E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 624 din 29 mai 2003

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 410 din 11 iunie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. XIV alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Agentia Nationala a Functionarilor Publici se organizeaza si functioneaza in subordinea Ministerului Administratiei Publice, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica.
    (2) Agentia Nationala a Functionarilor Publici, denumita in continuare Agentie, asigura aplicarea strategiei si a Programului de guvernare in domeniul managementului functiei publice si al functionarilor publici.
    (3) Sediul Agentiei este in municipiul Bucuresti, str. Smardan nr. 3, sectorul 3.
    Art. 2
    (1) Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, prevazut in anexa nr. 1.
    (2) Structura organizatorica a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici este prevazuta in anexa nr. 2.
    Art. 3
    (1) Agentia este condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat.
    (2) Presedintele si vicepresedintele sunt numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administratiei publice.
    (3) Presedintele Agentiei conduce aparatul propriu al Agentiei, stabilit prin prezenta hotarare, numeste si elibereaza din functie personalul acesteia, in conditiile legii.
    (4) Presedintele reprezinta Agentia in raporturile cu ministerele, cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte autoritati si institutii publice centrale si locale, cu persoane juridice si persoane fizice romane sau straine, precum si in justitie.
    (5) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine cu caracter normativ si individual.
    (6) Vicepresedintele indeplineste atributiile si sarcinile care ii sunt delegate de presedinte prin ordin.
    Art. 4
    (1) Agentia are un secretar general care face parte din categoria inaltilor functionari publici si este numit in conditiile legii.
    (2) Secretarul general are studii superioare de lunga durata juridice sau administrative, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta.
    Art. 5
    (1) Pe langa presedintele Agentiei se organizeaza si functioneaza Colegiul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici ca organ consultativ.
    (2) Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale Colegiului Agentiei Nationale a Functionarilor Publici se aproba prin ordin al ministrului administratiei publice, la propunerea presedintelui Agentiei.
    (3) Colegiul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici se intruneste o data pe luna sau ori de cate ori este necesar. Sedintele sunt prezidate de presedintele Agentiei.
    Art. 6
    (1) Numarul de posturi in aparatul propriu al Agentiei este de 85, exclusiv demnitarii.
    (2) Atributiile compartimentelor, atributiile si responsabilitatile personalului, precum si circuitul intern al documentelor se stabilesc prin regulamentul intern de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei, precum si prin fisa postului.
    Art. 7
    Statul de functii al Agentiei si structura posturilor pe compartimente se aproba prin ordin al ministrului administratiei publice, la propunerea presedintelui Agentiei, in limita numarului de posturi aprobat.
    Art. 8
    Stabilirea numarului de autoturisme si a consumului lunar de carburanti se face potrivit prevederilor legale in vigoare.
    Art. 9
    (1) Agentia se reorganizeaza in conformitate cu prevederile prezentei hotarari, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.
    (2) Reincadrarea functionarilor publici in functiile publice se face cu respectarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza conditiilor de reincadrare stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 11
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 299/2001 pentru aprobarea Regulamentului de reorganizare si functionare a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 141 din 21 martie 2001, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte prevederi contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

    ANEXA 1

                             REGULAMENT
de organizare si functionare a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

    Art. 1
    (1) Agentia Nationala a Functionarilor Publici, denumita in continuare Agentie, indeplineste urmatoarele atributii principale:
    1. In domeniul managementului functiei publice si al functionarilor publici:
    a) elaboreaza politici si strategii privind managementul functiei publice si al functionarilor publici, pe care le prezinta ministrului administratiei publice pentru a fi insusite si supuse spre aprobare Guvernului;
    b) fundamenteaza, elaboreaza si prezinta spre aprobare ministrului administratiei publice programe privind managementul functiei publice si al functionarilor publici;
    c) elaboreaza studii, analize si prognoze privind dinamica si structura corpului functionarilor publici;
    d) urmareste modul de aplicare a strategiilor si programelor referitoare la functia publica si functionarii publici;
    e) gestioneaza corpul de rezerva al functionarilor publici si asigura redistribuirea functionarilor publici, in conditiile legii;
    f) organizeaza si gestioneaza concursurile pentru ocuparea functiilor publice vacante, in conditiile legii;
    g) acorda aviz pentru organizarea concursurilor in vederea ocuparii functiilor publice vacante de catre autoritati si institutii publice, in conditiile legii;
    h) avizeaza si monitorizeaza recrutarea pentru functiile publice specifice;
    i) tine evidenta functiilor publice vacante, potrivit prevederilor legale;
    j) elaboreaza, cu consultarea autoritatilor si institutiilor publice, Planul de ocupare a functiilor publice, pe care il supune spre aprobare Guvernului;
    k) stabileste criteriile de performanta profesionala, pe baza carora se va face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, care se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei;
    l) sprijina autoritatile administratiei publice pentru derularea unor actiuni de perfectionare a pregatirii profesionale a personalului in domeniul functiei publice si al functionarilor publici, participand la actiuni de instruire in vederea aplicarii corecte si unitare a legislatiei privind functia publica si functionarii publici;
    m) conlucreaza cu Institutul National de Administratie si cu centrele regionale de perfectionare pentru derularea programelor de formare si perfectionare a functionarilor publici; sprijina aceste institutii cu personal de predare;
    n) centralizeaza propunerile de instruire a functionarilor publici, stabilite ca urmare a evaluarii performantelor profesionale ale functionarilor publici;
    o) colaboreaza cu Institutul National de Administratie la stabilirea tematicii specifice programelor de formare specializata in administratia publica si de perfectionare a functionarilor publici.
    2. In domeniul reglementarii functiei publice:
    a) elaboreaza proiecte si acte normative privind functia publica si functionarii publici, pe care le supune spre aprobare Guvernului prin Ministerul Administratiei Publice;
    b) elaboreaza norme metodologice si instructiuni cu caracter normativ privind functia publica si functionarii publici;
    c) analizeaza si avizeaza proiectele de acte normative care contin prevederi referitoare la functia publica si la functionarii publici, elaborate de alte ministere si de celelalte autoritati ale administratiei publice centrale;
    d) acorda aviz, in conditiile legii, pentru stabilirea de catre autoritati si institutii publice a functiilor publice;
    e) elaboreaza reglementari comune autoritatilor si institutiilor publice privind functiile publice, evaluarea, gradarea si clasificarea posturilor, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative ale functionarilor publici;
    f) elaboreaza proiectul legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare a functionarilor publici;
    g) elaboreaza normele de organizare, utilizare si prelucrare a informatiilor cuprinse in baza de date referitoare la functiile publice si functionarii publici.
    3. In domeniul gestiunii de programe:
    a) gestioneaza programele privind functia publica si functionarii publici, urmareste indeplinirea acestora si prezinta periodic ministrului administratiei publice rapoarte privind modul de derulare a acestora;
    b) elaboreaza si administreaza baza de date cuprinzand evidenta nationala a functiilor publice si a functionarilor publici, precum si a functiilor publice vacante.
    4. In domeniul reprezentarii:
    a) reprezinta autoritatile administratiei publice centrale si locale in raporturile cu persoanele juridice si fizice, romane si straine, in domeniul managementului functiei publice si al functionarilor publici;
    b) colaboreaza cu ministerele si cu alte autoritati publice in indeplinirea atributiilor ce ii revin;
    c) colaboreaza cu institutii si organisme similare din tara si din strainatate in domeniul sau de activitate;
    d) conlucreaza cu organizatiile asociative ale functionarilor publici, din tara si din strainatate, precum si cu organizatiile neguvernamentale cu atributii in domeniul sau de activitate;
    e) participa la negocierile dintre organizatiile sindicale reprezentative ale functionarilor publici si Ministerul Administratiei Publice;
    f) negociaza, cu acordul ministrului administratiei publice, incheierea unor acorduri si proiecte de colaborare internationala in domeniul functiei publice, al functionarilor publici si al managementului resurselor umane; prezinta acordurile convenite ministrului administratiei publice pentru a fi aprobate de acesta sau, dupa caz, insusite si supuse spre aprobare Guvernului.
    5. In domeniul monitorizarii si controlului activitatii referitoare la functia publica si la functionarii publici:
    a) acorda sprijin si indrumare metodologica autoritatilor administratiei publice, in scopul aplicarii uniforme si corecte a legislatiei din domeniul functiei publice si al functionarilor publici;
    b) coordoneaza metodologic si acorda sprijin de specialitate compartimentelor de resurse umane din cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale;
    c) monitorizeaza si controleaza aplicarea legislatiei privind functia publica si functionarii publici;
    d) sprijina autoritatile administratiei publice centrale si locale si le acorda asistenta tehnica de specialitate pentru elaborarea si aprobarea unor norme specifice in acest domeniu;
    e) monitorizeaza modul in care sunt asigurate si respectate de catre autoritatile si institutiile publice conditiile de munca pentru functionarii publici; in acest scop conlucreaza cu organizatiile sindicale ale acestora;
    f) controleaza modul de respectare de catre conducatorii autoritatilor si institutiilor publice a drepturilor legale cuvenite functionarilor publici, precum si aplicarea masurilor privind respectarea egalitatii de sanse si tratament in domeniul relatiilor de serviciu;
    g) coordoneaza metodologic, monitorizeaza, verifica si controleaza aplicarea si respectarea prevederilor legale privind normele de conduita morala si profesionala a functionarilor publici, organizarea si functionarea comisiilor paritare si a comisiilor de disciplina, organizarea si desfasurarea concursurilor, organizarea perioadei de stagiu, evaluarea performantelor profesionale ale functionarilor publici;
    h) intocmeste rapoarte anuale cu privire la managementul functiilor publice si al functionarilor publici, la gradul de ocupare a posturilor precum si cu privire la respectarea legislatiei specifice, pe care le prezinta Guvernului, prin ministrul administratiei publice, pentru a fi inaintate pentru dezbatere si aprobare Parlamentului.
    6. In domeniul armonizarii legislatiei:
    a) coordoneaza si sprijina procesul de adaptare a statutelor aprobate prin legi speciale la prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) elaboreaza proiectele de acte normative pentru armonizarea legislatiei din domeniul functiei publice cu reglementarile Uniunii Europene si alte acte cu caracter international pe care Romania le-a ratificat;
    c) urmareste ca proiectele de acte normative elaborate de ministere si de alte autoritati publice centrale si locale, care contin prevederi referitoare la functiile publice si la functionarii publici, sa fie in concordanta cu reglementarile europene existente in acest domeniu.
    (2) Agentia indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 2
    (1) In exercitarea atributiilor prevazute la art. 1, Agentia colaboreaza cu ministerele, cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale sau locale, precum si cu alte personaje juridice de drept public sau privat, romane ori straine.
    (2) Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa comunice Agentiei, la termenele stabilite, informatiile solicitate referitoare la functiile publice si la functionarii publici, in conditiile legii.
    (3) Agentia va comunica persoanelor interesate informatii de interes public referitoare la functiile publice si la functionarii publici, in conditiile legii.
    (4) Agentia poate edita buletine informative si alte publicatii de specialitate.
    Art. 3
    (1) Orice modificare aparuta in evidenta functiilor publice din cadrul autoritatii sau institutiei publice se comunica Agentiei in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data producerii ei.
    (2) Informatiile privind functiile publice si functionarii publici vor fi transmise pe suport magnetic, in formatul standard stabilit de Agentie.
    Art. 4
    In exercitarea atributiilor sale, Agentia colaboreaza direct cu compartimentele specializate in gestiunea resurselor umane din structura ministerelor, a celorlalte autoritati publice centrale, a serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, din cadrul prefecturilor si din aparatul propriu al consiliilor locale si judetene.
    Art. 5
    (1) Sumele necesare in vederea functionarii Agentiei se asigura de la bugetul de stat.
    (2) In scopul realizarii rolului si atributiilor ce ii revin, Agentia poate beneficia de consultanta si asistenta din strainatate, precum si de programe de formare si perfectionare a pregatirii functionarilor publici, in limita fondurilor bugetare alocate sau a altor surse atrase din tara sau din strainatate, potrivit legii.

    ANEXA 2

    Numarul maxim de posturi = 85, exclusiv demnitarii

                      STRUCTURA ORGANIZATORICA
            a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

                         _________________
                        |Colegiul Agentiei|
                      __|Nationale a      |
                     |  |Functionarilor   |
                     |  |Publici          |
                     |  |_________________|
 ________________    |       ____________________
|PRESEDINTE      |___|      |Compartimentul audit|
|________________|   |   ___|public intern       |
         |           |__|   |____________________|
         |              |    ____________________
         |              |___|Purtator de cuvant  |
         |                  |____________________|
         |
         |                                                  _______________
         |                                                 |Directia       |
 ________|_______                                        __|monitorizare,  |
|VICEPRESEDINTE  |                                      |  |control si     |
|________________|                                      |  |contencios     |
         |                                              |  |_______________|
         |              _____________________________   |   _______________
         |           __|Directia generala organizare |  |  |Directia       |
         |          |  |legislativa si administrativa|__|__|strategie,     |
         |          |  |_____________________________|  |  |reglementare   |
         |          |                                   |  |si planificare |
         |          |                                   |  |_______________|
         |          |                                   |   _______________
         |          |                                   |  |Directia       |
         |          |                                   |__|gestionarea    |
 ________|_______   |                                      |procedurilor   |
|Secretar general|__|                                      |administrative |
|________________|  |                                      |_______________|
                    |                                       _______________
                    |                                      |Serviciul      |
                    |                                    __|evidenta,      |
                    |                                   |  |certificare si |
                    |                                   |  |redistribuire  |
                    |                                   |  |_______________|
                    |                                   |   _______________
                    |   _____________________________   |  |Serviciul      |
                    |__|Directia generala evidenta,  |  |  |programe       |
                       |programe si buget            |__|__|internationale |
                       |_____________________________|  |  |si relatii     |
                                                        |  |publice        |
                                                        |  |_______________|
                                                        |   _______________
                                                        |  |Serviciul      |
                                                        |__|economic si    |
                                                           |administrativ  |
                                                           |               |
                                                           |_______________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 624/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 624 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu