Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1088 din  9 noiembrie 2000

pentru aprobarea Regulamentului de aparare impotriva incendiilor in masa

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 619 din 30 noiembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 14 lit. i) si ale art. 15 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor, aprobata prin Legea nr. 124/1995,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul de aparare impotriva incendiilor in masa, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de interne,
                       Constantin Dudu Ionescu

                       p. Ministrul apararii nationale,
                       Ioan Bogdan Tudoran,
                       subsecretar de stat

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul industriei si comertului,
                       Radu Berceanu

                       p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,
                       Stefan Pete,
                       secretar de stat

                       p. Ministrul transporturilor,
                       Adrian Gheorghe Marinescu,
                       secretar de stat

                       p. Ministrul lucrarilor publice
                       si amenajarii teritoriului,
                       Laszlo Borbely,
                       secretar de stat

                       Ministru de stat, ministrul sanatatii,
                       Hajdu Gabor

                       Ministrul apelor, padurilor
                       si protectiei mediului,
                       Romica Tomescu

                       p. Ministrul functiei publice,
                       Marian Parjol,
                       secretar de stat

                       Presedintele Agentiei Nationale
                       pentru Comunicatii si Informatica,
                       Stelian Sergiu Iliescu

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
de aparare impotriva incendiilor in masa

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prin incendiu in masa, in sensul prezentului regulament, se intelege acel incendiu de mari proportii care poate genera consecinte negative majore asupra desfasurarii normale a activitatilor social-economice, precum si asupra mediului inconjurator si care nu poate fi controlat si lichidat numai prin interventia serviciilor de pompieri, constituite potrivit legii.
    (2) Actiunile si masurile de aparare impotriva incendiilor in masa se organizeaza si se desfasoara in scopul apararii vietii si al asigurarii protectiei populatiei, bunurilor materiale, valorilor culturale si a factorilor de mediu impotriva efectelor negative ale acestui tip de dezastru.
    (3) Face obiectul prezentului regulament ansamblul actiunilor si masurilor preventive, de interventie operativa, de recuperare si reabilitare in situatia de urgenta publica generata de incendii in masa.
    (4) Principalii parametri si nivelurile minime de gravitate ce caracterizeaza situatia de urgenta publica generata de incendii in masa sunt prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    (1) Organizarea, coordonarea si controlul actiunilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor in masa se realizeaza la nivel national prin Comisia centrala pentru incendii in masa, organizata pe langa Ministerul de Interne.
    (2) In teritoriu actiunile si masurile de aparare impotriva incendiilor in masa se realizeaza prin comisiile judetene, municipale, orasenesti si comunale de aparare impotriva dezastrelor.
    (3) Banca de date privind incendiile in masa se organizeaza in cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.
    Art. 3
    Aplicarea masurilor operative de aparare impotriva incendiilor in masa se realizeaza in mod unitar pe baza planurilor operative si a planurilor de protectie si interventie in cazul dezastrelor, ale judetelor, localitatilor si agentilor economici, denumite in continuare planuri de aparare.

    CAP. 2
    Actiuni si masuri preventive

    SECTIUNEA 1
    Prevenirea incendiilor in masa

    Art. 4
    Prevenirea incendiilor in masa se realizeaza in cadrul ansamblului de masuri tehnice si organizatorice, precum si de activitati specifice, planificate si realizate la nivel national si local, potrivit legii, in scopul de a asigura identificarea, evaluarea, controlul si combaterea riscurilor ce pot genera astfel de dezastre.
    Art. 5
    Programele de dezvoltare economico-sociala ce se intocmesc la nivel national si local vor cuprinde, in mod obligatoriu, masurile de prevenire a transformarii incendiilor in incendii in masa, raspunderea revenind autoritatilor publice centrale sau locale si conducerilor tehnico-administrative ale agentilor economici si ale institutiilor publice.

    SECTIUNEA 2
    Planurile de aparare impotriva incendiilor in masa

    Art. 6
    (1) Planurile de aparare impotriva incendiilor in masa sunt documentele pe baza carora se realizeaza masurile preventive, pregatirea, interventia nemijlocita si conducerea unitara a acesteia.
    (2) Planurile prevazute la alin. (1) se intocmesc pentru judete si localitati de catre comisiile de aparare impotriva dezastrelor, constituite conform legii, iar pentru agentii economici si institutiile publice, de catre conducerile tehnico-administrative.
    (3) Structura orientativa a planului de aparare impotriva incendiilor in masa este prevazuta in anexa nr. 2.
    (4) La intocmirea sau la reactualizarea planului de aparare se executa evaluarea si se stabilesc zonele cu riscuri de producere si propagare a incendiilor in masa. Nivelurile de risc ridicat sau foarte ridicat se marcheaza distinct pe harta zonelor de risc, anexa la planul de aparare.
    Art. 7
    Raspunderea privind intocmirea planurilor de aparare revine prefectilor, primarilor si conducatorilor agentilor economici si ai institutiilor publice.
    Art. 8
    (1) Planurile de aparare se actualizeaza ori de cate ori este necesar ca urmare a modificarilor survenite in zonele/obiectivele pentru care au fost intocmite.
    (2) Modificarile si reactualizarile operate in planurile de aparare se comunica structurilor ierarhice ale administratiei publice locale, precum si brigazii sau grupului de pompieri militari in a carui zona de competenta se afla agentii economici, institutiile publice si localitatile prevazute la art. 6 alin. (2).

    SECTIUNEA 3
    Sistemul informational-decizional

    Art. 9
    Sistemul informational-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate detectarii, alarmarii, alertarii, notificarii, transmiterii datelor, informatiilor si prelucrarii acestora, luarii deciziilor de catre factorii implicati in actiunile de aparare impotriva incendiilor in masa si transmiterii acestora celor interesati.
    Art. 10
    (1) Pentru asigurarea transmiterii informatiilor la zi de catre comisiile de aparare impotriva dezastrelor se vor stabili din timp, prin planurile de aparare, tipurile de retele, frecventele si mijloacele de telecomunicatii ce vor fi folosite si la care se va asigura permanenta.
    (2) Echipamentele si mijloacele tehnice utilizate trebuie sa fie compatibile intre ele si sa functioneze la parametrii stabiliti in documentatiile de exploatare.
    (3) Transmiterea informatiilor se realizeaza in conformitate cu schema fluxului informational-decizional, aprobata prin planul de aparare.
    (4) Schemele de principiu ale fluxurilor informational-decizionale sunt prezentate in anexele nr. 3 - 5.
    Art. 11
    (1) Informarea secretariatelor tehnice permanente ale comisiilor ierarhic superioare asupra situatiei la locul dezastrului, evolutiei acesteia, efectelor negative produse, precum si asupra masurilor luate se realizeaza prin rapoarte operative.
    (2) Continutul de principiu al raportului operativ ce se transmite in timpul actiunilor de aparare impotriva incendiilor in masa este prevazut in anexa nr. 6.

    SECTIUNEA 4
    Sistemul si pregatirea fortelor de interventie. Logistica interventiilor

    Art. 12
    Sistemul fortelor de interventie pentru apararea impotriva incendiilor in masa se constituie din forte specializate, complementare si auxiliare.
    Art. 13
    Fortele specializate se constituie din marile unitati, unitatile si subunitatile de pompieri militari, serviciile publice de pompieri civili, serviciile private de pompieri civili constituite la agentii economici si la institutiile publice, precum si serviciile private de pompieri civili constituite pe plan local ca societati comerciale. Aceste forte sunt specializate pe activitati si misiuni de sine statatoare si actioneaza pentru:
    a) prevenirea si stingerea incendiilor, coordonarea, controlul si acordarea asistentei tehnice in acest domeniu, in conditiile legii;
    b) salvarea si/sau protejarea oamenilor, animalelor si bunurilor aflate in pericol;
    c) acordarea primului ajutor medical si participarea, in limitele fortelor si mijloacelor disponibile, la evacuarea populatiei, institutiilor publice si agentilor economici.
    Art. 14
    (1) Fortele complementare se organizeaza din timp la nivelul institutiilor de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, in raport cu nevoile stabilite prin scenariile din planurile de aparare.
    (2) Categoriile de forte complementare sunt: politia, jandarmeria, politia de frontiera, Comandamentul Protectiei Civile, Corpul Gardienilor Publici, unitatile si formatiunile sanitare si de inspectie sanitara veterinara, precum si alte formatiuni de paza a persoanelor si bunurilor.
    (3) Fortele complementare actioneaza pentru:
    a) aplicarea masurilor prevazute privind ordinea publica pe timpul instituirii situatiei de urgenta publica generate de incendii in masa;
    b) dirijarea si indrumarea circulatiei pe directiile si in zonele stabilite;
    c) evacuarea populatiei, institutiilor publice si agentilor economici;
    d) limitarea proportiilor dezastrului si inlaturarea consecintelor acestuia cu mijloacele din dotare;
    e) asigurarea legaturilor necesare;
    f) asigurarea asistentei medicale de urgenta;
    g) desfasurarea actiunilor pentru salvarea oamenilor, a animalelor si a bunurilor materiale, evacuarea si transportul victimelor, cazarea sinistratilor, aprovizionarea cu alimente si asistenta sanitara specializata pentru persoanele afectate.
    Art. 15
    Fortele auxiliare se stabilesc din timp, din randul populatiei si salariatilor agentilor economici si ai institutiilor publice din zonele periclitate, si actioneaza in raport cu sarcinile stabilite prin planurile de aparare.
    Art. 16
    Pregatirea fortelor de interventie se realizeaza in cadrul institutiilor abilitate prin lege, pe baza unor programe adecvate.
    Art. 17
    (1) Prefectii, primarii si conducerile tehnico-administrative ale agentilor economici si institutiilor au obligatia de a asigura cunoasterea de catre populatie si de fortele destinate interventiei a modalitatilor de actiune, conform planurilor de aparare intocmite.
    (2) Periodic comisiile de aparare impotriva dezastrelor vor organiza si vor executa exercitii aplicative pentru verificarea pregatirii populatiei si a fortelor de interventie. Verificarea functionarii sistemului de avertizare-alertare, precum si a tehnicii, mijloacelor si materialelor de interventie se face la termenele stabilite prin actele normative in vigoare.
    Art. 18
    Logistica actiunilor de aparare impotriva incendiilor in masa se asigura de autoritatile, institutiile publice si agentii economici cu atributii in acest domeniu, in raport cu raspunderile, actiunile, efectivele si mijloacele angrenate.
    Art. 19
    Resursele financiare necesare pentru acoperirea nevoilor de aparare impotriva incendiilor in masa se suporta, potrivit legii, din bugetul de stat, bugetele autoritatilor publice locale, agentilor economici si ale institutiilor publice, precum si din alte fonduri legal constituite si sunt destinate pentru realizarea actiunilor si masurilor de prevenire a fenomenelor periculoase, inzestrarea cu autospeciale, utilaje si materiale de interventie, mijloace de transport, pregatirea efectivelor, intretinerea materialelor si aplicarea procedurilor de interventie imediata si ulterioara pentru recuperare si reabilitare.

    CAP. 3
    Actiuni si masuri de interventie operativa

    Art. 20
    (1) Conducerea intregii operatiuni de interventie in situatia de urgenta publica generata de incendii in masa se realizeaza de autoritatile legal investite care au atributii si responsabilitati privind conceptia, planificarea, organizarea si controlul in domeniu, respectiv prefectii, primarii si conducerile tehnico-administrative ale agentilor economici si ale institutiilor publice.
    (2) Conducerea operativa a actiunilor de interventie nemijlocita pentru stingerea incendiilor in masa se realizeaza de comandantul brigazii sau grupului de pompieri militari in a carui zona de competenta s-a produs evenimentul ori de persoana imputernicita de comandantul Corpului Pompierilor Militari.
    Art. 21
    Organizarea cooperarii revine conducerii interventiei si se realizeaza la nivelul autoritatilor publice centrale si locale, in baza legilor in vigoare, in scopul conjugarii eforturilor pentru prevenirea, limitarea si lichidarea consecintelor incendiilor in masa.
    Art. 22
    Procedurile pentru limitarea propagarii, pentru stingerea si lichidarea consecintelor incendiilor in masa sunt cele pentru situatiile de normalitate, stabilite prin regulamentele si instructiunile elaborate de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.
    Art. 23
    In cazul prognozarii transformarii incendiilor in incendii in masa sau la atingerea intempestiva a nivelurilor de gravitate ce caracterizeaza acest tip de dezastru, se intreprind urmatoarele actiuni si masuri:
    A. La declararea situatiei de urgenta publica generate de incendii in masa:
    a) autoritatile declara situatia de urgenta publica in zonele periclitate;
    b) secretariatul tehnic permanent informeaza presedintele comisiei de aparare impotriva dezastrelor despre situatia creata si asigura activarea acesteia;
    c) se intensifica fluxul informational-decizional, marindu-se frecventa transmisiilor de informatii, prognoze si avertizari catre populatie, obiectivele si institutiile publice din zonele periclitate;
    d) se declanseaza actiunile premergatoare operatiunilor de interventie, constand in: recunoasterea si supravegherea continua a zonelor amenintate, prealertarea si pregatirea fortelor si mijloacelor de interventie, evacuarea, daca situatia o impune, a oamenilor, animalelor si bunurilor, punerea in siguranta a bunurilor ce nu pot fi evacuate;
    e) se intensifica actiunile de prevenire in zonele, obiectivele sau pe directiile probabile de manifestare a incendiilor in masa;
    f) se asigura conditiile de adapostire, hranire si asistenta in raioanele de evacuare a populatiei si animalelor;
    g) se formuleaza, potrivit legii, propuneri cu privire la utilizarea rezervelor materiale si a mijloacelor pentru interventie, pastrarea si refacerea lor prin aprovizionare curenta in limita fondurilor alocate in acest scop.
    B. Pe timpul stingerii incendiilor in masa:
    a) se acorda primul ajutor persoanelor afectate de incendiul in masa;
    b) se concentreaza si se organizeaza intrarea in dispozitivele de actiune a fortelor si mijloacelor stabilite prin planurile de aparare;
    c) se organizeaza lucrarile necesare in vederea realizarii rezervelor de apa si a celorlalte categorii de substante stingatoare necesare in sustinerea actiunii de interventie;
    d) se organizeaza si se efectueaza, cu mijloacele aflate la dispozitie, lucrarile de limitare a propagarii incendiilor;
    e) se asigura conditiile pentru efectuarea manevrelor de forte si mijloace necesare in vederea desfasurarii actiunii de interventie, in raport cu evolutia situatiei operative;
    f) se transmit comisiilor de aparare impotriva dezastrelor, superioare ierarhic, informatii despre situatia creata si despre masurile luate si se formuleaza cereri, in raport cu evolutia situatiei operative;
    g) se informeaza populatia despre masurile si comportamentul care trebuie adoptate, in zonele de dezastru.
    C. Dupa lichidarea incendiilor in masa:
    a) se stabilesc cauzele si imprejurarile izbucnirii incendiului in masa;
    b) se asigura refacerea capacitatii de actiune a fortelor care au intervenit;
    c) se stabilesc masuri de prevenire a incendiilor si reguli de comportare a populatiei in zona afectata, pentru preintampinarea izbucnirii de noi incendii.

    CAP. 4
    Actiuni si masuri ulterioare pentru recuperare si reabilitare

    Art. 24
    Pentru restabilirea starii de normalitate comisiile de aparare impotriva dezastrelor si conducerile tehnico-administrative ale agentilor economici si ale institutiilor publice dispun urmatoarele actiuni si masuri:
    a) acordarea in continuare a sprijinului necesar persoanelor afectate;
    b) reconstituirea mijloacelor materiale necesare pentru interventie si trecerea acestora in stare operativa;
    c) reabilitarea cailor de comunicatii, liniilor de telecomunicatii si a retelelor de transport al energiei electrice, apei si al agentilor energetici;
    d) pregatirea conditiilor pentru repunerea in stare de functionare a agentilor economici si a institutiilor publice afectate, precum si repararea/reconstructia locuintelor avariate sau distruse din zona de dezastru;
    e) stabilirea pagubelor, din punct de vedere cantitativ si valoric, determinate de dezastru.
    Art. 25
    (1) Pe baza concluziilor desprinse din analiza interventiei comisiile de aparare impotriva dezastrelor intocmesc rapoarte de evaluare, care se inainteaza comisiei ierarhic superioare in termen de 10 zile de la producerea dezastrului, facand in acest context propuneri de masuri pentru imbunatatirea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor.
    (2) Continutul de principiu al raportului de evaluare a interventiei este prevazut in anexa nr. 7.
    (3) Rapoartele de evaluare a interventiei ale comisiilor judetene de aparare impotriva dezastrelor se inainteaza Comisiei centrale pentru incendii in masa, in termen de 30 de zile.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 26
    Cheltuielile ocazionate de indeplinirea misiunilor pe timpul actiunilor de interventie se deconteaza in conditiile legii.
    Art. 27
    Serviciile de mobilizare a economiei si pregatirea teritoriului pentru aparare vor asigura, la cerere, situatia cuprinzand mijloacele tehnice si materialele ce pot fi utilizate in conditiile situatiei de urgenta publica generate de incendii in masa.
    Art. 28
    Comisia centrala pentru incendii in masa colaboreaza in problematica incendiilor in masa cu organismele similare din alte tari, in baza conventiilor internationale la care Romania este parte sau a acordurilor bilaterale.
    Art. 29
    Documentele elaborate pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea interventiei se arhiveaza de secretariatul tehnic permanent al Comisiei de aparare impotriva dezastrelor, cu respectarea prevederilor legale.
    Art. 30
    Anexele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1
    la regulament

          PARAMETRII PRINCIPALI SI NIVELURILE MINIME DE GRAVITATE*)
ce caracterizeaza situatia de urgenta publica generata de incendii in masa

    1. Consecinte produse sau iminente ale incendiilor in masa:
    a) persoane decedate - 20;
    b) persoane traumatizate*) - 200;
    c) persoane periclitate - 1.000;
    d) animale moarte - 50 tone; amenintate - 250 tone;
    e) locuinte individuale sau apartamente distruse - 100; amenintate - 500;
    f) suprafata cvartal de locuinte afectata - mai mare de 5 kmp; amenintata - 50 kmp;
    g) suprafata fond forestier afectata - 100 ha; amenintata - 1.000 ha sau front continuu de propagare a flacarii - 2 km;
    h) suprafata culturi afectata - 200 ha; amenintata - 2.000 ha sau front continuu de propagare a flacarii - 4 km
    2. Riscul aprinderii sau producerii exploziei unor concentrari (sarcini termice de incendiu) ridicate de substante sau materiale combustibile periculoase
    3. Forte de interventie concentrate - 200 persoane, din care cel putin 100 specializate.
------------
    *) Cand s-a ajuns la unul dintre nivelurile de gravitate precizate sau exista pericolul atingerii acestuia se activeaza comisia de aparare impotriva dezastrelor de la autoritatea publica locala pe raza careia s-a produs incendiul in masa si se pune in aplicare planul de aparare specific. Daca posibilitatile acestei comisii pentru gestionarea situatiei create sunt depasite, se activeaza comisia judeteana de aparare impotriva dezastrelor.
    Comisia centrala pentru incendii in masa se activeaza cand posibilitatile comisiei judetene de aparare impotriva dezastrelor au fost depasite ori exista premisele sa fie depasite sau cand sunt afectate cel putin doua judete.
    *) Prin persoane traumatizate, in sensul prezentului regulament, se intelege acele persoane care au suferit un traumatism fizic sau psihic.

    ANEXA 2
    la regulament

                       STRUCTURA ORIENTATIVA
a planului de aparare impotriva incendiilor in masa

    CAP. 1
    Introducere

    - Zone de planificare in caz de urgenta
    - Caracteristicile zonelor (obiectivelor) de risc ridicat pentru fiecare zona de planificare

    CAP. 2
    Organizarea in caz de urgenta

    - Structuri organizatorice implicate
    - Responsabilitati ale organismelor si autoritatilor pentru prevenire si interventie in caz de incendiu in masa

    CAP. 3
    Conceptia actiunilor pentru interventie

    - Activitati ce se executa pe etape de interventie:
        - la notificare;
        - la declararea situatiei de urgenta publica generate de incendii in masa;
        - pentru localizarea si limitarea propagarii incendiului in masa;
        - pentru stingerea incendiului in masa;
        - pentru lichidarea consecintelor incendiului in masa
    - Masuri principale de protectie a personalului destinat interventiei
    - Masuri principale de protectie si asistenta a populatiei, animalelor, bunurilor materiale, agentilor economici si institutiilor publice
    - Actiuni si masuri ulterioare pentru recuperare si reabilitare

    CAP. 4
    Resurse

    - Resurse umane
    - Resurse materiale
    - Resurse financiare
    - Logistica operatiunilor de interventie

    CAP. 5
    Conducerea

    - Sistemul informational-decizional
    - Organisme de conducere
    - Atributiile organismelor de conducere
    - Rapoarte
    - Realizarea legaturilor pentru conducere, informare si cooperare

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    - Informarea publica
    - Asistenta internationala
    - Revizii, reactualizari, sanctiuni

    Anexe
    1. Componenta comisiei de aparare impotriva dezastrelor
    2. Procedurile de urgenta
    3. Schema de instiintare-notificare
    4. Harta zonelor de risc din zona de competenta a comisiei
    5. Scheme (harti) ale fiecarei zone de risc, cu operatiunile de interventie si cu resursele umane, materiale si tehnice pentru acestea
    6. Caracteristicile surselor de risc
    7. Modele de documente

    ANEXA 3
    la regulament

                     FLUXUL INFORMATIONAL-DECIZIONAL
          la nivelul Comisiei centrale pentru incendii in masa

               _________________________
              | COMISIA GUVERNAMENTALA  |
              |  DE APARARE IMPOTRIVA   |
              |       DEZASTRELOR       |
              |_________________________|
                     |           ^
                     |           :
               ______v___________:______
      <-------|    COMISIA CENTRALA     |
     |        | PENTRU INCENDII IN MASA |
     |        |_________________________|
     |               ^     |     ^
     |       _ _ _ __:     |     :_ _ _ _ _
     |      :              |               :
     |    __v_________     |    ___________v___________         _______________
     |   |  GRUPE DE  |     -->|  SECRETARIATUL TEHNIC |       |    MIJLOACE   |
     |   | COORDONARE |<- - - -| PERMANENT AL COMISIEI |<- - ->| DE COMUNICARE |
     |   |____________|        |    CENTRALE PENTRU    |       |    IN MASA    |
     |                         |    INCENDII IN MASA   |       |               |
     |                         |_______________________|       |_______________|
     |                              ^      |      ^
     |          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |      |      :_ _ _ _ _ _ _
     |         ^                           |                    :
     |         :                           |                    :
 ____|_________:_________                  |       _____________^______________
|     AUTORITATI ALE     |                 |      |     COMISIA JUDETEANA      |
| ADMINISTRATIEI PUBLICE |<-.               ----->| (A MUNICIPIULUI BUCURESTI) |
|   CENTRALE SI LOCALE   |  :                     |     DE APARARE IMPOTRIVA   |
|________________________|  :                     |         DEZASTRELOR        |
|     REGII AUTONOME     |  :                     |____________________________|
| SI INSTITUTII PUBLICE  |  :                      ____________________________
|________________________|  :                     |     SECRETARIATUL TEHNIC   |
                            :                     |____________________________|
                            :                               |       ^
                            :   _______            _________v_______|__________
                            :  | SURSA |          |      BRIGADA (GRUPUL) DE   |
                            :<-|  DE   |- - - - ->|  POMPIERI A (AL) JUDETULUI |
                            :  | RISC  |          |   (MUNICIPIULUI BUCURESTI) |
                            :  |_______|          |____________________________|
 ________________________   :
|      COMANDAMENTUL     |  :
|    PROTECTIEI CIVILE   |<-
|________________________|
                                 - - -> Flux informational
                                 -----> Flux decizional

    ANEXA 4
    la regulament


                      FLUXUL INFORMATIONAL-DECIZIONAL
in localitatile in care functioneaza brigazi, grupuri si subunitati de pompieri militari

                       ________________________________
                      | SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT |
                      |   AL COMISIEI CENTRALE PENTRU  |
                      |        INCENDII IN MASA        |
                      |________________________________|
                                       |    ^
                                       |    :
                                       |     - - - - - - - - - - -
                                       v____________________      :
                                                            |     :
         _________________                     _____________v_____:__________
        | BRIGADA (GRUPUL |                   | COMISIA JUDETEANA DE APARARE |
 - - -->|  DE POMPIERI A  |- - - - - - - - -->|     IMPOTRIVA DEZASTRELOR    |
:       | (AL) JUDETULUI  |<------------------|______________________________|
:       |_________________|         |         |      SECRETARIATUL TEHNIC    |
:                                   |         |______________________________|
:                                   |                  ^         ^
:                                   |                  :         :
:              _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ _ _ _ __:         :
:             ^                     |                            :
:    _________:_______              |                            :
:   |COMISIA LOCALA DE|<------------v------------------------------------->
:<--|APARARE IMPOTRIVA|                                          :_ _ _ _ _|_ _
:   |   DEZASTRELOR   |                                                    |   :
:   |_________________|                             __________________     |   :
:        ^      |                                  | SERVICII PUBLICE |<---|   :
:        :      |                             - - >| DESCENTRALIZATE  |    |   :
:        :      |                            :     |__________________|    | ->:
:    ____:______v_____      _______          :      __________________     |   :
:   |  SUBUNITATE DE  |    | SURSA |         :     |   ALTE UNITATI   |<---|   :
 <--|POMPIERI MILITARI|<- -|DE RISC|- - - - -:- - >|APARTINAND M.Ap.N.|    |   :
    |_________________|    |_______|         :     |__________________|    | ->:
                                             :      __________________     |   :
                                             :     |   FORMATIUNI DE  |<---    :
                                              - - >| PROTECTIE CIVILA |- - - ->
                                                   |__________________|
                       - - -> Flux informational
                       -----> Flux decizional

    ANEXA 5
    la regulament

                      FLUXUL INFORMATIONAL-DECIZIONAL
in localitatile in care nu sunt constituite structuri ale pompierilor militari

                           _____________________________
                         | COMISIA JUDETEANA DE APARARE |
      ------------------>|     IMPOTRIVA DEZASTRELOR    |
     :                   |______________________________|
     :                   |     SECRETARIATUL TEHNIC     |
     :                   |______________________________|
     :                               |   ^
     :                               |   :
     :                               |   :_ _ _ _ _ _ _
     :   ____________________________|                 :
     :  |                            |                 :
     :  |                            |                 :
     :  |                            |                 :
 ____:__v_________                   |      ___________:_______
| BRIGADA (GRUPUL |                  v     | COMISIA LOCALA DE |
|  DE POMPIERI A  |                   ---->| APARARE IMPOTRIVA |<--------------
| (AL) JUDETULUI  |                        |    DEZASTRELOR    |               |
|_________________|                        |___________________|               |
     ^  |                                         ^  ^  ^                      |
     :  |              _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _:  :  :                      |
     :  |             :  (pe timpul interventiei)    :  :                      |
     :  |             :       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _:  :_ _ _ _ _ _ _ _ _ __  |
     :  |             :      :                  __________________           ^ |
     :  |             :      :                 | SERVICII PUBLICE |- - - >   : |
     :  |             :      : -- ->|DE POMPIERI CIVILI|       :  : |
     :  |             :      :           :     |__________________|<--    :  : |
 ____:__v_________    :   ___:___        :      __________________    |   :  : |
|  SUBUNITATE DE  |   :  | SURSA |       :     |                  |- -|- - --> |
|POMPIERI MILITARI|<- -  |DE RISC|- - -->:- - >|  POST DE POLITIE |<--|<--:----
|_________________|      |_______|       :     |__________________|   |   :
                                         :      __________________    |   :
                                         :     |   FORMATIUNI DE  |-- |- >
                                           - ->| PROTECTIE CIVILA |   |
                                               |__________________|<--

                       - - -> Flux informational
                       -----> Flux decizional

    ANEXA 6
    la regulament

                             RAPORT OPERATIV
                         (continut de principiu)

    - Locul, data si ora raportarii
    - Situatia la locul evenimentului:
        - persoane decedate;
        - persoane traumatizate;
        - persoane periclitate;
        - animale mari moarte/amenintate;
        - suprafata de manifestare a dezastrului;
        - posibilitati de propagare a incendiului;
        - forte si mijloace aflate in dispozitiv pe misiuni;
        - obiective si terenuri afectate in intervalul de raportare;
        - pierderi de vieti omenesti, pierderi si distrugeri de bunuri
    - Masuri urgente ce se intreprind cu fortele si mijloacele aflate in dispozitivul de actiune pana la urmatoarea informare si in perspectiva
    - Situatia surselor de alimentare cu apa si a rezervelor de substante stingatoare
    - Data si ora trecerii de la o etapa a operatiunilor de interventie la alta
    - Cereri de forte, mijloace si asistenta tehnica
    - Cerinte informationale in raport cu evolutia situatiei operative de la locul interventiei
    - Situatia cailor de comunicatii, a liniilor de telecomunicatii si transport al energiei electrice, precum si a retelelor de transport al agentilor energetici
    - Alte date si elemente in raport cu evolutia situatiei operative.

    NOTA:
    Rapoartele operative se transmit din 12 in 12 ore de la notificarea dezastrului si ori de cate ori situatia o impune.

    ANEXA 7
    la regulament

                     RAPORT DE EVALUARE A INTERVENTIEI
                          (continut de principiu)

    1. Locul si data izbucnirii incendiului in masa
    2. Descrierea succinta a evolutiei incendiului in timp
    3. Organizarea si desfasurarea actiunilor si masurilor preventive
    4. Organizarea si desfasurarea actiunilor de interventie operativa pe etape ale interventiei
    5. Cauza si imprejurarile declansarii incendiului in masa
    6. Efectele incendiului in masa: obiective si terenuri afectate, pierderi de vieti omenesti si de animale, pagube cantitative si valorice etc.
    7. Stabilitatea la foc a constructiilor si eficienta masurilor de sistematizare pentru limitarea propagarii incendiilor in masa
    8. Modul de actiune a populatiei pe baza avertizarilor primite, a conducerilor tehnico administrative ale agentilor economici si ale institutiilor publice, in raport cu prevederile planurilor si regulamentelor specifice
    9. Concluzii, cu propuneri de imbunatatire a activitatii de aparare impotriva incendiilor in masa, cu referiri asupra sistemului informational decizional, modului de raspuns al organismelor si institutiilor implicate, asupra resurselor, viabilitatii planurilor de aparare intocmite si reglementarilor privind protectia impotriva incendiilor.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1088/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1088 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1088/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu