Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1075 din  8 iulie 2004

pentru aprobarea Regulamentului privind apararea impotriva efectelor dezastrelor produse de seisme si/sau alunecari de teren

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 702 din  4 august 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, precum si al art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor, aprobata prin Legea nr. 124/1995, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul privind apararea impotriva efectelor dezastrelor produse de seisme si/sau alunecari de teren, prevazut in anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul transporturilor,
                         constructiilor si turismului,
                         Miron Tudor Mitrea

                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Marian Florian Saniuta

                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor si dezvoltarii rurale,
                         Ilie Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                              REGULAMENT
privind apararea impotriva efectelor dezastrelor produse de seisme si/sau alunecari de teren

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Apararea impotriva efectelor dezastrelor produse de seisme si alunecari de teren reprezinta o activitate de interes national prin dimensiunea urmarilor negative ce se pot produce in plan economic, social si de mediu.
    (2) In sensul prezentului regulament, prin apararea impotriva efectelor dezastrelor produse de seisme si/sau alunecari de teren, denumite in continuare dezastru specific, se inteleg:
    a) masuri de prevenire si pregatire pentru interventie, luate inainte de declansarea fenomenelor cauzale;
    b) masuri operative de interventie, luate dupa producerea dezastrului specific, pentru limitarea si inlaturarea efectelor acestuia;
    c) masuri de interventie ulterioara, pentru recuperare si reabilitare.
    (3) Parametrii si nivelurile de gravitate minime, privind caracterizarea zonelor afectate de dezastru specific in vederea solicitarii declararii ca zona de dezastru sau zona in care se instituie starea de urgenta, sunt prevazuti in anexa A.
    Art. 2
    Obiectul prezentului regulament il constituie ansamblul actiunilor si masurilor de prevenire, protectie si interventie imediata, precum si de recuperare si reabilitare, necesare limitarii efectelor unui dezastru specific care poate genera consecinte negative asupra desfasurarii normale a activitatilor social-economice, mediului natural si construit.
    Art. 3
    In sensul prezentului regulament, elementele expuse direct sau indirect efectelor unui dezastru specific sunt:
    a) populatia, precum si bunurile sale mobile si imobile;
    b) constructiile: cladiri de locuit, cladiri pentru invatamant si social-culturale, capacitatile productive: fabrici, platforme industriale, ferme zootehnice, amenajari piscicole, porturi, aeroporturi si altele;
    c) caile de comunicatii rutiere, feroviare si navale;
    d) retelele de alimentare cu energie electrica, gaze, barajele si alte lucrari hidrotehnice;
    e) sursele si sistemele de alimentare cu apa si canalizare, statiile de tratare si de epurare;
    f) retelele de telecomunicatii si altele asemenea;
    g) mediul natural: ecosisteme, paduri, terenuri dispuse pe versanti sau avand caracteristici defavorabile, intravilanul localitatilor si altele;
    h) activitatile social-economice.

    CAP. 2
    Actiuni si masuri preventive

    Sectiunea 1
    Organizarea apararii impotriva unui dezastru specific

    Art. 4
    (1) Organizarea, coordonarea si controlul actiunilor si masurilor de aparare impotriva efectelor unui dezastru specific revine Comisiei centrale pentru prevenirea si apararea impotriva efectelor seismice si alunecarilor de teren, organizata pe langa Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, denumita in continuare Comisia centrala.
    (2) Presedintele Comisiei centrale este ministrul transporturilor, constructiilor si turismului si din comisie fac parte persoane de decizie din conducerea ministerului, precum si reprezentantii, la nivel de secretar de stat, desemnati de celelalte ministere.
    (3) In teritoriu, actiunile si masurile de aparare impotriva efectelor unui dezastru specific se realizeaza prin comisiile judetene, municipale, orasenesti si comunale de aparare impotriva dezastrelor.
    (4) Detinatorii, cu orice titlu, de constructii, dotari si terenuri, a caror avariere in caz de dezastru specific poate pune in pericol populatia, precum si mediul natural si construit sunt obligati sa le intretina, sa le repare si sa le exploateze corespunzator, sa doteze constructiile cu aparatura de masura si control necesara pentru urmarirea comportarii in timp a acestora, sa instaleze sisteme de avertizare-alarmare a populatiei in caz de pericol si sa organizeze activitatea de supraveghere, interventie si reabilitare conform legislatiei in vigoare pentru fiecare domeniu.
    Art. 5
    Aplicarea masurilor de aparare impotriva efectelor unui dezastru specific se realizeaza in mod unitar pe baza planurilor operative si a planurilor de prevenire, pregatire, protectie si interventie pentru dezastru specific, ale judetelor, localitatilor, agentilor economici si institutiilor publice, denumite in continuare planuri de aparare.

    Sectiunea 2
    Planurile de aparare

    Art. 6
    (1) Planurile de aparare sunt documentele pe baza carora se realizeaza masurile si actiunile tehnice si organizatorice preventive, de pregatire si interventie operativa, de refacere si reabilitare, in vederea conducerii unitare ale acestora.
    (2) Modul de intocmire, structura si continutul, precum si conditiile de modificare si actualizare, avizare si aprobare ale planurilor de aparare se stabilesc prin "Normativul privind elaborarea Planurilor de aparare in cazul producerii unui dezastru provocat de seisme si/sau alunecari de teren", prevazut in anexa B.
    (3) Planurile prevazute la alin. (1) se intocmesc pentru judete/municipiul Bucuresti, precum si pentru localitati, de catre comisiile de aparare impotriva dezastrelor, constituite conform legii, iar pentru agentii economici si institutiile publice, de catre conducerile administrative ale acestora.
    Art. 7
    (1) Raspunderea privind intocmirea planurilor de aparare prevazute la art. 6 alin. (3) si aplicarea actiunilor si masurilor prevazute in acestea revine prefectilor, primarilor si conducerilor administrative ale agentilor economici si institutiilor publice.
    (2) Avertizarea-alarmarea populatiei in cazul iminentei producerii unui dezastru specific este atributul structurilor de protectie civila la nivel national/local.
    (3) Aplicarea masurilor si actiunilor de aparare sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice si juridice; participarea la actiunile de prevenire, pregatire, protectie si interventie este obligatorie pentru toate persoanele fizice si juridice, cu exceptia persoanelor fizice cu handicap si a altor categorii defavorizate.
    Art. 8
    Programele de dezvoltare economico-sociala ce se intocmesc la nivel national, judetean si local vor cuprinde, in mod obligatoriu, masurile de prevenire a efectelor unui dezastru specific, raspunderea aplicarii acestora revenind autoritatilor administratiei publice centrale, locale si conducerilor administrative ale agentilor economici si institutiilor publice.
    Art. 9
    Planul judetean/municipiului Bucuresti de aparare se completeaza si se actualizeaza, de catre Secretariatul tehnic permanent al Comisiei judetene/municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor.

    Sectiunea 3
    Organizarea sistemului informational-decizional

    Art. 10
    Sistemul informational-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observarii, detectarii, masurarii, inregistrarii stocarii si prelucrarii datelor specifice, alarmarii, notificarii, culegerii si transmiterii informatiilor si a deciziilor de catre factorii implicati in actiunile de aparare impotriva efectelor unui dezastru specific.
    Art. 11
    (1) Transmiterea informatiilor si a deciziilor se realizeaza in conformitate cu schema fluxului informational-decizional, aprobata prin planul propriu de aparare.
    (2) Schema de principiu a fluxului informational-decizional este prezentata in anexa C.
    (3) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului - INCDFP comunica imediat principalele caracteristici ale seismului, conform modelului prezentat in anexa C.1.
    (4) Prefectii judetelor, respectiv prefectul Municipiului Bucuresti, comunica imediat principalele efecte ale dezastrului specific, conform anexei C.2.
    Art. 12
    (1) Informarea secretariatelor tehnice permanente ale comisiilor ierarhic superioare asupra situatiei la locul dezastrului, evolutiei acestuia, efectelor negative produse, precum si asupra masurilor luate, se realizeaza prin rapoarte operative.
    (2) Continutul cadru al raportului operativ ce se transmite in timpul actiunilor de aparare este prezentat in anexa D.
    Art. 13
    Primarii, conducerile comisiilor locale de aparare impotriva dezastrelor si/sau comandamentelor locale, constituite dupa caz, precum si cele ale unitatilor social-economice amplasate in zone predispuse la alunecari de teren, au obligatia sa asigure preluarea de la statiile centrale si locale a datelor si avertizarilor meteorologice si hidrologice, in vederea declansarii actiunilor preventive si de interventie.

    Sectiunea 4
    Logistica interventiei

    Art. 14
    (1) Sistemul fortelor si mijloacelor de interventie in cazul producerii unui dezastru specific se stabileste prin planurile de aparare specifice, de catre autoritatile, institutiile publice si agentii economici cu atributii in acest domeniu.
    (2) Fortele si mijloacele de interventie se organizeaza, stabilesc si pregatesc din timp si actioneaza in raport de sarcinile stabilite prin planurile de aparare specifice.
    (3) Pregatirea fortelor de interventie se realizeaza in cadrul institutiilor abilitate prin lege, pe baza unor programe adecvate avizate de inspectoratele de protectie civila judetene si a municipiului Bucuresti si aprobate de comisiile judetene/municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor.
    (4) Prefectii, primarii si conducerile tehnico-administrative ale agentilor economici si institutiilor au obligatia de a asigura cunoasterea de catre fortele destinate interventiei, precum si de catre populatie, a modalitatilor de actiune conform planurilor de aparare specifice, aprobate.
    (5) Fortele de interventie specializate pe activitati actioneaza pentru:
    a) salvarea si/sau protejarea oamenilor, animalelor si bunurilor, evacuarea si transportul victimelor, cazarea sinistratilor, aprovizionarea cu alimente, medicamente si materiale de prima necesitate;
    b) acordarea primului ajutor medical si participarea, in limitele fortelor si mijloacelor disponibile, la evacuarea populatiei, institutiilor publice si agentilor economici afectati;
    c) aplicarea masurilor privind ordinea publica pe timpul instituirii situatiei de urgenta provocata de un dezastru specific;
    d) dirijarea si indrumarea circulatiei pe directiile si in zonele stabilite ca accesibile;
    e) diminuarea si/sau eliminarea avariilor la retele si cladiri cu functiuni esentiale, a caror integritate pe durata cutremurelor este vitala pentru protectia civila: statiile de pompieri si sediile politiei, spitale si alte constructii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu sectii de chirurgie si de urgenta, cladirile institutiilor cu responsabilitate in gestionarea situatiilor de urgenta, in apararea si securitatea nationala, statiile de producere si distributie a energiei si/sau care asigura servicii esentiale pentru celelalte categorii de cladiri mentionate, garajele de vehicule ale serviciilor de urgenta de diferite categorii, rezervoare de apa si statii de pompare esentiale pentru situatii de urgenta, cladiri care contin gaze toxice explozivi si alte substante periculoase, precum si pentru cai de comunicatie, cladiri pentru invatamant;
    f) limitarea proportiilor dezastrului specific si inlaturarea efectelor acestuia cu mijloacele din dotare.
    (6) Fortele de interventie specializate sunt: unitatile protectiei civile, unitati ale politiei, jandarmeriei, unitatile politiei de frontiera, unitatile de pompieri militari, unitati ale corpului gardienilor publici, unitatea speciala de aviatie, unitati specializate/detasamente din cadrul Ministerului Apararii Nationale, unitati pentru asistenta medicala de urgenta ale Ministerului Sanatatii, unitatile si formatiunile sanitare si de inspectie sanitar-veterinara, formatiuni de paza a persoanelor si a bunurilor, precum si detasamente si echipe din cadrul serviciilor publice deconcentrate si societatilor comerciale specializate, incluse in planurile de aparare si dotate cu forte si mijloace de interventie.
    (7) Fortele auxiliare se stabilesc din randul populatiei si salariatilor, organizatiilor neguvernamentale, formatiunilor de voluntari si actioneaza in raport cu sarcinile stabilite formatiilor de protectie civila organizate la agentii economici si in planul de aparare specific.
    (8) Anual, comisiile judetene/municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor, organizeaza si executa exercitii aplicative pe baza unor programe adecvate pentru verificarea: pregatirii fortelor de interventie si a populatiei, functionarii sistemului de instiintare, avertizare, alarmare, precum si a tehnicii, mijloacelor si materialelor de interventie aflate in dotare; exercitiile vor fi prealabil anuntate, pentru a nu crea panica in zona unde urmeaza a se desfasura.
    (9) Logistica actiunilor de prevenire si aparare impotriva efectelor unui dezastru specific se asigura de catre autoritatile, institutiile si agentii economici cu atributii in domeniu in raport de raspunderi, masuri si resurse necesare.
    Art. 15
    Resursele financiare necesare actiunilor si masurilor pentru prevenirea si apararea impotriva efectelor unui dezastru specific se suporta, potrivit legii, din bugetul de stat, din bugetele autoritatilor administratiei publice locale, agentilor economici si institutiilor publice, in scopul realizarii actiunilor si masurilor de prevenire, interventie operativa, recuperare si reabilitare, inclusiv pentru dotarea cu utilaje, echipamente, materiale si tehnica necesare si pentru intretinerea acestora, precum si pentru pregatirea efectivelor.

    CAP. 3
    Actiuni si masuri de interventie operativa

    Art. 16
    (1) Conducerea operatiunilor de interventie operativa in situatia de urgenta generata de producerea unui dezastru specific se realizeaza de autoritatile legal investite cu atributii si responsabilitati privind conceptia, planificarea, organizarea si controlul in domeniu, respectiv de catre prefecti, primari si conducerile agentilor economici si institutiilor publice, conform legii.
    (2) Prefectul si subprefectii, primarii municipiilor, oraselor si comunelor, sefii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte organe centrale ale administratiei publice, precum si conducatorii regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale cu atributii si responsabilitati in domeniu, se autosesizeaza si declanseaza de la sediile institutiilor respective actiunile ce se impun privind alarmarea si interventia in caz de urgenta potrivit Planului judetean/municipiului Bucuresti de aparare impotriva efectelor seismice si alunecarilor de teren.
    (3) Membrii comisiei judetene/municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor, numiti prin ordin al prefectului, se intrunesc de urgenta la sediul Prefecturii.
    (4) In situatia imposibilitatii utilizarii sediului Prefecturii, conducerea actiunilor de interventie de urgenta se realizeaza de la Punctul de comanda al Inspectoratului de protectie civila din judet/municipiul Bucuresti.
    (5) Comisia de aparare impotriva dezastrelor de la autoritatea publica locala pe raza careia s-a produs dezastrul specific se activeaza si isi pune in aplicare planul propriu de aparare.
    (6) Primarii municipiilor, oraselor si comunelor de pe raza carora s-a produs dezastrul, impreuna cu membrii comisiilor de protectie civila de specialitate constituite pe domenii, potrivit legii, procedeaza de urgenta la inspectia zonelor din aria lor de autoritate constatand, dupa caz:
    a) zonele afectate si delimitarea acestora;
    b) necesitatea deblocarii - salvarii persoanelor si acordarii primului ajutor;
    c) cladirile prabusite sau in pragul colapsului;
    d) retelele tehnico-edilitare avariate: telecomunicatii, gaz metan, apa, energie electrica si termica etc.;
    e) incendiile sau exploziile produse si/sau iminenta producerii unor evenimente in lant;
    f) distrugerile sau blocarile cailor de acces;
    g) contaminarile chimice sau radioactive ale mediului.
    Art. 17
    La actiunile de inspectie participa si structurile specializate din cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice locale, precum si ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale cu atributii si responsabilitati in domeniu.
    Art. 18
    Primarii municipiilor, oraselor si comunelor informeaza operativ Comisia judeteana/municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor, prin mijloacele de radiocomunicatii din dotare si/sau curieri, asupra situatiei constatate, estimand victimele si pagubele materiale, precum si necesarul de mijloace si forte de interventie.
    Art. 19
    Comisia judeteana/municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor, intrunita de urgenta, evalueaza situatia pe baza informarilor operative ale primarilor si constatarilor structurilor specializate din subordinea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte organe ale administratiei publice locale si stabileste masuri de interventie de urgenta pentru:
    a) asigurarea conditiilor pentru efectuarea manevrelor de forte si mijloace necesare desfasurarii actiunii de interventie, in raport de evolutia situatiei;
    b) concentrarea si organizarea intrarii in dispozitivele de actiune a fortelor si mijloacelor stabilite prin planul de interventie si protectie;
    c) stingerea incendiilor;
    d) deblocarea - salvarea persoanelor si acordarea primului ajutor;
    e) transportul si spitalizarea persoanelor accidentate;
    f) inspectarea post dezastru specific a constructiilor avariate si evaluarea rapida a acestora;
    g) evacuarea cladirilor care nu mai prezinta siguranta in exploatare;
    h) protectia - adapostirea persoanelor sinistrate si acordarea asistentei necesare;
    i) paza si protectia bunurilor materiale si restrictionarea circulatiei in zonele afectate;
    j) formularea, potrivit legii, a propunerilor cu privire la utilizarea rezervelor materiale si a mijloacelor pentru interventie;
    k) informarea populatiei prin mijloacele de comunicare in masa si asigurarea comunicarii cu aceasta;
    l) supravegherea factorilor de mediu, a surselor de pericol complementare si neutralizarea acestora, dupa caz.
    Art. 20
    Daca posibilitatile comisiei locale de aparare impotriva dezastrelor, pentru gestionarea situatiei sunt depasite, se activeaza comisia judeteana de aparare impotriva dezastrelor.
    Art. 21
    Prefectul informeaza operativ Comisia centrala si Comisia guvernamentala de aparare impotriva dezastrelor asupra efectelor dezastrului, a masurilor intreprinse si propune, dupa caz, presedintelui Comisiei guvernamentale de aparare impotriva dezastrelor declansarea procedurii, potrivit legii, pentru declararea zonei afectate ca zona de dezastru si/sau instituirea starii de urgenta, dupa cum urmeaza:
    a) in cazul in care efectele sunt la nivel de accident sau de dezastru limitat se refera la zone restranse si aspecte care pot fi rezolvate cu resursele locale, comisiile judetene si a municipiului Bucuresti, pentru apararea impotriva dezastrelor pot propune declararea zonelor de dezastru, pana la inlaturarea efectelor, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 47/1994 art. 3 lit. b), lit. c), art. 14 lit. d), lit. e), lit. g), lit. k) si lit. l), sub coordonarea Comisiei guvernamentale de aparare impotriva dezastrelor si Comisiei centrale;
    b) in cazul in care efectele sunt de dezastru limitat in mai multe unitati teritorial-administrative sau atunci cand efectele de dezastru limitat sau major se refera la zone de importanta social-economica majora, extinse teritorial, cu concentrari de pierderi si aspecte speciale care nu pot fi rezolvate decat cu mobilizarea resurselor la nivel regional/national, comisia judeteana/municipiului Bucuresti va fundamenta si va putea propune Comisiei centrale si Comisiei guvernamentale pentru apararea impotriva dezastrelor adoptarea de decizii, dupa caz, cu referire la doua situatii specifice:
        i) zone de dezastru, conform art. 10 lit. g) din Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei guvernamentale, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 209/1997, in care se vor lua masuri potrivit sistemului prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 47/1994 art. 3 lit. b), lit. c), art. 14 lit. g);
        ii) zone in care este necesara instituirea starii de urgenta, masurile urmand a fi luate potrivit art. 3 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 1/1999, in baza decretului prezidential de instituire si a ordonantelor militare prevazute la art. 23, pct. 2 si art. 24 lit. e), pe termen de cel mult 30 de zile.
    In anexa E este redata Schema fluxului decizional pentru declararea zonei de dezastru si/sau instituirea starii de urgenta.
    Art. 22
    (1) Comisia centrala se activeaza cand posibilitatile comisiei judetene/municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor au fost depasite ori exista premisele sa fie depasite sau cand sunt afectate cel putin doua judete.
    (2) Ministrul desemneaza prin ordin Grupul operativ al Comisiei centrale.
    (3) Din Grupul operativ fac parte secretarii de stat, secretarul general si secretarul general adjunct, directori generali din Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii, comandantul Comandamentului Protectiei Civile, directori generali ai institutiilor cu atributii si responsabilitati in activitatea de interventie in cazul producerii unui dezastru, sau inlocuitorii desemnati ai acestora, in cazul imposibilitatii prezentarii titularilor.
    (4) Din Grupul operativ pot face parte si reprezentantii desemnati de celelalte ministere cu rol de decizie in interventia postdezastru, precum si specialisti in domeniu, membri ai Comisiilor tehnice de specialitate ale ministerelor.
    Art. 23
    Grupul operativ intreprinde urmatoarele activitati:
    a) solicita si primeste informatii asupra constructiilor afectate de dezastru, prin inspectiile teritoriale in constructii si serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte organe centrale ale administratiei publice.
    b) solicita si primeste informatii asupra efectelor dezastrului, de la comisiile judetene/municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor si primeste de la acestea rapoarte operative si rapoarte de evaluare a interventiei.
    c) verifica datele de la nivelul judetelor/municipiului Bucuresti si informeaza operativ Comisia guvernamentala de aparare impotriva dezastrelor asupra producerii dezastrului, efectelor acestuia, precum si asupra masurilor intreprinse.
    d) transmite Comisiei guvernamentale de aparare impotriva dezastrelor, informatii despre situatia creata si despre masurile luate si formuleaza cereri in raport cu evolutia situatiei operative.
    e) informeaza populatia despre masurile si comportamentul care trebuie adoptate in zonele de dezastru.
    f) aplica si transmite deciziile Comisiei guvernamentale de aparare impotriva dezastrelor.

    CAP. 4
    Actiuni si masuri pentru recuperare si reabilitare

    Art. 24
    Pentru restabilirea starii de normalitate, comisiile judetene/municipiului Bucuresti si locale de aparare impotriva dezastrelor, precum si conducerile tehnico-administrative ale agentilor economici si institutiilor, dispun aplicarea urmatoarelor actiuni si masuri:
    a) acordarea, in continuare, a sprijinului necesar persoanelor afectate;
    b) reconstituirea mijloacelor materiale necesare pentru interventie si refacere in stare operativa;
    c) reabilitarea cailor de comunicatii, liniilor de telecomunicatii si retelelor de transport si distributie a energiei electrice, apei si agentilor energetici;
    d) pregatirea conditiilor pentru repunerea in stare de functionare a agentilor economici si institutiilor afectate, precum si pentru refacerea locuintelor si a celorlalte constructii cu caracter public sau privat avariate sau distruse din zona de dezastre;
    e) continuarea investigarii post dezastru specific si stabilirea solutiilor cadru de interventie pentru punerea in siguranta provizorie a constructiilor avariate;
    f) stabilirea din punct de vedere valoric si cantitativ a pagubelor produse de dezastrul specific.
    Art. 25
    (1) Pe baza concluziilor desprinse din analiza interventiei, comisiile judetene/municipiului Bucuresti si locale de aparare impotriva dezastrelor, intocmesc rapoarte de evaluare a efectelor produse de dezastrul specific; aceste rapoarte se inainteaza comisiei superioare ierarhic, in termen de maxim 10 zile de la producerea dezastrului, rapoartele fiind insotite de masuri pentru inlaturarea efectelor acestuia, precum si de masurile ulterioare de prevenire si interventie.
    (2) Continutul cadru al raportului de evaluare a interventiei este prezentat in anexa F.
    (3) Rapoartele finale de evaluare a comisiilor judetene/municipiului Bucuresti se inainteaza la Comisia centrala in termen de cel mult 30 zile de la producerea dezastrului specific.

    CAP. 5
    Atributiile autoritatilor administratiei publice centrale si locale, institutiilor publice si agentilor economici privind apararea impotriva unui dezastru specific

    Sectiunea 1
    Atributii comune

    Art. 26
    Autoritatile administratiei publice centrale organizeaza, coordoneaza si indruma actiunile si masurile privind apararea impotriva efectelor unui dezastru specific, in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 27
    Proprietarii constructiilor, persoane fizice sau juridice, precum si persoanele juridice care au in administratie constructii, vor actiona pentru punerea in aplicare a masurilor pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1994, republicata, precum si Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.364/2001.

    Sectiunea 2
    Atributii specifice

    Art. 28
    Ministerul Administratiei si Internelor indeplineste urmatoarele atributii:
    (1) colaboreaza la intocmirea planurilor de aparare in teritoriu, sectiunile privind evacuarea populatiei, a bunurilor materiale si a animalelor in cazurile specifice de dezastru;
    (2) organizeaza, controleaza si coordoneaza apararea impotriva efectelor unui dezastru specific la unitatile proprii si urmareste intocmirea planurilor de aparare, precum si asigurarea cu personal si mijloace de interventie, dupa cum urmeaza:
    a) participa, cu efective si mijloace proprii, la actiunile de protectie, evacuare a populatiei si a bunurilor materiale, pentru limitarea si inlaturarea urmarilor dezastrelor, precum si la alte actiuni de protectie civila;
    b) organizeaza, - independent sau in cooperare cu structuri specializate ale Comandamentului Protectiei Civile, Ministerului Apararii Nationale, ale unor autoritati publice centrale sau locale, institutii sau organisme cu atributii in domeniu -, misiuni de protectie si interventie si informeaza asupra acestora Comisia centrala si Comisia guvernamentala de aparare impotriva dezastrelor;
    c) stabileste si asigura realizarea masurilor de prevenire, protectie si interventie pentru unitatile subordonate conform legii, precum si a reglementarilor si instructiunilor proprii;
    d) organizeaza si tine evidenta populatiei care se evacueaza in caz de dezastre;
    e) organizeaza interventia formatiunilor de specialitate proprii pentru prevenirea si stingerea incendiilor, pe timpul actiunilor de protectie civila;
    f) organizeaza sistemele de paza generala din localitati, stabileste masuri pentru asigurarea pazei institutiilor publice si agentilor economici importanti si verifica functionarea pazei acestora;
    g) executa controlul si indrumarea circulatiei rutiere, acordand prioritate traseelor pe care se executa evacuarea populatiei, a bunurilor materiale, a fondului arhivistic, a valorilor din patrimoniul national, precum si deplasarea fortelor si a mijloacelor pentru limitarea si inlaturarea urmarilor dezastrelor, dirijeaza circulatia autovehiculelor si a pietonilor, in functie de situatia creata, si participa la asigurarea masurilor stabilite la nivel central si local;
    h) participa cu efective si mijloace, in functie de misiunile specifice si de situatia concreta, la actiunile de protectie si de interventie, iar la ordin, constituie detasamente de actiune pentru zonele grav afectate;
    i) coordoneaza, indruma, controleaza si avizeaza masurile de prevenire a incendiilor, stabileste masurile privind modul de actiune in cazul incendiilor izolate sau de masa si conduce, prin Comandamentul Pompierilor, actiunile tuturor fortelor participante la localizarea si lichidarea acestora;
    j) stabileste, impreuna cu reprezentantii prefecturilor si ai consiliilor locale, situatia victimelor, tine evidenta persoanelor evacuate ca urmare a iminentei sau producerii unui dezastru specific si participa la cercetarea cauzelor care au determinat producerea incendiilor, exploziilor, avariilor si accidentelor.
    (3) Unitatile Ministerului Administratiei si Internelor:
    a) Inspectoratele de politie judetene/municipiului Bucuresti si politia din localitatile urbane si rurale:
    1. executa, imediat dupa declansarea dezastrului specific, prin personalul prezent in serviciul de paza, ordine si circulatie, recunoasterea zonelor din aria de competenta, asigurand prioritar masuri pentru prevenirea panicii in randul populatiei, concomitent cu transmiterea catre dispeceratele din punctele de comanda a datelor preliminare asupra amploarei efectelor;
    2. asigura masurile specifice pentru coordonarea circulatiei rutiere si pietonale, prin aplicarea interdictiilor, devierilor si prioritatilor, in mod deosebit pentru mijloacele si formatiunile de interventie specializate;
    3. participa la actiunile de informare a populatiei despre situatia creata, pericolul existent si masurile de protectie ce se impun a fi aplicate in vederea diminuarii consecintelor dezastrului;
    4. asigura mentinerea ordinii publice in localitatile si zonele afectate, intensificand masurile de prevenire si combatere a infractiunilor sau altor manifestari antisociale;
    5. supravegheaza modul de desfasurare a operatiunilor de evacuare, organizeaza si participa la paza locurilor de depozitare a valorilor materiale salvate;
    6. participa la mobilizarea populatiei apte de munca, a mijloacelor de transport si tehnice in vederea participarii, conform ordonantelor guvernamentale, ordinelor prefectilor si/sau primarilor, la actiunile de normalizare a situatiei;
    7. participa la asigurarea masurilor de ordine si luare in evidenta a populatiei atunci cand situatia impune evacuarea temporara a unor cvartale de locuinte sau a intregii localitati, in punctele de adunare pentru imbarcare, pe timpul transportului si in punctele de primire;
    8. participa la actiunile specifice pentru identificarea victimelor, sinistratilor si stabilirea persoanelor disparute;
    9. participa la realizarea celorlalte masuri hotarate de comisiile teritoriale de aparare impotriva dezastrelor sau de esaloanele ierarhic superioare.
    b) Unitatile trupelor de jandarmi:
    1. participa impreuna cu organele de politie la mentinerea ordinii si linistii publice in localitatile sau zonele afectate de dezastrul specific, concomitent cu intensificarea masurilor specifice pentru continuarea indeplinirii misiunilor permanente;
    2. constituie, la ordin, detasamente de forte si mijloace, participand, in cadrul cooperarii, la actiunile de interventie pentru deblocarea cailor de comunicatii, inlaturarea molozului, salvarea persoanelor, bunurilor de valoare, limitarea si lichidarea efectelor negative;
    3. asigura paza punctelor de depozitare a valorilor recuperate si evacuate;
    4. participa impreuna cu organele de politie la asigurarea masurilor de paza si ordine pe perimetrele cu restrictii in circulatia pietonala si rutiera, din zonele grav afectate, pentru prevenirea furturilor, precum si pentru asigurarea desfasurarii in conditii corespunzatoare a activitatilor de interventie intreprinse de echipele specializate.
    c) Unitatile Comandamentului Protectiei Civile:
    1. Comandamentul Protectiei Civile si inspectoratele judetene/municipiului Bucuresti de protectie civila asigura structurile organizatorice, conceptia realizarii actiunilor si planificarea prin reprezentanti in Comisia centrala, cat si in comisiile judetene/municipiului Bucuresti si locale de aparare impotriva dezastrelor;
    2. participa ca factor de specialitate si conducere operativa la apararea impotriva efectelor unui dezastru specific, precum si a dezastrelor complementare acestuia, prin realizarea unor activitati complexe care cuprind masuri de prevenire, protectie, interventie, reabilitare-refacere;
    3. introduce in planurile de aparare, verifica si aplica categorii de masuri pe etape specifice si anume predezastru, pe timpul producerii si postdezastru, prin:
    3.1. instiintarea membrilor comisiilor de aparare si a structurilor constituite pentru interventie in vederea activarii lor pe baza unor scheme operative de instiintare;
    3.2. informarea populatiei cu date despre dezastre, reguli de comportare si respectarea unor recomandari specifice in zona de risc;
    3.3. pregatirea mijloacelor de transmisiuni din sistemele protectiei civile: F-1001, XD-222, Neptun, mijloace radio, telefonice si mass-media;
    3.4. alarmarea populatiei in legatura cu pericolul sau iminenta producerii unui dezastru complementar dezastrului specific - inundatii in aval de constructiile hidrotehnice, accident nuclear sau tehnologic, incendii in masa etc. - cu ajutorul sirenelor de diferite puteri, centralizate sau actionate local de catre obiectivele sursa de risc si echipele de alarmare organizate de protectia civila. Sistemul de alarmare se verifica periodic prin exercitii si se completeaza pentru asigurarea unei avertizari eficiente a populatiei;
    3.5. aplicarea de masuri de protectie eficiente a oamenilor, animalelor, bunurilor materiale impotriva efectelor unui dezastru specific, prin:
    3.5.1. instruirea persoanelor cu responsabilitati in domeniul structurilor si fortelor de interventie si pregatirea populatiei pentru cunoasterea regulilor de comportare;
    3.5.2. protectia individuala privind pregatirea locuintei, a familiei si respectarea regulilor de comportare in fiecare faza a dezastrului;
    3.5.3. protectia colectiva, asigurandu-se in functie de situatie: parasirea temporara a zonei periclitate, evacuarea sau relocarea/mutarea definitiva, potrivit planurilor de aparare, inclusiv pe baza corectivelor aduse la acestea dupa producerea dezastrului specific;
    4. efectueaza activitatile specifice de activare, culegere date, analiza, elaborarea deciziilor si transmiterea acestora, coordonare, asigurare a cooperarii - potrivit planului de aparare, prin actiuni de interventie care vizeaza:
    4.1. informarea populatiei prin folosirea mijloacelor de informare in masa;
    4.2. cercetarea - cautarea cu elementele de cautare ale protectiei civile si unitatilor specializate pentru depistarea: supravietuitorilor si victimelor, avariilor la retele, distrugerilor la cladiri, cailor de acces blocate, pericolului de incendii;
    4.3. supravegherea factorilor de mediu, a surselor de risc tehnologic, biologic si nuclear complementare dezastrului specific si neutralizarea acestora daca este cazul;
    4.4. intreruperea alimentarii cu gaze si energie electrica a zonelor grav afectate pentru evitarea incendiilor;
    4.5. deblocarea si salvarea supravietuitorilor de sub daramaturi, impiedicarea extinderii distrugerilor;
    4.6. degajarea cailor de acces catre obiectivele prioritare de interventie;
    4.7. acordarea primului ajutor, ajutorului medical de urgenta si transportul vatamatilor si spitalizarea acestora;
    4.8. participarea la refacerea unor avarii la retelele gospodariei comunale pentru preintampinarea amplificarii dezastrului;
    4.9. evacuarea sinistratilor si realizarea de locuri/tabere destinate pentru adapostirea acestora;
    4.10. organizarea transportului si distributiei apei potabile, alimentelor, medicamentelor si articolelor de prima necesitate pentru sinistrati;
    4.11. supravegherea si controlul aerian a zonelor afectate, pentru stabilirea prioritatilor si organizarea conlucrarii intre fortele participante;
    4.12. organizarea unor puncte de primire si evidenta a persoanelor decedate, pentru identificarea lor de catre rude si rezolvarea operativa a formalitatilor legale necesare, inclusiv pentru inhumare;
    4.13. participarea la restabilirea capacitatilor de productie la unitatile economice de prima urgenta din sectorul alimentar, asigurarea cu energie electrica, gaze, apa, termoficare, retele de comunicatie etc.
    d) Unitatile de pompieri militari:
    1. intervin pentru localizarea si lichidarea incendiilor in masa si a celor izolate, izbucnite in zona afectata de dezastru specific;
    2. participa la actiunile de salvare si acordare a primului ajutor medical persoanelor surprinse sub daramaturi, in spatii inguste, sau la inaltimi, folosindu-se in acest scop grupele specializate de salvatori, precum si statiile de medicina de urgenta, reanimare si descarcerare;
    3. asigura degajarea cailor de evacuare si a traseelor de afluire a echipelor de salvare spre punctele cele mai afectate prin executarea operatiunilor de taiere, deblocare si inlaturare a materialelor;
    4. diminueaza pericolul de explozie datorat prezentei in zona afectata a pulberilor in suspensie, care au proprietati fizico-chimice periculoase;
    5. improspateaza aerul in subsoluri sau alte zone izolate sub daramaturi, unde exista supravietuitori, prin utilizarea electroexhaustoarelor;
    6. ilumineaza, pe timpul noptii, unele puncte de lucru, in zonele grav afectate;
    7. aprovizioneaza, cu apa potabila, unele institutii publice, precum si unele instalatii tehnologice vitale;
    8. participa la evacuarea animalelor si a bunurilor de valoare;
    9. executa recunoasterea zonelor grav afectate si asigura respectarea masurilor de prevenire in punctele periculoase;
    10. organizeaza si executa controlul tehnic de prevenire la obiectivele economice si platformele industriale vulnerabile, puternic afectate de dezastru specific, asigurand masurile tehnice specifice pentru iesirea de sub starea de urgenta;
    11. sprijina factorii de conducere si comisiile tehnice pentru repunerea in functiune, in conditii de urgenta, a instalatiilor speciale de supraveghere, detectate, alarmare si stingere automata a incendiilor.
    e) Unitatile politiei de frontiera:
    1. executa recunoasteri in zona de responsabilitate si analizeaza si raporteaza, periodic, primele date si concluzii privind proportiile efectelor dezastrului specific;
    2. participa la ordin, cu forte si mijloace proprii, la actiunile de salvare a persoanelor, valorilor materiale si animalelor din centrele rurale izolate din zona de frontiera;
    3. asigura controlul si supravegherea persoanelor si mijloacelor de transport la trecerea frontierei de stat;
    4. asigura realizarea masurilor de frontiera prevazute in conventiile internationale in care Romania este parte.
    f) Unitatea speciala de aviatie:
    1. executa operatiunile de salvare a persoanelor aflate in locuri izolate sau greu accesibile;
    2. executa recunoasteri aeriene, in scopul stabilirii masurilor de protectie si de interventie, de salvare a supravietuitorilor, pentru limitarea si inlaturarea distrugerilor;
    3. transporta persoanele care conduc interventia, catre zonele unde s-au produs distrugeri grave;
    4. asigura deplasarea rapida a unor forte si mijloace speciale necesare limitarii si inlaturarii urmarilor produse de dezastru specific;
    5. transporta alimentele, medicamentele, materialele de maxima urgenta in zonele greu accesibile;
    6. asigura transportul urgent al persoanelor grav ranite la unitatile medicale specializate.
    (4) Autoritatile administratiei publice locale si prefectii au urmatoarele atributii specifice de aparare, care nu au caracter militar:
    a) asigura mijloacele necesare instiintarii si alarmarii populatiei din zonele ce pot fi afectate de dezastre;
    b) coordoneaza pregatirea populatiei pentru realizarea actiunilor de protectie si interventie in caz de dezastre;
    c) intocmesc planuri de protectie si de interventie, in concordanta cu masurile adoptate de Comisia guvernamentala de aparare impotriva dezastrelor;
    d) asigura desfasurarea actiunilor de limitare si de inlaturare a efectelor dezastrelor, pentru salvarea oamenilor, animalelor si bunurilor materiale, acordarea primului-ajutor, evacuarea si transportul victimelor, cazarea sinistratilor, aprovizionarea cu alimente si acordarea asistentei sanitare persoanelor afectate, retragerea din consum a produselor contaminate;
    e) stabilesc, impreuna cu agentii economici si unitatile de profil, actiuni si masuri operative in zonele afectate, pentru inlaturarea efectelor dezastrului specific, inclusiv pentru identificarea si inhumarea persoanelor decedate, pentru repunerea in stare de functionare a serviciilor si unitatilor de gospodarie comunala, transport, telecomunicatii si alimentare cu energie electrica, gaze naturale, decontaminarea solului etc.;
    f) centralizeaza datele privind urmarile dezastrelor si informeaza operativ Comisia centrala si Comisia guvernamentala de aparare impotriva dezastrelor;
    g) asigura mijloacele financiare pentru activitatile de dezvoltare si de modernizare a bazei materiale de pregatire si de educare antiseismica a populatiei, precum si de protectie si interventie in caz de dezastru specific.
    Art. 29
    Ministerul Apararii Nationale indeplineste urmatoarele atributii:
    a) stabileste si asigura realizarea masurilor de prevenire, protectie si interventie pentru unitatile si subunitatile proprii, conform legii, precum si a reglementarilor si instructiunilor proprii;
    b) participa la elaborarea programelor de pregatire a populatiei, institutiilor publice si agentilor economici pentru protectia si interventia in cazul producerii unui dezastru specific, precum si la elaborarea planurilor pentru evacuare;
    c) asigura participarea, in sprijinul populatiei, cu forte si mijloace proprii, la solicitarea autoritatilor administratiei publice si a institutiilor cu atributii in domeniu la activitatile pentru limitarea si inlaturarea efectelor unui dezastru specific;
    d) participa la realizarea si verificarea periodica a starii de functionare a sistemelor de alarmare a populatiei in cazul iminentei sau producerii unui dezastru specific;
    e) participa la exercitiile si aplicatiile privind pregatirea populatiei si agentilor economici, indiferent de forma de proprietate, pentru verificarea masurilor de protectie si interventie din planurile de aparare impotriva efectelor unui dezastru specific;
    f) elaboreaza reglementarile interne privind competentele aprobarii participarii cu unitati si/sau subunitati proprii, in functie de marimea interventiei, si asigura conditiile necesare pentru constituirea, la ordin, a detasamentelor de interventie in zonele afectate de dezastru specific pentru limitarea si inlaturarea efectelor acestuia.
    Art. 30
    Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului indeplineste urmatoarele atributii:
    a) asigura functionarea Comisiei centrale, potrivit Regulamentului de organizare si functionare al acesteia;
    b) initiaza si supune spre aprobare proiecte de acte normative si coordoneaza elaborarea de reglementari tehnice in domeniul reducerii riscului seismic al constructiilor existente;
    c) colaboreaza, prin serviciile sale publice deconcentrate, cu autoritatile administratiei publice locale in actiunea de reducere a riscului seismic al constructiilor existente;
    d) participa la stabilirea masurilor organizatorice de actionare, pe plan central si local, in cazul producerii unui dezastru specific, in cadrul sistemului national de aparare impotriva efectelor dezastrelor;
    e) initiaza si supune spre aprobare proiecte de acte normative privind proiectarea, executia si controlul la solicitari seismice pentru constructii;
    f) asigura dezvoltarea, intretinerea si exploatarea retelei nationale de inregistrari seismice la constructii si urmareste valorificarea inregistrarilor din reteaua seismica nationala, prelucrate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti;
    g) initiaza si coordoneaza elaborarea de reglementari tehnice necesare actiunii de investigare de urgenta post seism a constructiilor avariate si de interventie imediata pentru punerea in siguranta provizorie;
    h) initiaza si supune spre aprobare programe pentru educarea antiseismica a populatiei;
    i) avizeaza, pe baza normelor nationale si internationale, masurile de protectie antiseismica la constructiile si instalatiile ce prezinta risc potential major;
    j) participa, impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor - Comandamentul Protectiei Civile, la avizarea instructiunilor de proiectare si de executie a punctelor de comanda, adaposturilor de protectie civila, precum si a cailor de acces spre acestea;
    k) avizeaza din punct de vedere tehnic solutiile de interventie pentru constructiile de importanta vitala pentru societate, a caror functionalitate, in timpul cutremurului si imediat dupa aceasta, trebuie sa fie asigurata integral;
    l) avizeaza studiile pentru realizarea sistemelor automate de inregistrare, protectie si avertizare pentru constructii si retele de importanta vitala pentru societate: cai de comunicatii, retele de energie electrica, apa, gaze, combustibil, precum si pentru obiectivele care reprezinta surse de mare risc.
    Art. 31
    Inspectoratul de Stat in Constructii indeplineste urmatoarele atributii:
    a) dispune detinatorilor constructiilor, indiferent de forma de proprietate, efectuarea de expertize tehnice privind asigurarea cerintei de rezistenta si stabilitate a structurilor, in toate cazurile in care se constata necesitatea acesteia;
    b) dispune, dupa caz, incetarea exploatarii constructiilor si retragerea autorizatiei de functionare a acestora, in baza concluziilor fundamentate prin expertiza tehnica;
    c) verifica respectarea, de catre detinatori, a planului de urmarire speciala in exploatare a constructiilor, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    d) asigura instruirea specialistilor - nominalizati in planurile de aparare ale unitatilor administrativ-teritoriale - privind inspectia post seism a constructiilor;
    e) organizeaza inspectia post seism si propune Grupului operativ actiunile tehnico-organizatorice de interventie imediata pentru punerea in siguranta provizorie a constructiilor avariate si urmareste aplicarea masurilor pentru limitarea si inlaturarea efectelor cutremurului.
    Art. 32
    Ministerul Sanatatii indeplineste urmatoarele atributii:
    a) coordoneaza si asigura asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii, prin utilizarea retelei sanitare si extinderea la nevoie a capacitatii de spitalizare;
    b) asigura functionalitatea unitatilor sanitare, inclusiv a instalatiilor, echipamentelor si a aparaturii de specialitate, in timpul producerii unui dezastru specific si imediat dupa aceea;
    c) verifica, impreuna cu Comandamentul Protectiei Civile, prin antrenamente si exercitii, pregatirea pentru interventie a formatiunilor medico-sanitare si asigura, impreuna cu consiliile judetene si locale, baza tehnico-materiala a acestora;
    d) organizeaza, impreuna cu Consiliul National de Cruce Rosie si alte organisme interesate, pregatirea sanitara a populatiei pentru apararea impotriva dezastrelor;
    e) organizeaza pregatirea cadrelor medico-sanitare in problemele specifice de acordare a asistentei medicale de urgenta in caz de dezastre;
    f) asigura, prin Consiliul National al Crucii Rosii din Romania, indeplinirea urmatoarelor:
    1. organizarea, incadrarea si functionarea detasamentelor sanitare si posturilor de prim ajutor, precum si pregatirea surorilor de Cruce Rosie prin filialele de Cruce Rosie judetene, de sectoare si a municipiului Bucuresti, in vederea participarii acestora la actiunea de acordare a primului ajutor victimelor, precum si la aplicarea regulilor de igiena colectiva in caz de dezastre;
    2. realizarea masurilor sanitare, de evacuare a populatiei, precum si la ajutorarea sinistratilor;
    3. pregatirea populatiei prin cursuri sanitare de masa, pentru acordarea primului ajutor in caz de dezastre.
    Art. 33
    Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale indeplineste urmatoarele atributii:
    - organizeaza, coordoneaza si verifica, impreuna cu unitatile din subordine si coordonare, aplicarea masurilor pentru protectia dotarilor si constructiilor din domeniul specific, a animalelor, culturilor si terenurilor impadurite, furajelor, materiilor prime si produselor agroalimentare si asigura aducerea la indeplinire a acestora.
    Art. 34
    Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor indeplineste urmatoarele atributii:
    a) organizeaza, coordoneaza si indruma activitatea privind apararea impotriva efectelor unui dezastru specific care poate produce inundatii si accidente la constructiile hidrotehnice;
    b) asigura dezvoltarea, intretinerea si exploatarea sistemelor automate privind inregistrarile seismice la constructiile hidrotehnice.
    Art. 35
    Comisia de supraveghere a asigurarilor urmareste si verifica activitatea societatilor de asigurari, in vederea protejarii intereselor asiguratilor privind modul de evaluare a pagubelor si de stabilire a compensatiilor cuvenite persoanelor fizice si juridice asigurate, conform legislatiei in vigoare.
    Art. 36
    Ministerul Justitiei avizeaza din punct de vedere al legalitatii proiectele de acte normative elaborate, in conditiile legii, de catre autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si de alte institutii cu responsabilitati si atributii in domeniu, avand ca obiect reglementarea situatiei sinistratilor si victimelor, precum si a unor probleme de proprietate si stare civila ce pot aparea dupa producerea unui dezastru specific.
    Art. 37
    Ministerul Afacerilor Externe indeplineste urmatoarele atributii:
    a) organizeaza si asigura, impreuna cu Comisia centrala si alte institutii cu atributii in domeniu, transmiterea si primirea de informatii catre organismele si agentiile internationale de profil privind situatiile produse de dezastrul specific si necesitatile de asistenta umanitara, materiala etc.
    b) intreprinde, pe cale diplomatica, demersurile necesare in vederea primirii de ajutoare umanitare, materiale etc.
    Art. 38
    Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei indeplineste urmatoarele atributii:
    a) asigura, prin operatorii de comunicatii si in cooperare cu structurile specializate ale celorlalte institutii si autoritati publice cu atributii la dezastre:
    1. fortele si mijloacele de comunicatii necesare in Punctul de comanda al Comisiei centrale pentru legaturile prevazute in fluxul informational-decizional, in conformitate cu anexele C, C.1 si C.2 la prezentul regulament;
    2. legaturile necesare pentru conducerea actiunilor de limitare si inlaturare a efectelor unui dezastru specific;
    3. refacerea operativa a legaturilor de comunicatii pentru zonele afectate;
    b) stabileste, prin protocol, cu institutiile abilitate, tipurile de retele, frecventele si mijloacele de comunicatii necesare;
    c) ia masuri specifice pentru ca operatorii de comunicatii sa protejeze dotarile de importanta strategica, iar cei de telefonie fixa, sa amplaseze, dupa producerea unui dezastru specific, posturi publice in zonele afectate, pana la refacerea legaturilor comerciale;
    d) dispune operatorilor de comunicatii asigurarea accesului gratuit al populatiei la posturile de utilitate publica;
    e) colaboreaza cu structurile specializate ale Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Apararii Nationale si Serviciul de Telecomunicatii Speciale, pe linia asigurarii legaturilor de comunicatii in cazul producerii unui dezastru specific.
    Art. 39
    Ministerul Economiei si Comertului indeplineste urmatoarele atributii:
    a) asigura, prin unitatile, autoritatile, regiile, companiile si societatile nationale pe care le coordoneaza, functionarea neintrerupta a sistemului energetic national, precum si a retelelor de utilitati publice: gaze naturale, caldura, apa si canalizare;
    b) asigura cadrul legal si organizatoric, dupa producerea unui dezastru specific, pentru activitatile de productie, transport, distributie a energiei electrice, precum si pentru protectia, functionarea, verificarea, intretinerea si repararea unitatilor si dotarilor din domeniul sau de activitate;
    c) stabileste impreuna cu Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor si cu agentii economici, zonele de inundabilitate pentru barajele hidrotehnice, si asigura instalarea, exploatarea si intretinerea aparaturii si dispozitivelor de alarmare in cazul unui dezastru specific; asigura instiintarea si alarmarea populatiei in aval de acestea;
    d) stabileste pentru agentii economici, care produc, prelucreaza, manipuleaza, depoziteaza, utilizeaza sau transporta substante toxice si/sau periculoase, masurile de prevenire a accidentelor, zonele de risc, gradul de pericol pentru elementele expuse, masurile de interventie metode, procedee si mijloace de protectie;
    e) stabileste si asigura aplicarea tuturor masurilor de securitate nucleara, de intocmire si aplicare a planurilor de protectie civila si interventie pentru centralele nuclearo-electrice.
    Art. 40
    Ministerul Educatiei si Cercetarii indeplineste urmatoarele atributii:
    a) asigura utilizarea unor spatii de invatamant pentru cazarea provizorie a populatiei evacuate in cazul unui dezastru specific;
    b) intocmeste, impreuna cu Comandamentul protectiei civile, planul si tematica de invatamant, precum si manuale privind pregatirea in domeniul educatiei antiseismice a elevilor, studentilor si a cadrelor didactice;
    c) elaboreaza programe de protectie si evacuare in caz de necesitate pentru populatia scolara si patrimoniul unitatilor de invatamant, la toate nivelurile;
    d) stabileste si asigura din timp, impreuna cu autoritatile administratiei publice locale, precum si cu conducerile institutiilor de invatamant superior, masurile privind utilizarea prin rechizitie publica a unor spatii proprii precum sali de sport, stadioane, patinoare sau avizeaza, din timp, conform unor conventii-cadru, schimbarea destinatiei unor spatii proprii sau aflate in administrare pentru cazarea provizorie a populatiei sinistrate, in cazul producerii unui dezastru specific;
    e) asigura legatura cu inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, cu conducerile institutiilor de invatamant superior, pe de o parte, precum si cu institutiile cu atributii si responsabilitati in domeniu, pe de alta parte, in cazul producerii unui dezastru specific, pe toata perioada producerii si inlaturarii efectelor acestuia.
    Art. 41
    Ministerul Culturii si Cultelor indeplineste urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza, impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Apararii Nationale, norme si metodologii privind protectia si integritatea bunurilor apartinand patrimoniului cultural national mobil, a persoanelor angajate si a vizitatorilor din institutii muzeale specializate si nespecializate, institutii, asezaminte si lacasuri de cult, colectii private si agenti economici care au ca obiect de activitate expunerea, manipularea, transportul, depozitarea, valorificarea, conservarea si restaurarea bunurilor culturale mobile impotriva riscurilor ce decurg din producerea unui dezastru specific;
    b) elaboreaza norme si metodologii privind conservarea si protectia monumentelor istorice, in cazul producerii unui dezastru specific;
    c) elaboreaza planul de aparare impotriva efectelor unui dezastru specific, pentru sediul propriu;
    d) aproba planurile de aparare ale institutiilor publice subordonate si controleaza periodic realizarea acestora;
    e) asigura, prin institutiile de specialitate, organizarea programelor de pregatire in domeniul protectiei si interventiei in cazul producerii unui dezastru specific;
    f) supravegheaza efectuarea, de catre institutiile cu atributii in domeniu, a evidentei bunurilor apartinand patrimoniului cultural national mobil care sunt evacuate in cazul producerii unui dezastru specific;
    g) asigura organizarea actiunilor de interventie in vederea conservarii de urgenta a bunurilor apartinand patrimoniului cultural national mobil si imobil, afectate de producerea unui dezastru specific si stabileste prioritatile de conservare si restaurare a acestor bunuri;
    h) centralizeaza datele privind urmarile unui dezastru specific asupra bunurilor apartinand patrimoniului cultural national mobil si imobil, pe baza rapoartelor institutiilor publice subordonate si a serviciilor deconcentrate ale ministerului;
    i) monitorizeaza, prin serviciile publice deconcentrate ale ministerului, evacuarea si depozitarea in spatii speciale, a bunurilor culturale salvate;
    j) asigura mijloacele materiale si financiare necesare construirii, amenajarii, modernizarii si intretinerii locurilor de depozitare speciale, a mijloacelor si sistemelor de protectie si interventie, procesului de pregatire a personalului, precum si pentru realizarea celorlalte masuri de protectie a ministerului si a institutiilor subordonate.
    Art. 42
    Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei indeplineste urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza si aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, instructiuni pentru identificarea persoanelor care au dobandit handicapuri, si/sau si-au pierdut definitiv sau temporar capacitatea de munca, ca urmare a producerii unui dezastru specific, in vederea acordarii de ajutoare sociale sau alte forme de protectie sociala, in conditiile prevazute de actele normative in materie;
    b) elaboreaza un act normativ special care sa contina reglementari privind angajarea persoanelor ramase fara locuri de munca, ca urmare a producerii unui dezastru specific, la lucrari de refacere si reconstructie a zonelor afectate.
    Art. 43
    Administratia Nationala a Rezervelor de Stat indeplineste urmatoarele atributii:
    a) prevede in stoc, la propunerea Comisiei centrale, materiale de constructii si prefabricate usoare pentru locuinte provizorii necesare dupa producerea unui dezastru specific;
    b) asigura livrarea de alimente, materiale, baracamente, corturi, combustibili si bunuri de prima necesitate pentru ajutorarea populatiei si interventia imediata, potrivit necesitatilor si solicitarilor comisiilor judetene de aparare si administratiei publice locale, cu avizul Comisiei centrale.
    Art. 44
    Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale indeplineste urmatoarele atributii:
    a) cuprinde, in planul de mobilizare a economiei nationale, propunerile de realizare a masurilor de protectie civila pentru dezastre pe domeniul specific seismelor si alunecarilor de teren, elaborate si coordonate de Comandamentul protectiei civile, pe baza cererilor autoritatilor administratiei publice, precum si ale institutiilor publice si agentilor economici, avizate de Comisia centrala;
    b) urmareste, impreuna cu Comisia centrala si Comandamentul protectiei civile, modul de realizare a lucrarilor din programul de investitii curente pentru protectia populatiei si a bunurilor materiale, precum si masurile de asigurare tehnico-materiale a activitatilor de protectie civila la dezastre.
    Art. 45
    Consiliul National al Audiovizualului, in exercitarea atributiilor sale legale, stabileste norme obligatorii referitoare la:
    a) asigurarea informarii populatiei prin transmiterea comunicatelor Comisiei centrale si Comisiei guvernamentale cu privire la cunoasterea si aplicarea masurilor de protectie civila, cu referire la efectele produse de un dezastru specific;
    b) transmiterea semnalelor de prevenire a populatiei si a altor comunicate cu privire la aplicarea masurilor de protectie civila;
    c) informarea agentilor economici publici si privati care primesc licente de emisie cu privire la specificul aplicarii legislatiei de aparare impotriva dezastrelor, pentru a se asigura protectia dotarilor proprii si continuitatea serviciilor de informare a populatiei si legatura cu autoritatile.
    Art. 46
    Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune au urmatoarele atributii, pe care le indeplinesc, conform legislatiei in vigoare:
    a) asigura difuzarea imediata a informatiilor, datelor si comunicatelor si avertizarilor Comisiei guvernamentale, centrale si ale comisiilor judetene sau locale, dupa caz, privind efectele seismelor, prognozelor si avertizarilor in perioadele de fenomene meteorologice si hidrologice care pot favoriza alunecarile de teren;
    b) organizeaza emisiuni pentru cunoasterea masurilor specifice de aparare a populatiei;
    c) prevad si finanteaza in planurile de aparare proprii din sediul central si unitatile teritoriale masuri specifice, obligatorii de protectie, potrivit recomandarilor Consiliului National al Audiovizualului si specialistilor, cu aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994, republicata, privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente;
    d) asigura punerea in aplicare a masurilor preventive si de protectie, dupa cum urmeaza:
    1. cladirile care adapostesc aceste activitati sa fie proiectate, executate si amenajate astfel incat activitatea ce se desfasoara sa nu fie intrerupta in timpul cutremurului si imediat dupa cutremur sau in caz de alunecari de teren;
    2. instalatiile si echipamentele utilizate sa fie incadrate de la inceput, din proiectare, in categoria seismica "A", adoptand metode si procedee rationale pentru proiectarea si montarea lor antiseismica;
    3. amplasarea si prinderea instalatiilor si echipamentelor sa se faca in asa mod incat, in timpul unui seism, oscilatiile sa nu produca deteriorari sau sa pericliteze viata personalului tehnic, trebuie sa ramana in stare de functionare in timpul si dupa cutremur, in special prin asigurarea energiei electrice si prevenirea rasturnarii;
    4. la organizarea licitatiilor si la achizitii sa se solicite ca producatorii de echipamente si instalatii pentru mass-media sa garanteze produsele oferite din punctul de vedere al comportarii la actiunile seismice specifice teritoriului tarii;
    5. in cazul in care se amplaseaza posturi de radio si televiziune in cladiri existente, acestea sa fie in prealabil expertizate si, daca necesita interventii, proiectarea si executia acestor lucrari se va face de unitati atestate conform prevederilor legale;
    e) elaboreaza planuri de aparare privind organizarea protectiei antiseismice in cadrul redactiilor, studiourilor si platourilor de filmare;
    f) realizeaza periodic instruirea personalului redactional si tehnic privind protectia antiseismica, in timpul programului de lucru, in cladirea proprie si/sau in afara acesteia;
    g) prevede circuite pentru iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului si pentru circulatie si se doteaza cu surse de alimentare de rezerva cu energie electrica in eventualitatea caderii retelei electrice, astfel incat activitatea postului de radio sau TV sa nu fie intrerupta;
    h) se doteaza cu aparate de emisie-receptie pentru interventii rapide si comunicare cu redactia;
    i) asigura mobilierul si obiectele grele contra detasarii/deplasarii, astfel incat sa nu pericliteze viata sau integritatea personalului in caz de oscilatii sau cadere;
    j) iau masuri pentru ca iesirile din incaperi sa nu poata fi blocate de echipamente sau mobilier prin deplasarea acestora in caz de dezastru specific.
    Art. 47
    Institutiile publice si agentii economici au urmatoarele obligatii:
    a) elaboreaza planuri proprii de aparare in caz de dezastru specific si le supun spre aprobare consiliilor judetene/municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor;
    b) constituie mijloacele materiale necesare pentru interventie si le mentin in stare operativa;
    c) organizeaza instiintarea si alarmarea salariatilor pentru apararea impotriva efectelor unui dezastru specific;
    d) respecta normele si normativele specifice, emise de organele competente, privitoare la amplasarea, proiectarea si executia instalatiilor si constructiilor de orice natura;
    e) exploateaza, utilizeaza si intretin instalatiile, cladirile, constructiile de orice natura si respecta normele si normativele specifice;
    f) realizeaza retelele de monitorizare si control cu aparatura specifica pentru apararea in caz de dezastre; intocmesc scheme de instiintare in caz de pericol si asigura functionarea mijloacelor de transmisiuni, alarmare, aflate in dotare;
    g) tin evidenta mijloacelor tehnice, a utilajelor si a aparaturii ce pot fi folosite in caz de dezastru si, in caz de necesitate, pun la dispozitia comisiei judetene/municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor datele necesare;
    h) intocmesc si actualizeaza, dupa caz, planurile constructiilor etajate, retelelor utilitare si spatiilor subterane proprii folosite pentru protectia populatiei si le inainteaza organelor locale de protectie civila;
    i) asigura accesul la obiectivele periclitate si executa lucrari si servicii de interes public in situatii de dezastru, din dispozitia comisiilor judetene si a Comisiei municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor.
    Art. 48
    Institutiile publice si agentii economici care produc, prelucreaza, manipuleaza, depoziteaza, utilizeaza sau transporta substante toxice, substante radioactive sau preparate biologice, precum si proprietarii de baraje hidrotehnice, exercita si urmatoarele atributii specifice:
    a) prin planurile proprii de aparare, stabilesc si realizeaza masurile de prevenire si protectie a populatiei, mediului natural si construit fata de accidente in zonele de risc si asigura aparatura si asistenta tehnica de specialitate in zonele afectate;
    b) stabilesc si realizeaza masurile de protectie civila a angajatilor si bunurilor materiale proprii si conduc nemijlocit actiunile de interventie;
    c) organizeaza si asigura participarea personalului la pregatirea pentru aparare impotriva efectelor dezastrelor in cadrul formatiunilor de protectie civila.
    Art. 49
    Persoanele fizice au urmatoarele obligatii:
    a) sa-si insuseasca metodele de protectie si regulile de comportare in cazul producerii unui dezastru specific si sa participe la activitatile organizate, potrivit legii, in acest scop;
    b) in situatia producerii unui dezastru specific, cetatenii sunt obligati sa participe la actiunile de interventie pentru care sunt solicitati si sa se conformeze masurilor si dispozitiilor stabilite de autoritatile centrale si locale.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 50
    Serviciile de mobilizare a economiei si pregatirea teritoriului pentru aparare vor asigura, la cerere, mijloacele tehnice, materiale si umane ce pot fi utilizate in conditiile situatiei de urgenta, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999.
    Art. 51
    Comisia centrala colaboreaza, in problema prevenirii si apararii impotriva efectelor unui dezastru specific, cu organismele similare din alte tari, in baza conventiilor internationale la care Romania este parte sau a acordurilor bilaterale.
    Art. 52
    Documentele elaborate pentru apararea impotriva efectelor unui dezastru specific se arhiveaza de catre secretariatele tehnice permanente ale Comisiei centrale, comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti, precum si ale comisiilor locale de aparare impotriva dezastrelor, cu respectarea prevederilor legale.
    Art. 53
    Anexele A - F fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA A
    la regulament

                  PARAMETRI SI NIVELURI DE GRAVITATE MINIME
pentru solicitarea declararii ca zona de dezastru sau zona in care se instituie starea de urgenta

    Pentru solicitarea declararii ca zona de dezastru sau zona in care se instituie starea de urgenta, se considera, in mod orientativ, ca parametrii de caracterizare a situatiei de dezastru trebuie sa atinga nivelurile sau sa existe pericolul atingerii acestor valori, pe baza criteriilor din tabel.

    Criterii si niveluri de gravitate minime pentru solicitarea declararii ca zona de dezastru sau zona in care se instituie starea de urgenta la nivel de unitate teritorial-administrativa/localitate

 _____________________________________________________________
|            PARAMETRI              |  CATEGORIA DE DEZASTRU  |
|                                   |_________________________|
|                                   |   LIMITAT   |   MAJOR   |
|___________________________________|_____________|___________|
| Numar de vieti omenesti pierdute, |             |           |
| persoane disparute                |   </= 50    |    > 50   |
|___________________________________|_____________|___________|
| Numar de raniti                   |   </= 150   |    > 150  |
|___________________________________|_____________|___________|
| Numar de persoane fara locuinta   |   </= 200   |    > 200  |
|___________________________________|_____________|___________|
| Numar de locuinte grav afectate   |   </= 1000  |    > 1000 |
|___________________________________|_____________|___________|

    NOTA:
    Cand s-a ajuns la unul dintre nivelurile de gravitate precizate sau exista pericolul atingerii acestuia se activeaza comisia de aparare impotriva dezastrelor de la autoritatea publica locala pe raza careia s-a produs seismul sau alunecarea de teren si se pune in aplicare planul de aparare specific.
    Daca posibilitatile acestei comisii pentru gestionarea situatiei create sunt depasite, se activeaza comisia judeteana de aparare impotriva dezastrelor.
    Comisia centrala se activeaza cand posibilitatile comisiei judetene de aparare impotriva dezastrelor au fost depasite ori exista premisele sa fie depasite sau cand sunt afectate cel putin doua judete.

    ANEXA B
    la regulament

                               NORMATIV
privind elaborarea planurilor de aparare in cazul producerii unui dezastru provocat de seisme si/sau alunecari de teren

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Obiectul prezentului normativ il constituie stabilirea cadrului general pentru elaborarea planurilor operative de aparare in cazul producerii unui dezastru provocat de seisme si/sau alunecari de teren, denumit in continuare dezastru specific.
    Art. 2
    (1) Planurile de aparare sunt documente pe baza carora se realizeaza masurile si actiunile tehnice si organizatorice preventive, de pregatire si interventie, in vederea conducerii unitare a acestora.
    (2) Planurile prevazute la alin. (1) se intocmesc de catre:
    a) Comisia centrala pentru prevenirea si apararea impotriva efectelor seismice si alunecarilor de teren, denumita in continuare Comisia centrala;
    b) comisiile judetene si comisia municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor;
    c) comisiile locale de aparare impotriva dezastrelor;
    d) conducerile administrative ale institutiilor publice si agentilor economici.
    (3) Structura si continutul orientativ al planului de aparare in cazul producerii unui dezastru specific este prezentat in anexa nr. 1.
    (4) La intocmirea sau reactualizarea planurilor de aparare, se evalueaza si se stabilesc zonele cu risc de producere a dezastrului specific, dupa cum urmeaza:
    a) zone cu risc seismic ridicat sunt cele pentru care intensitatea seismica in grade MSK depaseste VII, potrivit "Normativului pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale. Indicativ P100/92. Detalierea parametrilor de calcul Ks si Tc la nivelul unitatilor administrativ teritoriale";
    b) zone cu risc ridicat la alunecari de teren sunt acele zone indicate in Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National - Sectiunea a V-a - Zone de risc natural.
    Art. 3
    Raspunderea privind intocmirea planurilor de aparare revine Comisiei centrale, respectiv prefectilor, primarilor si conducerilor administrative ale agentilor economici si institutiilor publice.
    Art. 4
    (1) Planurile de aparare se actualizeaza ori de cate ori este necesar, ca urmare a schimbarilor survenite in zonele/obiectivele pentru care au fost intocmite.
    (2) Modificarile si reactualizarile operate in planurile de aparare se comunica structurilor ierarhice ale administratiei publice locale si centrale, in a carei zona de competenta se afla agentii economici, institutiile publice si localitatile.

    CAP. 2
    Structura si continutul Planurilor operative de aparare

    Sectiunea 1
    Planul de aparare la nivel national

    Art. 5
    (1) Planul de aparare la nivel national in cazul producerii unui dezastru specific se constituie ca sinteza a planurilor operative de aparare, ale:
    a) Comisiei centrale pentru prevenirea si apararea impotriva efectelor seismice si alunecarilor de teren;
    b) comisiilor judetene si comisiei municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor;
    c) comisiilor locale de aparare impotriva dezastrelor;
    d) autoritatilor si institutiilor publice centrale.
    (2) Comisia centrala poate intocmi si include in planul national, dupa caz, planuri de aparare pe termen lung, precum si planuri de cooperare intre institutii publice centrale, pe domenii si obiective strategice, sau zone din teritoriu, in functie de necesitatile concrete.

    Sectiunea 2
    Planul de aparare la nivelul Comisiei centrale

    Art. 6
    Structura si continutul Planului de aparare la nivelul Comisiei Centrale sunt prezentate in anexa nr. 2.

    Sectiunea 3
    Planul de aparare al Comisiei judetene si a municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor

    Art. 7
    (1) Planul de aparare al Comisiei judetene si a municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor se constituie ca sinteza a planurilor de aparare in cazul producerii unor dezastre specifice elaborate de catre:
    a) Comisia judeteana;
    b) Comisii municipale, orasenesti sau comunale de aparare impotriva dezastrelor;
    c) agenti economici care reprezinta domenii social-economice si retele de utilitati publice de importanta nationala si interes strategic, servicii descentralizate din teritoriu, agenti economici care administreaza surse potentiale de risc, institutii publice;
    d) agenti economici si alte persoane juridice etc.
    (2) Comisia judeteana poate intocmi si include in planul sau de aparare, dupa caz, planuri de aparare pe termen lung, planuri de cooperare cu judetele invecinate, precum si planuri de cooperare cu institutii publice centrale, pe domenii si obiective de interes comun, in functie de necesitatile concrete.
    (3) Structura si continutul orientativ al Planului de aparare la nivel de judet, respectiv pentru municipiul Bucuresti, sunt prezentate in anexa nr. 3.

    Sectiunea 4
    Planul de aparare la nivelul autoritatilor si institutiilor publice centrale

    Art. 8
    (1) Planul de aparare la nivelul autoritatilor si institutiilor publice centrale, in cazul producerii unor dezastre specifice, se elaboreaza la nivelul ministerelor, agentiilor si autoritatilor nationale etc. care coordoneaza activitati social-economice si retele de utilitati publice de importanta nationala si interes strategic.
    (2) Structura si continutul orientativ al Planului de aparare la nivelul autoritatilor si institutiilor publice centrale sunt prezentate in anexa nr. 4.

    Sectiunea 5
    Planul de aparare al Comisiei municipale, orasenesti sau comunale de aparare impotriva dezastrelor

    Art. 9
    (1) Planul de aparare al Comisiei municipale, orasenesti sau comunale in cazul producerii unor dezastre specifice reprezinta o sectiune a planului de aparare impotriva dezastrelor la nivelul Comisiei judetene si se constituie ca sinteza a planurilor de aparare elaborate la nivel de:
    a) Comisia municipala, oraseneasca sau comunala;
    b) agenti economici care reprezinta domenii social-economice si retele de utilitati publice de importanta nationala si interes strategic, servicii descentralizate din teritoriu, agenti economici care administreaza surse potentiale de risc, institutii publice;
    c) alte persoane juridice si agenti economici etc.
    (2) Structura si continutul Planului Comisiei municipale, orasenesti sau comunale de aparare impotriva dezastrelor se intocmeste in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 5, coroborat cu modelele prevazute in anexa nr. 1 si nr. 4.

    Sectiunea 6
    Planul de aparare pentru agentii economici care reprezinta domenii social-economice si retele de utilitati publice de importanta nationala si interes strategic, servicii descentralizate din teritoriu, institutii publice, agentii economici, care administreaza surse potentiale de risc, alte persoane juridice si agenti economici etc.

    Art. 10
    (1) Planul de aparare pentru agenti economici care reprezinta domenii social-economice si retele de utilitati publice de importanta nationala si interes strategic, servicii descentralizate din teritoriu, institutii publice si agentii economici care administreaza surse potentiale de risc, alte persoane juridice si agenti economici etc., in cazul producerii unor dezastre specifice, reprezinta o sectiune a planului de aparare impotriva dezastrelor la nivelul Comisiei municipale, orasenesti sau comunale de aparare.
    (2) Structura si continutul orientativ si structura minimala a Planului de aparare pentru agenti economici vor fi adaptate dupa anexele nr. 1, 3 si nr. 4 la prezentul Normativ.

    CAP. 3
    Prevederi finale

    Art. 11
    Planurile de aparare si documentatiile anexa, dupa caz, se arhiveaza de catre secretariatele tehnice permanente ale Comisiei centrale, comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti si comisiile locale de aparare impotriva dezastrelor, cu respectarea prevederilor legale.
    Art. 12
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentul Normativ.

    ANEXA 1
    la normativ

                          CONTINUTUL ORIENTATIV
al planului de aparare in cazul producerii unui dezastru specific

    CAP. 1

    - scop, definitie
    - obiective
    - caracteristicile zonelor cu risc ridicat: zonare, dimensiuni, descriere, localizare, delimitare, efecte transfrontaliere

    CAP. 2

    - structuri organizatorice implicate
    - responsabilitati ale organismelor si autoritatilor cu atributii in domenii
    - Centrul de conducere a actiunilor
    - Planificarea actiunii

    CAP. 3

    - conceptia desfasurarii actiunilor de protectie-interventie
    - etapele de realizare a actiunilor
    - faze de urgenta a actiunilor
    - actiunile de protectie-interventie
    - gestionarea actiunilor de protectie-interventie: prevenirea, protectia, interventia, relocarea, refacerea-reconstructia, reabilitarea-restabilirea, mentinerea conditiilor de siguranta

    CAP. 4

    Resurse: umane, materiale, financiare

    CAP. 5

    Logistica actiunilor

    CAP. 6

    Asigurarea realizarii actiunilor:
    - instruirea
    - planuri si proceduri

    DISPOZITII FINALE

    ANEXE:
    - decizia privind constituirea/organizarea Comisiei centrale/judetene/Municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor;
    - componenta nominala a membrilor Comisiei impotriva dezastrelor, cu precizarea unitatii la care sunt incadrati, functiei, adresei si a telefoanelor de la serviciu si de la domiciliu; responsabilitati si misiuni;
    - incadrarea Comisiei centrale/judetene/Municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor;
    - procedura de urgenta;
    - numerele de telefon, fax unde se pot transmite avertizari, prognoze, decizii, dispozitii si informatii;
    - schema fluxului informational-decizional pentru aparare impotriva seismelor si alunecarilor de teren;
    - tabelul cuprinzand obiectivele care pot fi afectate de seisme si alunecari de teren, de pe raza zonei respective;
    - tabelele cuprinzand fortele si mijloacele de interventie si nominalizarea unitatilor care vor interveni;
    - harti de risc;
    - planul de gestiune a actiunilor de protectie-interventie;
    - planul de instruire si pregatire;
    - planul de evacuare-relocare;
    - situatia resurselor, tabelul cu stocul de mijloace si materiale de aparare existente, modul cum se acopera deficitul din disponibilitati locale si cu sprijin de la Comisia de aparare superioara etc.;
    - reguli de comportare in cazul producerii unui seism sau alunecare de teren;
    - comunicate;
    - responsabilitatile privind luarea masurilor de aparare si de evacuare a oamenilor si bunurilor pe fiecare obiectiv afectat;
    - responsabilitati pentru transmiterea rapoartelor informative zilnice despre evenimentul produs si efectele acestuia la nivelul superior de decizie;
    - fisele de instruire periodica, pe probleme de aparare impotriva seismelor si alunecarilor de teren.

    NOTA:
    Anexele, dupa ce au fost intocmite conform situatiei specifice fiecarui nivel de jurisdictie, devin parti componente ale planului de aparare.

    ANEXA 2
    la normativ

                          STRUCTURA SI CONTINUTUL
planului de aparare al Comisiei centrale pentru prevenirea si apararea impotriva efectelor seismelor si alunecarilor de teren

    CAP. 1

    - Scop, definitie: Planul operativ de aparare in cazul producerii unui dezastru specific este documentul pe baza caruia se realizeaza masurile si actiunile tehnice si organizatorice preventive, de pregatire si interventie, in vederea conducerii unitare a acestora.
    - Obiectiv: il constituie stabilirea masurilor si actiunilor de prevenire, pregatire, protectie si interventie in cazul unor dezastre specifice, in vederea limitarii si inlaturarii efectelor produse de acestea asupra populatiei, bunurilor de orice fel si revenirii la normal a vietii social-economice.
    - Caracteristicile zonelor cu risc ridicat sunt prezentate in art. 2 alin. (4) din Normativ.

    CAP. 2

    a) Structuri organizatorice
    Componenta, pe functii, a Comisiei centrale este stabilita prin Hotararea Guvernului nr. 438/1996 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru prevenirea si apararea impotriva efectelor seismice si alunecarilor de teren, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Componenta nominala a membrilor Comisiei centrale se stabileste anual; din comisie fac parte demnitari la nivel de secretar de stat, reprezentanti ai ministerelor, pentru care se precizeaza institutia la care sunt incadrati, functia, adresa si telefonul/faxul de la serviciu si domiciliu.
    Tabelul cu componenta nominala se arhiveaza la Secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale.
    b) Responsabilitati:
    Comisia centrala organizeaza, coordoneaza si controleaza actiunile si masurile de prevenire, pregatire, protectie si interventie, denumite in continuare actiuni si masuri de aparare, impotriva efectelor produse de seisme si alunecari de teren.
    c) Centrul de conducere a actiunilor:
    Comisia centrala este organizata pe langa Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului. Centrul de comanda a actiunilor Comisiei centrale in cazul producerii unui dezastru specific se afla la sediul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Palatul CFR, Bucuresti, bd. Dinicu Golescu 38.

    CAP. 3

    Sectiunea A:
    Masuri si actiuni in perioada predezastru

    (1) Constituirea, prin ordin al ministrului, a componentei nominale a Comisiei centrale. Aceasta actiune se face anual si ori de cate ori situatia o impune;
    (2) Asigurarea si verificarea periodica a functionarii fluxului informational-decizional privind instiintarea, notificarea, transmiterea datelor, informatiilor, precum si a prelucrarii si stocarii acestora, transmiterii deciziilor de catre factorii cu atributii si responsabilitati in domeniu catre cei interesati; transmiterea informatiilor si a deciziilor se realizeaza in conformitate cu schema fluxului informational-decizional, prezentata in anexa C;
    (3) Stabilirea, prin protocol, cu institutiile abilitate, a tipurilor de retele, frecvente si mijloace de telecomunicatii, compatibile intre ele, care se utilizeaza si pentru care se asigura permanenta;
    (4) Stabilirea unor programe de actiuni pe termen scurt si lung care cuprind masuri privind reducerea riscului seismic al constructiilor, in special a celor cu functii vitale pentru societate;
    (5) Asigurarea, prin Inspectoratul de Stat in Constructii, a respectarii prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare;
    (6) Promovarea si dezvoltarea de cooperari internationale, in vederea reducerii riscului seismic si al alunecarilor de teren, precum si pentru managementul situatiilor cauzate de producerea unui dezastru specific;
    (7) Coordonarea tehnica a elaborarii materialelor de educare antiseismica a populatiei. Continutul minim al regulilor de pregatire antiseismica, protectie, comportare si actiune a populatiei in caz de cutremur si/sau alunecari de teren este redat in anexa 2.1, urmand a fi adaptat si detaliat potrivit conditiilor concrete din diferite zone seismice si localitati;
    (8) Asigurarea si verificarea conditiilor de functionare in caz de cutremur a Comisiei Centrale (spatii, utilitati), structura, dotare etc.;
    (9) Avizarea planurilor de aparare ale comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor - pentru Sectiunea seisme si alunecari de teren;
    (10) Avizarea regulamentelor privind modul de organizare, componenta, atributiile specifice si modul de functionare a comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor;
    (11) Aprobarea actualizarii sau modificarii propriului regulament de organizare si functionare;
    (12) Instituirea, prin ordin al ministrului, a obligatiei expertilor tehnici, verificatorilor de proiecte si a responsabililor tehnici cu executia de a participa la actiunile de investigare de urgenta post-seism si pentru stabilirea solutiilor cadru de interventie pentru punerea in siguranta a constructiilor avariate. In anexa 2.2 se prezinta organizarea, logistica si etapele investigarii de urgenta post-seism a constructiilor, in conformitate cu Manualul privind investigarea de urgenta post-seism si stabilirea solutiilor cadru de interventie imediata pentru punerea in siguranta provizorie a constructiilor avariate, indicativ M.E.003-99.

    Sectiunea B
    Masuri si actiuni in perioada de incidenta a unui dezastru specific

    In cazul producerii unui dezastru specific:
    (1) Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului - INCDFP Bucuresti comunica imediat principalele caracteristici ale cutremurului produs, conform modelului - anexa C1;
    (2) Prefecturile judetelor, respectiv Prefectura Municipiului Bucuresti, comunica imediat principalele efecte ale cutremurului si/sau alunecarii de teren produse, conform modelului - anexa C2;
    (3) Informatiile se comunica prin telefon si se transmit ulterior prin fax la Cabinetul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului;
    (4) Directorul de cabinet - in timpul programului normal de lucru, respectiv ofiterul de serviciu de la cabinetul ministrului, in afara programului normal de lucru, aduc imediat la cunostinta informatiile primite: ministrului, secretarilor de stat, secretarului general sau inlocuitorilor desemnati ai acestora in cazul imposibilitatii contactarii titularilor;
    (5) In cazul unui eveniment major, resimtit de populatie si comunicat prin mass-media, cu potentiale pierderi umane si pagube materiale, urmatoarele persoane: Secretarii de Stat, Secretarul General, Inspectorul General de Stat in constructii, seful Serviciului probleme speciale si adjunctii acestora se autosesizeaza si se prezinta de urgenta la Cabinetul ministrului;
    (6) Functie de natura si amploarea fenomenului natural produs, vicepresedintele Comisiei centrale:
    a) informeaza imediat ministrul transporturilor, constructiilor si turismului;
    b) propune, dupa caz:
    - instiintarea si alarmarea membrilor Comisiei centrale;
    - constituirea de urgenta in cadrul Comisiei centrale a Grupului operativ de coordonare, din punct de vedere tehnic, a actiunilor comisiilor judetene, respectiv a Comisiei Municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor;
    Componenta nominala a Grupului operativ se pastreaza la secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale.
    (7) In Grupul operativ se pot nominaliza, dupa caz, reprezentanti desemnati de celelalte ministere si institutii cu atributii si responsabilitati in coordonarea din punct de vedere tehnic a interventiei de urgenta postdezastru, precum si specialisti in domeniu din institutii publice si comisii tehnice de specialitate;
    (8) Membrii Grupului operativ se intrunesc de urgenta la Centrul de conducere a actiunilor, care este sediul Comisiei centrale. In situatia imposibilitatii utilizarii sediului, conducerea actiunilor Comisiei centrale se realizeaza de la Punctul de comanda al protectiei civile din municipiul Bucuresti;
    (9) Instiintarea, culegerea de informatii si transmiterea deciziilor se face conform fluxului informational-decizional;
    (10) Grupul operativ solicita informatii asupra constructiilor afectate de dezastru, prin inspectiile teritoriale in constructii si primeste de la acestea rapoarte operative si rapoarte de evaluare a interventiei;
    (11) Grupul operativ solicita informatii asupra efectelor dezastrului, de la comisiile judetene/municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor si primeste de la acestea rapoarte operative si rapoarte de evaluare a interventiei;
    (12) Prefectii judetelor si prefectul municipiului Bucuresti, in calitatea acestora de presedinti ai comisiilor de aparare impotriva dezastrelor, raspund, potrivit legii, pentru organizarea in teritoriu a actiunilor privind instiintarea, alarmarea si interventia operativa, precum si pentru transmiterea informatiilor catre Comisia centrala in cazul producerii unui cutremur, alunecare si/sau prabusire de teren;
    (13) Inspectorii sefi ai Inspectoratelor teritoriale in constructii, asigura - in perioada imediat urmatoare producerii unui dezastru si in continuare, pana la incetarea declararii starii de dezastru permanenta la sediu, constituita din 2 persoane;
    (14) Inspectorii sefi ai Inspectoratelor teritoriale in constructii asigura, prin expertii tehnici atestati, verificatorii de proiecte si responsabilii tehnici cu executia din aria lor de responsabilitate, inspectarea de urgenta post seism a constructiilor, dotarilor si retelelor tehnico-edilitare avariate si raporteaza zilnic, sau ori de cate ori situatia o impune, catre Grupul operativ, masurile intreprinse si modul de indeplinire a acestora;
    (15) Inspectorii sefi ai Inspectoratelor teritoriale in constructii, avizeaza solutiile de interventie imediata pentru punerea in siguranta provizorie a constructiilor avariate si urmaresc aplicarea masurilor stabilite de comisia judeteana/municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor in actiunile de interventie operativa si refacere post dezastru;
    (16) Lista cu specialisti, experti tehnici atestati pentru cerinta rezistenta si stabilitate a constructiilor, este actualizata periodic de catre Directia Tehnica si se publica in Buletinul Constructiilor si se arhiveaza la secretariatul tehnic al Comisiei centrale;
    (17) Lista cu reprezentantii prefecturilor si ai autoritatilor administratiei publice locale, cu telefoane si fax este actualizata periodic prin grija Directiei Tehnice in constructii si se arhiveaza la secretariatul tehnic al Comisiei centrale;
    (18) Lista cu inspectorii sefi ai inspectoratelor teritoriale si judetene in constructii este actualizata periodic de catre Inspectoratul de stat in constructii si se arhiveaza la secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale;
    (19) Continutul cadru al unui raport operativ ce se transmite in timpul actiunilor de protectie-interventie este prezentat in anexa D.

    Sectiunea C
    Masuri si actiuni in perioada post dezastru specific

    (1) Coordonarea, din punct de vedere tehnic, a investigarii de urgenta a constructiilor, inclusiv a dotarilor, dupa cum urmeaza:
    - la nivel central, de catre:    - vicepresedintele Comisiei Centrale si
                                     - inspectorul general al Inspectiei de Stat
                                       in Constructii
    - la nivel teritorial, de catre: - prefect si
                                     - inspectorul sef al Inspectoratului
                                       teritorial/judetean in constructii;
    (2) Coordonarea investigarii de urgenta a constructiilor si dotarilor Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si a unitatilor aflate in subordinea, sub autoritatea si coordonarea acestuia;
    (3) Asigurarea finantarii expertizelor tehnice a constructiilor afectate de dezastrul specific;
    (4) Coordonarea finantarii lucrarilor de proiectare si executie pentru punerea in siguranta a constructiilor si dotarilor prevazute la alin. (2), precum si a cladirilor cu destinatia de locuinte incadrate prin Raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic;
    (5) Colaborarea la actiunile generale pentru reabilitare si revenirea starii de normalitate;
    (6) Evaluarea, pe baza datelor si informatiilor transmise de comisiile judetene si a municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor, a pagubelor din punct de vedere cantitativ si valoric determinate de dezastrul specific; raportul de evaluare se inainteaza Comisiei guvernamentale de aparare impotriva dezastrelor in termen de 30 de zile de la producerea dezastrului specific.
    Continutul cadru al raportului de sinteza privind evaluarea interventiei este prezentat in anexa F.
    (7) Avizarea fundamentarilor comisiilor judetene de aparare impotriva dezastrelor privind alocarea de sume din fondul de interventie la dispozitia Guvernului, dupa producerea unui dezastru specific;
    (8) Asigurarea reactualizarii sau completarii hartilor privind zonele de risc natural cauzat de cutremure de pamant si alunecari de teren;
    (9) Reactualizarea si/sau completarea planului de aparare;
    (10) Indrumarea metodologica a comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor asupra actualizarii si completarii, dupa caz, a planurilor de aparare la dezastru specific, tinand seama de concluziile desprinse din analiza interventiei.

    CAP. 4
    Resurse: umane, materiale, financiare

    Resursele umane sunt constituite din membrii Comisiei centrale, specialisti din cadrul comisiilor si comitetelor tehnice din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si alti specialisti din cadrul institutelor de proiectare-cercetare si invatamantul superior.
    Resursele materiale sunt cele prevazute in Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei centrale, aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 438/1996, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 125/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte resurse aflate la dispozitia Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si/sau alocate in functie de caracteristicile si amploarea efectelor dezastrului specific.
    Resursele financiare necesare activitatilor de prevenire, pregatire, protectie, interventie ale Comisiei centrale se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

    CAP. 5

    Logistica actiunilor se asigura de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru actiunile si masurile desfasurate de la sediul propriu, precum si de catre autoritatile, institutiile publice si agentii economici cu atributii si responsabilitati in domeniu.

    CAP. 6

    Asigurarea realizarii actiunilor:
    a) Pentru pregatirea personalului cu atributii si responsabilitati in domeniu, Comisia centrala, sub conducerea Comandamentului Protectiei Civile si impreuna cu alte organisme abilitate, participa la exercitii generale si aplicatii in scopul pregatirii organelor de conducere ale fortelor de interventie, precum si a populatiei pentru protectia si interventia in situatiile provocate de producerea unui dezastru specific.
    b) Comisia centrala promoveaza si coordoneaza activitatea de reglementari tehnice in domeniu.

    DISPOZITII FINALE

    1) Cheltuielile ocazionate de indeplinirea sarcinilor pe timpul actiunilor de interventie se deconteaza in conditiile legii.
    2) Documentele elaborate pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea interventiei se arhiveaza de catre Secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale, cu respectarea prevederilor legale.

    ANEXA 2.1
    la normativ

                             CONTINUTUL MINIM
al regulilor de pregatire antiseismica, protectie, comportare si actiune a populatiei in caz de cutremur si/sau alunecari de teren

    a) Pregatirea antiseismica - cunostinte privind cladirile si spatiile de lucru sau locuinte
    - Cunoasterea evenimentelor seismice precedente si cunoasterea actiunii lor asupra cladirii in care lucreaza sau locuiesc, pentru a preveni repetarea unor efecte negative in viitor
    - Cunoasterea si urmarirea respectarii unor principii simple si sigure pentru executia de cladiri rezistente in localitati rurale, respectiv a cerintelor legale privind calitatea constructiilor in zone urbane, precum si luarea masurilor privind reabilitarea cladirilor in conformitate cu normele actuale
    - Cunoasterea si aplicarea masurilor si actiunilor de evitare a unor urmari cu caracter de dezastru asupra cladirii in cazul declansarii unui cutremur puternic:
        - executarea tuturor lucrarilor de intretinere si reparatii curente pentru a mentine caracteristicile de rezistenta pe intreaga durata de viata a cladirii;
        - constientizarea riscurilor la care s-ar expune daca ar efectua modificari la cladire fara un aviz privind proiectul interventiei si autorizatiile legale din partea unui expert; toate modificarile efectuate se inscriu in cartea tehnica a constructiei;
        - efectuarea unei expertize tehnice asupra cladirii, de catre un expert autorizat sau de catre un institut specializat conform prevederilor legale, adica potrivit Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, precum si a Normativului P100-92;
        - executarea lucrarilor de consolidare, refacere si reparatii atat la cladire cat si la instalatiile aferente cladirii pentru alimentare apa, gaze, incalzire, electricitate precum si canalizare, numai pe baza raportului de expertiza si a proiectelor autorizate;
    - Interzicerea interventiei asupra structurii cladirii (de ex. pentru a largi unele camere, a muta pereti, a practica goluri, a face "bolti", a supraetaja, a sapa pivnite sau garaje etc., fara a avea un proiect intocmit de un specialist atestat pentru astfel de lucrari si toate autorizatiile necesare, deoarece altfel se pot declansa, cu sau fara seisme, procese de degradare rapida sau chiar brusca a cladirii, care pot periclita viata!
    - Intocmirea proiectelor de consolidare si executia acestora, precum si receptia lucrarilor in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare si a regulamentelor in vigoare;
    - Cunoasterea de catre administratiile de proprietari/locatari ale cladirilor multietajate, a modului in care firmele cu sediul in apartamente respecta masurile de protectie antiseismica, precum si pe cele de prevenire a unor incendii, explozii, deversari de materiale combustibile, toxice si chimice. In aceste spatii se interzice depozitarea de materiale pe plansee, peste sarcina pentru care au fost proiectate. Daca firma este in locuinta personala cu 1 - 2 niveluri, se vor aplica toate masurile de protectie pentru a nu afecta cladirile invecinate in cazul producerii unui cutremur, alunecare de teren, prin declansarea de explozii, incendii etc.;
    - Consultarea unui expert autorizat la cumpararea sau inchirierea unei locuinte sau sediu de firma, asupra evaluarii rezistentei antiseismice conform normativelor tehnice in vigoare in vederea evitarii expunerii la un potential risc;
    - Interzicerea depozitarii de materiale combustibile, explozive, substante toxice etc. in cladiri de locuit; amplasarea si fixarea obiectelor grele se va face dupa consultarea unui specialist;
    - Fixarea antenelor de satelit de elementele structurale ale cladirii pentru ca in cazul unui cutremur sa se evite caderea lor si producerea de accidente;
    - Cunoasterea masurilor necesare prevenirii si stingerii incendiilor si aplicarea lor de catre proprietarii, administratorii, locatarii din cladirile de tip bloc;
    - Cunoasterea planului subsolului cladirii multietajate si a retelelor de conducte din subsolul cladirii, precum si cunoasterea locurilor de amplasare a robinetilor si vanelor de inchidere a diferitelor utilitati pe diferite ramificatii;
    - Cunoasterea si verificarea periodica a tavanelor, podului, acoperisului, balcoanelor, corniselor, calcanelor, cosurilor, terasei si invelitorii blocului/casei, astfel ca in cazul unui cutremur sa se evite caderea caramizilor, placajelor, tencuielilor, ornamentelor, tiglelor, olanelor, jardinierelor, in zona intrarilor, aleilor inconjuratoare, strazilor sau la vecini. Se va proceda similar la elementele ce ar putea sa cada dinspre cladirea invecinata, inclusiv pentru imbinarea cu blocul alaturat sau gardurile de zid al vecinilor.

    b) Protectia antiseismica in interiorul locului de munca sau a locuintei
    Masuri de pregatire a locului de munca sau locuintei pentru prevenirea efectelor seismice:
    - la locul de munca, sau la mutarea in casa noua, sau la prima zugravire sau reamenajare, este necesara regandirea mobilarii incaperilor sau a casei; nu se vor aglomera spatiile cu diverse piese de mobilier sau aparatura, instabile la seism si amplasate in vecinatatea locurilor in care se aglomereaza de obicei familia, sau in spatiul de lucru;
    - identificati mobilierul auxiliar si obiectele grele care atarna peste birouri, paturi, canapele, mese, ce pot cadea peste acestea si inlocuiti-le cu altele mai usoare, fixandu-le contra detasarii;
    - asigurati piesele de mobilier grele, zvelte, suprapuse si inalte, intre ele si prin prindere de un perete, grinda solida in locurile unde se aglomereaza de obicei familia sau unde ai locul de munca;
    - amplasati echipamentele tehnice si aparatele casnice mai grele sau cele pe rotile astfel incat sa nu se afle in vecinatatea iesirilor din incaperi sau apartament spre a nu bloca prin deplasarea lor accesul in cazul unui seism;
    - limitati deplasarile aparatelor casnice mari prin fixare, in asa fel incat in caz de cutremur racordurile sa nu sufere deteriorari;
    - amplasati obiectele fragile si valoroase intr-un loc mai jos si sigur, iar vasele cu chimicale, combustibili in dulapuri in care sa nu se poata rasturna, in incaperi in care nu se locuieste si nu exista pericolul de contaminare si de incendiu;
    - asigurati usile dulapurilor cu inchizatori eficiente la oscilatii, astfel incat deplasarea veselei depozitate sa nu produca accidente;
    - procurati in locuinta cel putin unui extinctor, amplasat intr-un loc cunoscut si accesibil in orice moment, langa sursele potentiale de incendiu si invatati utilizarea acestuia;
    - retineti locul de amplasare al comutatoarelor, sigurantelor, robinetelor generale si locale pentru apa, gaze si electricitate si modul lor de manevrare, astfel incat, la nevoie, dupa seism, sa puteti lua masurile minime de interventie de urgenta: inchidere/deschidere. Pastrati la indemana o trusa de scule adecvate.
    Daca locuiti intr-o cladire multifamiliala, informati-va personal sau prin administratia asociatiei despre indeplinirea obligatiilor legale privind:
    - evaluarea rezistentei antiseismice actuale a structurii cladirii
    - reparatiile si consolidarile necesare
    - proiectarea si executarea lucrarilor necesare
    - asigurarea pentru daune seismice, forme si taxe necesare
    Retineti, in memoria dvs., particularitatile localitatii, cartierului si imprejurimile locuintei dvs., ale drumului pe care va deplasati zilnic la serviciu, scoala sau cumparaturi, avand in vedere eventualele pericole descrise mai jos:
    - caderea unor elemente de constructie nestructurale: tencuieli, caramizi etc.
    - spargerea si caderea unor geamuri, in special la cladirile inalte
    - caderea unor obiecte, mobilier etc.
    - caderea unor stalpi si linii electrice
    - incendii rezultand din scurtcircuite electrice, conducte de gaz rupte, rasturnarea unor instalatii de incalzire etc.
    - alunecari de teren, avalanse in zona muntoasa, lichefierea unor terenuri nisipoase.
    Obisnuiti-va sa va protejati si cand va aflati intr-o alta situatie: in concediu, in delegatie, la spectacole, in vizita etc.
    Discutati cu toti membrii familiei, vecinii sau colegii un plan despre ce ati face fiecare in caz de cutremur si faceti periodic repetitii.

    c) Reguli de comportare rationala, individuale si de grup in timpul producerii seismului
    1. - Pastrati-va calmul, nu intrati in panica, linistiti-i si pe ceilalti, protejati copiii, batranii si femeile. Nu va speriati de zgomotele din jur;
    2. - Preveniti tendintele de a parasi camera sau locuinta, deoarece faza seismica initiala are o durata redusa, astfel incat tocmai faza puternica a miscarii seismice va poate surprinde pe scari, holuri, paliere, in aglomeratie si panica, conducand, la accidente grave, nedorite.
    Atentie! Scarile sunt elemente de constructii foarte sensibile la deplasarile diferentiate ale etajelor, si, chiar daca ar rezista, deplasarea persoanelor pe scari sub efectul oscilatiei seismice este extrem de periculoasa. Chiar daca iesirea de la etajele inferioare sau dintr-o locuinta parter ar fi in principiu posibila si fezabila in scurt timp in exterior sunt multe alte riscuri: calcane si cosuri de fum, parapete, ornamente, vitraje etc.
    3. - Ramaneti in incapere sau locuinta, departe de ferestre care se pot sparge si va pot accidenta, protejati-va sub o grinda, toc de usa solid, sub un birou sau masa care sunt suficient de rezistente spre a va feri de caderea unor obiecte, mobile suprapuse, lampi, tencuieli ornamentale etc. In lipsa unor astfel de posibilitati va puteti proteja stand la podea langa un perete solid, pe genunchi si coate, cu fata in jos, iar cu palmele impreunate va veti proteja capul, ceafa, iar cu antebratele pe lateral capul. Aceasta recomandare implica o cunoastere prealabila a acelor elemente rezistente, cu consultarea unui specialist atestat.
    4. - Daca este posibil, inchideti sursele de foc cat puteti mai repede, iar daca a luat foc ceva interveniti imediat dupa ce a trecut socul puternic.
    5. - Nu fugiti pe usa, nu sariti pe fereastra, nu alergati pe scari, nu utilizati liftul, evitati aglomeratia, imbulzeala, iar daca este posibil deschideti usa locuintei spre exterior, spre a preveni blocarea acesteia, in vederea evacuarii dupa terminarea miscarii seismice.
    6. - Nu alergati in strada;
    7. - Daca va aflati in afara unei cladiri, deplasati-va cat mai departe de cladire, feriti-va de tencuieli, caramizi, cosuri, parapete, cornise, geamuri, ornamente care de obicei se pot prabusi in strada. Nu fugiti pe strada, deplasati-va calm spre un loc deschis si sigur.
    8. - Acordati prim ajutor persoanelor ranite.
    9. - In cazul in care sunteti surprinsi de caderea unor tencuieli sau obiecte de mobilier rasturnate, cautati sa va protejati capul si membrele sau sa va asigurati supravietuirea; ulterior veti cauta sa alarmati prin diferite metode vecinii cat si echipele de salvare-interventie de prezenta dvs. Nu intrati in panica, ramaneti calm.

    d) Comportarea dupa producerea unui cutremur:
    1. - Nu parasiti imediat spatiul, camera, apartamentul, cladirea in care v-a surprins seismul. Acordati mai intai primul ajutor celor afectati de seism. Calmati persoanele intrate in panica sau speriate, in special copiii de varsta mai frageda.
    2. - Ajutati pe cei raniti sau prinsi sub mobilier, obiecte sau elemente usoare de constructii, sa se degajeze. Nu miscati ranitii grav pana la acordarea unui ajutor sanitar-medical calificat.
    3. - Ingrijiti-va de siguranta copiilor, bolnavilor, batranilor, asigurandu-le imbracaminte si incaltaminte corespunzatoare sezonului in care s-a declansat seismul, in vederea unei eventuale evacuari din locuinta sau cladire pentru o perioada anume, de la cateva ore la cateva zile.
    4. - Nu utilizati telefonul decat pentru apeluri la salvare, pompieri sau de catre organismul cu insarcinari oficiale in privinta interventiei post-dezastru, in cazuri justificate, spre a nu bloca circuitele telefonice.
    5. - Daca s-a declansat un incendiu, cautati sa-l stingeti prin forte proprii.
    6. - Verificati preliminar starea instalatiilor electrice, gaze, apa, canal, verificati vizual starea constructiei in interior. In cazul constatarii de avarii, inchideti alimentarea locala sau generala si anuntati unitatea pentru interventie. Nu folositi foc deschis.
    7. - Parasiti cu calm cladirea, fara a lua cu dvs. lucruri inutile, dar verificati mai intai scara si drumul spre iesire spre a nu va expune la pericole.
    8. - Pentru orice eventualitate, preveniti ranirea provocata de caderea unor tencuieli, caramizi etc. la iesirea din cladire utilizand o casca de protectie sau in lipsa acesteia un scaun ori alt obiect protector;
    9. - Daca la iesire intalniti usi blocate, actionati fara panica pentru deblocare. Daca nu reusiti, iar acestea au vitraje, procedati cu calm la spargerea geamului si curatirea ramei si a zonei de cioburi, utilizand un scaun, o vaza etc. Daca se constata ca in ascensor sunt persoane blocate, linistiti-le, mai intai, dupa care solicitati concursul persoanelor autorizate.
    10. - Evitati cladirile grav avariate, cu exceptia unor cazuri de ajutor sau salvare, masuri ce trebuie intreprinse cu un minimum de masuri de securitate si fara riscuri inutile. Evitati sa fiti confundat cu raufacatorii patrunsi in astfel de cladiri, nu aglomerati zonele calamitate fara rost.
    11. - Ajutati echipele de interventie pentru ajutor sau salvare.
    12. - Ascultati numai anunturile posturilor de radioteleviziune nationale si recomandarile de actiune imediata ale organelor in drept.
    13. - Fiti pregatiti psihic si fizic pentru eventualitatea unor socuri ulterioare primei miscari seismice asa numitele replici, fara a intra in panica. Nu dati crezare zvonurilor care apar frecvent imediat dupa seisme, chiar daca aparent sunt vehiculate de asa-zisi specialisti!
    14. - La evacuare dati prioritate celor raniti sau copiilor, batranilor, femeilor si ascultati intocmai recomandarile salvatorilor.
    15. - Experienta cutremurelor precedente a dovedit ca este util sa aveti cunostinte necesare supravietuirii pana la interventia echipelor de salvare in cazul unei situatii extreme in care, de exemplu, ati fi surprins sub niste daramaturi, mobilier rasturnat sau intr-o camera, incinta blocata, prin intepenirea usilor sau din alte cauze.
    16. - In primul rand trebuie sa fiti calmi, sa ii linistiti pe cei socati, sa nu permiteti reactii de panica, sa acordati primul ajutor celor raniti, iar daca dumneavoastra sau alta persoana din grup are posibilitatea de miscare sa faceti un mic plan de salvare. Deblocarea caii de acces se poate incerca numai daca prin aceasta nu se inrautateste situatia, de exemplu prin miscarea daramaturilor sau a mobilierului.
    O varianta clasica de comunicare cu cei din afara este sa bateti la intervale regulate cu un obiect tare in conducte invecinate sau in peretii incintei, iar daca ati stabilit contactul verbal, furnizati informatiile cerute si cereti primul ajutor necesar.
    Nu va preocupati de durata timpului scurs pana la salvare, deoarece in astfel de conditii, desi timpul pare nesfarsit, corpul uman isi mobilizeaza resurse nebanuite pentru a trece peste o perioada critica. In acest mod se explica durate extreme de rezistenta de sute de ore in conditii de blocare la cutremur a unor persoane aparent fragile, inregistrate in tara noastra in 1977 si in mod similar in intreaga lume.

    e) Masuri de verificare a starii cladirii, locuintei:
    - Verificati mai intai afara si apoi cu precautii si in interior starea locuintei, a cladirii pentru a vedea avariile. Dupa primele observatii proprii, este bine sa va adresati unui specialist-expert autorizat in constructii pe care il cunoasteti din timp, sau cu care aveti o intelegere sau un contract pentru astfel de situatii.
    - Dati concursul dvs. organizatiilor de interventie post-seismica pentru analiza starii constructiilor, precum si pentru celelalte activitati intreprinse de organele in drept.
    - Daca starea structurii constructiei prezinta avarii evidente, iar echipele autorizate nu au sosit inca, solicitati institutiilor abilitate evaluarea de catre specialisti a starii post-seismice a structurii cladirii si aveti in vedere continuarea ulterioara a operatiunilor de proiectare si executie a reparatiilor si consolidarilor, cu concursul asociatiei de proprietari sau locatari.
    - In cazul in care cladirea in care locuiti este intr-o stare de avariere a structurii evaluata de specialistii abilitati legal ca fiind grav afectata de cutremur, va trebui sa respectati dispozitiile legale si va adaptati la conditiile de sinistrat. In acest sens organele administratiei publice locale vor lua masurile de relocare.
    - Daca ati contractat o asigurare la o societate de profil, informati-va cum trebuie sa procedati pentru inregistrarea in termen legal a daunelor complete produse de cutremur, in vederea solicitarii despagubirilor.

    f) Masuri de revenire la normal prin expertize, reparatii, consolidari
    Dupa producerea unui cutremur cu urmari deosebite, autoritatile publice locale impreuna cu organismele abilitate vor lua masurile necesare revenirii la normal a activitatilor umane din zona sinistrata sau calamitata.
    Autoritatile publice locale vor intocmi pe baza investigatiilor si a expertizelor tehnice listele de prioritati ale cladirilor afectate pentru executia interventiilor/consolidarilor si reabilitarii constructiilor de locuit.
    In acest sens investitorii, proprietarii si/sau administratorii cladirilor de locuit vor participa la indeplinirea masurilor de investigare a cladirilor de locuit pentru a cunoaste situatia acestora dupa dezastru, vor solicita efectuarea de expertize tehnice asupra cladirilor afectate, dupa care vor comanda elaborarea de proiecte de interventie/consolidare la cladirile avariate de cutremur.
    Aceste lucrari si unele facilitati financiare sunt prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, in temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001, iar Normele metodologice de aplicare ale Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 au fost aprobate prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1364 din 27 decembrie 2001 si au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 100 din 5.02.2002. Pe baza proiectelor de interventie/consolidare, asociatiile de proprietari sau proprietarii individuali vor comanda si executa prin unitatile de constructii lucrarile de consolidare, cu respectarea tuturor prevederilor din legislatia in vigoare.

    g) Reguli de comportare in cazul alunecarilor de teren
    Alunecarile de teren sunt evenimente de multe ori previzibile, de exemplu dupa precipitatii intense, in zone predispuse la aceste fenomene, si au evolutie progresiva, astfel incat desfasurarea lor se realizeaza intr-un anumit interval de timp suficient pentru realizarea unor masuri de protectie. Atunci cand inceperea alunecarii de teren poate fi semnalata, autoritatile publice locale impreuna cu Comisia de aparare impotriva dezastrelor informeaza institutiile si populatia din zona respectiva asupra pericolului creat si actiunilor de alarmare cand alunecarea de pamant este iminenta, odata cu urmarirea evolutiei fenomenelor in zona.
    Informarea si alarmarea asupra alunecarii de teren se realizeaza de catre autoritatile publice locale si de Comisia de aparare impotriva dezastrelor, la nivel local si judetean cu mijloacele specifice acestor tipuri de actiuni. La receptionarea informarii sau a unor semnale despre inceperea alunecarii terenului, in zona care ar putea fi afectata se vor lua urmatoarele masuri:
    - Pregatirea evacuarii persoanelor, institutiilor si bunurilor potrivit planurilor de evacuare pregatite anticipat.
    - Deconectarea, de catre reprezentatii autorizati - in caz de necesitate - a cladirilor de la sistemul de alimentare cu energie electrica, gaze, apa, incalzire, canalizare etc. pentru a limita eventualele efecte negative.
    - Sprijinirea formatiilor de interventie ale Comisiei de aparare impotriva dezastrelor la nivel local sau judetean in actiunile de oprire, diminuare sau de deviere a alunecarii de teren cu scopul de protejare a persoanelor si a constructiilor, pentru micsorarea efectelor distructive ale alunecarii de teren.
    - Desfasurarea actiunilor sub conducerea Comisiei locale sau judetene de aparare impotriva dezastrelor; vor fi luate in considerare numai sursele oficiale locale si recomandarile organelor in drept, evitandu-se informatiile bazate pe zvonuri.
    La receptionarea semnalului de alarmare in cazul alunecarilor de teren, care inseamna ca pericolul alunecarii de teren nu poate fi evitat, se vor lua urmatoarele masuri:
    - Evacuarea persoanelor si bunurilor materiale in locurile desemnate in planurile de evacuare, fara a lua lucruri inutile si pastrand calmul.
    - Respectarea regulilor de convietuire in locurile sigure in care Comisia de aparare impotriva dezastrelor impreuna cu autoritatile locale cat si Societatea de Cruce Rosie vor lua masurile necesare adapostirii si desfasurarii vietii.
    Dupa stabilizarea alunecarii de teren se va face de catre organele abilitate o analiza a avariilor si distrugerilor provocate la constructii si bunuri. In functie de avarii se vor lua masuri de incepere a lucrarilor de reparatii si consolidari, iar in cazurile de distrugeri se vor lua masuri de construire de noi cladiri pe alte amplasamente, autorizate. Dupa caz se vor face demersurile necesare pentru obtinerea despagubirilor prin sistemul de asigurari pentru pagubele produse de catre alunecarile de teren.

    ANEXA 2.2
    la normativ

 ______________________________________________________________________________
|ORGANIZAREA, LOGISTICA SI ETAPELE INVESTIGARII DE URGENTA POST-SEISM A        |
|CONSTRUCTIILOR AVARIATE                                                       |
|(in conformitate cu Manualul privind investigarea de urgenta post-seism si    |
|stabilirea solutiilor cadru de interventie imediata pentru punerea in         |
|siguranta provizorie a constructiilor avariate, indicativ M.E.003-99, publicat|
|in Buletinul Constructiilor vol. 2, 1999                                      |
|______________________________________________________________________________|
                                      |
                                      |
   ___________________________________v______________________________________
  |ORGANIZAREA ACTIVITATILOR TEHNICE POST-SEISM, CONFORM REGULAMENTELOR SI   |
  |PLANURILOR DE APARARE SPECIFICE                                           |
  |(Comisia Guvernamentala, Comisia Centrala, Comisii judetene de aparare    |
  |impotriva dezastrelor, cu colaborarea Inspectoratului de Stat in          |
  |Constructii)                                                              |
  |__________________________________________________________________________|
                                      |
                                      |
   ___________________________________v______________________________________
  |PREGATIREA SI LOGISTICA EVALUARII POST-SEISM A STARII TEHNICE SI PUNERII  |
  |IN SIGURANTA PROVIZORIE A CONSTRUCTIILOR AVARIATE                         |
  |- pregatire baze de date pe clase de cladiri A, B, C                      |
  |- evaluare necesar personal abilitat, semnare conventii cadru de          |
  |colaborare cu acesta, pregatire inspectori, ingineri constructori si      |
  |experti tehnici                                                           |
  |__________________________________________________________________________|
             |
    _________v_________     ____________________________________________
   |ETAPELE DE EVALUARE|-->|Criterii de baza pentru inspectia post-seism
   |___________________|   |(tabel 3.1.) si criterii de evaluare a
                           |cladirilor avariate la cutremur (formular
                           |anexa 7, Manual) Marcarea cladirilor
   ________________          |          |            |              |
  |INSPECTIA RAPIDA|    _____v___    ___v____     ___v____     _____v______
  |POST-SEISM      |-->|PLACARDA    |PLACARDA    |PLACARDA    |PLACARDA
  |(formular       |   |  VERDE   ->|GALBENA   ->|ALBASTRA  ->|ROSIE
  |anexa 1, Manual)|   |________    |________    |_________   |____________
  |(aplicarea de   |   |Cladiri     |Cladiri     |Cladiri     |Cladiri     |
  |criterii si     |   |aparent     |cu          |nesigure    |nesigure,   |<..
  |procedee de     |   |sigure      |restrictii  |restrictii  |evacuare    |  :
  |inspectare      |   |utilizare   |utilizare   |utilizare,  |totala      |  :
  |________________|   |fara        |            |evacuari    |Necesita       :
                       |restrictii  |            |locale      |investigatii   :
   ________________                 |            |            |amanuntite     :
  |EVALUAREA       |       ^        |            |            |               :
  |TEHNICA RAPIDA  |<------:------------:-- ^    |            |               :
  |(formular       |       : :   : ^    |               :
  |anexa 2, Manual)|<------:------------:---:----------- :           |        :
  |(aplicarea de   |       : :   : :           |        :
  |criterii si     |.......:............:...:............:...........|........:
  |procedee de     |                    |                            |
  |evaluare        |                    : marcarea finala            |
  |________________|<------------------------------------------------
      | |   _._._._._._._._._._._._._._._
      | |  .      __________________________________________________________
      | |  |     |STABILIREA SOLUTIILOR CADRU SI METODELOR DE INTERVENTIE   |
      |  --.---->|RAPIDA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA PROVIZORIE A           |
      |    |     |CONSTRUCTIILOR AVARIATE                                   |
      |    .     |(- sprijiniri provizorii - reparatii locale - demolari    |
      |    |     |complete sau partiale)                                    |
      |    .     |__________________________________________________________|
      |    |          |
    __v____v__________v_______________      ...................................
   |        EXPERTIZA TEHNICA         |    :MASURI DE INTERVENTIE DEFINITIVA  :
   |(conf. Cap. 11 - Normativ P100-92)|--->:(conf. Cap. 12 - Normativ P100-92):
   |__________________________________|    :..................................:

    ANEXA 3
    la normativ

                          CONTINUTUL ORIENTATIV
al planului de aparare la nivel de judet, respectiv al municipiului Bucuresti

    Planul de aparare la nivelul Comisiei judetene reprezinta o sinteza a planului propriu specific, a planurilor comisiilor municipale, orasenesti si comunale, precum si a planurilor intocmite de agentii economici si persoanele juridice.
    Planul judetean coreleaza elementele tehnice, organizatorice si informationale ale planurilor locale de aparare si contine principalele etape din planul de gestiune a masurilor si actiunilor de protectie de la nivelul unui judet sau al unei localitati urbane.
    Continutul planului va fi adaptat dupa anexa nr. 1, cu detalieri specifice privind:

    A. Masuri si actiuni in perioada pre-dezastru specific
    (1) initierea si/sau continuarea unor studii pentru culegerea si sinteza de date si acumularea de cunostinte referitoare la elementele determinante pentru riscul seismic, situatia elementelor la risc: constructii, retele, populatie, institutii, precum si pentru riscul la alunecarile de teren, in zona de jurisdictie, pentru a lua in considerare conditiile locale si scenariile credibile de dezastru;
    (2) inventarierea si identificarea zonelor vulnerabile;
    (3) urmarirea evitarii si/sau reducerii efectelor distructive ale seismelor sau/si alunecarilor de teren si a aparitiei unor dezastre complementare prin realizarea unor masuri si actiuni de reducere a vulnerabilitatii in zonele de risc;
    (4) planificarea dezvoltarii la scara teritoriului unitatii administrativ-teritoriale respective, cu masuri de limitare a riscului care afecteaza caile de transport rutiere si feroviare, retelele de alimentare cu apa, energie electrica si combustibil si retelele informatice;
    (5) elaborarea si aprobarea planurilor de urbanism generale, zonale si de detaliu, cu stabilirea si aplicarea restrictiilor de amplasare a unor constructii sau dotari din punct de vedere al riscului seismic, datorita conditiilor locale de amplasament, restrictii care vor fi impuse prin documentatiile de urbanism cu prilejul elaborarii si avizarii acestora;
    (6) adoptarea unor masuri de reamplasare a surselor secundare de risc tehnologic chimic, biologic, inundatii, explozii, incendii, astfel incat sa se limiteze riscul de afectare a zonelor populate si considerarea acestor masuri in activitatile de elaborare si avizare a documentatiilor prevazute in Regulamentul de urbanism cu respectarea Legii nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a - Zone de risc natural;
    (7) studierea, stabilirea si aplicarea masurilor de protectie impotriva efectelor seismelor si alunecarilor de teren in cazul elementelor la risc care constituie sisteme determinante pentru viata social-economica urbana si urmarirea realizarii unor masuri si actiuni de interventie preventiva asupra caracteristicilor si conditiilor de functionare-exploatare a constructiilor si altor dotari tehnologice, in vederea diminuarii vulnerabilitatii seismice;
    (8) protectia capacitatilor de reactie in situatia de dezastru, a sistemelor de comunicare, coordonare si conducere, a spatiilor de acces si evacuare, a spatiilor de adapostire a ranitilor si sinistratilor, a rezervelor de alimentare cu apa, medicamente, alimente, energie electrica, combustibil etc.;
    (9) monitorizarea de catre serviciile specializate a actiunilor de interventie la cladiri de locuit, cladiri din domeniul sanatatii, educatiei si cercetarii, culturii si administratiei etc., conform Ordonantei Guvernului nr. 20/1994, republicata, incluzand:
    - expertizarea tehnica cu fundamentarea solutiilor de interventie si estimarea costurilor;
    - avizarea de catre Comisia Tehnica de Reducere a Riscului Seismic a listei cladirilor incadrate in clasa I de risc seismic;
    - notificarea in scris de catre serviciile specializate a obligatiilor ce revin proprietarilor cladirilor expertizate tehnic si incadrate in clasa I de risc seismic;
    - stabilirea si aprobarea de catre proprietari a deciziei de interventie pentru proiectarea, executia lucrarilor de interventie, inclusiv controlul de catre inspectoratele teritoriale in constructii si receptia;
    - asigurarea locuintelor de necesitate de catre serviciile specializate pentru cazarea temporara a persoanelor in timpul executarii consolidarilor daca situatia o impune;
    - asigurarea surselor de finantare pentru locuintele de necesitate;
    (10) monitorizarea de catre serviciile specializate a actiunilor de aparare impotriva dezastrelor care revin altor institutii si agenti economici privind protectia lucrarilor si instalatiilor care includ surse de mare risc pentru colectivitatile urbane;
    (11) asigurarea logistica a serviciilor publice deconcentrate prezente in plan, precum si pregatirea si avizarea listelor si conventiilor de colaborare cu persoanele autorizate pentru interventie in caz de cutremur; ingineri experti, ingineri verificatori de proiecte, inspectori de teren, diriginti de santier, pentru activitatile prevazute in Manualul pentru investigarea de urgenta post seism si stabilirea solutiilor cadru de interventie imediata pentru punerea in siguranta provizorie a constructiilor avariate, publicat in Buletinul Constructiilor nr. 2/1999, si pregatirea prin cursuri a personalului implicat in aceste activitati;
    (12) avizarea listei societatilor care au utilaje pentru interventie la dezastre specifice;
    (13) protectia bunurilor de patrimoniu precum cladiri, lucrari ingineresti, dotari tehnologice diverse, valori cultural-artistice din administrarea institutiilor publice si private;
    (14) coordonarea, avizarea si controlul realizarii masurilor privind activitatile de aparare la dezastre si protectie civila privind:
    - verificarea, nominalizarea si actualizarea formatiunilor si mijloacelor de interventie operativa, inclusiv a celor de interventie pe linie medicala;
    - asigurarea resurselor materiale si financiare necesare functionarii sistemului de protectie-interventie;
    - asigurarea instruirii-pregatirii personalului din sistemul de protectie-interventie;
    - asigurarea instiintarii, alarmarii si informarii;
    - verificarea, nominalizarea si actualizarea spatiilor de relocare inclusiv verificarea dotarii si starii de operativitate, precum si actualizarea conventiilor incheiate intre autoritatile administratiei publice locale si detinatorii acestor spatii;
    - asigurarea actiunilor de protectie a oamenilor, animalelor, bunurilor si valorilor materiale prin evacuare-relocare;
    - verificarea, nominalizarea si actualizarea unitatilor medicale care acorda ajutor medical de urgenta;
    - verificarea si actualizarea conventiilor incheiate intre autoritatile administratiei publice locale si furnizorii de bunuri si servicii specifice pentru interventie in caz de dezastru;
    - asigurarea actiunilor si masurilor de profilaxie in zone de risc, in vederea impiedicarii si declansarii unor epidemii si/sau epizootii;
    - asigurarea asistentei medicale si a asistentei medicale de urgenta, a asistentei psihologice in zone de risc;
    - verificarea, nominalizarea si actualizarea stocurilor de materiale de prima necesitate: medicamente, sange si produse specifice, apa minerala, imbracaminte si incaltaminte, alimente cu termen lung de conservare, cazarmament etc.;
    - verificarea dotarii cu mijloace de comunicatii si starea de functionare a acestora;
    - verificarea, nominalizarea si actualizarea dotarii depozitelor zonale pentru echipamente, tehnica si materiale de interventie in caz de dezastru;
    - asigurarea supravegherii si controlului situatiei de pericol si urgenta in zone de risc;
    - nominalizarea personalului tehnic instruit pentru efectuarea inspectiei post seism a constructiilor avariate si evaluarea rapida a acestora;
    - asigurarea actiunilor de cercetare-cautare si deblocare-salvare;
    - realizarea masurilor de protectie pentru animale si bunurile din gospodarie;
    - realizarea unor actiuni de restrictii si interdictii necesare in zonele de risc si de distrugeri;
    - instruirea autoritatilor si populatiei din zonele de risc, asupra regulilor de comportare si comunicare in cazul producerii unui dezastru;
    (15) coordonarea metodologica privind materialele pentru asigurarea protectiei individuale si familiale, urmarirea asigurarii masurilor de protectie colectiva si educarea antiseismica a populatiei prin mediatizarea actiunilor de reducere a riscului seismic si studiul sociologic privind impactul asupra proprietarilor a procedeelor legale pentru reducerea riscului seismic;
    (16) coordonarea si avizarea instalarii si operarii in conditii sigure a unor sisteme de urmarire avertizare si alarmare privind efectele seismelor si/sau alunecarilor de teren pe amplasamente libere, in constructii publice si/sau private, dotari ale regiilor/retele de infrastructuri, accelerografe/seismografe, captori, traductori, martori de deformatii, deplasari, echipamente specifice de protectie civila etc., cu respectarea Hotararii Guvernului nr. 635/1995 privind culegerea de informatii si transmiterea deciziilor in cazul apararii impotriva dezastrelor.

    B. Masuri si actiuni in etapa de incidenta a dezastrului specific

    - in caz de cutremur
    (1) comportarea rationala si protectia in caz de cutremur a personalului Comisiei judetene, al prefecturii si primariei si serviciilor descentralizate, in locurile in care acesta se afla;
    (2) activarea imediat dupa seism a Secretariatului tehnic permanent si a Grupului operativ al Comisiei de aparare respective.

    - in etapa de incidenta a alunecarilor de teren
    (1) activarea imediata a Secretariatului tehnic permanent sau a Grupului Operativ al Comisiei de aparare respective;
    (2) informarea si alarmarea populatiei asupra alunecarii de teren de catre autoritatile publice locale si de Comisia de aparare impotriva dezastrelor cu mijloacele specifice acestor tipuri de actiuni, cat si cu mijloacele tehnice din dotarea sistemului de protectie civila;
    (3) dupa receptionarea informarii despre inceperea unor alunecari de teren, autoritatile locale vor lua urmatoarele masuri:
    - pregatirea evacuarii locuintelor, a bunurilor cat si anexelor gospodaresti, a animalelor;
    - deconectarea cladirilor, locuintelor de la sistemul de alimentare cu energie electrica, gaze, apa, incalzire, canalizare etc. pentru a limita eventualele efecte negative;
    - coordonarea formatiilor de protectie civila aflate in subordinea autoritatilor administratiei publice, institutiilor publice si agentilor economici;
    - sprijinirea formatiilor de interventie organizate ale Comisiei de aparare impotriva dezastrelor in actiunile de oprire, diminuare sau de deviere a alunecarii de teren cu scopul de protejare a cladirilor si a anexelor gospodaresti sau pentru micsorarea efectelor distructive ale alunecarii de teren.

    C. Masuri si actiuni dupa evenimente producerea unui dezastru specific
    (1) intrunirea de urgenta a Comisiei de aparare, culegerea de catre personalul specializat si transmiterea catre Comisia de aparare impotriva dezastrelor a datelor semnificative necesare pentru elaborarea deciziei de interventie, colectarea, stocarea, analiza si sinteza informatiilor;
    (2) elaborarea deciziei privind declararea zonelor de dezastru sau a starii de urgenta si transmiterea urgenta a dispozitiunilor catre autoritatile, fortele si mijloacele destinate interventiei;
    (3) desfasurarea interventiei, prin executarea actiunilor planificate in etapa predezastru;
    (4) aplicarea prevederilor din plan privind investigarea de urgenta a constructiilor, retelelor de utilitati etc., reglementarilor in vigoare din diferite domenii si punerea in siguranta provizorie potrivit prioritatilor stabilite de specialistii abilitati si luarea deciziilor de evacuare, dupa caz, utilizand Manualul pentru investigarea de urgenta post seism si stabilirea solutiilor cadru de interventie imediata pentru punerea in siguranta provizorie a constructiilor avariate, publicat in Buletinul Constructiilor nr. 2/1999;
    (5) investigarea de urgenta a dotarilor proprii ale administratiei locale si a altor institutii din sistem. Asigurarea finantarii expertizarii tehnice si a lucrarilor de proiectare si interventie pentru punerea in siguranta;
    (6) comunicarea permanenta intre autoritati si populatie pe toata perioada de interventie si refacere prin compartimente ale Primariilor si mass-media;
    (7) aplicarea prevederilor din plan privind refacerea cailor de acces, retelelor de utilitati, capacitatilor functionale si a capacitatilor operationale si de aprovizionare afectate, pentru revenirea la normal a vietii social-economice in municipiu;
    (8) realizarea evaluarii daunelor si facilitarea acordarii unor compensatii catre cei afectati de dezastru;
    (9) revizuirea planului pentru prevenirea si apararea impotriva efectelor seismelor si alunecarilor de teren pe baza experientei acumulate.

    ANEXA 4
    la normativ

                              CONTINUTUL ORIENTATIV
al planului de aparare la nivelul autoritatilor si institutiilor publice centrale care coordoneaza activitati social-economice si retele de utilitati publice de importanta nationala si interes strategic

    - nivel de sector-economic, retea si/sau sistem cu componente dispuse in teritoriu

    Continutul planului va fi adaptat dupa anexa nr. 1, cu detalieri specifice privind:
    - definirea sectorului, retelei sau sistemului prin componente si rolul acestora in functionarea normala;
    - inventarierea componentelor, pe vulnerabilitati specifice, a componentelor critice etc.;
    - analiza problemelor de topologie, a ipotezelor de baza si conjuncturale;
    - definirea, identificarea si analiza cutremurelor de scenariu, cu considerarea hazardurilor principale si secundare, conditiilor locale etc., in diferitele puncte critice;
    - analiza de scenariu pentru sector, retea sau sistem; relatia dintre avariile directe si indirecte si posibile reactii in lant, consecintele social-economice ale acestora, puncte critice;
    - indicatori pentru caracterizarea pierderilor si consecintelor ca dezastru limitat sau major, in functie de raportul dintre pierderi si capacitatile de reactie, refacere si compensare;
    - analiza capacitatii de reactie si compensare a pierderilor in interiorul sectorului sau retelei si in exterior, in perioada de urgenta si de revenire la normal;
    - concluzii privind nivelul necesar al interventiilor preventive.

    - nivel - regional si/sau national

    Continutul planului va fi adaptat dupa anexa nr. 1, cu detalieri specifice privind:
    - definirea, identificarea si analizarea hazardurilor principale si secundare/colaterale pe macrozone;
    - definirea, identificarea si analiza cutremurelor de scenariu, cu considerarea hazardurilor principale si secundare, conditiilor locale etc.;
    - inventarierea componentelor macroseismice si sociale semnificative si a indicatorilor de vulnerabilitate conditionati de inputul seismic pe sectoare social-economice critice, la nivel local, judetean sau national;
    - corelarea structurii sectoriale a economiei cu necesarul de resurse si produsul economic respectiv; evaluarea, repartitia si concentrarea pierderilor posibile la seism; implicatiile acestora pe termen scurt, mediu si lung; ipoteze de baza si conjuncturale;
    - analiza capacitatii de reactie, refacere si compensare la nivel local, zonal, national, international;
    - indicatori pentru caracterizarea pierderilor si consecintelor in functie de raportul dintre pierderi si capacitatile de reactie, refacere si compensare;
    - reactii publice strategice necesare pentru prevenire, interventie, refacere.

    ANEXA 5
    la normativ

                            CONTINUTUL ORIENTATIV
al planului de aparare la nivelul comisiilor municipale, orasenesti, comunale

    Planul de aparare la nivelul comisiei municipale, orasenesti, comunale reprezinta o sinteza a planului propriu specific si a planurilor intocmite de agentii economici si persoanele juridice.
    Continutul planului va fi adaptat dupa anexele nr. 1 si nr. 3 la Normativ, in functie de marimea si caracteristicile urbanistice si social-economice ale localitatii, cu detalieri specifice privind:
    - definirea, identificarea si analiza cutremurelor de scenariu semnificative, cu considerarea hazardurilor principale si secundare, conditiilor locale etc.;
    - identificarea si inventarierea elementelor expuse: categorii, numar, vulnerabilitati specifice; dotarilor critice si surselor de mare risc in contextul tipului de localitate analizat;
    - stabilirea ipotezelor de baza si conjuncturale privind topologia si conexiunile in producerea efectelor negative;
    - definirea lanturilor de evenimente cu potential distructiv, specifice localitatii urbane analizate;
    - analiza de scenariu pentru localitatea respectiva, in ipoteze specifice, cu analiza pierderilor estimate in caz de seism;
    - indicatori pentru caracterizarea pierderilor si consecintelor, in functie de raportul dintre pierderi si capacitatile de reactie, refacere si compensare;
    - concluzii privind nivelul necesar al interventiilor preventive in localitate.

    ANEXA C
    la regulament

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|       INSTIINTAREA, CULEGEREA DE INFORMATII SI TRANSMITEREA DECIZIILOR       |
|           IN CAZUL PRODUCERII UNUI CUTREMUR CU MAGNITUDINEA M > 4            |
|                                    (pe scara Richter)                        |
|      (fluxul informational-decizional in completare la ROF al Comisiei       |
|    centrale de specialitate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 438/1996) |
|                                                                              |
|    ________________________________________________________________________  |
|   |                                                                        | |
|   |       LEGENDA                                                          | |
|   |                                                                        | |
|   | _____ Instiintarea producerii unui cutremur                            | |
|   | -.-.- Culegerea de informatii privind evaluarea efectelor cutremurului | |
|   | ..... Transmiterea deciziilor                                          | |
|   |________________________________________________________________________| |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                         ___________________________________  |
|                                        |         GUVERNUL ROMANIEI         | |
|                                        |___________________________________| |
|                                        | COMISIA GUVERNAMENTALA DE APARARE | |
|                                        |       IMPOTRIVA DEZASTRELOR       | |
|                                        |___________________________________| |
|                       .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-|   Secretariatul tehnic  |      |
|                       | ...................>|        permanent        |<...  |
|                       . :                 ^ |_________________________|   :  |
|                       | :                 :    |Secretariat General|      :  |
|                       . :                 :    |      Guvern       |      :  |
|                       | :                 :    |___________________|      :  |
|                       . :                 :                ^              :  |
|                       | : _____________   :  ___________   |   _________  :  |
|                       . :|INSPECTORATUL|  : |INSTITUTUL |  |  |RADIO    | :  |
|                       | :|STAT IN      |<-|-|NATIONAL   |--|->|ROMANIA 1| :  |
|                       . :|CONSTRUCTII  |  : |FIZICA     |  |  |         | :  |
|                       | :|_____________|  : |PAMANTULUI |  |  |TVR      | :  |
|                       . : ^         :     : |___________|  |  |CANAL 1  | :  |
|                       | : :         :     : |LABORATORUL|  |  |         | :  |
|                       . : |         :     : |RETEA      |  |  |ROMPRES  | :  |
|  ______________       | : .         :     : |NATIONALA A|  |  |_________| :  |
| |Institutii    |      . : |         :     : |STATIILOR  |  |              :  |
| |publice       |      | : .         :     : |SEISMICE   |  |              :  |
| |centrale      |      . : |         :     : |___________|  |              :  |
| |Ministerul    |      | : .         :     :  |             |              :  |
| |Administratiei|      . : |         :     :  |             |              :  |
| |si Internelor |<-.-. | : .         :     :  |             |              :  |
| |Ministerul    |... | . : |         :     :  |     ________v___           :  |
| |Apararii      |  : : | : .        _v_____:__v_   |COMANDAMENT |          :  |
| |Nationale     |  v_|_v_:_|__     |  M.T.C.T.  |  |PROT. CIVILA|          :  |
| |Ministerul    | |GRUP       |    |____________|  |____________|    ______:_ |
| |Agriculturii, | |OPERATIV   |<---|COMISIA     |<-|CENTRUL     |-->|  M.A.I.||
| |Padurilor,    | |DE         |-.->|CENTRALA    |  |OPERATIONAL |   |CENTRUL ||
| |Apelor si     | |COORDONARE |    |PENTRU      |  |DE          |   |OPERATI-||
| |Mediului      | |A          |    |PREVENIRE SI|  |INSTIINTARE,|   |ONAL    ||
| |Ministerul    | |ACTIUNILOR |    |APARARE     |  |ALARMARE SI |   |PENTRU  ||
| |Sanatatii     | |(constituit|    |IMPOTRIVA   |  |INTERVENTIE |   |SITUATII||
| |Ministerul    | |in cazul   |    |EFECTELOR   |  |____________|   |DE CRIZA||
| |Industriei si | |producerii |    |SEISMICE SI |     ^     ^       |________||
| |Comertului    | |unui       |    |ALUNECARILOR|     :     |              :  |
| |Ministerul    | |cutremur cu|    |DE TEREN    |     :     |              :  |
| |Comunicatiilor| |efecte     |    |____________|     :     |              :  |
| |si Tehnologia | |asupra     |    |Secretariat|      :     |              :  |
| |Informatiilor | |populatiei |    |tehnic     |      :     |              :  |
| |Autoritati    | |si/sau     |    |permanent  |      :     |              :  |
| |nationale cu  | |construc-  |    |___________|      :     |              :  |
| |responsabili- | |tiilor)    |     |Punct de |       :     |              :  |
| |tati in       | |___________|     |comanda  |       :     |              :  |
| |domeniul      |   : : ^ :         |_________|       :     |              :  |
| |utilitatilor  |   : | : |             ^   ^         :     |              :  |
| |publice       |   : . : .             :   :         :     |              :  |
| |(energie,     |   : | : |             :   :         :     |              :  |
| |alimentare    |   : . : .             :   :         :     |              :  |
| |apa, gaze,    |   : | : |             :   :         :     |              :  |
|_|telefonie     |___:_._:_._____________:___:_________:_____|______________:__|
  |s.a.)         |   : | : |             :   :         :     |              :
  |______________|   : . : .             :   :         :     |              :
       | ^           : | : |             :   :         :     |              :
- - - -.-:- - - - - -:-.-:-.- - - - - - -:- -:- - - - -:- - -|- - - - - - - :- -
       | :           : | : |             :   :         :     |              :
       . :           : . : .             :   :      ___:_____v________      :
       | :           : | : |_._._        :   :     | INSP. PROTECTIE  |     :
       . :           : . :       |       :   :     | CIVILA           |     :
       | :           : | :...... :       :   :     |__________________|     :
       . :           : .       : |       :   :     | POSTUL JUDETEAN/ |     :
       | :           : |       : .       :   :     | M. BUCURESTI DE  |     :
       . :           : .       : |       :   :     | INSTIINTARE SI   |     :
       | :           : |       : .       :   :     | ALARMARE         |     :
       . :           : .       : |       :   :     |__________________|     :
       | :           : |       : .       :   :         ^     ^              :
       . :           : .       : |       :   :........>|     |              :
       | :           : |       : .       :             :     |              :
 ______v_:_________  : .    ___:_v_______:____      ___|_____v________      :
|JUDET/M. BUCURESTI| : |   |JUDET/M. BUCURESTI|    |JUDET/M. BUCURESTI|.....:
|__________________| : .   |__________________|    |__________________|
| SERVICII PUBLICE | : |   |   INSPECTORATE   |...>|COMISIA DE APARARE|......
| DESCENTRALIZATE  | : .   |   TERITORIALE IN |<-.-|IMPOTRIVA         |     :
| ALE              | : |   |   CONSTRUCTII    |    |DEZASTRELOR       |  ___v__
| ADMINISTRATIEI   | : .   |__________________|    |__________________| |MASS- |
| PUBLICE CENTRALE | : |    | INSPECTOR SEF |        | Secretariatul|   |MEDIA |
|__________________| : .    |_______________|        | tehnic       |   |LOCALE|
       ^             : |                             | permanent    |   |______|
       |             : .                             |______________|
       .             : |                               | Punct de |
       |             : .                               | comanda  |
       .             : |                               |__________|
       |             : .                                     ^ : |
       .             : |                                     | : .
       |             : :_._._._._._._._._._._._._._._._._._._: : |
       .             :.........................................: .
       |_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._|

    ANEXA C.1
    la regulament

    Nr. inregistrare Cabinet ministru .................

                             NOTA TELEFONICA

    Laboratorul retea nationala a statiilor seismice, din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, transmite urmatorul comunicat:
    "In ziua de ..................., la ora ...... (ora Romaniei) s-a produs in zona ............................... un cutremur cu magnitudinea ..... pe scara Richter, la adancimea de ...... km si cu intensitatea in zona epicentrala ..... pe scara Mercalli.
    Cutremurul s-a simtit/nu s-a simtit la Bucuresti."

    Alte date comunicate:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    Din partea INCDFP, transmis comunicatul:
    Ziua: ................
    Ora: .................

    Numele: ................................
    Functia: ...............................

    Din partea Centrului operational de instiintare,
    alarmare si interventie, primit comunicatul:
    Ziua: ...............................
    Ora: ................................
    Numele: .............................
    Functia: ............................

    Din partea MTCT, primit comunicatul:
    Ziua: ...............................
    Ora: ................................
    Numele: .............................
    Functia: ............................

    ANEXA C.2
    la regulament

    Nr. inregistrare Cabinet ministru .................

                             NOTA TELEFONICA

    Prefectura ................................. transmite urmatorul comunicat:
    "In ziua de ............., la ora ..... s-au inregistrat efectele produse de seism/alunecari de teren ..................................................... .

    Efecte semnalate:
    pierderi de vieti omenesti: ............. raniti: ..............
    cladiri avariate/distruse: .....................................
    gospodarii si anexe gospodaresti avariate/distruse: ............
    drumuri afectate, km: ................ CF afectate, km: ...................
    poduri afectate: ...............
    retele vitale: energie electrica, gaze, alimentare apa, termoficare cai de comunicatie etc. afectate:
    ...........................................................................
    functiuni si servicii: reteaua medicala, invatamant, pompieri, administratie etc. afectate:
    ...........................................................................
    Alte date comunicate:
    ...........................................................................

    Din partea prefecturii, transmis comunicatul:
    Ziua: ...............................
    Ora: ................................
    Numele: .............................
    Functia: ............................

    Din partea Centrului operational de instiintare,
    alarmare si interventie, primit comunicatul:
    Ziua: ...............................
    Ora: ................................
    Numele: .............................
    Functia: ............................

    Din partea MTCT, primit comunicatul:
    Ziua: ...............................
    Ora: ................................
    Numele: .............................
    Functia: ............................

    ANEXA D
    la regulament

                     CONTINUTUL-CADRU AL RAPORTULUI OPERATIV

    1. Locul, data si ora producerii dezastrului; elemente descriptive;
    2. Situatia la locul evenimentului:
    - Persoane decedate
    - Persoane traumatizate: raniti, arsi, contaminati etc.
    - Persoane in pericol/evacuate/relocate
    - Locuinte si anexe gospodaresti afectate:
        - Distruse
        - Avariate
    - Suprafata de manifestare a dezastrului:
        - Judete
        - Localitati
    - Surse de mare risc
    - Obiective socio-economice
    - Teren agricol
    - Situatia cailor de comunicatii: drumuri nationale, judetene si comunale avariate sau distruse, poduri si podete avariate sau distruse, a liniilor de telecomunicatii si transport al energiei electrice, precum si a retelelor de transport al agentilor energetici
    - Animale mari moarte sau amenintate
    - Distrugeri de alte bunuri
    3. Forte si mijloace de interventie
    - existente
    - necesare din alte judete
    4. Masuri urgente intreprinse;
    5. Data si ora trecerii de la o etapa a operatiunilor de interventie la alta;
    6. Cereri de forte, materiale, mijloace si asistenta tehnica interna si internationala;
    7. Alte date si elemente in raport de evolutia situatiilor critice intervenite, durata acestora, masuri intreprinse: forte si mijloace cu care s-a actionat, rezultate obtinute, nr. persoanelor si gospodariilor evacuate, masuri de cazare, ajutoare asistenta sanitara.

    NOTA:
    Rapoartele operative se transmit din 12 in 12 ore de la notificarea dezastrului si ori de cate ori situatia impune. Rapoartele comisiilor locale de aparare impotriva dezastrelor se transmit secretariatelor tehnice permanente ale comisiilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor si de catre acestea din urma catre Secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale pentru prevenirea si apararea impotriva efectelor seismice si alunecarilor de teren si catre Secretariatul tehnic permanent al Comisiei Guvernamentale de aparare impotriva dezastrelor.

    ANEXA E
    la regulament

                                 SCHEMA
fluxului decizional pentru declararea zonei de dezastru si/sau instituirea starii de urgenta

                                        _________________________________
                                       | ACCIDENT ... DEZASTRU LIMITAT   |
                                       |_________________________________|
                                                      ^
                                                      |
                                                   ___v____
                                                  |DEZASTRU|   __________
                           _________________    ->|UMANITAR|->|          |
                          |Parametri si     |  |  |________|  |          |  1
                          |criterii de      |  |   ________   |DECLARAREA|---->
 _________                |evaluare a       |  |  |DEZASTRU|  |SITUATIEI |
|EVENIMENT|   _________   |necesitatii      |  |->|SOCIAL  |->|ZONELOR IN|
|SEISMIC  |  |COMISIA  |  |declararii       |  |  |________|  |CARE S-AU |
|SI/SAU   |->|LOCALA/  |->|zonelor afectate |->|   ________   |PRODUS SAU|
|ALUNECARI|  |JUDETEANA|  |ca zone de       |  |  |DEZASTRU|  |SUNT      |  2
|DE TEREN |  |_________|  |dezastru si/sau  |  |->|ECONOMIC|->|IMINENTE  |---->
|_________|               |zone cu          |  |  |________|  |DEZASTRE  |
                          |instituire a     |  |   ________   |          |
                          |starii de urgenta|  |  |DEZASTRU|  |          |
                          |_________________|   ->|ECOLOGIC|->|__________|
                                                  |________|
                                                      ^
                                                      |
                                        ______________v__________________
                                       |  DEZASTRU MAJOR ... CATASTROFA  |
                                       |_________________________________|
            _______________________________________________________________
           |        Declarare oficiala de catre Guvern                     |
           |        conform O.G. nr. 47/1994 art. 14 si                    |
       ____v_____   H.G. nr. 209/1997 art. 10, lit. g)                     |
   1  | Zone de  |                                                         |
 ---->| dezastru |                                                         |
      |__________|                                      ______________     |
           ^ |             --------------------------->|              |    |
           | |            |                            |              |    |
       ____|_v___     ____|_____     _____________     |              |    |
      | Comisii  |-->| Comisia  |   | Presedinte -|<---|              |    |
      | judetene |<--| centrala |   | Parlament   |--->|              |    |
      |__________|   |__________|   |_____________|    |Comisia       |--->|
           | ^            | ^               | ^        |guvernamentala|--->|
           | |            | |               | |        |              |    |
       ____v_|___     ____v_|_______________v_|___     |              |    |
      |Zone cu   |   | Ministerul Administratiei  |    |              |    |
   2  |instituire|   | si Internelor - Cd.        |<---|              |    |
 ---->|stare de  |   | Protectiei Civile          |--->|______________|    |
      |urgenta   |   |                            |                        |
      |__________|   |____________________________|                        |
           ^ ^                      |                                      |
           | |______________________|                                      |
           |_______________________________________________________________|
                Instituire prin decret prezidential,
                conform O.U. nr. 1/1999, art. 3 lit. b, respectiv art. 10

    ANEXA F
    la regulament

                             CONTINUTUL-CADRU
               al raportului de evaluare a interventiei

    1. locul, data si ora producerii dezastrului specific;
    2. cauza si imprejurarile declansarii dezastrului; descrierea succinta a evolutiei acestuia;
    3. efectele dezastrului: pierderi de vieti omenesti, locuinte si anexe gospodaresti afectate adica distruse si/sau avariate - pagube cantitative si valorice, obiective socio-economice afectate - pagube cantitative si valorice, animale/pasari moarte - pagube cantitative si valorice, terenuri agricole afectate - pagube cantitative si valorice etc., comunicand urmatoarele:
    - victime umane;
    - localitati afectate;
    - locuinte afectate -  numeric si valoric - total, din care:
        - numarul si valoarea locuintelor distruse;
        - numarul si valoarea locuintelor avariate;
        - numarul si valoarea anexelor gospodaresti distruse/avariate
    - hectare si bunuri agricole afectate - pagube cantitative si valorice;
    - animale si pasari moarte - pagube cantitative si valorice;
    - obiective social-economice afectate - pagube cantitative si valorice;
    - drumuri afectate - total, din care:
        - drumuri nationale - km, pagube cantitative si valorice;
        - drumuri judetene - km, pagube cantitative si valorice;
        - drumuri comunale - km, pagube cantitative si valorice;
        - drumuri forestiere - km, pagube cantitative si valorice;
        - poduri, podete, pagube cantitative si valorice;
    - cai ferate afectate, numeric si valoric - total, din care:
        - avariate, km, pagube cantitative si valorice;
        - distruse, km, pagube cantitative si valorice;
    - retele electrice - numeric si valoric - total, din care:
        - avariate, km, pagube cantitative si valorice;
        - distruse - km, pagube cantitative si valorice;
    - retele de telefonie, numeric si valoric - total, din care:
        - avariate, km, pagube cantitative si valorice;
        - distruse, km, pagube cantitative si valorice;
    - retele de alimentare cu apa, numeric si valoric - total, din care:
        - avariate, km, pagube cantitative si valorice;
        - distruse, km, pagube cantitative si valorice;
    - retele de alimentare cu gaz metan, numeric si valoric - total, din care:
        - avariate, km, pagube cantitative si valorice;
        - distruse, km, pagube cantitative si valorice;
    - alte pagube.
    4. organizarea si desfasurarea actiunilor de interventie operativa pe etape ale interventiei;
    5. modul de actiune a conducerilor tehnico-administrative ale agentilor economici si institutiilor, precum si a populatiei, pe baza avertizarilor primite si in raport cu prevederile planurilor de aparare si cu regulamentele specifice;
    6. propuneri de imbunatatire a activitatii de aparare, actiuni si masuri preventive cu referire asupra functionarii sistemului informational-decizional, a modului de raspuns al organismelor si institutiilor implicate, situatiei resurselor, viabilitatii planurilor intocmite si a reglementarilor privind protectia si interventia in cazul producerii unui dezastru specific.

    NOTA:
    Rapoartele de sinteza se intocmesc de catre comisiile judetene, respectiv Comisia municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor, pe baza constatarilor efectuate si sunt validate de prefecti si presedintii consiliilor locale, respectiv de Consiliul general al Municipiului Bucuresti. Rapoartele de sinteza se transmit in termen de 20 zile de la producerea dezastrului catre Comisia centrala pentru prevenirea si apararea impotriva efectelor seismice si alunecarilor de teren.
    Comisia centrala transmite rapoarte de sinteza pentru toate zonele afectate cu termen de 30 de zile catre Comisia Guvernamentala.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1075/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1075 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1075/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu