Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 138 din  1 aprilie 1994

privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor in domeniul apelor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 99 din 18 aprilie 1994


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Apele reprezinta o resursa naturala regenerabila, vulnerabila si limitata, a carei protectie se impune. In sensul prezentei hotarari, apele cuprind : apele curgatoare de suprafata - inclusiv apele maritime interioare si marea teritoriala -, apele subterane,  lacurile si baltile naturale, precum si lacurile artificiale.
    Art. 2
    Lucrarile, constructiile si instalatiile care au legatura cu apele, in sensul prezentei hotarari, sunt acele obiective care asigura:
    a) gospodarirea complexa a apelor prin modificarea regimului natural de curgere: baraje, derivatii - inclusiv cele pentru navigatie, poldere si altele asemanatoare;
    b) folosirea apelor: alimentari cu apa potabila, industriala si pentru agricultura; statii si instalatii de tratare; statii si instalatii de epurare a apelor uzate; lucrari de evacuare a apelor uzate epurate sau neepurate in emisari; folosinte hidromecanice si pentru plutarit sau flotaj; poduri plutitoare; amenajari turistice sau pentru agrement si altele asemanatoare;
    c) apararea impotriva actiunilor distructive ale apelor: indiguiri, aparari si consolidari de maluri, rectificari si reprofilari de albii si altele asemanatoare;
    d) traversarea sau subtraversarea de cursuri de apa sau canale: poduri, conducte, linii electrice si altele asemanatoare, cu exceptia lucrarilor de imbunatatiri funciare, care nu au rol de aparare impotriva inundatiilor;
    e) eliminarea reziduurilor provenite din activitati sociale si economice: halde se steril, zguri, cenusi, slamuri, namoluri, deseuri si altele asemanatoare;
    f) valorificarea resurselor naturale: foraje terestre sau maritime, exploatari miniere si altele asemanatoare;
    g) urmarirea evolutiei cantitative si calitative a apelor: borne topohidrografice, insemne tehnice, foraje, instalatii de masura si control si altele asemanatoare.
    Art. 3
    Constituie contraventii in domeniul apelor urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sunt considerate infractiuni:
    1. executarea sau punerea in functiune de lucrari, constructii si instalatii, care au legatura cu apele, precum si modificarea sau extinderea acestora, fara acordul sau autorizatia organului competent de gospodarire a apelor ori cu nerespectarea prevederilor acordului sau autorizatiei;
    2. exploatarea sau intretinerea lucrarilor, constructiilor si instalatiilor, care au legatura cu apele, fara autorizarea organului competent de gospodarire a apelor ori cu nerespectarea prevederilor autorizatiei;
    3. folosirea apelor de suprafata sau subterane, cu exceptia apelor minerale si termale, in diferite scopuri, fara acordul sau autorizarea organului competent de gospodarire a apelor ori cu nerespectarea prevederilor acordului sau autorizatiei, cu exceptia satisfacerii necesitatilor gospodariei proprii;
    4. evacuarea de ape uzate, precum si descarcarea de reziduuri si orice alte materiale in ape de suprafata, subterane si in mare, fara acordul sau autorizatia organului competent de gospodarire a apelor ori cu nerespectarea prevederilor acordului sau autorizatiei;
    5. nerespectarea, de catre persoanele fizice si juridice, a reglementarilor legale in vigoare, in cazurile de poluare a apelor nationale navigabile de catre nave sau instalatii plutitoare, de peste 150 CP, sub orice pavilion;
    6. neanuntarea organului competent de gospodarire a apelor cu privire la avariile care au produs pagube materiale prin poluari accidentale, de catre agentii economici poluanti, precum si neluarea de masuri operative pentru inlaturarea cauzelor si efectelor acestora;
    7. neaducerea la indeplinire a masurilor dispuse anterior de organele de control, la termenele stabilite, de comun acord cu agentii economici, precum si a solicitarilor legale ale organului competent de gospodarire a apelor;
    8. nerespectarea obligatiei agentilor economici de a solicita autorizatia organului competent de gospodarire a apelor, la termenele stabilite de comun acord cu acestia, cu ocazia efectuarii controlului;
    9. lipsa planurilor de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructii hidrotehnice la nivel de obiectiv, precum si nerespectarea acestora si a planurilor locale de aparare;
    10. nerespectarea, de catre persoanele fizice si juridice, a regimului impus de organul competent de gospodarire a apelor, in zonele de protectie a apelor;
    11. refuzul persoanelor fizice si juridice de a prezenta organelor abilitate acordurile, autorizatiile sau orice alte documente, necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv de a participa la control cu reprezentanti de specialitate;
    12. refuzul de a permite organelor de control accesul la ape, pe terenurile si in incintele utilizatorilor de apa sau detinatorilor de lucrari, precum si in orice alt loc unde este necesar a efectua constatari, a preleva probe de apa sau a interveni in aplicarea prevederilor legale;
    13. neorganizarea masurarii debitelor captate si a debitelor evacuate prin instalatii corespunzatoare, echipate cu aparatura de masura, precum si neefectuarea operatiunilor metrologice, in conformitate cu prevederile legale;
    14. deversarea apelor uzate in retele de canalizare ale localitatilor sau ale obiectivelor industriale, cu nerespectarea conditiilor stabilite de organele de exploatare a retelelor respective sau fara aprobarea acestor organe;
    15. folosirea de canale deschise in afara incintelor statiilor de epurare, pentru scurgerea apelor fecaloide sau a apelor toxice industriale, fara aprobarea organului competent de gospodarire a apelor sau cu nerespectarea prevederilor acesteia;
    16. folosirea, transportul, manipularea si depozitarea de reziduuri sau substante chimice, fara asigurarea conditiilor de evitare a poluarii, directa sau indirecta, a apelor de suprafata sau subterane;
    17. spalarea mijloacelor de transport, a obiectelor, sau a instalatiilor, de orice fel, in apa raurilor, lacurilor naturale si artificiale;
    18. depozitarea in albii sau pe malurile cursurilor de apa, canalelor, lacurilor, baltilor, pe plaja si pe faleza marii, pe baraje si diguri sau pe zonele de protectie a acestora, a materialelor de orice fel care modifica regimul de curgere a apelor;
    19. neintretinerea corespunzatoare a malurilor sau albiilor in zonele stabilite de organul competent de gospodarire a apelor, de catre cei carora li s-a recunoscut un drept de folosire a apei sau de catre detinatorii de lucrari;
    20. plantarea, taierea ori distrugerea arborilor, pomilor, tufelor, semanaturilor perene si puietilor, pasunatul si cositul in albiile cursurilor de apa, in cuvetele acumularilor si pe malurile lor sau pe baraje, diguri si in zonele de protectie a acestora, precum si plantarea de stalpi pe baraje si diguri, fara aprobarea organului competent de gospodarire a apelor sau cu nerespectarea prevederilor acesteia;
    21. exploatarea carierelor de piatra sau extragerea pietrisului, nisipului sau a altor materiale din albiile sau malurile cursurilor de apa, canalelor, lacurilor, de pe plaja sau de pe faleza marii, fara aprobarea organului competent de gospodarire a apelor sau cu nerespectarea prevederilor acesteia;
    22. dislocarea sau deteriorarea reperelor, mirelor hidrometrice sau a altor insemne tehnice sau topografice, asezate in albiile sau pe malurile cursurilor de apa, canalelor, lacurilor, baltilor, pe plaja si pe faleza marii, precum si in zona barajelor, forajelor hidrogeologice si a altor lucrari hidrotehnice;
    23. construirea de poduri si instalarea de conducte, linii aeriene prin, peste sau sub albiile raurilor si lucrari, constructii si instalatii care au legatura cu apele, ori in zonele de protectie a acestora, fara acordul organului competent de gospodarire a apelor sau cu nerespectarea prevederilor acestuia;
    24. dislocarea, deteriorarea si manevrarea de catre persoane neautorizate a stavilarelor, gratarelor, vanelor, barierelor, a altor constructii si instalatii hidrotehnice, hidrometrice si pluviometrice;
    25. nerespectarea, de catre persoanele fizice si juridice, a restrictiilor in folosirea apelor si a altor masuri stabilite de organul competent de gospodarire a apelor, in perioadele de seceta sau de ape mari;
    26. efectuarea de araturi, sapaturi, gropi sau santuri, pe maluri si in albiile cursurilor de apa sau canalelor, precum si in baraje, diguri sau in zonele de protectie a acestor lucrari, fara aprobarea organului competent de gospodarire a apelor sau cu nerespectarea prevederilor acesteia;
    27. circulatia cu vehicule, trecerea cu animale sau stationarea acestora pe baraje, diguri sau canale, cu exceptia locurilor anume destinate in acest scop sau in caz de interventii operative, autorizate de organele competente de gospodarire a apelor.
    Art. 4
    Contraventiile prevazute la art. 3, savarsite de persoane fizice, se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    - cu amenda de la 500.000 la 1.000.000 lei, faptele prevazute la art. 3 pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 si 12;
    - cu amenda de la 250.000 la 500.000 lei, faptele prevazute la art. 3 pct. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 si 25;
    - cu amenda de la 125.000 la 250.000 lei, faptele prevazute la art. 3 pct. 26 si 27.
    Art. 5
    Contraventiile prevazute la art. 3, savarsite de persoane juridice, se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    - cu amenda de la 750.000 la 1.000.000 lei, faptele prevazute la art. 3 pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 si 12;
    - cu amenda de la 500.000 la 1.000.000 lei, faptele prevazute la art. 3 pct. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 si 25;
    - cu amenda de la 250.000 la 500.000 lei, faptele prevazute la art. 3 pct. 26 si 27.
    Art. 6
    Contraventiile prevazute la art. 3 se constata de urmatoarele persoane, care aplica si sanctiunea:
    - inspectorii din Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, precum si din Regia Autonoma a Apelor "Apele Romane", pe intreg teritoriul tarii;
    - directorii autoritatilor bazinale de gospodarire a apelor din cadrul Regiei Autonome a Apelor "Apele Romane" si salariatii imputerniciti din acestia;
    - persoanele cu atributii de control din colectivele de inspectie ale agentiilor de protectie a mediului din judete;
    - alte persoane imputernicite de conducerea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    Faptele prevazute la art. 3 pct. 15, 17, 20, 21, 22, 24, 26 si 27 se constata si de ofiterii si subofiterii de politie, care aplica si sanctiunea.
    Art. 7
    Persoanele juridice si fizice raspund pentru pagubele provocate prin degradarea lucrarilor de gospodarire a apelor, suportind cheltuielile necesare refacerii acestora, pe baza de documentatii intocmite de autoritatile competente potrivit legii.
    Art. 8
    Contraventiile prevazute in art. 3-5 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
    Art. 9
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga H.C.M. nr. 2496/1969 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor savarsite in domeniul apelor, publicata in Buletinul Oficial nr. 157 din 31 decembrie 1969, precum si orice alte dispozitii contrare.

                 PRIM-MINISTRU
                NICOLAE VACAROIU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul apelor,
                       padurilor si
                       protectiei mediului,
                       Aurel Constantin Ilie

                       p. Ministru de interne,
                       George Ioan Danescu,
                       secretar de stat

                       Ministrul industriilor,
                       Dumitru Popescu

                       Ministrul transporturilor,
                       Aurel Novac

                       Ministrul lucrarilor publice
                       si amenajarii teritoriului,
                       Marin Cristea

                       Ministru de stat,
                       ministrul finantelor,
                       Florin Georgescu

                       Ministrul agriculturii
                       si alimentatiei,
                       Ioan Oancea

                       Ministrul sanatatii,
                       Iulian Mincu

                                           


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 138/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 138 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu