E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1145 din 23 iulie 2004

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 203/1999 privind permisele de munca, republicata

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 697 din  3 august 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. III din Legea nr. 130/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de munca,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 203/1999 privind permisele de munca, republicata, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 434/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de eliberare si de anulare a permiselor de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 267 din 14 iunie 2000, cu modificarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Dan Mircea Popescu

                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Marian Florian Saniuta

                         p. Ministrul afacerilor externe,
                         Eugen Uricaru,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                              NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Legii nr. 203/1999 privind permisele de munca, republicata

    Art. 1
    (1) Permisul de munca este documentul oficial care se elibereaza, la cerere, strainilor de catre Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca, institutie publica aflata in subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, in conditiile prevazute de Legea nr. 203/1999 privind permisele de munca, republicata, denumita in continuare lege, precum si de prezentele norme metodologice, denumite in continuare norme.
    (2) Titularul permisului de munca eliberat potrivit alin. (1) poate sa fie incadrat in munca pe baza contractului individual de munca pe durata determinata la o singura persoana fizica sau juridica din Romania ori la o reprezentanta autorizata din Romania a unei persoane juridice cu sediul in strainatate.
    Art. 2
    (1) Permisul de munca poate fi eliberat, potrivit legii, strainilor care indeplinesc conditiile prevazute de legislatia din Romania cu privire la incadrarea in munca si care au aplicata pe documentele de trecere a frontierei viza de lunga sedere pentru angajare in munca sau, dupa caz, viza de lunga sedere pentru alte scopuri, precum si strainilor exceptati de la regimul obligativitatii vizelor de lunga sedere pentru angajare in munca, potrivit dispozitiilor legale.
    (2) Strainului titular al unui drept de sedere temporara in scop de reintregire familiala sau de studii i se poate acorda, la cerere, permis de munca, in conditiile prevazute de lege.
    (3) Strainul nu poate solicita concomitent mai multe permise de munca in vederea incadrarii in munca, in acelasi timp, la mai multi angajatori.
    (4) Strainul care are calitatea de asociat la o societate comerciala din Romania nu poate obtine permis de munca in baza vizei de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati comerciale.
    (5) Nu se elibereaza permisul de munca pentru domenii de activitate in care, potrivit legii, nu pot fi incadrati straini.
    Art. 3
    (1) Viza de lunga sedere pentru angajare in munca sau, dupa caz, viza de lunga sedere pentru alte scopuri, necesara pentru obtinerea permisului de munca, se acorda strainilor, la cerere, de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din strainatate, cu aprobarea Ministerului Afacerilor Externe, dupa avizul Autoritatii pentru straini.
    (2) La solicitarea vizei de lunga sedere pentru angajare in munca se prezinta avizul favorabil pentru acordarea acestei vize, eliberat de Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 1.
    Art. 4
    (1) In vederea obtinerii avizului favorabil prevazut la art. 3 alin. (2), angajatorul persoana juridica depune la Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca o cerere motivata privind necesitatea incadrarii in munca a strainului, insotita de urmatoarele documente:
    a) actul constitutiv al societatii comerciale sau, dupa caz, actul de infiintare a persoanei juridice, certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului, precum si dovada din care sa rezulte ca nu s-au operat cereri de inscriere de mentiuni referitoare la existenta unei hotarari judecatoresti definitive pentru savarsirea de infractiuni de catre asociatul unic sau, dupa caz, de asociati, in legatura cu activitatea pe care o desfasoara, si la declararea starii de faliment;
    b) scrisoarea prin care se atesta bonitatea angajatorului, eliberata de banca la care acesta isi are deschis contul;
    c) dovezi eliberate de institutiile competente privind achitarea la zi a obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si a contributiilor de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale;
    d) atributiile si cerintele postului, dovada selectiei pentru ocuparea postului, facuta de angajator, prin adeverinta eliberata de agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are sediul angajatorul, cu privire la forta de munca autohtona disponibila pentru locul de munca vacant comunicat de angajator potrivit dispozitiilor legale;
    e) curriculum vitae al strainului, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 3, care sa contina si declaratia pe propria raspundere a acestuia din care sa rezulte ca nu are antecedente penale, ca este apt din punct de vedere medical pentru a fi incadrat in munca si ca are cunostinte minime de limba romana;
    f) copia actului de studii necesar pentru incadrarea in functia sau in meseria pentru care se solicita eliberarea permisului de munca, tradus in limba romana si legalizat de notarul public; diplomele, certificatele si titlurile stiintifice eliberate in strainatate, in sistemul de invatamant, vor fi insotite de atestatul de recunoastere eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii, in conditiile prevazute de legislatia in domeniu;
    g) copiile documentelor care atesta pregatirea profesionala obtinuta in afara sistemului de invatamant sau, dupa caz, care atesta experienta profesionala, traduse si legalizate, insotite de copia atestatului de recunoastere a pregatirii profesionale emis de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
    h) copia documentului de trecere a frontierei al strainului si, dupa caz, copia permisului de sedere in Romania.
    (2) Pentru obtinerea avizului favorabil prevazut la art. 3 alin. (2), angajatorul persoana fizica depune la Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca o cerere motivata insotita de documentele prevazute la alin. (1) lit. c) - h), precum si urmatoarele documente:
    a) copia actului de identitate si, dupa caz, a autorizatiei sau a altui document legal care atesta exercitarea unei activitati ori profesii independente;
    b) dovada ca dispune de venituri suficiente pentru plata salariului angajatului strain;
    c) cazierul judiciar.
    (3) Cererea pentru eliberarea avizului favorabil al Oficiului pentru Migratia Fortei de Munca se solutioneaza in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia.
    (4) Avizul eliberat de Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca in vederea obtinerii vizei pentru angajarea in munca a strainilor este valabil 3 luni de la data eliberarii acestuia.
    (5) In cazul neacordarii avizului, Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca are obligatia de a comunica in scris angajatorului, in termenul prevazut la alin. (3), motivele care au stat la baza acestei decizii.
    (6) Decizia Oficiului pentru Migratia Fortei de Munca de neacordare a avizului poate fi contestata la instanta judecatoreasca competenta, in conditiile prevazute de Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.
    Art. 5
    (1) Dosarul pentru eliberarea permisului de munca se depune la Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca de catre angajator si va contine:
    a) cererea strainului pentru eliberarea permisului de munca;
    b) documentul de trecere a frontierei al strainului, valabil cel putin un an de la data acordarii vizei de lunga sedere, pe care este aplicata viza de lunga sedere pentru angajare in munca sau, dupa caz, viza de lunga sedere pentru alte scopuri, in original si in copie;
    c) certificatul de cazier judiciar din tara de origine sau de provenienta a strainului ori alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din acel stat, tradus in limba romana si legalizat de notarul public, din care sa rezulte ca strainul nu are antecedente penale;
    d) actul medical de atestare a starii de sanatate, eliberat de institutiile medicale competente, potrivit prevederilor legale, din care sa rezulte ca strainul este apt de a fi incadrat in munca;
    e) doua fotografii tip B.I.;
    f) documentele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. c), actualizate, daca intre data inregistrarii cererii pentru obtinerea avizului favorabil si data inregistrarii cererii pentru eliberarea permisului de munca trec mai mult de 60 de zile.
    (2) Pentru strainii in cazul carora nu este necesara obtinerea vizei de lunga sedere pentru angajare in munca, dosarul pentru eliberarea permisului de munca se depune de catre angajator si va contine:
    a) actul constitutiv al societatii comerciale sau, dupa caz, actul de infiintare a persoanei juridice, certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului, pentru angajatorul persoana juridica, respectiv copia actului de identitate si, dupa caz, a autorizatiei sau a altui document legal care atesta exercitarea unei activitati ori profesii independente, pentru angajatorul persoana fizica;
    b) cererea strainului pentru eliberarea permisului de munca;
    c) documentul de trecere a frontierei al strainului;
    d) copia actului de studii necesar pentru incadrarea in functia sau in meseria pentru care se solicita eliberarea permisului de munca, tradus in limba romana si legalizat de notarul public; diplomele, certificatele si titlurile stiintifice eliberate in strainatate, in sistemul de invatamant, vor fi insotite de atestatul de recunoastere eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii, in conditiile prevazute de legislatia in domeniu;
    e) copiile documentelor care atesta pregatirea profesionala obtinuta in afara sistemului de invatamant sau, dupa caz, care atesta experienta profesionala, traduse si legalizate, insotite de copia atestatului de recunoastere a pregatirii profesionale, emis de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
    f) certificatul de cazier judiciar din tara de origine sau de provenienta a strainului ori alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din acel stat, tradus in limba romana si legalizat de notarul public, din care sa rezulte ca strainul nu are antecedente penale;
    g) actul medical de atestare a starii de sanatate, eliberat de institutiile medicale competente, potrivit prevederilor legale, din care sa rezulte ca strainul este apt de a fi incadrat in munca;
    h) doua fotografii tip B.I.
    (3) Cererea pentru eliberarea permisului de munca se solutioneaza in termen de 7 zile lucratoare de la data inregistrarii dosarului. La eliberarea permisului de munca se va prezenta dovada achitarii taxei si a comisionului prevazute de lege. Pe documentele prin care au fost achitate taxele si comisioanele pentru eliberarea permiselor de munca unitatile Trezoreriei Statului vor confirma prin semnatura si stampila incasarea sumelor respective in conturile corespunzatoare de venituri ale bugetului de stat.
    (4) In cazul neacordarii permisului de munca, Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca are obligatia de a comunica in scris solicitantului, in termenul prevazut la alin. (3), motivele care au stat la baza acestei decizii.
    (5) Persoanele carora nu le-au fost eliberate permisele de munca vor fi comunicate Autoritatii pentru straini, in termen de 10 zile de la data respingerii cererii pentru eliberarea documentului.
    (6) Decizia de neacordare a permisului de munca de catre Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca poate fi contestata la instanta judecatoreasca competenta, in conditiile prevazute de Legea nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.
    Art. 6
    Procedura privind eliberarea automata a permisului de munca se stabileste prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului administratiei si internelor.
    Art. 7
    (1) Permisul de munca se acorda pentru un interval de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii, la cerere, pe noi intervale de cate 12 luni, in cadrul perioadei de valabilitate a pasaportului.
    (2) Permisul de munca poate fi eliberat/prelungit si pe perioade de timp diferite de cea prevazuta la art. 4 alin. (2) din lege, in baza prevederilor art. 4 alin. (3) si (4) din lege.
    (3) La eliberarea/prelungirea in conditiile alin. (2) a permisului de munca se vor percepe taxele prevazute la art. 10 din lege, daca acordurile, conventiile si intelegerile internationale la care Romania este parte nu prevad altfel.
    Art. 8
    (1) Cetatenii straini al caror acces pe piata muncii este reglementat prin acorduri, conventii si intelegeri bilaterale incheiate de Romania cu alte state pot fi incadrati in munca fara permis de munca, daca aceasta prevedere este stabilita prin textul acordului, conventiei sau intelegerii.
    (2) Strainii prevazuti la art. 6 lit. d) din lege care pot fi incadrati in munca fara permis de munca sunt strainii carora li s-a acordat una dintre formele de protectie prevazute la art. 1 lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor in Romania, aprobata cu modificari prin Legea nr. 323/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Strainii prevazuti la art. 6 lit. h) din lege care pot fi incadrati in munca fara permis de munca sunt strainii care urmeaza sa isi desfasoare activitatea in cadrul ministerelor, al altor organe ale administratiei publice centrale sau locale ori in cadrul autoritatilor administrative autonome.
    Art. 9
    (1) Cererea pentru prelungirea permisului de munca se depune la Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca in cursul ultimei luni de valabilitate a permisului, dar nu mai tarziu de 10 zile inainte de expirarea perioadei de valabilitate a acestuia. La cerere se anexeaza documentele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b), c) si h), pentru angajatorul persoana juridica, sau documentele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. h) si alin. (2) lit. b) si c), pentru angajatorul persoana fizica, actualizate, precum si permisul de munca, contractul individual de munca incheiat pe baza permisului de munca, permisul de sedere valabil si dovada achitarii taxei si a comisionului pentru prelungirea permisului de munca, prevazute de lege.
    (2) Pentru strainii in cazul carora nu este necesara obtinerea vizei de lunga sedere pentru angajare in munca, cererea pentru prelungirea permisului de munca se depune in termenul prevazut la alin. (1) si va fi insotita de documentul de trecere a frontierei, permisul de munca, contractul individual de munca incheiat pe baza permisului de munca, permisul de sedere valabil, precum si dovada achitarii taxei si a comisionului pentru prelungirea permisului de munca, prevazute de lege.
    (3) Cererea pentru prelungirea permisului de munca se solutioneaza in termen de 10 zile de la data inregistrarii.
    (4) Daca strainul are permis de sedere valabil si angajatorul nu a depus cererea pentru prelungirea permisului de munca in termenul prevazut la alin. (1), se poate obtine un nou permis de munca la acelasi angajator, daca cererea este depusa in termen de maximum 30 de zile de la expirarea permisului de munca. Pentru eliberarea noului permis de munca se prezinta documentele prevazute la alin. (1) sau, dupa caz, la alin. (2) si dovada achitarii taxei si a comisionului pentru eliberarea permisului de munca.
    Art. 10
    (1) In termen de 10 zile de la data eliberarii permisului de munca, angajatorul are obligatia sa incheie contract individual de munca pe durata determinata cu strainul, numai pe perioada de valabilitate a permisului de munca.
    (2) Angajatorul are obligatia sa inregistreze contractul individual de munca incheiat pe durata determinata cu salariatul strain la inspectoratul teritorial de munca, in termenul prevazut de lege.
    Art. 11
    In termen de 5 zile de la data incadrarii in munca cu contract individual de munca pe durata determinata, strainul are obligatia sa se prezinte la Autoritatea pentru straini pentru a solicita acordarea vizei in vederea eliberarii permisului de sedere temporara in Romania.
    Art. 12
    (1) Permisul de munca se anuleaza de Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca in urmatoarele cazuri, in termen de 5 zile lucratoare de la:
    a) solicitarea angajatorului, ca urmare a incetarii din initiativa sa a raportului de munca al strainului sau in cazul incetarii de drept a contractului individual de munca ca urmare a acordului partilor;
    b) solicitarea strainului, ca urmare a incetarii raportului de munca din initiativa acestuia;
    c) sesizarea organelor competente, potrivit legislatiei in vigoare, in cazul in care strainul a fost declarat indezirabil, i s-a anulat sau revocat dreptul de sedere in Romania sau in cazul in care acesta nu mai indeplineste conditiile privind incadrarea in munca;
    d) sesizarea organelor competente, potrivit legislatiei in vigoare, in cazul nerespectarii termenului prevazut la art. 10 alin. (1) pentru incadrarea in munca;
    e) neprezentarea angajatorului sau a titularului permisului de munca in vederea ridicarii permisului de munca de la Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca, in termen de 30 de zile de la data solutionarii cererii conform termenului legal.
    (2) In cazul in care nu este prelungit in termenul prevazut la art. 9 alin. (1), permisul de munca expira la incheierea perioadei pentru care a fost acordat.
    (3) Permisul de munca expirat ori anulat se depune sau, dupa caz, se retine la Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca, insotit, daca este cazul, de cererea de anulare si de documentele care atesta incetarea raporturilor de munca.
    Art. 13
    (1) Permisul de munca pierdut se declara nul de catre titular prin publicarea unui anunt intr-un ziar de larga circulatie. Pierderea permisului de munca se comunica Oficiului pentru Migratia Fortei de Munca, in termen de 3 zile de la data constatarii pierderii. In acelasi termen se comunica Oficiului pentru Migratia Fortei de Munca deteriorarea sau distrugerea permisului de munca.
    (2) La cererea titularului, Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca va elibera un duplicat al permisului de munca pierdut, deteriorat sau distrus.
    (3) Pentru eliberarea duplicatului, la cererea titularului se anexeaza documentele prevazute la art. 9 alin. (1) sau, dupa caz, la alin. (2). Duplicatul se elibereaza pentru perioada de valabilitate ramasa a permisului de munca pierdut, deteriorat sau distrus.
    Art. 14
    (1) Permisul de munca se pastreaza de catre angajat. Pentru a face dovada legalitatii incadrarii in munca a strainului, angajatorul trebuie sa detina o copie legalizata a permisului de munca.
    (2) Daca raportul de munca al strainului inceteaza inainte de expirarea perioadei pentru care a fost eliberat permisul de munca, incadrarea in munca la alt angajator se poate face numai daca se obtine un nou permis de munca.
    (3) Pentru eliberarea unui nou permis de munca se vor depune la Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca cererea si documentele prevazute la art. 4 si 5.
    (4) Cererea pentru eliberarea unui nou permis de munca se solutioneaza in termen de 15 zile de la inregistrarea acesteia.
    Art. 15
    Comunicarea dintre Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, prin Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca, Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Administratiei si Internelor, referitoare la acordarea avizului pentru incadrarea in munca a strainilor, eliberarea, evidenta si anularea permiselor de munca, se stabileste prin protocoale incheiate intre ministere.
    Art. 16
    Modelul permisului de munca este prezentat in anexa nr. 2.
    Art. 17
    Anexele nr. 1 - 3*1) fac parte integranta din prezentele norme metodologice.
------------
    *1) Anexele nr. 1 - 3 sunt reproduse in facsimil.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    ROMANIA
    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca

                                    AVIZ

    In baza cererii inregistrate cu nr. ...... din .......... si a documentatiei depuse de ......................., cu sediul/domiciliul in ..................., nr. de inmatriculare in registrul comertului ................., codul fiscal .................................,
    Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca avizeaza favorabil acordarea vizei de lunga sedere pentru angajare in munca necesare obtinerii permisului de munca domnului/doamnei ............................................................., nascut/nascuta la data de ............... in localitatea ....................., tara .........................., cu domiciliul in ...................... .

                            Semnatura*) si stampila
                          ...........................

    Nr. .......... data ............

------------
    *) Persoana imputernicita sa semneze documentul, desemnata prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.

    ANEXA 2
    la normele metodologice

                                   Fila 1

                  - recto -                             - verso -
 ______________________________________________________________________________
|                  ROMANIA                |                                    |
|     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII    |                                    |
|           SOCIALE SI FAMILIEI           |                                    |
| Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca |                                    |
|                                         |                                    |
|            PERMIS DE MUNCa              |  Este salariat la ................ |
|      Seria .......... nr. .........     |  ................................, |
|  ________                               |  cu sediul in ..................., |
| |        |  Numele .................... |  ................................, |
| |        |  Prenumele ................. |  in functia de .................., |
| |  foto  |  Data nasterii ............. |  ................................, |
| |        |  Locul nasterii ............ |  Data emiterii ................... |
| |        |  Cetatenia ................. |                                    |
| |________|  Documentul de trecere a     |                                    |
|             frontierei seria .......... |                                    |
|Semnatura*)  nr. ....................... |                                    |
|   si        Eliberat la data            |                                    |
|stampila     de ........................ |                                    |
|             Valabil pana la data        |                                    |
|             de ........................ |                                    |
|_________________________________________|____________________________________|
    *) Persoana imputernicita sa semneze documentul, desemnata prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.

                                    Fila 2

                - recto -                               - verso -
 ______________________________________________________________________________
|                 Anul                  |                  Anul                |
|_______________________________________|______________________________________|
| Prelungit de la data ................ | Prelungit de la data ............... |
| Valabil pana la data de  ............ | Valabil pana la data de ............ |
|_______________________________________|______________________________________|
|                 Anul                  |                  Anul                |
|_______________________________________|______________________________________|
| Prelungit de la data ................ | Prelungit de la data ............... |
| Valabil pana la data de  ............ | Valabil pana la data de ............ |
|_______________________________________|______________________________________|

    ANEXA 3
    la normele metodologice

                                                             __________
                                                            |          |
                                                            |   Foto   |
                                                            |    3/4   |
                                                            |__________|

                             CURRICULUM VITAE

    1. Numele .................................................................
    2. Prenumele ..............................................................
    3. Numele purtate anterior ................................................
    4. Locul nasterii: tara ................., localitatea ....................
    5. Data nasterii ..........................................................
    6. Cetatenia/cetateniile actuala/actuale ..................................
    7. Documentul de calatorie: tipul ..............., seria ......... nr. ....
       Eliberat de tara ......................... la data .....................
       Valabilitatea documentului de calatorie ................................
    8. Domiciliul permanent actual: tara ............, localitatea ............
    9. Starea civila ..........................................................
    10. Calificarile profesionale .............................................
        .......................................................................
    11. Traseul profesional (angajatori anteriori, cu datele de identificare ale acestora, precum si functiile avute la fiecare dintre acestia):

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                       Angajator/                   | Perioada | Functia |
|crt.|                  date de identificare              |          |         |
|____|____________________________________________________|__________|_________|
| 1. |                                                    |          |         |
|____|____________________________________________________|__________|_________|
| 2. |                                                    |          |         |
|____|____________________________________________________|__________|_________|
| 3. |                                                    |          |         |
|____|____________________________________________________|__________|_________|
| 4. |                                                    |          |         |
|____|____________________________________________________|__________|_________|
| 5. |                                                    |          |         |
|____|____________________________________________________|__________|_________|
| 6. |                                                    |          |         |
|____|____________________________________________________|__________|_________|

    12. Profesia de baza ......................................................
        Locul de munca actual .................................................
    13. Limbile straine cunoscute .............................................
    14. Alte mentiuni*) .......................................................

    Data ..........................
                                                      Semnatura
                                                ....................

           
    *) Aceasta rubrica va contine si declaratia pe propria raspundere a strainului, din care sa rezulte ca nu are antecedente penale, ca este apt din punct de vedere medical pentru a fi incadrat in munca si ca are cunostinte minime de limba romana.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1145/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1145 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu