Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1169 din 25.11.2011

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 873 din 12 decembrie 2011SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 17 mai 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 4, alineatul (2) se abrogă. 2. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8(1) Serviciile medicale profilactice prin care se asigură supravegherea sănătăţii lucrătorilor sunt: examenul medical la angajarea în muncă, de adaptare, periodic, la reluarea activităţii, supraveghere specială şi promovarea sănătăţii la locul de muncă. 3. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat , alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Prin supraveghere specială se înţelege examenul medical profilactic efectuat de către medicul de medicina muncii, în vederea stabilirii aptitudinii în muncă pentru lucrătorii care se încadrează în următoarele categorii: persoane cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani împliniţi, persoane cu vârsta de peste 60 de ani împliniţi, femei gravide, persoane cu handicap, persoane dependente de droguri, de alcool, stângace, persoane cu vederea monoculară, persoane în evidenţă cu boli cronice. 4. La articolul 8, după alineatul (4) se va introduce un nou alineat, alineatul (5) , cu următorul cuprins:(5) Examinările medicale profilactice se efectuează în baza fişei de identificare a factorilor de risc profesional, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, completată în mod obligatoriu la toate rubricile şi semnată de către angajator. 5. La articolul 12, alineatul (2) se abrogă. 6. La articolul 16, după alineatul (6) se introduce un nou alineat , alineatul (61), cu următorul cuprins: (61) Medicul de medicina muncii poate solicita medicului de familie adeverinţă/scrisoare medicală care să ateste starea de sănătate a viitorului angajat. 7. La articolul 22, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f) , cu următorul cuprins: f)la indicaţia medicului de medicina muncii, pentru stabilirea incompatibilităţilor medicale cu riscurile profesionale evaluate, examenul medical periodic poate cuprinde investigaţii şi/sau examene medicale de specialitate suplimentare celor prevăzute în anexa nr. 1. 8. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 27În vederea conştientizării nevoilor şi obiectivelor privind sănătatea şi securitatea în muncă în rândul lucrătorilor, a angajatorilor sau a altor factori implicaţi în acest scop, medicii de medicina muncii efectuează activităţi specifice de promovare a sănătăţii la locul de muncă pentru realizarea bunăstării lucrătorilor, bazate pe identificarea problemelor acestora. 9. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 29(1) Pentru promovarea măsurilor privind adaptarea la muncă a lucrătorilor şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de mediu, medicii de medicina muncii desfăşoară activităţi de consiliere privind sănătatea şi igiena ocupaţională a lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora din întreprindere şi din comitetul de sănătate şi securitate în muncă, după caz, şi colaborează cu organismele din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.(2) Serviciul de medicina muncii care asigură supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor va întocmi şi va prezenta angajatorului, anual, un raport care va cuprinde în principal concluziile evaluării stării de sănătate a lucrătorilor, precum şi recomandări medicale privind promovarea sănătăţii la locul de muncă. 10. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 37(1) Dosarul medical şi fişa de identificare a factorilor de risc profesional se păstrează la structura de medicina muncii pe durata derulării contractului cu angajatorul.(2) Dosarul medical şi fişa de identificare a factorilor de risc profesional pot fi, la solicitare, predate noii structuri de medicina muncii agreate de angajator.(3) Dosarele medicale trebuie păstrate la structurile de medicina muncii cel puţin 40 de ani de la încetarea expunerii, în cazul expunerii profesionale la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă. 11. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 38Angajatorul păstrează lista locurilor de muncă cu riscuri profesionale şi fişele de aptitudine. 12. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 41La schimbarea locului de muncă în altă unitate, lucrătorului i se vor înmâna, la solicitare, copii ale dosarului său medical şi ale fişei de identificare a factorilor de risc profesional, pentru a fi predate structurii de medicina muncii a unităţii respective. 13. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 42Angajatorii în procedură de faliment vor informa structura de medicina muncii. 1 4 . Anexele nr. 1 şi 3 - 5 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul sănătăţii, Ritli Ladislau Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, Sulfina Barbu Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, Ion Ariton ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 355/2007) FIŞE privind serviciile medicale profilactice detaliate în funcţie de expunerea profesională EXPLICAREA FIŞELOR 1. Examenul medical la angajare: a)la acest punct este menţionată obligativitatea efectuării examinării clinice conform datelor din dosarul medical examen clinic general, pentru toţi lucrătorii; b)la acest punct se includ pentru fiecare lucrător examinările clinice, de laborator sau paraclinice în funcţie de agentul la care este expus, de situaţia specială de muncă, profesie/ocupaţie/funcţie.2. Examenul medical periodic: a)la acest punct este menţionat: examenul clinic general (cu atenţie deosebită pe anumite aparate şi sisteme); b)la acest punct sunt menţionate examenele de laborator şi paraclinice de efectuat în funcţie de factorul nociv profesional la care este expus lucrătorul respectiv sau profesia/ocupaţia/ funcţia deţinută; c)examen medical periodic - anual: intervalul dintre două verificări medicale periodice nu depăşeşte 12 luni.3. Contraindicaţii: a)contraindicaţiile sunt relative; ele necesită evaluarea raportului dintre gravitatea bolii şi factorii constitutivi ai condiţiei de muncă şi evaluarea efectuată de către medicul de medicina muncii; b)inaptitudinea psihologică datorată lipsei potenţialului atitudinal şi aptitudinal psihologic profesional reprezintă contraindicaţie pentru ocupaţia/funcţia sau locul de muncă respectivă/respective; c)contraindicaţiile menţionate sunt valabile atât pentru examenul medical la angajare, cât şi pentru examenul medical periodic.4. Observaţii: a)bolile acute, până la vindecarea lor, constituie contraindicaţii absolute; b)medicul de medicina muncii poate solicita, dacă consideră necesar, pentru confirmarea unui diagnostic, examenul unui medic de altă specialitate, dar decizia de aptitudine în muncă îi aparţine în totalitate; c)pentru lucrătorii care nu se regăsesc în fişele din prezenta anexă, examenul medical periodic va fi reprezentat de examenul clinic general anual; d)examenul medical periodic (clinic, de laborator sau paraclinic) se poate efectua şi la intervale mai scurte decât cele prevăzute în fişe, dacă acest lucru este prevăzut în contractul colectiv de muncă sau în alte dispoziţii în acest sens, cu acordul conducerii unităţii şi al reprezentanţilor lucrătorilor; e)la angajarea în muncă, precum şi cu ocazia examenului medical periodic al lucrătorilor care concură la siguranţa circulaţiei din sectorul transporturi feroviare, navale şi aeriene, al conducătorilor auto, precum şi al altor categorii de lucrători care desfăşoară activităţi specifice, se vor efectua şi examinările stabilite prin reglementări speciale, în scopul constatării dacă starea sănătăţii le permite să îndeplinească munca ce li se încredinţează; f)în funcţie de situaţia epidemiologică locală, direcţiile de sănătate publică judeţene vor stabili atât completarea examenelor medicale, cât şi modificarea periodicităţii acestora în cadrul examenelor medicale periodice. Aceste modificări trebuie transmise în scris unităţilor care desfăşoară activitate de medicina muncii; g)pentru lucrătorii expuşi la radiaţii ionizante se va respecta legislaţia în vigoare ce reglementează domeniul activităţilor nucleare; h)pentru lucrătorii expuşi la agenţi chimici valorile-limită de expunere profesională prevăzute în legislaţia în vigoare nu constituie o linie de demarcaţie absolută între concentraţiile nocive şi concentraţiile nenocive având în vedere susceptibilitatea individuală. Valorile-limită de expunere profesională servesc numai ca un ghid în scopuri de prevenire.Prescurtări:ECG = electrocardiografiEEG = electroencefalografieEMG = electromiografiTGO = transaminază glutamică oxaloaceticăTGP = transaminază glutamică piruvicGGT = gama glutamil transferazăRPS = radiografie pulmonară standarOAD = oblic anterior drept (pentru radiografii)TA = tensiune arterialăI. AGENŢI CHIMICI Fişa 1. Acid acrilic, acrilaţi (monomeri), metilmetaacrilat Examen medical la angajare:examen clinic generalspirometrieExamen medical periodic:examen clinic general - anuaspirometrie - anualContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 2. Acid cianhidric şi compuşi cianici, cu excepţia cianamidei calcice Examen medical la angajare: examen clinic generalECGhemogramăexamen psihologic - la indicaţia medicului specialist de medicina munciispirometrieExamen medical periodic:examen clinic general - anualtiocianaţi în urină, la sfârşitul schimbului de lucru - anualECG - anualhemogramă - anualspirometrie - anualContraindicaţii: boli cronice ale sistemului nervos centraboli sau deformaţii care împiedică purtarea măştiibronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)anemiboli ale aparatului cardiovasculaetilism cronicanosmieafecţiuni tiroidieneFişa 3. Acizi organici şi derivaţi (anhidride, lactone, halogenuri acide, nitrili şi amide) Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieExamen medical periodic examen clinic general - anualspirometrie - anualContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 4. Acrilamidă Examen medical la angajare: examen clinic generalExamen medical periodic: examen clinic general - anualContraindicaţii: boli cronice ale sistemului nervos central şi perifericFişa 5. Acrilonitril şi metaacrilonitril Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieECGExamen medical periodic: examen clinic general - anualtiocianaţi în urină, la sfârşitul schimbului de lucru - anualspirometrie - anualECG - anualContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)boli cronice ale aparatului cardiovascularFişa 6. Alcool metilic Examen medical la angajare: examen clinic generaltestarea acuităţii vizuale şi a câmpului vizualExamen medical periodic: examen clinic general - anualtestarea acuităţii vizuale şi a câmpului vizual - anualalcool metilic în urină (la sfârşitul schimbului de lucru) - anualContraindicaţii: boli ale nervului optic şi/sau ale retineiboli cronice ale sistemului nervos central şi perifericetilism cronicFişa 7. Alcooli (cu excepţia alcoolului metilic) Examen medical la angajare: examen clinic generalhemogramă pentru metilciclohexanolspirometrieExamen medical periodic: examen clinic general - anualhemogramă (pentru metilciclohexanol) - anualdeterminarea acetonei în urină (pentru alcool izopropilic) (la sfârşitul schimbului de lucru) - anualspirometrie - anualContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice pentru alcoolul alilic, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)leucopenii pentru metilciclohexanolFişa 8. Aldehide Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieRPSExamen medical periodic: examen clinic general - anualRPS - la indicaţia medicului de medicina munciispirometrie - anualContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 9. Amine alifatice Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieExamen medical periodic: examen clinic general - anualspirometrie - anualContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 10. Amine aromatice carcinogene (benzidina, alfa- şi beta-naftilamina, auramina, 4-aminodifenil, 2- acetilaminofluoren, dimetilaminoazobenzen, aminoazotoluen etc.) Examen medical la angajare: examen clinic generalexamen sumar de urină (urobilinogen)creatinină sanguinăhemogramăExamen medical periodic: examen clinic general - anualexamen sumar de urină (urobilinogen) - anualdeterminarea benzidinei în urină (pentru benzidina) - anualhemogramă - anualexamen citologic al exfoliatului vezical - la 10 ani de la angajare şi apoi anualContraindicaţii: nefropatii croniceanemieFişa 11. Amoniac Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieRPSExamen medical periodic: examen clinic general - anualspirometrie - anualRPS - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 12. Anhidrida ftalică Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieExamen medical periodic: examen clinic general - anualspirometrie - anualContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 13. Arsen şi compuşii săi (cu excepţia hidrogenului arseniat) Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometriehemogramăECGExamen medical periodic: examen clinic general - anualspirometrie - anualhemogramă - anualarsenurie la sfârşitul săptămânii de lucru - anual, şi la nevoie, la indicaţia medicului de medicina munciiECG - anualContraindicaţii: hepatopatii cronicenefropatii croniceboli cronice ale sistemului nervos central şi perifericbronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)anemiehipertensiune arterială severă, cardiopatii cronice, aritmiiFişa 14. Bariu (compuşi solubili) Examen medical la angajare: examen clinic generalECGRPSExamen medical periodic: examen clinic general - anualECG - anualRPS - la indicaţia medicului de medicina munciispirometrie - anualContraindicaţii: cardiopatii croniceFişa 15. Benzen Examen medical la angajare: examen clinic generalhemogramăspirometrieTGO, TGP, GGTExamen medical periodic: examen clinic general - anualhemogramă - anualfenoli urinari totali la sfârşitul schimbului de lucru semestrial sau acid S-fenilmercapturic urinar la sfârşitul schimbului de lucru - anualTGO, TGP, GGT - anualspirometrie - anualContraindicaţii: afecţiuni hematologicehepatopatii croniceboli ale sistemului nervosstomac operatfemei gravide sau lehuzetineri sub 18 aniFişa 16. Benzochinona şi produşi de oxidare ai hidrochinonei Examen medical la angajare: examen clinic general (atenţie: ochi, tegumente)Examen medical periodic: examen clinic general - anual (atenţie: ochi, tegumente)Contraindicaţii: - Fişa 17. Beriliu şi compuşi Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieRPSExamen medical periodic: examen clinic general - anualRPS - la indicaţia medicului de medicina munciispirometrie - anualdozarea beriliului în urină (la sfârşitul schimbului de lucru) - anualhemogramă - anualContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)afecţiuni hematologiceFişa 18. Brom Examen medical la angajare: examen clinic general (atenţie: tegumente, aparat respirator)spirometrieExamen medical periodic: examen clinic general - anual (atenţie: tegumente, aparat respirator)spirometrie - anualContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 19. Cadmiu metalic (pulberi şi fumuri) Examen medical la angajare: examen clinic generalhemogramăexamen sumar de urină (proteinurie)spirometrieExamen medical periodic: examen clinic general - anualhemogramă - anualexamen sumar de urină (atenţie la proteinurie) la sfârşitul schimbului de lucru - anualcadmiurie (la sfârşitul schimbului de lucru) - anualspirometrie - anualContraindicaţii: nefropatii croniceanemiibronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)emfizem pulmonartulburări ale metabolismului calciuluiFişa 20. Carbamaţi Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieExamen medical periodic: examen clinic general - anual, şi în timpul campaniei de lucru - săptămânalcolinesteraza eritrocitară sau serică în timpul campaniei de lucru, din 10 în 10 zile sau după o expunere severă accidentalăspirometrie - anualContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)boli cronice sau deformaţii care împiedică purtarea măştii de protecţiboli cronice ale sistemului nervosFişa 21. Cetone Examen medical la angajare: examen clinic general (atenţie: ochi, tegumente)spirometrieExamen medical periodic: examen clinic general - anual (atenţie: ochi, tegumente)acetonurie la sfârşitul schimbului de lucru (numai pentru acetonă) - anualmetiletilcetonurie (numai pentru metiletilcetonă) la sfârşitul schimbului de lucru - anualspirometrie - anualContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic (pentru expunerea la metil-n-butilcetona (2-hexanona), metil-n-propilcetona (2-pentanona), metilisobutilcetona (4-metil-2-pentanona), etil-n-butilcetona (3 heptanona), metil-n-amilcetona (2 heptanona)Fişa 22. Chinone Examen medical la angajare: examen clinic general (atenţie: ochi)Examen medical periodic: examen clinic general - anual (atenţie: ochi)Contraindicaţii: - Fişa 23. Cianamida calcică Examen medical la angajare: examen clinic general (atenţie: tegumente, aparat respirator, etilism cronic)Examen medical periodic: examen clinic general - anual (atenţie: tegumente, aparat respirator, etilism cronic)Contraindicaţii: etilism cronicFişa 24. Clor şi compuşi (în afara hidrocarburilor clorurate) Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieExamen medical periodic: examen clinic general - anualspirometrie - anualRPS - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)boli cardiace croniceFişa 25. Clorcian şi clorură de cianuril Examen medical la angajare: examen clinic general (atenţie: sistemul nervos central şi periferic)spirometrieECGRPSExamen medical periodic: examen clinic general - anual (atenţie: sistemul nervos central şi periferic)spirometrie - anualECG - anualRPS - la indicaţia medicului de medicina munciitiocianaţi în urină la sfârşitul schimbului de lucru - anualhemogramă - anualContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)boli cronice ale sistemului nervos centralboli cronice ale aparatului cardiovascular: boală arterială periferică, boală cardiacă ischemică, valvulopatiietilism cronihepatopatii croniceFişa 26. Clorură de vinil Examen medical la angajare: examen clinic generalTGO, TGP, GGTnumăr trombocitespirometrieExamen medical periodic: examen clinic general - anualspirometrie - anualTGO, TGP, GGT - anualnumăr trombocite - anualradiografia mâinilor - la indicaţia medicului de medicina munciitest presor la rece - anualfosfataza alcalină - anualexamen sumar urină (urobilinogen) - anualContraindicaţii: hepatopatii cronicearteriopatiisindrom Raynaud, boală Raynaudsclerodermieafecţiuni osoase difuzetrombocitopeniiFişa 27. Cobalt (oxizi, săruri) Examen medical la angajare: examen clinic general (atenţie: aparat respirator)spirometrieExamen medical periodic: examen clinic general - anual (atenţie: aparat respirator)spirometrie - anualcobalturie la sfârşitul săptămânii de lucru - anualContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astm bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)boli alergiceFişa 28. Crezoli Examen medical la angajare: examen clinic generalhemogramăexamen sumar urină (urobilinogen)TGO, TGP, GGTspirometrieExamen medical periodic: examen clinic general - anualhemogramă - anualexamen sumar urină (urobilinogen) - anualTGO, TGP, GGT - anualspirometrie - anualContraindicaţii: nefropatii cronicehepatopatii croniceanemiehipertensiune arterialăbronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 29. Crom şi compuşi Examen medical la angajare: examen clinic general (atenţie: căi aeriene superioare - ulceraţie, perforaţie sept nazal pentru cromul hexavalent)hemogramăspirometrieRPSExamen medical periodic: examen clinic general - anual (atenţie: căi aeriene superioare - ulceraţie, perforaţie sept nazal pentru cromul hexavalent)spirometrie - anualRPS - la indicaţia medicului de medicina muncicromurie la sfârşitul săptămânii de lucru - anualexamen citologic al sputei - la 10 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 aniContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)hepatopatii croniceanemiiFişa 30. Cupru (fumuri şi pulberi) Examen medical la angajare: examen clinic general (atenţie: aparat respiratorspirometrieExamen medical periodic: examen clinic general - anualspirometrie - anualRPS - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astm bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 31. Decaboran, pentaboran Examen medical la angajare: examen clinic general (atenţie: sistemul nervos, starea psihică)TGO, TGP, GGTexamen sumar de urină (urobilinogen)Examen medical periodic: examen clinic general - anual (atenţie: sistemul nervos, starea psihică)TGO, TGP, GGT - anualContraindicaţii: boli organice ale sistemului nervos centralhepatopatii croniceFişa 32. Diazometan, nitrozometil uretan, nitrozometil uree Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieExamen medical periodic: examen clinic general - anualspirometrie - anualContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 33. Diboran Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieExamen medical periodic: examen clinic general - anualspirometrie - anualContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)boli cronice ale aparatului cardiovascularFişa 34. Difenil şi derivaţi (-metan, -etan, -eter), decalină, tetralină, difeniloxid Examen medical la angajare: examen clinic general (atenţie: tegumente, aparat respirator)spirometrieECGExamen medical periodic: examen clinic general - anual (atenţie: tegumente, aparat respirator)ECG - anualspirometrie - anualContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)HTA formă severăFişa 35. Dimetilformamidă, dimetil acetamidă Examen medical la angajare: examen clinic generalexamen sumar de urină (urobilinogenTGO, TGP, GGTExamen medical periodic: examen clinic general - anualexamen sumar de urină (urobilinogen) - anualTGO, TGP, GGT (şi alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii) - anualmetilformamidă în urină (pentru dimetilformamidă) la sfârşitul schimbului de lucru - anualn-metilacetamidă în urină (pentru n-n-demetilacetamidă) la sfârşitul săptămânii de lucru - anualContraindicaţii: hepatopatii croniceFişa 36. Dimetilnitrozamină Examen medical la angajare: examen clinic generalexamen sumar de urină (urobilinogen)TGO, TGP, GGTExamen medical periodic: examen clinic general - anualexamen sumar de urină (urobilinogen) - anualTGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii - anualContraindicaţii: hepatopatii croniceFişa 37. Dimetilsulfat Examen medical la angajare: examen clinic generaTGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina munciicreatinină sanguinăexamen sumar de urină (urobilinogen)spirometrieExamen medical periodic: examen clinic general - anualTGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii - anualcreatinină sanguină - anualexamen sumar de urină (urobilinogen) - anualspirometrie - anualContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)hepatopatii cronicenefropatii croniceFişa 38. Dinitrofenol, dinitrocrezol, dinitrobutil fenol Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieExamen medical periodic: examen clinic general - anualspirometrie - anualContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)astm bronşichipertiroidieFişa 39. Dioxan (dietilendioxid) Examen medical la angajare: examen clinic generalexamen sumar de urină (urobilinogen)creatinină sanguinăspirometrieTGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina munciiExamen medical periodic: examen clinic general - anualexamen sumar de urină (urobilinogen) - anualcreatinină sanguină - anualTGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii - anualspirometrie - anualContraindicaţii: boli cronice ale sistemului nervos centralnefropatii cronicehepatopatii cronicebronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 40. Dioxid de sulf (inclusiv acid sulfuric) Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieRPSExamen medical periodic: examen clinic general - anualspirometrie - anualRPS - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 41. Esteri organo-fosforici Examen medical la angajare: examen clinic generalExamen medical periodic: examen clinic general - la fiecare 10 zile de la începerea campanieideterminarea colinesterazei serice sau eritrocitare - în timpul campaniei de lucru, din 10 în 10 zile sau după o expunere severă accidentalăContraindicaţii: boli ale sistemului nervosboli cronice care împiedică portul măştii şi costumului de protecţieFişa 42. Eteri şi derivaţi Examen medical la angajare: examen clinic generalhemogramă (pentru fenil-glicidil-eter)spirometrieExamen medical periodic: examen clinic general - anualhemogramă (pentru fenil-glicidil-eter) - anualspirometrie - anualContraindicaţii: afecţiuni psihice, inclusiv nevrozele manifesteanemie (pentru fenil-glicidil-eter)bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 43. Etilenclorhidrină, monoclorhidrină, diclorhidrină, epiclorhidrină Examen medical la angajare: examen clinic generalexamen sumar de urină (urobilinogen)spirometrieExamen medical periodic: examen clinic general - anualspirometrie - anualContraindicaţii: boli cronice ale sistemului nervos centralboli psihicehepatopatii cronicenefropatii cronicebronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 44. Etilenimină, propilenimină Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieExamen medical periodic: examen clinic general - anualspirometrie - anualContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)hepatopatii cronicenefropatii croniceFişa 45. Etilenoxid Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieExamen medical periodic: examen clinic general - anualspirometrie - anualContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)boli cronice ale sistemului nervosFişa 46. Fenilhidrazine Examen medical la angajare: examen clinic generalhemogramăexamen sumar de urinăcreatinină sanguinăExamen medical periodic: examen clinic general - anualhemogramă, reticulocite (când există anemie) - anualexamen sumar de urină - anualcreatinină sanguină - anualContraindicaţii: anemietrombocitopeniiboli alergicenefropatii croniceFişa 47. Fenoli, omologii săi şi derivaţii lor halogenaţi Examen medical la angajare: examen clinic generalTGO, TGP, GGTcreatinină sanguinăExamen medical periodic: examen clinic general - anualfenoli totali urinari la sfârşitul schimbului de lucru - anualdozarea pentaclorfenolului în urină (pentru pentaclorfenol) la sfârşitul schimbului de lucru - anual Contraindicaţii: bronhopneumopatii cronicenefropatii cronicehepatopatii croniceFişa 48. Fluor şi compuşi Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieExamen medical periodic: examen clinic general - anualdeterminarea fluorului în urină (la sfârşitul schimbului de lucru) - anualradiografia unui element al scheletului: la indicaţia medicului de medicina munciispirometrie - anualContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei) Fişa 49. Fluor acetat şi metilfluoracetat de sodiu Examen medical la angajare: examen clinic generalECGExamen medical periodic: examen clinic general - anual Contraindicaţii: boli cronice ale sistemului nervos centralmiocardiopatiihipoparatiroidiihipocalcemiiFişa 50. Fosforul şi compuşii săi anorganici Examen medical la angajare: examen clinic generalhemogramăexamen sumar de urină (urobilinogen)TGO, TGP, GGTECGExamen medical periodic: examen clinic general - anualhemogramă - anualradiografie dentară şi a mandibulei - la indicaţia medicului de medicina munciiexamen sumar de urină - anualTGO, TGP, GGT - anualcreatinină sanguină - anualspirometrie - anualContraindicaţii: boli cronice ale căilor respiratorii superioarehepatopatii cronicenefropatii cronicehipertiroidie manifestăstomatite ulcerativeosteopatii cronice, leziuni ale mandibuleiFişa 51. Fosgen (oxiclorură de carbon) Examen medical la angajare: examen clinic general (atenţie: aparatul respirator)spirometrieExamen medical periodic: examen clinic general - anual (atenţie: aparatul respirator)spirometrie - anualContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 52. Glicoli şi derivaţi halogenaţi Examen medical la angajare: examen clinic generalhemogramă completă (în special pentru metil- şi butil- celosolv)examen sumar de urinăExamen medical periodic: examen clinic general - anualexamen sumar de urină - anualcreatinină sanguină - anualhemogramă (în special pentru metil şi butil- celosolv) - anualContraindicaţii: nefropatii croniceboli cronice ale sistemului nervos centralhemopatii - numai pentru metil şi butil- celosolvFişa 53. Hidrazină, dimetilhidrazină Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieExamen medical periodic: examen clinic general - anualspirometrie - anualhidrazinurie (pentru hidrazină) la sfârşitul schimbului de lucru - anualContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)hepatopatii croniceFişa 54. Hidrocarburi alifatice şi aromatice halogenate (în afară de clorura de vinil şi tetraclorura de carbon) Examen medical la angajare: examen clinic generalcreatinină sanguinăTGO, TGP, GGTexamen sumar de urină (urobilinogen)ECGExamen medical periodic: examen clinic general - anualacid tricloracetic şi tricloretanol în urină la sfârşitul săptămânii de lucru - anualacid trifluoroacetic în sânge la sfârşitul schimbului de lucru (pentru halotan) - anualhexaclorbenzen în ser la sfârşitul schimbului de lucru (pentru hexaclorbenzen) - anualp-clorfenol total în urină la sfârşitul schimbului de lucru (pentru clorbenzen) - anualclorură de metilen în sânge la sfârşitul schimbului de lucru (pentru clorura de metilen) - anualbrom în sânge la sfârşitul schimbului de lucru (pentru bromura de metil) - anual2,5 diclorfenol total în urină la sfârşitul schimbului de lucru (pentru 1,4 diclor benzen) - anualexamen sumar de urină (urobilinogen) - anualcreatinină sanguină - anualTGO, TGP, GGT - anualContraindicaţii: hepatopatii cronicenefropatii croniceboli cronice ale sistemului nervos centralboli psihicemiocardiopatii croniceetilism cronicFişa 55. Hidrocarburi aromatice (în afară de benzen): toluen, xilen, naftalină etc. Examen medical la angajare: examen clinic generalhemogramăspirometrieTGO, TGP, GGT (pentru toluen)examen sumar de urină (pentru toluen)Examen medical periodic: examen clinic general - anualacid hipuric şi/sau orto-cresol în urină (pentru toluen) la sfârşitul schimbului de lucru - anualacid metilhipuric în urină (pentru xilen) la sfârşitul schimbului de lucru - anualspirometrie - anualhemogramă - anualTGO, TGP, GGT (pentru toluen) - anualsumar de urină (pentru toluen) - anualContraindicaţii: hepatopatii croniceboli cronice ale sistemului nervos central şi perifericcataractă pentru naftalenfemei gravide, femei care alăpteazătinerii sub 18 aniFişa 56. Hidrocarburi din petrol alifatice şi aliciclice (benzine, white-spirit, solvent-nafta etc.) Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieExamen medical periodic: examen clinic general - anualspirometrie – anualContraindicaţii: boli cronice ale sistemului nervos centralboli psihice, inclusiv nevrozele manifesteetilism cronicFişa 57. Hidrocarburi policiclice aromatice produse din distilarea gudroanelor, a cărbunelui, a ţiţeiului şi a şisturilor bituminoase (antracen, benzantracen, 3- 4- benzapiren, fenantren, metilcolantren etc.) Examen medical la angajare: examen clinic general (atenţie: tegumente, aparat respirator)spirometrieRPSExamen medical periodic: examen clinic general - anual (atenţie: tegumente, aparat respirator)RPS - la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 anispirometrie - anualexamen citologic al sputei - la 10 ani de la angajare, apoi din 2 în 2 aniContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 58. Hidrogenul arseniat şi stibiat Examen medical la angajare: examen clinic generalhemogramăexamen sumar de urinăECGTGO, TGP, GGTExamen medical periodic: examen clinic general - anualhemogramă şi reticulocite - anualexamen sumar de urină (urobilinogen) - anualTGO, TGP, GGT - anualcreatinină sanguină - anualarsen sau stibiu în urină la sfârşitul săptămânii de lucru - anualContraindicaţii: anemiehepatopatii cronicenefropatii croniceboli cronice cardiaceboli cronice ale sistemului nervos perifericFişa 59. Hidrogen fosforat Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieECGExamen medical periodic: examen clinic general - anualspirometrie - anualpseudocolinesterază serică - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)hepatopatii croniceboli cronice ale sistemului nervos centralFişa 60. Hidrogen seleniat şi telurat Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieExamen medical periodic: examen clinic general - anualspirometrie - anualtelur în urină (pentru telur şi compuşi) la sfârşitul schimbului de lucru - anualContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometrieihepatopatii croniceFişa 61. Hidrogen sulfurat Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieRPSExamen medical periodic: examen clinic general - anualRPS - la indicaţia medicului de medicina munciispirometrie - anualContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)anosmieFişa 62. Insecticide organoclorurate (DDT, HCH) Examen medical la angajare: examen clinic generalTGP, TGOECGspirometrieExamen medical periodic: examen clinic general - anualTGP, TGO - anualECG - anualspirometrie - anualDDT în sânge la sfârşitul schimbului de lucru - anualContraindicaţii: boli cronice ale sistemului nervos centralepilepsiedermatozehepatopatii croniceboli cronice cardiace (aritmii, tulburări de conducere)Fişa 63. Izocianaţi Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieRPSExamen medical periodic: examen clinic general - anualRPS - la indicaţia medicului de medicina munciispirometrie - anualContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 64. Mangan Examen medical la angajare: examen clinic general (atenţie: sistem nervos central şi periferic, stare psihică)Examen medical periodic: examen clinic general - anual (cu atenţie la statusul psihoemoţional, tulburări de mers, disartrie, sialoree)manganurie la sfârşitul schimbului de lucru - anualContraindicaţii: boli cronice ale sistemului nervosFişa. 65. Mercaptani Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieExamen medical periodic: examen clinic general - anualspirometrie - anualContraindicaţii: boli cronice ale sistemului nervos centralboli psihiceFişa 66. Mercur metalic şi compuşi anorganici şi organici Examen medical la angajare: examen clinic general (atenţie: sistem nervos central şi periferic, stare psihică, tiroidă, cavitate bucală)creatinină sanguinăExamen medical periodic: examen clinic general (atenţie la examinarea cavităţii bucale, statusul psihoemoţional, modificarea scrisului) - anualmercur în urină (la începutul schimbului următor) - anualmercur în sânge la sfârşitul schimbului de lucru - anualcreatinină sanguină - anualContraindicaţii: boli cronice ale sistemului nervos, boli psihice, inclusiv nevrozele manifesteboli endocrine: hipertiroidie, hipoparatiroidienefropatii croniceFişa 67. Monoxid de carbon Examen medical la angajare: examen clinic generalECGhemogramăExamen medical periodic: examen clinic general - anualECG - anuacarboxihemoglobinemie - anual, la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii: boli cronice ale sistemului nervos centralboli cronice ale aparatului cardiovasculaanemieepilepsieFişa 68. Nichel şi compuşi (în afara nichelului carbonil) Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieRPSExamen medical periodic: examen clinic general - anualnichel în urină la sfârşitul schimbului de lucru - anualRPS - la indicaţia medicului de medicina munciispirometrie - anualexamen citologic al sputei la muncitorii de la rafinarea nichelului - la 10 ani de la angajare şi apoi din 2 în 2 aniContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 69. Nichel carbonil şi alţi carbonili metalici Examen medical la angajare: examen clinic generalhemogramăECGExamen medical periodic: examen clinic general - anuanichel în urină la sfârşitul schimbului de lucru - anualcarboxihemoglobinemie la sfârşitul schimbului de lucru - anualhemogramă - anualspirometrie - anualContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)cardiopatii croniceanemieboli cronice ale sistemului nervos centralFişa 70. Nicotină Examen medical la angajare: examen clinic generalECGExamen medical periodic: examen clinic general - anualContraindicaţii: boală cardiacă ischemicăepilepsiearteriopatii perifericeFişa 71. Nitro şi aminoderivaţi ai hidrocarburilor aromatice (în afară de amine carcinogene, trinitrotoluen şi trinitrofenol) Examen medical la angajare: examen clinic generalhemogramăexamen sumar de urină (urobilinogen)ECGTGO, TGP, GGTExamen medical periodic: examen clinic general - anualhemogramă la sfârşitul schimbului de lucru - anualmethemoglobinemie la sfârşitul schimbului de lucru (pentru nitrobenzen) - anualparanitrofenol total urinar la sfârşitul schimbului de lucru (pentru nitrobenzen) - anualexamen sumar de urină (urobilinogen) - anualTGO, TGP, GGT - anualcreatinină sanguină - anualContraindicaţii: anemiehepatopatii cronicecardiopatii cronicetilism cronicboli alergicedermatozeFişa 72. Oxid de calciu, hidroxid de sodiu, hidroxid de potasiu Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieExamen medical periodic: examen clinic general - anualspirometrie - anualContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 73. Oxizi de azot (inclusiv acid azotic) Examen medical la angajare: examen clinic general (atenţie: ochi, aparat respirator)spirometrieRPSExamen medical periodic: examen clinic general - anualRPS - la indicaţia medicului de medicina munciispirometrie - anualContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 74. Ozon Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieECGExamen medical periodic: examen clinic general - anualspirometrie - anualECG - anualContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)boală cardiacă ischemicăFişa 75. Piridină, omologi şi derivaţi (aminopiridină, cloropiridină, picoline - metil piridine, piperidină) Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieExamen medical periodic: examen clinic general - anualexamen sumar de urină (urobilinogen) - anualTGO, TGP, GGT, alte teste hepatice indicate de medicul de medicina muncii - anualcreatinină sanguină - anualContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)boli neuropsihice cronicenefropatii cronicehepatopatii croniceFişa 76. Platină (săruri complexe solubile) Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieExamen medical periodic: examen clinic general - anualspirometrie - anualContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 77. Plumb metalic, oxizi de plumb şi compuşi anorganici Examen medical la angajare: examen clinic generahemogramăcreatinină sanguinăuroporfirine urinareECGExamen medical periodic: examen clinic general - semestrialacid deltaaminolevulinic în urină la sfârşitul schimbului de lucru - anualprotoporfirină liberă eritrocitară în sânge la sfârşitul schimbului de lucru - anualplumbemie la sfârşitul schimbului de lucru - anualhemogramă - anualcreatinină sanguină - anualEMG - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii: boli cronice ale aparatului cardiovascular (HTA, boală cardiacă ischemică)boli cronice ale sistemului nervosafecţiuni psihiceanemieporfiriinefropatii cronicefemei în perioada de fertilitateminori (sub 18 ani)Fişa 78. Plumb tetraetil Examen medical la angajare: examen clinic generalExamen medical periodic: examen clinic general - semestrial (atenţie la posibile tulburări psihice - iritabilitate, insomnie, anxietate, ataxie, mioclonii, probe vestibulare)plumb total şi/sau plumb dietil în urină la sfârşitul schimbului de lucru - semestrial sau imediat după o expunere severă accidentalăContraindicaţii: boli cronice ale sistemului nervos centralepilepsieboli psihice, inclusiv nevrozele manifestehepatopatii croniceFişa 79. Propiolactonă (beta-propiolactonă) Examen medical la angajare: examen clinic generalTGO, TGP, GGTExamen medical periodic: examen clinic general - anualTGO, TGP, GGT - anualContraindicaţii: hepatopatii croniceFişa 80. Răşini epoxidice Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieRPSExamen medical periodic: examen clinic general - anualRPS - la indicaţia medicului de medicina munciispirometrie - anualContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 81. Seleniu şi compuşi (în afară de hidrogen seleniat) Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieExamen medical periodic: examen clinic general - anualspirometrie - anualContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 82. Staniu (compuşi organici) Examen medical la angajare: examen clinic generalRPSExamen medical periodic: examen clinic general - anualRPS - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii: boli cronice ale sistemului nervos centralFişa 83. Stibiu şi compuşi (în afară de hidrogen stibiat) Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieExamen medical periodic: examen clinic general - anualexamen sumar de urină (urobilinogen) - anualspirometrie - anualstibiu în urină la sfârşitul schimbului de lucru - anualRPS - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)polinevriteFişa 84. Stiren Examen medical la angajare: examen clinic generalhemogramăExamen medical periodic: examen clinic general - anualacid mandelic urinar la sfârşitul schimbului de lucru sau fenilglioxalic urinar la sfârşitul schimbului de lucru ori stiren în sânge la sfârşitul schimbului de lucru (pentru stiren) -semestrialhemogramă - semestrialTS, TC, teste de fragilitate vasculară - semestrialContraindicaţii: hemopatiiboli cronice ale sistemului nervos centralFişa 85. Sulfură de carbon Examen medical la angajare: examen clinic generalECGExamen medical periodic: examen clinic general - anualacid 2-tio-tiazolidin 4 carboxilic urinar la sfârşitul schimbului de lucru - anualtestul iodazidic la sfârşitul schimbului de lucru- anualECG - la indicaţia medicului de medicina munciiEMG - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii: boli cronice ale sistemului nervosboli psihice (inclusiv nevrozele)boală cardiacă ischemicăhipertensiune arterială formă severăetilism cronichepatopatii cronicenefropatii croniceFişa 86. Taliu şi compuşi Examen medical la angajare: examen clinic general (atenţie: sistem nervos, TA)Examen medical periodic: examen clinic general - anual (atenţie: sistem nervos, căderea părului, colorarea în negru a rădăcinii firului de păr)spirometrie - anualtaliu în urină - anualContraindicaţii: boli cronice ale sistemului nervoetilism cronichipertensiune arterială formă severăFişa 87. Telur şi compuşi (în afara hexafluorurii de telur - vezi fluor) Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieExamen medical periodic: examen clinic general - anualtelur în urină la sfârşitul schimbului de lucru - anualspirometrie - anualContraindicaţii: boli cronice ale sistemului nervos central şi perifericbronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 88. Terebentină Examen medical la angajare: examen clinic generalexamen sumar de urinăspirometrieExamen medical periodic: examen clinic general - anualexamen sumar de urină - anualspirometrie - anualContraindicaţii: nefropatii croniceFişa 89. Tetraclorură de carbon Examen medical la angajare: examen clinic generalexamen sumar de urină (urobilinogen)TGO, TGP, GGTcreatinină sanguinăExamen medical periodic: examen clinic general - anualexamen sumar de urină (urobilinogen) - anualTGO, TGP, GGT - anualcreatinină sanguină - anualContraindicaţii: hepatopatii cronicenefropatii croniceboli cronice ale sistemului nervos centralboli psihiceafecţiuni cronice ale aparatului cardiovascularetilism cronicFişa 90. Tetraoxid de osmiu Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieExamen medical periodic: examen clinic general - anualspirometrie - anualContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 91. Triclorură, pentaclorură şi pentasulfură de fosfor etc. Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieExamen medical periodic: examen clinic general - anualspirometrie - anualContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 92. Trimetilen, trinitramină Examen medical la angajare: examen clinic generalExamen medical periodic: examen clinic general - anualContraindicaţii: boli cronice ale sistemului nervos centralepilepsieboli psihice croniceFişa 93. Trinitrotoluen şi trinitrofenol Examen medical la angajare: examen clinic generalhemogramăexamen sumar de urină (urobilinogen)ECGTGO, TGP, GGTExamen medical periodic: examen clinic general - anualtestarea acuităţii vizuale şi a câmpului vizual - anualspirometrie - anualhemogramă - anualexamen sumar de urină (urobilinogen) - anualTGO, TGP, GGT - anualmethemoglobinemie la sfârşitul schimbului de lucru - anualContraindicaţii: anemienefropatii cronicehepatopatii croniceboli cronice cardiovascularetulburări cristalinieneetilism cronicboli alergiceFişa 94. Uleiuri minerale, gudroane, smoală, negru de fum Examen medical la angajare: examen clinic general (atenţie la examenul tegumentelor)spirometrieRPSExamen medical periodic: examen clinic general (atenţie la examenul tegumentelor) - anualRPS - la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 anispirometrie - anualContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 95. Vanadiu (pentaoxid de vanadiu şi alţi oxizi) Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieExamen medical periodic: examen clinic general - anualspirometrie - anualvanadiu în urină la sfârşitul schimbului de lucru - anualContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 96. Vinilcarbazol Examen medical la angajare: examen clinic generalhemogramăexamen sumar de urină (urobilinogen)TGO, TGP, GGTExamen medical periodic: examen clinic general - anualhemogramă - anualexamen sumar de urină (urobilinogen) - anualTGO, TGP, GGT, alte teste hepatice indicate de medicul de medicina muncii - anualContraindicaţii: hepatopatii cronicboli neuropsihice croniceanemieleucopeniiFişa 97. Warfarină şi alte cumarinice Examen medical la angajare: examen clinic generalhemogramătimp de sângerare, timp de coagulare, timp de protrombinăexamen sumar de urină pentru hematurieExamen medical periodic: examen clinic general - anualhemogramă - anualcoagulogramă - anualexamen sumar de urină pentru hematurie - anualContraindicaţii: diateze hemoragipareanemieFişa 98. Zinc şi compuşi Examen medical la angajare: examen clinic general (atenţie: tegumente, aparat respirator)spirometrieExamen medical periodic: examen clinic general - anual (atenţie: tegumente, aparat respirator)spirometrie - anualRPS - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)II. AGENŢI FIZICI Fişa 99. Câmpuri electromagnetice neionizante din banda 0-300 GHz Examen medical la angajare: examen clinic generalECGglicemiehemogramă complettestarea acuităţii vizuale şi a câmpului vizualExamen medical periodic: examen clinic general - anualtestarea acuităţii vizuale şi a câmpului vizual - anualECG - anualhemogramă - anualglicemie - anualContraindicaţii: boli cronice ale sistemului nervos centralboli psihice, inclusiv nevrozele manifesteboli cronice ale aparatului cardiovascularafecţiuni hematologice (leucemii)boli endocrine: tiroida, hipofiza, gonadcataractă, glaucom, atrofie opticădiabet zaharatFişa 100. Presiune atmosferică crescută Examen medical la angajare: examen clinic generalaudiogramăECGtestarea acuităţii vizuale şi a câmpului vizualExamen medical periodic: examen clinic general - anualtestarea acuităţii vizuale şi a câmpului vizual - anualaudiogramă - anualECG - anualContraindicaţii: obezitate: peste 20% din greutatea normalăetilism cronicboli cronice ORL: otite, sinuzite, catar ototubarbronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)boli cronice ale aparatului cardiovascular: hipertensiune arterială formă severă, boală cronică ischemică, valvulopatii, arteriopatie cronică obliterantăosteoartropatii inflamatorii sau degenerativeboli cronice ale sistemului nervos central sau perifericretinite, glaucomafecţiuni endocrineFişa 101. Radiaţii infraroşii Examen medical la angajare: examen clinic generaltestarea acuităţii vizualeExamen medical periodic: examen clinic general - anualtestarea acuităţii vizuale- anualContraindicaţii: keratite, cataractă, retinopatiidermatozeFişa 102. Radiaţii ionizante Examen medical la angajare: examen clinic general; se va insista pe: anamneza familială, personală şi profesională, referitoare la expunerile neprofesionale la radiaţii ionizante, la expunerile medicale în scop diagnostic sau terapeutic şi la eventuale tratamente cu substanţe cu acţiune medulostimulatoare ori meduloinhibitoare hemogramă completă, număr reticulociteteste citogenetice (la indicaţie)examen oftalmologic (specialist), pentru activităţi cu surse de neutroni sau particule grele şi pentru cei care lucrează în imagisticăexamen psihologicexamen psihologic, examen psihiatric, examen neurologic (specialist), examen oftalmologic, examen ORL, pentru operatorii care lucrează nemijlocit la comanda centralelor nuclearoelectrice şi a reactorilor nucleariExamen medical periodic: 1. pentru toate categoriile de personal expus la radiaţii ionizante examen clinic general - anualexamen hematologic - la 2 aniexamen citogenetic după 5 ani de expunere, apoi din 5 în 5 ani (la indicaţie)2. examinări speciale: pentru operatorii care lucrează nemijlocit la comanda centralelor neuclearoelectrice şi a reactorilor nucleari: examen neurologic (specialist) şi examen psihiatric (specialist), examen oftalmologic, examen ORL, glicemie, EKG - anualpentru lucrătorii expuşi la neutroni şi particule grele din obiectivele nucleare majore (reactori şi centrale nuclearoelectrice, centre de producţie radiochimică, uzine de prelucrare a combustibilului nuclear, precum şi în alte activităţi (la aprecierea medicului de medicina muncii): examen oftalmologic (specialist) - din 2 în 2 anipentru lucrătorii din sectorul de prelucrare a materiei prime nucleare din minele radioactive în subteran, din centrele de producţie radiochimică, în staţiile de tratare a deşeurilor radioactive, cu o vechime de peste 10 ani; radiografie pulmonară posteroanterioară, citologie în spută, analize citogenetice, contorizare de corp uman - apoi din 5 în 5 anipentru lucrătorii din unităţile de producţie radiochimică şi din unităţile de medicină nucleară care lucrează în mod curent cu iod radioactiv, cu o vechime de peste 5 ani: investigarea funcţiei tiroidiene - din 2 în 2 anipentru cei care lucrează în imagistică - examen oftalmologic (specialist) la 2 ani interval3. în situaţii de expunere excepţională sau accidentală prin expunere externă sau internă: examen clinic generalexamen hematologic completanalize citogenetice (aberaţii cromozomiale)contorizare de corp umaninvestigaţii de radiotoxicologiealte examene de specialitate necesare precizării diagnosticuluiContraindicaţii: A. Pentru toate categoriile de activităţi nucleare: 1. stări fiziologice: vârstă sub 18 anisarcină, dacă nu se asigură de către angajator expunerea produsului de concepţie sub 1 mSv în perioada restantă de sarcinăsarcină şi alăptare pentru contaminarea internă2. boli actuale: boli psihiceetilism cronicboli ce necesită tratament cu surse de radiaţii ionizante sau investigaţii şi tratamente radiologice de lungă duratădiabet zaharat decompensat - pentru cei care lucrează cu surse deschise de radiaţii ionizante şi pentru operatorii de reactor nuclearstări precanceroase, neoplazii în evoluţie, leziuni cutanate capabile de malignizareafecţiuni hematologice3. antecedente personale şi profesionale: boală acută de iradiere sau alte manifestări patologice în urma unor expuneri cronice la radiaţii ionizanteB. Pentru activităţi cu surse de radiaţii ionizante specifice: activitate cu particule grele şi neutroni: cataractă de pol anterioractivitate în mine radioactive: bronhopneumopatii croniceactivitate cu surse de radiaţii ionizante deschise: hepatopatii cronice, nefropatii cronice, dermite sau eczeme cronice, pemfigus, psoriazis, ihtioza, tiroidopatii, boli psihicepentru operatorii de reactor nuclear: orice condiţie care produce incapacitate subită, cum ar fi: epilepsie, tulburări mintale, diabet zaharat, hipertensiune arterială, boli cardiovasculare sau pierderi de conştienţăFişa 103. Radiaţii laser Examen medical de angajare: examen clinic generaltestarea acuităţii vizualeExamen medical periodic: examen clinic general - anualtestarea acuităţii vizuale şi a câmpului vizual - anualContraindicaţii: conjunctivite şi keratite cronicecataractăglaucomretinopatiiFişa 104. Ultrasunete şi infrasunete Examen medical la angajare: examen clinic general (atenţie: sistemul nervos central)Examen medical periodic: examen clinic general - anual (atenţie: sistemul nervos central)Contraindicaţii: boli cronice ale sistemului nervos centralFişa 105. Radiaţii ultraviolete Examen medical la angajare: examen clinic general (atenţie: ochi, tegumente, aparat respirator)Examen medical periodic: examen clinic general - anual (atenţie: ochi, tegumente, aparat respirator)testarea acuităţii vizuale şi a câmpului vizual - anualContraindicaţii: conjunctivite şi keratite cronicedermatozeleziuni precanceroase ale pieliiFişa 106. Temperatură ridicată Examen medical la angajare: examen clinic generalECG (cu ECG de efort, la indicaţia medicului de medicina muncii)glicemieexamen sumar de urinăExamen medical periodic: examen clinic general - anualECG - anualglicemie - anualexamen sumar de urină - anualionogramă - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii: boli cronice ale aparatului cardiovascularinsuficienţă corticosuprarenalianăhipertiroidiehipotiroidiedermatoze croniceobezitate (IMC > 35 kg/m2)capacitate sudorală diminuată prin absenţa sau hipoplazia glandelor sudoripare (displazia ectodermică ereditară)diabet zaharat, alcoolism cronicmucoviscidozăperioadă de convalescenţă după o afecţiune medicală acută sau o intervenţie chirurgicalăafecţiuni neuropsihiceintoleranţă idiopatică la căldurăFişa 107. Temperatură scăzută Examen medical la angajare: examen clinic generalECGexamen sumar de urinăExamen medical periodic: examen clinic general - anualECG - anualContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)otite, mastoidite, sinuzite croniceboli cronice ale aparatului cardiovascular: boală ischemică cronică, HTA formă severă, valvulopatii, arteriopatie cronică obliterantăsindrom Raynauddermatite a frigorenefropatii croniceboli imunitare cu anticorpi precipitanţi la rece (crioglobulinemii)afecţiuni musculoosteoarticulare cu puseuri repetateFişa 108. Vibraţii mecanice (trepidaţii) Examen medical la angajare: examen clinic generalExamen medical periodic: examen clinic general - anualexamen radiologic al coloanei vertebrale pentru vibraţiile aplicate întregului corp - la indicaţia medicului de medicina munciiexamen radiologic al membrelor superioare pentru vibraţiile aplicate sistemului mână-braţ la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii: arterită, arteriopatie cronică obliterantăartrite sau artroze ale articulaţiilor supuse acţiunii vibraţiilorsindrom Raynaud, boală Raynaudpolinevritmiozite, tenosinovite ale muşchilor şi tendoanelor supuse acţiunii vibraţiilorFişa 109. Zgomot Examen medical la angajare: examen clinic generalaudiogramăExamen medical periodic: examen clinic general - anualaudiogramă - anualContraindicaţii: boli cronice ale urechii medii şi internepsihopatii, nevroze manifestehipertensiune arterială, formă medie sau severă, asociată cu alţi factori de riscIII. AGENŢI FIZICO-CHIMICI Fişa 110. Aluminiu şi oxid de aluminiu Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieRPSExamen medical periodic: examen clinic general - anualspirometrie - anualaluminiu în urină la sfârşitul schimbului de lucru - anualRPS - la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 aniContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respiraţia nazalăFişa 111. Azbest Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieRPSExamen medical periodic: examen clinic general - anualRPS şi OAD - la 5 ani de la angajare, apoi din 3 în 3 anispirometrie - anualexamen citologic al sputei - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii: tuberculoză pulmonară activă sau sechele pleuropulmonare, cu excepţia complexului primar calcificatbronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respiraţia nazalăfibroze pulmonare de orice naturăFişa 112. Bariu Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieRPSExamen medical periodic: examen clinic general - anualRPS - la indicaţia medicului de medicina munciispirometrie - anualContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 113. Carburi metalice (pulberi de metale dure) Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieRPSExamen medical periodic: examen clinic general - anualRPS - din 5 în 5 anispirometrie - anualContraindicaţii: boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respiraţia nazalăbronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 114. Ciment Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieRPSExamen medical periodic: examen clinic general - anualspirometrie - anualRPS - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)astm bronşicboli cronicie ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respiraţia nazală sau malformaţii în sfera ORLFişa 115. Dioxid de siliciu liber cristalin Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieRPSExamen medical periodic: examen clinic general - anualRPS - la 5 ani de la încadrare şi apoi din 3 în 3 anispirometrie - anualContraindicaţii: forme active sau sechele de tuberculoză pleuropulmonară, cu excepţia complexului primar calcificattuberculoză extrapulmonară actuală sau sechele de orice felfibroze pulmonare de orice naturăbronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respiraţia nazală, rinite atroficedeformaţii mari ale cutiei toracice, afecţiuni ale diafragmuluiboli cardiovasculare: valvulopatii, miocardiopatiiboli cronice care diminuează rezistenţa generală a organismului: diabet zaharat, hipertiroidie, colagenoze (P.C.E., sclerodermie, lupus eritematos diseminat ş.a.)Fişa 116. Fier (oxizi de fier) Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieRPSExamen medical periodic: examen clinic general - anualspirometrie - anualRPS - la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 aniContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respiraţia nazalăFişa 117. Pulberi cu conţinut nesemnificativ de dioxid de siliciu liber cristalin (sub 5%) (lignit, sticlă, lemn, fibre minerale artificiale, carborund etc.) Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieRPSExamen medical periodic: examen clinic general - anualspirometrie - anualRPS - la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 aniContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)boli cronice ale căilor respiratorii superioare care împiedică respiraţia nazalăFişa 118. Pulberi organice de natură vegetală şi animală, cu acţiune sensibilizantă şi/sau iritantă (făină de grâu, cereale, tutun, bumbac, amestec de fibre textile, ricin, lemn exotic etc.) Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieExamen medical periodic: examen clinic general - anualRPS - la indicaţia medicului de medicina munciispirometrie - anualContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 119. Silicaţi simpli: bentonită, caolin, sepiolită, steatită, zirconiu, willemită, orto- şi metasilicaţi de sodiu şi dubli: mică, topaz, jad, feldspaturi şi piatră ponce (cu excepţia azbestului) Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieRPSExamen medical periodic: examen clinic general - anualspirometrie - anualRPS - la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 aniContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)boli cronice ale căilor respiratorii superioare care împiedică respiraţia nazalăFişa 120. Staniu Examen medical la angajare: examen clinic generalspirometrieRPSExamen medical periodic: examen clinic general - anualspirometrie - anualRPS - la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 aniContraindicaţii: bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)boli cronice ale căilor respiratorii superioare care împiedică respiraţia nazalăIV. AGENŢI BIOLOGICI Fişa 121. Agenţi biologici: bacterii, virusuri, ricketsii, fungi, paraziţi (Riscul de boală profesională se datorează contactului cu agenţii biologici în cursul şi în scopul exercitării activităţii profesionale) Examen medical la angajare: examen clinic generalExamen medical periodic: examen clinic general - anualexamene serologice specifice şi/sau investigaţii pentru depistarea agentului patogen profesional - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii: afecţiunile sau stările imunosupresiveFişa 122. Substanţe cu acţiune hormonală Examen medical la angajare: examen clinic generalExamen medical periodic: examen clinic general - semestrialContraindicaţii: boli endocrineV. CONDIŢII DE MUNCĂ PARTICULARE Fişa 123. Muncă la înălţime Prin lucru la înălţime se înţelege activitatea desfăşurată la minimum 2 m măsuraţi de la tălpile picioarelor lucrătorului până la baza de referinţa naturală (solul) sau orice altă bază de referinţă artificială, bază faţă de care nu există pericolul căderii în gol. Examen medical la angajare: examen clinic generalprobe vestibulare, probe de echilibru efectuate de medicul de medicina munciitestarea acuităţii vizuale, câmpul vizualaudiogramăexamen psihologic - la indicaţia medicului de medicina munciiECGglicemieExamen medical periodic: examen clinic general - anualtestarea acuităţii vizuale, câmpul vizual - anualECG - anualglicemie - anualaudiogramă - anualprobe vestibulare, probe de echilibru efectuate de medicul de medicina muncii - anualexamen psihologic - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii: epilepsieboli psihice manifesteboli cronice ale sistemului nervossurditate şi hipoacuzie severă bilateralătulburări de echilibrudizartrieafecţiuni musculoscheletale care împiedică prehensiunea, statica sau echilibrulhipertensiune arterială, formă medie sau severăboală cardiacă ischemicăinsuficienţă cardiacădisfuncţie ventilatorie medie sau severă, indiferent de cauza generatoareforme severe de tulburări endocrineobezitate grad IIdiabet zaharat decompensatscăderea acuităţii vizuale sub 0,3 la un ochi şi sub 0,7 la celălalt ochi fără corecţie sau sub 0,7 la ambii ochi fără corecţie optică suficientă (diferenţă de corecţie optică >3D între ochi)miopie peste –3D cu astigmatism care să nu depăşească 2D cylglaucom cu unghi închis neoperatglaucom cu unghi deschis (diagnosticat anterior)dezlipire de retină (inclusiv postoperator)afachieîngustarea periferică a câmpului vizual mai mare de 20 grade, în cel puţin 3 cadrane la AOretinopatie pigmentară confirmată (prin adaptometrie sau EOG)nistagmusorice afecţiune oculară acută şi evolutivă până la vindecare şi reevaluare funcţională vizualăvârstă sub 18 aniFişa 124. Muncă în reţelele de foarte înaltă, înaltă, medie şi joasă tensiune, aflate sau nu sub tensiune Examen medical la angajare: examen clinic general (atenţie: acuitate vizuală şi simţ cromatic, probe vestibulare de echilibru)testarea acuităţii vizuale, simţ cromatic, câmp vizualprobe vestibulare, probe de echilibruaudiogramăglicemieexamen psihologic - la indicaţia medicului de medicina munciiECGExamen medical periodic: examen clinic general - anualprobe vestibulare, probe de echilibru - anualaudiogramă - anualglicemie - anualexamen psihologic - la indicaţia medicului de medicina munciiECG - anualContraindicaţii: A. Pentru reţelele electrice de înaltă tensiune: afecţiuni musculoscheletale care împiedică prehensiunea, statica sau echilibrulboală cardiacă ischemicăinsuficienţă cardiacăhipertensiune arterială - formă medie sau severăboli cronice ale sistemului nervosboli psihicesurditate, hipoacuzie severă bilateralădizartrietulburări de echilibruepilepsieafachiedezlipire de retină (inclusiv postoperator)discromatopsie: la cei care lucrează cu fire colorateglaucom cu unghi deschis (anterior diagnosticat)glaucom cu unghi închis neoperatîngustare periferică de câmp vizual mai mare de 20 grade în cel puţin 3 cadrane la AOmiopie peste –3D cu astigmatism care depăşeşte 2D cylnistagmusscăderea acuităţii vizuale sub 0,5 la AO fără corecţie sau sub 0,7 la AO cu corecţie optică eficientă (diferenţă de corecţie optică >3D între ochi)retinopatie pigmentară confirmată (prin adaptometrie sau EOG)strabism şi pareze sau paralizii ale muşchilor oculomotoriorice afecţiune oculară acută până la vindecare şi reevaluare funcţională vizualăB. Pentru reţelele electrice de medie şi joasă tensiune: boli psihicediscromatopsie la cei care efectuează lucrări ce necesită percepţia corectă a culorilorscăderea acuităţii vizuale sub 0,5 la AO fără corecţieorice afecţiune oculară acută şi evolutivă până la vindecare şi reevaluare funcţională vizualăFişa 125. Presiuni locale prelungite la nivelul părţilor moi şi al osului sau la nivelul formaţiunilor nervoase Examen medical la angajare: examen clinic general (atenţie: sistem osteomusculoarticular, sistem nervos periferic)Examen medical periodic: examen clinic general - anual (atenţie: sistem osteomusculoarticular, sistem nervos periferic)radiografii ale segmentelor osteoarticulare interesate - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii: miozite, tendinite, tenosinovite, bursiteartroze sau artrite la nivelul muşchilor şi articulaţiilor antrenate în procesul de muncăFişa 126. Suprasolicitarea analizatorului vizual Examen medical la angajare: examen clinic generaltestarea acuităţii vizualeExamen medical periodic: examen clinic general - anualtestarea acuităţii vizuale - anualContraindicaţii: scăderea acuităţii vizuale sub 0,5 la AO fără corecţie sau sub 0,7 la ambii ochi cu corecţie optică eficientă (diferenţă de corecţie optică >3D între ochi)glaucom cu unghi închis neoperatglaucom cu unghi deschis (anterior diagnosticat)disfuncţii severe ale echilibrului oculomotortulburări ale simţului cromatic pentru lucrările vizuale care constituie un risc în cazul neperceperii culorilorretinopatie pigmentarăorice afecţiune oculară acută până la vindecareFişa 127. Suprasolicitarea aparatului locomotor Examen medical la angajare: examen clinic generalExamen medical periodic: examen clinic general - anualContraindicaţii: malformaţii congenitale şi dobândite ale aparatului locomotor, în funcţie de solicitările specifice profesieiafecţiuni osteoarticulare inflamatorii sau degenerative, tenosinovite, miozite, bursiteVI. PERSONALUL DIN SECTOARE SPECIALE, CU RISC DE TRANSMITERE A BOLILOR INFECŢIOASE DIRECT SAU INDIRECT(PRIN ALIMENTE, APĂ ETC.) Fişa 128. Sectorul alimentar 1. Personalul care manipulează carnea crudă din unităţile de industrializate a cărnii 2. Personalul care lucrează nemijlocit la prepararea alimentelor în bucătăriile unităţilor de alimentaţie publică şi colectivă, în laboratoare de semipreparate culinare, de cofetărie, de îngheţată şi de băuturi răcoritoare 3. Personalul din unităţile de colectare şi industrializare a laptelui 4. Personalul din industria semiconservelor de peşte şi ouă 5. Restul personalului din unităţile de alimentaţie publică şi colectivă 6. Restul personalului din fabricile şi secţiile de preparate de carne 7. Personalul din unităţile de îmbuteliere a apelor minerale şi din fabricile de băuturi răcoritoare 8. Personalul din unităţile şi punctele de desfacere a alimentelor, care manipulează alimente neambalate 9. Personalul din fabricile de produse zaharoase 10. Personalul din fabricile şi secţiile de conserve sterilizate 11. Personalul din industria de panificaţie, a pastelor făinoase, băuturilor alcoolice Observaţie: Conţinutul şi prevederile acestei fişe se aplică numai persoanelor care vin în contact direct cu alimente neambalate. Examen medical la angajare: examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor şi mucoaselor, inclusiv al cavităţii bucale)examen coprobacteriologicexamen coproparazitologicExamen medical periodic: examen clinic general - semestrial (atenţie: examenul tegumentelor şi mucoaselor, inclusiv al cavităţii bucale)examen coprobacteriologic - în trimestrul II sau IIIexamen coproparazitologic - anualContraindicaţii: afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice (furunculoze, piodermite)boli infectocontagioase în evoluţieleziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutiveFişa 129. Sectorul zootehnic - personalul care lucrează la îngrijirea animalelor din unităţile zootehnice cu producţie de lapte Examen medical la angajare: examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor)spirometrieexamen coprobacteriologicexamen coproparazitologicExamen medical periodic: examen clinic general - semestrial (atenţie: examenul tegumentelor)spirometrie - anualexamen coprobacteriologic - în trimestrul II sau IIIexamen coproparazitologic - anualContraindicaţii: afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice (furunculoze, piodermite)boli infectocontagioase în evoluţie a 130. Industria farmaceutică 1. Personalul care lucrează nemijlocit cu materia primă şi produsul finit care nu suferă un proces de sterilizare 2. Personalul care lucrează în laboratoare de preparare de seruri, vaccinuri şi derivate de sânge 3. Personalul care lucrează cu materia primă şi produsul finit ce suferă un proces de sterilizare Examen medical la angajare: examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor, aparatul respirator)spirometrieAg HBs sau, după caz, Ac anti HBs - la indicaţia medicului de medicina munciiAc anti HCV - la indicaţia medicului de medicina munciiAc anti HIV 1,2 - la indicaţia medicului de medicina munciiexamen coproparazitologic - la indicaţia medicului de medicina munciiexamen coprobacteriologic - la indicaţia medicului de medicina munciiExamen medical periodic: examen clinic general - anual (atenţie: examenul tegumentelor, aparatul respirator)spirometrie - anualAg HBs sau, după caz, Ac anti HBs - la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)Ac anti HCV - la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)Ac anti HIV 1,2 - la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)examen coproparazitologic - la indicaţia medicului de medicina munciiexamen coprobacteriologic - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii: afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau croniceleziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutiveafecţiuni alergiceFişa 131. Instalaţii centrale de aprovizionare cu apă potabilă şi alte unităţi de interes public - personalul care participă la următoarele activităţi: amenajarea paturilor filtrante, curăţarea filtrelor şi rezervoarelor, repararea şi întreţinerea puţurilor de captare, a drenurilor, a captărilor de izolare Examen medical la angajare: examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor şi mucoaselor, inclusiv al cavităţii bucale)examen coprobacteriologicexamen coproparazitologicExamen medical periodic: examen clinic general - anual (atenţie: examenul tegumentelor şi mucoaselor, inclusiv al cavităţii bucale)examen coprobacteriologic - trimestrul II sau IIIexamen coproparazitologic - anualContraindicaţii: afecţiuni dermatologice transmisibile acuteboli infectocontagioase în evoluţieleziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutiveFişa 132. Personal din unităţile de coafură, frizerie, masaj, cosmetică (manichiură şi pedichiură) Examen medical la angajare: examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor şi mucoaselor, inclusiv al cavităţii bucale)Ag HBs sau, după caz, Ac anti HBsAc anti HCVAc anti HIV 1,2spirometrie - la indicaţia medicului de medicina munciiExamen medical periodic: examen clinic general - anual (atenţie: examenul tegumentelor şi mucoaselor, inclusiv al cavităţii bucale)Ag HBs sau, după caz, Ac anti HBs - la indicaţia medicului de medicina munciiAc anti HCV - la indicaţia medicului de medicina munciiAc anti HIV 1,2 - la indicaţia medicului de medicina munciispirometrie - anualContraindicaţii: afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau croniceboli infectocontagioase în evoluţieleziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutiveafecţiuni alergiceFişa 133. Personal care asigură întreţinerea curăţeniei în unităţile de cazare publică şi colectivă Examen medical la angajare: examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelorspirometrieexamen coproparazitologicExamen medical periodic: examen clinic general - anual (atenţie: examenul tegumentelor)examen coproparazitologic - anualspirometrie - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii: afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau croniceboli infectocontagioase în evoluţieleziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutiveafecţiuni alergiceFişa 134. Personalul de la băi, spălătorii publice şi piscine Examen medical la angajare: examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor, inclusiv al cavităţii bucale)examen coprobacteriologicexamen coproparazitologicspirometrieExamen medical periodic: examen clinic general - anual (atenţie: examenul tegumentelor)examen coprobacteriologic - trimestrul II sau IIIexamen coproparazitologic - anualspirometrie - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii: afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau croniceboli infectocontagioase în evoluţieleziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutiveFişa 135. Personalul din sectorul de salubritate şi ecarisaj Examen medical la angajare: examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor)examen coproparazitologicExamen medical periodic: examen clinic general - anual (atenţie: examenul tegumentelor)examen coproparazitologic - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii: afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau croniceboli infectocontagioase în evoluţieleziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutiveObservaţii la fişele 128-135 1. Contraindicaţii relative: afecţiuni dermatologice transmisibile acute - lucrătorii cu aceste boli sunt eliminaţi temporar de la locul de muncă până la vindecarea completă a bolii;boli infectocontagioase în evoluţie până la vindecare;Examenul coprobacteriologic urmăreşte depistarea stării de purtător de shigella, salmonella, vibrion holeric. Purtătorii acestor germeni vor efectua tratament specific şi îşi pot relua vechiul loc de muncă numai după efectuarea a 3 coproculturi succesive care s-au dovedit negative. Prima din seria celor 3 coproculturi se recoltează la 24 de ore de la terminarea tratamentului, iar următoarele 2, până la 72 de ore. În cazul în care după două serii de tratament persoana continuă să fie purtătoare de salmonella sau shigella, se impune schimbarea locului de muncă, purtătorul putând fi repartizat la alte locuri de muncă fără risc de producere de epidemii. Lucrătorii vor efectua examen coprobacteriologic ori de câte ori prezintă tulburări digestive acute. 2. În sectorul alimentar, şefii de unităţi trebuie să informeze lucrătorii asupra următoarelor simptome şi afecţiuni: febrădiareevărsăturiicteramigdalităfurunculepanariţiiplăgi ale mâinilorinfecţii ale pieliisupuraţiişi să îi trimită la medic la apariţia acestora şi a oricărei alte stări de boală. Reprimirea lucrătorului la locul de muncă se face de către şefii de unităţi pe baza avizului scris al medicului specialist la care a fost trimis, aviz care va fi prezentat medicului de medicina muncii. 3. Medicii de medicina muncii care acordă asistenţă medicală în unităţile cu profil alimentar au următoarele obligaţii: să examineze lucrătorii trimişi de şefii de unitate şi să precizeze în dosarele medicale ale acestora diagnosticul stabilit şi măsurile care trebuie luate, după caz: internare, schimbare temporară sau definitivă a locului de muncă, examen coprobacteriologic sau alte examene medicale ori de laborator necesare;să se deplaseze, dacă este cazul, la locul de muncă al lucrătorului examinat pentru a efectua examenul medical al întregului personal;să informeze, după caz, direcţia de sănătate publică teritorială;să solicite efectuarea examenelor de laborator pentru depistarea „stării de purtător“, în situaţii epidemiologice deosebite şi pentru categoriile de personal care prezintă risc crescut de transmitere de boli infecţioase.4. Personalul medico-sanitar din cadrul direcţiilor de sănătate publică cu rol de control în domeniul alimentar are următoarele obligaţii: în cadrul controlului condiţiilor ingienico-sanitare să verifice şi existenţa fişelor de aptitudine ale lucrătorilor; fişele de aptitudine semestriale vor cuprinde menţiunea „apt lucru în sector alimentar“ şi vor înlocui carnetele de sănătate utilizate în sectorul alimentar;în situaţii epidemiologice deosebite, pentru anumite categorii de personal care prezintă un risc crescut de transmitere a unor boli infecţioase, să dispună efectuarea de examene de laborator profilactice pentru depistarea „stării de purtător“.Prevederile pct. 2, 3 şi 4 se aplică în mod corespunzător şi personalului de la staţii de aprovizionare cu apă potabilă, ferme şi unităţi producătoare de lapte, unităţi ale industriei farmaceutice, laboratoare de preparare de seruri, vaccinuri şi derivate de sânge. Lucrătorii din această categorie expuşi profesional la factori nocivi profesionali (microclimat cald, zgomot, cloramină, insecto-fungicide organo-fosforice, radiaţii infraroşii, microunde etc.) vor efectua examenul medical la angajare şi examenul medical periodic conform fişelor factorilor nocivi respectivi. Fişa 136. Personalul sanitar elementar, personalul de îngrijire, personalul care îngrijeşte persoana cu handicap şi asistentul maternal Examen medical la angajare: examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor)Ag HBs sau, după caz, Ac anti HBsAc anti HCVAc anti HIV 1,2examen coproparazitologicexamen coprobacteriologic doar pentru personalul care vine în contact cu alimenteleexamen psihiatric doar pentru personalul care îngrijeşte persoana cu handicap şi pentru asistentul maternal - la indicaţia medicului de medicina munciiexamen psihologicExamen medical periodic: examen clinic general - anual (semestrial doar pentru personalul care vine în contact cu alimentele; atenţie: examenul tegumentelor)examen coprobacteriologic - în trimestrul II sau III - doar pentru personalul care vine în contact cu alimenteleexamen coproparazitologic - anualAg HBs sau, după caz, Ac anti HBs - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)Ac anti HCV - la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)Ac anti HIV 1,2 - la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)examen psihiatric doar pentru personalul care îngrijeşte persoana cu handicap şi pentru asistentul maternal - la indicaţia medicului specialist de medicina munciiexamen psihologic - anualContraindicaţii: afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau croniceleziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutiveboli infectocontagioase în evoluţiepsihozeFişa 137. Personal sanitar superior şi mediu Examen medical la angajare: examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor)examene paraclinice în funcţie de specialitatea medicală şi caracteristicile postului/locului de muncăexamen psihiatric - la indicaţia medicului de medicina munciiAg HBs sau după caz Ac anti HBsAc anti HCVAc anti HIV 1,2 - la indicaţia medicului de medicina munciiExamen medical periodic: examen clinic general - anualexamen psihiatric - la indicaţia medicului de medicina munciiAg HBs sau, după caz, Ac anti HBs - la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)Ac anti HCV - la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)Ac anti HIV 1,2 - la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)Contraindicaţii: afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau croniceleziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutiveboli infectocontagioase în evoluţiepsihozeFişa 138. Personal didactic din instituţii de învăţământ Examen medical la angajare: examen clinic generalexamen psihiatric - la indicaţia medicului de medicina munciiexamen coproparazitologic - pentru personalul educativ (educatori)Examen medical periodic: examen clinic general - anualexamen psihiatric - la indicaţia medicului de medicina munciiexamen coproparazitologic - pentru personalul educativ (educatori) - anualContraindicaţii: leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutivetulburări psihice de orice naturăbalbism, disartrietulburări de comportamentboli infectocontagioase în evoluţiealcoolism cronicFişa 139. Personal cu funcţie de decizie (funcţionar public aflat temporar într-o funcţie din viaţa politică sau socială, cu atribuţii de interpretare şi aplicare a legilor în vigoare în domeniul său de activitate) Examen medical la angajare: examen clinic generalexamen psihologic (coeficient de inteligenţă, teste de comportament, teste de personalitate)examen psihiatric - la indicaţia medicului de medicina munciiExamen medical periodic: examen clinic general - anualexamen psihologic (teste de comportament, teste de personalitate) - din 2 în 2 aniexamen psihiatric - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii: psihozeFişa 140. Personal care în cadrul activităţii profesionale conduce utilaje, vehicule de transport intrauzinal şi/sau maşina instituţiei Examen medical la angajare: examen clinic general (atenţie: acuitate vizuală şi auditivă, probe neurologice, etilism cronic)examen psihologictestarea acuităţii vizuale, câmp vizual, vedere cromaticăprobe vestibulare, probe de echilibruaudiogramăECGglicemieExamen medical periodic: examen clinic general - anual (atenţie: acuitate vizuală şi auditivă, probe neurologice, etilism cronic)examen psihologictestarea acuităţii vizuale, câmp vizual, vedere cromatică - anualprobe vestibulare, probe de echilibru - anualaudiogramă - anualECG - anualglicemie - anualContraindicaţii: tulburări psihice de orice naturăscăderea acuităţii vizuale sub 0,3 la ambii ochi, fără corecţiehemeralopiesurditate bilateralăepilepsiediabet zaharat decompensatetilism cronictulburări neurologice severeafecţiuni cardiovasculare (aritmie severă, HTA formă malignă, angină de repaus, insuficienţă cardiacă, bloc complet de ramură stângă)Fişa 141. Personal care lucrează în condiţii de izolare Examen medical la angajare: examen clinic generalECGexamen psihologic - la indicaţia medicului de medicina munciiexamen psihiatric - la indicaţia medicului de medicina munciiglicemieinvestigaţii specifice, în funcţie de tipul de expunere profesionalăExamen medical periodic: examen clinic general - semestrialECG - anualexamen psihologic - la indicaţia medicului de medicina munciiexamen psihiatric - la indicaţia medicului de medicina munciiglicemie - anualContraindicaţii: etilism cronicboli psihice (inclusiv nevroze, tulburări de personalitate)diabet zaharat decompensatboală cardiacă ischemicăhipertensiune arterială (gradul 3, complicată)altele, în funcţie de tipul expunerii profesionaleFişa 142. Personal din străinătate care va lucra în România (cu excepţia celor din ţările UE) Examen medical la angajare: examen clinic generalinvestigaţii specifice, în funcţie de tipul de expunere profesionalăserologie sau investigaţii specifice pentru afecţiuni infecţioase endemice în ţara/regiunea de provenienţăExamen medical periodic: examen clinic general - anualinvestigaţii corespunzătoare expunerii profesionaleContraindicaţii: cele specifice expunerii profesionaleFişa 143. Personal care lucrează în tura de noapte (în intervalul orar 22.00-6.00) Examen medical la angajare: examen clinic generalglicemieECGexamen psihologic - la indicaţia medicului de medicina munciiExamen medical periodic: examen clinic general - anualglicemie - anualECG - anualexamen psihologic - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii: diabet zaharat decompensatepilepsiepsihoze manifesteboală cardiacă ischemicăhipertensiune arterială (gradul 3, complicată)ulcer gastric/duodenal forme activetineri sub 18 anigravideFişa 144. Agent de pază Examen medical la angajare: examen clinic generalprobe vestibulare, probe de echilibruglicemieECGaudiogramătestarea acuităţii vizuale, câmp vizualexamen psihologic - la indicaţia medicului de medicina muncii Examen medical periodic: examen clinic general - anualprobe vestibulare, probe de echilibru - anualglicemie - anualECG - anualaudiogramă - anualtestarea acuităţii vizuale, câmp vizual - anualexamen psihologic - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii: diabet zaharat decompensatepilepsieetilism cronicboli psihice, psihoze manifeste (inclusiv nevroze, tulburări de personalitate)boală cardiacă ischemicăhipertensiune arterială (gradul 3, complicată)tineri sub 18 aniFişa 145. Personal care lucrează ca pompier salvator intrauzinal, salvamar, salvamontist, alte categorii de salvatori Examen medical la angajare: examen clinic generalprobe vestibulare, probe de echilibruglicemieECGaudiogramăspirometrietestarea acuităţii vizuale, câmp vizualexamen psihologic - la indicaţia medicului de medicina munciiExamen medical periodic: examen clinic general - anualprobe vestibulare, probe de echilibru - anualglicemie - anualECG - anualaudiogramă - anualspirometrie - anualtestarea acuităţii vizuale, câmp vizual - anualexamen psihologic - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii: diabet zaharat decompensatobezitate (IMC>35 kg/m2)epilepsieboli psihiceboli cronice ale sistemului nervossurditate şi hipoacuzie severă bilateralătulburări de echilibrudizartrieafecţiuni musculoscheletale care împiedică prehensiunea, statica sau echilibrulhipertensiune arterială, formă medie sau severăboală cardiacă ischemicăinsuficienţă cardiacădisfuncţie ventilatorie medie sau severă, indiferent de cauza generatoareboli endocrine manifestescăderea acuităţii vizuale sub 0,3 la un ochi şi sub 0,7 la celălalt ochi fără corecţie sau sub 0,7 la ambii ochi fără corecţie optică suficientă (diferenţă de corecţie optică >3D între ochi)miopie peste –3D cu astigmatism care să nu depăşească 2D cylglaucom cu unghi închis neoperatglaucom cu unghi deschis (diagnosticat anterior)dezlipire de retină (inclusiv postoperator)afachieîngustarea periferică a câmpului vizual mai mare de 20s, în cel puţin 3 cadrane la AOretinopatie pigmentară confirmată (prin adaptometrie sau EOG)orice afecţiune oculară acută şi evolutivă până la vindecare şi reevaluare funcţională vizualăvârstă sub 18 aniFişa 146. Personal care lucrează cu substanţe toxice nominalizate în Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările şi completările ulterioare), inclusiv medicamente SEPARANDA Examen medical la angajare: examen clinic generalexamen psihologic - la indicaţia medicului de medicina munciiexamen psihiatric - la indicaţia medicului de medicina munciiExamen medical periodic: examen clinic general - anualexamen psihologic - la indicaţia medicului de medicina munciiexamen psihiatric - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii: epilepsieetilism cronicboli psihice, psihoze manifeste (inclusiv nevroze, tulburări de personalitate) ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 355/2007) Unitatea ........ ................ ................, adresa ........ ................ ........ ........ Telefon ........ ................ ........ ......... NUMELE ŞI PRENUMELE LUCRĂTORULUI: ........ ................ ............. CNP:  FIŞA de identificare a factorilor de risc profesional Denumirea postului şi a locului de muncă ........ ................ ................ ................ .............. Secţia/Departamentul: ........ ................ ................ ................ ........ .............. NAVETĂ: da [ ] câte ore/zi? [ ] nu [ ] Descrierea activităţii: > În echipă: da [ ], nu [ ] Nr. ore/zi [ ] Nr. schimburi de lucru [ ] Schimb de noapte [ ] Pauze organizate da [ ] sau nu [ ] Bandă rulantă [ ] • Risc de: infectare [ ]/electrocutare [ ]/înaltă tensiune [ ]/joasă, medie tensiune [ ]/înecare [ ]/asfixiere [ ]/blocare [ ]/microtraumatisme repetate [ ]/lovire [ ]/muşcătură [ ]/zgâriere [ ]/strivire[ ]/tăiere [ ]/înţepare [ ]/împuşcare [ ]/ardere [ ]/opărire [ ]/degerare [ ]/mişcări repetitive [ ] • Alte riscuri: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Conduce maşina instituţiei: da [ ]; nu [ ], dacă da, ce categorie: ........ ................ ........ .......... Conduce utilaje/vehicule numai intrauzinal [ ] Loc de muncă: în condiţii deosebite [ ]/în condiţii speciale [ ] sector alimentar [ ] port-armă [ ] Operaţiuni executate de lucrător în cadrul procesului tehnologic: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Descrierea spaţiului de lucru: • Dimensiuni încăpere: L ............, l .............., H ............... m • Suprafaţa de lucru: verticală [ ]; orizontală [ ]; oblică [ ] • Muncă: în condiţii de izolare [ ]/la înălţime [ ] la altitudine [ ]/în mişcare [ ]/pe sol [ ]/în aer [ ]/pe apă [ ]/sub apă [ ]/nişă [ ]/cabină etanşă [ ]/aer liber [ ]/altele: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ • Deplasări pe teren în interesul serviciului: da [ ]; nu [ ], dacă da, descriere: ........ ................ ................ ................ .......... Efort fizic: mic [ ]; mediu [ ]; mare [ ]; foarte mare [ ] Poziţie preponderent: ortostatică/în picioare [ ]; aşezat [ ]; aplecată [ ]; mixtă [ ]/poziţii forţate, nefiziologice: da [ ]; nu [ ], dacă da, ce tip: ........ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Gesturi profesionale: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Suprasolicitări: vizuale [ ]; auditive [ ]; suprasolicitări neuropsihosenzoriale [ ], dacă da: mentale [ ]; emoţionale [ ]; altele [ ] Suprasolicitări osteomusculoarticulare: mişcări forţate: da [ ]; nu [ ]/repetitive: da [ ]; nu [ ], dacă da, specificaţi zona: coloană vertebrală (cervicală: da [ ]; nu [ ]; toracală: da [ ]; nu [ ], lombară: da [ ]; nu [ ]), membre superioare (umăr: da [ ]; nu [ ], cot: da [ ]; nu [ ], pumn: da [ ]; nu [ ]), membre inferioare (şold: da [ ]; nu [ ], genunchi: da [ ]; nu [ ], gleznă: da [ ]; nu [ ]). Manipulare manuală a maselor: Dacă da, precizaţi caracteristicile maselor manipulate: ........ ................ ................ ................ ........ .............. ridicare [ ]; coborâre [ ]; împingere [ ]; tragere [ ]; purtare; [ ]; deplasare [ ] Greutate maximă manipulată manual ........ ................ ................ ................ .............. Agenţi chimici: da [ ]; nu [ ], dacă da, precizaţi:

Tipul agentului chimic < V.L.E. > V.L.E Fp C P

Legendă: V.L.E. = valoarea-limită de expunere profesională/Fp = foarte periculos/C = cancerigen/P = pătrunde prin piele (Puteţi ataşa fişei un tabel separat.) Agenţi biologici: ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Grupa ............. Agenţi cancerigeni: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Pulberi profesionale: da [ ]; nu [ ], dacă da, precizaţi:

Tipul pulberilor < V.L.E. > V.L.E.

Legendă: V.L.E.= valoarea-limită de expunere profesională Zgomot profesional: < V.L.E. [ ]/>V.L.E. [ ]/zgomote impulsive da [ ]/nu [ ] Vibraţii mecanice: < V.L.E. [ ]/> V.L.E. [ ], dacă da, specificaţi zona: coloană vertebrală [ ] membre superioare [ ] acţiune asupra întregului organism [ ] Microclimat: Temperatură aer: ........ ..............., variaţii repetate de temperatură: da [ ] nu [ ] Presiune aer:........ ................ ................ .......... Umiditate relativă:........ ................ ................ ................ ............ Radiaţii: da [ ]; nu [ ], dacă da: Radiaţii ionizante: dacă da, se va completa partea specială. PARTE SPECIALĂ PENTRU EXPUNEREA PROFESIONALĂ LA RADIAŢII IONIZANTE: Data intrării în mediul cu expunere profesională la radiaţii ionizante: Z Z L L A A A A I_I_I_I_I_I_I_I_I Clasificare actuală în grupa A [ ] sau B [ ] şi condiţii de expunere: Aparatură folosită ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ Proces tehnologic: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ Operaţiuni îndeplinite: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Surse folosite: închise [ ]; deschise [ ] Tip de expunere: X externă [ ]; gamma externă [ ]; internă [ ]; externă şi internă [ ]. Măsuri de protecţie individuală: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Expunere anterioară: Perioadă: ........ ........ ............. nr. ani: [ ][ ] Doză cumulată prin expunere externă (mSv): I_I_I_I_I Doză cumulată prin expunere internă: I_I_I_I_I Doză totală: I_I_I_I_I Supraexpuneri anterioare: excepţionaleTip de expunere: X externă [ ]; gamma externă [ ]; internă [ ]; externă şi internă [ ];data: ........ ........ ...........doză (mSv): ........ ........concluzii: ........ .............accidentaleTip de expunere: X externă [ ]; gamma externă [ ]; internă [ ]; externă şi internă [ ];data: ........ ........ ...........doză (mSv): ........ ........concluzii: ........ .............Radiaţii neionizante: Tipul: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... Iluminat: suficient [ ]; insuficient [ ]/natural [ ]; artificial [ ]; mixt [ ] Mijloace de protecţie colectivă: ........ ................ ................ ................ ........ ............ Mijloace de protecţie individuală: ........ ................ ................ ................ ........ ......... Echipament de lucru: ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Anexe igienico-sanitare: vestiar [ ]; chiuvetă [ ]; WC [ ]; duş [ ]; sală de mese [ ]; spaţiu de recreere [ ] Altele: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Observaţii: Data completării: .............. Angajator, ........ ................ ............... (semnătura şi ştampila unităţii) Lucrător desemnat Serviciul intern de prevenire şi protecţie Semnătura ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 355/2007)

Unitatea medicală: Adresa: Tel.:

DOSAR MEDICAL Nr. ........ .............. Numele: ........ ................ ................ ........ .............., prenumele: ........ ................ ................ .............. Sex: M  F ; vârsta ........ ............, data naşterii: ........ ................ ................ ................ ................ CNP ........ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Adresa: ........ ................ ................ ................ ................ ................ .......... Ocupaţia/Funcţia: ........ ................ ................ ................ ................ ............ Formarea profesională: ........ ................ ................ ................ ........ ............ Ruta profesională

Postul şi locul de muncă Perioada Ocupaţia/Funcţia Noxe
Activităţi îndeplinite la actualul loc de muncă:

Boli profesionale da ; nu  Accidente de muncă da ; nu  Medic de familie: ........ ................ ................ ..............., tel.: ........ ........ ............... Declar pe propria răspundere că nu sunt în evidenţă cu epilepsie, boli psihice, boli neurologice şi nu sunt sub tratament pentru boli neuropsihice, diabet: ........ ................ ................ ................ ........ ANTECEDENTE HEREDOCOLATERALE ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ANTECEDENTE PERSONALE FIZIOLOGICE ŞI PATOLOGICE/vaccinări/droguri UM: ........ ................ .........., naşteri ........ ................ ........... Fumat: 0 /de la .......... ani, în medie ............ ţigări/zi Alcool: 0 /ocazional  Examen medical la angajare: T ........ ......... cm G ............ kg IMC: obezitate nu  da  grad EXAMEN CLINIC: 1. tegumente şi mucoase ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. 2. ţesut celular subcutanat ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. 3. sistem ganglionar ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ 4. aparat locomotor ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ 5. aparat respirator ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... 6. aparat CV: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... TA ........ ........... mmHg, AV ............./min, pedioase ........ .........., varice ........ .............. 7. aparat digestiv ........ ........ ............. 8. aparat urogenital ........ ................ ........ 9. SNC, analizatori: ........ ................ ........ a)acuitate vizuală vedere cromatică vedere în relief fără corecţie optică  cu corecţie optică: OD ........ ............ OS ........ .............. b)voce tare voce şoptită10. sistem endocrin ........ ........ ............. Concluzii examen clinic:  sănătos clinic în momentul examinării Semnătura şi parafa medicului  diagnostic: ........ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ............ EXAMENE SUPLIMENTARE (conform anexei): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Concluziile examinării de specialitate (medicina muncii):  sănătos clinic în momentul examinării  diagnostic: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... AVIZ MEDICAL: pentru exercitarea ocupaţiei/funcţiei ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Recomandări: Apt  ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... Apt condiţionat  ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... Inapt temporar  ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... Inapt  ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... Medic de medicina muncii, ........ ................ ................ ........ ............. (semnătura şi parafa) Data: Data următorului examen medical: Examen medical periodic: Simptome actuale ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ Reactualizarea anamnezei profesionale ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... Simptome la locul de muncă ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Reactualizarea anamnezei neprofesionale ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ T ............ cm G ............ kg IMC: obezitate nu  da  grad EXAMEN CLINIC: 1. tegumente şi mucoase ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. 2. ţesut celular subcutanat ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. 3. sistem ganglionar ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ 4. aparat locomotor ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ 5. aparat respirator ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... 6. aparat CV: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... TA ........ ........... mmHg, AV ............./min, pedioase ........ .........., varice ........ .............. 7. aparat digestiv ........ ........ ............. 8. aparat urogenital ........ ................ ........ 9. SNC, analizatori: ........ ................ ........ a)acuitate vizuală vedere cromatică vedere în relief fără corecţie optică  cu corecţie optică: OD ........ ............ OS ........ .............. b)voce tare voce şoptită10. sistem endocrin ........ ........ ............. Concluzii examen clinic:  sănătos clinic în momentul examinării Semnătura şi parafa medicului  diagnostic: ........ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ............ EXAMENE SUPLIMENTARE (conform anexei): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Concluziile examinării de specialitate (medicina muncii):  sănătos clinic în momentul examinării  diagnostic: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... AVIZ MEDICAL: pentru exercitarea ocupaţiei/funcţiei ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Recomandări: Apt  ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... Apt condiţionat  ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... Inapt temporar  ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... Inapt  ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... Medic de medicina muncii, ........ ................ ................ ........ ............. (semnătura şi parafa) Data: Data următorului examen medical: ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 355/2007)

Unitatea medicală: Cabinet de medicina muncii Adresa: Tel.:

Angajare  Examen medical periodic  Adaptare  Reluarea muncii  Supraveghere specială  Alte  MEDICINA MUNCII - FIŞA DE APTITUDINE Nr. ............../........ ........ (Un exemplar se trimite la angajator, unul se înmânează angajatului.) Societatea: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... Adresa: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........., tel.: ........ ........ ............, fax: ........ ........ ........... Numele: ........ ................ ................ ........ ........., prenumele: ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Ocupaţia/Funcţia ........ ................ ................ ........ ............... Post şi locul de muncă ........ ................ ................ ................ ................ .......... AVIZ MEDICAL: Recomandări: Apt  ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Apt condiţionat  ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Inapt temporar  ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Inapt  ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Medic de medicina muncii, ........ ................ ................ ........ ............. (semnătura şi parafa) Data: Data următorului examen medical: ........ ................ ................ ........


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1169/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1169 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 1937 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 19296 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
ANONIM a comentat Decretul 243 1992
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1169/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu