Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 141 din 12 februarie 2004

pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) - e) din anexa nr. 3/12/06 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 137 din 16 februarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 14 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 si al art. 106 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba modul de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) - e) din anexa nr. 3/12/06 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, dupa cum urmeaza:
    a) Departamentului pentru Relatii Interetnice, pentru realizarea programelor, proiectelor si actiunilor prevazute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/12/06 la Legea nr. 507/2003, suma de 255.000.000 mii lei, conform destinatiilor prevazute in anexa nr. 1;
    b) Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni, pentru realizarea programelor, proiectelor si actiunilor prevazute la lit. c) din anexa nr. 3/12/06 la Legea nr. 507/2003, suma de 165.000.000 mii lei, conform destinatiilor prevazute in anexa nr. 2;
    c) Agentiei pentru Strategii Guvernamentale, pentru realizarea programelor, proiectelor si actiunilor prevazute la lit. d) si e) din anexa nr. 3/12/06 la Legea nr. 507/2003, suma de 70.000.000 mii lei, conform destinatiilor prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 2
    (1) Secretariatul General al Guvernului executa operatiunile financiare privind fondurile prevazute in anexa la bugetul propriu, destinate realizarii programelor, proiectelor si actiunilor prevazute la lit. a) - c) din anexa nr. 3/12/06 la Legea nr. 507/2003. Eliberarea fondurilor catre destinatarul acestor programe, proiecte sau actiuni se face de Secretariatul General al Guvernului pe baza fundamentarilor privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea si economicitatea acestora, elaborate de departamentele de specialitate, si raspunde numai de incadrarea sumelor alocate in limitele stabilite prin prezenta hotarare.
    (2) Justificarea sumelor prevazute la lit. a) - c) din anexa nr. 3/12/06 la Legea nr. 507/2003, alocate pe baza fundamentarilor prevazute la alin. (1), se face de catre Departamentul pentru Relatii Interetnice si Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni, dupa caz, prin prezentarea de documente legale din care sa rezulte utilizarea sumelor pe destinatiile prevazute in notele de fundamentare.
    Art. 3
    (1) Alocarea sumelor prevazute la lit. d) si e) din anexa nr. 3/12/06 la Legea nr. 507/2003 se face pe baza fundamentarilor privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea si economicitatea acestora si a devizelor de cheltuieli certificate de directori, avizate de directorul general al Agentiei pentru Strategii Guvernamentale si aprobate de presedintele acesteia, in calitate de ordonator de credite.
    (2) Justificarea sumelor prevazute la lit. d) si e) din anexa nr. 3/12/06 la Legea nr. 507/2003, alocate in baza fundamentarilor prevazute la alin. (1), se face prin prezentarea de documente legale confirmate de catre directori si avizate de directorul general al Agentiei pentru Strategii Guvernamentale, din care sa rezulte utilizarea sumelor potrivit destinatiilor mentionate in devizele de cheltuieli aprobate.
    Art. 4
    (1) Raspunderea privind utilizarea si justificarea sumelor pe destinatiile prevazute in anexa nr. 1 lit. B si in anexele nr. 2 si 3 revine Departamentului pentru Relatii Interetnice, Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni si Agentiei pentru Strategii Guvernamentale, dupa caz.
    (2) Raspunderea privind utilizarea si justificarea sumelor prevazute in anexa nr. 1 lit. A revine, potrivit legii, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, iar monitorizarea utilizarii acestor sume, potrivit destinatiilor legale, se exercita de catre Departamentul pentru Relatii Interetnice.
    Art. 5
    (1) In baza documentatiilor aprobate de ordonatorul de credite se pot acorda avansuri de pana la 30% din sumele ce urmeaza a fi alocate pentru programele, proiectele si actiunile prevazute in anexele nr. 1 - 3, fara solicitarea unei scrisori de garantie bancara.
    (2) Pentru sumele avansate potrivit alin. (1), beneficiarii vor prezenta, pana la data de 15 decembrie 2004, documente justificative cu privire la utilizarea acestora.
    Art. 6
    Pentru conventiile care au ca obiect achizitionarea de bunuri si servicii necesare in vederea realizarii programelor, proiectelor si actiunilor prevazute in anexele nr. 1 - 3, pragurile mentionate la art. 13 lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc la valoarea de 200.000 euro pentru fiecare.
    Art. 7
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Eugen Bejinariu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                               REPARTIZAREA
sumelor prevazute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/12/06 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003

    Total general: 255.000.000 mii lei, din care:
    A. Sume alocate pentru sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat in baza dispozitiilor cap. III, respectiv ale art. 9 - 12 din Legea nr. 43/2003 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificarile ulterioare, prin acoperirea partiala a cheltuielilor materiale pentru functionarea sediilor organizatiilor si filialelor acestora, precum si pentru lucrarile de intretinere si reparatii ale acestora, cheltuieli de personal, cheltuieli pentru presa, carte, manuale scolare si publicatii, cheltuieli pentru organizarea de actiuni culturale, stiintifice, simpozioane, intruniri ale membrilor conform statutului si alte asemenea manifestari organizate in tara si in strainatate, cheltuieli pentru investitii in bunuri mobile si imobile necesare desfasurarii activitatii organizatiilor.

____________________________________________________________________
Nr.                     Organizatia                   Sumele alocate
crt.                                                    - mii lei -
____________________________________________________________________
  1. Uniunea Armenilor din Romania                       10.600.000
  2. Uniunea Democratica a Slovacilor si Cehilor
     din Romania                                          8.600.000
  3. Uniunea Ucrainenilor din Romania                    20.000.000
  4. Forumul Democrat al Germanilor din Romania          19.500.000
  5. Comunitatea Rusilor Lipoveni din Romania            13.450.000
  6. Uniunea Elena din Romania                            9.300.000
  7. Uniunea Sarbilor din Romania                         9.600.000
  8. Partida Romilor Social Democrata                    35.850.000
  9. Uniunea Democrata Turca din Romania                  7.900.000
 10. Uniunea Polonezilor din Romania "Dom Polski"         5.550.000
 11. Comunitatea Italiana din Romania                     4.700.000
 12. Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania        8.000.000
 13. Asociatia Liga Albanezilor din Romania               4.700.000
 14. Uniunea Bulgara din Banat - Romania                  8.600.000
 15. Uniunea Croatilor din Romania                        6.000.000
 16. Uniunea Democratica a Tatarilor Turco-Musulmani
     din Romania                                          9.950.000
 17. Fundatia "Communitas"                               50.000.000
 18. Asociatia Macedonenilor din Romania                  4.700.000
 19. Uniunea Culturala a Rutenilor din Romania            3.000.000
____________________________________________________________________
     TOTAL:                                             240.000.000
____________________________________________________________________

    B. Suma de 15.000.000 mii lei alocata pentru finantarea unor proiecte si programe interetnice si de combatere a intolerantei:
    a) promovarea diversitatii etnice, lingvistice, culturale si religioase;
    b) cultivarea bunei cunoasteri si intelegeri intre minoritatile nationale, precum si intre majoritate si minoritati nationale;
    c) promovarea de politici de combatere a intolerantei;
    d) continuarea parteneriatului cu autoritatile publice locale;
    e) intarirea capacitatii de monitorizare si de lucru in parteneriat cu institutii/organizatii;
    f) cooperarea cu institutii si organisme internationale;
    g) ratificarea si implementarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare.
    Proiectele si programele cuprinse la lit. B se pot realiza prin:
    a) organizarea si participarea la seminarii, colocvii, simpozioane, conferinte, mese rotunde, reuniuni, intalniri de lucru, ateliere, workshopuri (ateliere de lucru), desfasurate in tara si in strainatate;
    b) organizarea si participarea la manifestari interculturale de interes national si international (festivaluri, spectacole, concursuri, expozitii, lansari de carte, targuri);
    c) organizarea si participarea la actiuni in cooperare cu organisme neguvernamentale si institutii din tara si din strainatate;
    d) organizarea si participarea la schimburi de experienta, vizite de documentare, cursuri, training-uri, desfasurate in tara si in strainatate;
    e) organizarea si participarea la activitati educationale desfasurate in tara si in strainatate (tabere, calatorii, vizite de studiu, concursuri);
    f) achizitionarea, editarea, tiparirea, traducerea si difuzarea de materiale pentru documentare sau promotionale (brosuri, buletine informative, pliante, albume, publicatii periodice, carti, manuale scolare, antologii, postere, bannere, calendare, agende, enciclopedii, afise, casete audio si video, compact-discuri, multimedia etc.);
    g) vizite ale unor invitati straini, cu acoperirea cheltuielilor de transport international si de sejur pe teritoriul Romaniei;
    h) inchirierea si achizitionarea de spatii de emisie si de comunicare (mass-media si Internet);
    i) realizarea de pagini web pentru prezentarea activitatii, a programelor si proiectelor Departamentului pentru Relatii Interetnice;
    j) comandarea de sondaje de opinie, studii si cercetari in domeniul minoritatilor nationale;
    k) abonamente la publicatii in domeniu;
    l) alte activitati necesare si oportune pentru pastrarea, exprimarea si dezvoltarea identitatii etnice, culturale, lingvistice si religioase a persoanelor apartinand minoritatilor nationale, potrivit Hotararii Guvernului nr. 749/2003 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatii Interetnice, cu completarile ulterioare.
    Pentru proiectele si programele cuprinse la lit. B se pot acoperi urmatoarele cheltuieli: cazare, transport, masa sau diurna, dupa caz, tratatii, reprezentare, taxe de participare si vizitare, taxe postale, comunicatii telefonice, premii, onorarii, achizitii de bunuri, inchiriere, editare, tiparire, multiplicare, difuzare, realizare de sondaje de opinie, studii si cercetari, traduceri si alte servicii.

    ANEXA 2

                              REPARTIZAREA
sumelor prevazute la lit. c) din anexa nr. 3/12/06 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003

    Total general: 165.000.000 mii lei utilizati in beneficiul (pentru sprijinirea activitatii) romanilor de pretutindeni si al organizatiilor reprezentative ale acestora, prin finantarea urmatoarelor actiuni coordonate sau sprijinite de secretarul de stat pentru romanii de pretutindeni:
    a) editarea, publicarea si distribuirea publicatiilor romanilor de pretutindeni*);
------------
    *) Sumele care se vor utiliza pentru sustinerea presei scrise in limba romana din afara granitelor Romaniei se vor stabili impreuna cu Comisia pentru cultura, culte, arta si mijloace de informare in masa a Senatului si Comisia pentru cultura, arta, mijloace de informare in masa a Camerei Deputatilor.

    b) realizarea, difuzarea si retransmisia de emisiuni si programe prin mass-media audiovizuale, in colaborare cu institutii specializate, inclusiv Societatea Romana de Televiziune si Societatea Romana de Radiodifuziune, destinate romanilor de pretutindeni;
    c) sprijinirea redactiilor de radio si televiziune in limba romana ale romanilor de pretutindeni;
    d) infiintarea, dotarea si modernizarea unor posturi locale de radio si televiziune destinate romanilor de pretutindeni;
    e) dotarea si intretinerea editurilor organizatiilor romanilor de pretutindeni;
    f) constructia, reparatia, intretinerea si dotarea scolilor, gradinitelor si cluburilor sportive ale romanilor de pretutindeni;
    g) constructia, reparatia, intretinerea si dotarea bisericilor romanilor de pretutindeni;
    h) achizitia, constructia, reparatia, intretinerea si dotarea sediilor centrelor culturale ale romanilor de pretutindeni, inclusiv ale caselor limbii si culturii romane;
    i) constructia, reparatia, intretinerea si dotarea bibliotecilor romanilor de pretutindeni;
    j) achizitia, constructia, reparatia, intretinerea si dotarea sediilor organizatiilor romanilor de pretutindeni;
    k) proiecte educationale pentru romanii de pretutindeni;
    l) organizarea manifestarilor culturale, in tara si in strainatate, ale romanilor de pretutindeni;
    m) organizarea si participarea la seminarii, colocvii, simpozioane, conferinte, mese rotunde, congrese, reuniuni si altele asemenea, in tara si in strainatate;
    n) organizarea si participarea, in tara si in strainatate, la cursuri, schimburi de experienta, vizite de documentare, programe de pregatire profesionala, perfectionare, specializare, acordare de burse, vizite de studiu;
    o) infiintarea, recuperarea, restaurarea si intretinerea de: muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arta, monumente funerare, placi comemorative, cimitire si altele asemenea, protejarea si revitalizarea traditiilor si obiceiurilor romanesti;
    p) efectuarea de studii si cercetari de sociologie, istorie, arheologie, etnografie si folclor, dialectologie si altele asemenea, precum si publicarea acestora;
    q) colaborarea cu alte institutii si organizatii, din tara si din strainatate, pentru realizarea de proiecte in beneficiul romanilor de pretutindeni;
    r) infiintarea si dotarea centrelor educationale interdisciplinare ale romanilor de pretutindeni;
    s) finantarea serviciilor de Internet si de realizare a paginilor si website-urilor romanilor de pretutindeni;
    t) transmiterea fluxurilor de stiri difuzate de agentiile de presa romanesti catre organizatiile comunitatilor romanesti de pretutindeni;
    u) asistenta pentru infiintarea organizatiilor si asociatiilor romanilor de pretutindeni;
    v) donarea de bunuri si materiale diverse romanilor de pretutindeni;
    w) alte actiuni, necesare si oportune de indeplinit, pentru sprijinirea activitatilor romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora, potrivit Hotararii Guvernului nr. 799/2003 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni.
    Pentru finantarea acestor actiuni se pot acoperi cheltuielile ocazionate de:
    a) editarea, achizitia si distribuirea de carti, manuale, ziare, reviste si alte publicatii, dictionare, albume, enciclopedii, harti, casete video, casete audio, compact-discuri, brosuri, pliante, postere si alte tiparituri pentru documentare si pentru activitati culturale;
    b) redactarea, tehnoredactarea, tiparirea si distribuirea de ziare, reviste, publicatii si altele asemenea;
    c) realizarea si distribuirea de filme, fotografii, imagini si altele asemenea;
    d) achizitia si distribuirea de diapozitive, steaguri, fanioane, cocarde, insigne, ecusoane si altele asemenea;
    e) achizitia si distribuirea de costume populare, obiecte artizanale, instrumente muzicale si altele asemenea;
    f) achizitia, constructia, reparatia si intretinerea scolilor, bisericilor, bibliotecilor, centrelor culturale, caselor limbii si culturii romane si sediilor organizatiilor romanilor de pretutindeni;
    g) chirie, energie electrica, telefon, fax, Internet, realizarea paginilor si website-urilor si alte asemenea cheltuieli privind functionarea scolilor, bibliotecilor, centrelor culturale, caselor limbii si culturii romane, posturilor de radio si televiziune si sediilor organizatiilor romanilor de pretutindeni;
    h) servicii de contabilitate, traduceri, asistenta juridica, servicii si asistenta IT;
    i) achizitia de software;
    j) publicitate in mijloacele de informare in masa;
    k) realizarea de sondaje si studii;
    l) achizitia de material didactic, mobilier scolar, echipament sportiv, aparatura diversa, aparatura de multiplicat si tiparit, de inregistrare audio si video, de emisie radio si de televiziune, aparate telefonice, masini de scris, aparate foto, reportofoane, calculatoare, imprimante, scanere, echipamente IT si periferice, copiatoare, faxuri, mobilier bisericesc, obiecte de cult, vesminte preotesti, autovehicule si alte bunuri, din tara si din strainatate, pentru dotarea claselor de studiu, scolilor, gradinitelor, bisericilor, bibliotecilor, centrelor culturale, caselor limbii si culturii romane, posturilor de radio si televiziune, centrelor educationale si sediilor organizatiilor romanilor de pretutindeni;
    m) achizitia de hartie, rechizite, cerneluri si alte materiale tipografice;
    n) constructia, intretinerea si amenajarea de monumente, busturi, placi comemorative, cimitire, troite si altele asemenea;
    o) realizarea si transmisia emisiunilor de radio si televiziune in tara si in strainatate, pentru romanii de pretutindeni;
    p) sapaturi arheologice, studii, cercetari si altele asemenea;
    q) organizarea si participarea la simpozioane, festivaluri, conferinte, expozitii, colocvii, targuri, lansari de carte si alte asemenea manifestari, desfasurate in tara si in strainatate, pentru romanii de pretutindeni;
    r) realizarea de scenarii pentru manifestari culturale;
    s) organizarea de vizite de documentare, tabere, calatorii, intalniri zonale si alte asemenea manifestari pentru romanii de pretutindeni;
    t) abonamente la publicatii romanesti (ziare, reviste) si abonamente la fluxurile de stiri pentru romanii de pretutindeni;
    u) vizite ale reprezentantilor organizatiilor romanilor de pretutindeni in Romania (transport, cazare, masa sau diurna);
    v) tratatii, reprezentare, deplasari interne si externe (transport, cazare, masa sau diurna), taxe de participare si de vizitare, taxe consulare, taxe de inregistrare, taxe vamale, asigurari, combustibil auto si alte cheltuieli de transport si difuzare;
    w) acordarea de daruri cu ocazia sarbatorilor, donatii si altele asemenea;
    x) onorarii, indemnizatii, premii, burse si alte asemenea cheltuieli;
    y) alte cheltuieli necesare si oportune pentru realizarea proiectelor si actiunilor mentionate mai sus.

    ANEXA 3

                              REPARTIZAREA
sumelor prevazute la lit. d) si e) din anexa nr. 3/12/06 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003

    Total general: 70.000.000 mii lei,
    din care:
    - 65.000.000 mii lei - proiecte pentru comunicare, informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare;
    - 5.000.000 mii lei - finantarea actiunilor cu caracter stiintific si social-cultural.
    Suma de 65.000.000 mii lei se va utiliza pentru finantarea urmatoarelor proiecte si actiuni:
    a) actiuni cu caracter stiintific si social-cultural;
    b) organizarea si participarea la manifestari interculturale de interes national si international (lansari de carte, concursuri, festivaluri, spectacole, expozitii etc.);
    c) organizarea si participarea la proiecte de comunicare si campanii de informare publica interne si externe;
    d) inchirierea de spatii de emisie si comunicare in mass-media interne si internationale si pe Internet;
    e) organizarea si participarea la seminarii, colocvii, simpozioane, intalniri de lucru, conferinte, mese rotunde, ateliere, workshopuri, congrese, reuniuni, targuri, expozitii, desfasurate in tara si in strainatate;
    f) comandarea, efectuarea sau achizitionarea unor sondaje de opinie, studii de interes public, analize si rapoarte pentru optimizarea politicilor guvernamentale;
    g) achizitionarea unor rapoarte/analize internationale;
    h) achizitionarea/realizarea, editarea, tiparirea, traducerea si difuzarea unor materiale in limbi straine, cu caracter promotional, de prezentare a Romaniei in strainatate (brosuri, pliante, albume, obiecte de artizanat, publicatii periodice, bannere, pixuri, afise, agende, albume foto, calendare, casete video, casete audio, compact-discuri, carti, enciclopedii, afise, diapozitive, insigne, medalii comemorative, obiecte decorative, stegulete si alte materiale de promovare a imaginii Guvernului Romaniei);
    i) achizitionarea/realizarea, editarea si difuzarea unor materiale de promovare si informare interna despre NATO, Uniunea Europeana, politicile guvernamentale in diverse domenii (brosuri, pliante, albume, obiecte de artizanat, publicatii periodice, bannere, pixuri, afise, agende, albume foto, calendare, casete video, casete audio, compact-discuri, carti, enciclopedii, afise, diapozitive, insigne, medalii comemorative, obiecte decorative, stegulete si alte materiale);
    j) organizarea si participarea la schimburi de experienta, vizite de documentare, cursuri, training-uri, desfasurate in tara si in strainatate;
    k) organizarea si participarea la diferite programe, activitati interne si internationale, precum si la actiuni avand ca scop difuzarea informatiilor despre Romania in lume sau optimizarea politicilor publice;
    l) achizitionarea unor servicii complementare activitatii Agentiei pentru Strategii Guvernamentale;
    m) informarea cetatenilor care se adreseaza Guvernului prin petitii;
    n) achizitionarea si difuzarea de materiale de informare si promovare pentru actiuni desfasurate in tara si in strainatate;
    o) atragerea si participarea unor specialisti din tara si din strainatate, din diferite domenii de activitate, la organizarea si derularea unor actiuni de comunicare si informare, inclusiv pentru programe de pregatire profesionala, perfectionare, specializare, acordare de burse, vizite de studiu;
    p) achizitionarea unor servicii de presa interna si externa (abonamente la informatii electronice, presa scrisa, alte publicatii);
    q) organizarea, finantarea si participarea la actiuni si proiecte specifice obiectului de activitate al Agentiei pentru Strategii Guvernamentale, desfasurate impreuna cu organisme neguvernamentale si cu institutii din tara si din strainatate;
    r) participarea functionarilor din cadrul Agentiei pentru Strategii Guvernamentale la organizarea unor campanii de informare interne si externe;
    s) servicii de consultanta interna si externa in diferite domenii de activitate;
    t) invitarea in Romania a reprezentantilor unor publicatii, posturi de radio si de televiziune internationale de prestigiu, a formatorilor de opinie, cu suportarea cheltuielilor de sejur si a transportului intern si international;
    u) realizarea de productii multimedia in regim propriu, in vederea mediatizarii activitatii Executivului (clipuri publicitare, filme documentare, compact-discuri, casete audio si video, diapozitive, site-uri);
    v) functionarea oficiilor teritoriale de informare publica;
    w) sprijinirea unor publicatii romanesti in scopul informarii publice (carti, brosuri, pliante, tiparituri);
    x) contributii la programe realizate cu finantare din partea unor organisme internationale;
    y) sprijinirea editarii unor publicatii prin acordarea de sume in transe egale lunare;
    z) alte activitati necesare si oportune pentru organizarea si finalizarea unor activitati de comunicare si informare publica, potrivit Hotararii Guvernului nr. 754/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei pentru Strategii Guvernamentale, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Pentru proiectele si actiunile cuprinse la lit. d) si e) din anexa nr. 3/12/06 la Legea nr. 507/2003 se pot acoperi urmatoarele cheltuieli: cazare, transport, masa sau diurna, dupa caz, tratatii, reprezentare, taxe de participare si vizitare, taxe postale, comunicatii telefonice, premii, onorarii, burse, consultanta, achizitii de bunuri, inchiriere, editare, tiparire, difuzare, realizare de sondaje de opinie si studii, traduceri si alte servicii, operatiuni de multiplicare/printare multimedia, materiale promotionale, abonamente, chirie si alte servicii.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 141/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 141 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu