E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1490 din  9 septembrie 2004

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 884 din 28 septembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, al art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 363/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 31 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba organigrama si numarul maxim de posturi ale Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, prevazute in anexa nr. 2, si lista cuprinzand principalele dotari ale Centrului Operational National din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, prevazuta in anexa nr. 3.
    Art. 3
    Data limita a intrarii in functiune a Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta se stabileste la 1 ianuarie 2005.
    Art. 4
    Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Marian Florian Saniuta

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gheorghe Emacu

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Dan Mircea Popescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
de organizare si functionare al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare Inspectoratul General, este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, avand sediul in Bucuresti.
    Art. 2
    Inspectoratul General asigura, la nivel national, punerea in aplicare intr-o conceptie unitara a legislatiei in vigoare in domeniile apararii vietii, bunurilor si a mediului impotriva incendiilor si dezastrelor, precum si al realizarii masurilor de protectie civila si gestionarea situatiilor de urgenta.
    Art. 3
    (1) Inspectoratul General participa, in domeniile de competenta, la indeplinirea functiilor de strategie, reglementare, control, administrare si reprezentare, ce revin, potrivit legii, Ministerului Administratiei si Internelor.
    (2) Inspectoratul General emite, in calitate de autoritate de reglementare in domeniu, metodologii, norme, regulamente si proceduri care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (3) Inspectoratul General asigura coordonarea si controlul de specialitate al serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, profesioniste si voluntare.
    Art. 4
    (1) Inspectoratul General este componenta a Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta, denumit in continuare Sistem National, si face parte din fortele de protectie ale Sistemului de Securitate si Aparare Nationala.
    (2) Inspectoratul General organizeaza si asigura functionarea Secretariatului tehnic permanent al Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, ca structura distincta in cadrul Centrului Operational National.
    Art. 5
    Inspectoratul General este organul de control abilitat, potrivit legii, pentru supravegherea pietei produselor/familiilor de produse cu rol in satisfacerea cerintei de securitate la incendiu, precum si pentru respectarea normelor si instructiunilor privind adaposturile de protectie civila.
    Art. 6
    (1) Inspectoratul General asigura planificarea, organizarea si realizarea activitatilor specifice, in concordanta cu cerintele dreptului umanitar international.
    (2) La nivel national, Inspectoratul General coordoneaza institutiile participante la managementul situatiilor de urgenta, in concordanta cu principiile existente pe plan international, specifice O.N.U., N.A.T.O., U.E. si altor organisme la care Romania este parte.
    (3) Ca punct national de contact, Inspectoratul General asigura relatiile cu organismele si organizatiile internationale guvernamentale si neguvernamentale cu responsabilitati in domeniul situatiilor de urgenta.
    Art. 7
    (1) Inspectoratul General are in subordine serviciile de urgenta profesioniste, organizate ca inspectorate pentru situatii de urgenta judetene si al municipiului Bucuresti, cu personalitate juridica.
    (2) In subordinea directa a Inspectoratului General mai functioneaza institutii de invatamant, de pregatire, de studii si cercetare stiintifica, de comunicatii si informatica, grupuri de prevenire si interventie, subunitati specializate, baze, ateliere si depozite de asigurare tehnica, logistica si de reparatii, Muzeul National al Pompierilor si alte structuri necesare indeplinirii atributiilor prevazute de lege.
    Art. 8
    Inspectoratul General asigura planificarea si mobilizarea resurselor proprii la instituirea masurilor exceptionale prevazute de lege, precum si la declararea starilor de mobilizare si de razboi.
    Art. 9
    Pentru formarea si incadrarea personalului necesar inspectoratelor si celorlalte structuri subordonate, care inlocuieste esalonat militarii in termen, Inspectoratul General elaboreaza planuri si programe de invatamant, precum si Planul de profesionalizare.

    CAP. 2
    Atributii

    Art. 10
    Atributiile principale ale Inspectoratului General sunt cele prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, in Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 363/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si in legislatia privind protectia civila si apararea impotriva incendiilor.
    Art. 11
    Inspectoratul General indeplineste, in domeniile de competenta prevazute la art. 2, urmatoarele atributii generale:
    a) elaboreaza strategii, programe si planuri in domeniile de activitate, pe care le supune aprobarii organelor abilitate, si le avizeaza pe cele elaborate de ministere si de alte institutii publice centrale;
    b) elaboreaza studii, prognoze si analize statistice privind tipurile de risc, natura si frecventa situatiilor de urgenta produse si propune masuri in baza concluziilor rezultate din acestea;
    c) elaboreaza norme generale, pe care le supune spre aprobare ministrului administratiei si internelor;
    d) elaboreaza si emite metodologii, norme, normative, regulamente, instructiuni, standarde operationale si proceduri si le avizeaza pe cele emise de ministere si de alte institutii publice centrale;
    e) elaboreaza criteriile de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor de urgenta profesioniste, respectiv voluntare, precum si criterii de performanta privind structura si normele minimale de dotare a serviciilor private pentru situatii de urgenta, pe care le supune spre aprobare ministrului administratiei si internelor;
    f) participa la atestarea tehnico-profesionala a verificatorilor de proiecte, a responsabililor tehnici si a expertilor in activitatea de constructii, precum si la eliberarea agrementelor tehnice ale noilor produse si procedee in acest domeniu;
    g) emite, potrivit legii, reglementari tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca mijloacele de aparare impotriva incendiilor si cele din domeniile protectiei civile, utilizate pe teritoriul Romaniei;
    h) asigura, la nivel central, coordonarea tehnica de specialitate a activitatilor de prevenire a incendiilor si a dezastrelor;
    i) acorda asistenta tehnica de specialitate autoritatilor centrale si locale privind gestionarea situatiilor de urgenta;
    j) elaboreaza, din punctul de vedere al riscurilor gestionate, criteriile de clasificare a localitatilor si agentilor economici, care se aproba prin hotarare a Guvernului;
    k) autorizeaza laboratoarele si poligoanele de incercari la foc si cele de distrugere a munitiei neexplodate;
    l) emite avizele si autorizatiile prevazute de lege, in domeniile de competenta;
    m) asigura coordonarea tehnica si de specialitate a centrelor operationale si a centrelor operative si asigura mentinerea permanenta a fluxului informational cu acestea;
    n) coordoneaza derularea programelor nationale de pregatire in domeniul apararii impotriva dezastrelor si urmareste la nivel national aplicarea strategiilor si programelor internationale, europene si regionale pentru prevenirea catastrofelor si reducerea dezastrelor;
    o) organizeaza si conduce activitatile de aparare a vietii, bunurilor si mediului in situatii de urgenta;
    p) indruma, controleaza si coordoneaza, dupa caz, inspectoratele pentru situatii de urgenta, institutiile si unitatile din subordine, serviciile de urgenta voluntare, precum si serviciile de urgenta private;
    q) elaboreaza statele de organizare, tabelele si normele de inzestrare ale structurilor subordonate;
    r) asigura informarea operativa a ministrului administratiei si internelor, a ministrului delegat pentru administratia publica si a institutiilor abilitate asupra starilor potential generatoare de situatii de urgenta sau asupra producerii situatiilor de urgenta in teritoriu, printr-un sistem informational propriu;
    s) organizeaza si conduce aplicatii si exercitii pentru verificarea viabilitatii planificarii interventiei si resurselor;
    t) propune ministrului administratiei si internelor participarea cu forte si mijloace la inlaturarea efectelor situatiilor de urgenta in afara teritoriului tarii, potrivit tratatelor, acordurilor si intelegerilor internationale la care Romania este parte;
    u) organizeaza si controleaza formarea, evaluarea si certificarea competentei profesionale a persoanelor si cadrelor tehnice cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor si protectiei civile;
    v) organizeaza si controleaza atestarea persoanelor fizice si juridice pentru prestarea lucrarilor de termoprotectie si ignifugare, precum si a celor de verificare, intretinere si reparare a mijloacelor destinate apararii impotriva incendiilor si protectiei civile;
    w) constituie si gestioneaza baza de date cu privire la situatiile de urgenta, pune la dispozitie institutiilor interesate datele si informatiile solicitate pentru solutionarea situatiilor de urgenta si coordoneaza activitatile de studii si cercetare stiintifica;
    x) efectueaza activitati specifice de desemnare a organismelor pentru evaluarea conformitatii produselor si privind stabilirea introducerii pe piata a produselor pentru constructii cu rol in siguranta la incendiu;
    y) avizeaza regulamentele privind gestionarea situatiilor de urgenta specifice tipurilor de risc, elaborate de comitetele ministeriale, si le prezinta spre semnare ministrului administratiei si internelor;
    z) coopereaza cu celelalte organe ale statului abilitate in managementul starilor de urgenta si de asediu sau al crizelor, precum si cu organizatiile internationale de profil, pe baza conventiilor la care statul roman este parte, si urmareste respectarea acestor conventii in domeniul situatiilor de urgenta.
    Art. 12
    Atributiile specifice fiecarei structuri din cadrul Inspectoratului General si ale personalului se stabilesc, in termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului regulament, de catre sefii acestora si se aproba conform competentelor.
    Art. 13
    Inspectoratul General, potrivit competentelor stabilite, executa si alte atributii operative, tehnice si administrative, in domeniile:
    a) analizei, evaluarii si sintezei referitoare la situatiile de urgenta;
    b) interventiei si asistentei umanitare nationale si internationale;
    c) medicinei de urgenta a dezastrelor, al asistentei religioase si psihologice;
    d) managementului organizatoric si planificarii resurselor;
    e) managementului logistic;
    f) formarii si pregatirii continue a personalului;
    g) strategiilor si tacticilor specifice;
    h) elaborarii si punerii in aplicare a planului national de evacuare;
    i) comunicatiilor si informaticii;
    j) integrarii europene si relatiilor internationale;
    k) activitatii de control a structurilor subordonate si a personalului acestora;
    l) activitatii juridice si de contencios;
    m) activitatii de protectie a muncii, privind tehnica securitatii interventiilor, cele de prevenire si stingere a incendiilor si de protectie a mediului;
    n) activitatii financiar-contabile;
    o) managementului resurselor umane;
    p) activitatii de secretariat si al documentelor clasificate;
    q) editarii publicatiilor si lucrarilor de specialitate, regulamentelor, instructiunilor si manualelor specifice;
    r) informarii si relatiilor publice.

    CAP. 3
    Organizare si functionare

    Art. 14
    (1) Conducerea Inspectoratului General se exercita de catre inspectorul general, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administratiei si internelor, contrasemnata de ministrul delegat pentru administratia publica.
    (2) Inspectorul general are calitatea de ordonator secundar de credite.
    (3) In exercitarea atributiilor ce ii revin inspectorul general emite ordine.
    Art. 15
    (1) In exercitarea atributiilor sale inspectorul general este ajutat de un prim-adjunct si un adjunct, numiti prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
    (2) Prim-adjunctul inspectorului general coordoneaza nemijlocit Centrul Operational National.
    (3) Adjunctul inspectorului general este seful inspectiei de prevenire.
    (4) In absenta inspectorului general, conducerea Inspectoratului General se exercita de catre prim-adjunctul acestuia sau de alta persoana desemnata in acest scop.
    Art. 16
    In cadrul Inspectoratului General functioneaza structuri si compartimente specializate la dimensionarea carora se au in vedere urmatoarele:
    a) rolul si functiile Inspectoratului General in cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si in Sistemul National;
    b) volumul, complexitatea si specificul misiunilor si atributiilor legale ce trebuie indeplinite;
    c) tipurile de risc, frecventa si amploarea situatiilor de urgenta, precum si vulnerabilitatile teritoriului national;
    d) caracterul operativ, tehnic sau administrativ al atributiilor si activitatilor pe care le desfasoara;
    e) nivelul de pregatire necesar si nevoile de specializare ale personalului;
    f) gradul de inzestrare cu mijloace tehnice specifice si performantele acestora;
    g) specificul programului de lucru al personalului: normal, in schimburi sau in ture.
    Art. 17
    (1) In cadrul Inspectoratului General se constituie si functioneaza ca structuri specializate, pe domenii de competenta:
    a) Centrul Operational National, care indeplineste permanent functiile de monitorizare, evaluare, instiintare, avertizare, prealarmare, alarmare, alertare, coordonare si conducere operationala, la nivel national, a situatiilor de urgenta;
    b) inspectia de prevenire, care asigura indeplinirea functiilor de reglementare, avizare, indrumare, informare publica si control;
    c) structura de management logistic, care organizeaza, controleaza si realizeaza masurile specifice de asigurare tehnico-materiala, de administrare a patrimoniului si de alta natura pentru indeplinirea atributiilor;
    d) structura financiar-contabila, care asigura gestionarea fondurilor publice alocate, aferente Inspectoratului General;
    e) alte compartimente adecvate indeplinirii misiunilor specifice.
    (2) Inspectoratul General este organizat pe directii, servicii, birouri si/sau compartimente.
    (3) Statul de organizare (statul de functiuni) al Inspectoratului General se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
    Art. 18
    (1) Centrul Operational National, denumit in continuare Centrul Operational, organizeaza si asigura Secretariatul tehnic permanent al Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare Comitetul National.
    (2) Centrul Operational se incadreaza cu personal specializat pe tipuri de riscuri, precum si cu specialisti in comunicatii, informatica si in alte domenii de activitate, conform cerintelor operative.
    (3) Activitatea Centrului Operational se desfasoara permanent. Personalul executa serviciul in ture, pe schimburi sau cu program normal.
    Art. 19
    Centrul Operational are urmatoarele atributii principale:
    a) desfasoara activitati de analiza, evaluare si sinteza referitoare la situatiile de urgenta;
    b) asigura inregistrarea tipurilor de risc si a factorilor determinanti ai acestora si intocmeste situatia generala a riscurilor la nivel national;
    c) monitorizeaza evolutia situatiilor de urgenta si informeaza operativ, cand este cazul, presedintele Comitetului National si celelalte organisme abilitate sa intreprinda masuri cu caracter preventiv ori de interventie;
    d) elaboreaza conceptia generala privind planificarea, pregatirea, organizarea si desfasurarea actiunilor de raspuns, precum si conceptia specifica de actiune in situatii de urgenta, conform reglementarilor interne, emise in baza raspunderilor privind tipurile de risc gestionate si functiile de sprijin indeplinite;
    e) face propuneri Comitetului National privind activitatea preventiva si de interventie in situatii de urgenta;
    f) urmareste aplicarea prevederilor regulamentelor privind gestionarea situatiilor de urgenta si ale planurilor de interventie/cooperare specifice tipurilor de riscuri;
    g) asigura transmiterea operativa a deciziilor, dispozitiilor si ordinelor si urmareste mentinerea legaturilor de comunicatii cu centrele operationale, centrele operative cu functionare permanenta, cu alte organisme implicate in gestionarea situatiilor de urgenta, precum si cu fortele proprii aflate in indeplinirea misiunilor;
    h) centralizeaza, la nivel national si/sau zonal/regional, dupa caz, solicitarile privind necesarul de resurse pentru indeplinirea functiilor de sprijin, premergator si in timpul situatiilor de urgenta, si le inainteaza organismelor abilitate sa le solutioneze;
    i) asigura transmiterea/retransmiterea mesajelor de atentionare, alarmare si avertizare primite de la institutiile specializate catre serviciile de urgenta din subordine si administratia publica, dupa caz;
    j) gestioneaza, la nivel national, baza de date referitoare la situatiile de urgenta date in competenta;
    k) desfasoara activitati in domeniile asistentei internationale umanitare, medicinei de urgenta a dezastrelor si asistentei psihologice;
    l) indeplineste alte atributii conform reglementarilor interne.
    Art. 20
    (1) Pentru indeplinirea unor atributii complexe, misiuni sau sarcini operative, la nivelul Inspectoratului General se pot constitui comisii, consilii, comitete, grupuri de lucru si/sau grupe operative.
    (2) Componenta si atributiile organismelor prevazute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al inspectorului general, iar despre aceasta se consemneaza in ordinul de zi pe unitate.
    Art. 21
    (1) In cadrul Inspectoratului General functioneaza consiliul de conducere, ca organ consultativ al inspectorului general.
    (2) Componenta si regulamentul de functionare ale consiliului de conducere al Inspectoratului General se aproba prin ordin al inspectorului general.
    Art. 22
    (1) Numarul maxim de posturi pentru Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta este de 340 de posturi.
    (2) Numarul de posturi prevazut la alin. (1) se asigura cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat Ministerului Administratiei si Internelor si unitatilor din subordinea sa.

    CAP. 4
    Personalul, drepturile si indatoririle acestuia pentru indeplinirea atributiilor specifice

    Art. 23
    (1) La data infiintarii Inspectoratului General, personalul actual din cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, al Comandamentului Protectiei Civile si al unitatilor subordonate acestora se muta/transfera in interesul serviciului in cadrul structurilor Inspectoratului General si al institutiilor si unitatilor subordonate acestuia.
    (2) Pana la data finalizarii procesului de demilitarizare, stabilita potrivit legii, personalul militar mutat/transferat in interesul serviciului, in conditiile alin. (1), beneficiaza de drepturile si ii revin obligatiile specifice, prevazute de legislatia in vigoare aplicabila personalului militar din sistemul ordinii publice.
    (3) Personalul devenit disponibil in urma infiintarii Inspectoratului General si a reorganizarii institutiilor si unitatilor subordonate acestuia se poate transfera la serviciile de urgenta profesioniste.
    (4) Personalul disponibilizat in urma infiintarii Inspectoratului General si a structurilor subordonate acestuia beneficiaza de drepturile, ajutoarele si facilitatile prevazute de lege.
    Art. 24
    (1) In timpul indeplinirii serviciului, personalul Inspectoratului General si cel al structurilor subordonate este investit cu exercitiul autoritatii publice.
    (2) In raport cu atributiile specifice, personalul are urmatoarele drepturi si indatoriri specifice:
    a) sa efectueze inspectii si controale privind modul de respectare si aplicare a prevederilor legale;
    b) sa elibereze/anuleze avize si autorizatii, potrivit competentelor prevazute de lege;
    c) sa organizeze si sa conduca exercitii, aplicatii si alte activitati de pregatire la institutii publice si agenti economici;
    d) sa solicite de la persoanele fizice si juridice datele, informatiile si documentele necesare indeplinirii atributiilor legale;
    e) sa stabileasca restrictii sau sa interzica orice operatiuni sau lucrari, in scopul prevenirii unor situatii de urgenta;
    f) sa sesizeze organele competente, in conditiile prevazute de lege, despre infractiunile constatate in exercitarea atributiilor de serviciu;
    g) sa constate si sa sanctioneze contraventiile potrivit competentei prevazute de lege;
    h) sa dispuna, potrivit legii, sistarea lucrarilor de constructii sau oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor;
    i) sa participe la coordonarea si conducerea interventiilor in situatii de urgenta;
    j) sa dispuna restrangerea utilizarii cladirilor incendiate, avariate ori amenintate, inclusiv evacuarea persoanelor si animalelor din acestea, precum si a folosirii terenurilor din vecinatatea imobilelor respective;
    k) sa dispuna, potrivit legii, suspendarea ori incetarea activitatii institutiilor si/sau agentilor economici, demolarea totala ori partiala a constructiilor afectate grav, precum si a celor vecine, daca exista pericol de agravare a consecintelor unor situatii de urgenta;
    l) sa utilizeze gratuit apa, in conditiile legii, indiferent de sursa din care provine;
    m) sa se deplaseze cu autospecialele si mijloacele tehnice din dotare la locul interventiei, pe drumuri care nu sunt deschise circulatiei publice ori pe terenuri, indiferent de forma de proprietate, daca cerintele de operativitate si de lucru impun aceasta;
    n) sa solicite organelor abilitate oprirea ori limitarea traficului public in zona desfasurarii operatiunilor de interventie;
    o) sa aiba acces, in indeplinirea misiunilor specifice, in orice incinta a institutiilor si agentilor economici;
    p) sa intre in locuintele persoanelor fizice, in indeplinirea misiunilor specifice, la solicitarea sau cu consimtamantul acestora, in conditiile prevazute de lege. In cazul in care se impune inlaturarea unor factori de risc care prin iminenta amenintarii lor pot declansa o situatie de urgenta, consimtamantul nu este necesar;
    q) sa solicite sprijinul autoritatilor publice, mijloacelor de informare in masa si al cetatenilor pentru luarea masurilor urgente in vederea prevenirii, limitarii sau inlaturarii unor pericole iminente provocate de situatii de urgenta;
    r) sa stabileasca, impreuna cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale producerii situatiilor de urgenta si sa participe, in conditiile legii, la identificarea si stabilirea factorilor de risc si imprejurarilor care au generat unele situatii de urgenta.
    (3) In exercitarea drepturilor si obligatiilor specifice prevazute la alin. (2), personalul desemnat isi face cunoscuta calitatea, dupa caz, prin legitimatia de serviciu sau de control si ordinul de serviciu/misiune.
    Art. 25
    Personalul din Inspectoratul General si structurile subordonate provine din institutiile proprii de invatamant si din alte institutii cu profil adecvat, acreditate potrivit legii, precum si din cadrul unor institutii specializate din tara si din strainatate.

    CAP. 5
    Asigurarea materiala

    Art. 26
    Inzestrarea cu mijloacele si materialele necesare indeplinirii atributiilor se stabileste prin norme si tabele de inzestrare aprobate de ministrul administratiei si internelor.
    Art. 27
    Dotarile pentru centrul operational se asigura de Inspectoratul General si de Ministerul Administratiei si Internelor, potrivit competentelor. Lista cu dotarile principale ale Centrului Operational National al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta este prevazuta in anexa nr. 3.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 28
    Regulile si procedurile privind planificarea, organizarea, pregatirea si desfasurarea activitatilor de prevenire si de interventie se stabilesc prin regulamente elaborate de Inspectoratul General si aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
    Art. 29
    (1) Centrul de studii, experimentari si specializare pentru prevenirea si stingerea incendiilor se reorganizeaza ca Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila.
    (2) Atributiile Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 30
    Scoala de Aplicatie pentru Protectia Civila se reorganizeaza ca Centrul National de Pregatire pentru Managementul Situatiilor de Urgenta, avand in subordine centre zonale, destinate perfectionarii pregatirii cadrelor proprii, a inaltilor functionari publici si a functionarilor publici cu atributii de conducere din Sistemul National.
    Art. 31
    Facultatea de Pompieri si Scoala Militara de Subofiteri Pompieri isi extind activitatea potrivit legii invatamantului, avand in vedere cerintele de formare, perfectionare si specializare a personalului din Inspectoratul General si din structurile subordonate acestuia.
    Art. 32
    Baza pentru logistica, Baza de reparatii, Centrul de comunicatii si informatica si Muzeul National al Pompierilor isi extind activitatile corespunzator domeniilor de competenta ale Inspectoratului General.
    Art. 33
    Unitatea speciala de interventie in situatii de urgenta, pregatita pentru misiuni specifice interne si internationale, si Unitatea speciala de securitate civila la obiective de importanta deosebita, din subordinea Inspectoratului General, se constituie prin reorganizarea structurilor existente.
    Art. 34
    Depozitele-stoc de mobilizare isi adapteaza activitatea potrivit domeniilor de competenta ale Inspectoratului General.
    Art. 35
    Regulamentele de organizare si functionare ale institutiilor si unitatilor prevazute la art. 29 - 34, cu exceptia Regulamentului de organizare si functionare a Facultatii de Pompieri, prevazuta la art. 31, se elaboreaza de Inspectoratul General si se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor, contrasemnat de ministrul delegat pentru administratia publica.
    Art. 36
    Inspectoratul General elaboreaza structura-cadru pentru intocmirea regulamentelor privind gestionarea situatiilor de urgenta specifice tipurilor de risc, a planului de analiza si acoperire a riscurilor si a altor planuri specifice.
    Art. 37
    Sigla si insemnul heraldic ale Inspectoratului General si structurilor din subordine se stabilesc in conformitate cu prevederile legale in vigoare, avandu-se in vedere specificul misiunilor si traditiile pompierilor militari si protectiei civile.
    Art. 38
    (1) Regulamentul privind organizarea, pregatirea si activitatea formatiilor de cadeti, organizate in baza legislatiei privind protectia civila si apararea impotriva incendiilor, se elaboreaza de Inspectoratul General si se aproba de ministrul administratiei si internelor.
    (2) Regulamentele privind organizarea, pregatirea, activitatea si concursurile cercurilor tehnico-aplicative de elevi "Prietenii Pompierilor" si "Cu viata mea apar viata" se emit de ministerul de resort, cu avizul Inspectoratului General.
    Art. 39
    (1) Ziua pompierilor din Romania este 13 septembrie, iar Ziua protectiei civile din Romania este 28 februarie.
    (2) Autoritatile administratiei publice centrale si locale, agentii economici si institutiile acorda sprijin material si financiar in organizarea si desfasurarea concursurilor profesionale, a ceremoniilor si a altor actiuni specifice ocazionate de aceste evenimente.
    (3) Regulamentul concursurilor profesionale se elaboreaza de Inspectoratul General.
    (4) Planificarea etapelor zonale ale concursurilor se aproba de inspectorul general, iar a finalei nationale, de catre ministrul administratiei si internelor, la propunerea inspectorului general.
    Art. 40
    Inspectoratele, formatiile de cadeti, cercurile aplicative de protectie civila, precum si cercurile "Prietenii Pompierilor" participa, cu echipe reprezentative, la concursuri profesionale si sportive internationale.

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    Numarul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu
    al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta
    este de 340

                                 ORGANIGRAMA
              INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

                            ___________________________
    APARAT PROPRIU         |     INSPECTOR GENERAL     |
                           |___________________________|
                                         |
                                         |
                               __________|_____________________________________
                              |               |                              | |
     _________________________|_______________|________________________      | |
    | PRIM ADJUNCT AL              |     | ADJUNCT AL INSPECTORULUI    |     | |
    | INSPECTORULUI GENERAL        |     | GENERAL                     |     | |
    |______________________________|     |_____________________________|     | |
                              |                              |               | |
                              |                              |               | |
                              |                              |               | |
 ___________________________  |  _______________________     |               | |
| CENTRUL OPERATIONAL       |_|_| SERVICIUL MANAGEMENT  |    |               | |
| NATIONAL                  | | | ORGANIZATORIC SI      |    |               | |
|                           | | | PLANIFICARE RESURSE   |    |               | |
|___________________________| | |_______________________|    |               | |
 |                            | |                            |               | |
 |  ________________________  | |_______________________     |               | |
 |_|                        | | | SERVICIUL STRATEGII SI|    |               | |
 | |CENTRUL OPERATIONAL     | | | TACTICI SPECIFICE     |    |               | |
 | |                        | | |                       |    |               | |
 . |________________________| | |_______________________|    |               | |
 | .                          | |                            |               | |
 . |                          | |_______________________     |               | |
 | . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  | | SERVICIUL COMUNICATII |    |               | |
 ._|SECRETARIATUL TEHNIC    . | | SI INFORMATICA        |    |               | |
   .PERMANENT AL COMITETULUI| |_|                       |    |               | |
   |NATIONAL PENTRU SITUATII.   |_______________________|    |               | |
   .DE URGENTA              |                                |               | |
   |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .                                |               | |
                                   __________________________|               | |
                                  |                                          | |
  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __| __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _    | |
 |                          INSPECTIA DE PREVENIRE                       |   | |
              ____________________|___________                               | |
 |  _________|____________________|_________  |                          |   | |
   |                  |  | DIRECTIA         | |  ______________________      | |
 | | DIRECTIA POMPIERI|  | PROTECTIEI CIVILE| | | SERVICIUL            | |   | |
   |__________________|  |__________________| |_| REGLEMENTARI, AVIZARI|     | |
 |                                            | | SI AUTORIZARI        | |   | |
                                              | |                      |     | |
 |                                            | |______________________| |   | |
                                              | |______________________      | |
 |                                            | | SERVICIUL PREGATIREA | |   | |
                                              |_| POPULATIEI PENTRU    |     | |
 |                                            | | INTERVENTIE SI       | |   | |
                                              | | EDUCATIE PREVENTIVA  |     | |
 |                                            | |______________________| |   | |
                                              | |______________________      | |
 |                                            | | SERVICIUL COORDONARE | |   | |
                                              |_| SERVICII PUBLICE,    |     | |
 |                                            | | VOLUNTARE SI SERVICII| |   | |
                                              | | PRIVATE              |     | |
 |                                            | |______________________| |   | |
                                              | |______________________      | |
 |                                            | | PUBLICATII DE        | |   | |
                                              |_| SPECIALITATE         |     | |
 |                                              |                      | |   | |
                                                |                      |     | |
 |                                              |______________________| |   | |
  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __    | |
                                                                             | |
             ________________________________________________________________| |
            |                                        __________________________|
  __________|__________     ______________________  |  ______________________
 | DIRECTIA MANAGEMENT |   | SERVICIUL INTEGRARE  | | |                      |
 | LOGISTIC            |   | EUROPEANA SI RELATII |_|_|   SERVICIUL CONTROL  |
 |                     |   | INTERNATIONALE       | | |                      |
 |_____________________|   |______________________| | |______________________|
                            ______________________  |  ______________________
                           | SERVICIUL JURIDIC SI | | |                      |
                           | CONTENCIOS           |_|_|       FINANCIAR      |
                           |                      | | |                      |
                           |______________________| | |______________________|
                            ______________________  |  ______________________
                           | SERVICIUL MANAGEMENT | | | SERVICIUL SECRETARIAT|
                           | RESURSE UMANE        |_|_| SI DOCUMENTE         |
                           |                      | | | CLASIFICATE          |
                           |______________________| | |______________________|
                                                    |
                                         ___________|__________
                                        | BIROUL INFORMARE SI  |
                                        | RELATII PUBLICE      |
                                        |                      |
                                        |______________________|

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    UNITATI SI INSTITUTII SUBORDONATE
 _____________   _____________   _____________   _____________   _____________
|UNITATEA     | |UNITATEA     | |CENTRUL      | |CENTRUL      | |MUZEUL       |
|SPECIALA DE  | |SPECIALA DE  | |NATIONAL     | |NATIONAL     | |NATIONAL AL  |
|INTERVENTIE  | |SECURITATE   | |PENTRU       | |DE PREGATIRE | |POMPIERILOR  |
|IN SITUATII  | |CIVILA LA    | |SECURITATE LA| |PENTRU       | |             |
|DE URGENTA   | |OBIECTIVE DE | |INCENDIU SI  | |MANAGEMENTUL | |             |
|             | |IMPORTANTA   | |PROTECTIE    | |SITUATIILOR  | |             |
|             | |DEOSEBITA    | |CIVILA       | |DE URGENTA   | |             |
|             | |             | |             | |CIOLPANI     | |             |
|_____________| |_____________| |_____________| |_____________| |_____________|
 _____________   _____________   _____________   _____________   _____________
|SCOALA DE    | |BAZA PENTRU  | |BAZA DE      | |CENTRUL DE   | |DEPOZITE     |
|SUBOFITERI   | |LOGISTICA A  | |REPARATII A  | |COMUNICATII  | |REZERVE      |
|POMPIERI SI  | |I.G.S.U.     | |TEHNICII DE  | |SI           | |PROPRII      |
|PROTECTIE    | |             | |INTERVENTIE  | |INFORMATICA  | |             |
|CIVILA       | |             | |DRAGALINA    | |             | |             |
|BOLDESTI     | |             | |             | |             | |             |
|_____________| |_____________| |_____________| |_____________| |_____________|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    INSPECTORATE PENTRU SITUATII DE URGENTA
             __________________________    __________________________
            |INSPECTORATUL MUNICIPIULUI|  |41 INSPECTORATE JUDETENE  |
            |BUCURESTI PENTRU SITUATII |  |PENTRU SITUATII DE URGENTA|
            |DE URGENTA                |  |                          |
            |__________________________|  |__________________________|

    ANEXA 3

                                 LISTA*)
cu dotarile principale ale Centrului Operational National al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta

    *) In functie de necesitati, lista se completeaza si cu alte categorii de dotari materiale utile indeplinirii atributiilor specifice, in raport cu extinderea competentelor, prin hotarare a Guvernului.

    1. Mobilier: birouri, scaune, dulapuri, mese de consiliu
    2. Materiale pentru amenajarea spatiilor de odihna a personalului, prepararea si servitul hranei
    3. Aparate radio
    4. Aparate TV color
    5. Mijloace de comunicatii: telefoane fixe si mobile; faxuri; radiotelefoane analogice si digitale fixe, mobile si portabile; modem Internet; echipament videoconferinta; dispecerat; mijloace de comunicatii pe unde scurte; mijloace de comunicatii prin satelit
    6. Mijloace electronice de securizare a accesului si de supraveghere exterioara a locului de dispunere
    7. Mijloace informatice: laptop-uri; statii de lucru; servere; imprimante; software
    8. Harti digitale, harti ale Europei, Romaniei si judetelor, planul municipiului Bucuresti
    9. Mijloace individuale de protectie, iluminat, de prim ajutor si de aparare impotriva incendiilor
    10. Instalatii pentru aer conditionat si sisteme de filtroventilatie
    11. Autospeciale pentru conducerea actiunilor de interventie
    12. Acte normative specifice si literatura de specialitate
    13. Planuri si programe specifice
    14. Aparatura de multiplicat documente
    15. Rechizite si consumabile pentru tehnoredactare si multiplicare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1490/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1490 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1490/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu