Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1182 din 13 noiembrie 1996

pentru aplicarea Legii nr. 15/1996 privind statutul si regimul refugiatilor in Romania

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 307 din 26 noiembrie 1996


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile Legii nr. 46 din 4 iulie 1991, prin care Romania a aderat la Conventia privind statutul refugiatilor, incheiata la Geneva la 28 iulie 1951, precum si la Protocolul privind statutul refugiatilor, incheiat la New York la 31 ianuarie 1967,
    luand in considerare necesitatea atingerii standardelor europene prevazute pentru procedurile de azil in recomandarile Consiliului Europei, inclusiv a celor cuprinse in Rezolutia Uniunii Europene din luna iunie 1995 cu privire la garantiile minime pentru procedurile de azil,
    tinand seama si de recomandarile Inaltului Comisariat O.N.U. Pentru Refugiati, transmise prin Biroul de legatura din Romania, in luna aprilie 1996,
    in temeiul dispozitiilor art. 9 si 28 din Legea nr. 15/1996 privind statutul si regimul refugiatilor in Romania,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Primirea cererilor, intervievarea solicitantilor, analizarea motivelor invocate pentru acordarea statutului de refugiat, precum si procedura adoptarii hotararilor de catre comisia constituita in acest scop din reprezentanti ai Ministerului de Interne, ai Ministerului Afacerilor Externe si ai Ministerului Muncii si Protectiei Sociale se desfasoara potrivit dispozitiilor Legii nr. 15/1996 privind statutul si regimul refugiatilor in Romania si ale prezentei hotarari.
    Art. 2
    (1) Pot beneficia, la cerere, de prevederile art. 2 din Legea nr. 15/1996, cetatenii straini sau apatrizii proveniti din zone afectate de conflicte armate cu caracter intern, precum si cei care au nevoie, temporar, de protectie din considerente umanitare.
    (2) Solicitantii din motive economice ori din alte motive decat cele prevazute in art. 1 alin. 1, in art. 2 si in art. 5 din Legea nr. 15/1996 nu beneficiaza de statutul de refugiat.

    CAP. 2
    Procedura acordarii statutului de refugiat

    Art. 3
    Statutul de refugiat se poate acorda, la cererea scrisa a persoanei - cetatean strain sau apatrid - care este indreptatita la acesta, potrivit legii, ori a reprezentantilor legali, in cazul minorilor sau al persoanelor lipsite de discernamant, pe perioada imposibilitatii de a-si exprima consimtamantul. Cererile colective pentru acordarea statutului de refugiat nu sunt acceptate.
    Art. 4
    Cererea trebuie sa fie redactata intr-o limba de circulatie internationala si sa cuprinda: datele de identitate a solicitantului si a membrilor de familie care il insotesc, tara de origine, felul documentului de calatorie cu care a intrat in Romania sau, in cazul in care nu poseda un asemenea document, motivele privitoare la acest aspect, motivele invocate de solicitant in vederea acordarii statutului de refugiat, data si modul de parasire a tarii de origine, tarile tranzitate pana la intrarea in Romania si perioadele de sedere pe teritoriile acestora, data si modul de intrare in Romania, data depunerii cererii si semnatura solicitantului, conform modelului de cerere din anexa nr. 1.
    Art. 5
    (1) Functionarul public care primeste cererea are obligatia sa incunostinteze pe persoana solicitanta a statutului de refugiat asupra procedurilor de urmat, precum si asupra obligatiilor ce-i revin.
    (2) Totodata, va proceda la intervievarea preliminara a solicitantului, care consta intr-o discutie ce va cuprinde date referitoare la ajungerea in Romania, motivele plecarii din tara de origine si alte date necesare clarificarii aspectelor ce urmeaza sa fie aprofundate cu prilejul interviului.
    Art. 6
    (1) In cazul persoanelor nestiutoare de carte ori aflate in imposibilitatea de a scrie personal cererea, functionarul public, desemnat sa primeasca cererile de acordare a statutului de refugiat, va completa o cerere potrivit declaratiei orale formulate de solicitant, care va fi confirmata pentru autenticitate atat prin aplicarea amprentelor digitale ale acestuia, cat si prin semnatura functionarului public in fata caruia s-a desfasurat operatiunea de amprentare.
    (2) In situatia in care solicitantul nu vorbeste si nici nu poate sa scrie intr-o limba de circulatie internationala, acesta va completa cererea in limba pe care o cunoaste.
    (3) In toate cazurile cererea va fi semnata sau amprentata de catre solicitant.
    (4) Amprentarea digitala a cererilor va putea fi realizata pentru toti solicitantii statutului de refugiat.
    (5) Procedura de acordare a statutului de refugiat se considera ca a inceput in momentul in care persoana in cauza si-a exprimat, conform legii, dorinta de a obtine protectia in Romania, chiar si atunci cand cererea nu a fost scrisa personal de solicitantul statutului de refugiat.
    Art. 7
    (1) In scopul intervievarii solicitantului si al analizarii motivelor invocate pentru acordarea statutului de refugiat, incepand cu data prezentei hotarari se numeste o comisie formata din:
    - presedinte - seful Oficiului pentru refugiati din cadrul Directiei generale a politiei de frontiera, straini, probleme de migrari si pasapoarte din Ministerul de Interne;
    - membri: - un reprezentant desemnat de Ministerul Afacerilor Externe;
              - un reprezentant desemnat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    (2) Comisia comunica solicitantului, in scris, data si locul interviului, dandu-i-se timpul necesar pentru a-si pregati sustinerea cererii.
    (3) Comisia procedeaza la intervievarea solicitantului si la analizarea motivelor invocate de acesta pentru acordarea statutului de refugiat, pe baza chestionarului-model din anexa nr. 2 si a interviului preliminar realizat in momentul depunerii cererii de acordare a statutului de refugiat.
    (4) Raspunsurile solicitantului la intrebarile cuprinse in chestionar se consemneaza direct pe formular sau separat, sub forma unei declaratii. Aceste documente, indiferent de forma in care sunt intocmite, se semneaza sau, dupa caz, se confirma pentru autenticitate de persoana intervievata, prin aplicarea amprentelor sale digitale si prin semnatura functionarului public in fata caruia s-au completat ori s-au amprentat.
    (5) In cazul in care solicitantul nu intelege sau nu vorbeste limba romana sau alta limba in care este intervievat, comisia ii va asigura serviciile unui interpret.
    Art. 8
    Pana la solutionarea cererii pentru acordarea statutului de refugiat, Directia generala a politiei de frontiera, straini, probleme de migrari si pasapoarte elibereaza solicitantului un document temporar de identitate intocmit dupa modelul din anexa nr. 3.
    Art. 9
    (1) Admiterea sau respingerea cererii pentru acordarea statutului de refugiat se face prin hotarare motivata, luata cu votul majoritatii membrilor comisiei, care se comunica de indata, in scris, solicitantului.
    (2) Daca cererea a fost admisa, hotararea se comunica solicitantului fara motivarea deciziei luate.
    (3) In cazul respingerii cererii, comunicarea scrisa trebuie sa cuprinda: descrierea cazului, motivele prezentate de solicitant in sustinerea cererii, constatarile de fapte bazate pe analiza motivelor, motivatia juridica si enuntarea concisa a hotararii comisiei.
    Art. 10
    Dispozitiile art. 6 din Legea nr. 15/1996, referitoare la accesul pe teritoriul Romaniei al cetateanului strain sau apatridului care soseste direct din teritoriul unde viata sau libertatea sa sunt amenintate in sensul prevederilor art. 1 din aceeasi lege, cuprind si situatiile in care cetateanul strain sau apatridul tranziteaza terte tari nesemnatare ale conventiilor internationale referitoare la statutul refugiatilor ori in care, din motive neimputabile persoanei in cauza, aceasta nu a putut solicita acordarea statutului de refugiat pe teritoriile tarilor tranzitate.

    CAP. 3
    Acordarea drepturilor si recuperarea ajutoarelor acordate refugiatilor

    Art. 11
    (1) Cererea pentru ajutorul prevazut la art. 15 lit. i) din Legea nr. 15/1996 se intocmeste de fiecare membru de familie cu statut de refugiat sau, dupa caz, de reprezentantul legal al minorilor in varsta de pana la 14 ani si al altor persoane lipsite de capacitate, care indeplinesc conditiile prevazute de lege, dupa modelul cererii din anexa nr. 4.
    (2) Cererile pentru acordarea ajutorului pentru refugiati se depun la Oficiul pentru refugiati din cadrul Directiei generale a politiei de frontiera, straini, probleme de migrari si pasapoarte, care le trimite, pana la data de 5 a fiecarei luni, spre solutionare - insotite de copii de pe hotararea ramasa definitiva a comisiei prevazute la art. 7 si de pe documentul de identitate a refugiatului - la directiile judetene de munca si protectie sociala, respectiv la Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, cu adrese intocmite conform modelului din anexa nr. 5.
    (3) Cererile pentru acordarea ajutorului se aproba, pe baza de ancheta sociala, de directorul directiei judetene de munca si protectie sociala, respectiv al Directiei generale de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti; dupa aprobare, documentele se pastreaza la oficiile de asistenta sociala din cadrul acestor institutii publice.
    Art. 12
    Ajutorul pentru refugiati se acorda lunar, pentru fiecare persoana in parte, la nivelul unui salariu minim pe economie. Pentru minorii cu statut de refugiat care nu au implinit varsta de 14 ani, ajutorul se acorda reprezentantului legal.
    Art. 13
    Refugiatilor care beneficiaza gratuit de masa si cazare, potrivit reglementarilor in vigoare, li se acorda ajutorul in conditiile Legii nr. 15/1996, ca diferenta intre cuantumul lunar al ajutorului si gratuitatile acordate.
    Art. 14
    Plata ajutorului lunar pentru refugiati se face incepand cu luna urmatoare celei in care s-a aprobat cererea, pe baza de stat de plata sau, dupa caz, prin mandat postal.
    Art. 15
    (1) Prelungirea perioadei initiale de acordare a ajutorului cu cel mult 3 luni se poate face, in conditiile legii, daca persoanele apte de munca cu statut de refugiat fac dovada ca s-au prezentat la oficiul fortelor de munca pentru incadrare si nu au refuzat un loc de munca oferit de acesta.
    (2) Nu au obligatia de a face dovada prevazuta la alin. (1) cei care:
    a) au in ingrijire copii in varsta de pana la 7 ani;
    b) urmeaza forme de invatamant la zi, prevazute de lege, pana la implinirea varstei de 26 de ani;
    c) indeplinesc conditiile legale pentru pensionare la cerere, potrivit legii romane.
    Art. 16
    (1) La prima plata a ajutorului lunar, refugiatii completeaza si semneaza un angajament dupa modelul prevazut in anexa nr. 6, prin care se obliga sa ramburseze institutiei platitoare, intr-o perioada de un an, sumele pe care urmeaza sa le incaseze cu titlu de ajutor potrivit legii, daca realizeaza venituri care permit acest lucru. Refuzul de a completa si de a semna angajamentul duce la sistarea acordarii ajutorului.
    (2) Urmarirea obligatiilor pentru rambursarea sumelor prevazute la alin. (1) se realizeaza de catre directiile judetene de munca si protectie sociala si de catre Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, in termenul de prescriptie, potrivit legii.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 17
    In scopul realizarii lucrarilor de evidenta si secretariat ale comisiei numite conform prevederilor art. 7, incepand cu data prezentei hotarari se aproba structura organizatorica a Oficiului pentru refugiati din cadrul Directiei generale a politiei de frontiera, straini, probleme de migrari si pasapoarte si numarul de posturi prevazute in anexa nr. 7.
    Art. 18
    Conditiile in care se acorda permis de munca celor care au dobandit statut de refugiat se vor reglementa prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
    Art. 19
    Anexele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                NICOLAE VACAROIU

                        Contrasemneaza:
                        Ministru de interne,
                        Doru Ioan Taracila

                        p. Ministru de stat,
                        ministrul afacerilor externe,
                        Lazar Comanescu,
                        secretar de stat

                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Florin Georgescu

                        Ministru de stat,
                        ministrul muncii
                        si protectiei sociale,
                        Dan Mircea Popescu

    ANEXA 1

    AMBASADA ROMANIEI LA ..........................
    PUNCTUL POLITIEI DE FRONTIERA .................
    SERVICIUL PENTRU STRAINI,
    PROBLEME DE MIGRARI SI PASAPOARTE .............
    OFICIUL PENTRU REFUGIATI ......................

                                 CERERE
                de recunoastere a statutului de refugiat
                  (Application for the Refugee Status)
                       Nr. ....... din .............

    Numele solicitantului (family name, given/Christian name)
............................................................................
    Data si locul nasterii (date and place of birth)
............................................................................
    Membrii de familie care va insotesc (family members accompanying you)
............................................................................
............................................................................
    Tara de origine (country of origin)  ...................................
    1. Documentul de calatorie (travel document) ...........................
       valabilitate, vize acordate (valid until, issued visas)
............................................................................
    2. Solicit recunoasterea statutului de refugiat in Romania pentru urmatoarele motive (I request the refugee status in Romania due to the following reasons): ..................................................................
............................................................................
    3. Data si modul de parasire a tarii de origine
      (Date and way of leaving the country of origin) ......................
............................................................................
    4. Tarile tranzitate pana la intrarea in Romania si perioadele de sedere pe teritoriile acestora (Transit countries before entering Romania and periods of stay on the territories of those countries) ................................
............................................................................
    5. Data si modul de intrare in Romania
       (Date and way of entering Romania) ..................................
............................................................................

             Data (date)                    Semnatura (signature)
        ....................                .....................

    ANEXA 2

 ___________________________________           __________
|                                   |         |          |
| Observatii                        |         | Foto     |
|                                   |         |          |
|                                   |         |          |
|                                   |         |          |
|___________________________________|         |__________|

    COMITETUL ROMAN PENTRU                     Nr. ....../.........
    PROBLEME DE MIGRARI

                                CHESTIONAR
    destinat determinarii statutului refugiatilor

    1. a) Numele si prenumele (cu litere de tipar) .........................
       b) Tara de origine ..................................................
       c) Sexul ............................................................
    2. Adresa actuala: .....................................................
............................................................................
............................................................................
    3. Religia .............................................................
    4. Situatia familiala (celibatar, casatorit, vaduv) ....................
    5. Data nasterii (ziua, luna, anul) ....................................
    6. Locul nasterii (tara si localitatea) ................................
       Nationalitatea:
       a) la nastere .......................................................
       b) v-ati schimbat nationalitatea? In ce conditii? ...................
............................................................................
       c) cea actuala [daca difera de a) sau b) si de ce] ..................
............................................................................
       d) Daca sunteti fara cetatenie si cum ati devenit ...................
............................................................................
    8. Grupa etnica careia ii apartineti ...................................
    9. Studii:
       a) scoala frecventata - indicati perioadele, precum si nivelul studiilor
............................................................................
............................................................................
       b) Studii superioare - universitatea frecventata - indicati perioadele, precum si diplomele obtinute ...............................................
............................................................................
                                            Nr. fisei: .....................
    10. Ocupatia:
        a) profesia sau specialitatea ......................................
        b) ocupatia actuala ................................................
        c) ocupatii anterioare .............................................
    11. Membrii de familie cu care locuiti in Romania:
 Numele si prenumele   Sexul   Gradul de    Data si          Nationalitatea
                       (M/F)   rudenie      locul nasterii
............................................................................
............................................................................
............................................................................
    Indicati calificarile profesionale sau aptitudinile speciale pe care le poseda membrii familiei: ...................................................
............................................................................
    12. Fostul loc de resedinta:
        a) tara de resedinta inaintea plecarii .............................
        b) ultima localitate de resedinta in aceasta tara ..................
        c) alte tari in care ati locuit (indicati perioadele) ..............
    13. Limbi cunoscute:
        a) limba materna ...................................................
        b) ce alte limbi vorbiti ...........................................
    14. Ati fost inmatriculat de un alt organism international care se ocupa de refugiati? In caz afirmativ, faceti precizarile urmatoare:
        a) numele organismului .............................................
        b) de ce drepturi s-a considerat ca puteti beneficia ...............
        c) ce ajutor ati primit de la acest organism .......................
    15. Beneficiati in prezent de asistenta materiala? (in caz afirmativ, indicati care este sursa) ..................................................
............................................................................
    16. Sunteti proprietar de bunuri mobiliare sau imobiliare in tara dumneavoastra de origine sau in alta tara? In caz afirmativ, faceti cateva scurte precizari ...........................................................
............................................................................
    17. Beneficiati de drepturi la pensie in tara dv. de origine sau in alta parte? In caz afirmativ, precizati datele legate de aceasta problema ............................................................................
    18. Ce documente posedati?
        a) Pasaport: Nr. .............., Data emiterii .....................
        Autoritatea si locul emiterii ......................................
        Valabil pana la ....................................................
        b) Document(e) de calatorie, altul (altele) decat pasaportul:
        Felul ..............................................................
        Nr. ................................................................
        Data emiterii ......................................................
        Autoritatea si locul emiterii ......................................
        Valabil pana la ....................................................
        c) Aveti dreptul sa va intoarceti in tara de emitere a pasaportului dumneavoastra sau a documentelor de calatorie? In caz afirmativ, indicati pana la ce data .................................................................
        d) Daca nu aveti nici pasaport si nici document(e) de calatorie, indicati daca sunteti posesorul unui alt document care sa stabileasca identitatea dumneavoastra si, in caz afirmativ, care este acest document
............................................................................
        e) V-a fost eliberat un certificat de catre un alt organism international care se ocupa de refugiati, precum O.I.R. sau U.N.R.W.A.? In caz afirmativ, precizati care este acesta ......................................
............................................................................
    19. Indicati organizatiile politice sau organizatiile similare din care dumneavoastra sau membrii familiei dumneavoastra faceti sau ati facut parte (sau la care ati avut un aport activ) in tara dumneavoastra de origine
............................................................................
............................................................................
    20. Cand ati parasit tara dumneavoastra de origine? (in ce conditii ati plecat - cu sau fara autorizatie) ..........................................
............................................................................
    21. Intrarea in Romania:
        a) data intrarii ...................................................
        b) in ce conditii ati intrat (clandestin, beneficiind de o autorizatie, in posesia unui pasaport, a unui document de calatorie, a unei vize sau a unui contract de munca)? ........................................................
............................................................................
............................................................................
    22. De ce ati parasit tara de origine? .................................
............................................................................
............................................................................
    Daca nu doriti sa va intoarceti, indicati motivele (dati un raspuns detaliat; daca este necesar, adaugati o foaie suplimentara) ................
............................................................................
    23. Sunteti inscris pe langa un consulat sau o alta autoritate a tarii dumneavoastra in strainatate? In caz afirmativ, faceti precizari. In caz
negativ, indicati motivele .................................................
............................................................................
............................................................................
    24. Ati fost vreodata condamnat de un tribunal? In caz afirmativ, precizati motivele de acuzare si condamnarile ........................................
............................................................................
    25. Care este statutul dumneavoastra in Romania? .......................
............................................................................
    26. Adaugati aici toate elementele necesare, dupa parerea dumneavoastra, care sa ajute la determinarea drepturilor dumneavoastra la statutul de refugiat
............................................................................
............................................................................
    27. In ce tara ati dori sa va stabiliti si de ce? ......................
............................................................................
............................................................................

                                                   Data ....................
                                                   Semnatura ...............

                      DOCUMENT TEMPORAR DE IDENTITATE
                                - model -

    ___________                                        ROMANIA
   |           |                                MINISTERUL DE INTERNE
   |  FOTO     |                                DIRECTIA GENERALA A
   |           |                                POLITIEI DE FRONTIERA,
   |           |                                STRAINI, PROBLEME DE
   |           |                                MIGRARI SI PASAPOARTE
   |___________|
                                                OFICIUL PENTRU REFUGIATI

    Eliberat la ..................              DOCUMENT TEMPORAR DE
    Valabil pana la ..............          IDENTITATE PENTRU SOLICITANTII
    Prelungita valabilitatea                    STATUTULUI DE REFUGIAT
    pana la ......................          Nr. ......./......../........

    ANEXA 4

    Numarul de inregistrare ..............
    Ziua ...... luna .... anul ...........

                             CERERE
    de acordare a ajutorului pentru refugiati

    Subsemnatul(a) ............................................................,
                                  (numele si prenumele)
cetatean(a) ......................................., avand statutul de refugiat in Romania, potrivit documentului de calatorie seria ..... nr. ......, eliberat de organele Ministerului de Interne la data de ......................, nascut(a) in localitatea ................., str. ................. nr. ...., bloc ......, scara ...., apartamentul ....., oficiul postal ............., judetul/sectorul ................, va rog sa-mi aprobati acordarea unui ajutor lunar rambursabil, potrivit prevederilor art. 15 lit. i) si ale art. 16 lit. e) din Legea nr. 15/1996 privind statutul si regimul refugiatilor in Romania.
    Declar pe propria raspundere ca nu am venituri proprii, fapt pentru care solicit acest ajutor.

    Data .....................                Semnatura ................

    ANEXA 5

    MINISTERUL DE INTERNE
    DIRECTIA GENERALA A POLITIEI
    DE FRONTIERA, STRAINI, PROBLEME
    DE MIGRARI SI PASAPOARTE
    OFICIUL PENTRU REFUGIATI
    Nr. ......... din .............

    CATRE
    Directia de munca si protectie sociala
    a judetului ...........................
    Directia generala de munca si protectie
    sociala a municipiului Bucuresti

    Alaturat va trimitem cererea pentru ajutor lunar a refugiatului(ei) ....... ........................................... insotita de copia de pe hotararea ramasa definitiva a comisiei prevazute la art. 7 din Hotararea Guvernului nr. ...../1996 si de pe documentul de calatorie al solicitantului, pe baza carora va rugam sa stabiliti dreptul si perioada de acordare a ajutorului, potrivit prevederilor Legii nr. 15/1996 privind statutul si regimul refugiatilor in Romania.

        Data ................     Seful Oficiului pentru refugiati .........

    ANEXA 6

                                 ANGAJAMENT
                      privind rambursarea ajutorului

    Subsemnatul(a) ........................................................,
cetatean(a) ....................., avand statut de refugiat in Romania, potrivit documentului de calatorie seria ...... nr. ............, eliberat de organele Ministerului de Interne la data de ............., ma angajez sa platesc la Directia de munca si protectie sociala a judetului .............., pana la data de ......................., suma de ................, reprezentand ajutorul rambursabil primit potrivit prevederilor art. 15 lit. i) si ale art. 16 lit. e) din Legea nr. 15/1996 privind statutul si regimul refugiatilor in Romania.

    Am luat la cunostinta ca nerespectarea prezentului angajament atrage urmarirea, potrivit legii, in vederea recuperarii integrale a sumei primite cu titlu de ajutor.

    Intocmit la data de ......................... in trei exemplare, din care am primit un exemplar.

    Completat si semnat in fata noastra.

                                     Semnatura*1) ......................
                                     Semnatura*2) ......................
    ...............................
------------
    *1) Semnatura celui obligat la plata.
    *2) Semnatura sefului de oficiu.

    ANEXA 7

                        STRUCTURA ORGANIZATORICA
si numarul de posturi ale Oficiului pentru refugiati din cadrul Directiei generale a politiei de frontiera, straini, probleme de migrari si pasapoarte

    - 1 ofiter, seful Oficiului pentru refugiati

    1. Compartimentul de primire si inregistrare a cererilor solicitantilor de azil:
    - 1 ofiter, sef de compartiment;
    - 3 ofiteri si 3 subofiteri pentru activitati de primire a cererilor, de inregistrare a lor, amprentare, interviu preliminar si eliberarea documentelor temporare de identitate pentru azilanti;
    - 2 subofiteri programatori, pentru implementarea datelor in calculator, intocmirea situatiilor statistice;
    - 1 subofiter, conducator auto;
    - 1 dactilograf (salariat civil).

    TOTAL: 4 ofiteri, 6 subofiteri, 1 salariat civil.

    2. Compartimentul pentru interviuri, prelucrarea datelor, documentare, propuneri pentru comisie, legaturi cu organismele de profil si eliberarea documentelor de identitate pentru refugiati:
    - 1 ofiter, sef de compartiment;
    - 6 ofiteri pentru intervievare, prelucrarea datelor, documentare cu informatii din tarile de origine a solicitantilor de azil, pregatirea dosarelor si promovarea lor la comisia de analiza a temeiniciei motivelor invocate de solicitantii statutului de refugiat, legaturi cu organismele de profil, urmarirea modului de acordare a asistentei refugiatilor;
    - 3 subofiteri pentru activitati de secretariat si eliberarea documentelor de calatorie pentru refugiati;
    - 1 salariat civil - dactilograf.

    TOTAL: 7 ofiteri, 3 subofiteri, 1 salariat civil.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1182/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1182 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu