Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 109 din 11 februarie 2000

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 68 din 16 februarie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constitutia Romaniei si ale art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, prevazut in anexa nr. 1.
    (2) Structura organizatorica a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici este prevazuta in anexa nr. 2.
    Art. 2
    Agentia Nationala a Functionarilor Publici are in dotare, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice, aprobata si modificata prin Legea nr. 13/1995, cu modificarile ulterioare, urmatoarele mijloace de transport:
    a) patru autoturisme cu un consum lunar de carburant stabilit potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
    b) doua autoturisme, cu o cota de carburant de 350 l/autoturism/luna, pentru desfasurarea activitatilor specifice, de monitorizare si control in teritoriu.
    Art. 3
    (1) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari autoritatile si institutiile publice centrale si locale, ai caror functionari se incadreaza in categorii prevazute de dispozitiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, vor transmite Agentiei Nationale a Functionarilor Publici informatiile necesare pentru constituirea evidentei functiilor si functionarilor publici.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari orice prevederi contrare se abroga.
    (3) Ministerul Finantelor va introduce in bugetul de stat sumele necesare in vederea organizarii si functionarii Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, potrivit legii.
    Art. 4
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul functiei publice,
                       Vlad Rosca

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Smaranda Dobrescu

    ANEXA 1

                          REGULAMENTUL
de organizare si functionare a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

    Art. 1
    (1) Agentia Nationala a Functionarilor Publici, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, se organizeaza si functioneaza in subordinea Guvernului si in coordonarea ministrului functiei publice.
    (2) Agentia Nationala a Functionarilor Publici, denumita in continuare Agentie, are rolul de a elabora si aplica strategia si politicile Guvernului in domeniul managementului functiei publice si functionarilor publici.
    (3) Sediul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici este in municipiul Bucuresti, Piata Victoriei nr. 1, sectorul 1.
    Art. 2
    In exercitarea atributiilor sale Agentia indeplineste urmatoarele functii:
    a) functia de strategie - prin care se asigura fundamentarea si elaborarea strategiei si a programelor de reforma in domeniul managementului functiei publice si functionarilor publici;
    b) functia de reglementare - prin care se asigura initierea si elaborarea cadrului normativ si institutional necesar in vederea realizarii obiectivelor strategice si politicilor in domeniul functiei publice si functionarilor publici;
    c) functia de administrare - prin care se asigura administrarea bunurilor proprietate publica si/sau privata a statului si/sau a unitatilor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor legale;
    d) functia de reprezentare - prin care se asigura in numele statului roman reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul managementului functiei publice si functionarilor publici;
    e) functia de autoritate de stat - prin care se asigura urmarirea aplicarii si controlul respectarii actelor normative in domeniul functiei publice si functionarilor publici.
    Art. 3
    In exercitarea functiei de strategie Agentia are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza principiile, strategiile si politicile privind managementul functiei publice si functionarilor publici;
    b) fundamenteaza, elaboreaza si propune Guvernului programe in domeniul managementului functiei publice si functionarilor publici;
    c) fundamenteaza si elaboreaza studii, analize si prognoze privind dinamica si structura corpului functionarilor publici;
    d) elaboreaza principiile, strategiile si politicile privind sistemul de recrutare, formare si perfectionare profesionala a functionarilor publici;
    e) elaboreaza criteriile pentru definirea categoriilor functiilor publice, a gradului si clasei functiei publice din cadrul aceleiasi categorii, precum si criteriile de performanta pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici.
    Art. 4
    (1) In exercitarea functiei de reglementare Agentia are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza si avizeaza propuneri de acte normative privind functia publica si functionarii publici;
    b) elaboreaza reglementari comune pentru autoritatile si institutiile publice, privind functiile publice, gradarea si clasificarea posturilor;
    c) elaboreaza propuneri de acte normative pentru crearea unui sistem unitar de salarizare, aplicabil tuturor functionarilor publici;
    d) coordoneaza procesul de adaptare la prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, a statutelor aprobate prin legi speciale, cu respectarea specificului functiilor publice in cauza;
    e) elaboreaza si avizeaza propuneri de acte normative privind completarea listei cuprinzand functiile publice;
    f) elaboreaza normele de organizare a concursurilor pentru intrarea in corpul functionarilor publici;
    g) elaboreaza propuneri de acte normative privind organizarea perioadei de stagiu, conditiile de evaluare, precum si regulile specifice aplicabile functionarilor publici debutanti;
    h) elaboreaza metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, precum si de contestare a calificativelor acordate;
    i) elaboreaza propuneri de acte normative privind organizarea si functionarea comisiilor paritare;
    j) elaboreaza propuneri de acte normative privind procedura de constituire, organizare si functionare a comisiilor de disciplina, precum si modul de sesizare a acestora;
    k) elaboreaza propuneri de acte normative privind organizarea si desfasurarea examenului pentru persoanele care revin in corpul functionarilor publici;
    l) elaboreaza propuneri de acte normative privind intrarea in corpul functionarilor publici a persoanelor care au ocupat functii de demnitate publica, precum si a celor care au detinut functii de specialitate in afara autoritatilor si institutiilor publice;
    m) elaboreaza si avizeaza propuneri de acte normative pentru asigurarea armonizarii legislatiei romanesti cu legislatia comunitara in domeniul functiei publice si functionarului public;
    n) elaboreaza normele de evidenta a dosarelor profesionale ale functionarilor publici.
    (2) Proiectele actelor normative initiate de Agentie vor fi avizate, in mod obligatoriu, de ministrul functiei publice.
    Art. 5
    In exercitarea functiei de administrare Agentia are urmatoarele atributii principale:
    a) gestioneaza programe privind functia publica si functionarul public;
    b) elaboreaza si administreaza sistemul informational si baza de date cuprinzand evidenta functiilor publice si a functionarilor publici;
    c) administreaza bunurile proprietate publica si privata aflate in patrimoniul Agentiei, potrivit prevederilor legale;
    d) gestioneaza fondurile din bugetul propriu, potrivit legii;
    e) organizeaza si administreaza, in colaborare cu autoritatile si institutiile publice si cu organizatiile neguvernamentale, sistemul de tratament balnear si de odihna al functionarilor publici, precum si sistemul locuintelor de serviciu destinate functionarilor publici.
    Art. 6
    In exercitarea functiei de reprezentare Agentia are urmatoarele atributii principale:
    a) reprezinta statul in raporturile cu persoanele juridice si fizice, romane si straine, in domeniul managementului functiei publice si functionarilor publici;
    b) colaboreaza cu ministerele, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cu autoritatile administratiei publice locale;
    c) colaboreaza cu institutii si cu organisme internationale in domeniul sau de activitate;
    d) asigura dialogul cu organizatiile si structurile asociative ale functionarilor publici, precum si cu organizatiile neguvernamentale in domeniul sau de activitate;
    e) initiaza si propune acorduri si proiecte de colaborare internationala in domeniul functiei publice, functionarului public si al managementului resurselor umane, potrivit prevederilor legale, cu avizul ministrului functiei publice.
    Art. 7
    In exercitarea functiei de autoritate de stat Agentia are urmatoarele atributii principale:
    a) urmareste si verifica modul de aplicare a legislatiei privind functia publica si functionarii publici, precum si respectarea principiilor care stau la baza exercitarii functiei publice;
    b) coordoneaza si monitorizeaza aplicarea prevederilor Legii nr. 188/1999, precum si respectarea legislatiei privind functionarii publici;
    c) urmareste situatia functiilor publice vacante, precum si ocuparea acestora potrivit prevederilor legale;
    d) coordoneaza metodologic si acorda asistenta de specialitate compartimentelor de resurse umane din cadrul autoritatilor si al institutiilor publice centrale si locale;
    e) avizeaza strategiile sectoriale privind formarea continua a functionarilor publici;
    f) intocmeste rapoarte anuale cu privire la managementul functiilor publice si functionarilor publici, precum si cu privire la respectarea legislatiei privind functionarii publici, pe care le inainteaza Guvernului, prin ministrul functiei publice, pentru a fi supuse spre dezbatere Parlamentului.
    Art. 8
    Agentia indeplineste orice alte atributii stabilite de Guvern prin acte normative legate de politicile privind functia publica si functionarii publici.
    Art. 9
    (1) In exercitarea atributiilor sale Agentia colaboreaza cu ministerele, cu celelalte autoritati si organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice si persoane juridice de drept public sau privat, romane ori straine
    (2) Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa comunice Agentiei, in termenele solicitate, toate informatiile, stabilite potrivit prevederilor legale, privind functiile si functionarii publici.
    (3) Agentia furnizeaza informatii celor interesati, la cerere si in limitele dispozitiilor legale privind confidentialitatea informatiilor respective.
    (4) Agentia editeaza buletine informative si alte publicatii de specialitate; cheltuielile de tiparire si de difuzare a acestora vor fi suportate din alocatiile bugetare aprobate Agentiei.
    Art. 10
    (1) Agentia constituie sistemul informational si administreaza baza de date privind evidenta functiilor publice si functionarilor publici din cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale.
    (2) Evidenta functionarilor publici se refera la datele personale ale acestora si cuprinde: numele si prenumele, domiciliul, data nasterii, functia publica pe care o ocupa, vechimea in functii publice, in alte functii ocupate anterior, studiile, titlurile didactice sau stiintifice, precum si limbile straine pe care le cunosc.
    (3) Evidenta functiilor publice din cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale se refera la:
    a) numarul total al posturilor aferente functiilor publice, stabilit potrivit actului de infiintare, organizare si functionare a respectivei autoritati sau institutii publice centrale sau locale;
    b) numarul posturilor ocupate, aferente functiilor publice de executie si de conducere, pe categorii de functii publice, stabilite potrivit legii;
    c) numarul posturilor vacante, aferente functiilor publice de executie si de conducere, pe categorii de functii publice, stabilite potrivit legii, precum si modalitatile de vacantare a acestora, potrivit legii.
    (4) Autoritatile sau institutiile administratiei publice centrale ori locale sunt obligate sa transmita Agentiei orice modificare intervenita in evidenta functiilor publice vacante in termen de 15 zile de la data aprobarii acesteia.
    (5) In prima luna a fiecarui an autoritatile sau institutiile publice centrale ori locale vor transmite Agentiei modificarile intervenite in situatia functionarilor publici.
    (6) Informatiile privind functiile publice si functionarii publici vor fi transmise pe suport magnetic, in formatul standard stabilit de Agentie.
    Art. 11
    (1) Agentia colaboreaza direct cu compartimentele specializate in gestiunea resurselor umane, organizate in cadrul aparatului de lucru al Guvernului, ministerelor, celorlalte autoritati si organe ale administratiei publice centrale, prefecturilor, precum si in cadrul autoritatilor administratiei publice locale.
    (2) Compartimentele specializate, organizate in cadrul serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte autoritati si organe centrale, colaboreaza cu Agentia prin intermediul compartimentului specializat al ministerului, autoritatii sau al institutiei publice in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea carora functioneaza.
    (3) In cazul autoritatilor administratiei publice locale care nu au in structura organizatorica a aparatului propriu compartimente specializate in gestiunea resurselor umane, colaborarea se face prin intermediul compartimentelor respective organizate la nivelul consiliilor judetene.
    Art. 12
    (1) Sumele necesare in vederea organizarii si functionarii Agentiei, potrivit prezentei hotarari, se asigura de la bugetul de stat.
    (2) Pentru realizarea functiilor sale Agentia va putea beneficia de consultanta si asistenta straina, precum si de programe de formare si perfectionare a functionarilor publici finantate de la bugetul de stat sau din alte surse atrase, potrivit legii, din tara ori din strainatate.
    Art. 13
    (1) Agentia este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de doi vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru.
    (2) Presedintele indeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de credite.
    (3) Presedintele reprezinta Agentia in raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu autoritatile sau cu organele de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte autoritati si institutii publice centrale si locale, precum si cu persoane juridice si persoane fizice, romane sau straine.
    (4) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni. Actele cu caracter normativ emise de presedintele Agentiei vor fi avizate de ministrul functiei publice.
    (5) Presedintele poate delega, in conditiile legii, celor doi vicepresedinti unele dintre atributiile ce ii revin.
    Art. 14
    (1) Secretarul general al Agentiei este numit in conditiile legii.
    (2) Secretarul general indeplineste atributiile care ii revin, prevazute de regulamentul intern de organizare si functionare a Agentiei.
    Art. 15
    (1) In structura organizatorica a Agentiei pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri, pentru care atributiile si raspunderile se stabilesc prin regulamentul intern de organizare si functionare a Agentiei.
    (2) Numarul maxim de posturi este de 200, exclusiv demnitarii si persoanele incadrate in cabinetele acestora.
    (3) Presedintele Agentiei va stabili:
    a) numarul de posturi aferente functiilor publice de conducere si de executie;
    b) numarul de posturi ce pot fi ocupate de persoanele angajate pe baza de contract individual de munca;
    c) numarul de posturi pentru fiecare structura organizatorica a Agentiei;
    d) atributiile si raspunderile vicepresedintilor Agentiei.
    Art. 16
    (1) Atributiile, sarcinile si raspunderile functionarilor publici si ale persoanelor angajate pe baza de contract individual de munca se stabilesc, in conformitate cu structura organizatorica a Agentiei, prin regulamentul intern de organizare si functionare a Agentiei, aprobat de presedintele acesteia.
    (2) Functionarii publici si persoanele angajate pe baza de contract individual de munca in cadrul Agentiei sunt salarizate potrivit legii.

    ANEXA 2

    AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

    Numarul maxim de posturi = 200,
    exclusiv demnitarii si persoanele
    incadrate in cabinetele acestora
                                                            _________________
                                                           |Directia analiza,|
                                                          _|studii, prognoza |
                                                         | |  si publicatii  |
                                                         | |_________________|
                                                         |  _________________
                                         ______________  | |Directia politici|
                                        |   Directia   | | |   si programe   |
                                        |   generala   | | |   de recrutare, |
                                       _|   politici,  |_|_|    formare si   |
                                      | | strategii si | | |  perfectionare  |
                                      | |    relatii   | | |_________________|
                                      | |internationale| |  _________________
                                      | |______________| | |Directia relatii |
                                      |                  | |internationale si|
                  ____________        |                  |_|   programe de   |
                 | Cabinetul  |       |                    |asistenta externe|
                 |demnitarului|       |                    |_________________|
                 |____________|       |                     _________________
                         |            |                    |     Directia    |
                         |            |  ______________    |  legislatie si  |
                  _______|______      | |   Directia   |  _|    contencios   |
                _|VICEPRESEDINTE|     | |   generala   | | |_________________|
               | |______________|     |_|  legislatie, |_|  _________________
               |         |            | | monitorizare | | |    Directia     |
               |         |            | |  si control  | |_|  monitorizare   |
               |         |            | |______________|   |  si control al  |
               |         |            |                    |aplicarii actelor|
 ____________  |    _____|__________  |                    |    normative    |
|            | |   |                |_|                    |_________________|
| PRESEDINTE |_|___|SECRETAR GENERAL| |                     _________________
|____________| |   |________________| |                    |Directia evidenta|
       |       |         |            |  ______________    |  functiilor si  |
 ______|_____  |         |            | |   Directia   |  _| functionarilor  |
| Cabinetul  | |         |            | |   generala   | | |      publici    |
|demnitarului| |         |            | |   evidenta   | | |_________________|
|____________| |  _______|______      |_|functiilor si |_|  _________________
               |_|VICEPRESEDINTE|     | |functionarilor| | |     Directia    |
                 |______________|     | |   publici    | |_|  coordonare si  |
                         |            | |______________|   |    gestiune a   |
                         |            |                    |   functiilor si |
                  _______|____        |                    |  functionarilor |
                 | Cabinetul  |       |                    |     publici     |
                 |demnitarului|       |                    |_________________|
                 |____________|       |                     _________________
                                      |                    |Directia analiza,|
                                      |                   _|buget-finante si |
                                      |  ______________  | |  contabilitate  |
                                      | |   Directia   | | |_________________|
                                      | |   generala   | |  _________________
                                      | |buget-finante,| |_|    Directia     |
                                      |_|resurse umane |_| |  resurse umane  |
                                      | |      si      | | |_________________|
                                      | |administrativ | |      _____________
                                      | |______________| |     |  Serviciul  |
                                      |                  |_____|   tehnic-   |
                                      |                        |administrativ|
                                      |                        |_____________|
                                      |                     _________________
                                      |                    | Directia audit  |
                                      |                   _|intern si control|
                                      |                  | |    financiar    |
                                      |                  | |    preventiv    |
                                      |__________________| |_________________|
                                                         |      _____________
                                                         |     |  Serviciul  |
                                                         |     |   relatii   |
                                                         |_____|   publice   |
                                                               |_____________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 109/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 109 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu