Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 138 din  1 aprilie 1994

privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor in domeniul apelor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 99 din 18 aprilie 1994


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Apele reprezinta o resursa naturala regenerabila, vulnerabila si limitata, a carei protectie se impune. In sensul prezentei hotarari, apele cuprind : apele curgatoare de suprafata - inclusiv apele maritime interioare si marea teritoriala -, apele subterane,  lacurile si baltile naturale, precum si lacurile artificiale.
    Art. 2
    Lucrarile, constructiile si instalatiile care au legatura cu apele, in sensul prezentei hotarari, sunt acele obiective care asigura:
    a) gospodarirea complexa a apelor prin modificarea regimului natural de curgere: baraje, derivatii - inclusiv cele pentru navigatie, poldere si altele asemanatoare;
    b) folosirea apelor: alimentari cu apa potabila, industriala si pentru agricultura; statii si instalatii de tratare; statii si instalatii de epurare a apelor uzate; lucrari de evacuare a apelor uzate epurate sau neepurate in emisari; folosinte hidromecanice si pentru plutarit sau flotaj; poduri plutitoare; amenajari turistice sau pentru agrement si altele asemanatoare;
    c) apararea impotriva actiunilor distructive ale apelor: indiguiri, aparari si consolidari de maluri, rectificari si reprofilari de albii si altele asemanatoare;
    d) traversarea sau subtraversarea de cursuri de apa sau canale: poduri, conducte, linii electrice si altele asemanatoare, cu exceptia lucrarilor de imbunatatiri funciare, care nu au rol de aparare impotriva inundatiilor;
    e) eliminarea reziduurilor provenite din activitati sociale si economice: halde se steril, zguri, cenusi, slamuri, namoluri, deseuri si altele asemanatoare;
    f) valorificarea resurselor naturale: foraje terestre sau maritime, exploatari miniere si altele asemanatoare;
    g) urmarirea evolutiei cantitative si calitative a apelor: borne topohidrografice, insemne tehnice, foraje, instalatii de masura si control si altele asemanatoare.
    Art. 3
    Constituie contraventii in domeniul apelor urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sunt considerate infractiuni:
    1. executarea sau punerea in functiune de lucrari, constructii si instalatii, care au legatura cu apele, precum si modificarea sau extinderea acestora, fara acordul sau autorizatia organului competent de gospodarire a apelor ori cu nerespectarea prevederilor acordului sau autorizatiei;
    2. exploatarea sau intretinerea lucrarilor, constructiilor si instalatiilor, care au legatura cu apele, fara autorizarea organului competent de gospodarire a apelor ori cu nerespectarea prevederilor autorizatiei;
    3. folosirea apelor de suprafata sau subterane, cu exceptia apelor minerale si termale, in diferite scopuri, fara acordul sau autorizarea organului competent de gospodarire a apelor ori cu nerespectarea prevederilor acordului sau autorizatiei, cu exceptia satisfacerii necesitatilor gospodariei proprii;
    4. evacuarea de ape uzate, precum si descarcarea de reziduuri si orice alte materiale in ape de suprafata, subterane si in mare, fara acordul sau autorizatia organului competent de gospodarire a apelor ori cu nerespectarea prevederilor acordului sau autorizatiei;
    5. nerespectarea, de catre persoanele fizice si juridice, a reglementarilor legale in vigoare, in cazurile de poluare a apelor nationale navigabile de catre nave sau instalatii plutitoare, de peste 150 CP, sub orice pavilion;
    6. neanuntarea organului competent de gospodarire a apelor cu privire la avariile care au produs pagube materiale prin poluari accidentale, de catre agentii economici poluanti, precum si neluarea de masuri operative pentru inlaturarea cauzelor si efectelor acestora;
    7. neaducerea la indeplinire a masurilor dispuse anterior de organele de control, la termenele stabilite, de comun acord cu agentii economici, precum si a solicitarilor legale ale organului competent de gospodarire a apelor;
    8. nerespectarea obligatiei agentilor economici de a solicita autorizatia organului competent de gospodarire a apelor, la termenele stabilite de comun acord cu acestia, cu ocazia efectuarii controlului;
    9. lipsa planurilor de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructii hidrotehnice la nivel de obiectiv, precum si nerespectarea acestora si a planurilor locale de aparare;
    10. nerespectarea, de catre persoanele fizice si juridice, a regimului impus de organul competent de gospodarire a apelor, in zonele de protectie a apelor;
    11. refuzul persoanelor fizice si juridice de a prezenta organelor abilitate acordurile, autorizatiile sau orice alte documente, necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv de a participa la control cu reprezentanti de specialitate;
    12. refuzul de a permite organelor de control accesul la ape, pe terenurile si in incintele utilizatorilor de apa sau detinatorilor de lucrari, precum si in orice alt loc unde este necesar a efectua constatari, a preleva probe de apa sau a interveni in aplicarea prevederilor legale;
    13. neorganizarea masurarii debitelor captate si a debitelor evacuate prin instalatii corespunzatoare, echipate cu aparatura de masura, precum si neefectuarea operatiunilor metrologice, in conformitate cu prevederile legale;
    14. deversarea apelor uzate in retele de canalizare ale localitatilor sau ale obiectivelor industriale, cu nerespectarea conditiilor stabilite de organele de exploatare a retelelor respective sau fara aprobarea acestor organe;
    15. folosirea de canale deschise in afara incintelor statiilor de epurare, pentru scurgerea apelor fecaloide sau a apelor toxice industriale, fara aprobarea organului competent de gospodarire a apelor sau cu nerespectarea prevederilor acesteia;
    16. folosirea, transportul, manipularea si depozitarea de reziduuri sau substante chimice, fara asigurarea conditiilor de evitare a poluarii, directa sau indirecta, a apelor de suprafata sau subterane;
    17. spalarea mijloacelor de transport, a obiectelor, sau a instalatiilor, de orice fel, in apa raurilor, lacurilor naturale si artificiale;
    18. depozitarea in albii sau pe malurile cursurilor de apa, canalelor, lacurilor, baltilor, pe plaja si pe faleza marii, pe baraje si diguri sau pe zonele de protectie a acestora, a materialelor de orice fel care modifica regimul de curgere a apelor;
    19. neintretinerea corespunzatoare a malurilor sau albiilor in zonele stabilite de organul competent de gospodarire a apelor, de catre cei carora li s-a recunoscut un drept de folosire a apei sau de catre detinatorii de lucrari;
    20. plantarea, taierea ori distrugerea arborilor, pomilor, tufelor, semanaturilor perene si puietilor, pasunatul si cositul in albiile cursurilor de apa, in cuvetele acumularilor si pe malurile lor sau pe baraje, diguri si in zonele de protectie a acestora, precum si plantarea de stalpi pe baraje si diguri, fara aprobarea organului competent de gospodarire a apelor sau cu nerespectarea prevederilor acesteia;
    21. exploatarea carierelor de piatra sau extragerea pietrisului, nisipului sau a altor materiale din albiile sau malurile cursurilor de apa, canalelor, lacurilor, de pe plaja sau de pe faleza marii, fara aprobarea organului competent de gospodarire a apelor sau cu nerespectarea prevederilor acesteia;
    22. dislocarea sau deteriorarea reperelor, mirelor hidrometrice sau a altor insemne tehnice sau topografice, asezate in albiile sau pe malurile cursurilor de apa, canalelor, lacurilor, baltilor, pe plaja si pe faleza marii, precum si in zona barajelor, forajelor hidrogeologice si a altor lucrari hidrotehnice;
    23. construirea de poduri si instalarea de conducte, linii aeriene prin, peste sau sub albiile raurilor si lucrari, constructii si instalatii care au legatura cu apele, ori in zonele de protectie a acestora, fara acordul organului competent de gospodarire a apelor sau cu nerespectarea prevederilor acestuia;
    24. dislocarea, deteriorarea si manevrarea de catre persoane neautorizate a stavilarelor, gratarelor, vanelor, barierelor, a altor constructii si instalatii hidrotehnice, hidrometrice si pluviometrice;
    25. nerespectarea, de catre persoanele fizice si juridice, a restrictiilor in folosirea apelor si a altor masuri stabilite de organul competent de gospodarire a apelor, in perioadele de seceta sau de ape mari;
    26. efectuarea de araturi, sapaturi, gropi sau santuri, pe maluri si in albiile cursurilor de apa sau canalelor, precum si in baraje, diguri sau in zonele de protectie a acestor lucrari, fara aprobarea organului competent de gospodarire a apelor sau cu nerespectarea prevederilor acesteia;
    27. circulatia cu vehicule, trecerea cu animale sau stationarea acestora pe baraje, diguri sau canale, cu exceptia locurilor anume destinate in acest scop sau in caz de interventii operative, autorizate de organele competente de gospodarire a apelor.
    Art. 4
    Contraventiile prevazute la art. 3, savarsite de persoane fizice, se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    - cu amenda de la 500.000 la 1.000.000 lei, faptele prevazute la art. 3 pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 si 12;
    - cu amenda de la 250.000 la 500.000 lei, faptele prevazute la art. 3 pct. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 si 25;
    - cu amenda de la 125.000 la 250.000 lei, faptele prevazute la art. 3 pct. 26 si 27.
    Art. 5
    Contraventiile prevazute la art. 3, savarsite de persoane juridice, se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    - cu amenda de la 750.000 la 1.000.000 lei, faptele prevazute la art. 3 pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 si 12;
    - cu amenda de la 500.000 la 1.000.000 lei, faptele prevazute la art. 3 pct. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 si 25;
    - cu amenda de la 250.000 la 500.000 lei, faptele prevazute la art. 3 pct. 26 si 27.
    Art. 6
    Contraventiile prevazute la art. 3 se constata de urmatoarele persoane, care aplica si sanctiunea:
    - inspectorii din Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, precum si din Regia Autonoma a Apelor "Apele Romane", pe intreg teritoriul tarii;
    - directorii autoritatilor bazinale de gospodarire a apelor din cadrul Regiei Autonome a Apelor "Apele Romane" si salariatii imputerniciti din acestia;
    - persoanele cu atributii de control din colectivele de inspectie ale agentiilor de protectie a mediului din judete;
    - alte persoane imputernicite de conducerea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    Faptele prevazute la art. 3 pct. 15, 17, 20, 21, 22, 24, 26 si 27 se constata si de ofiterii si subofiterii de politie, care aplica si sanctiunea.
    Art. 7
    Persoanele juridice si fizice raspund pentru pagubele provocate prin degradarea lucrarilor de gospodarire a apelor, suportind cheltuielile necesare refacerii acestora, pe baza de documentatii intocmite de autoritatile competente potrivit legii.
    Art. 8
    Contraventiile prevazute in art. 3-5 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
    Art. 9
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga H.C.M. nr. 2496/1969 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor savarsite in domeniul apelor, publicata in Buletinul Oficial nr. 157 din 31 decembrie 1969, precum si orice alte dispozitii contrare.

                 PRIM-MINISTRU
                NICOLAE VACAROIU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul apelor,
                       padurilor si
                       protectiei mediului,
                       Aurel Constantin Ilie

                       p. Ministru de interne,
                       George Ioan Danescu,
                       secretar de stat

                       Ministrul industriilor,
                       Dumitru Popescu

                       Ministrul transporturilor,
                       Aurel Novac

                       Ministrul lucrarilor publice
                       si amenajarii teritoriului,
                       Marin Cristea

                       Ministru de stat,
                       ministrul finantelor,
                       Florin Georgescu

                       Ministrul agriculturii
                       si alimentatiei,
                       Ioan Oancea

                       Ministrul sanatatii,
                       Iulian Mincu

                                           


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 138/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 138 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu