E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 131 din 27 februarie 1991

pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 43 din  4 martie 1991


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor.
    Art. 2
    Ministerul Agriculturii si Alimentatiei impreuna cu Ministerul Mediului vor asigura indrumarea necesara pentru buna desfasurare a actiunii de aplicare a Legii fondului funciar si a regulamentului.
    Art. 3
    Comisiile comunale, orasenesti sau municipale, cu sprijinul comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti, vor urmari si vor lua masuri ca la punerea in posesie a detinatorilor de terenuri, potrivit legii, sa nu se produca nici un fel de degradari sau distrugeri ale culturilor, plantatiilor, fermelor zootehnice sau altor bunuri.
    Art. 4
    Prevederile art. 2 si 3 se vor aplica concomitent cu desfasurarea la timpul optim a tuturor lucrarilor agricole de sezon.
    Conducerile unitatilor agricole, cu sprijinul prefecturilor si directiilor generale pentru agricultura si alimentatie, vor stabili, cu consultarea persoanelor indreptatite, structura culturilor ce se vor insaminta in aceasta primavara in cadrul fiecarui perimetru.
    Art. 5
    Executarea lucrarilor se va face cu concursul statiunilor pentru mecanizarea agriculturii, iar creditele se vor acorda la cerere unitatilor de productie si vor fi rambursate de noii titulari ai dreptului de proprietate sau de folosinta, in baza prevederilor art. 33 si 99 din Legea fondului funciar, cu procedura prevazuta la art. 39 din regulamentul aprobat prin prezenta hotarare.
    Art. 6
    Ministerul de Interne, prin organele de politie, va asigura sprijin si protectie comisiilor comunale, orasenesti sau municipale, in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii acestora.
    Art. 7
    Membrii comisiilor constituite conform art. 1 vor fi asimilati cu functionarii aflati in exercitiul autoritatii de stat.
    Art. 8
    Se aloca din bugetul de stat suma de 980 milioane lei necesara aplicarii prevederilor Legii fondului funciar.
    Indemnizatia pentru membrii comisiilor comunale, orasenesti sau municipale si ai comisiilor de lichidare se stabileste la 2000 lei pe luna de persoana, potrivit prevederilor art. 94 din Legea fondului funciar.
    Art. 9
    Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, impreuna cu anexele nr. 1-27 la acesta, fac parte integranta din prezenta hotarare.

                   PRIM-MINISTRU
                    PETRE ROMAN

                         REGULAMENT
privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor

    CAP. 1
    Constituirea comisiilor

    Art. 1
    In scopul stabilirii dreptului de proprietate privata asupra terenurilor a membrilor cooperatori, a mostenitorilor acestora, in conditiile legii, precum si a altor persoane prevazute de lege, al emiterii titlurilor de proprietate, cat si pentru atribuirea terenurilor si punerea in posesie, se constituie comisii comunale, orasenesti, municipale si judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care vor functiona in baza prevederilor art. 11 din Legea fondului funciar si conform prezentului regulament.
    Art. 2
    Comisiile comunale, orasenesti sau municipale se constituie prin decizia prefecturii, respectiv a Primariei municipiului Bucuresti, si vor fi formate din:
    - primarul, secretarul si agentul agricol sau un alt functionar al primariei;
    - 10-15 cetateni din raza fiecarei comune, oras sau municipiu, alesi de adunarea locuitorilor, care sa cuprinda pe cei mai buni gospodari din toate categoriile indreptatite sa primeasca terenuri in proprietate.
    In cazul cand comuna cuprinde mai multe sate, numarul cetatenilor poate fi de maximum 19, alesi proportional cu ponderea numerica a locuitorilor din fiecare sat.
    Pentru alegerea cetatenilor care fac parte din comisie, primariile vor organiza o adunare a reprezentantilor familiilor, care va fi legal constituita daca este prezenta majoritatea simpla (jumatate plus unu) din numarul acestora. Hotararea privind alegerea reprezentantilor locuitorilor in comisie se adopta cu majoritatea absoluta (2/3 din numarul reprezentantilor familiilor prezenti la adunare); fiecare familie va fi reprezentata de o singura persoana;
    - inginerul sef, contabilul sef si 1-2 sefi de ferma din cooperativa agricola de productie al carei teren face obiectul stabilirii dreptului de proprietate;
    - directorul unitatii agricole de stat sau seful fermei care detine teren pe raza localitatii;
    - un jurist din sistemul de organizare al agriculturii si alimentatiei sau din aparatul propriu al prefecturii si primariilor, ori din unitatile subordonate acestora;
    - seful ocolului silvic sau un reprezentant al acestuia;
    - seful sistemului hidrotehnic (gospodarirea apelor) sau un reprezentant al acestuia;
    - 1-2 specialisti in masuratori topografice, cadastru si organizarea teritoriului care se asigura de la urmatoarele unitati: directia generala pentru agricultura si alimentatie, oficiul de cadastru si organizare a teritoriului, intreprinderea de executie si exploatare a lucrarilor de imbunatatiri funciare, oficiul de studii pedologice si agrochimice, intreprinderea de intretinere si exploatare a pajistilor, precum si de alte unitati din judet care au asemenea specialisti.
    In mod exceptional, in judetele in care nu se poate asigura numarul de specialisti prevazuti la alineatul precedent, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Ministerul Mediului, la cererea prefectului, vor desemna astfel de specialisti de la institute si alte unitati din subordinea acestora.
    In componenta comisiei se va asigura si un numar de 3-5 membri supleanti.
    Conducerea si coordonarea comisiei comunale, orasenesti sau municipale se asigura de catre primar, ajutat de juristul din comisie. Comisia, in prima sa sedinta in plen, va stabili programul de lucru, astfel ca actiunea sa se desfasoare si sa se incheie in termenul prevazut de lege.
    Comisiile comunale, orasenesti sau municipale vor functiona sub indrumarea si controlul comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Art. 3
    Comisia judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, este numita prin decizia prefecturii sau a Primariei municipiului Bucuresti si condusa de prefect, respectiv de primarul general al municipiului Bucuresti, si va fi formata din:
    - subprefectul, respectiv viceprimarul municipiului Bucuresti;
    - secretarul prefecturii, respectiv al Primariei municipiului Bucuresti;
    - directorul general al directiei generale pentru agricultura si alimentatie;
    - notarul sef al notariatului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, sau, dupa caz, un notar desemnat de acesta;
    - directorul oficiului de cadastru si organizare a teritoriului;
    - directorul trustului de I.A.S.;
    - directorul oficiului de studii pedologice si agrochimice;
    - directorul intreprinderii de intretinere si exploatare a pajistilor;
    - directorul filialei teritoriale a Regiei autonome a padurilor "Romsilva" - R.A.;
    - presedintele comisiei judetene pentru zona montana;
    - directorul intreprinderii de executie si exploatare a lucrarilor de imbunatatiri funciare;
    - directorul directiei pentru administratia locala de stat;
    - directorul directiei apelor sau un delegat desemnat de acesta;
    - primarul Sectorului agricol Ilfov, in cadrul comisiei municipiului Bucuresti.
    In componenta comisiei se va asigura si un numar de 3 membri supleanti.
    In vederea sprijinirii comisiei judetene pentru indeplinirea atributiilor ce-i revin, se va constitui un colectiv de lucru format din specialisti stabiliti de conducatorii unitatilor mai sus aratate, care insa nu fac parte din comisie.

    CAP. 2
    Atributiile comisiilor

    Art. 4
    Comisiile comunale, orasenesti sau municipale au urmatoarele atributii principale:
    a) preiau si inregistreaza cererile formulate pentru atribuirea de teren in proprietate sau in folosinta;
    b) solicita orice relatii si date sau, dupa caz, actele doveditoare prevazute la art. 9 si 10 din lege;
    c) stabilesc suprafata de teren ce urmeaza a fi atribuita in proprietate sau folosinta persoanelor indreptatite, precum si celelalte situatii privind restituirea unor terenuri;
    d) completeaza, in baza datelor si situatiilor stabilite, anexele nr. 1-20 din regulament;
    e) primesc si transmit comisiei judetene contestatiilor cu privire la suprafata stabilita potrivit lit. c);
    f) intocmesc situatia definitiva privind persoanele indreptatite sa li se atribuie teren, cu suprafetele stabilite a fi atribuite fiecareia;
    g) inainteaza si prezinta comisiei judetene situatia definitiva, impreuna cu documentatia necesara;
    h) pun in posesie persoanele indreptatite a primi terenuri, dupa validarea de catre comisia judeteana a propunerilor facute;
    i) exercita orice alte atributii ce ii revin din lege si din prezentul regulament.
    Art. 5
    Comisiile judetene au urmatoarele atributii principale:
    a) organizeaza instruirea comisiilor comunale, orasenesti si municipale si asigura distribuirea Legii fondului funciar, a regulamentului, a unor harti si planuri, precum si a altor materiale necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii acestora;
    b) asigura indrumarea si controlul comisiilor comunale, orasenesti si municipale prin desemnarea tuturor membrilor din comisia judeteana pe comune, orase si municipii;
    c) verifica legalitatea propunerilor comisiilor comunale, orasenesti sau municipale;
    d) solutioneaza contestatiile formulate impotriva masurilor stabilite de comisiile subordonate;
    e) valideaza sai invalideaza masurile stabilite de comisiile comunale, orasenesti sau municipale;
    f) emit titlurile de proprietate;
    g) executa orice alte atributii ce le revin din lege si din prezentul regulament.

    CAP. 3
    Functionarea comisiilor

    Art. 6
    Comisiile comunale, orasenesti sau municipale isi desfasoara activitatea in plen, in prezenta a cel putin 3/4 din numarul membrilor acestora, cu prezenta obligatorie a primarului; membrii comisiilor pot lipsi numai in caz de forta majora, situatie in care vor fi inlocuiti cu membri supleanti. Lucrarile de secretariat ale comisiei se asigura de secretarul primariei.
    Art. 7
    Comisiile judetene sau a Primariei municipiului Bucuresti isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin 3/4 din numarul membrilor.
    Art. 8
    Secretariatul comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se asigura de catre seful serviciului secretariat al prefecturii, respectiv al Primariei municipiului Bucuresti, impreuna cu directorul oficiului de cadastru si organizare a teritoriului, pentru partea tehnica.
    Art. 9
    Hotararile comisiilor judetene si ale celor subordonate se adopta cu majoritatea de 3/4 din numarul celor prezenti si se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de toti participantii.
    Pentru adoptarea hotararilor, comisiile pot solicita prezentarea tuturor actelor necesare si pot audia orice persoana.

    CAP. 4
    Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor

    Art. 10
    In scopul cunoasterii prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, primariile o vor afisa in locuri publice.
    Totodata, primariile si prefecturile vor lua masuri ca prevederile legii si regulamentului sa fie publicate in ziarele locale.
    Art. 11
    Lucrarile privind stabilirea dreptului de proprietate pentru membrii cooperativelor agricole de productie si celelalte persoane prevazute de lege se fac de catre comisiile comunale, orasenesti sau municipale, dupa caz, luandu-se in considerare suprafata terenurilor aduse la intrarea in cooperativa, inclusiv terenurile din intravilan si suprafata terenurilor detinute de cooperativa la data de 1 ianuarie 1990, inscrisa in sistemul de evidenta a cadastrului funciar general, corectata cu instrainarile legal efectuate de catre cooperativa pana la data intrarii in vigoare a legii, exclusiv suprafata detinuta in folosinta provenita din izlazurile comunale.
    Art. 12
    Potrivit prevederilor legii, stabilirea dreptului de proprietate se face numai la cerere, formulata de fiecare persoana indreptatita. Cand sunt mai multi mostenitori, cererea se poate face si in comun, fiecare dintre ei semnand-o.
    In cerere se vor mentiona urmatoarele date si elemente: numele si prenumele solicitantului si ale parintilor, calitatea, gradul de rudenie, suprafata de teren la care se socoteste indreptatit, precum si orice alte date necesare pentru stabilirea dreptului de proprietate potrivit legii.
    La cerere se vor anexa: acte de proprietate, certificat de mostenitor, hotarare judecatoreasca, daca exista, in toate cazurile certificat de nastere, certificat de deces al autorului in cazul mostenitorilor, precum si orice alte acte din care sa rezulte dreptul de proprietate asupra terenului solicitat.
    Totodata, la cerere se va anexa declaratia prevazuta in art. 9 alin. 2 din lege.
    Cererea impreuna cu actele mentionate mai sus, se depun la primaria in a carei raza teritoriala este situat terenul, fie personal, fie prin posta, inauntrul termenului de 30 de zile prevazut de lege.
    In cazul in care cererea se depune personal, solicitantul va prezenta actele doveditoare in original si cate o copie simpla semnata pentru conformitate sau o copie xerox, ramanand la comisie numai copiile acestora.
    Cand cererea se transmite prin posta, la aceasta se vor anexa fie copii simple semnate pentru conformitate pe propria raspundere de catre solicitant, fie copii xerox.
    In toate cazurile, cererea poate fi rezolvata si fara prezenta solicitantului. Prezenta este obligatorie la primirea titlului care trebuie semnat si la punerea in posesie.
    Art. 13
    Stabilirea suprafetei de teren din intravilan si extravilan adusa in cooperativa de membrii cooperatori sau, dupa caz, preluata de cooperativa in orice mod se face conform prevederilor art. 8 din lege. Suprafetele se inscriu in anexa nr. 1.
    Art. 14
    Stabilirea dreptului de proprietate pentru cooperatorii in viata se face pe numele persoanelor indreptatite, iar pentru cooperatorii decedati, pe numele mostenitorilor. Cand sunt mai multi mostenitori, stabilirea dreptului de proprietate se face pe numele tuturor mostenitorilor.
    In situatia in care pentru stabilirea dreptului de proprietate au depus cereri la comisie mai multe categorii de mostenitori, cererile mostenitorilor legali vor fi luate in considerare, prin excludere, in urmatoarea ordine de preferinta:
    I. cele ale descendentilor directi (copii, nepoti, stranepoti), singuri sau in concurs cu sotul supravietuitor, excluzand pe toti ceilalti mostenitori; copiii exclud pe nepoti si acestia pe stranepoti, in afara de cazul in care nepotii sau, dupa caz, stranepotii vin la mostenire in locul parintelui decedat anterior autorului succesiunii;
    II. cele ale colateralilor privilegiati (frati, surori si descendentii acestora - copiii si nepotii acestora) si ale ascendentilor de gradul I (parinti) impreuna sau singuri si, dupa caz, in concurs cu sotul supravietuitor, excluzand pe ceilalti mostenitori de grad mai indepartat; fratii si surorile exclud pe descendentii lor; acestia din urma pot veni la mostenire in locul tatalui sau mamei (frate sau sora), in cazul in care acestia au decedat anterior autorului succesiunii;
    III. cele ale ascendentilor de gradul II (bunici), singuri sau in concurs cu sotul supravietuitor;
    IV. cele ale colateralilor de gradul III (unchi, matusi), excluzand pe ceilalti mostenitori de grad mai indepartat, singuri sau, dupa caz, in concurs cu sotul supravietuitor;
    V. cele ale mostenitorilor colaterali de gradul IV (veri) ca ultime persoane cu vocatie succesorala, singuri sau in concurs cu sotul supravietuitor.
    Sotul supravietuitor vine singur la mostenire daca nu exista nici unul din gradele de mostenitor prevazute mai sus.
    In cazul cand exista mostenitori testamentari si formuleaza cereri, ei vor fi trecuti, de asemenea, in titlul de proprietate, impreuna cu ceilalti mostenitori legali, care au vocatie, potrivit cu documentele prezentate, urmand ca raporturile dintre ei sa fie solutionate potrivit dreptului comun.
    In situatia in care cooperatorii decedati sau adus in cooperativa o suprafata mai mare de 10 ha sau aceasta a preluat in orice mod de la autor o suprafata mai mare de 10 ha, mostenitorii acestora pot primi impreuna o suprafata maxima de 10 ha, astfel cum rezulta din prevederile art. 8 alin. 3, art. 9 alin. 1 si art. 12 alin. 3 din Legea fondului funciar.
    In cazul in care suprafata adusa de autor sau preluata in orice mod de la acesta nu asigura minimum 0,5 ha de persoana, mostenitorii nu vor putea primi in proprietate decat suprafata adusa sau preluata cu diminuarile, cand este cazul, prevazute de lege, chiar daca aceasta este sub 0,5 ha de fiecare mostenitor, astfel cum rezulta, de asemenea, din art. 8 alin. 3 si art. 12 alin. 3 din Legea fondului funciar.
    Membrii cooperatori in viata, fie ca au adus sau nu terenuri in cooperativa, se inscriu cu suprafata stabilita de comisie in tabele anexa nr. 2.a. si 2.b., iar mostenitorii cooperatorilor decedati se inscriu cu suprafata stabilita in tabelul anexa nr. 3.
    Art. 15
    Persoanele, precum si - dupa caz - mostenitorii acestora, ale caror terenuri au trecut, cu sau fara titlu, in proprietatea cooperativei fara ca ele sa fi dobandit calitatea de cooperatori, se inscriu cu suprafata stabilita de comisie in tabelul anexa nr. 4.
    Art. 16
    Persoanele decorate cu titlurile "Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul" si "Mihai Viteazul cu Spade", care au optat si li s-a atribuit la data improprietaririi teren arabil, precum si - dupa caz - mostenitorilor lor, cu exceptia celor care l-au instrainat, se inscriu cu suprafata stabilita de comisie in tabelul anexa nr. 5.
    Art. 17
    Persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca si mostenitorii celor decedati, ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, primesc la cerere in proprietate 10.000 mp, teren echivalent arabil, si se inscriu in tabelul anexa nr. 6 (mostenitorii primesc impreuna suprafata de 10.000 mp).
    Art. 18
    Proprietarilor particulari cu domiciliul in Romania care nu s-au inscris in cooperativele agricole de productie sau, dupa caz, mostenitorilor acestora, ale caror terenuri sunt comasate in actualul  perimetru al cooperativei si nu au fost compensati cu alte terenuri, la cerere li se va stabili dreptul de proprietate si se inscriu in tabelul anexa nr. 7.
    Art. 19
    In localitatile cu cetateni romani apartinand minoritatii germane sau in cele in care locuiesc persoane care au fost deportate sau stramutate, deposedate de terenuri, la cerere, se vor atribui in proprietate, cu prioritate acestora sau mostenitorilor lor, terenuri, in conditiile prevazute de art. 16 din lege, care se inscriu in tabelul anexa nr. 8.
    Art. 20
    Persoanele care nu au calitatea de cooperatori, dar care au lucrat ca angajati in ultimii 3 ani in cooperativa agricola de productie sau in asociatii cooperatiste, la cerere, li se va stabili suprafata de teren in proprietate din terenurile prevazute la art. 17, daca fac dovada ca sunt stabiliti in localitate sau declara, in scris, ca se stabilesc in aceasta si ca nu detin in proprietate alte terenuri.
    Persoanele si suprafata stabilita de comisie se inscriu in tabelul anexa nr. 9.a. In acelasi mod se procedeaza si in cazul persoanelor care au fost deportate si nu beneficiaza de dispozitiile art. 13-15 din lege, care se inscriu in tabelul anexa nr. 9.b.
    Art. 21
    Pentru determinarea suprafetelor necesare stabilirii dreptului de proprietate conform prevederilor art. 13-15 din lege, comisia va insuma suprafetele propuse a se atribui, inscrise in tabelele anexa nr. 2.a., 2.b., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.a, 9.b., 11, 13, iar suprafata rezultata va fi comparata cu suprafata cooperativei inscrisa in cadastrul funciar general la data de 1 ianuarie 1990.
    In situatia in care suprafata de teren agricol a cooperativei, la data de 1.01.1990, este mai mica decat cea rezultata prin insumarea suprafetelor din tabele de mai sus, stabilirea suprafetei ce urmeaza sa fie atribuita in proprietate se face, conform art. 13, prin reducerea unei cote procentuale rezultate din diferenta dintre cele doua suprafete care se aplica corespunzator celor inscrisi in tabele anexa nr. 2.a., 3, 4, 5, 7, 8, 9.a., 9.b., 11, 13, urmarindu-se ca suprafata sa nu scada sub limita stabilita - minima - pentru fiecare categorie prevazuta de lege.
    In situatia in care rezulta o rezerva de teren, comisia va stabili atribuirea acesteia in proprietate sau in folosinta persoanelor indreptatite prevazute de lege.
    Art. 22
    Personalului de specialitate din serviciile publice comunale i se va stabili, de catre comisie, suprafata ce urmeaza sa fie atribuita in folosinta, conform art. 18 din lege, care se inscrie in tabelul anexa nr. 10. Tabelul se depune la primarie, care va emite decizii in acest sens.
    Art. 23
    Personalul de specialitate care si-a desfasurat activitatea in unitatile agricole cooperatiste desfiintate sau reorganizate in societati comerciale, prevazute de art. 95 din lege, caruia i se atribuie teren cu prioritate in proprietate, conform art. 18 alin. 1 ori art. 20 din lege, se inscrie in tabelul anexa nr. 11.
    Art. 24
    Familiile carora urmeaza sa li se atribuie teren in localitatile cu excedent de suprafata agricola si cu deficit de forta de munca, conform art. 20 din lege, se inscriu cu suprafetele stabilite in tabelul anexa nr. 12.a.
    Familiile din alte localitati din cadrul judetului ori din alte judete, carora urmeaza sa li se atribuie teren in conditiile art. 20 din lege, se inscriu in tabelul anexa nr. 12.b.
    In acest scop, comisiile judetene vor aduce la cunostinta, prim mass-media, suprafetele de teren agricol ce constituie excedent.
    Art. 25
    Suprafetele de teren stabilite conform art. 21 din lege pentru parohiile, schiturile si manastirile din mediul rural se inscriu in tabelul anexa nr. 13.
    Art. 26
    Terenurile proprietatea membrilor asociatiilor de tip privat, cu personalitate juridica, cu exceptia asociatiilor cu profil zootehnic care se vor infiinta, conform art. 28 din lege, se inscriu in tabelul anexa nr. 14.a. Dupa stabilirea suprafetei ce revine fiecarui titular si validarea de catre comisiile judetene a optiunii lor potrivit prevederilor art. 26 din lege, vor fi pusi in posesia terenurilor, grupat in cadrul asociatiei.
    Pentru asociatiile de tip privat cu personalitate juridica de profil zootehnic, care se infiinteaza conform art. 28 din lege, terenurile necesare bazei furajere se inscriu in tabelul anexa nr. 14.b., urmand ca la punerea in posesie sa se procedeze potrivit prevederilor alineatului precedent.
    Terenurile care devin proprietatea societatilor comerciale pe actiuni infiintate conform prevederilor art. 29 din lege, prin reorganizarea asociatiilor intercooperatiste sau de stat si cooperatiste, se inscriu in tabelul anexa nr. 14.c.
    Art. 27
    Terenurile cu vegetatie forestiera - paduri, zavoaie, tufarisuri, pasuni impadurite -, care au apartinut persoanelor fizice, se restituie, la cerere, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, intr-o suprafata egala cu cea trecuta in proprietatea statului, dar nu mai mult de 1 ha, din trupurile izolate sau la liziera padurii, evitindu-se zonele cu rol de protectie, conform prevederilor art. 41 din lege, si se inscriu in tabelul anexa nr. 15.
    Aceste terenuri vor fi puse la dispozitie unitatilor silvice.
    Art. 28
    Dupa definitivarea tabelelor anexa nr. 2-20 si aprobarea lor prin proces-verbal de catre comisiile comunale, orasenesti sau municipale, acestea vor fi afisate la sediul primariei pentru luarea la cunostinta de cei interesati. Fiecare tabel va fi semnat de membrii comisiei, cu mentiunea datei afisarii.
    Persoanele nemultumite de propunerile de stabilire a dreptului de proprietate de catre comisiile comunale, orasenesti sau municipale pot face, in termen de 5 zile de la comunicare, contestatie adresata comisiei judetene, pe care o depun la secretariatul comisiei comunale, orasenesti sau municipale, care este obligat sa o inregistreze si sa o inainteze, prin delegat, la secretarul comisiei judetene, in termen de 3 zile.
    Comisiile comunale, orasenesti sau municipale, imediat dupa expirarea termenelor prevazute mai sus, vor inainta documentatia comisiilor judetene.
    Comisia judeteana va analiza propunerile primite de la comisiile comunale, orasenesti sau municipale, privind modul de respectare a prevederilor legii in legatura cu stabilirea dreptului de proprietate, precum si contestatiile celor care s-au considerat nemultumiti de modul de stabilire a dreptului de proprietate de catre comisia comunala, oraseneasca sau municipala.
    Dupa analizare, comisia judeteana, prin hotarare, va solutiona contestatiile si va valida sau invalida propunerile si le va transmite, prin delegat, in termen de 3 zile, comisiilor subordonate, care le vor afisa imediat la sediul primariei si vor comunica, sub semnatura, persoanelor care au formulat contestatii, hotararea comisiei judetene.
    De la data comunicarii sub semnatura, persoanele nemultumite pot face plangere impotriva hotararii comisiei judetene la judecatorie in termen de 30 de zile.
    Art. 29
    Paralel cu stabilirea dreptului de proprietate pentru persoanele prevazute de lege, comisiile comunale, orasenesti sau municipale vor stabili suprafata izlazurilor comunale care se formeaza din suprafata izlazului aflat in prezent in administrarea primariilor, din suprafata provenita din izlazul care a fost dat in folosinta unor cooperative agricole de productie, prevazute la art. 32 din lege, precum si din suprafata provenita din izlazurile comunale care a fost transmisa unor unitati de stat prevazute la art. 40 din lege. In comunele compuse din mai multe localitati, suprafata de izlaz va fi defalcata pe sate.
    Aceste terenuri, la propunerea comisiilor comunale orasenesti sau municipale, prin decizia prefecturii trec in proprietatea privata a comunelor, oraselor sau, dupa caz, a municipiilor si se inscriu in tabelul anexa nr. 16.
    Art. 30
    Pentru familiile din zona montana, care se incadreaza in prevederile art. 39 din lege, la primarii se va constitui o comisie formata din: primar, secretarul primariei, inginerul agronom de la ocolul agricol, delegatul comisiei judetene pentru zona montana si 5-10 gospodari si intelectuali care se bucura de prestigiu in localitatea respectiva.
    Comisia analizeaza, in plen, cererile primite si va stabili familiile indreptatite sa primeasca in proprietate terenuri agricole, iar primaria va propune prefecturii emiterea deciziei pentru atribuirea in proprietate a acestor terenuri.
    In vederea atribuirii in proprietate pentru fiecare familie stabilita de comisia locala se intocmeste o documentatie care contine hotararea comisiei comunale, consemneaza intr-un proces-verbal, schita topografica a terenului propus pentru improprietarire cu mentionarea suprafetei totale si pe categorii de folosinta, precum si cererea celui in cauza. Suprafetele atribuite in proprietate se inscriu in tabelul anexa nr. 18. Pe baza titlului de proprietate, proprietarul are obligatia sa se inscrie cu suprafata respectiva in cadastrul funciar, registrul agricol si, dupa caz, in cartea funciara si la organul financiar local.
    Art. 31
    Persoanele ale caror terenuri agricole au fost trecute in proprietate de stat, ca efect al unor legi speciale, altele decat cele de expropriere, si care se afla in administrarea unitatilor agricole de stat sau, dupa caz, mostenitorii acestora, in conformitate cu art. 36 din lege, devin, la cerere, actionari la societatile comerciale infiintate conform Legii nr. 15/1990 din actualele unitati agricole de stat. Persoanele prevazute mai sus pot primi in conditiile art. 38 din lege, le cerere, o suprafata de 5.000 mp de familie, in echivalent arabil, din terenurile proprietatea statului. Atribuirea suprafetei de 5.000 mp de familie se face in situatia cand proprietarilor sau mostenitorilor acestora nu li s-a atribuit suprafata minima din alte suprafete de teren, potrivit legii. Numarul de actiuni primite impreuna cu suprafata atribuita nu va putea depasi valoarea a 10 ha teren de familie in echivalent arabil. Persoanele care se incadreaza in aceasta categorie se inscriu in tabelul anexa nr. 19.
    Art. 32
    Persoanelor sau, dupa caz, mostenitorilor acestora, al caror teren agricol intrat in proprietatea statului si aflat in administrarea primariei, la data intrarii in vigoare a Legii fondului funciar, la cerere, li se vor restitui terenurile, fara a putea depasi suprafata de 10 ha de familie, in echivalent arabil, sau, dupa caz, pentru toti mostenitorii autorului lor, conform prevederilor art. 37 din lege. Persoanele care se incadreaza in aceasta categorie se inscriu in tabelul anexa nr. 20.
    Art. 33
    Echivalarea terenurilor agricole, pe categorii de folosinta in echivalent arabil, este prevazuta in anexa nr. 21.

    CAP. 5
    Emiterea titlurilor de proprietate si punerea in posesie a proprietarilor

    Art. 34
    Pe baza documentatiilor inaintate de comisiile comunale, orasenesti sau municipale, comisia judeteana, dupa operatiunea de validare, emite titlul de proprietate, conform modelului anexa nr. 27. Documentatiile se trimit in doua exemplare, din care unul se retine si se depoziteaza la arhiva oficiului de cadastru si organizare a teritoriului. Formularele de titlu de proprietate se tiparesc pe hartie speciala format A-3, ca imprimat cu regim special in carnete in numar de cate 100 exemplare. Acestea se vor tipari prin grija Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si se vor difuza comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti, in raport de necesitati.
    Titlul de proprietate pentru cetatenii in viata se emite persoanelor indreptatite (sot, sotie), iar pentru mostenitori se emite un singur titlu de proprietate pentru terenurile ce au apartinut autorului lor, in care se nominalizeaza toti solicitantii indreptatiti, urmand ca pentru iesirea din indiviziune, ulterior, acestia sa procedeze potrivit dreptului comun. Titlul de proprietate se completeaza cu tus negru si se numeroteaza incepand de la nr. 1, in fiecare judet. In titlu se vor inscrie numele si prenumele titularului, precum si initiala tatalui. In cazul in care alaturi de sotul supravietuitor vin la mostenire si alti mostenitori, potrivit celor prevazute la art. 14 alin. 2 si 3, la rubrica "prin reconstituirea dreptului de proprietate" se inscrie suprafata atribuita persoanelor care au detinut terenuri in proprietate sau, dupa caz, mostenitorilor acestora, precum si in cazurile prevazute la art. 21 din lege, iar la rubrica "prin constituirea dreptului de proprietate" se inscrie suprafata atribuita pentru celelalte categorii de persoane fizice sau juridice.
    Titlul se semneaza de: prefect, secretarul prefecturii, directorul general al directiei generale pentru agricultura si alimentatie si de directorul oficiului de cadastru si organizare a teritoriului. Pentru municipiul Bucuresti, titlul se semneaza de primarul general, secretarul primariei, directorul general al directiei generale pentru agricultura si alimentatie si de directorul oficiului de cadastru si organizare a teritoriului. Partile detasabile ale titlurilor de proprietate semnate se transmit comisiilor comunale, orasenesti sau municipale, care le vor inscrie in registrul agricol, dupa care le vor inmana, sub semnatura, titularilor, iar partea nedetasabila (cotorul) a titlului de proprietate se retine si se depoziteaza la arhiva oficiului de cadastru si organizare a teritoriului.
    In acest sens, comisiile vor intocmi un registru care va cuprinde numele si prenumele titularului, numarul titlului de proprietate si semnatura primitorului.
    Titlurile de proprietate pentru persoanele care au formulat plangeri la judecatorie se vor completa si elibera dupa pronuntarea hotararii judecatoresti.
    Art. 35
    In baza titlului de proprietate eliberat pe baza optiunii exprimate in scris de catre fiecare proprietar, in conditiile art. 26 din lege, comisia comunala, oraseneasca sau municipala va proceda la delimitarea zonelor teritoriale in care urmeaza sa fie pusi in posesie titularii, tinand seama de conditiile concrete teritoriale (relief, calitatea solului, categoria de folosinta, distanta fata de localitate si caile publice de comunicatie, amenajarile pentru imbunatatiri funciare). Aceasta delimitare, precum si parcelarea pe proprietari, se fac pe planul de situatie al fiecarei localitati, in cadrul actualei organizari teritoriale.
    La parcelarea terenului in sistemele de irigatii se va tine seama de metoda de udare cu echipamente existente si de prevederile regulamentelor de exploatare pentru utilizarea corecta si rationala a acestora.
    Astfel, in cazul irigatiilor prin aspersiune la care se folosesc echipamente de udare cu mutare manuala, la stabilirea loturilor de teren se va lua in considerare unitatea de suprafata deservita de un hidrant.
    La stabilirea limitelor loturilor, se recomanda ca latura mica sa fie pe antena, iar latura mare egala cu lungimea aripii de ploaie, iar suprafata parcelei sa coincida cu suprafata deservita de o aripa de ploaie sau un multiplu al acestei suprafete.
    Pentru proprietatile de mici dimensiuni, utilizarea rationala a sistemului de irigatii, respectiv a suprafetei deservite de un hidrant, presupune gruparea mai multor proprietari cu acces la sursa de apa.
    Pentru suprafetele prevazute a fi irigate prin scurgere la suprafata (brazde, fisii) se va avea in vedere orografia terenului si posibilitatea aplicarii udarii pe intreaga suprafata si, respectiv, modalitatile de evacuare a apei in exces.
    Pe terenurile amenajate cu lucrari de desecare-drenaj, la stabilirea proprietatilor se vor lua in considerare limitele obligatorii (canale, drumuri de exploatare) care sa asigure atat exploatarea agricola, cat si intretinerea lucrarilor hidroameliorative.
    Pe terenurile in panta, la parcelare se va avea in vedere respectarea lucrarilor de combatere a eroziunii solului existente (terase, bancheta, benzi inierbate, reteaua de regularizare a scurgerii apei pe versanti, drumuri agricole si alte lucrari).
    Cand nu sunt executate lucrari de combatere a eroziunii, delimitarea parcelelor se va face, pe cat posibil, cu latura lunga in sensul curbelor de nivel, astfel ca sa permita executarea lucrarilor de pregatire a solului pentru insamintari, precum si intretinerea culturilor prasitoare pe directia curbelor de nivel, in scopul prevenirii si combaterii eroziunii solului.
    De asemenea, se va tine cont de prevederile art. 33 alin. 2 privind delimitarea zonelor de protectie aferente lucrarilor de imbunatatiri funciare, inclusiv cele de gospodarire a apelor, conform normelor in vigoare.
    Art. 36
    Punerea in posesie a proprietarilor, in cadrul zonelor teritoriale delimitate, se face de comisie, pe baza de masuratori topografice.
    Persoanele care au formulat plangeri la judecatorie vor fi puse in posesie provizoriu pana la prezentarea hotararii judecatoresti de catre comisii, cu suprafetele stabilite pe baza hotararii comisiei judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti. Dupa prezentarea hotararii judecatoresti, punerea in posesie se va face tinand seama de aceasta.
    Comisiile comunale, orasenesti sau municipale, din rezerva constituita potrivit legii, vor putea atribui, in completare, terenuri, daca din hotarare rezulta aceasta.
    Punerea in posesie a proprietarilor se va face in prezenta fiecarui proprietar, semnand tabelul de luare in primire a terenului.
    Marcarea parcelelor se face prin tarusi sau borne care se asigura de fiecare proprietar.
    Art. 37
    In situatia in care mai raman terenuri neatribuite, comisia le va delimita pe planul cadastral si in teren si le va preda primariei in administrare, urmand a fi folosite in conformitate cu prevederile legii pana la infiintarea agentiei pentru dezvoltare si amenajare rurala. Inscrierea acestor suprafete se va face potrivit anexei nr. 17. De asemenea, va delimita si marca pe plan si in teritoriu terenurile societatilor comerciale, asociatiilor de tip privat, izlazurile comunale si terenurile cu vegetatie forestiera atribuite proprietarilor care au solicitat restituirea acestora in conditiile prevazute de lege.
    Totodata, va delimita si marca in teritoriu suprafata ce se va atribui in folosinta, care se preda primariei pentru a fi atribuita celor indreptatiti prin lege.
    Art. 38
    Dupa punerea in posesie a tuturor proprietarilor pana la finele anului, oficiul de cadastru si organizare a teritoriului va redacta un plan de situatie cu noua parcelare a teritoriului si cu numerotarea topografica corespunzatoare, in 2 exemplare, din care un exemplar ramane la acesta, iar unul se preda cu proces-verbal primariei comunei, orasului sau municipiului.

    CAP. 6
    Repartizarea cheltuielilor efectuate pentru productia anului 1991 si a creditelor de investitii pe terenurile atribuite in proprietate sau in folosinta

    Art. 39
    Concomitent cu punerea in posesie a titularilor de terenuri atribuite in proprietate sau folosinta, comisiile comunale, orasenesti sau municipale constituite potrivit art. 11 din lege, impreuna cu comisiile de lichidare, vor repartiza pe terenurile respective cheltuielile efectuate de cooperativele agricole de productie sau, dupa caz, de asociatiile intercooperatiste sau de stat si cooperatiste, aferente anului 1991, corespunzator celor inregistrate in evidenta contabila, precum si creditele de investitii ramase de rambursat aferente plantatiilor de vii si pomi.
    In acest scop, vor intocmi situatia anexa nr. 22, in care vor fi cuprinsi toti titularii ce primesc terenuri in proprietate sau folosinta, inclusiv primariile care preiau suprafetele ramase nerepartizate pe categorii de folosinta, precum si cheltuielile de productie si creditele aferente.
    Cheltuielile de productie se vor recupera, la optiunea titularului, fie prin plata contravalorii acestora o data cu punerea in posesie, fie prin angajament de plata prin care fiecare titular se obliga fata de comisiile de lichidare a cooperativei sau, dupa caz, a asociatiei intercooperatiste sau de stat si cooperatiste pentru cheltuielile efectuate pe terenurile atribuite in proprietate si fata de primarie pentru terenurile atribuite in proprietate sau, dupa caz, in folosinta.
    Angajamentul de plata se da in fata presedintelui comisiei de lichidare si a presedintelui si secretarului comisiei comunale, orasenesti sau municipale, dupa caz.
    Termenul de plata pentru cheltuielile de productie conform art. 99 din lege, in cazul angajamentului, nu poate depasi data de 1 decembrie 1991.
    Continutul angajamentelor de plata este prevazut in anexele nr. 23 si 24.
    Pentru diferenta de credite de investitii ramasa de rambursat, in cazul titularilor care primesc in proprietate sau in folosinta plantatii de vii si pomi, conform art. 33 din lege, acestia vor da un angajament de plata, cu scadenta la termenul la care era obligata unitatea.
    Continutul angajamentelor de plata este prevazut in anexele nr. 25 si 26.
    Suma scadenta pe anul 1991 se va achita comisiei de lichidare, iar pentru anul urmator, titularul va incheia contract de credite cu banca finantatoare, in termen de 15 zile de la semnarea angajamentului.
    In baza angajamentelor de plata, care constituie titluri executorii, bancile finantatoare vor stabili conditiile si modalitatea de rambursare a diferentelor de credit ramase de plata, potrivit legii si normelor proprii.

    CAP. 7
    Lichidarea patrimoniului

    Art. 40
    Comisiile de lichidare a patrimoniului cooperativelor sau, dupa caz, al asociatiilor intercooperatiste sau de stat si cooperatiste se vor constitui si vor functiona potrivit prevederilor art. 26 si 27 din lege.
    Comisiile de lichidare sunt formate din:
    - contabilul sef al cooperativei sau, dupa caz, al asociatiei - presedinte;
    - trei contabili sau economisti din cooperativa sau asociatie - membri;
    - un inginer din cooperativa sau asociatie                    - membru;
    - casierul                                                    - membru;
    - magazinerul                                                 - membru;
    - presedintele comisiei de cenzori                            - membru;
    - 3-5 cooperatori alesi de adunarea locuitorilor              - membri.
    Comisiile vor fi sprijinite in activitatea lor de reprezentanti ai directiilor agricole si ai bancilor finantatoare.
    Art. 41
    Comisia de lichidare isi incepe activitatea prin efectuarea, impreuna cu conducerea unitatii, a inventarierii intregului patrimoniu si incheierea unui bilant la data respectiva, care sa constate situatia exacta a activului si pasivului.
    Comisia va primi in gestiune patrimoniul unitatii si actele de evidenta, asigurand conservarea si paza bunurilor in conditii corespunzatoare.
    Toate actele emise de comisia de lichidare vor purta mentiunea ca unitatea este "in lichidare". Totodata, se va deschide un registru in care se vor inregistra toate operatiunile legale de lichidarea patrimoniului in ordinea efectuarii acestora.
    Art. 42
    Conturile bancare ale cooperativei sau, dupa caz, ale asociatiei se vor mentine deschise la  incheierea activitatii comisiei de lichidare si vor servi la efectuarea operatiunilor de decontare.
    In vederea efectuarii de operatiuni prin banca, presedintele si secretarul comisiei de lichidare vor depune la banca specimenele de semnaturi, impreuna cu o copie a deciziei de constituire emisa de prefectura.
    Membrii comisiei de lichidare care intreprind noi operatiuni economice, ce nu sunt necesare scopului lichidarii, sunt raspunzatori personal si solidar de executarea lor.
    Art. 43
    Unitatile specializate de exploatare a lucrarilor de imbunatatiri funciare, care potrivit Legii fondului funciar preiau in proprietate lucrarile de imbunatatiri funciare, vor prelua si creditele de investitii acordate cooperativelor agricole de productie si nerestituite de acestea si vor incheia, in termen de 15 zile de la semnarea protocolului de preluare, contracte de credite cu bancile finantatoare.
    Art. 44
    In cazul in care cooperativele agricole care se desfiinteaza mai au de restituit credite pentru investitii aferente asociatiilor economice intercooperatiste sau de stat si cooperatiste la care au fost asociate, iar acestea din urma se reorganizeaza ca societati comerciale pe actiuni conform art. 29 din lege, creditele respective vor fi transferate de catre comisia de lichidare la aceste unitati, care vor incheia cu banca finantatoare noi contracte de credite.
    In toate cazurile in care, din patrimoniul unitatii in lichidare, se predau bunuri pentru care sunt inca angajamente din credite, cei care preiau aceste bunuri (asociatii, societati) vor prelua si creditele aferente, avand obligatia sa incheie noi contracte de credite cu bancile finantatoare, exceptindu-le bunurile preluate in conditiile art. 28 alin. 7 din Legea fondului funciar.
    Art. 45
    Dupa inventarierea patrimoniului si in baza bilantului incheiat, comisia de lichidare va proceda la realizarea activului si plata pasivului potrivit prevederilor art. 26, 28 si 29 din lege, precum si la stabilirea masurilor de recuperare a pagubelor sau de sesizare a organelor de urmarire penala, potrivit art. 27 din lege.
    Art. 46
    Drepturile de creanta ce se cuvin in conditiile art. 28 din lege se stabilesc in procent de 40% pentru terenul adus sau predat in orice mod in cooperativa si 60% pentru volumul muncii prestate in cooperativa.
    Art. 47
    Comisia de lichidare va intocmi o situatie privind evidenta muncii efectuate de cooperatorii activi si a veniturilor obtinute de acestia, pe care o va inainta, sub semnatura, organelor judetene ale casei de pensii si asigurari sociale a taranimii.
    Art. 48
    Dupa terminarea operatiunii de lichidare, comisiile vor proceda potrivit prevederilor art. 27 din lege.
    Registrele si actele unitatilor desfiintate se predau, prin proces-verbal, primariilor, care au obligatia sa le pastreze timp de cinci ani.

    ANEXA 1

                        TABEL NOMINAL
cu membrii care au adus teren - in extravilan si intravilan - in cooperativa agricola si cu persoanele carora li s-a preluat de cooperativa teren in orice mod
-------------------------------------------------------------------------------
                                             din care:
                   Suprafata agricola  ------------------------------
                   adusa sau preluata  Arabil   Vii   Livezi Pajisti
                   in C.A.P. - ha      -ha-    -ha-    -ha-   -ha-   Total
Nr.  Numele                                                          teren
crt. si             din care:                                       neagricol
     prenumele Total -----------------
                      Extra-  Intra-  E.  I.  E.  I.  E.  I.  E.  I.  -ha-   Obs
                      vilan   vilan
-------------------------------------------------------------------------------
0       1        2      3       4     5   6   7   8   9   10  11  12   13   14
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL:
-------------------------------------------------------------------------------
---------------------
    NOTA:
    - In coloana 1 se trec toti membrii cooperatori care au adus sau li s-a preluat teren in cooperativa si persoanele carora li s-a preluat in orice mod terenuri de aceasta.
    - In coloana 2 se inscrie suprafata totala de teren agricol adus in C.A.P. rezultata din: evidentele cooperativei, cererile de inscriere, registrul agricol de la data intrarii in cooperativa, actele de proprietate si cartea funciara sau, in lipsa acestora, din orice alte probe prevazute de lege, inclusiv declaratii de martori, iar in coloanele 3 si 4, suprafata din extravilan si cea din intravilan, care prin insumare sa corespunda cu suprafata inscrisa in coloana 2.
    - In coloanele 5-12 se inscriu suprafetele pe categorii de folosinta, suma lor fiind egala cu suprafata inscrisa in coloana 3 (extravilan) si coloana 4 (intravilan).
    - In coloana 13 se inscriu eventualele suprafete neagricole care situate in perimetrul terenurilor agricole din extravilan, aduse in cooperativa (ca de exemplu: ravene, ripe, tufarisuri, pilcuri de arborete, drumuri si altele asemenea).
    - E. = extravilan
    - I. = intravilan.

    ANEXA 2a

                         TABEL NOMINAL
cu membrii cooperatori care au adus pamant in C.A.P., suprafete mai mari de 0,5 ha de persoana indreptatita (sot-sotie), si care solicita in scris stabilirea dreptului de proprietate
-------------------------------------------------------------------------------
0  1      2       3      4    5   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL:
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------
    NOTA:
    - In coloana 1 se trece numarul curent pe care il are solicitantul in tabelul anexa nr. 1
    - In coloana 2 se trec numele si prenumele celor care solicita, in scris, in termenul prevazut de lege, stabilirea dreptului de proprietate.
    - In coloana 3 se trece suprafata agricola conform tabelului anexa nr. 1.
    - In coloana 4 se trece suprafata agricola pe care o solicita.
    - In coloana 5 se trece suprafata agricola totala stabilita in proprietate conform legii de persoana indreptatita (nu mai mica de 0,5 ha sau mai mare de 10 ha in echivalent arabil de familie), in coloana 6 suprafata din extravilan, iar in coloana 7 suprafata din intravilan.
    - In coloanele 8-15 se inscriu suprafetele pe categorii de folosinta din extravilan si intravilan, suma lor fiind egala cu suprafata inscrisa in coloanele 5, 6 si 7.
    - In coloana 16 se trece total teren neagricol. E. = extravilan;
    I. = intravilan.
    - In coloana 17 se trece diferenta rezultata din scaderea coloanei 5 din coloana 3.

    ANEXA 2b

                       TABEL NOMINAL
cu membrii cooperatori care au adus pamant in C.A.P. sub 0,5 ha de persoana indreptatita (sot-sotie) si cu cooperatorii care nu au adus pamant in cooperativa si care solicita, in scris, stabilirea de terenuri in proprietate, conform legii
-------------------------------------------------------------------------------
0   1       2       3     4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14   15   16
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL:
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------
    NOTA:
    - In coloana 1 se trece numarul curent din tabelul anexa nr. 1 pe care il are solicitantul care a adus pamant in C.A.P. sub 0,5 ha de persoana indreptatita (sot-sotie).
    - In coloana 2 se trec numele si prenumele celor care au adus pamant sub 0,5 ha de persoana indreptatita (sot-sotie) si in continuare celor care nu au adus pamant in cooperativa.
    - In coloana 3 se trece suprafata agricola adusa in cooperativa, conform tabelului anexa nr. 1.
    - In coloana 4 se trece suprafata agricola totala stabilita in proprietate, conform legii, nu mai mica de 0,5 ha teren echivalent arabil de persoana indreptatita (sot-sotie).
    - In coloana 5 se trece suprafata atribuita in extravilan, iar in coloana 6, suprafata din intravilan.
    E. = extravilan; I. = intravilan.
    - In coloanele 7-14 se inscriu suprafetele pe categorii de folosinta din extravilan si din intravilan, suma lor fiind egala cu suprafata inscrisa in coloanele 4, 5 si 6.
    - In coloana 16 se trece diferenta rezultata din scaderea coloanei 3 din coloana 4.

    ANEXA 3

                      TABEL NOMINAL
cu mostenitorii cooperatorilor decedati, care solicita in scris stabilirea dreptului de proprietate
-------------------------------------------------------------------------------
0  1      2      3      4    5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
-------------------------------------------------------------------------------
1.                     a.
                       b.
                       c.
-------------------------------------------------------------------------------
2.
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL:
-------------------------------------------------------------------------------
-----------------------
    NOTA:
    - In coloana 1 se va trece numarul curent corespunzator persoanei decedate din tabelul anexa nr. 1.
    - In coloana 2 se trec numele si prenumele cooperatorului decedat care la inscriere in C.A.P. a adus teren in cooperativa. Datele se iau din tabelul anexa nr. 1.
    - In coloana 3 se trece suprafata agricola din tabelul anexa nr. 1.
    - In coloana 4 se trec numele si prenumele mostenitorilor care, in termenul prevazut de lege, au cerut sa li se stabileasca dreptul de proprietate. Cand sunt mai multi mostenitori, acestia se inscriu intr-o singura rubrica (a, b, c)
    - In coloana 5 se trece suprafata solicitata de mostenitori.
    - In coloana 7 se trece suprafata stabilita in extravilan.
    - In coloana 8 se trece suprafata stabilita in intravilan (E. = extravilan; I. = intravilan).
    - In coloanele 9-16 se trec suprafetele pe categorii de folosinta din extravilan si intravilan.
    - In coloana 18 se trece diferenta rezultata din scaderea coloanei 6 din coloana 3.
    - In coloana 6 se trece suprafata agricola totala stabilita in proprietate, in conditiile prevazute de lege.

    ANEXA 4

                       TABEL NOMINAL
cu persoanele sau, dupa caz, mostenitorii acestora, ale caror terenuri au trecut, cu sau fara titlu, in proprietatea cooperativei, fara ca acestea sa fi dobandit calitatea de cooperatori si carora li se stabilesc, la cerere, dreptul de proprietate, conform prevederilor legii
-------------------------------------------------------------------------------
                                          din care:
                                  Supra-
                                  fata   ---------------------------
                                  agri-
                                  cola
Nr. Numele, Supra-    Suprafa-    stabi-                             Total Di-
crt. prenu- fata      ta agri-     li-                               teren fe-
     mele   agricola  cola so-     ta   Arabil  Vii  Livezi Pajisti  nea-  ren-
            intrata   licita-      in                                gri-  ta
            in C.A.P.   ta       extra- -ha-    -ha-   -ha-   -ha-   col
             - ha -    -ha-      vilan                              -ha-  -ha-
                                 Total
                                 -ha-
-------------------------------------------------------------------------------
0     1        2        3          4      5     6      7      8       9     10
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL:
-------------------------------------------------------------------------------
---------------------
    NOTA:
    - In coloana 4 se inscrie suprafata stabilita de comisie.
    - In coloanele 5-8 se inscriu suprafetele pe categorii de folosinta, suma lor fiind egala cu suprafata din coloana 4.
    - In coloana 9 se trec eventualele suprafete de terenuri neagricole stabilite.
    - In coloana 10 se inscrie diferenta dintre suprafetele inscrise in coloanele 2 si 4.

    ANEXA 5

                         TABEL NOMINAL
cu persoanele decorate cu titlurile de "Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul" si "Mihai Viteazul cu Spade", precum si mostenitorii lor care nu au in proprietate alte terenuri - cu exceptia celor ce au avut teren, dat l-au instrainat - carora li se stabileste, la cerere, dreptul de proprietate, conform legii
-------------------------------------------------------------------------------
                                                    din care:
                                 Suprafata    -------------------------
                                 agricola
              Decoratia Suprafata  stabilita
Nr. Numele    acordata  agricola   de comisie                           Teren
crt. si      si numarul solicitata  in                                 neagricol
   prenumele  brevetului  -ha-     extravilan Arabil  Vii  Livezi Pajisti  -ha-
                                      -ha-      -ha-  -ha-   -ha-   -ha-
-------------------------------------------------------------------------------
0      1         2         3        4         5     6      7      8       9
-------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL:
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6

                             TABEL NOMINAL
cu persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca si mostenitorii celor decedati, ca urmare a Revolutiei din decembrie 1989, care au solicitat in scris sa li se atribuie in proprietate 10.000 mp, teren echivalent arabil in extravilan
-------------------------------------------------------------------------------
                                                       din care:
                                  Suprafata      ------------------------------
                                  agricola ce se
                                  atribuie in
Nr.     Numele si  Domiciliul     proprietate,    Arabil   Vii  Livezi Pajisti
crt.   prenumele                  conform legii    -ha-   -ha-   -ha-    -ha-
                                     - ha-
-------------------------------------------------------------------------------
0         1            2               3             4      5      6       7

-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL:
-------------------------------------------------------------------------------

---------------------
    NOTA:
    - In coloana 1 se trec numele si prenumele persoanelor invalide si mostenitorilor celor decedati, ca urmare a Revolutiei din decembrie 1989, care au cerut sa li se atribuie teren in proprietate in extravilan.
    - In coloana 2 se va inscrie domiciliul.
    - In coloana 3 se trece suprafata agricola atribuita in proprietate, respectiv pana la 10.000 mp.
    - In coloanele 4-7 se trece suprafata pe categorii de folosinta, suma lor fiind egala cu suprafata din coloana 3.

    ANEXA 7

                         TABEL NOMINAL
cu proprietarii particulari - persoane fizice - sau, dupa caz, mostenitorii acestora cu domiciliul in Romania care nu s-au inscris in C.A.P. si ale caror terenuri sunt comasate in perimetrul C.A.P., fara compensare cu alte terenuri si care solicita, in scris, restituirea acestora
-------------------------------------------------------------------------------
                                                      din care:
                                  Suprafata      ------------------------------
                   Suprafata      agricola care
Nr.  Numele si     agricola       se restituie
crt. prenumele     comasata       in proprietate,  Arabil  Vii   Livezi Pajisti
                    -ha-              -ha-         -ha-   -ha-    -ha-    -ha-
-------------------------------------------------------------------------------
0       1            2                 3            4       5       6       7
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL:
-------------------------------------------------------------------------------
-----------------------
    NOTA:
    - In coloana 1 se inscriu numele si prenumele proprietarilor particulari sau, dupa caz, ale mostenitorilor acestora, ale caror terenuri din extravilan au fost comasate fara a li se da teren in schimb si care au solicitat, in termenul prevazut de lege, restituirea terenurilor respective.
    - In coloana 2 se trece suprafata agricola care a fost comasata.
    - In coloana 3 se trece suprafata agricola totala care se restituie in proprietate.
    - In coloanele 4-7 se trece suprafata pe categorii de folosinta.

    ANEXA 8

                         TABEL NOMINAL
cu persoanele prevazute la art. 16 din lege care solicita, in scris, atribuirea de terenuri in proprietate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                din care:
                        Suprafata     -------------------------------
                         agricola
Nr.   Numele si         ce se atribuie  Arabil   Vii   Livezi Pajisti    Alte
crt.   prenumele        in proprietate   -ha-   -ha-    -ha-    -ha-   terenuri
                             -ha-                                    neagricole
                                                                        -ha-
-------------------------------------------------------------------------------
0          1                   2          3       4       5       6      7
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL:
-------------------------------------------------------------------------------
----------------------
    NOTA:
    - In coloana 1 se trec la inceput numele si prenumele cetatenilor romani apartinand minoritatilor germane si in continuare alte persoane prevazute de art. 16 din lege.
    - In coloana 2 se inscrie suprafata ce se atribuie.
    - In coloanele 3-6 se inscriu suprafetele pe categorii de folosinta agricola.
    - In coloana 7 se inscriu terenurile neagricole.

    ANEXA 9a

                            TABEL NOMINAL
cu persoanele care nu au calitatea de cooperatori, dar au lucrat in orice mod ca angajati in cooperativa sau asociatii intercooperatiste in ultimii 3 ani si solicita, in scris, sa primeasca in proprietate teren in conformitate cu prevederile legii
-------------------------------------------------------------------------------
                                                      din care:
                             Suprafata agricola  ------------------------------
Nr.   Numele si              ce se atribuie
crt.   prenumele             in proprietate      Arabil   Vii   Livezi  Pajisti
                                  -ha-            -ha-   -ha-    -ha-    -ha-
-------------------------------------------------------------------------------
0          1                       2                3     4        5       6
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL:
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------
    NOTA:
    - In coloana 1 se trec persoanele care au solicitat teren agricol in proprietate, corespunzator prevederilor legii.
    - In coloana 2 se trece suprafata agricola ce se atribuie in proprietate (in extravilan).
    - In coloanele 3-6 se trece suprafata pe categorii de folosinta.

    ANEXA 9b

                           TABEL NOMINAL
cu persoanele care au fost deportate si nu beneficiaza de dispozitiile art. 13-15 din lege, care solicita, in scris, atribuirea de terenuri agricole in proprietate
-------------------------------------------------------------------------------
                        Suprafata             din care:
                        agricola      -------------------------------
Nr.   Numele si      ce se atribuie    Arabil   Vii   Livezi Pajisti  Observatii
crt.   prenumele     in proprietate    -ha-    -ha-    -ha-   -ha-
                          -ha-
-------------------------------------------------------------------------------
0         1                2             3       4       5      6         7
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL:
-------------------------------------------------------------------------------
---------------------
    NOTA:
    - In coloana 1 se trec persoanele care au solicitat teren agricol, conform prevederilor legii.
    - In coloana 2 se trece suprafata agricola ce se atribuie in proprietate (in extravilan).
    - In coloanele 3-6 se trece suprafata pe categorii de folosinta.

    ANEXA 10

                          TABEL NOMINAL
cu personalul de specialitate din serviciile publice comunale, care solicita teren in folosinta agricola pana la 5.000 mp de familie, in echivalent arabil, in perioada cat lucreaza in localitate si nu are teren in proprietate in localitatea respectiva
-------------------------------------------------------------------------------
                                                 Suprafata propusa
                                                 a se atribui
                                                  pe familie
Nr.   Numele si prenumele   Serviciul public     in folosinta        Observatii
crt.                        in care lucreaza         -ha-
-------------------------------------------------------------------------------
0             1                    2                   3                  4
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL:
-------------------------------------------------------------------------------

------------------
    NOTA:
    - In coloana 1 se trec persoanele care lucreaza in serviciile publice comunale, care nu detin teren in proprietate si solicita teren in folosinta agricola pentru nevoi proprii.
    - In cazul in care dintr-o familie lucreaza mai multi membri, se va inscrie o persoana din familie.
    - In coloana  3 se trece suprafata repartizata in folosinta pe familie.
    - In coloana 4 se trece categoria de folosinta a terenului.

    ANEXA 11

                             TABEL NOMINAL
cu personalul de specialitate care si-a desfasurat activitatea in unitatile agricole cooperatiste desfiintate sau reorganizate in societati comerciale, caruia i se atribuie cu prioritate, la cerere, teren agricol in proprietate, conform art. 18 alin. 1 ori art. 20 din lege
-------------------------------------------------------------------------------
                                                      din care:
                                       Suprafata  -----------------------------
                            Suprafata   agricola
                  Unitatea   agricola   stabilita
Nr.  Numele  Spe-  in care   solicita-  de comisie
crt. si pre- cia-  a acti-     ta                   Arabil  Vii  Livezi Pajisti
     numele  li-    vat       -ha-        -ha-       -ha-  -ha-   -ha-   -ha-
             tatea
-------------------------------------------------------------------------------
0     1       2       3         4           5          6     7      8      9
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL:
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 12a

                            TABEL NOMINAL
cu familiile cu pamant putin din localitatile cu excedent de terenuri agricole care solicita, in scris, sa li se atribuie in proprietate terenuri in completare pana la 10 hectare
-------------------------------------------------------------------------------
                   Suprafata
                   agricola                               din care:
                   atribuita           Suprafata   ----------------------------
                   conform   Suprafata agricola
                   tabelelor agricola    totala
Nr.  Numele si               solicitata  atribuita Arabil  Vii  Livezi Pajisti
crt. prenumele      anexa       -ha-        -ha-    -ha-  -ha-   -ha-   -ha-
                   nr. 2.a.,
                   2.b., 3,
                   4, 8
                    -ha-
-------------------------------------------------------------------------------
0       1            2           3           4         5     6      7      8
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL:
-------------------------------------------------------------------------------
---------------------
    NOTA:
    - In coloana 1 se trec numele si prenumele celui care a solicitat atribuire de teren.
    - In coloana 2 se trece suprafata totala atribuita, prevazuta in una din anexele nr. 2.a., 2.b., 3, 4, 8, in care a fost incadrat initial.
    - In coloana 3 se trece suprafata solicitata in plus.
    - In coloana 4 se trece suprafata agricola totala atribuita (inclusiv cea din coloana 2).
    - In coloanele 5-8 se trece suprafata atribuita pe categorii de folosinta.

    ANEXA 12b

                         TABEL NOMINAL
cu familiile fara pamant din alte localitati care solicita, in scris, atribuirea de terenuri in proprietate pana la 10 hectare, echivalent arabil, in zonele cu excedent de suprafata, in conformitate cu prevederile legii
-------------------------------------------------------------------------------
                                                  din care:
                                  Suprafata  ---------------------------
                        Suprafata  agricola
Nr.  Numele Domiciliul   agricola   atribuita
crt.  si               solicitata     in      Arabil  Vii  Livezi Pajisti Obs.
   prenumele             -ha-     proprietate    -ha-  -ha-   -ha-   -ha-
                                      -ha-
-------------------------------------------------------------------------------
0      1        2          3         4           5     6      7      8      9
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL:
-------------------------------------------------------------------------------
---------------------
    NOTA:
    - In coloana 1 se trec numele si prenumele celor care solicita.
    - In coloana 2 se trece domiciliul actual al solicitantului.
    - In coloana 3 se trece suprafata agricola solicitata.
    - In coloana 4 se trece suprafata atribuita in proprietate.
    - In coloanele 5-8 se inscriu suprafetele atribuite pe categorii de folosinta.

    ANEXA 13

                       TABEL NOMINAL
cu parohiile, schiturile si manastirile din mediul rural care solicita, in scris, terenuri agricole in proprietate, conform art. 21 din lege
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea                                        din care:
     parohiei,     Comuna    Suprafata  Suprafata  ----------------------------
Nr.  schitului     (satul)   agricola   agricola
crt. sau manastirii unde   solicitata  stabilita
     solicitante   isi are   -ha-      de comisie  Arabil  Vii  Livezi Pajisti
                   sediul      -ha-       -ha-       -ha-  -ha-   -ha-   -ha-
-------------------------------------------------------------------------------
0       1            2           3          4          5    6      7      8
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL:
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 14a

                         TABEL NOMINAL
cu terenurile proprietatea membrilor asociatiilor de tip privat, cu personalitate juridica, conform prevederilor art. 28 din lege
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea  Numele                  din care:
    asociatiei si pre-  Suprafata------------------------- Total  Total  Obs.
     de tip    numele   agricola Arabil Vii Livezi Pajisti tere-  gene-
Nr.  privat    membri-  Total-ha-  -ha- -ha-  -ha-   -ha-   nuri   ral
crt. cu perso-  lor                                         nea-   -ha-
     nalitate   asocia-                                     grico-
     juridica*) tiei                                         le
                                                            -ha-
-------------------------------------------------------------------------------
0       1         2          3      4     5    6       7     8       9      10
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL:
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------
    *) Se inscriu terenurile asociatiile de tip privat, cu exceptia terenurilor asociatiilor de tip privat cu profil zootehnic.

    ANEXA 14b

                            TABEL NOMINAL
cu terenurile proprietatea membrilor asociatiilor de tip privat, cu profil zootehnic, cu personalitate juridica, conform prevederilor art. 28 din lege
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea asociatiei                      din care:
     de tip                            ---------------
     privat, cu profil  Numele   Suprafata                  Total
Nr.  zootehnic, cu      si pre-  agricola                   tere-  Total
crt. personalitate      numele                              nuri   gene-
       juridica         membri-  Total -ha- Arabil Pajisti  nea-   ral
                        lor aso-             -ha-    -ha-   gri-   -ha-   Obs.
                        tiei                                cole
                                                            -ha-
-------------------------------------------------------------------------------
0          1             2         3          4       5      6       7     8
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL:
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 14c

                         TABEL NOMINAL
cu terenurile proprietatea societatilor comerciale pe actiuni care se infiinteaza, conform prevederilor art. 29 din lege, prin reorganizarea asociatiilor intercooperatiste sau de stat si cooperatiste
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea Profilul Numele Supra-       din care:
     societa-   de        si   fata    -----------------------
     tii co-   produc-  pre-   agri-                           Total Total Obs.
Nr.  merciale   tie     nume-  cola  Arabil Vii Livezi Pajisti tere- gene-
crt. pe acti-            le    Total  -ha- -ha-  -ha-   -ha-   nuri  ral
     uni                       -ha-                            nea-
                                                               gri-  -ha-
                                                               cole
                                                               -ha-
-------------------------------------------------------------------------------
0      1         2       3       4     5    6     7       8     9     10    11
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL:
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 15

                         TABEL NOMINAL
cu fostii proprietari si mostenitorii acestora carora li se atribuie la cerere, in proprietate, teren cu vegetatie forestiera, conform prevederilor legii
-------------------------------------------------------------------------------
                                            Unitatea amenajistica
                      Suprafata  Suprafata    sau, dupa caz,
Nr.    Numele si      detinuta   stabilita  tarlaua si parcela       Observatii
crt.  prenumele       in propri-  de comi-  unde se atribuie
                       tate        sie
                       -ha-        -ha-           -ha-
-------------------------------------------------------------------------------
0         1              2           3              4                    5
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL:
-------------------------------------------------------------------------------
--------------------
    NOTA:
    - In coloana 4 se trece denumirea unitatii amenajistice sau, dupa caz, tarlaua si parcela din planul de situatie amenajistic sau cadastral.
    - In coloana 5 se trece categoria de folosinta existenta pe teren, inscrisa in evidenta cadastrului funciar.
    - Suprafata de teren cu vegetatie forestiera impreuna cu cea agricola nu poate depasi 10 ha de familie, in echivalent arabil.

    ANEXA 16

                             TABEL
cu reconstituirea izlazurilor comunale, conform  prevederilor legii, care vor fi date in administrarea primariilor
-------------------------------------------------------------------------------
     Suprafata existen- Suprafata ce se   Suprafata ce se   Suprafata totala
     ta in administra-  preia din folo-   preia din tere-   a izlazului
     rea primariei      sinta coopera-    nurile transmise  comunal reconsti-
                        tivelor agri-     unitatilor de        tuit
                         cole                stat
Nr.     -ha-                -ha-               -ha-             -ha-
crt. ------------------  ---------------  -----------------  ------------------
     Total  din care:  Total din care:  Total din care:  Total din care:
           -----------        ----------        ----------   gen. -----------
           Arab. Paj.        Arab. Paj.        Arab. Paj.         Arab. Paj.
-------------------------------------------------------------------------------
0     1     2     3      4    5     6       7    8    9      10    11    12
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL:
-------------------------------------------------------------------------------
--------------------
    NOTA:
    - In comunele compuse din mai multe localitati, suprafata de izlaz va fi defalcata pe sate.

    ANEXA 17

                              TABEL
cu suprafetele de teren ramase neatribuite, care se administreaza de primarie pana la trecerea lor in proprietatea Agentiei pentru dezvoltare si amenajare rurala
-------------------------------------------------------------------------------
     Tarlaua si                          din care           Alte tere-
     parcela din   Suprafata      ------------------------  nuri nea-    Obser-
Nr.  planul de      totala     Arabil  Vii  Livezi Pajisti  gricole      vatii
crt. situatie        -ha-       -ha-  -ha-   -ha-    -ha-     -ha-
-------------------------------------------------------------------------------
0       1             2          3     4      5       6         7          8
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL:
-------------------------------------------------------------------------------
------------------
    NOTA:
    - In coloana 8 se evidentiaza folosinta existenta a terenurilor neagricole inscrise in coloana 7.

    ANEXA 18

                           TABEL NOMINAL
cu persoanele carora li se atribuie, la cerere, terenuri in zona montana, conform art. 39 din lege
-------------------------------------------------------------------------------
                   Suprafata              din care:
                   agricola     ---------------------------
Nr.  Numele si     ce se atri-                               Alte tere-
crt. prenumele     buie in      Arabil  Pajisti   Livezi     nuri nea-   Obser-
                   proprietate   -ha-     -ha-     -ha-      gricole     vatii
                      -ha-                                     -ha-
-------------------------------------------------------------------------------
0       1              2           3        4        5          6          7
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL:
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 19

                           TABEL NOMINAL
cu persoanele sau, dupa caz, mostenitorii acestora, al caror teren a fost preluat de unitatile agricole de stat si pentru care se primesc actiuni in conditiile prevazute de art. 36 din lege sau li se atribuie o suprafata de 5.000 mp de familie, in echivalent arabil, in conditiile art. 38 din lege
-------------------------------------------------------------------------------
                                          Suprafata
                               Suprafata  agricola   Suprafata  Denumirea
                 Suprafata     atribuita  stabilita  agricola   unitatii   Ob-
Nr.  Numele si   ce a fost     de 5.000    pentru    Total      agricole   ser-
crt. prenumele   preluata      mp in e-    care      -ha-       de stat    va-
                   -ha-        chivalent   primesc              in admi-   tii
                                arabil     actiuni   (3+4)      nistrarea
                               de familie    -ha-               careia se
                                                                 afla
                                                                terenul
-------------------------------------------------------------------------------
0       1           2              3          4        5           6         7
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL:
-------------------------------------------------------------------------------
--------------------
    NOTA:
    - In coloana 1 se inscriu intai proprietarii in viata si apoi mostenitorii indreptatiti.
    - In coloana 2 se inscrie suprafata ce a fost preluata.
    - In coloana 3 se inscrie suprafata atribuita.
    - In coloana 4 se inscrie suprafata agricola pentru care primesc actiuni.
    - In coloana 5 se inscrie suprafata agricola totala, care insa nu poate depasi 10 hectare, in echivalent arabil, de familie sau de toti mostenitorii autorului lor, chiar daca terenul se afla in administrarea mai multor unitati agricole de stat.

    ANEXA 20

                           TABEL NOMINAL
cu persoanele sau, dupa caz, mostenitorii acestora, al caror teren a fost luat in proprietatea statului si se afla in administrarea primariilor, care se restituie in conditiile prevederilor art. 37 din lege
-------------------------------------------------------------------------------
                   Suprafata totala                  din care:
Nr.  Numele si     agricola stabilita ---------------------------------  Obser-
crt. prenumele     a se restitui        Arabil  Vii   Livezi  Pajisti    vatii
                       -ha-              -ha-  -ha-    -ha-     -ha-
-------------------------------------------------------------------------------
0       1               2                 3      4      5        6         7
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL:
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------
    NOTA:
    - In coloana 1 se inscriu intai proprietarii in viata, apoi mostenitorii indreptatiti.
    - In coloana 2 se inscrie suprafata agricola totala stabilita, care nu poate depasi 10 ha, in echivalent arabil, de familie sau de toti mostenitorii autorului lor.

    ANEXA 21

                           CRITERIILE
de echivalare a terenurilor agricole pe categorii de folosinta, in echivalent arabil
-------------------------------------------------------------------------------
Categoria de           Coeficient de transformare in arabil a categoriilor de
folosinta              folosinta agricola
-------------------------------------------------------------------------------
Arabil                 1 ha/1 ha.
Pasune                 1 ha pasune este egal cu 1 ha arabil cand pasunea poate
                       fi transformata in arabil din punct de vedere al
                       calitatii solului si al reliefului. In cazul cand pasunea
                       difera de terenul arabil limitrof prin calitatea solului,
                       relief si alti factori care diminueaza potentialul de
                       productie, echivalenta in arabil va fi stabilita de
                       comisie intre 1 si 0,4 ha arabil pentru 1 ha pasune.
Fanete                 1 ha fanete este egal cu 1 ha arabil cand finetele pot
                       fi transformate in arabil din punct de vedere al
                       calitatii solului si al reliefului.
                       In cazul cand finetele difera de terenul arabil limitrof
                       prin calitatea solului si alti factori care diminueaza
                       potentialul de productie, echivalenta in arabil va fi
                       stabilita de comisie intre 1 si 0,5 ha arabil pentru 1
                       ha fanete.
Vie hibrida            1 ha vie hibrida este egal cu 1 ha arabil.
Vie nobila             1 ha vie nobila poate fi echivalat de catre comisie cu
                       1-4 ha arabil, in functie de calitatea solului, relief,
                       numarul de butuci/ha, varsta plantatiei, podgoria
                       consacrata si potentialul de productie al plantatiei.
Livada clasica         1 ha livada clasica de pomi poate fi echivalat de
                       comisie cu 1-2 ha arabil, in functie de calitatea
                       solului, relief, numarul de pomi/ha, varsta plantatiei,
                       speciile de pomi, bazinele pomicole consacrate si
                       potentialul de productie al plantatiei.
Livada intensiva
si superintensiva      1 ha livada intensiva si superintensiva poate fi
                       echivalat de comisie cu 1-3,5 ha arabil, in functie de
                       calitatea solului, sistemul de amenajare, numarul de
                       pomi/ha, varsta plantatiei, speciile de pomi, bazinele
                       pomicole consacrate, potentialul de productie.
-------------------------------------------------------------------------------
--------------------
    NOTA:
    - 1 ha cu vegetatie forestiera, primit la cererea celor indreptatiti, in conditiile prevazute la art. 41 din lege, se ia in calcul in raport de 1/1 cu terenul arabil.
    - Suprafetele de vii, livezi, pasuni si fanete care au fost aduse sau preluate in C.A.P. si au fost transformate in arabil se echivaleaza in arabil cota 1/1.

    ANEXA 22

                         SITUATIA
cheltuielilor efectuate pentru productia anului 1991 pe terenurile atribuite in proprietate sau folosinta pana la data preluarii in posesie, conform art. 99 din lege, precum si a diferentei de credit aferente plantatiilor de vii si pomi ramase de plata, conform art. 33 din lege
-------------------------------------------------------------------------------
                    Supra-         din care:        Chel-  Dife-  Modalitatea
                    fata    -----------------------  tuieli renta     de plata
                    agri-                              de    de    ------------
                    cola                             pro-   credit  in   anga-
                    atribu-                          ductie ramasa bani  jament
Nr.  Numele si       ita   Arabil Vii Livezi Pajisti  -lei-   de           de
crt. prenume-  Adre- -ha-   -ha-  -ha- -ha-   -ha-          plata        plata
       le       sa                                          -lei-  -lei-  -lei-
-------------------------------------------------------------------------------
0      1        2     3      4     5     6      7      8      9      10    11
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL:
-------------------------------------------------------------------------------
----------------------
    NOTA:
    1. Suprafetele totale din coloana 3 trebuie sa corespunda cu totalul celor din anexele nr. 2-14, 16-20.
    2. Cheltuielile de productie trebuie sa corespunda cu cele din evidenta contabila a unitatii, iar creditele cu cele din evidenta bancii.
    3. Rambursarea diferentei de credit de investitii se face in termenul la care era obligata unitatea.

    ANEXA 23

    MUNICIPIUL (orasul, comuna) ...............
    JUDETUL .................

           ANGAJAMENT DE PLATA NR. ...........
  Subsemnatul(a) ................., domiciliat(a) in comuna (orasul) .......... str. ................. nr. ....... judetul ........... posesor al buletinului de identitate seria ........ nr. ........... emis de .............. la data de ........., am luat cunostinta de prevederile art. ........ din Legea fondului funciar si ma oblig sa achit suma de ..........lei, reprezentand cheltuieli de productie efectuate pe terenul primit in proprietate, catre comisia de lichidare a ............................ si sa depun aceasta suma in ....... rate, la caseria acesteia, pana la data de.......... .
                                Dat azi, ................
                                (Semnatura)
    Angajamentul a fost dat in fata noastra, azi .............................
    Presedintele comisiei de lichidare .......................................
    Presedintele si secretarul comisiei comunale, orasenesti sau municipale ....

-------------------
    NOTA:
    Angajamentul de plata se intocmeste in trei exemplare, din care unul ramane la proprietarul terenului, un exemplar la comisia de lichidare a cooperativei sau, dupa caz, a asociatiei intercooperatiste, sau de stat si cooperatiste, si un exemplar la banca.

    ANEXA 24

    MUNICIPIUL (orasul, comuna) .................
    JUDETUL ...................

                   ANGAJAMENT DE PLATA NR. ..........
    Subsemnatul (a) ............., domiciliat (a) in comuna (orasul) ...........
str. .............. nr. .......... judetul ................ posesor al buletinului de identitate seria .......... nr. ........ emis de ............. la data de .........., am luat cunostinta de prevederile art. ........ din Legea fondului funciar si ma oblig sa achit suma de ........... lei, reprezentand cheltuieli de productie efectuate pe terenul primit in proprietate sau folosinta, catre primaria ............... si sa depun aceasta suma in ........ rate, la caseria acesteia, pana la data de .............
                                 Dat azi, .................
                                 (Semnatura)
    Angajamentul a fost dat in fata noastra, azi .............................
    Primar .......................
    Secretar......................

    ANEXA 25

    MUNICIPIUL (orasul, comuna).................
    JUDETUL ..................

                   ANGAJAMENT DE PLATA NR. .......

    Subsemnatul (a).........................., domiciliat (a) in comuna (orasul)
........ str. ............ nr. ... judetul ............. posesor al buletinului de identitate seria ........ nr. ........ emis de .......... la data de ......., am luat cunostinta de prevederile art. ....... din Legea fondului funciar si ma oblig sa achit suma de ........ lei, reprezentand diferenta de credit de investitii ramasa de plata, pentru terenul cu plantatii de vii si pomi primit in
proprietate in ......... rate anuale.
    Pentru anul 1991, suma de ........ lei ma oblig sa o achit la comisia de lichidare pana la data de .........1991, iar  pentru anii urmatori, ma oblig sa inchei contract cu banca finantatoare in termen de 15 zile pentru plata sumelor ramase.
    Pentru sumele scadente, ma oblig sa livrez produse agricole la unitatile specializate de preluare.
                             Dat azi,............
                             (Semnatura)
    Angajamentul a fost dat in fata noastra azi, .............................
    Presedintele comisiei de lichidare .......................................
    Presedintele si secretarul comisiei comunale, orasenesti sau municipale ....

-------------------
    NOTA:
    Angajamentul de plata se intocmeste in trei exemplare, din care unul ramane la proprietarul terenului, un exemplar la comisia de lichidare a cooperativei sau, dupa caz, a asociatiei intercooperatiste sau de stat si cooperatiste si un exemplar la banca.


    ANEXA 26

    MUNICIPIUL (orasul, comuna).............
    JUDETUL .................

                   ANGAJAMENT DE PLATA NR. ...........

    Subsemnatul(a) .................., domiciliat(a) in comuna (orasul) .......... str. ........... nr. ..... judetul ............ posesor al buletinului de identitate seria ........ nr. .......... emis de ............. la data de ........., am luat cunostinta de prevederile art. .... din Legea fondului funciar si ma oblig sa achit suma de ........ lei, reprezentand diferenta de credit de investitii ramasa de plata, pentru terenul cu plantatii de vii si pomi primit in proprietate sau in folosinta in ........ rate anuale.
    Pentru sumele anuale de plata, ma oblig ca termen de 15 zile de la data prezentului angajament sa inchei contract de credite cu banca finantatoare.
    Pentru sumele scadente, ma oblig sa livrez produse agricole la unitatile specializate de preluare.
                              Dat azi, .................
                              (Semnatura)

    Angajamentul a fost dat in fata noastra azi, .............................
    Primar .......................
    Secretar .....................

    Anexa nr. 27 se afla in Monitorul Oficial nr. 43 din 4 martie 1991.

                                            


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 131/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 131 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 131/1991
Hotărârea 1172 2001
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor
Hotărârea 730 1992
pentru modificarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 131/991
Hotărârea 311 1992
pentru modificarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 131/1991
Hotărârea 46 1992
de completare a Hotaririi Guvernului nr. 131/1991 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor
Hotărârea 131 1991
privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu