E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1291 din 18.12.2012

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, şi pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2008
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 897 din 28 decembrie 2012SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. VI din Legea nr. 166/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2001 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul INormele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 28 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 17(1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare. 2. La articolul 24, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61 ) , cu următorul cuprins: (61 ) Pentru drepturile stabilite anterior, pe data de 5 ale lunii primarul transmite modificări/suspendări/încetări ale dreptului cu efect din luna respectivă. 3. La articolul 27 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)să depună, din 3 în 3 luni, la primăria unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul ori reşedinţa, declaraţia prevăzută la art. 9 alin. (5). 4. Articolul 311 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 311 (1) Pentru menţinerea dreptului la ajutorul social, potrivit prevederilor art. 161 din lege, familiile şi persoanele singure beneficiare, ale căror drepturi sunt stabilite de cel puţin 6 luni, au îndatorirea să îşi achite obligaţiile legale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Obligaţiile legale prevăzute la alin. (1) sunt cele stabilite potrivit art. 248 lit. a)-c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi se datorează bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti.(3) Sunt exceptaţi de la prevederile alin. (1) beneficiarii ajutorului social definiţi la art. 2 alin. (2) din lege.(4) În situaţia în care se constată că obligaţia prevăzută la alin. (1) nu a fost îndeplinită în termenul prevăzut la art. 161 alin. (2) din lege, acordarea ajutorului social se prelungeşte cu încă 2 luni, urmând ca după acest termen plata ajutorului social să fie suspendată în condiţiile art. 161 alin. (4) din lege.(5) În aplicarea prevederilor art. 161 din lege, beneficiarii de ajutor social care au în proprietate bunuri aflate în altă unitate/subdiviziune administrativ-teritorială decât cea în care sa stabilit dreptul la ajutorul social au obligaţia ca, până la data de 20 ianuarie, respectiv 20 martie a fiecărui an, să prezinte la primăria unde s-a stabilit dreptul la ajutorul social dovada eliberată de organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială se află bunurile impozabile sau taxabile, prin care se confirmă achitarea obligaţiilor legale către bugetele locale pentru anul anterior. 5. La articolul 33 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)dacă nu depune, din 3 în 3 luni, declaraţia prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. b); 6. La articolului 33 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i) , cu următorul cuprins: i)în situaţia în care, în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanţi ai Curţii de Conturi a României s-au constatat date eronate cu privire la componenţa familiei ori a veniturilor beneficiarilor. 7. La articolul 33, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Suspendarea dreptului de ajutor social se face prin dispoziţie scrisă a primarului, începând cu luna următoare celei în care s-au constatat de către serviciul sau persoana/persoanele prevăzute la art. 15 alin. (3) motivele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) şi g), respectiv cu luna aprilie a fiecărui an în situaţia prevăzută la lit. h), şi se comunică titularului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia.(3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. e), f) şi i) plata ajutorului social se suspendă prin decizie a directorului agenţiei teritoriale, începând cu luna următoare celei în care s-a făcut constatarea, potrivit prevederilor art. 18 alin. (3) din lege. 8. La articolul 34, alineatele (3) , (4) și (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) În cazul prevăzut la art. 33 alin. (1) lit. h), achitarea obligaţiilor legale către bugetul local în perioada de suspendare prevăzută la art. 161 alin. (4) din lege atrage reluarea plăţii ajutorului social, prin dispoziţia primarului, începând cu luna următoare celei în care s-a achitat obligaţia, inclusiv pentru drepturile cuvenite în perioada suspendării.(4) Pe perioada suspendării dreptului la ajutor social în condiţiile prevăzute la art. 161 alin. (4) din lege, beneficiarii nu au obligaţia de a efectua acţiunile sau lucrările de interes local prevăzute la art. 28 alin. (1).(5) La reluarea acordării dreptului conform prevederilor 161 alin. (5) din lege, orele aferente acţiunilor şi lucrărilor de interes local se repartizează proporţional de către primar, astfel încât efectuarea lor să fie finalizată în termen de maximum 3 luni de la reluarea plăţii. 9. La articolul 35 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)dacă în urma verificării prevăzute la art. 18 alin. (3) din lege se constată că beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege; 10. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 39(1) Ajutoarele de urgenţă prevăzute la art. 37 se acordă pentru acoperirea nevoilor de bază ale familiei sau ale persoanei singure aflate în situaţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) din lege, în vederea susţinerii acestora.(2) Pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă agenţiile teritoriale transmit Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială anchetele sociale efectuate în condiţiile art. 38, pe bază de borderou care cuprinde numele beneficiarului, adresa de domiciliu/reşedinţă, situaţia pentru care se propune ajutorul de urgenţă şi suma propusă cu titlu de ajutor de urgenţă.(3) Pe baza borderourilor prevăzute la alin. (2) Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială transmite Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale situaţia centralizatoare privind propunerile de ajutoare de urgenţă.(4) Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, la solicitarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, are obligaţia de a prezenta acestuia anchetele sociale. 11. La articolul 50, alineatele (1) , (2) , (5) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 50(1) Pentru locuinţele aflate în proprietatea familiilor, respectiv persoanelor singure beneficiare de ajutor social, în condiţiile legii, în situaţia în care nu este încheiată o poliţă facultativă în baza prevederilor art. 3 alin. (9) din Legea nr. 260/2008, republicată, asigurarea obligatorie împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor se plăteşte de către Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, prin agenţiile teritoriale, cu respectarea Normelor privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Plata primelor de asigurare se face de către agenţiile teritoriale direct în contul Societăţii Comerciale «Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale» - S.A., care pe baza listei cuprinzând persoanele beneficiare de ajutor social va emite poliţele de asigurare aferente acestora.
........ ................ ................ ................ ................ ........ ...........(5) Sumele aferente plăţii primelor de asigurare vor fi achitate integral de către agenţiile teritoriale şi vor fi calculate la cursul valutar stabilit de BNR pentru ziua în care acestea realizează fundamentarea de credite bugetare. Fundamentarea de credite bugetare se efectuează în aceeaşi zi de către toate agenţiile teritoriale. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............(7) Pentru plata asigurării obligatorii a locuinţei, Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, în numele agenţiilor teritoriale, încheie cu PAID protocol în care vor fi stabilite obligaţiile părţilor, precum şi modalitatea în care se realizează regularizările pentru eventualele diferenţe de plăţi sau de curs valutar faţă de cursul prevăzut de Legea nr. 260/2008, republicată.
12. La articolul 50, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51 ) , cu următorul cuprins: (51 ) Contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor este valabil pe o perioadă de 12 luni, cu începere de la ora 0,00 a zilei următoare celei în care agenţiile teritoriale virează sumele în contul PAID. 13. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul IINormele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 21 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Veniturile nete realizate de membrii familiei, înscrise în cererea şi declaraţia pe propria răspundere, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia ajutorului social prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare, se dovedesc, după caz, prin documentele eliberate de angajator sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii de stabilire şi altele asemenea şi se verifică prin ancheta socială prevăzută la art. 9. 2. La articolul 8, alineatele (3) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) Beneficiază de alocaţie şi familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară, dar care întrerup temporar frecventarea cursurilor de învăţământ organizate potrivit legii sau repetă anul şcolar din motive de sănătate dovedite cu certificat medical. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............(10) În situaţia în care unul dintre copii finalizează cursurile învăţământului general obligatoriu, conform legii, dar nu a împlinit vârsta de 18 ani sau unul dintre copii repetă anul şcolar din alte motive decât cele medicale, acesta nu este luat în calcul la numărul de copii din familia respectivă în vederea stabilirii dreptului de alocaţie, iar alocaţia se va acorda corespunzător numărului de copii din familie care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege. 3. La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Ancheta socială se efectuează, în termenul prevăzut la art. 15 alin. (2) din lege, de la data înregistrării cererii, de către personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de către personalul din compartimentul cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului. 4. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 10(1) Dreptul la alocaţie se stabileşte prin dispoziţie scrisă a primarului şi se acordă începând cu luna înregistrării cererii, inclusiv pentru situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (3). 5. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 13(1) După stabilirea dreptului la alocaţie, titularul acesteia are obligaţia de a depune, la termenul prevăzut la art. 24 alin. (1) din lege, la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti, în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa familia acestuia, o declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia. Modelul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 1. 6. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 14(1) În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la alocaţie, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie. 7. Articolul 141 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 141 (1) Pentru menţinerea dreptului la alocaţie, în condiţiile art. 29 din lege, familiile beneficiare, cu drepturi stabilite de cel puţin 6 luni, au îndatorirea să îşi achite obligaţiile legale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Obligaţiile legale prevăzute la alin. (1) sunt cele stabilite potrivit art. 248 lit. a)-c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi se datorează bugetelor locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti.(3) Sunt exceptaţi de la prevederile alin. (1) beneficiarii alocaţiei definiţi la art. 3 din lege.(4) În situaţia în care se constată că obligaţia prevăzută la alin. (1) nu a fost îndeplinită în termenul prevăzut la art. 29 alin. (2) din lege, acordarea alocaţiei se prelungeşte cu încă două luni, urmând ca după acest termen plata alocaţiei să fie suspendată în condiţiile art. 29 alin. (4) din lege.(5) Beneficiarii de alocaţie care au în proprietate bunuri aflate în altă unitate/subdiviziune administrativ-teritorială decât cea în care s-a stabilit dreptul la alocaţie au obligaţia ca, până la data de 20 ianuarie, respectiv 20 martie a fiecărui an, să prezinte la autoritatea publică locală unde s-a stabilit dreptul la alocaţie copia certificatului de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială se află bunurile impozabile sau taxabile, prin care se face dovada achitării obligaţiilor legale către bugetele locale pentru anul anterior. Articolul IIINormele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)oricare dintre părinţii fireşti ai copilului/copiilor; b)oricare dintre soţii cărora li s-a/s-au încredinţat copilul/copiii în vederea adopţiei sau au adoptat copilul/copiii; 2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) , cu următorul cuprins:(3) În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2) se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară. 3. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2(1) Drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) şi (2), art. 8 alin. (4) şi art. 9 alin. (4) şi (5) din ordonanţa de urgenţă se cuvin pentru fiecare naştere sau, după caz, pentru fiecare situaţie prevăzută la art. 8 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. 4. Articolul 3 se abrogă. 5. La articolul 41, alineatele (5) , (6) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(5) În situaţia în care persoana îndreptăţită optează potrivit alin. (2) la concediul fără plată, cererea pentru acordarea acestuia se depune şi se înregistrează la angajator, pe această perioadă aplicându-se corespunzător prevederile art. 21 alin. (3) şi art. 22 din ordonanţa de urgenţă.(6) Prevederile alin. (1)-(5) nu se aplică în situaţia în care persoana îndreptăţită solicită numai acordarea stimulentului de inserţie sau acesta este solicitat cu cel puţin 3 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an ori cu 6 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. ........ ................ ................ ................ ................ ........ .........(8) În situaţia în care persoana îndreptăţită prevăzută la alin. (1) nu solicită dreptul la concediul propriu de cel puţin o lună, aceasta are obligaţia de a anunţa în scris agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie teritorială, cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, dacă nu se înregistrează situaţia prevăzută la alin. (6). 6. La articolul 7, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 7(1) Concediul pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), art. 6 şi 11 din ordonanţa de urgenţă, se acordă pe bază de cerere aprobată de către angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea persoana îndreptăţită.(2) În situaţia persoanelor îndreptăţite care realizează venituri din activităţi independente sau agricole şi care nu lucrează în baza unui contract individual de muncă, concediul reprezintă întreruperea/suspendarea activităţii pe perioada de până la împlinirea de către copil a vârstei de un an sau 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, în situaţia solicitării drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 11, respectiv art. 31 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă. 7. La articolul 8, alineatele (5) , (7) , (8) și (9) se abrogă. 8. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 11Concediul fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului prevăzut la art. 6 din ordonanţa de urgenţă se acordă de către angajator pe bază de cerere, însoţită de copia livretului de familie sau a certificatului de naştere al copilului şi, după caz, de actele doveditoare privind situaţia juridică a copilului faţă de persoana îndreptăţită. 9. La articolul 12, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 12(1) Stimulentul de inserţie prevăzut la art. 7 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se acordă lunar persoanelor îndreptăţite care au optat pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi a indemnizaţiei lunare prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, dacă acestea realizează venituri supuse impozitului, după cum urmează:a)înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, în situaţia prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă; b)după împlinirea de către copil a vârstei de un an, în situaţia prevăzută la art. 2 alin (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............(3) Dacă persoana îndreptăţită care a optat pentru concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă, în perioada în care beneficiază de stimulentul de inserţie, solicită acordarea concediului fără plată prevăzut la art. 6 din ordonanţa de urgenţă, nu mai beneficiază de stimulentul de inserţie la reluarea realizării de venituri supuse impozitului. 10. La articolul 12, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (5) , (6) , (7) şi (8) , cu următorul cuprins:(5) În situaţia prevăzută la art. 41 alin. (1) şi (2), dacă solicitarea concediului de cel puţin o lună se produce în ultima lună înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, stimulentul de inserţie nu se mai acordă.(6) În cazul în care persoana îndreptăţită care a solicitat concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă realizează venituri profesionale înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, stimulentul de inserţie se va acorda numai după împlinirea de către copil a vârstei de un an.(7) În situaţia în care unul dintre părinţi se află în plata stimulentului de inserţie acordat în condiţiile alin. (1) lit. a) şi celălalt părinte se află într-o situaţie de natură a genera un nou concediu pentru creşterea copilului, stimulentul de inserţie se acordă până la împlinirea de către copilul anterior a vârstei de 2 ani.(8) În situaţia în care unul dintre părinţi se află în plata stimulentului de inserţie acordat în condiţiile alin. (1) lit. b) şi celălalt părinte se află într-o situaţie de natură a genera un nou concediu pentru creşterea copilului, plata stimulentului de inserţie se suspendă şi se acordă indemnizaţia pentru creşterea copilului, cu respectarea prevederilor art. 8, majorată cu suma prevăzută la art. 9 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă. 11. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În situaţia stabilirii dreptului la stimulentul de inserţie pentru persoana care beneficiază de concediul pentru creşterea copilului şi indemnizaţia lunară prevăzută la art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, cererea de acordare va fi însoţită numai de documentele prevăzute la alin. (1). 12. La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Majorarea prevăzută la art. 9 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă se acordă de la data naşterii copilului, la solicitarea scrisă a persoanei îndreptăţite, însoţită de copia certificatului de naştere al copilului, depusă la primărie sau la agenţia teritorială în a cărei rază domiciliază, nu mai târziu de data la care primul copil împlineşte vârsta legală de încetare a concediului. 13. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului se calculează prin aplicarea cotei de 85% asupra bazei de calcul stabilite potrivit alin. (1). 14. La articolul 22, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6) , cu următorul cuprins:(5) În vederea verificării veniturilor din activităţi independente sau agricole, agenţia teritorială poate solicita direcţiei generale a finanţelor publice din judeţ, respectiv municipiul Bucureşti situaţia privind veniturile realizate efectiv de persoanele beneficiare ale indemnizaţiei prevăzute la art. 2 din ordonanţa de urgenţă.(6) În situaţia în care persoana beneficiară nu transmite în termenul prevăzut la alin. (2) dovada prevăzută la alin. (1), pe baza situaţiei transmise de direcţia generală a finanţelor publice, agenţia teritorială este îndreptăţită să modifice cuantumul indemnizaţiei. 15. La articolul 24, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente, cu excepţia persoanelor prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. b) din ordonanţa de urgenţă; 16. La articolului 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 26(1) Plata indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului, a stimulentului de inserţie şi a drepturilor prevăzute la art. 31 alin. (2) şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se efectuează începând cu luna următoare aprobării cererii prin decizie a directorului executiv al agenţiei teritoriale. 17. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 31În cazul în care persoana beneficiară de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 7, 31 şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă îşi schimbă domiciliul ori, după caz, reşedinţa în altă unitate/subdiviziune administrativ-teritorială decât cea de domiciliu sau de reşedinţă, agenţia teritorială plătitoare a acestor drepturi, la solicitarea acesteia, are obligaţia de a transfera cererea şi actele doveditoare care au stat la baza deschiderii dreptului, însoţite de situaţia privind data până la care s-a efectuat plata drepturilor şi sumele restante, agenţiei teritoriale în a cărei rază beneficiarul şi-a stabilit noul domiciliu ori, după caz, reşedinţa. 18. La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 32(1) Suspendarea plăţii/Încetarea drepturilor/ Reluarea plăţii drepturilor/Modificarea cuantumului drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 7, 31 şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se face prin decizie scrisă a directorului executiv al agenţiei teritoriale, care se comunică beneficiarului în termen de 15 zile lucrătoare. Modelele deciziilor se aprobă prin decizie a directorului general al Agenţiei. 19. La articolul 38, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6) , cu următorul cuprins:(5) Instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au obligaţia să transmită trimestrial Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale situaţia privind numărul de beneficiari şi sumele plătite cu acest titlu.(6) Situaţia prevăzută la alin. (5) se va trimite până la data de 15 a lunii următoare celei în care s-a încheiat trimestrul. 20. La articolul 381, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 381 (1) Pentru menţinerea dreptului la indemnizaţie, stimulent de inserţie sau a celor prevăzute la art. 31 alin. (1) şi (2) şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă, în condiţiile art. 38 din ordonanţa de urgenţă, beneficiarii cu drepturi stabilite de cel puţin 6 luni au îndatorirea să îşi achite obligaţiile legale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, conform prevederilor Codului fiscal. 21. La articolul 381, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21 ) şi (22 ) , cu următorul cuprins: (21) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) persoanele singure care au în îngrijire şi în creştere copii şi care beneficiază de drepturile prevăzute la art. 2, 7, 31 şi 32 din ordonanţa de urgenţă. (22) În situaţia în care se constată că obligaţia prevăzută la alin. (1) nu a fost îndeplinită în termenul prevăzut la art. 38 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, acordarea indemnizaţiei se prelungeşte cu încă două luni, urmând ca după acest termen plata să fie suspendată în condiţiile art. 38 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă. Articolul IVNormele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 12 iunie 2008, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se depune şi se înregistrează la agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie teritorială, până pe data de 5 a fiecărei luni şi cuprinde, atât pentru serviciile publice, cât şi pentru cele private, listele cu numele şi codul numeric personal ale copiilor, numărul şi data emiterii hotărârii comisiei pentru protecţia copilului judeţene, respectiv a sectorului municipiului Bucureşti sau ale instanţelor judecătoreşti, prin care s-a stabilit măsura de protecţie specială, datele privind reprezentantul legal şi contul deschis în numele copilului de către direcţia generală. Cererea este însoţită de extrasele de cont pentru conturile în care vor fi virate sumele cu titlu de alocaţie de stat pentru copii. 2. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 7(1) Primarii au obligaţia de a transmite lunar agenţiilor teritoriale, până la data de 5 a fiecărei luni, cererile înregistrate în luna anterioară, potrivit prevederilor art. 3, precum şi documentele justificative. Acestea sunt însoţite de un tabel centralizator, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4. Articolul V(1) Persoanele care au optat pentru concediu pentru creşterea copilului, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului sau care realizează venituri profesionale la data intrării în vigoare a Legii nr. 166/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, beneficiază de stimulentul de inserţie în condiţiile legii, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Dacă cererea este depusă după termenul prevăzut la alin. (1), stimulentul de inserţie se acordă de la data depunerii cererii. Articolul VI(1) Calcularea noilor cuantumuri potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, se face cu respectarea termenului de verificare prevăzut la art. 141 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 24 din Legea nr. 277/2010, republicată, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie 2013.(2) Aplicarea „Listei bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului social“ conform anexei nr. 4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se face începând cu data de 1 ianuarie 2013. Pentru drepturile stabilite până la această dată, aplicarea se face de la data la care se împlineşte termenul de 3 luni prevăzut la art. 141 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 24 din Legea nr. 277/2010, republicată. Articolul VIINormele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 28 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 21 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi de plată a alocaţiei de stat pentru copii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 12 iunie 2008, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, Mariana Câmpeanu Ministrul administraţiei şi internelor, Mircea Duşa Ministrul apărării naţionale, Corneliu Dobriţoiu Ministrul delegat pentru administraţie, Radu Stroe Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu
ANEXĂ(Anexa nr. 4 la normele metodologice) LISTA bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti (case de vacanţă, piscine, saune şi altele) sau alte imobile aflate în una dintre următoarele forme de deţinere: proprietate, închiriere, concesiune, comodat ş.a.
Bunuri mobile
1. Motociclete, motorete, scutere şi autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora ori persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2. Autovehicule*: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
3. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“
4. Utilaje agricole*: tractor, combină autopropulsată
5. Utilaje de prelucrare agricolă*: presă de ulei, moară de cereale
6. Utilaje de prelucrat lemnul*: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
7. Obiecte de artă, bijuterii şi metale preţioase peste 100 grame, obiecte de cristal şi porţelan de mare valoare, blănuri de valoare mare, obiecte de colecţie, în stare vandabilă
8. Aparatură electronică*: camere video, amplificatoare audio, copiatoare
9. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei

* Aflate în stare de funcţionare

Terenuri/Cursuri de apă
TERENURI/CURSURI DE APĂ FAMILII CU 1-3 PERSOANE FAMILII CU PESTE 3 PERSOANE
1. Terenuri în intravilan arabile sau cu potenţial de construcţii ori vânzare, cu o suprafaţă totală mai mare de 1.000 m2 în zona urbană şi 2.000 m2 în zona rurală, cu excepţia terenului pe care sunt construite locuinţa şi anexele
2. Terenuri extravilane în zona colinară, de şes şi de munte, cu potenţial productiv (exploatabile)1) 1,5 ha/familie 2 ha/familie
Categorii de animale/păsări
1. peste două bovine
2. peste o cabalină
3. peste 3 porcine
4. peste 5 ovine/caprine
5. peste 5 familii de albine
6. peste 10 capete de iepuri de casă
7. peste 25 de capete de păsări
8. crescătorii a căror producţie se comercializează

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social. 1) Se referă la terenurile cuprinse în clasele I-III de calitate în condiţiile prevăzute de Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 26/1994 pentru aprobarea Normelor metodologice orientative de calcul al arendei, cu modificările ulterioare, respectiv în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 278/2011 privind aprobarea Programului naţional privind realizarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Normelor de conţinut pentru studiile pedologice şi agrochimice elaborate în vederea realizării şi reactualizării periodice a Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a realizării Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8 x 8 km şi bazele de date aferente, a Metodologiei privind realizarea şi reactualizarea Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8 x 8 km şi a bazelor de date aferente, a Normelor de conţinut privind realizarea Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8 x 8 km şi a Bazei de date aferente reţelei de profile 8 x 8 km, precum şi realizarea bazei de date la nivel naţional aferente Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a Modului de finanţare a Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8 x 8 km, precum şi a bazelor de date aferente.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1291/2012

 
04.01.2013 20:13:16  Anonim  a scris :
unde sunt anexele 1,2,3,si modelul de tabel pentru alocatiile de stat daca nu le ai te pune in dificultate cind duci documentele la ajpis,ca nu respecti legea si mai primesti si amenda
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1291/2012
Hotărârea 52 2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
Hotărârea 38 2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
Hotărârea 50 2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Metodologie - 2011
de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Hotărârea 577 2008
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru reglementarea modalitatilor de stabilire si plata a alocatiei de stat pentru copii
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu