Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1244 din 12.12.2012

privind modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 7 din 04 ianuarie 2013



SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: Articolul I Normele metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 25 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 14, înaintea literei b) se introduce litera b^1) cu următorul cuprins: b1) pentru persoanele juridice care desfăşoară activitate de cercetare-dezvoltare în cadrul proiectului, această activitate să fie prevăzută în obiectul lor de activitate stabilit potrivit legii şi persoana juridică respectivă să fie înscrisă în Registrul potenţialilor contractori al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, înfiinţat în conformitate cu prevederile art. 18. 2. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 22 Odată cu anunţul public al intenţiei de lansare a competiţiei se solicită şi exprimarea interesului potenţialilor contractori de a participa la aceasta, adresată în scris autorităţii contractante, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului. 3. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 43 În cazul în care este condiţie stabilită în Pachetul de informaţii, propunerea de proiect nu trebuie să conţină, sub sancţiunea eliminării din competiţie, date care ar putea identifica ofertantul. 4. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 44 Prezentarea programului în totalitatea sa, incluzând scopul, obiectivele, conţinutul şi structura acestuia, se propune de către autoritatea contractantă, în corelare cu prevederile Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, şi se aprobă de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare cu consultarea organismului consultativ desemnat să asigure coordonarea ştiinţifică a programului. 5. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 45 Programele de finanţare pot include unul sau mai multe subprograme, care pot fi denumite module, instrumente de finanţare sau tipuri de proiecte. Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate decide deschiderea competiţiei doar pentru o parte din subprogramele din cadrul unui program, caz în care anunţul public prevăzut la art. 41 şi pachetele de informaţii elaborate se referă doar la subprogramele pentru care s-a deschis competiţia. 6. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 46 După expirarea termenului de depunere a propunerilor de proiecte pentru fiecare program, autoritatea contractantă selectează paneluri de experţi evaluatori, pe domenii de specialitate, în funcţie de numărul de propuneri de proiecte primite, cu respectarea următoarelor prevederi: a)fiecare propunere de proiect este evaluată de regulă de minimum 3 experţi evaluatori, care formează panelul de evaluare al proiectului; b)fiecare expert evaluator declară în scris imparţialitatea, confidenţialitatea şi competenţa, corespunzător domeniului căruia îi aparţine propunerea de proiect supusă evaluării; c)pe parcursul procesului de evaluare oricare dintre experţii evaluatori, dacă constată că una dintre condiţiile prevăzute la lit. b) nu este îndeplinită, sau se găseşte în conflict de interese, se angajează să notifice în scris conducătorului de program, care va lua măsurile necesare înlocuirii respectivului expert evaluator şi continuării normale a procesului de evaluare; d)în cazul în care conducătorul de program constată sau este sesizat în legătură cu existenţa unui conflict de interese ori a unei alte nerespectări a declaraţiei prevăzute la lit. b), acesta are obligaţia de a lua măsurile necesare înlocuirii evaluatorului în cauză şi desfăşurării normale a procesului de evaluare. 7. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 47 Lista experţilor evaluatori pentru o competiţie se constituie din lista de evaluatori a programului, propusă de către autoritatea contractantă, în baza criteriilor de selecţie propuse de organismul consultativ care asigură coordonarea ştiinţifică a programului, şi se aprobă de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. 8. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 49(1) Evaluarea propunerilor de proiecte va lua în considerare, în funcţie de specificul programului/ subprogramului:
a)relevanţa ştiinţifică/tehnică a proiectului; b)competenţa şi rezultatele anterioare ale directorului de proiect şi, după caz, ale altor persoane-cheie din echipa proiectului; c)impactul potenţial al proiectului corelat cu rezultatele preliminare; d)modul de implementare al proiectului; e)adecvarea bugetului şi a modului de repartizare al acestuia; f)alte aspecte ştiinţifice/tehnice, financiare, administrative sau manageriale specificate în pachetul de informaţii. (2) Evaluarea propunerilor de proiecte se realizează în două etape:a)evaluarea ştiinţifică/tehnică; b)evaluarea managementului, a resurselor, a oportunităţii, a impactului şi a costului propunerii de proiect.
9. După articolul 49 se introduce un nou articol, articolul 491 , cu următorul cuprins: Articolul 491 În condiţiile aplicării art. 43, în prima etapă autoritatea contractantă ia măsuri pentru ca evaluatorii să nu cunoască identitatea ofertanţilor ale căror propuneri le examinează. 10. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 50 Procedura de evaluare specifică unui program sau subprogram se stabileşte prin pachetul de informaţii şi are în vedere mai multe faze, incluzând: a)faza evaluării individuale, în care fiecare propunere este evaluată, în mod independent, de fiecare expert evaluator desemnat pentru evaluarea proiectului. Acesta acordă pentru fiecare criteriu examinat un punctaj justificat prin comentarii sumative; b)faza evaluării în panelul de evaluatori, în care, pentru fiecare propunere de proiect repartizată panelului, evaluatorii discută evaluările individuale, ajustează punctajele şi comentariile iniţiale şi elaborează un raport de consens privind punctajele şi comentariile. Condiţiile de atingere a consensului se stabilesc prin pachetul de informaţii. Propunerile de proiecte pentru care panelul de evaluatori nu poate ajunge la consens se evaluează de către un alt panel. 11. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 52(1) Propunerea de proiect al cărei punctaj final în prima etapă se situează sub limita cerută de criteriile de selectare stabilite prin pachetul de informaţii se consideră respinsă şi nu este evaluată în etapa a doua.
(2) În cazul în care autoritatea contractantă constată existenţa unor informaţii false în solicitările de finanţare, în urma sesizărilor primite sau prin autosesizare, propunerile de proiecte respective sunt declarate respinse, iar autoritatea contractantă are obligaţia de a sesiza Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, pentru analiza cazurilor şi stabilirea sancţiunilor ce urmează a fi aplicate, potrivit legii.
12. Articolul 521 se abrogă . 13. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 53 Potrivit rezultatelor evaluării din cele două etape, se stabileşte ierarhizarea propunerilor de proiecte în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. 14. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 57 Pe baza listei elaborate, avizate şi aprobate potrivit prevederilor art. 53-55 şi în limita fondurilor publice alocate cu această destinaţie programului sau, după caz, subprogramului care face obiectul competiţiei, autoritatea contractantă desfăşoară negocierea contractului de finanţare pentru fiecare proiect, în ordinea din listă, până la concurenţa valorii fondurilor publice alocate cu această destinaţie. Negocierea fiecărui contract de finanţare urmăreşte structura bugetului solicitat, în măsura în care acesta este justificat, precum şi recomandările făcute de experţii evaluatori. 15. Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 61 Instrumentele de planificare, programare, monitorizare şi evaluare a programelor/proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare sunt enumerate în anexa nr. 11 la prezentele norme metodologice. 16. La anexa nr . 1 „Definiţiile termenilor utilizaţi“, punctele 4 , 21 - 25 , 31 şi 32 se modifică după cum urmează: 4. - comisie de evaluare (comitet) - grup format din 5 sau 7 persoane desemnate de autoritatea contractantă după criterii de competenţă, multidisciplinaritate, obiectivitate şi imparţialitate, în vederea evaluării ofertelor în cadrul unei licitaţii sau al unor proceduri competiţionale simplificate; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... 21. pachet de informaţii al programului - prezentarea detaliată a scopului, obiectivelor, conţinutului tematic, a calendarului acţiunilor, a fondurilor publice alocate cu această destinaţie, a condiţiilor de eligibilitate, a modului de acces la un program, a modelelor-cadru de contracte de finanţare şi de documente de raportare aplicabile proiectelor, a categoriilor de cheltuieli eligibile, a calendarului de evaluare, negociere, contractare, raportare şi decontare, dacă acesta este cunoscut, a criteriilor şi indicatorilor de evaluare şi monitorizare; 22. panel de evaluatori - grup compus, de regulă, din minimum 3 experţi evaluatori, alcătuit de autoritatea contractantă după criteriul domeniilor de specialitate ale experţilor, în vederea evaluării uneia sau mai multor propuneri de proiecte; 23. plan anual - instrument de planificare a implementării unui program/proiect, elaborat de conducătorul de program sau de proiect în cazul în care acesta este iniţiat de o autoritate contractantă pentru durata unui an bugetar din derularea programului/proiectului, pe baza planului strategic şi a sumelor alocate anual programului/proiectului. În cazul începerii şi încheierii programului/proiectului în cursul unui singur an bugetar, planul strategic coincide cu planul anual; 24. plan strategic - principalul instrument de planificare a implementării unui program/proiect, elaborat de conducătorul de program sau de proiect în cazul în care acesta este iniţiat de o autoritate contractantă pentru întreaga durată a programului/proiectului, pe baza contractului de finanţare, şi care cuprinde:a)planul operaţional prin care sunt descrise principalele activităţi necesare implementării programului/proiectului, modul de implementare, termenele pentru atingerea obiectivelor propuse, termenele pentru elaborarea şi prezentarea programelor de lucru; b)planificarea implementării programului/proiectului, conţinând eşalonarea în timp a principalelor activităţi şi termenele prevăzute, inclusiv pentru anunţarea/organizarea de competiţii/licitaţii; c)după caz, descrierea proiectelor; 25. program de lucru - instrument de programare a implementării unui program/proiect, pe baza căruia se fundamentează derularea finanţării, elaborat de conducătorul de program sau de proiect în cazul în care acesta este iniţiat de o autoritate contractantă pentru durata unui trimestru/semestru din derularea programului/proiectului. Programul de lucru detaliază acţiunile necesare realizării obiectivelor din planul strategic; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... 31. raport de evaluare - document elaborat numai de către sau prin grija autorităţii contractante. Raportul de evaluare a programului se elaborează de către monitorul de program, iar raportul de evaluare a proiectului se elaborează de către responsabilul de proiect. Raportul intermediar de evaluare a programului se elaborează la periodicitatea prevăzută prin contractul de finanţare, de regulă trimestrial sau semestrial, iar raportul de evaluare intermediar al proiectului se elaborează anual. Raportul independent de evaluare se elaborează de către echipe de evaluatori externi programului/proiectului, alcătuite la solicitarea autorităţii contractante. Raportul de evaluare se elaborează pe baza comparării rezultatelor efective cu cele planificate, cu accent pe analiza eficienţei utilizării fondurilor. Raportul de evaluare a programului/proiectului se elaborează pe baza informaţiilor conţinute în rapoartele de activitate ale programelor/proiectelor finanţate prin program/proiect. În cazul în care conducătorii acestor proiecte sunt, la rândul lor, autorităţi contractante, raportul de evaluare a programului/proiectului se elaborează şi pe baza rapoartelor de evaluare a proiectelor finanţate prin program/proiect; 32. responsabil de proiect - persoană stabilită de către şi la nivelul autorităţii contractante, în scopul de a asigura monitorizarea şi evaluarea unui proiect pentru care autoritatea contractantă procură, printr-un contract de finanţare, serviciile de conducere şi, după caz, de realizare/execuţie; 17. La anexa nr. 1 „Definiţiile termenilor utilizaţi“, punctul 221 se abrogă . 18. La anexa nr. 1 „Definiţiile termenilor utilizaţi“, după punctul 27 se introduce un nou punct, punctul 271 , cu următorul cuprins: 271 . raport de consens - document elaborat în condiţiile atingerii consensului, de panelul de evaluatori, în faza evaluării în panel din cadrul etapelor de evaluare ştiinţifică/tehnică şi de evaluare a managementului, a oportunităţii, a impactului şi a costurilor propunerii de proiect, prin care se stabilesc notele şi comentariile în consens ale panelului de evaluatori, pe baza notelor acordate şi a comentariilor consemnate anterior, în faza evaluării individuale, de către fiecare evaluator, pentru fiecare propunere de proiect şi, în cadrul propunerii, pentru fiecare criteriu evaluat. 19. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 11 „Instrumente de planificare, programare, monitorizare şi evaluare a programelor/proiectelor de cercetare, dezvoltare, inovare“, cu următorul cuprins: ANEXA Nr. 11 la normele metodologice INSTRUMENTE de planificare, programare, monitorizare şi evaluare a programelor/proiectelor de cercetare, dezvoltare, inovare

Nivelul Activitatea/Tipul documentului Periodicitatea
Ansamblul programelor Planificare şi programare: • plan naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare • plan anual de cercetare-dezvoltare şi inovare multianual anual
Monitorizare şi evaluare: • raport anual anual
Programul/Proiectul Planificare şi programare: • plan strategic • plan anual • program de lucru • plan de realizare multianual/pe durata proiectului anual trimestrial/semestrial multianual/pe durata proiectului
Monitorizare şi evaluare: • raport intermediar de activitate • raport intermediar de evaluare • raport anual de activitate • raport anual de evaluare • raport final de activitate • raport final de evaluare • raport independent de evaluare trimestrial/semestrial/anual trimestrial/semestrial/anual anual anual la sfârşit de program/proiect la sfârşit de program/proiect ocazional şi la sfârşit de program/proiect

Articolul II Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 31 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 2 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins: a)Resurse umane, pentru creşterea numărului de cercetători, îmbunătăţirea performanţelor acestora şi creşterea atractivităţii carierei în cercetare; 2. La articolul 6, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins: Articolul 6(1) Conducerea programelor cuprinse în Planul naţional II se realizează în sistem descentralizat de către autorităţile contractante selectate de către Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, în condiţiile legii.
........ ................ ................ ................ ................ ........ ........(3) Conducerea programelor cuprinse în Planul naţional II se realizează în coordonarea ştiinţifică a următoarelor organisme consultative:a)programele Resurse umane, Idei şi Capacităţi sunt coordonate de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice; b)programele Parteneriate în domeniile prioritare, Inovare şi Susţinerea performanţei instituţionale sunt coordonate de către Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare.
3. La articolul 8, alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:(4) Selecţia experţilor evaluatori se face potrivit procedurilor stabilite prin pachetul de informaţii pentru programul/ subprogramul în cauză, având la bază principiile şi procedurile de bună practică utilizate la nivel internaţional, din lista de experţi evaluatori pentru competiţie constituită potrivit art. 47 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Anual, fiecare coordonator de program face publică, pe pagina web proprie, lista cuprinzând numele experţilor folosiţi pentru evaluarea proiectelor de la competiţiile din anul precedent. Lista experţilor folosiţi pentru evaluarea programelor se publică pe pagina web a Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică. 4. La articolul 10, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Prin pachetul de informaţii al fiecărui program, aprobat prin decizie a preşedintelui A.N.C.S., în acord cu principiile şi procedurile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 217/2007 şi prin prezenta hotărâre, se stabilesc instrumentele şi categoriile de proiecte pentru care evaluarea se desfăşoară conform acestora sau cele pentru care nu este necesară îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 43 şi art. 51 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 5. La anexa nr. 1, punctul 2 „Programele Planului naţional II“, paragraful 6 va avea următorul cuprins: Programul «Susţinerea performanţei instituţionale» stabileşte mecanisme de finanţare instituţională prin competiţie, care să permită entităţilor de cercetare performante, pentru activităţile nonprofit, să-şi implementeze strategiile proprii de dezvoltare în acord cu Strategia Naţională pentru CDI. Evaluarea performanţelor instituţionale se face cu participare internaţională, la intervale de 3-5 ani. Acest program va asigura concentrarea resurselor şi dezvoltarea instituţională, necesare obţinerii unor performanţe internaţionale. 6. La anexa nr. 1 punctul 2 „Programele Planului naţional II“, indicatorii de proces şi de rezultat ai programelor Planului naţional II, prevăzuţi în tabelele programelor componente ale Planului naţional II, se înlocuiesc cu indicatorii de rezultat prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 7. La anexa nr. 1, punctul 2 „Programele Planului naţional II“, cele două paragrafe introdu se după tabele se abrogă . 8. La anexa nr. 1 punctul 2 „Programele Planului naţional II“ Programul 6 „Susţinerea performanţei instituţionale“, la poziţia „Entităţi eligibile“, punctul 3 va avea următorul cuprins: 3. Alte entităţi de cercetare, pentru activităţile nonprofit. 9. La anexa nr. 1, punctul 3.1 „Modelul investiţional“ va avea următorul cuprins: Modelul investiţional reprezintă ansamblul procedurilor prin care se stabileşte nivelul iniţial al bugetelor pe programe ale PN II şi se ajustează pe parcursul derulării planului.Derularea programului investiţional constă în parcurgerea următoarelor etape: Etapa 1: Decizia A.N.C.S. privind repartizarea bugetului între:

Planul naţional II;

Alte capitole de cheltuieli ale bugetului A.N.C.S.Etapa 2: Decizia A.N.C.S. privind repartizarea bugetului Planului naţional II între:

programele 1-5

programul 6.Etapa 3. Dimensionarea iniţială, în primul an, a bugetelor alocate fiecăruia dintre programele 1-5, conform prevederilor din anexa nr. 2 Etapa 4: Evaluarea programelor 1-5 ale PNCDI Evaluarea se face la fiecare doi ani pe baza a două grupe de indicatori:

indicatori ţintă de evaluare a sistemului de CDI (tabelul 2);

indicatori de impact al sistemului de CDI (tabelul 3).Etapa 5: Ajustarea alocaţiilor iniţiale pentru programele 1-5 Ajustarea se va efectua la fiecare 2 ani, în funcţie de: a)performanţele efective ale sistemului de CDI; b)priorităţile economico-sociale ale României; c)tendinţele cercetării ştiinţifice pe plan mondial.Performanţele sistemului de CDI se măsoară prin contribuţia programelor la realizarea valorilor ţintă stabilite de A.N.C.S. pentru indicatorii prezentaţi în tabelele 2 şi 3 10. La anexa nr. 1, punctul 3.3 „Cadrul instituţional“ se abrogă. Articolul III Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 25 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. Articolul IV Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 31 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. Articolul V Contractele aflate în executare încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri continuă să îşi producă efectele potrivit reglementărilor în vigoare la data încheierii acestora. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, Ecaterina Andronescu Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, Mariana Câmpeanu Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu
ANEXĂ INDICATORI DE REZULTAT pentru programele componente ale Planului naţional II Denumirea programului: 1. Resurse umane

Indicatori de rezultat Denumirea indicatorilor UM/an
1. Număr de doctoranzi finanţaţi prin proiecte de cercetare, din care în cotutelă Nr.
2. Ponderea doctoratelor obţinute în termen din totalul celor finanţate %
3. Număr de articole acceptate spre publicare în urma proiectelor doctorale, din care: - în reviste indexate ISI - în reviste indexate în alte baze de date internaţionale recunoscute Nr.
4. Număr de articole publicate în urma proiectelor doctorale, din care: - în reviste indexate ISI - în reviste indexate în alte baze de date internaţionale recunoscute Nr.
5. Număr de cercetări postdoctorat finanţate prin proiecte de cercetare Nr.
6. Număr de articole ştiinţifice publicate, sau acceptate spre publicare, în reviste indexate ISI sau în alte baze de date internaţionale recunoscute, în urma proiectelor de cercetare pentru postdoctoranzi Nr.
7. Număr de cercetători din străinătate integraţi în sistemul CDI Nr.
Denumirea indicatorilor UM/an
8. Stagii de formare, din care: - interne intrasectoriale - interne intersectoriale - internaţionale Luni x om
9. Număr de participări la conferinţe internaţionale finanţate Nr.
10. Număr de şcoli de excelenţă finanţate Nr.
11. Număr de doctoranzi în şcolile doctorale susţinute prin program Nr.
12. Număr de postdoctoranzi în şcolile postdoctorale susţinute prin program Nr.
13. Număr de persoane care au urmat cursuri de formare în domeniul managementului cercetării şi/sau inovării Nr.

Denumirea programului: 2. Capacităţi

Indicatori de rezultat Denumirea indicatorilor UM/an
1. Investiţii noi în infrastructura CDI Mii RON
2. Gradul mediu de utilizare a echipamentelor %
3. Număr de entităţi susţinute pentru creşterea capacităţii de ofertare a serviciilor de experiment Nr.
4. Număr de reviste finanţate, din care: - coeditate internaţional - indexate ISI - incluse în alte baze de date internaţionale recunoscute Nr.
5. Cărţi, atlase, dicţionare şi alte produse cu caracter ştiinţific publicate anual în ţară şi în străinătate Nr.
6. Număr de conferinţe organizate, din care internaţionale Nr.
7. Număr de expoziţii finanţate Nr.
8. Valoarea investiţiei în infrastructură şi servicii de comunicaţii Mii RON
9. Ponderea cercetătorilor care au acces la resursele de informare ştiinţifică on-line %
10. Număr reviste dedicate popularizării ştiinţei Nr.
11. Număr de proiecte de comunicare ştiinţă-societate Nr.
12. Număr de studii prospective Nr.
13. Număr de proiecte de pregătire a unor participări la programe internaţionale Nr.
14. Număr de participări în proiecte internaţionale finanţate Nr.
15. Valoarea apelurilor tematice comune lansate Mii RON
16. Recunoaşterea dreptului de autor, conform ORDA Nr.

Denumirea programului: 3. Idei

Obiectiv Denumirea indicatorilor UM/an
Indicatori de rezultat 1. Număr de articole acceptate spre publicare, în urma proiectelor, din care: - în reviste indexate ISI - în reviste indexate în baze de date internaţionale Nr.
2. Număr de articole publicate, în urma proiectelor, din care: - în reviste indexate ISI - în reviste indexate în baze de date internaţionale Nr.
3. Număr de cereri de brevete depuse, în urma proiectelor, din care: Nr.
- naţionale
- EPO
- USPTO
- triadice
Obiectiv Denumirea indicatorilor UM/an
4. Număr de brevete acordate, în urma proiectelor, din care: - naţionale - EPO - USPTO - triadice Nr.
5. Număr de workshop-uri exploratorii Nr.
6. Valoarea proiectelor în colaborare internaţională Mii RON
7. Rata de succes a cererilor de finanţare pentru proiectele de cercetare internaţională %

Denumirea programului: 4. Parteneriate în domeniile prioritare

Obiectiv Denumirea indicatorilor UM/an
Indicatori de rezultat 1. Număr de produse şi tehnologii rezultate din activitatea de cercetare, bazate pe brevete, omologări sau inovaţii proprii Nr.
2. Număr de brevete depuse în urma proiectelor din care: a) naţionale b) EPO (Europa) c) USPTO (SUA) d) triadice (Europa, SUA, Japonia) Nr.
3. Număr de brevete acordate (în urma proiectelor) din care: a) naţionale b) EPO c) USPTO d) triadice Nr.
4. Număr de articole publicate în urma proiectelor, din care: a) în reviste indexate ISI b) în reviste indexate în alte baze de date internaţionale recunoscute Nr.
5. Număr de articole acceptate spre publicare în urma proiectelor, din care: a) în reviste indexate ISI b) în reviste indexate în alte baze de date internaţionale recunoscute Nr.
6. Număr de produse transferabile Nr.
7. Număr de studii de necesitate publică, din care: a) de interes naţional b) de interes regional c) de interes local Nr.
8. Număr de IMM participante Nr.
9. Ponderea contribuţiei financiare private pe proiecte, din care contribuţie financiară directă %
10. Numărul mediu de poziţii echivalente cu normă întreagă pe proiect, din care: a) doctoranzi b) post-doctorat Nr.
11. Mobilităţi, din care internaţionale Lună x om
12. Valoarea investiţiilor în echipamente pentru proiecte Mii RON
13. Rata de succes în depunerile de proiecte %
14. Număr reţele de cercetare susţinute Nr.
15. Produse şi tehnologii rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare Nr.
16. Participări la conferinţe/simpozioane naţionale şi internaţionale Nr.
17. Recunoaşterea dreptului de autor, conform ORDA Nr.

Denumirea programului: 5. Inovare

Obiectiv Denumirea indicatorilor UM/an
Indicatori de rezultat 1. Număr de proiecte CDI finanţate Nr.
2. Rata de succes a solicitărilor de proiecte CDI %
3. Ponderea contribuţiei financiare private pe proiecte CDI, din care contribuţie financiară directă %
4. Număr de produse transferabile obţinute Nr.
5. Număr de cereri de brevete depuse în urma proiectelor, din care a) naţionale b) EPO (UE) c) USPTO (SUA) d) triadice (UE, SUA, Japonia) Nr.
6. Număr de brevete acordate în urma proiectelor, din care: a) naţionale b) EPO (UE) c) USPTO (SUA) d) triadice (UE, SUA, Japonia) Nr.
7. Număr de IMM participante în proiecte Nr.
8. Număr de proiecte de parcuri ştiinţifice Nr.
9. Valoarea tranzacţiilor efectuate în centrele de transfer tehnologic Mii RON
10. Număr de centre de brokeraj susţinute Nr.
11. Număr de incubatoare tehnologice sprijinite Nr.
12. Număr de reţele inovative sprijinite Nr.
13. Număr de platforme tehnologice sprijinite Nr.
14. Valorificarea investiţiei în infrastructura de certificare a calităţii Mii RON
15. Număr de laboratoare de certificare a calităţii acreditate Nr.
16. Număr de unităţi CDI care au implementat sisteme de management al calităţii Nr.
17. Valoarea proiectelor CDI desfăşurate în cadrul concursurilor naţionale de inovare Mii RON
18. Valoarea premiilor oferite în cadrul concursurilor naţionale de inovare Mii RON

Denumirea programului: 6. Susţinerea performanţei instituţionale

Obiectiv Denumirea indicatorilor UM/an
Indicatori de rezultat 1. Ponderea investiţiilor în totalul finanţării obţinute prin program %
2. Ponderea finanţării din program în totalul bugetului instituţiilor finanţate %
3. Ponderea finanţării din proiecte internaţionale în totalul bugetului instituţiilor finanţate %
4. Ponderea finanţării din proiecte cu agenţi economici privaţi în totalul bugetului instituţiilor finanţate %
5. Ponderea publicaţiilor ISI obţinute de către entităţile finanţate în totalul publicaţiilor ISI pe plan naţional %
6. Ponderea publicaţiilor indexate în alte baze de date internaţionale recunoscute, obţinute de către entităţile finanţate, în totalul publicaţiilor pe plan naţional %
7. Ponderea cererilor de brevete depuse de către entităţile finanţate în total pe plan naţional, din care: a) naţionale b) EPO (UE) c) USPTO (SUA) d) triadice (UE, SUA, Japonia) %


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1244/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1244 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu