E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1490 din  9 septembrie 2004

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 884 din 28 septembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, al art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 363/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 31 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba organigrama si numarul maxim de posturi ale Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, prevazute in anexa nr. 2, si lista cuprinzand principalele dotari ale Centrului Operational National din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, prevazuta in anexa nr. 3.
    Art. 3
    Data limita a intrarii in functiune a Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta se stabileste la 1 ianuarie 2005.
    Art. 4
    Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Marian Florian Saniuta

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gheorghe Emacu

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Dan Mircea Popescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
de organizare si functionare al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare Inspectoratul General, este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, avand sediul in Bucuresti.
    Art. 2
    Inspectoratul General asigura, la nivel national, punerea in aplicare intr-o conceptie unitara a legislatiei in vigoare in domeniile apararii vietii, bunurilor si a mediului impotriva incendiilor si dezastrelor, precum si al realizarii masurilor de protectie civila si gestionarea situatiilor de urgenta.
    Art. 3
    (1) Inspectoratul General participa, in domeniile de competenta, la indeplinirea functiilor de strategie, reglementare, control, administrare si reprezentare, ce revin, potrivit legii, Ministerului Administratiei si Internelor.
    (2) Inspectoratul General emite, in calitate de autoritate de reglementare in domeniu, metodologii, norme, regulamente si proceduri care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (3) Inspectoratul General asigura coordonarea si controlul de specialitate al serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, profesioniste si voluntare.
    Art. 4
    (1) Inspectoratul General este componenta a Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta, denumit in continuare Sistem National, si face parte din fortele de protectie ale Sistemului de Securitate si Aparare Nationala.
    (2) Inspectoratul General organizeaza si asigura functionarea Secretariatului tehnic permanent al Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, ca structura distincta in cadrul Centrului Operational National.
    Art. 5
    Inspectoratul General este organul de control abilitat, potrivit legii, pentru supravegherea pietei produselor/familiilor de produse cu rol in satisfacerea cerintei de securitate la incendiu, precum si pentru respectarea normelor si instructiunilor privind adaposturile de protectie civila.
    Art. 6
    (1) Inspectoratul General asigura planificarea, organizarea si realizarea activitatilor specifice, in concordanta cu cerintele dreptului umanitar international.
    (2) La nivel national, Inspectoratul General coordoneaza institutiile participante la managementul situatiilor de urgenta, in concordanta cu principiile existente pe plan international, specifice O.N.U., N.A.T.O., U.E. si altor organisme la care Romania este parte.
    (3) Ca punct national de contact, Inspectoratul General asigura relatiile cu organismele si organizatiile internationale guvernamentale si neguvernamentale cu responsabilitati in domeniul situatiilor de urgenta.
    Art. 7
    (1) Inspectoratul General are in subordine serviciile de urgenta profesioniste, organizate ca inspectorate pentru situatii de urgenta judetene si al municipiului Bucuresti, cu personalitate juridica.
    (2) In subordinea directa a Inspectoratului General mai functioneaza institutii de invatamant, de pregatire, de studii si cercetare stiintifica, de comunicatii si informatica, grupuri de prevenire si interventie, subunitati specializate, baze, ateliere si depozite de asigurare tehnica, logistica si de reparatii, Muzeul National al Pompierilor si alte structuri necesare indeplinirii atributiilor prevazute de lege.
    Art. 8
    Inspectoratul General asigura planificarea si mobilizarea resurselor proprii la instituirea masurilor exceptionale prevazute de lege, precum si la declararea starilor de mobilizare si de razboi.
    Art. 9
    Pentru formarea si incadrarea personalului necesar inspectoratelor si celorlalte structuri subordonate, care inlocuieste esalonat militarii in termen, Inspectoratul General elaboreaza planuri si programe de invatamant, precum si Planul de profesionalizare.

    CAP. 2
    Atributii

    Art. 10
    Atributiile principale ale Inspectoratului General sunt cele prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, in Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 363/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si in legislatia privind protectia civila si apararea impotriva incendiilor.
    Art. 11
    Inspectoratul General indeplineste, in domeniile de competenta prevazute la art. 2, urmatoarele atributii generale:
    a) elaboreaza strategii, programe si planuri in domeniile de activitate, pe care le supune aprobarii organelor abilitate, si le avizeaza pe cele elaborate de ministere si de alte institutii publice centrale;
    b) elaboreaza studii, prognoze si analize statistice privind tipurile de risc, natura si frecventa situatiilor de urgenta produse si propune masuri in baza concluziilor rezultate din acestea;
    c) elaboreaza norme generale, pe care le supune spre aprobare ministrului administratiei si internelor;
    d) elaboreaza si emite metodologii, norme, normative, regulamente, instructiuni, standarde operationale si proceduri si le avizeaza pe cele emise de ministere si de alte institutii publice centrale;
    e) elaboreaza criteriile de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor de urgenta profesioniste, respectiv voluntare, precum si criterii de performanta privind structura si normele minimale de dotare a serviciilor private pentru situatii de urgenta, pe care le supune spre aprobare ministrului administratiei si internelor;
    f) participa la atestarea tehnico-profesionala a verificatorilor de proiecte, a responsabililor tehnici si a expertilor in activitatea de constructii, precum si la eliberarea agrementelor tehnice ale noilor produse si procedee in acest domeniu;
    g) emite, potrivit legii, reglementari tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca mijloacele de aparare impotriva incendiilor si cele din domeniile protectiei civile, utilizate pe teritoriul Romaniei;
    h) asigura, la nivel central, coordonarea tehnica de specialitate a activitatilor de prevenire a incendiilor si a dezastrelor;
    i) acorda asistenta tehnica de specialitate autoritatilor centrale si locale privind gestionarea situatiilor de urgenta;
    j) elaboreaza, din punctul de vedere al riscurilor gestionate, criteriile de clasificare a localitatilor si agentilor economici, care se aproba prin hotarare a Guvernului;
    k) autorizeaza laboratoarele si poligoanele de incercari la foc si cele de distrugere a munitiei neexplodate;
    l) emite avizele si autorizatiile prevazute de lege, in domeniile de competenta;
    m) asigura coordonarea tehnica si de specialitate a centrelor operationale si a centrelor operative si asigura mentinerea permanenta a fluxului informational cu acestea;
    n) coordoneaza derularea programelor nationale de pregatire in domeniul apararii impotriva dezastrelor si urmareste la nivel national aplicarea strategiilor si programelor internationale, europene si regionale pentru prevenirea catastrofelor si reducerea dezastrelor;
    o) organizeaza si conduce activitatile de aparare a vietii, bunurilor si mediului in situatii de urgenta;
    p) indruma, controleaza si coordoneaza, dupa caz, inspectoratele pentru situatii de urgenta, institutiile si unitatile din subordine, serviciile de urgenta voluntare, precum si serviciile de urgenta private;
    q) elaboreaza statele de organizare, tabelele si normele de inzestrare ale structurilor subordonate;
    r) asigura informarea operativa a ministrului administratiei si internelor, a ministrului delegat pentru administratia publica si a institutiilor abilitate asupra starilor potential generatoare de situatii de urgenta sau asupra producerii situatiilor de urgenta in teritoriu, printr-un sistem informational propriu;
    s) organizeaza si conduce aplicatii si exercitii pentru verificarea viabilitatii planificarii interventiei si resurselor;
    t) propune ministrului administratiei si internelor participarea cu forte si mijloace la inlaturarea efectelor situatiilor de urgenta in afara teritoriului tarii, potrivit tratatelor, acordurilor si intelegerilor internationale la care Romania este parte;
    u) organizeaza si controleaza formarea, evaluarea si certificarea competentei profesionale a persoanelor si cadrelor tehnice cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor si protectiei civile;
    v) organizeaza si controleaza atestarea persoanelor fizice si juridice pentru prestarea lucrarilor de termoprotectie si ignifugare, precum si a celor de verificare, intretinere si reparare a mijloacelor destinate apararii impotriva incendiilor si protectiei civile;
    w) constituie si gestioneaza baza de date cu privire la situatiile de urgenta, pune la dispozitie institutiilor interesate datele si informatiile solicitate pentru solutionarea situatiilor de urgenta si coordoneaza activitatile de studii si cercetare stiintifica;
    x) efectueaza activitati specifice de desemnare a organismelor pentru evaluarea conformitatii produselor si privind stabilirea introducerii pe piata a produselor pentru constructii cu rol in siguranta la incendiu;
    y) avizeaza regulamentele privind gestionarea situatiilor de urgenta specifice tipurilor de risc, elaborate de comitetele ministeriale, si le prezinta spre semnare ministrului administratiei si internelor;
    z) coopereaza cu celelalte organe ale statului abilitate in managementul starilor de urgenta si de asediu sau al crizelor, precum si cu organizatiile internationale de profil, pe baza conventiilor la care statul roman este parte, si urmareste respectarea acestor conventii in domeniul situatiilor de urgenta.
    Art. 12
    Atributiile specifice fiecarei structuri din cadrul Inspectoratului General si ale personalului se stabilesc, in termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului regulament, de catre sefii acestora si se aproba conform competentelor.
    Art. 13
    Inspectoratul General, potrivit competentelor stabilite, executa si alte atributii operative, tehnice si administrative, in domeniile:
    a) analizei, evaluarii si sintezei referitoare la situatiile de urgenta;
    b) interventiei si asistentei umanitare nationale si internationale;
    c) medicinei de urgenta a dezastrelor, al asistentei religioase si psihologice;
    d) managementului organizatoric si planificarii resurselor;
    e) managementului logistic;
    f) formarii si pregatirii continue a personalului;
    g) strategiilor si tacticilor specifice;
    h) elaborarii si punerii in aplicare a planului national de evacuare;
    i) comunicatiilor si informaticii;
    j) integrarii europene si relatiilor internationale;
    k) activitatii de control a structurilor subordonate si a personalului acestora;
    l) activitatii juridice si de contencios;
    m) activitatii de protectie a muncii, privind tehnica securitatii interventiilor, cele de prevenire si stingere a incendiilor si de protectie a mediului;
    n) activitatii financiar-contabile;
    o) managementului resurselor umane;
    p) activitatii de secretariat si al documentelor clasificate;
    q) editarii publicatiilor si lucrarilor de specialitate, regulamentelor, instructiunilor si manualelor specifice;
    r) informarii si relatiilor publice.

    CAP. 3
    Organizare si functionare

    Art. 14
    (1) Conducerea Inspectoratului General se exercita de catre inspectorul general, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administratiei si internelor, contrasemnata de ministrul delegat pentru administratia publica.
    (2) Inspectorul general are calitatea de ordonator secundar de credite.
    (3) In exercitarea atributiilor ce ii revin inspectorul general emite ordine.
    Art. 15
    (1) In exercitarea atributiilor sale inspectorul general este ajutat de un prim-adjunct si un adjunct, numiti prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
    (2) Prim-adjunctul inspectorului general coordoneaza nemijlocit Centrul Operational National.
    (3) Adjunctul inspectorului general este seful inspectiei de prevenire.
    (4) In absenta inspectorului general, conducerea Inspectoratului General se exercita de catre prim-adjunctul acestuia sau de alta persoana desemnata in acest scop.
    Art. 16
    In cadrul Inspectoratului General functioneaza structuri si compartimente specializate la dimensionarea carora se au in vedere urmatoarele:
    a) rolul si functiile Inspectoratului General in cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si in Sistemul National;
    b) volumul, complexitatea si specificul misiunilor si atributiilor legale ce trebuie indeplinite;
    c) tipurile de risc, frecventa si amploarea situatiilor de urgenta, precum si vulnerabilitatile teritoriului national;
    d) caracterul operativ, tehnic sau administrativ al atributiilor si activitatilor pe care le desfasoara;
    e) nivelul de pregatire necesar si nevoile de specializare ale personalului;
    f) gradul de inzestrare cu mijloace tehnice specifice si performantele acestora;
    g) specificul programului de lucru al personalului: normal, in schimburi sau in ture.
    Art. 17
    (1) In cadrul Inspectoratului General se constituie si functioneaza ca structuri specializate, pe domenii de competenta:
    a) Centrul Operational National, care indeplineste permanent functiile de monitorizare, evaluare, instiintare, avertizare, prealarmare, alarmare, alertare, coordonare si conducere operationala, la nivel national, a situatiilor de urgenta;
    b) inspectia de prevenire, care asigura indeplinirea functiilor de reglementare, avizare, indrumare, informare publica si control;
    c) structura de management logistic, care organizeaza, controleaza si realizeaza masurile specifice de asigurare tehnico-materiala, de administrare a patrimoniului si de alta natura pentru indeplinirea atributiilor;
    d) structura financiar-contabila, care asigura gestionarea fondurilor publice alocate, aferente Inspectoratului General;
    e) alte compartimente adecvate indeplinirii misiunilor specifice.
    (2) Inspectoratul General este organizat pe directii, servicii, birouri si/sau compartimente.
    (3) Statul de organizare (statul de functiuni) al Inspectoratului General se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
    Art. 18
    (1) Centrul Operational National, denumit in continuare Centrul Operational, organizeaza si asigura Secretariatul tehnic permanent al Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare Comitetul National.
    (2) Centrul Operational se incadreaza cu personal specializat pe tipuri de riscuri, precum si cu specialisti in comunicatii, informatica si in alte domenii de activitate, conform cerintelor operative.
    (3) Activitatea Centrului Operational se desfasoara permanent. Personalul executa serviciul in ture, pe schimburi sau cu program normal.
    Art. 19
    Centrul Operational are urmatoarele atributii principale:
    a) desfasoara activitati de analiza, evaluare si sinteza referitoare la situatiile de urgenta;
    b) asigura inregistrarea tipurilor de risc si a factorilor determinanti ai acestora si intocmeste situatia generala a riscurilor la nivel national;
    c) monitorizeaza evolutia situatiilor de urgenta si informeaza operativ, cand este cazul, presedintele Comitetului National si celelalte organisme abilitate sa intreprinda masuri cu caracter preventiv ori de interventie;
    d) elaboreaza conceptia generala privind planificarea, pregatirea, organizarea si desfasurarea actiunilor de raspuns, precum si conceptia specifica de actiune in situatii de urgenta, conform reglementarilor interne, emise in baza raspunderilor privind tipurile de risc gestionate si functiile de sprijin indeplinite;
    e) face propuneri Comitetului National privind activitatea preventiva si de interventie in situatii de urgenta;
    f) urmareste aplicarea prevederilor regulamentelor privind gestionarea situatiilor de urgenta si ale planurilor de interventie/cooperare specifice tipurilor de riscuri;
    g) asigura transmiterea operativa a deciziilor, dispozitiilor si ordinelor si urmareste mentinerea legaturilor de comunicatii cu centrele operationale, centrele operative cu functionare permanenta, cu alte organisme implicate in gestionarea situatiilor de urgenta, precum si cu fortele proprii aflate in indeplinirea misiunilor;
    h) centralizeaza, la nivel national si/sau zonal/regional, dupa caz, solicitarile privind necesarul de resurse pentru indeplinirea functiilor de sprijin, premergator si in timpul situatiilor de urgenta, si le inainteaza organismelor abilitate sa le solutioneze;
    i) asigura transmiterea/retransmiterea mesajelor de atentionare, alarmare si avertizare primite de la institutiile specializate catre serviciile de urgenta din subordine si administratia publica, dupa caz;
    j) gestioneaza, la nivel national, baza de date referitoare la situatiile de urgenta date in competenta;
    k) desfasoara activitati in domeniile asistentei internationale umanitare, medicinei de urgenta a dezastrelor si asistentei psihologice;
    l) indeplineste alte atributii conform reglementarilor interne.
    Art. 20
    (1) Pentru indeplinirea unor atributii complexe, misiuni sau sarcini operative, la nivelul Inspectoratului General se pot constitui comisii, consilii, comitete, grupuri de lucru si/sau grupe operative.
    (2) Componenta si atributiile organismelor prevazute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al inspectorului general, iar despre aceasta se consemneaza in ordinul de zi pe unitate.
    Art. 21
    (1) In cadrul Inspectoratului General functioneaza consiliul de conducere, ca organ consultativ al inspectorului general.
    (2) Componenta si regulamentul de functionare ale consiliului de conducere al Inspectoratului General se aproba prin ordin al inspectorului general.
    Art. 22
    (1) Numarul maxim de posturi pentru Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta este de 340 de posturi.
    (2) Numarul de posturi prevazut la alin. (1) se asigura cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat Ministerului Administratiei si Internelor si unitatilor din subordinea sa.

    CAP. 4
    Personalul, drepturile si indatoririle acestuia pentru indeplinirea atributiilor specifice

    Art. 23
    (1) La data infiintarii Inspectoratului General, personalul actual din cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, al Comandamentului Protectiei Civile si al unitatilor subordonate acestora se muta/transfera in interesul serviciului in cadrul structurilor Inspectoratului General si al institutiilor si unitatilor subordonate acestuia.
    (2) Pana la data finalizarii procesului de demilitarizare, stabilita potrivit legii, personalul militar mutat/transferat in interesul serviciului, in conditiile alin. (1), beneficiaza de drepturile si ii revin obligatiile specifice, prevazute de legislatia in vigoare aplicabila personalului militar din sistemul ordinii publice.
    (3) Personalul devenit disponibil in urma infiintarii Inspectoratului General si a reorganizarii institutiilor si unitatilor subordonate acestuia se poate transfera la serviciile de urgenta profesioniste.
    (4) Personalul disponibilizat in urma infiintarii Inspectoratului General si a structurilor subordonate acestuia beneficiaza de drepturile, ajutoarele si facilitatile prevazute de lege.
    Art. 24
    (1) In timpul indeplinirii serviciului, personalul Inspectoratului General si cel al structurilor subordonate este investit cu exercitiul autoritatii publice.
    (2) In raport cu atributiile specifice, personalul are urmatoarele drepturi si indatoriri specifice:
    a) sa efectueze inspectii si controale privind modul de respectare si aplicare a prevederilor legale;
    b) sa elibereze/anuleze avize si autorizatii, potrivit competentelor prevazute de lege;
    c) sa organizeze si sa conduca exercitii, aplicatii si alte activitati de pregatire la institutii publice si agenti economici;
    d) sa solicite de la persoanele fizice si juridice datele, informatiile si documentele necesare indeplinirii atributiilor legale;
    e) sa stabileasca restrictii sau sa interzica orice operatiuni sau lucrari, in scopul prevenirii unor situatii de urgenta;
    f) sa sesizeze organele competente, in conditiile prevazute de lege, despre infractiunile constatate in exercitarea atributiilor de serviciu;
    g) sa constate si sa sanctioneze contraventiile potrivit competentei prevazute de lege;
    h) sa dispuna, potrivit legii, sistarea lucrarilor de constructii sau oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor;
    i) sa participe la coordonarea si conducerea interventiilor in situatii de urgenta;
    j) sa dispuna restrangerea utilizarii cladirilor incendiate, avariate ori amenintate, inclusiv evacuarea persoanelor si animalelor din acestea, precum si a folosirii terenurilor din vecinatatea imobilelor respective;
    k) sa dispuna, potrivit legii, suspendarea ori incetarea activitatii institutiilor si/sau agentilor economici, demolarea totala ori partiala a constructiilor afectate grav, precum si a celor vecine, daca exista pericol de agravare a consecintelor unor situatii de urgenta;
    l) sa utilizeze gratuit apa, in conditiile legii, indiferent de sursa din care provine;
    m) sa se deplaseze cu autospecialele si mijloacele tehnice din dotare la locul interventiei, pe drumuri care nu sunt deschise circulatiei publice ori pe terenuri, indiferent de forma de proprietate, daca cerintele de operativitate si de lucru impun aceasta;
    n) sa solicite organelor abilitate oprirea ori limitarea traficului public in zona desfasurarii operatiunilor de interventie;
    o) sa aiba acces, in indeplinirea misiunilor specifice, in orice incinta a institutiilor si agentilor economici;
    p) sa intre in locuintele persoanelor fizice, in indeplinirea misiunilor specifice, la solicitarea sau cu consimtamantul acestora, in conditiile prevazute de lege. In cazul in care se impune inlaturarea unor factori de risc care prin iminenta amenintarii lor pot declansa o situatie de urgenta, consimtamantul nu este necesar;
    q) sa solicite sprijinul autoritatilor publice, mijloacelor de informare in masa si al cetatenilor pentru luarea masurilor urgente in vederea prevenirii, limitarii sau inlaturarii unor pericole iminente provocate de situatii de urgenta;
    r) sa stabileasca, impreuna cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale producerii situatiilor de urgenta si sa participe, in conditiile legii, la identificarea si stabilirea factorilor de risc si imprejurarilor care au generat unele situatii de urgenta.
    (3) In exercitarea drepturilor si obligatiilor specifice prevazute la alin. (2), personalul desemnat isi face cunoscuta calitatea, dupa caz, prin legitimatia de serviciu sau de control si ordinul de serviciu/misiune.
    Art. 25
    Personalul din Inspectoratul General si structurile subordonate provine din institutiile proprii de invatamant si din alte institutii cu profil adecvat, acreditate potrivit legii, precum si din cadrul unor institutii specializate din tara si din strainatate.

    CAP. 5
    Asigurarea materiala

    Art. 26
    Inzestrarea cu mijloacele si materialele necesare indeplinirii atributiilor se stabileste prin norme si tabele de inzestrare aprobate de ministrul administratiei si internelor.
    Art. 27
    Dotarile pentru centrul operational se asigura de Inspectoratul General si de Ministerul Administratiei si Internelor, potrivit competentelor. Lista cu dotarile principale ale Centrului Operational National al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta este prevazuta in anexa nr. 3.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 28
    Regulile si procedurile privind planificarea, organizarea, pregatirea si desfasurarea activitatilor de prevenire si de interventie se stabilesc prin regulamente elaborate de Inspectoratul General si aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
    Art. 29
    (1) Centrul de studii, experimentari si specializare pentru prevenirea si stingerea incendiilor se reorganizeaza ca Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila.
    (2) Atributiile Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 30
    Scoala de Aplicatie pentru Protectia Civila se reorganizeaza ca Centrul National de Pregatire pentru Managementul Situatiilor de Urgenta, avand in subordine centre zonale, destinate perfectionarii pregatirii cadrelor proprii, a inaltilor functionari publici si a functionarilor publici cu atributii de conducere din Sistemul National.
    Art. 31
    Facultatea de Pompieri si Scoala Militara de Subofiteri Pompieri isi extind activitatea potrivit legii invatamantului, avand in vedere cerintele de formare, perfectionare si specializare a personalului din Inspectoratul General si din structurile subordonate acestuia.
    Art. 32
    Baza pentru logistica, Baza de reparatii, Centrul de comunicatii si informatica si Muzeul National al Pompierilor isi extind activitatile corespunzator domeniilor de competenta ale Inspectoratului General.
    Art. 33
    Unitatea speciala de interventie in situatii de urgenta, pregatita pentru misiuni specifice interne si internationale, si Unitatea speciala de securitate civila la obiective de importanta deosebita, din subordinea Inspectoratului General, se constituie prin reorganizarea structurilor existente.
    Art. 34
    Depozitele-stoc de mobilizare isi adapteaza activitatea potrivit domeniilor de competenta ale Inspectoratului General.
    Art. 35
    Regulamentele de organizare si functionare ale institutiilor si unitatilor prevazute la art. 29 - 34, cu exceptia Regulamentului de organizare si functionare a Facultatii de Pompieri, prevazuta la art. 31, se elaboreaza de Inspectoratul General si se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor, contrasemnat de ministrul delegat pentru administratia publica.
    Art. 36
    Inspectoratul General elaboreaza structura-cadru pentru intocmirea regulamentelor privind gestionarea situatiilor de urgenta specifice tipurilor de risc, a planului de analiza si acoperire a riscurilor si a altor planuri specifice.
    Art. 37
    Sigla si insemnul heraldic ale Inspectoratului General si structurilor din subordine se stabilesc in conformitate cu prevederile legale in vigoare, avandu-se in vedere specificul misiunilor si traditiile pompierilor militari si protectiei civile.
    Art. 38
    (1) Regulamentul privind organizarea, pregatirea si activitatea formatiilor de cadeti, organizate in baza legislatiei privind protectia civila si apararea impotriva incendiilor, se elaboreaza de Inspectoratul General si se aproba de ministrul administratiei si internelor.
    (2) Regulamentele privind organizarea, pregatirea, activitatea si concursurile cercurilor tehnico-aplicative de elevi "Prietenii Pompierilor" si "Cu viata mea apar viata" se emit de ministerul de resort, cu avizul Inspectoratului General.
    Art. 39
    (1) Ziua pompierilor din Romania este 13 septembrie, iar Ziua protectiei civile din Romania este 28 februarie.
    (2) Autoritatile administratiei publice centrale si locale, agentii economici si institutiile acorda sprijin material si financiar in organizarea si desfasurarea concursurilor profesionale, a ceremoniilor si a altor actiuni specifice ocazionate de aceste evenimente.
    (3) Regulamentul concursurilor profesionale se elaboreaza de Inspectoratul General.
    (4) Planificarea etapelor zonale ale concursurilor se aproba de inspectorul general, iar a finalei nationale, de catre ministrul administratiei si internelor, la propunerea inspectorului general.
    Art. 40
    Inspectoratele, formatiile de cadeti, cercurile aplicative de protectie civila, precum si cercurile "Prietenii Pompierilor" participa, cu echipe reprezentative, la concursuri profesionale si sportive internationale.

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    Numarul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu
    al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta
    este de 340

                                 ORGANIGRAMA
              INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

                            ___________________________
    APARAT PROPRIU         |     INSPECTOR GENERAL     |
                           |___________________________|
                                         |
                                         |
                               __________|_____________________________________
                              |               |                              | |
     _________________________|_______________|________________________      | |
    | PRIM ADJUNCT AL              |     | ADJUNCT AL INSPECTORULUI    |     | |
    | INSPECTORULUI GENERAL        |     | GENERAL                     |     | |
    |______________________________|     |_____________________________|     | |
                              |                              |               | |
                              |                              |               | |
                              |                              |               | |
 ___________________________  |  _______________________     |               | |
| CENTRUL OPERATIONAL       |_|_| SERVICIUL MANAGEMENT  |    |               | |
| NATIONAL                  | | | ORGANIZATORIC SI      |    |               | |
|                           | | | PLANIFICARE RESURSE   |    |               | |
|___________________________| | |_______________________|    |               | |
 |                            | |                            |               | |
 |  ________________________  | |_______________________     |               | |
 |_|                        | | | SERVICIUL STRATEGII SI|    |               | |
 | |CENTRUL OPERATIONAL     | | | TACTICI SPECIFICE     |    |               | |
 | |                        | | |                       |    |               | |
 . |________________________| | |_______________________|    |               | |
 | .                          | |                            |               | |
 . |                          | |_______________________     |               | |
 | . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  | | SERVICIUL COMUNICATII |    |               | |
 ._|SECRETARIATUL TEHNIC    . | | SI INFORMATICA        |    |               | |
   .PERMANENT AL COMITETULUI| |_|                       |    |               | |
   |NATIONAL PENTRU SITUATII.   |_______________________|    |               | |
   .DE URGENTA              |                                |               | |
   |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .                                |               | |
                                   __________________________|               | |
                                  |                                          | |
  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __| __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _    | |
 |                          INSPECTIA DE PREVENIRE                       |   | |
              ____________________|___________                               | |
 |  _________|____________________|_________  |                          |   | |
   |                  |  | DIRECTIA         | |  ______________________      | |
 | | DIRECTIA POMPIERI|  | PROTECTIEI CIVILE| | | SERVICIUL            | |   | |
   |__________________|  |__________________| |_| REGLEMENTARI, AVIZARI|     | |
 |                                            | | SI AUTORIZARI        | |   | |
                                              | |                      |     | |
 |                                            | |______________________| |   | |
                                              | |______________________      | |
 |                                            | | SERVICIUL PREGATIREA | |   | |
                                              |_| POPULATIEI PENTRU    |     | |
 |                                            | | INTERVENTIE SI       | |   | |
                                              | | EDUCATIE PREVENTIVA  |     | |
 |                                            | |______________________| |   | |
                                              | |______________________      | |
 |                                            | | SERVICIUL COORDONARE | |   | |
                                              |_| SERVICII PUBLICE,    |     | |
 |                                            | | VOLUNTARE SI SERVICII| |   | |
                                              | | PRIVATE              |     | |
 |                                            | |______________________| |   | |
                                              | |______________________      | |
 |                                            | | PUBLICATII DE        | |   | |
                                              |_| SPECIALITATE         |     | |
 |                                              |                      | |   | |
                                                |                      |     | |
 |                                              |______________________| |   | |
  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __    | |
                                                                             | |
             ________________________________________________________________| |
            |                                        __________________________|
  __________|__________     ______________________  |  ______________________
 | DIRECTIA MANAGEMENT |   | SERVICIUL INTEGRARE  | | |                      |
 | LOGISTIC            |   | EUROPEANA SI RELATII |_|_|   SERVICIUL CONTROL  |
 |                     |   | INTERNATIONALE       | | |                      |
 |_____________________|   |______________________| | |______________________|
                            ______________________  |  ______________________
                           | SERVICIUL JURIDIC SI | | |                      |
                           | CONTENCIOS           |_|_|       FINANCIAR      |
                           |                      | | |                      |
                           |______________________| | |______________________|
                            ______________________  |  ______________________
                           | SERVICIUL MANAGEMENT | | | SERVICIUL SECRETARIAT|
                           | RESURSE UMANE        |_|_| SI DOCUMENTE         |
                           |                      | | | CLASIFICATE          |
                           |______________________| | |______________________|
                                                    |
                                         ___________|__________
                                        | BIROUL INFORMARE SI  |
                                        | RELATII PUBLICE      |
                                        |                      |
                                        |______________________|

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    UNITATI SI INSTITUTII SUBORDONATE
 _____________   _____________   _____________   _____________   _____________
|UNITATEA     | |UNITATEA     | |CENTRUL      | |CENTRUL      | |MUZEUL       |
|SPECIALA DE  | |SPECIALA DE  | |NATIONAL     | |NATIONAL     | |NATIONAL AL  |
|INTERVENTIE  | |SECURITATE   | |PENTRU       | |DE PREGATIRE | |POMPIERILOR  |
|IN SITUATII  | |CIVILA LA    | |SECURITATE LA| |PENTRU       | |             |
|DE URGENTA   | |OBIECTIVE DE | |INCENDIU SI  | |MANAGEMENTUL | |             |
|             | |IMPORTANTA   | |PROTECTIE    | |SITUATIILOR  | |             |
|             | |DEOSEBITA    | |CIVILA       | |DE URGENTA   | |             |
|             | |             | |             | |CIOLPANI     | |             |
|_____________| |_____________| |_____________| |_____________| |_____________|
 _____________   _____________   _____________   _____________   _____________
|SCOALA DE    | |BAZA PENTRU  | |BAZA DE      | |CENTRUL DE   | |DEPOZITE     |
|SUBOFITERI   | |LOGISTICA A  | |REPARATII A  | |COMUNICATII  | |REZERVE      |
|POMPIERI SI  | |I.G.S.U.     | |TEHNICII DE  | |SI           | |PROPRII      |
|PROTECTIE    | |             | |INTERVENTIE  | |INFORMATICA  | |             |
|CIVILA       | |             | |DRAGALINA    | |             | |             |
|BOLDESTI     | |             | |             | |             | |             |
|_____________| |_____________| |_____________| |_____________| |_____________|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    INSPECTORATE PENTRU SITUATII DE URGENTA
             __________________________    __________________________
            |INSPECTORATUL MUNICIPIULUI|  |41 INSPECTORATE JUDETENE  |
            |BUCURESTI PENTRU SITUATII |  |PENTRU SITUATII DE URGENTA|
            |DE URGENTA                |  |                          |
            |__________________________|  |__________________________|

    ANEXA 3

                                 LISTA*)
cu dotarile principale ale Centrului Operational National al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta

    *) In functie de necesitati, lista se completeaza si cu alte categorii de dotari materiale utile indeplinirii atributiilor specifice, in raport cu extinderea competentelor, prin hotarare a Guvernului.

    1. Mobilier: birouri, scaune, dulapuri, mese de consiliu
    2. Materiale pentru amenajarea spatiilor de odihna a personalului, prepararea si servitul hranei
    3. Aparate radio
    4. Aparate TV color
    5. Mijloace de comunicatii: telefoane fixe si mobile; faxuri; radiotelefoane analogice si digitale fixe, mobile si portabile; modem Internet; echipament videoconferinta; dispecerat; mijloace de comunicatii pe unde scurte; mijloace de comunicatii prin satelit
    6. Mijloace electronice de securizare a accesului si de supraveghere exterioara a locului de dispunere
    7. Mijloace informatice: laptop-uri; statii de lucru; servere; imprimante; software
    8. Harti digitale, harti ale Europei, Romaniei si judetelor, planul municipiului Bucuresti
    9. Mijloace individuale de protectie, iluminat, de prim ajutor si de aparare impotriva incendiilor
    10. Instalatii pentru aer conditionat si sisteme de filtroventilatie
    11. Autospeciale pentru conducerea actiunilor de interventie
    12. Acte normative specifice si literatura de specialitate
    13. Planuri si programe specifice
    14. Aparatura de multiplicat documente
    15. Rechizite si consumabile pentru tehnoredactare si multiplicare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1490/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1490 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1490/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu