Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 138 din  1 aprilie 1994

privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor in domeniul apelor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 99 din 18 aprilie 1994


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Apele reprezinta o resursa naturala regenerabila, vulnerabila si limitata, a carei protectie se impune. In sensul prezentei hotarari, apele cuprind : apele curgatoare de suprafata - inclusiv apele maritime interioare si marea teritoriala -, apele subterane,  lacurile si baltile naturale, precum si lacurile artificiale.
    Art. 2
    Lucrarile, constructiile si instalatiile care au legatura cu apele, in sensul prezentei hotarari, sunt acele obiective care asigura:
    a) gospodarirea complexa a apelor prin modificarea regimului natural de curgere: baraje, derivatii - inclusiv cele pentru navigatie, poldere si altele asemanatoare;
    b) folosirea apelor: alimentari cu apa potabila, industriala si pentru agricultura; statii si instalatii de tratare; statii si instalatii de epurare a apelor uzate; lucrari de evacuare a apelor uzate epurate sau neepurate in emisari; folosinte hidromecanice si pentru plutarit sau flotaj; poduri plutitoare; amenajari turistice sau pentru agrement si altele asemanatoare;
    c) apararea impotriva actiunilor distructive ale apelor: indiguiri, aparari si consolidari de maluri, rectificari si reprofilari de albii si altele asemanatoare;
    d) traversarea sau subtraversarea de cursuri de apa sau canale: poduri, conducte, linii electrice si altele asemanatoare, cu exceptia lucrarilor de imbunatatiri funciare, care nu au rol de aparare impotriva inundatiilor;
    e) eliminarea reziduurilor provenite din activitati sociale si economice: halde se steril, zguri, cenusi, slamuri, namoluri, deseuri si altele asemanatoare;
    f) valorificarea resurselor naturale: foraje terestre sau maritime, exploatari miniere si altele asemanatoare;
    g) urmarirea evolutiei cantitative si calitative a apelor: borne topohidrografice, insemne tehnice, foraje, instalatii de masura si control si altele asemanatoare.
    Art. 3
    Constituie contraventii in domeniul apelor urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sunt considerate infractiuni:
    1. executarea sau punerea in functiune de lucrari, constructii si instalatii, care au legatura cu apele, precum si modificarea sau extinderea acestora, fara acordul sau autorizatia organului competent de gospodarire a apelor ori cu nerespectarea prevederilor acordului sau autorizatiei;
    2. exploatarea sau intretinerea lucrarilor, constructiilor si instalatiilor, care au legatura cu apele, fara autorizarea organului competent de gospodarire a apelor ori cu nerespectarea prevederilor autorizatiei;
    3. folosirea apelor de suprafata sau subterane, cu exceptia apelor minerale si termale, in diferite scopuri, fara acordul sau autorizarea organului competent de gospodarire a apelor ori cu nerespectarea prevederilor acordului sau autorizatiei, cu exceptia satisfacerii necesitatilor gospodariei proprii;
    4. evacuarea de ape uzate, precum si descarcarea de reziduuri si orice alte materiale in ape de suprafata, subterane si in mare, fara acordul sau autorizatia organului competent de gospodarire a apelor ori cu nerespectarea prevederilor acordului sau autorizatiei;
    5. nerespectarea, de catre persoanele fizice si juridice, a reglementarilor legale in vigoare, in cazurile de poluare a apelor nationale navigabile de catre nave sau instalatii plutitoare, de peste 150 CP, sub orice pavilion;
    6. neanuntarea organului competent de gospodarire a apelor cu privire la avariile care au produs pagube materiale prin poluari accidentale, de catre agentii economici poluanti, precum si neluarea de masuri operative pentru inlaturarea cauzelor si efectelor acestora;
    7. neaducerea la indeplinire a masurilor dispuse anterior de organele de control, la termenele stabilite, de comun acord cu agentii economici, precum si a solicitarilor legale ale organului competent de gospodarire a apelor;
    8. nerespectarea obligatiei agentilor economici de a solicita autorizatia organului competent de gospodarire a apelor, la termenele stabilite de comun acord cu acestia, cu ocazia efectuarii controlului;
    9. lipsa planurilor de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructii hidrotehnice la nivel de obiectiv, precum si nerespectarea acestora si a planurilor locale de aparare;
    10. nerespectarea, de catre persoanele fizice si juridice, a regimului impus de organul competent de gospodarire a apelor, in zonele de protectie a apelor;
    11. refuzul persoanelor fizice si juridice de a prezenta organelor abilitate acordurile, autorizatiile sau orice alte documente, necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv de a participa la control cu reprezentanti de specialitate;
    12. refuzul de a permite organelor de control accesul la ape, pe terenurile si in incintele utilizatorilor de apa sau detinatorilor de lucrari, precum si in orice alt loc unde este necesar a efectua constatari, a preleva probe de apa sau a interveni in aplicarea prevederilor legale;
    13. neorganizarea masurarii debitelor captate si a debitelor evacuate prin instalatii corespunzatoare, echipate cu aparatura de masura, precum si neefectuarea operatiunilor metrologice, in conformitate cu prevederile legale;
    14. deversarea apelor uzate in retele de canalizare ale localitatilor sau ale obiectivelor industriale, cu nerespectarea conditiilor stabilite de organele de exploatare a retelelor respective sau fara aprobarea acestor organe;
    15. folosirea de canale deschise in afara incintelor statiilor de epurare, pentru scurgerea apelor fecaloide sau a apelor toxice industriale, fara aprobarea organului competent de gospodarire a apelor sau cu nerespectarea prevederilor acesteia;
    16. folosirea, transportul, manipularea si depozitarea de reziduuri sau substante chimice, fara asigurarea conditiilor de evitare a poluarii, directa sau indirecta, a apelor de suprafata sau subterane;
    17. spalarea mijloacelor de transport, a obiectelor, sau a instalatiilor, de orice fel, in apa raurilor, lacurilor naturale si artificiale;
    18. depozitarea in albii sau pe malurile cursurilor de apa, canalelor, lacurilor, baltilor, pe plaja si pe faleza marii, pe baraje si diguri sau pe zonele de protectie a acestora, a materialelor de orice fel care modifica regimul de curgere a apelor;
    19. neintretinerea corespunzatoare a malurilor sau albiilor in zonele stabilite de organul competent de gospodarire a apelor, de catre cei carora li s-a recunoscut un drept de folosire a apei sau de catre detinatorii de lucrari;
    20. plantarea, taierea ori distrugerea arborilor, pomilor, tufelor, semanaturilor perene si puietilor, pasunatul si cositul in albiile cursurilor de apa, in cuvetele acumularilor si pe malurile lor sau pe baraje, diguri si in zonele de protectie a acestora, precum si plantarea de stalpi pe baraje si diguri, fara aprobarea organului competent de gospodarire a apelor sau cu nerespectarea prevederilor acesteia;
    21. exploatarea carierelor de piatra sau extragerea pietrisului, nisipului sau a altor materiale din albiile sau malurile cursurilor de apa, canalelor, lacurilor, de pe plaja sau de pe faleza marii, fara aprobarea organului competent de gospodarire a apelor sau cu nerespectarea prevederilor acesteia;
    22. dislocarea sau deteriorarea reperelor, mirelor hidrometrice sau a altor insemne tehnice sau topografice, asezate in albiile sau pe malurile cursurilor de apa, canalelor, lacurilor, baltilor, pe plaja si pe faleza marii, precum si in zona barajelor, forajelor hidrogeologice si a altor lucrari hidrotehnice;
    23. construirea de poduri si instalarea de conducte, linii aeriene prin, peste sau sub albiile raurilor si lucrari, constructii si instalatii care au legatura cu apele, ori in zonele de protectie a acestora, fara acordul organului competent de gospodarire a apelor sau cu nerespectarea prevederilor acestuia;
    24. dislocarea, deteriorarea si manevrarea de catre persoane neautorizate a stavilarelor, gratarelor, vanelor, barierelor, a altor constructii si instalatii hidrotehnice, hidrometrice si pluviometrice;
    25. nerespectarea, de catre persoanele fizice si juridice, a restrictiilor in folosirea apelor si a altor masuri stabilite de organul competent de gospodarire a apelor, in perioadele de seceta sau de ape mari;
    26. efectuarea de araturi, sapaturi, gropi sau santuri, pe maluri si in albiile cursurilor de apa sau canalelor, precum si in baraje, diguri sau in zonele de protectie a acestor lucrari, fara aprobarea organului competent de gospodarire a apelor sau cu nerespectarea prevederilor acesteia;
    27. circulatia cu vehicule, trecerea cu animale sau stationarea acestora pe baraje, diguri sau canale, cu exceptia locurilor anume destinate in acest scop sau in caz de interventii operative, autorizate de organele competente de gospodarire a apelor.
    Art. 4
    Contraventiile prevazute la art. 3, savarsite de persoane fizice, se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    - cu amenda de la 500.000 la 1.000.000 lei, faptele prevazute la art. 3 pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 si 12;
    - cu amenda de la 250.000 la 500.000 lei, faptele prevazute la art. 3 pct. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 si 25;
    - cu amenda de la 125.000 la 250.000 lei, faptele prevazute la art. 3 pct. 26 si 27.
    Art. 5
    Contraventiile prevazute la art. 3, savarsite de persoane juridice, se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    - cu amenda de la 750.000 la 1.000.000 lei, faptele prevazute la art. 3 pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 si 12;
    - cu amenda de la 500.000 la 1.000.000 lei, faptele prevazute la art. 3 pct. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 si 25;
    - cu amenda de la 250.000 la 500.000 lei, faptele prevazute la art. 3 pct. 26 si 27.
    Art. 6
    Contraventiile prevazute la art. 3 se constata de urmatoarele persoane, care aplica si sanctiunea:
    - inspectorii din Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, precum si din Regia Autonoma a Apelor "Apele Romane", pe intreg teritoriul tarii;
    - directorii autoritatilor bazinale de gospodarire a apelor din cadrul Regiei Autonome a Apelor "Apele Romane" si salariatii imputerniciti din acestia;
    - persoanele cu atributii de control din colectivele de inspectie ale agentiilor de protectie a mediului din judete;
    - alte persoane imputernicite de conducerea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    Faptele prevazute la art. 3 pct. 15, 17, 20, 21, 22, 24, 26 si 27 se constata si de ofiterii si subofiterii de politie, care aplica si sanctiunea.
    Art. 7
    Persoanele juridice si fizice raspund pentru pagubele provocate prin degradarea lucrarilor de gospodarire a apelor, suportind cheltuielile necesare refacerii acestora, pe baza de documentatii intocmite de autoritatile competente potrivit legii.
    Art. 8
    Contraventiile prevazute in art. 3-5 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
    Art. 9
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga H.C.M. nr. 2496/1969 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor savarsite in domeniul apelor, publicata in Buletinul Oficial nr. 157 din 31 decembrie 1969, precum si orice alte dispozitii contrare.

                 PRIM-MINISTRU
                NICOLAE VACAROIU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul apelor,
                       padurilor si
                       protectiei mediului,
                       Aurel Constantin Ilie

                       p. Ministru de interne,
                       George Ioan Danescu,
                       secretar de stat

                       Ministrul industriilor,
                       Dumitru Popescu

                       Ministrul transporturilor,
                       Aurel Novac

                       Ministrul lucrarilor publice
                       si amenajarii teritoriului,
                       Marin Cristea

                       Ministru de stat,
                       ministrul finantelor,
                       Florin Georgescu

                       Ministrul agriculturii
                       si alimentatiei,
                       Ioan Oancea

                       Ministrul sanatatii,
                       Iulian Mincu

                                           


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 138/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 138 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu