                                       5/4
 2.  Capacitatea de a lua decizii optime si asumarea
     raspunderii in legatura cu acestea                       5/4
 3.  Capacitatea de organizare si de coordonare a
     activitatii din compartimentul ce urmeaza
     a fi condus                                              5/4
 4.  Capacitatea de a crea in compartimentul condus
     un climat stimulativ, neconflictual si de buna
     colaborare cu alte compartimente                         5/4
------------------------------------------------------------------------
     TOTAL PUNCTAJ:                                            5
------------------------------------------------------------------------
     *) Se obtine prin insumarea punctajului exprimat sub forma de fractie, obtinut la fiecare criteriu de evaluare.

    NOTA:
    Pot fi admise pentru ocuparea unei functii de conducere persoanele care obtin in urma evaluarii cel putin 3,5 puncte.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 150/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 150 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu