Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.12 din 21.09.2020

privind aprobarea Metodologiei întocmirii şi depunerii dosarelor de candidatură şi a listelor de susţinători la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor
ACT EMIS DE: Autoritatea Electorala Permanenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 862 din 21 septembrie 2020SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (3) şi ale art. 37 din Constituţia României, republicată, văzând dispoziţiile art. 12 alin. (1) lit. d), art. 14 alin. (1) lit. b), art. 50 alin. (1), art. 52-561, art. 58 alin. (4), art. 59 alin. (7) şi art. 68 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 3 alin. (4) şi (5), precum şi ale anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de dispoziţiile art. 3 lit. b) şi art. 5 alin. (1) şi (3), precum şi ale anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările şi completările ulterioare, constatând faptul că la data de 1 februarie 2014 a intrat în vigoare Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, iar la data de 1 ianuarie 2016 a intrat în vigoare Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,observând prevederile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE, precum şi ale Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare,constatând că din economia prevederilor art. 54 alin. (5) şi 561 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, rezultă că pentru susţinerea valabilă a candidaturilor este suficientă semnătura electronică simplă sau semnătura electronică avansată, veridicitatea acestora fiind atestată de către persoana care întocmeşte lista susţinătorilor,având în vedere faptul că, potrivit art. 25 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE, o semnătură electronică calificată are efectul juridic echivalent al unei semnături olografe,dată fiind calitatea de operatori de date cu caracter personal a formaţiunilor politice şi a candidaţilor independenţi, precum şi incidenţa Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), în special a prevederilor art. 5, 13, 24 şi 25,văzând că utilizarea semnăturilor electronice simple sau a semnăturilor electronice avansate pentru semnarea listelor de susţinători în format electronic trebuie să fie însoţită de măsuri de verificare suplimentară a identităţii susţinătorului de către operatorii de date cu caracter personal, astfel încât respectarea principiului exactităţii datelor prelucrate să fie asigurată,întrucât reglementarea întocmirii şi depunerii electronice a documentelor de candidatură şi a listelor de susţinători nu poate fi disociată de reglementarea întocmirii şi depunerii acestora pe suport hârtie,constatând că responsabilitatea colectării datelor şi semnăturilor susţinătorilor aparţine în exclusivitate competitorilor electorali,luând în considerare prevederile art. 2 alin. (1) lit. f) şi art. 9 din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare,observând Calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2020,văzând Decizia Biroului Electoral Central nr. 2 din 12.09.2020 privind documentele pe care trebuie să le depună partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi, în vederea înregistrării candidaturilor la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, precum şi Decizia Biroului Electoral Central nr. 6 din 19.09.2020 privind încetarea aplicabilităţii Deciziei Biroului Electoral Central nr. 2 din 12.09.2020 privind documentele pe care trebuie să le depună partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi, în vederea înregistrării candidaturilor la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020,luând în considerare comunicarea efectuată în data de 18 septembrie 2020 către Biroul Electoral Central în aplicarea prevederilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 561 alin. (2) şi al art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă Metodologia întocmirii şi depunerii dosarelor de candidatură şi a listelor de susţinători la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,Constantin-Florin Mituleţu-BuicăContrasemnează:Vicepreşedinte,Marian MuhuleţVicepreşedinte,Vajda ZsomborANEXĂMETODOLOGIA întocmirii şi depunerii dosarelor de candidatură şi a listelor de susţinători la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor Articolul 1Prezenta metodologie reglementează procedura întocmirii şi depunerii la birourile electorale competente a dosarelor de candidatură şi a listelor de susţinători la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, precum şi documentele pe care trebuie să le conţină şi să însoţească dosarele de candidatură pentru funcţiile de senator şi deputat. Articolul 2
(1) Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale şi candidaţii independenţi depun dosare de candidatură la Biroul Electoral Central sau la birourile electorale de circumscripţie competente, după caz, pe suport hârtie şi/sau pe suport informatic.
(2) Prin suport informatic se înţelege în sensul prezentei metodologii orice tip de suport electronic de tip CD, DVD, stick USB sau HDD extern.
(3) Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale şi candidaţii independenţi pot utiliza metodele de depunere prevăzute la alin. (1) în mod concomitent.
Articolul 3Se aprobă modelele următoarelor documente ce vor fi utilizate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor: a)modelul listei de candidaţi, prevăzut în anexa nr. 1; b)modelul cererii de înregistrare a candidaturii independente, prevăzut în anexa nr. 2; c)modelul declaraţiei de acceptare a candidaturii, prevăzut în anexa nr. 3; d)modelul listei de candidaţi pentru Camera Deputaţilor ce se depune la Biroul Electoral Central de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, prevăzut în anexa nr. 4; e)modelul formularului ce însoţeşte documentele de candidatură depuse pe suport informatic, prevăzut în anexa nr. 5; f)modelul opisului documentelor de candidatură ce se depun pe suport informatic, prevăzut în anexa nr. 6; g)modelul opisului aferent fiecărui dosar cuprinzând liste de susţinători pe suport hârtie, prevăzut în anexa nr. 7; h)modelul opisului centralizator al listelor de susţinători, prevăzut în anexa nr. 8; i)modelul dovezii privind depunerea listei susţinătorilor la Biroul Electoral Central, prevăzut în anexa nr. 9; j)modelul declaraţiei de renunţare la candidatură, prevăzut în anexa nr. 10. Articolul 4
(1) În cuprinsul declaraţiei de avere, al declaraţiei de interese şi al declaraţiei pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia care se depun la birourile electorale de circumscripţie potrivit prezentei metodologii, trimiterile la infracţiunea de fals în declaraţii se consideră a fi efectuate la prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În cuprinsul declaraţiei de avere care se depune la birourile electorale de circumscripţie potrivit prezentei metodologii, trimiterile la prevederile art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră a fi efectuate la prevederile art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) La rubrica „având funcţia de ..." din formularele declaraţiilor de avere şi de interese, candidaţii vor menţiona calitatea de candidat la una dintre funcţiile de senator sau deputat, după caz.
Articolul 5
(1) Pentru depunerea candidaturilor la birourile electorale de circumscripţie pe suport hârtie se constituie patru dosare.
(2) Primul şi al doilea dosar de candidatură trebuie să cuprindă:a)un exemplar original al listei de candidaţi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, sau un exemplar original al cererii de înregistrare a candidaturii independente, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, după caz; b)copiile actelor de identitate ale candidaţilor aşezate în ordinea înscrierii candidaţilor în lista prevăzută la lit. a); c)exemplarele originale ale declaraţiilor de acceptare a candidaturii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, aşezate în ordinea înscrierii candidaţilor în lista prevăzută la lit. a); d)exemplarele originale ale declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, aşezate în ordinea înscrierii candidaţilor în lista de la lit. a); e)exemplarele originale ale declaraţiilor pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, conform modelului prevăzut în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările şi completările ulterioare, pentru candidaţii născuţi înainte de 1 ianuarie 1976, aşezate în ordinea înscrierii candidaţilor în lista prevăzută la lit. a).
(3) Al treilea şi al patrulea dosar trebuie să cuprindă copiile documentelor prevăzute la alin. (2), aşezate în aceeaşi ordine.
(4) În sensul alin. (2), prin exemplar original se înţelege documentul tehnoredactat computerizat şi listat, documentul dactilografiat sau formularul completat olograf, semnat şi datat olograf de către persoanele îndreptăţite să îl semneze şi să îl dateze.
(5) Dosarele prevăzute la alin. (2) se păstrează de către biroul electoral de circumscripţie.
(6) Dosarele prevăzute la alin. (3), certificate de biroul electoral de circumscripţie prin semnătura preşedintelui acestuia, cu menţionarea datei şi orei, a numărului de înregistrare şi prin aplicarea ştampilei, se restituie depunătorului; unul dintre dosarele restituite depunătorului se înregistrează de către acesta, în termen de 48 de ore de la restituire, la tribunalul în a cărui rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care se depune candidatura; pentru circumscripţia electorală pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării înregistrarea se face la Tribunalul Bucureşti.
Articolul 6
(1) Pentru depunerea la Biroul Electoral Central pe suport hârtie a candidaturilor organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care beneficiază de prevederile art. 52 alin. (12), respectiv ale art. 54 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se constituie patru dosare.
(2) Primul şi al doilea dosar de candidatură trebuie să cuprindă:a)un exemplar original al listei de candidaţi pentru Camera Deputaţilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4; b)copiile actelor de identitate ale candidaţilor aşezate în ordinea înscrierii candidaţilor în lista prevăzută la lit. a); c)exemplarele originale ale declaraţiilor de acceptare a candidaturii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, aşezate în ordinea înscrierii candidaţilor în lista prevăzută la lit. a); d)exemplarele originale ale declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, aşezate în ordinea înscrierii candidaţilor în lista prevăzută la lit. a); e)exemplarele originale ale declaraţiilor pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, conform modelului prevăzut în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările şi completările ulterioare, pentru candidaţii născuţi înainte de 1 ianuarie 1976, aşezate în ordinea înscrierii candidaţilor în lista prevăzută la lit. a).
(3) Al treilea şi al patrulea dosar trebuie să cuprindă copiile documentelor prevăzute la alin. (2), aşezate în aceeaşi ordine.
(4) În sensul alin. (2), prin exemplar original se înţelege documentul tehnoredactat computerizat şi listat, documentul dactilografiat sau formularul completat olograf, semnat şi datat olograf de către persoanele îndreptăţite să îl semneze şi să îl dateze.
(5) Dosarele prevăzute la alin. (2) se păstrează de către Biroul Electoral Central.
(6) Dosarele prevăzute la alin. (3), certificate de Biroul Electoral Central prin semnătura preşedintelui acestuia, cu menţionarea datei şi orei, a numărului de înregistrare şi prin aplicarea ştampilei, se restituie depunătorului; unul dintre dosarele restituite depunătorului se înregistrează de către acesta, în termen de 48 de ore de la restituire, la Tribunalul Bucureşti.
(7) Numărul de candidaţi pentru Camera Deputaţilor de pe lista depusă de o organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale potrivit alin. (1) nu poate fi mai mare decât numărul maxim de candidaţi din cea mai mică circumscripţie electorală, respectiv nu poate depăşi cifra 6.
(8) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care depun candidaturi potrivit alin. (1) nu vor depune lista susţinătorilor prevăzută la art. 52 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 7
(1) În cazul depunerii dosarelor de candidatură pe suport informatic, acestea trebuie să conţină:a)lista de candidaţi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, semnată de către persoanele prevăzute la art. 52 alin. (8) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu semnătură electronică calificată ori cu sigiliul electronic calificat al formaţiunii politice; b)în cazul candidaţilor independenţi, cererea de înregistrare a candidaturii independente, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, semnată de către candidatul independent cu semnătură electronică calificată; c)în cazul organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care beneficiază de prevederile art. 52 alin. (12), respectiv ale art. 54 alin. (4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, lista de candidaţi pentru alegerea Camerei Deputaţilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, semnată cu semnătură electronică calificată; d)copiile actelor de identitate ale candidaţilor; e)declaraţiile de acceptare a candidaturii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, semnate de către candidaţi cu semnătură electronică calificată; f)declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, semnate de către candidaţi cu semnătură electronică calificată; g)declaraţiile pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, conform modelului prevăzut în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările şi completările ulterioare, semnate de către candidaţi cu semnătură electronică calificată.
(2) Dosarele de candidatură pe suport informatic se depun în două exemplare, un exemplar original şi o copie, care vor fi însoţite de un formular, în două exemplare originale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, precum şi de un opis al documentelor de candidatură ce se depun pe suport informatic, prevăzut în anexa nr. 6.
(3) La depunerea dosarelor de candidatură conform alin. (1), personalul tehnic auxiliar al biroului electoral de circumscripţie va verifica funcţionalitatea suportului informatic şi fişierele aflate pe acesta, va asigura descărcarea acestora pe un terminal informatic aflat în dotarea biroului electoral de circumscripţie şi va aplica un număr de înregistrare pe două dintre exemplarele formularului prevăzut la alin. (2); un exemplar se păstrează de către biroul electoral de circumscripţie şi un exemplar se restituie depunătorului.
(4) Eventualele neconcordanţe ale informaţiilor aflate pe suportul informatic cu datele înscrise în formularul prevăzut la alin. (2) se consemnează de către personalul tehnic auxiliar în formularul prevăzut la alin. (2).
(5) Personalul tehnic auxiliar al biroului electoral de circumscripţie asigură imprimarea documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), pe care le predă preşedintelui biroului electoral de circumscripţie în vederea certificării acestora, respectiv a afişării lor la sediul biroului electoral de circumscripţie, conform art. 58 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Suporturile informatice ce conţin dosarele de candidatură se păstrează de către birourile electorale de circumscripţie, urmând a fi arhivate în conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată.
Articolul 8Documentele de candidatură prevăzute la art. 7 vor fi descărcate şi salvate pe terminalele informatice utilizate de birourile electorale de circumscripţie, acestea urmând a fi predate, pe suport informatic şi pe suport hârtie, prefecţilor conform art. 121 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 9
(1) Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi depun la biroul electoral de circumscripţie câte un exemplar original al listei susţinătorilor, conform modelului stabilit prin anexa nr. 2 la Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Listele de susţinători pe suport hârtie vor fi îndosariate, iar dosarele şi filele din acestea vor fi numerotate. La începutul fiecărui dosar se va anexa un opis, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.
(3) Listele de susţinători se depun odată cu depunerea propunerilor de candidatură.
Articolul 10
(1) Datele susţinătorilor şi semnăturile acestora pot fi colectate pe suport hârtie sau prin mijloace electronice, acestea din urmă incluzând orice platformă electronică care permite prelucrarea datelor personale cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
(2) Lista susţinătorilor întocmită în format electronic trebuie să respecte modelul prevăzut în anexa nr. 2 la Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Lista susţinătorilor întocmită în format electronic poate fi semnată de către susţinători cu semnătură electronică; lista susţinătorilor întocmită în format electronic poate conţine datele unui singur susţinător.
(4) Lista susţinătorilor întocmită în format electronic este valabilă numai dacă veridicitatea datelor este atestată prin declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 54 alin. (5) ultima teză din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, întocmită în format electronic, dată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi semnată de către persoana care a colectat datele şi semnăturile susţinătorilor cu semnătură electronică calificată.
(5) Persoana care dă declaraţia prevăzută la alin. (4) poate fi din rândul susţinătorilor.
(6) Declaraţia prevăzută la alin. (4) trebuie să fie asociată listei de susţinători a cărei veridicitate o atestă.
Articolul 11
(1) Listele de susţinători ce vor fi depuse pe suport hârtie vor fi îndosariate, iar dosarele şi filele din acestea vor fi numerotate.
(2) Listele de susţinători pe suport hârtie şi/sau pe suport informatic trebuie să fie însoţite de un opis centralizator, pe suport hârtie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, semnat şi datat olograf de către persoana desemnată să depună listele de susţinători de către conducerea partidului, a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, a alianţei politice sau a alianţei electorale care a propus candidaturile, respectiv de către candidatul independent.
(3) La depunerea dosarelor de candidatură pe suport informatic, personalul tehnic auxiliar al biroului electoral va verifica funcţionalitatea suportului informatic şi fişierele aflate pe acesta, va asigura descărcarea acestora pe un terminal informatic aflat în dotarea biroului electoral şi va aplica un număr de înregistrare pe unul dintre exemplarele opisului centralizator prevăzut la alin. (2), pe care îl va restitui depunătorului.
(4) Eventualele neconcordanţe ale informaţiilor aflate pe suportul informatic cu datele înscrise în opisul centralizator prevăzut la alin. (2) se consemnează de către personalul tehnic auxiliar în opisul centralizator prevăzut la alin. (2).
(5) Suporturile informatice ce conţin listele de susţinători se păstrează de către birourile electorale, urmând a fi arhivate conform legii.
Articolul 12
(1) Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot opta pentru depunerea listei susţinătorilor, într-un exemplar original, la Biroul Electoral Central, potrivit prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Listele de susţinători vor fi îndosariate, iar dosarele şi filele din acestea vor fi numerotate. La începutul fiecărui dosar se va anexa un opis, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.
(3) Listele de susţinători prevăzute la alin. (1) trebuie însoţite de un opis centralizator, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.
(4) După depunerea listelor de susţinători potrivit prevederilor alin. (1), Biroul Electoral Central va elibera partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale o dovadă a depunerii acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, va comunica de îndată tuturor birourilor electorale de circumscripţie şi va afişa pe site-ul propriu de internet informaţia că respectivul partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale a îndeplinit condiţiile prevăzute la art. 54 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 13În cazul susţinătorilor pentru candidaţii din circumscripţia pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, în formularul prevăzut de anexa nr. 2 la Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la rubrica „act de identitate" se vor înscrie denumirea, seria şi numărul actului de identitate românesc, iar la rubrica „adresa" se va înscrie adresa de domiciliu sau de reşedinţă din străinătate a alegătorului care susţine, potrivit prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii din această circumscripţie. Articolul 14Prin sintagma „listă completă de candidaţi" se înţelege lista care cuprinde un număr de candidaţi egal cu suma dintre numărul maxim de mandate stabilit potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi două până la un sfert din aceste mandate, conform anexei nr. 11. Articolul 15Persoanele care depun listele de susţinători la Biroul Electoral Central sau la birourile electorale de circumscripţie, după caz, asistă la procesul de verificare a acestora, predarea-primirea listelor de susţinători urmând a fi consemnată într-un proces-verbal semnat de către coordonatorul personalului tehnic auxiliar care a asigurat verificarea şi persoanele care au depus listele de susţinători. Articolul 16
(1) Candidaţii pot renunţa la candidatură până la data-limită de depunere a candidaturilor.
(2) Declaraţia de renunţare la candidatură se depune la biroul electoral la care a fost depus dosarul de candidatură.
Articolul 17
(1) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care optează pentru depunerea listei susţinătorilor la Biroul Electoral Central vor depune o listă cuprinzând cel puţin 95.111 de susţinători; depunerea listei susţinătorilor la Biroul Electoral Central se face cel mai târziu până la data de 22 octombrie 2020, ora 24,00.
(2) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală sau organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care până la data de 7 octombrie 2020 a depus liste de susţinători la Biroul Electoral Central, potrivit alin. (1), poate depune la biroul electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării dosarele de candidatură însoţite de dovada prevăzută la art. 12 alin. (4).
(3) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală sau organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care până la data de 7 octombrie 2020 a depus dosare de candidatură însoţite de liste de susţinători la biroul electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării are posibilitatea ca până la finalul zilei de 22 octombrie 2020 să depună la Biroul Electoral Central, potrivit prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, liste de susţinători la nivel naţional, urmând ca dovada primită să îi fie folositoare la depunerea candidaturilor la circumscripţiile din ţară.
(4) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi vor depune dosarele de candidatură la biroul electoral de circumscripţie competent din ţară, până cel mai târziu în data de 22 octombrie 2020, ora 24,00, iar în cazul biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, până la data de 7 octombrie 2020, ora 24,00.
(5) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care beneficiază de prevederile art. 52 alin. (12), respectiv ale art. 54 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, vor depune candidaturile la Biroul Electoral Central până cel mai târziu în data de 7 octombrie 2020, ora 24,00.
Articolul 18Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
ANEXA Nr. 1 la metodologie Modelul listei de candidaţi Denumirea şi semnul electoral ale partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale LISTA DE CANDIDAŢI pentru alegerea ........ ................ .........,1 în Circumscripţia electorală nr. ......2 din data de ........ .............

Nr. crt. Nume Prenume Codul numeric personal Locul naşterii Data naşterii Domiciliul conform actului de identitate Act de identitate Ocupaţia3 Profesia4 Apartenenţa politică a candidaţilor5
Denumire Serie Număr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
....

Data ........ ............. Semnătura ........ ..............6 1 Se înscrie, după caz, termenul „Senatului" sau sintagma „Camerei Deputaţilor". 2 Se înscriu numărul şi denumirea circumscripţiei electorale, conform anexei nr. 1 la Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 3 Se înscrie activitatea desfăşurată. 4 Conform studiilor absolvite. 5 Se completează în cazul listelor de candidaţi depuse de alianţele politice sau electorale. 6 Lista de candidaţi se semnează olograf, cu semnătură electronică calificată ori cu sigiliul electronic calificat al formaţiunii politice, după caz, de către conducerea partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri sau de către persoanele desemnate pentru a o semna. În cazul alianţelor politice şi al alianţelor electorale, propunerile de candidaţi vor fi semnate şi datate olograf de conducerea fiecărui partid din alianţă. ANEXA Nr. 2 la metodologie Modelul cererii de înregistrare a candidaturii independente CERERE de înregistrare a candidaturii doamnei/domnului ........ .........1 la alegerile pentru ............2 în Circumscripţia electorală nr. ......3 din data de ........ ........ .............

Codul numeric personal Locul naşterii Data naşterii Domiciliul conform actului de identitate Act de identitate Ocupaţia4 Profesia5
Denumire Serie Număr

Data ........ ............. Semnătura ........ ...........6 1 Se înscriu numele şi prenumele candidatului. 2 Se înscrie, după caz, termenul „Senat" sau sintagma „Camera Deputaţilor". 3 Se înscriu numărul şi denumirea circumscripţiei electorale, conform anexei nr. 1 la Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 4 Se înscrie activitatea desfăşurată. 5 Conform studiilor absolvite. 6 Se semnează olograf sau cu semnătură electronică calificată de către candidatul independent. ANEXA Nr. 3 la metodologie Modelul declaraţiei de acceptare a candidaturii DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CANDIDATURII Subsemnatul, ........ ................ ................ ........, având CNP ........ ................ ........., propus de1 ........ ................ ............, de profesie ........ ........ ..............., ocupaţia (activitatea desfăşurată) ........ ................ ........ ............, membru al2 ........ ................ ........, declar prin prezenta că accept să candidez la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de ........ ............., pentru funcţia de ........ ................ ......... 3 în Circumscripţia electorală nr. .......4. Declar de asemenea, pe propria răspundere, că întrunesc condiţiile prevăzute de lege pentru a candida. Data ........ ............. Semnătura ........ ................ ........5 1 Se trece denumirea abreviată şi desfăşurată a partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale ori a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale sau, după caz, menţiunea de candidat independent. 2 Se trece denumirea partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale al cărui/cărei membru este. Pentru candidaţii independenţi se trece menţiunea „independent". 3 Se înscrie termenul „senator" sau „deputat", după caz. 4 Se înscriu numărul şi denumirea circumscripţiei electorale, conform anexei nr. 1 la Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 5 Se semnează olograf sau cu semnătură electronică calificată. ANEXA Nr. 4 la metodologie Modelul listei de candidaţi pentru Camera Deputaţilor ce se depune la Biroul Electoral Central de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale Denumirea organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale LISTA DE CANDIDAŢI pentru alegerea Camerei Deputaţilor din data de ........ ........ ........

Nr. crt. Nume Prenume Codul numeric personal Locul naşterii Data naşterii Domiciliul conform actului de identitate Act de identitate Ocupaţia1 Profesia2
Denumire Serie Număr
1.
2.
3.
4.
5.
....

Data ........ .......... Semnătura ........ ...........3 1 Se înscrie activitatea desfăşurată. 2 Conform studiilor absolvite. 3 Se semnează şi se datează olograf, cu semnătură electronică calificată ori cu sigiliul electronic calificat al organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri de către conducerea acesteia sau de către persoanele desemnate pentru a o semna. ANEXA Nr. 5 la metodologie Modelul formularului ce însoţeşte documentele de candidatură depuse pe suport informatic Denumirea partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale ori menţiunea „Candidat independent" însoţită de prenumele şi numele acestuia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... Formular ce însoţeşte documentele de candidatură depuse pe suport informatic pentru alegerea ........ ................ ................ ................ ........ ..........1 în circumscripţia electorală ........ ................ ................ ..........2

Nr. crt. Denumirea folderului Număr fişiere Data salvării/ultimei modificări a folderului
Total

Data ........ ......... Semnătura3 ........ ........ ............... 1 Se înscrie, după caz, „Senatului" sau „Camerei Deputaţilor". 2 Se înscriu denumirea circumscripţiei electorale şi numărul acesteia, conform anexei nr. 1 la Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care depun liste de candidaţi la Biroul Electoral Central se va înscrie sintagma „toate circumscripţiile electorale". 3 Se semnează şi se datează olograf de către persoana desemnată în acest sens de conducerea partidului politic, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei politice sau alianţei electorale care a propus lista de candidaţi sau candidatura ori, după caz, de către candidatul independent. ANEXA Nr. 6la metodologie Modelul opisului documentelor de candidatură ce se depun pe suport informatic

Nr. crt. Denumirea documentului1 Denumirea funcţiei eligibile2 Numărul paginilor
1.
2.
3.
4.
5.
...

Data ........ ........ ......... Semnătura ........ ...............3 1 Se înscriu datele de identificare a documentului, precum şi numele şi prenumele persoanei care a semnat documentul cu semnătură electronică calificată; în situaţia copiilor actelor de identitate se înscriu numele şi prenumele persoanelor cărora le aparţin. 2 Se înscrie termenul „senator" sau „deputat", după caz. 3 Se semnează şi se datează olograf de către persoana desemnată în acest sens de conducerea partidului politic, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei politice sau alianţei electorale care a propus lista de candidaţi sau candidatura ori, după caz, de către candidatul independent. ANEXA Nr. 7 la metodologie Modelul opisului aferent fiecărui dosar cuprinzând liste de susţinători pe suport hârtie Denumirea partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale ori menţiunea „Candidat independent" însoţită de numele şi prenumele acestuia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Opis al dosarului cuprinzând listele de susţinători pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor din data de ........ ........ ........ depuse la ........ ........ ...............1

Număr de semnături Numărul de file ale dosarului

Data ........ ......... Semnătura2 ........ ............. 1 Se înscrie, după caz, „Biroul Electoral Central" sau „Biroul electoral de circumscripţie nr. ...". 2 Se semnează şi se datează olograf de către persoana care a întocmit dosarul respectiv. ANEXA Nr. 8 la metodologie Modelul opisului centralizator al listelor de susţinători Denumirea partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale ori menţiunea „Candidat independent" însoţită de prenumele şi numele acestuia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Opis centralizator al listelor de susţinători pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor din data de ........ ............. depuse la ........ ........ ...............1

Nr. crt. Numărul dosarului2 Număr de file3 Tipul semnăturilor4 Număr de semnături
Total

Data ........ ............ Semnătura ........ ................ ..............5 1 Se înscrie, după caz, „Biroul Electoral Central" sau „Biroul electoral de circumscripţie nr. ...". 2 În cazul listelor de susţinători depuse pe suport informatic se vor înscrie denumirea folderului şi data ultimei salvări. 3 În cazul listelor de susţinători depuse pe suport informatic se va înscrie numărul fişierelor. 4 În cazul listelor de susţinători întocmite în format electronic se va preciza tipul semnăturilor: semnături electronice simple, semnături electronice avansate sau semnături electronice calificate, după caz. 5 Se semnează şi se datează olograf de către persoana desemnată în acest sens de conducerea partidului politic, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei politice sau alianţei electorale care a propus lista de candidaţi sau candidatura ori, după caz, de către candidatul independent. ANEXA Nr. 9la metodologie Modelul dovezii de depunere a listei susţinătorilor la Biroul Electoral Central DOVADA depunerii listelor de susţinători la Biroul Electoral Central Prin prezenta se adevereşte că ........ ................ ........ ...........1 a depus la Biroul Electoral Central listele cuprinzând un număr de ........ ...............2 susţinători la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de ........ ............... . Având în vedere dispoziţiile art. 54 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ........ ................ .........1 poate depune liste de candidaţi în toate circumscripţiile electorale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, fără a mai fi necesară depunerea listelor de susţinători la birourile electorale de circumscripţie. Preşedinte, 1 Se înscrie denumirea partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, după caz. 2 Se înscrie numărul rezultat din listele de susţinători depus la Biroul Electoral Central. ANEXA Nr. 10la metodologie Modelul declaraţiei de renunţare la candidatură DECLARAŢIE de renunţare la candidatură Subsemnatul, ........ ..............., cod numeric personal ........ ........ ..............., domiciliat în ..............., str. ........ ................ ......... nr. ......, bloc ....., ap. ......., sectorul ...., judeţul ........ ..............., declar prin prezenta că renunţ la candidatura propusă de1 ................ pentru funcţia de ........ ........ ..............2 în Circumscripţia electorală nr. .......3, depusă în data de ........ ............. . Data ........ ......... Semnătura ........ ............4 1 Se trece denumirea abreviată şi desfăşurată a partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale ori a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale sau, după caz, menţiunea de candidat independent. 2 Se înscrie termenul „senator" sau „deputat", după caz. 3 Se înscriu numărul şi denumirea circumscripţiei electorale, conform anexei nr. 1 la Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 4 Declaraţia se semnează şi datează olograf. ANEXA Nr. 11la metodologie LISTA completă de candidaţi care poate fi depusă la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

Numărul circumscripţiei electorale Delimitarea teritorială a circumscripţiei electorale Numărul de mandate de senator pentru fiecare circumscripţie electorală Numărul de mandate de deputat pentru fiecare circumscripţie electorală Listă completă Senat Listă completă Camera Deputaţilor
Circumscripţia electorală nr. 1 judeţul Alba 2 5 4 7
Circumscripţia electorală nr. 2 judeţul Arad 3 7 5 9
Circumscripţia electorală nr. 3 judeţul Argeş 4 9 6 12
Circumscripţia electorală nr. 4 judeţul Bacău 4 10 6 13
Circumscripţia electorală nr. 5 judeţul Bihor 4 9 6 12
Circumscripţia electorală nr. 6 judeţul Bistriţa-Năsăud 2 5 4 7
Circumscripţia electorală nr. 7 judeţul Botoşani 3 6 5 8
Circumscripţia electorală nr. 8 judeţul Braşov 4 9 6 12
Numărul circumscripţiei electorale Delimitarea teritorială a circumscripţiei electorale Numărul de mandate de senator pentru fiecare circumscripţie electorală Numărul de mandate de deputat pentru fiecare circumscripţie electorală Listă completă Senat Listă completă Camera Deputaţilor
Circumscripţia electorală nr. 9 judeţul Brăila 2 5 4 7
Circumscripţia electorală nr. 10 judeţul Buzău 3 7 5 9
Circumscripţia electorală nr. 11 judeţul Caraş-Severin 2 5 4 7
Circumscripţia electorală nr. 12 judeţul Călăraşi 2 4 4 6
Circumscripţia electorală nr. 13 judeţul Cluj 4 10 6 13
Circumscripţia electorală nr. 14 judeţul Constanţa 5 11 7 14
Circumscripţia electorală nr. 15 judeţul Covasna 2 4 4 6
Circumscripţia electorală nr. 16 judeţul Dâmboviţa 3 7 5 9
Circumscripţia electorală nr. 17 judeţul Dolj 4 10 6 13
Circumscripţia electorală nr. 18 judeţul Galaţi 4 9 6 12
Circumscripţia electorală nr. 19 judeţul Giurgiu 2 4 4 6
Circumscripţia electorală nr. 20 judeţul Gorj 2 5 4 7
Circumscripţia electorală nr. 21 judeţul Harghita 2 5 4 7
Circumscripţia electorală nr. 22 judeţul Hunedoara 3 6 5 8
Circumscripţia electorală nr. 23 judeţul Ialomiţa 2 4 4 6
Circumscripţia electorală nr. 24 judeţul Iaşi 5 12 7 15
Circumscripţia electorală nr. 25 judeţul Ilfov 2 5 4 7
Circumscripţia electorală nr. 26 judeţul Maramureş 3 7 5 9
Circumscripţia electorală nr. 27 judeţul Mehedinţi 2 4 4 6
Circumscripţia electorală nr. 28 judeţul Mureş 4 8 6 10
Circumscripţia electorală nr. 29 judeţul Neamţ 3 8 5 10
Circumscripţia electorală nr. 30 judeţul Olt 3 6 5 8
Circumscripţia electorală nr. 31 judeţul Prahova 5 11 7 14
Circumscripţia electorală nr. 32 judeţul Satu Mare 2 5 4 7
Circumscripţia electorală nr. 33 judeţul Sălaj 2 4 4 6
Circumscripţia electorală nr. 34 judeţul Sibiu 3 6 5 8
Circumscripţia electorală nr. 35 judeţul Suceava 4 10 6 13
Circumscripţia electorală nr. 36 judeţul Teleorman 2 5 4 7
Circumscripţia electorală nr. 37 judeţul Timiş 4 10 6 13
Circumscripţia electorală nr. 38 judeţul Tulcea 2 4 4 6
Circumscripţia electorală nr. 39 judeţul Vaslui 3 7 5 9
Circumscripţia electorală nr. 40 judeţul Vâlcea 2 6 4 8
Circumscripţia electorală nr. 41 judeţul Vrancea 2 5 4 7
Circumscripţia electorală nr. 42 municipiul Bucureşti 13 29 17 37
Circumscripţia electorală nr. 43 Circumscripţia electorală pentru cetăţenii români cu domiciliul în afara ţării 2 4 4 6SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 12/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 12 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 12/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu