E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1065 din  9 noiembrie 2000

privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 576 din 17 noiembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei si ale art. 141 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Statutul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Liviu Lucian Albu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                             STATUTUL
Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, denumita in continuare CNPAS, institutie publica autonoma de interes national, cu personalitate juridica, este organ de specialitate al administratiei publice centrale care administreaza si gestioneaza sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
    Art. 2
    (1) CNPAS are in subordine case judetene de pensii si Casa de pensii a municipiului Bucuresti, denumite in continuare case teritoriale de pensii, care sunt servicii publice descentralizate investite cu personalitate juridica.
    (2) CNPAS poate infiinta case locale de pensii, fara personalitate juridica, care functioneaza sub conducerea si controlul caselor teritoriale de pensii.
    (3) CNPAS are in subordine unitati de tratament balnear si de recuperare a capacitatii de munca.
    Art. 3
    CNPAS asigura coordonarea, indrumarea si controlul activitatii caselor teritoriale de pensii si a caselor locale, in scopul aplicarii unitare a legislatiei in domeniul specific de activitate si al realizarii integrale a sarcinilor si atributiilor ce le revin acestora.
    Art. 4
    CNPAS exercita controlul aplicarii unitare a dispozitiilor legale in domeniile ei de competenta in unitatile cu proprietate publica, mixta, privata, precum si la alte categorii de angajatori.
    Art. 5
    Patrimoniul CNPAS este detinut in proprietate sau in administrare si este alcatuit din bunuri mobile si imobile, potrivit legii.
    Art. 6
    Personalul CNPAS are calitatea de functionar public, conform legii.

    CAP. 2
    Atributiile CNPAS

    Art. 7
    Atributiile CNPAS sunt, in principal, urmatoarele:
    I. In domeniul normativ:
    a) emite norme metodologice in aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, care vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin care:
    - stabileste modelul declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, al declaratiei de asigurare, al contractului de asigurare, precum si modelele celorlalte documente necesare in vederea evidentei drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale;
    - elaboreaza metodologia privind datele si documentele necesare pentru atribuirea codului personal de asigurari sociale si pentru certificarea stagiului de cotizare;
    - intocmeste Regulamentul CNPAS privind modalitatile de plata a pensiilor;
    - reglementeaza controlul corectitudinii acordarii concediilor medicale, precum si programele recuperatorii;
    - aproba criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear;
    b) emite Regulamentul de organizare si functionare a CNPAS;
    c) propune Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si Ministerului Sanatatii criteriile si normele pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate;
    d) aproba programul national de recuperare a capacitatii de munca, in vederea reintegrarii si mentinerii in activitatea socioprofesionala;
    e) stabileste procedurile de regularizare a sumelor platite in plus de catre contribuabili;
    f) stabileste anual tariful pentru certificarea stagiului de cotizare si a punctajului cumulat, la cererea asiguratului.
    II. In domeniul organizatoric:
    a) elaboreaza studii si analize in vederea stabilirii strategiei si planificarii sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;
    b) realizeaza activitatea de evidenta contabila a executiei bugetare pentru bugetul asigurarilor sociale de stat;
    c) stabileste codul personal de asigurari sociale;
    d) organizeaza activitatea de expertiza medicala si de recuperare a capacitatii de munca;
    e) organizeaza si administreaza sistemul de trimitere la tratament balnear, precum si programele recuperatorii;
    f) organizeaza modul de stabilire si de plata a drepturilor de protectie sociala finantate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, conform legii;
    g) asigura administrarea si gestionarea propriului patrimoniu;
    h) organizeaza selectia, pregatirea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
    III. In domeniul financiar:
    a) inainteaza Ministerului Muncii si Protectiei Sociale propuneri pentru elaborarea proiectului bugetului asigurarilor sociale de stat; in acest scop prognozeaza si face public salariul mediu brut pe economie pentru anul urmator, potrivit art. 5 alin. (3) din Legea nr. 19/2000;
    b) defalcheaza in profil teritorial si pe trimestre bugetul asigurarilor sociale de stat aprobat, potrivit legii;
    c) constituie fondul de rezerva si asigura utilizarea acestuia, potrivit legii;
    d) urmareste incasarea veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat, conform indicatorilor bugetari aprobati prin lege;
    e) colecteaza si vireaza contributiile de asigurari sociale si alte venituri, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
    f) calculeaza, retine si vireaza impozitul asupra pensiilor, potrivit legii;
    g) ia masuri, in conditiile legii, pentru protectia fondurilor de asigurari sociale;
    h) calculeaza valoarea unui punct de pensie si actualizeaza valoarea acestuia in timpul executiei bugetare, potrivit legii;
    i) asigura plata pensiilor si a celorlalte drepturi de asigurari sociale care, potrivit legii, se finanteaza din bugetul asigurarilor sociale de stat;
    j) raspunde de administrarea eficienta a unitatilor de tratament balnear si de recuperare a capacitatii de munca;
    k) aplica prevederile conventiilor internationale de asigurari sociale la care Romania este parte si dezvolta relatii cu organisme similare in domeniul asigurarilor sociale din alte tari, in baza conventiilor incheiate de statul roman, in limita competentelor prevazute de lege;
    l) raspunde pentru cheltuirea cu eficienta a fondurilor provenite din imprumuturi externe si de rambursarea acestora si impreuna cu alti factori implicati ia masurile necesare in acest scop;
    m) stabileste si plateste, potrivit legii, drepturile de protectie sociala finantate din bugetul de stat, prin intermediul bugetului Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
    n) la efectuarea oricaror operatiuni care nu sunt legate de stabilirea si plata pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale, calculeaza si incaseaza, potrivit legii, un comision de 3% aplicat la suma totala ce face obiectul operatiunii.
    IV. In domeniul indrumare, control si reprezentare:
    a) indruma si controleaza modul de aplicare a dispozitiilor legale de catre casele teritoriale si locale de pensii, precum si de catre persoanele juridice si fizice carora le revin drepturi si obligatii care decurg din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) controleaza modul de constituire si virare a contributiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat, modul de stabilire si de achitare a pensiilor si a celorlalte drepturi de asigurari sociale de stat prevazute de lege, precum si modul de stabilire si de achitare a drepturilor finantate din bugetul de stat, prin intermediul bugetului Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, aplicand sanctiunile prevazute de lege;
    c) indruma si controleaza activitatea de expertiza medicala si de recuperare a capacitatii de munca;
    d) indruma si controleaza activitatea unitatilor de tratament balnear si de recuperare a capacitatii de munca;
    e) controleaza corectitudinea acordarii concediilor medicale, oportunitatea programelor recuperatorii si respectarea acestora;
    f) asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti.
    V. In domeniul evidenta, certificare si raportare:
    a) asigura evidenta la nivel national a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;
    b) asigura evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale la nivel national, pe baza codului personal de asigurari sociale;
    c) certifica fiecarui asigurat, prin intermediul caselor teritoriale de pensii, stagiul de cotizare, punctajul anual si punctajul cumulat pentru perioada de cotizare, o data pe an in mod gratuit si contra cost, la cererea asiguratului, oricand in timpul anului;
    d) pastreaza in proprietate baza de date privind asiguratii sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si asigura caracterul confidential al acesteia;
    e) raporteaza Ministerului Muncii si Protectiei Sociale executia bugetului asigurarilor sociale de stat;
    f) prezinta Guvernului si partenerilor sociali rapoarte cu privire la modul de administrare a bugetului asigurarilor sociale de stat;
    g) publica semestrial raportul privind activitatea proprie;
    h) asigura introducerea, extinderea, intretinerea si protectia sistemelor automate de calcul si evidenta;
    i) raspunde sesizarilor adresate direct sau transmise de Parlament, Presedintie, Guvern, Avocatul Poporului, alte institutii, persoane fizice si juridice;
    j) utilizeaza direct sau prin terti acreditati orice mijloc de informare in masa pentru reprezentarea si sustinerea intereselor asiguratilor.

    CAP. 3
    Structura organizatorica si organele de conducere ale CNPAS

    Art. 8
    (1) CNPAS are structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1 la prezentul statut. In cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui CNPAS pot fi organizate servicii si birouri, stabilindu-se numarul posturilor de conducere.
    (2) Numarul maxim de posturi pentru CNPAS este de 450.
    (3) Personalul necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorica se stabileste prin ordin al presedintelui CNPAS.
    Art. 9
    CNPAS este condusa de presedinte si de consiliul de administratie.
    Art. 10
    (1) Consiliul de administratie al CNPAS este alcatuit din 19 membri, numiti prin decizie a primului-ministru, din care un presedinte si 18 membri, reprezentanti ai Guvernului, patronatului si asiguratilor, dupa cum urmeaza:
    a) 5 reprezentanti ai Guvernului, desemnati de Guvern;
    b) 5 reprezentanti ai patronatului, desemnati prin consens de organizatiile patronale reprezentative la nivel national;
    c) 5 reprezentanti ai confederatiilor sindicale reprezentative, desemnati prin consens de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national;
    d) 3 reprezentanti ai organizatiilor nationale ale pensionarilor, desemnati prin consens de acestea.
    (2) Presedintele CNPAS este presedintele consiliului de administratie.
    (3) Durata mandatului membrilor consiliului de administratie este de 4 ani.
    (4) Membrii consiliului de administratie pot fi revocati de primul-ministru, la propunerea celor care i-au desemnat.
    (5) Membrii revocati, decedati sau cei care isi prezinta demisia vor fi inlocuiti in termen de cel mult 3 luni.
    (6) Mandatul noilor membri numiti in locul membrilor revocati potrivit alin. (4) si (5) expira la data la care ar fi incetat mandatul predecesorilor.
    (7) Membrii consiliului de administratie nu sunt salariati ai CNPAS si primesc o indemnizatie lunara in conditiile legii.
    Art. 11
    (1) Consiliul de administratie se intruneste ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data pe luna, si ia decizii valabile in prezenta a cel putin 13 membri, cu votul a cel putin jumatate din numarul membrilor prezenti, cu conditia ca fiecare parte sa fie reprezentata.
    (2) Consiliul de administratie se convoaca de catre presedintele CNPAS. Convocarea de catre presedinte se face si la solicitarea a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului de administratie.
    (3) La sedintele consiliului de administratie pot fi invitati specialisti, cu rol consultativ.
    Art. 12
    Atributiile consiliului de administratie sunt, in principal, urmatoarele:
    1. analizeaza si avizeaza proiectul bugetului asigurarilor sociale de stat si datele furnizate pentru fundamentarea si elaborarea bugetului asigurarilor sociale de stat, inainte ca presedintele CNPAS sa inainteze aceste date Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
    2. stabileste obiectivele prioritare ale sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, in limita resurselor alocate;
    3. avizeaza normele metodologice emise de CNPAS in aplicarea legii;
    4. solicita rapoarte periodice conducerii executive a CNPAS privind modul de indeplinire a atributiilor prevazute de lege;
    5. urmareste derularea contractelor cu finantare internationala, incheiate in beneficiul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, potrivit legii;
    6. avizeaza regulamentul de organizare si functionare, normativele de personal si statul de functii pentru CNPAS, pentru structurile sale teritoriale si unitatile subordonate;
    7. avizeaza infiintarea caselor locale de pensii;
    8. avizeaza propunerile privind organizarea si functionarea unitatilor de tratament balnear si de recuperare a capacitatii de munca, care se aproba prin hotarare a Guvernului;
    9. avizeaza proiectele de modificare a statutului CNPAS, care se transmit Ministerului Muncii si Protectiei Sociale pentru a fi aprobate prin hotarare a Guvernului;
    10. avizeaza modalitatile de perfectionare profesionala a personalului CNPAS si a structurilor sale teritoriale, in domeniul specific de activitate;
    11. analizeaza darile de seama contabile, precum si rapoartele de activitate ale CNPAS;
    12. avizeaza proiecte de acte normative in domeniul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, pe care le inainteaza Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
    13. propune elaborarea de studii si analize in domeniul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;
    14. propune utilizarea fondului de rezerva, potrivit legii;
    15. avizeaza incheierea de conventii cu trezoreria statului sau cu banci pentru stabilirea nivelului dobanzilor la disponibilitatile banesti, in conditiile legii;
    16. avizeaza Regulamentul privind modalitatile de plata a prestatiilor din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
    Art. 13
    (1) Presedintele CNPAS este ordonator principal de credite pentru bugetul pe care il administreaza, atributie pe care o poate delega inlocuitorului de drept, in conditiile legii.
    (2) Pana la adoptarea legii prevazute la art. 143 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, presedintele CNPAS este salarizat la nivelul indemnizatiei prevazute de lege pentru functia de ministru, aceasta indemnizatie reprezentand unica forma de remunerare a activitatii sale si baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial.
    (3) Conducerea operativa a CNPAS este asigurata de un secretar general si de 4 secretari generali adjuncti.
    Art. 14
    Presedintele CNPAS are urmatoarele atributii principale:
    1. administreaza sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si conduce activitatea curenta a CNPAS, cu respectarea prevederilor legale;
    2. convoaca consiliul de administratie si conduce sedintele acestuia;
    3. aproba norme si programe specifice care, potrivit legii, sunt de competenta CNPAS;
    4. prezinta Ministerului Muncii si Protectiei Sociale propuneri privind bugetul asigurarilor sociale de stat si raspunde de datele furnizate pentru fundamentarea si elaborarea acestui buget;
    5. aproba defalcarea bugetului asigurarilor sociale de stat la nivelul caselor teritoriale de pensii;
    6. aproba contul de executie lunara a bugetului asigurarilor sociale de stat;
    7. aproba proiectul programului de investitii si urmareste realizarea acestuia, cu respectarea prevederilor legale;
    8. reprezinta CNPAS in relatiile cu tertii;
    9. incheie conventii cu trezoreria statului sau cu banci, pentru stabilirea nivelului dobanzilor la disponibilitatile banesti, cu avizul consiliului de administratie, in conditiile legii;
    10. contracteaza imprumuturi in conditiile legii;
    11. ia masuri, in conditiile legii, pentru protectia fondurilor de asigurari sociale;
    12. aplica prevederile conventiilor internationale de asigurari sociale la care Romania este parte si dezvolta relatii cu organisme similare in domeniul asigurarilor sociale din alte tari, in baza conventiilor incheiate de statul roman si in limita competentelor prevazute de lege;
    13. raspunde pentru cheltuirea cu eficienta a fondurilor provenite din imprumuturi externe si de rambursarea acestora si, impreuna cu alti factori implicati, ia masurile necesare in acest scop;
    14. aproba Regulamentul privind modalitatile de plata a prestatiilor din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;
    15. aproba infiintarea caselor locale de pensii si arondarea localitatilor la acestea;
    16. aproba, cu avizul consiliului de administratie, Regulamentul de organizare si functionare, normativele de personal si statul de functii ale CNPAS si ale unitatilor subordonate;
    17. numeste si elibereaza din functie, prin ordin, personalul din aparatul propriu al CNPAS, directorii generali ai caselor teritoriale de pensii, precum si directorii unitatilor de tratament balnear si de recuperare a capacitatii de munca, in conditiile legii;
    18. aproba criteriile de acordare si cuantumul stimulentelor pentru personalul CNPAS si pentru cel al caselor teritoriale si locale de pensii;
    19. aproba criteriile privind evidenta, pastrarea si arhivarea documentelor specifice activitatii CNPAS si a structurilor teritoriale, in conditiile legii;
    20. aproba anual, cu avizul consiliului de administratie, tariful pentru certificarea stagiului de cotizare si a punctajului cumulat, la cererea asiguratului;
    21. hotaraste cu privire la donatii sau la bunuri dobandite din alte surse, in conditiile legii;
    22. hotaraste promovarea actiunilor in revendicare a bunurilor imobile care au apartinut asigurarilor sociale si au fost trecute in proprietatea statului sau a altor persoane juridice si fizice;
    23. exercita orice alte atributii care ii revin potrivit legii.
    Art. 15
    Presedintele CNPAS, in calitatea sa de presedinte al consiliului de administratie, poate delega atributii de reprezentare oricarui membru al consiliului de administratie pe perioada determinata, stabilita prin regulamentul de organizare si functionare.
    Art. 16
    In exercitarea atributiilor sale presedintele CNPAS emite ordine si instructiuni.
    Art. 17
    Presedintele CNPAS poate numi, cu delegatie, secretarul general pana la ocuparea postului, conform legii.
    Art. 18
    Atributiile si sarcinile personalului CNPAS, al caselor teritoriale si locale de pensii, precum si cele ale unitatilor subordonate se stabilesc prin regulamentele de organizare si functionare a acestora.
    Art. 19
    Personalul CNPAS si cel al caselor teritoriale si locale de pensii beneficiaza de stimulente din fondurile constituite, in limita a 15% din valoarea majorarilor de intarziere si a penalitatilor incasate in conformitate cu prevederile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 40/1991, republicata, precum si in cota de 3% din sumele incasate la bugetul asigurarilor sociale de stat prin executare silita conform art. 108^1 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 4
    Structura organizatorica, organele de conducere si atributiile caselor teritoriale si locale de pensii

    Art. 20
    (1) Structura organizatorica a caselor teritoriale de pensii este prevazuta in anexa nr. 2 la prezentul statut. In cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui CNPAS pot fi organizate servicii si birouri, stabilindu-se numarul posturilor de conducere.
    (2) Numarul maxim de posturi pentru casele teritoriale si locale de pensii este de 5.550.
    (3) Personalul necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorica se stabileste prin ordin al presedintelui CNPAS.
    Art. 21
    (1) Conducerea caselor teritoriale de pensii se asigura de catre directorul general numit in functie de catre presedintele CNPAS, in conditiile legii.
    (2) Directorul general este ordonator secundar de credite, atributie pe care o poate delega, potrivit legii.
    (3) In exercitarea atributiilor sale directorul general emite decizii.
    (4) Directorul general numeste si revoca din functie personalul casei teritoriale de pensii si al caselor locale de pensii aflate sub conducerea sa, in conditiile legii.
    Art. 22
    Casele teritoriale de pensii au urmatoarele atributii principale:
    1. inregistreaza si tin evidenta contribuabililor;
    2. incheie contracte de asigurari sociale, potrivit legii;
    3. asigura colectarea si evidentierea contributiilor de asigurari sociale, conform legii;
    4. exercita controlul asupra modului de constituire, de virare si incasare a contributiilor de asigurari sociale, luand, dupa caz, masurile prevazute de lege;
    5. desfasoara activitatea de stabilire si incasare a creantelor bugetare, inclusiv executarea silita a acestora, potrivit legii;
    6. certifica stagiul de cotizare si punctajul asiguratului, in conditiile legii;
    7. stabilesc cuantumul drepturilor de asigurari sociale individuale care ii sunt date in competenta prin lege si efectueaza plata acestora;
    8. stabilesc si platesc in continuare drepturile de protectie sociala finantate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, in conditiile legii;
    9. emit decizii de recuperare a drepturilor banesti platite eronat si urmaresc recuperarea sumelor respective, in conditiile legii;
    10. fac propuneri pentru fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat;
    11. asigura executia bugetului asigurarilor sociale de stat in profil teritorial;
    12. realizeaza activitatea de expertiza medicala si de recuperare a capacitatii de munca;
    13. rezolva contestatii, sesizari si reclamatii, potrivit competentelor legale;
    14. organizeaza si desfasoara activitatea de perfectionare profesionala a personalului, prin programe de instruire specifice domeniului de activitate;
    15. asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti, potrivit legii;
    16. intocmesc si inainteaza CNPAS, potrivit legislatiei in vigoare, contul de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat in profil teritorial;
    17. asigura conducerea si controlul activitatii caselor locale de pensii;
    18. indeplinesc orice alte atributii prevazute de lege, de prezentul statut ori stabilite de presedintele CNPAS.
    Art. 23
    Conducerea caselor locale de pensii se asigura de un director, numit in functie de directorul general al casei teritoriale de pensii, in conditiile legii.
    Art. 24
    Casele locale de pensii au urmatoarele atributii principale:
    1. inregistreaza si tin evidenta contribuabililor;
    2. incheie contracte de asigurari sociale, potrivit legii;
    3. asigura colectarea si evidentierea contributiilor de asigurari sociale, conform legii;
    4. desfasoara activitatea de stabilire si incasare a creantelor bugetare, potrivit legii;
    5. realizeaza executarea silita a creantelor bugetare, in conditiile legii;
    6. exercita controlul asupra modului de constituire, de virare si incasare a contributiilor de asigurari sociale, luand, dupa caz, masurile prevazute de lege;
    7. certifica stagiul de cotizare si punctajul asiguratului, in conditiile legii;
    8. stabilesc cuantumul drepturilor de asigurari sociale individuale care ii sunt date in competenta prin lege si efectueaza plata acestora;
    9. stabilesc si platesc in continuare drepturile de protectie sociala finantate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, in conditiile legii;
    10. emit decizii de recuperare a drepturilor banesti platite eronat si urmaresc recuperarea sumelor respective, in conditiile legii;
    11. rezolva contestatii, sesizari si reclamatii, potrivit competentelor legale;
    12. indeplinesc orice alte atributii prevazute de lege, de prezentul statut ori stabilite de presedintele CNPAS, precum si cele stabilite de directorul general al casei teritoriale sub conducerea careia functioneaza.
    Art. 25
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul statut.

    ANEXA 1
    la statut

    CASA NATIONALA DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE

                          __________________________      ___________________
 ________________        |        PRESEDINTE        |   _|Directia conventii |
| Directia audit |_______|__________________________|__| |   si relatii      |
|________________|      _|CONSILIUL DE ADMINISTRATIE|  | | internationale    |
                       | |__________________________|  | |___________________|
                       |  ____________|_____________   |  ___________________
                       | |    Cabinet presedinte    |  |_|Directia comunicare|
 __________________    | |__________________________|    |___________________|
| Directia generala|   |
|    juridica,     |   |
|  contencios si   |__ |    ______________________        ___________________
| executare silita |  ||___|                      |      | Directia relatii  |
|__________________|  |____|   SECRETAR GENERAL   |______|    cu publicul    |
 __________________   |    |______________________|      |___________________|
|Directia strategie|__|               |
|  si planificare  |                  |
|__________________|                  |
         _____________________________|_______________________________
    ____|____         ____|____             ____|____             ____|____
   | MODUL 1 |       | MODUL 2 |           | MODUL 3 |           | MODUL 4 |
   |_________|       |_________|           |_________|           |_________|

    MODUL 1
                     ___________________________
                    |     DEPARTAMENT BUGET     |
   _________________| ASIGURARI SOCIALE DE STAT |
  |                 |                           |
  |                 | SECRETAR GENERAL ADJUNCT  |
  |                 |___________________________|
  |                   _________________________
  |__________________| Directia generala buget |
  |                  |_________________________|
  |        _______________________|___________________________
  |  _____|_____   _____|____   _____|______   _______________|_____________
  | |  Directia | | Directia | |  Directia  | |     Directia management     |
  | |   buget   | | venituri | | cheltuieli | | contracte finantare externa |
  | |___________| |__________| |____________| |_____________________________|
  |                     ___________________
  |____________________| Directia generala |
                       | executie bugetara |
                       |___________________|
                  _______________|______________
            _____|____      _____|____   _______|_______
           | Directia |    | Directia | |   Directia    |
           |  debite  |    |  plati   | | contabilitate |
           |__________|    |__________| |_______________|

    MODUL 2
                     ___________________________
                    |       DEPARTAMENT DE      |
        ____________|   METODOLOGIE SI CONTROL  |
       |            |                           |
       |            | SECRETAR GENERAL ADJUNCT  |
       |            |___________________________|
       |              _________________________
       |_____________|    Directia generala    |
       |             |   metodologie venituri  |
       |             |_________________________|
       |    ___________|__________   ________|_____________________
       |   |       Directia       | |          Directia            |
       |   | metodologie venituri | | control aplicare metodologie |
       |   |______________________| |______________________________|
       |                ______________________
       |_______________|  Directia generala   |
                       | metodologie drepturi |
                       |______________________|
               ____________________|____________________________
   ___________|__________   _______|______________   ___________|__________
  | Directia metodologie | |   Directia control   | | Directia metodologie |
  |  stabiliri drepturi  | | aplicare metodologie | | si control expertiza |
  |______________________| |______________________| |______________________|

    MODUL 3
                     __________________________
                    |       DEPARTAMENT        |
                  __|  OPERATIONAL-INFORMATIC  |
                 |  |                          |
                 |  | SECRETAR GENERAL ADJUNCT |
                 |  |__________________________|
                 |   _____________________________
                 |__| Directia generala conceptie |
                 |  |     sisteme informatice     |
                 |  |_____________________________|
                 |   ______________________________
                 |__| Directia generala exploatare |
                 |  |     sisteme informatice      |
                 |  |______________________________|
                 |   ___________________________________
                 |__| Directia generala documente plata |
                    |___________________________________|
               _____________________|_____________________
      ________|_________   _________|_________   _________|_________
     | Directia emitere | | Directia preluare | | Directia arhivare |
     |    documente     | |        date       | |     documente     |
     |__________________| |___________________| |___________________|

    MODUL 4
                     _____________________________
                    |         DEPARTAMENT         |
          __________| GESTIUNE SI CONTROL RESURSE |
         |          |                             |
         |          |   SECRETAR GENERAL ADJUNCT  |
         |          |_____________________________|
         |           _____________________________
         |__________| Directia generala logistica |
         |          |_____________________________|
         |   __________|__________   ____________|_________________
         |  | Directia investitii | | Directia gestiune patrimoniu |
         |  |_____________________| |______________________________|
         |            ____________________________
         |___________| Directia generala control  |
         |           |    si combatere frauda     |
         |           |____________________________|
         |            ____________________________
         |___________|     Directia generala      |
                     |  management resurse umane  |
                     |____________________________|
         ______________|_________   ____________|________________
        | Directia resurse umane | | Directia pregatire personal |
        |________________________| |_____________________________|

    ANEXA 2
    la statut

    CASA TERITORIALA DE PENSII

                            __________________       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                           | DIRECTOR GENERAL |_ _ _| Casa locala de pensii |
 ____________________      |__________________|     |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|
| Compartiment audit |__             |
|____________________|  |            |
 ____________________   |            |
|     Compartiment   |  |            |
| juridic, contencios|__|            |                ______________________
|____________________|  |            |               |   Directia control   |
 ____________________   |____________|_______________| combatere a fraudei  |
|    Compartiment    |  |            |               | si executare silita  |
|   informatica si   |__|            |               |______________________|
|sisteme operationale|  |            |                ______________________
|____________________|  |   _________|________     __| Compartiment relatii |
 ____________________   |  | DIRECTOR GENERAL |   |  |     cu publicul      |
|    Compartiment    |  |  |      ADJUNCT     |___|  |______________________|
| management resurse |__|  |__________________|   |   ______________________
|       umane        |               |            |__|Compartiment logistica|
|____________________|               |               |______________________|
               ______________________|________________________
       _______|________                          _____________|______________
      | Directia buget |                        |Directia stabiliri drepturi |
      |________________|                        |____________________________|
        ______|___________________           __________________|___________
 ______|______  |  ______|______  |    _____|______  |  ______|__________  |
| Compartiment| | | Compartiment| |   |Compartiment| | | Compartiment    | |
|   evidenta  | | |     plati   | |   |  stabiliri | | | stabiliri alte  | |
|contribuabili| | |   drepturi  | |   |   pensii   | | |  prestatii de   | |
|             | | |             | |   |            | | |asigurari sociale| |
|_____________| | |_____________| |   |____________| | |_________________| |
        ________|____     ________|____     _________|___       ___________|_
       | Compartiment|   | Compartiment|   | Compartiment|     | Compartiment|
       |   evidenta  |   |  financiar  |   |  stabiliri  |     |  expertiza  |
       |   venituri  |   | si executie |   |  drepturi   |     | medicala si |
       |             |   |   bugetara  |   |prevazute in |     | recuperarea |
       |             |   |             |   |legi speciale|     | capacitatii |
       |             |   |             |   |             |     |   de munca  |
       |_____________|   |_____________|   |_____________|     |_____________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1065/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1065 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu