E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 299 din  8 martie 2001

pentru aprobarea Regulamentului de reorganizare si functionare a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 141 din 21 martie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici si ale art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 291/2000 privind stabilirea de masuri referitoare la organizarea si functionarea unor ministere,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Agentia Nationala a Functionarilor Publici, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, se organizeaza si functioneaza in subordinea Ministerului Administratiei Publice.
    (2) Agentia Nationala a Functionarilor Publici asigura aplicarea strategiei si a Programului de guvernare in domeniul managementului functiei publice si al functionarilor publici.
    (3) Sediul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici este in municipiul Bucuresti, bd Magheru nr. 6 - 8, sectorul 1.
    Art. 2
    (1) Se aproba Regulamentul de reorganizare si functionare a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, prevazut in anexa nr. 1.
    (2) Structura organizatorica a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici este prevazuta in anexa nr. 2.
    Art. 3
    (1) Agentia Nationala a Functionarilor Publici este condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat.
    (2) Presedintele si vicepresedintele sunt numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administratiei publice.
    (3) Presedintele reprezinta Agentia Nationala a Functionarilor Publici in raporturile cu ministerele, cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte autoritati si institutii publice centrale si locale, cu persoane juridice si persoane fizice romane sau straine, precum si in justitie.
    (4) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine cu caracter individual.
    (5) Vicepresedintele indeplineste atributiile si insarcinarile care ii sunt delegate de presedinte prin ordin.
    Art. 4
    (1) Secretarul general al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici este functionar public de cariera si este numit in functie in conditiile legii, exclusiv pe criterii profesionale.
    (2) Secretarul general va avea studii superioare juridice, economice sau administrative de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta.
    Art. 5
    (1) Pe langa presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici se organizeaza si functioneaza Colegiul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici ca organ consultativ.
    (2) Componenta si Regulamentul de organizare si functionare ale Colegiului Agentiei Nationale a Functionarilor Publici se aproba prin ordin al ministrului administratiei publice, la propunerea presedintelui agentiei.
    (3) Colegiul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici se intruneste o data pe luna sau ori de cate ori este necesar. Sedintele sunt prezidate de presedintele agentiei.
    Art. 6
    (1) Numarul de posturi in aparatul propriu al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici este de 85, exclusiv demnitarii.
    (2) Incadrarea personalului din aparatul propriu al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici in numarul maxim de posturi prevazut la alin. (1) se face in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, in urma unor teste sustinute pe criterii strict profesionale.
    Art. 7
    (1) Structura organizatorica a directiilor generale si a directiilor din cadrul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici se detaliaza in servicii si birouri, prin ordin al ministrului administratiei publice, la propunerea presedintelui agentiei.
    (2) Atributiile compartimentelor, sarcinile concrete ale personalului, precum si circuitul intern al documentelor se stabilesc prin regulamentul intern de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al presedintelui agentiei, precum si prin fisa postului.
    Art. 8
    Statul de functii al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici se aproba prin ordin al ministrului administratiei publice, la propunerea presedintelui agentiei, in limita numarului maxim de posturi aprobat.
    Art. 9
    Stabilirea numarului de autoturisme si a consumului lunar de carburanti se face potrivit prevederilor legale in vigoare.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 11
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 109/2000 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 68 din 16 februarie 2000, precum si orice alte prevederi contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                             REGULAMENTUL
de reorganizare si functionare a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

    Art. 1
    (1) Agentia Nationala a Functionarilor Publici, denumita in continuare agentie, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, indeplineste urmatoarele atributii principale:
    1. In domeniul strategiei si managementului functiei publice si al functionarilor publici:
    a) elaboreaza strategia si principiile managementului functiei publice si al functionarilor publici si le prezinta ministrului administratiei publice pentru a fi insusite si pentru a fi supuse spre aprobare Guvernului;
    b) fundamenteaza, elaboreaza si supune spre aprobare ministrului administratiei publice programe concrete privind managementul functiei publice si al functionarilor publici;
    c) elaboreaza studii, analize si prognoze privind dinamica si structura corpului functionarilor publici;
    d) elaboreaza strategii si programe concrete privind recrutarea, formarea si perfectionarea profesionala a functionarilor publici, pe care le supune spre aprobare ministrului administratiei publice si ministrului educatiei si cercetarii;
    e) conlucreaza cu institutiile de invatamant si cu centrele de perfectionare pentru derularea programelor aprobate; sprijina centrele de perfectionare cu personal de predare;
    f) stabileste, cu acordul Ministerului Administratiei Publice, criteriile pentru definirea categoriilor functiilor publice, a clasei si a gradului acestora, precum si criteriile de performanta profesionala, pe baza carora se va face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici.
    2. In domeniul reglementarii functiei publice si functionarilor publici:
    a) elaboreaza proiecte de acte normative privind functia publica si functionarii publici, pe care le supune ministrului administratiei publice pentru a fi insusite si pentru a fi supuse spre aprobare Guvernului;
    b) analizeaza si avizeaza proiectele de acte normative care contin prevederi referitoare la functia publica si la functionarii publici, elaborate de alte ministere si de celelalte autoritati ale administratiei publice centrale;
    c) elaboreaza si prezinta spre aprobare ministrului administratiei publice reglementari comune autoritatilor si institutiilor publice privind functiile publice, gradarea si clasificarea posturilor, cu consultarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale;
    d) elaboreaza, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, proiectele de acte normative pentru crearea unui sistem unitar de salarizare a functionarilor publici;
    e) coordoneaza si sprijina procesul de adaptare la prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici si ale statutelor aprobate prin legi speciale;
    f) elaboreaza sau, dupa caz, avizeaza proiectele de hotarari ale Guvernului prin care se fac propuneri privind completarea listei functiilor publice;
    g) elaboreaza norme de organizare si desfasurare a concursurilor pentru intrarea in corpul functionarilor publici, precum si de validare a rezultatului acestora;
    h) elaboreaza proiecte de acte normative privind organizarea perioadei de stagiu, conditiile de evaluare, precum si alte reguli specifice, aplicabile functionarilor publici debutanti;
    i) elaboreaza metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, precum si de contestare a calificativelor acordate;
    j) elaboreaza proiecte de acte normative privind organizarea, componenta si functionarea comisiilor paritare;
    k) elaboreaza propuneri de acte normative privind modul de constituire, componenta, organizarea si functionarea comisiilor de disciplina, precum si procedura de sesizare a acestora;
    l) elaboreaza propuneri privind organizarea si desfasurarea examenului pentru persoanele care revin in corpul functionarilor publici;
    m) elaboreaza propuneri privind intrarea in corpul functionarilor publici a persoanelor care au ocupat functii de demnitate publica, precum si a celor care au detinut functii de specialitate in afara autoritatilor si institutiilor publice;
    n) elaboreaza normele de evidenta a dosarelor profesionale ale functionarilor publici.
    3. In domeniul gestiunii de programe:
    a) gestioneaza programele privind functia publica si functionarii publici, urmareste indeplinirea acestora si prezinta periodic ministrului administratiei publice rapoarte privind modul de derulare a acestora;
    b) elaboreaza si administreaza sistemul informational si baza de date cuprinzand evidenta functiilor publice si a functionarilor publici, precum si a posturilor vacante;
    c) ia masuri pentru plasarea functionarilor publici disponibilizati potrivit legii in alte functii publice similare cu cele detinute de acestia anterior disponibilizarii;
    d) urmareste modul de derulare a programelor de formare si perfectionare a pregatirii profesionale a functionarilor publici.
    4. In domeniul reprezentarii:
    a) reprezinta autoritatile administratiei publice centrale si locale, la solicitarea ministrului administratiei publice sau a consiliilor locale si judetene, in raporturile cu persoanele juridice si fizice romane si straine, in domeniul managementului functiei publice si al functionarilor publici;
    b) colaboreaza cu ministerele si cu alte autoritati publice in indeplinirea atributiilor ce ii revin;
    c) colaboreaza cu institutii si cu organisme similare internationale sau din alte state in domeniul sau de activitate;
    d) conlucreaza cu organizatiile asociative ale functionarilor publici, din tara si din strainatate, precum si cu organizatiile neguvernamentale cu atributii in domeniul sau de activitate;
    e) negociaza, cu acordul sau la solicitarea ministrului administratiei publice, incheierea unor acorduri si proiecte de colaborare internationala in domeniul functiei publice, al functionarilor publici si al managementului resurselor umane; prezinta acordurile convenite ministrului administratiei publice pentru a fi aprobate de acesta sau, dupa caz, insusite si supuse spre aprobare Guvernului.
    5. In domeniul monitorizarii activitatii referitoare la functia publica si la functionarii publici:
    a) urmareste si verifica aplicarea legislatiei privind functia publica si functionarii publici, precum si respectarea principiilor legale care stau la baza functiei publice;
    b) monitorizeaza aplicarea Legii nr. 188/1999, a hotararilor Guvernului aprobate in baza acestei legi, precum si a normelor aprobate de ministrul administratiei publice; sprijina autoritatile administratiei publice centrale si locale si le acorda asistenta tehnica de specialitate pentru elaborarea si aprobarea unor norme proprii in acest domeniu;
    c) urmareste situatia functiilor publice vacante si acorda sprijin pentru ocuparea acestora, potrivit prevederilor legale;
    d) coordoneaza metodologic si acorda sprijin de specialitate compartimentelor de resurse umane din cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale;
    e) avizeaza strategiile si programele sectoriale privind formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a functionarilor publici;
    f) intocmeste rapoarte anuale cu privire la managementul functiilor publice si al functionarilor publici, la gradul de ocupare a posturilor, precum si cu privire la respectarea legislatiei specifice, pe care le prezinta Guvernului, prin ministrul administratiei publice, pentru a fi inaintate pentru dezbatere si aprobare Parlamentului.
    6. In domeniul protectiei sociale a functionarilor publici:
    a) monitorizeaza modul in care sunt asigurate, in cadrul autoritatilor si institutiilor publice, conditiile normale de munca pentru functionarii publici; in acest scop conlucreaza cu organizatiile sindicale ale acestora;
    b) controleaza modul de respectare de catre conducatorii autoritatilor si institutiilor publice a drepturilor legale cuvenite functionarilor publici.
    7. In domeniul armonizarii legislatiei cu normele Comunitatii Europene:
    a) elaboreaza propunerile de acte normative pentru armonizarea legislatiei din domeniul functiei publice cu reglementarile Comunitatii Europene;
    b) urmareste ca proiectele de acte normative elaborate de ministere si de alte autoritati publice centrale si locale, care contin prevederi referitoare la functiile publice si la functionarii publici, sa fie in concordanta cu reglementarile existente in acest domeniu in Comunitatea Europeana.
    (2) Agentia indeplineste orice alte atributii si insarcinari stabilite de Guvern, de primul-ministru sau de ministrul administratiei publice.
    Art. 2
    (1) In exercitarea atributiilor prevazute la art. 1 agentia colaboreaza cu ministerele, cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu institutiile publice si cu alte persoane juridice de drept public sau privat, romane ori straine.
    (2) Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa comunice agentiei, la termenele stabilite de aceasta, informatiile solicitate referitoare la functiile publice si la functionarii publici, in conditiile legii.
    (3) Agentia va comunica autoritatilor si institutiilor publice solicitante date si informatii referitoare la functiile publice si la functionarii publici, in masura in care acestea nu au caracter secret sau nu se incalca confidentialitatea.
    (4) Agentia poate edita buletine informative si alte publicatii de specialitate, in limita alocatiilor bugetare.
    Art. 3
    (1) Agentia organizeaza si tine la zi sistemul informational si baza de date referitoare la functiile publice si la intregul corp al functionarilor publici.
    (2) Evidentele functionarilor publici vor cuprinde numai date referitoare la numele si prenumele acestora, domiciliul, data nasterii, functia publica detinuta, vechimea in alte functii publice, precum si vechimea in alte functii ocupate anterior, studiile absolvite, titlurile didactice, stiintifice sau de orice alta natura detinute, limbile straine pe care le cunosc si gradul de cunoastere a acestora.
    (3) Evidenta intocmita de agentie trebuie sa cuprinda distinct, pentru fiecare autoritate si institutie publica, date referitoare la:
    a) numarul total de posturi aferente functiilor publice, stabilit prin actul de infiintare, si defalcarea acestora pe categorii, clase si grade, precum si in functie de natura competentelor: de executie si de conducere;
    b) numarul posturilor ocupate si al celor vacante, defalcarea acestora in functie de natura competentelor.
    (4) Orice modificare aparuta in evidenta functiilor publice dintr-o autoritate sau institutie publica va fi comunicata agentiei in termen de cel mult 15 zile de la data producerii ei.
    (5) In luna ianuarie a fiecarui an autoritatile si institutiile publice centrale si locale vor transmite agentiei, cumulate pe intregul an, modificarile intervenite in anul anterior in situatia functiilor publice.
    (6) Informatiile privind functiile si functionarii publici vor fi transmise pe suport magnetic, in formatul standard stabilit de agentie.
    Art. 4
    (1) In exercitarea atributiilor sale agentia colaboreaza direct cu compartimentele specializate in gestiunea resurselor umane din structura ministerelor, a celorlalte autoritati publice centrale, a prefecturilor si din aparatul propriu al consiliilor locale si judetene.
    (2) Colaborarea dintre agentie si compartimentele specializate in gestiunea resurselor umane din structura serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale se realizeaza prin intermediul compartimentelor similare din structura autoritatilor publice ierarhic superioare.
    (3) In cazul consiliilor locale care nu au in structura organizatorica a aparatului propriu compartimente specializate in gestiunea resurselor umane, precum si in cazul institutiilor subordonate consiliilor locale sau judetene, colaborarea se face prin intermediul compartimentelor organizate in structura aparatului propriu al consiliului judetean.
    Art. 5
    (1) Sumele necesare in vederea functionarii agentiei se asigura de la bugetul de stat.
    (2) In scopul realizarii rolului si atributiilor ce ii revin agentia poate beneficia de consultanta si asistenta din strainatate, precum si de programe de formare si perfectionare a pregatirii functionarilor publici, in limita fondurilor bugetare alocate sau a altor surse atrase din tara sau din strainatate, potrivit legii.

    ANEXA 2

                                               Numarul maxim de posturi = 85
                                                    (exclusiv demnitarii)

                               ORGANIGRAMA
               Agentiei Nationale a Functionarilor Publici
  ___________________                              _______________________
 |                   |__                        __|  PURTATOR DE CUVANT   |
 | COLEGIUL AGENTIEI |  |     ____________     |  | SI RELATII MASS-MEDIA |
 |___________________|  |____| PRESEDINTE |____|  |_______________________|
  ___________________   |    |____________|    |   _______________________
 |     CABINETUL     |__|          |           |__|   CORPUL DE CONTROL   |
 |   PRESEDINTELUI   |             |              |   AL PRESEDINTELUI*)  |
 |___________________|             |              |_______________________|
         __________________________|___________________________
 _______|______        _______|________               _________|________
|   DIRECTIA   |      | VICEPRESEDINTE |             | SECRETAR GENERAL |
|   GENERALA   |      |________________|             |__________________|
|   POLITICI,  |         ______|________                 ______|_______
|   STRATEGII  |  ______|_____   _______|______   ______|______   _____|_____
|  SI RELATII  | |  DIRECTIA  | |   DIRECTIA   | |  DIRECTIA   | | SERVICIUL |
|INTERNATIONALE| |REGLEMENTARI| |   GENERALA   | |BUGET-FINANTE| |  RELATII  |
|______________| |  JURIDICE  | |   EVIDENTA   | | SI RESURSE  | |  PUBLICE  |
                 |            | |FUNCTIILOR SI | |    UMANE    | |           |
                 |            | |FUNCTIONARILOR| |             | |           |
                 |            | |   PUBLICI    | |             | |           |
                 |____________| |______________| |_____________| |___________|
          
    *) Se organizeaza la nivel de directie.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 299/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 299 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu