Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1020 din  1 septembrie 2005

pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare si comercializare a apelor minerale naturale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 854 din 22 septembrie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele tehnice de exploatare si comercializare a apelor minerale naturale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 180 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. 5 alin. (2), art. 25 alin. (2) si a art. 28 alin. (2) si (3) din normele tehnice prevazute la art. 1, care vor intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.
    Art. 3
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Hotararea Guvernului nr. 760/2001 privind aprobarea Normelor tehnice de exploatare si comercializare a apelor minerale naturale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 495 din 23 august 2001, cu modificarile ulterioare, se abroga.
    Prezenta hotarare transpune Directiva nr. 777/80/CEE din 15 iulie 1980 pentru armonizarea legislatiei statelor membre privind exploatarea si comercializarea apelor minerale naturale, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 229 din 30 august 1980, asa cum a fost modificata si completata prin Directiva nr. 1.276/80/CEE din 22 decembrie 1980, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 375 din 31 decembrie 1980, Directiva nr. 7/85/CEE din 19 decembrie 1984, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 2 din 3 ianuarie 1985, Directiva nr. 70/96/CE din 28 octombrie 1996, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 299 din 23 noiembrie 1996, Regulamentul nr. 1.882/2003/CE din 29 septembrie 2003, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 284 din 31 octombrie 2003, precum si Directiva nr. 40/2003/CE din 16 mai 2003 privind lista, concentratiile limita, criteriile de etichetare a constituentilor din apele minerale naturale, precum si conditiile privind utilizarea aerului imbogatit cu ozon la tratarea apelor minerale naturale si a apelor de izvor, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 126 din 22 mai 2003.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul sanatatii,
                       Gheorghe Eugen Nicolaescu

                       Ministrul economiei si comertului,
                       Codrut Ioan Seres

                       Presedintele Agentiei Nationale
                       pentru Resursele Minerale,
                       Gheorghe Buliga

                       Presedintele Autoritatii Nationale
                       pentru Protectia Consumatorilor,
                       Catalin Florin Teodorescu

                       Ministrul integrarii europene,
                       Anca Daniela Boagiu

    ANEXA 1

                                 NORME TEHNICE
    de exploatare si comercializare a apelor minerale naturale

    Art. 1
    (1) Prezentele norme tehnice de exploatare si comercializare a apelor minerale naturale, denumite in continuare norme, se aplica apelor extrase de pe teritoriul Romaniei, care sunt recunoscute de autoritatea competenta conform legii ca ape minerale naturale si care respecta prevederile cap. I din anexa nr. 1.
    (2) Prezentele norme stabilesc lista constituentilor din apele minerale naturale, care pot sa prezinte un potential risc pentru sanatatea publica, valorile limita admise ale acestora, termenul limita pentru introducerea acestor valori si cerintele de etichetare pentru anumiti constituenti. Acesti constituenti trebuie sa fie in mod natural prezenti in apa, iar nu ca rezultat al contaminarii sursei.
    (3) Prezentele norme reglementeaza, de asemenea, conditiile de utilizare a aerului imbogatit cu ozon pentru separarea unor compusi ai fierului, manganului, sulfului si arsenului din apele minerale naturale sau din apele de izvor si cerintele de etichetare pentru apele care au fost supuse unei asemenea tratari.
    Art. 2
    (1) Prezentele norme se aplica si apelor minerale naturale extrase de pe teritoriul statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene si care sunt importate in Romania, dupa ce acestea au fost recunoscute ca ape minerale naturale de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale sau de un stat membru al Uniunii Europene.
    (2) Apele minerale naturale importate sunt recunoscute ca atare numai daca autoritatea competenta din tara de extractie certifica faptul ca indeplinesc cerintele prevazute la cap. I din anexa nr. 1 si ca s-a procedat la controlul permanent al aplicarii prevederilor pct. 2 din anexa nr. 2.
    (3) Durata de valabilitate a certificarii apelor minerale naturale din import este de 5 ani, cu posibilitatea reinnoirii.
    (4) In cazul in care durata de valabilitate a certificarii apelor minerale naturale din import a fost reinnoita pana la sfarsitul perioadei prevazute la alin. (3), nu este necesara o noua certificare.
    Art. 3
    In sensul prezentelor norme, autoritatea competenta pentru recunoasterea apelor minerale naturale este Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, denumita in continuare ANRM.
    Art. 4
    Prezentele norme nu se aplica:
    a) apelor care sunt considerate medicamente in sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 336/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) apelor minerale naturale utilizate la sursa in scopuri curative in unitati de tratament balnear;
    c) apelor minerale naturale destinate a fi exportate in state care nu sunt membre ale Uniunii Europene.
    Art. 5
    (1) Apele minerale naturale prevazute la art. 1 si 2 sunt recunoscute de ANRM, care motiveaza recunoasterea si publica lista lor, prin ordin al presedintelui ANRM, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) ANRM informeaza Comisia Europeana asupra cazurilor in care recunoasterea prevazuta la alin. (1) a fost acordata sau retrasa. Lista apelor minerale naturale recunoscute in Uniunea Europeana se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    Art. 6
    Pe teritoriul Romaniei pot fi comercializate sub denumirea de ape minerale naturale numai apele recunoscute de ANRM sau de autoritatea competenta dintr-un stat membru al Uniunii Europene.
    Art. 7
    Sursele de ape minerale naturale sunt exploatate si apele acestora sunt imbuteliate numai in conformitate cu prevederile anexei nr. 2.
    Art. 8
    Apa minerala naturala, asa cum se prezinta la sursa, nu poate face obiectul nici unei tratari sau adaugari, cu exceptia urmatoarelor proceduri:
    a) separarea elementelor instabile, cum sunt compusii de fier si de sulf, prin filtrare si/sau decantare, eventual precedata de oxigenare, astfel incat aceasta tratare sa nu aiba ca efect modificarea compozitiei apei minerale naturale in ceea ce priveste constituentii caracteristici care ii confera proprietatile;
    b) separarea compusilor de fier, mangan, sulf si arsen din anumite ape minerale naturale, prin tratare cu aer imbogatit cu ozon, cu urmatoarele conditii:
    - compozitia fizico-chimica a apelor minerale naturale sa nu se modifice, prin tratare, in ceea ce priveste constituentii caracteristici;
    - sa fie in conformitate cu cerintele specifice de utilizare stabilite de Ministerul Sanatatii;
    - sa fie notificata Ministerului Sanatatii si sa faca obiectul unui control specific din partea acestuia;
    c) separarea constituentilor indezirabili, altii decat cei prevazuti la lit. a) sau b), prin utilizarea unei tratari, cu respectarea simultana a urmatoarelor conditii:
    - sa nu modifice compozitia apei minerale naturale in ceea ce priveste constituentii sai caracteristici care ii confera proprietatile;
    - sa fie in conformitate cu cerintele specifice de utilizare care sunt stabilite de Ministerul Sanatatii;
    - sa fie notificata autoritatilor competente si sa faca obiectul unui control specific din partea acestora;
    d) eliminarea totala sau partiala a dioxidului de carbon liber prin procedee exclusiv fizice.
    Art. 9
    O apa minerala naturala, asa cum se prezinta la sursa, nu poate face obiectul nici unei alte adaugari decat incorporarea sau reincorporarea de dioxid de carbon in conditiile prevazute la cap. III din anexa nr. 1.
    Art. 10
    Se interzic orice tratare de dezinfectare, prin orice mijloace s-ar face aceasta, cu exceptia celei prevazute la art. 9, precum si adaugarea de elemente bacteriostatice sau orice alta tratare de natura a modifica numarul populatiei microbiene din apa minerala naturala.
    Art. 11
    Prevederile art. 8 nu se aplica apelor minerale naturale sau apelor de izvor utilizate pentru fabricarea bauturilor racoritoare.
    Art. 12
    (1) Numarul total de colonii revitalizabile dintr-o apa minerala naturala la sursa trebuie sa corespunda populatiei microbiene normale din apa si sa faca dovada existentei unei protectii eficiente a sursei impotriva tuturor tipurilor de contaminare. Numarul total de colonii va fi determinat conform prevederilor pct. 3.3 al cap. II din anexa nr. 1.
    (2) Dupa imbuteliere numarul total de germeni nu poate depasi 100/ml, la o temperatura cuprinsa intre 20 grade C - 22 grade C, in 72 de ore, pe agar-agar sau pe un amestec agar-gelatina, si 20/ml la o temperatura de 37 grade C, in 24 de ore, pe agar-agar. Numarul total de germeni va fi masurat intr-un interval de 12 ore de la imbuteliere, apa fiind pastrata pe aceasta durata la temperatura de 4 grade C +/-1 grad C.
    (3) La sursa, in mod normal, aceste valori nu trebuie sa depaseasca 20 germeni/ml, la o temperatura cuprinsa intre 20 grade C - 22 grade C, in 72 de ore, si, respectiv, 5 germeni/ml, la o temperatura de 37 grade C, in 24 de ore, cu mentiunea ca acestea trebuie considerate valori de referinta si nu concentratii maxime permise.
    Art. 13
    La sursa si in timpul comercializarii ei o apa minerala naturala nu trebuie sa contina:
    a) paraziti si microorganisme patogene;
    b) Escherichia coli si alte bacterii coliforme si streptococi fecali in 250 ml de esantion examinat;
    c) bacterii anaerobe sulfitoreducatoare cu inmultire prin spori in 50 ml de esantion examinat;
    d) Pseudomonas aeruginosa in 250 ml de esantion examinat.
    Art. 14
    (1) Conform art. 8 lit. b), aplicarea tratarii apelor minerale naturale cu aer imbogatit cu ozon trebuie sa fie notificata in prealabil Ministerului Sanatatii, care se va asigura ca:
    a) utilizarea unei astfel de tratari trebuie sa fie justificata de existenta in compozitia apei a unor compusi de fier, mangan, sulf si arsen;
    b) procesatorul ia toate masurile necesare pentru a garanta eficienta si siguranta procesului de tratare si pentru a permite efectuarea verificarilor de catre Ministerul Sanatatii.
    (2) Tratarea cu aer imbogatit cu ozon a apelor minerale naturale trebuie sa se realizeze cu respectarea urmatoarelor conditii:
    a) compozitia fizico-chimica a apei minerale naturale in ceea ce priveste constituentii caracteristici sa nu se modifice prin tratare;
    b) apa minerala naturala trebuie sa indeplineasca inainte de tratare criteriile microbiologice prevazute la art. 12 si 13;
    c) tratarea nu va conduce la formarea de reziduuri cu o concentratie ce depaseste limitele maxime admise, prevazute in anexa nr. 7, si nici la formarea altor reziduuri cu risc pentru sanatatea publica.
    Art. 15
    Cu respectarea prevederilor art. 12 si 13 si a conditiilor de exploatare stabilite in anexa nr. 2, in momentul comercializarii:
    a) numarul total de bacterii dezvoltate intr-o apa minerala naturala poate fi doar cel care rezulta din cresterea normala a continutului de bacterii pe care l-a avut la sursa;
    b) apa minerala naturala nu poate prezenta nici un fel de defect organoleptic.
    Art. 16
    (1) Apa minerala naturala se imbuteliaza si se ambaleaza astfel incat sa nu fie permisa modificarea calitatilor sale initiale.
    (2) Toate recipientele utilizate la ambalarea apelor minerale naturale trebuie sa fie prevazute cu sisteme de inchidere, proiectate astfel incat sa fie evitata orice posibilitate de alterare sau de contaminare.
    (3) Apele minerale naturale vor respecta la momentul ambalarii limitele de concentratie maxima prevazute la lit. C din anexa nr. 4.
    (4) Limitele de concentratie maxime prevazute la lit. c) din anexa nr. 4 pentru fluoruri si nichel se aplica de la 1 ianuarie 2008.
    Art. 17
    (1) Este interzis transportul apei minerale naturale in recipiente de mare capacitate - vrac, la sfarsitul tratarii efectuate potrivit prevederilor art. 8 si 9 sau inainte de conditionare.
    (2) Apa minerala naturala se transporta numai in recipientele destinate consumatorului.
    Art. 18
    (1) Denumirea sub care se comercializeaza apele minerale naturale este "apa minerala naturala".
    (2) In cazul unei ape minerale naturale carbogazoase, definita ca o apa minerala naturala, care, la origine sau dupa imbuteliere, degaja in mod spontan si usor perceptibil dioxid de carbon, in conditii normale de temperatura si presiune, denumirea este, dupa caz: "apa minerala naturala, natural carbogazoasa", "apa minerala naturala imbogatita cu dioxid de carbon de la sursa" sau "apa minerala naturala carbozificata", conform definitiilor prevazute la cap. III din anexa nr. 1.
    (3) In cazul apelor minerale naturale care au fost supuse metodelor de tratare prevazute la art. 8 lit. d), denumirea sub care se comercializeaza este insotita de sintagma "decarbogazificata integral" sau, dupa caz, "decarbogazificata partial".
    Art. 19
    (1) Etichetarea apelor minerale naturale trebuie sa contina urmatoarele informatii obligatorii:
    a) mentionarea compozitiei chimice, precizandu-se constituentii caracteristici;
    b) locul unde este exploatata sursa si numele acesteia;
    c) indicarea eventualelor tratari prevazute la art. 8 lit. b) si c);
    d) apele minerale naturale avand o concentratie de fluor mai mare de 1,5 mg/l vor avea specificat pe eticheta urmatorul avertisment: "Contine mai mult de 1,5 mg/l fluor: produs nerecomandat consumului regulat al sugarilor si copiilor sub 7 ani".
    (2) Recipientele apelor minerale naturale care au fost tratate cu aer imbogatit cu ozon trebuie inscriptionate pe eticheta, in imediata apropiere a locului unde este mentionata compozitia chimica a constituentilor caracteristici, cu urmatorul text: "Apa supusa unei oxidari cu aer imbogatit cu ozon, conform unei tehnologii autorizate".
    (3) Avertismentul prevazut la alin. (1) lit. d) va fi amplasat in imediata apropiere a denumirii comerciale a produsului si va fi scris cu caractere lizibile si vizibile, iar in cadrul compozitiei chimice mentionate pe eticheta potrivit lit. a) se va inscrie in mod obligatoriu continutul efectiv de fluor.
    Art. 20
    O denumire de localitate sau anumiti termeni toponimici locali pot fi utilizati in cadrul denumirii comerciale, cu conditia ca acestia sa se refere la o apa minerala naturala a carei sursa este exploatata in locul indicat si sa nu induca in eroare asupra locului de exploatare a sursei.
    Art. 21
    Este interzisa comercializarea sub mai multe denumiri comerciale a apei minerale naturale provenite din aceeasi sursa.
    Art. 22
    (1) Daca etichetele sau inscriptionarile de pe recipientele in care sunt oferite spre vanzare apele minerale naturale includ o denumire comerciala diferita de denumirea sursei sau a locului de exploatare a acesteia, numele locului sau al sursei este redat cu caractere avand dimensiunea de cel putin o data si jumatate mai mare decat a caracterelor utilizate in denumirea comerciala.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in ceea ce priveste importanta atribuita denumirii sursei sau a locului ei de exploatare, in toate materialele publicitare referitoare la apa minerala naturala respectiva, indiferent de forma lor.
    Art. 23
    (1) Pe ambalaje, etichete si in publicitatea de orice fel este interzisa utilizarea denumirilor, denumirilor brevetate, a marcilor comerciale sau de fabrica, a ilustratiilor sau a altor simboluri care sugereaza, in cazul unei ape minerale naturale, o caracteristica pe care apa nu o are, in special privind originea sa, data autorizarii acesteia, rezultatele analizelor sau orice trimiteri similare la garantiile de autenticitate.
    (2) In cazul apelor potabile imbuteliate, altele decat apele minerale naturale, sunt interzise utilizarea denumirilor brevetate, a marcilor comerciale sau de fabrica, a ilustratiilor sau a altor simboluri care pot duce la o confuzie cu apa minerala naturala si, in special, utilizarea denumirii de "apa minerala".
    Art. 24
    (1) Sunt interzise inscrierea si utilizarea pe ambalaje, etichete si in publicitatea de orice fel a indicatiilor care atribuie unei ape minerale naturale proprietati referitoare la prevenirea, tratarea sau vindecarea unor boli umane.
    (2) Caracteristicile apelor minerale naturale prevazute in anexa nr. 3 sunt permise daca acestea au fost stabilite in baza analizelor fizico-chimice sau, acolo unde este cazul, a unor examene farmacologice, fiziologice si clinice realizate conform prevederilor pct. 2 al cap. I din anexa nr. 1.
    (3) Pe etichete pot fi inscrise indicatii precum: "stimuleaza digestia", "poate facilita functiile hepato-biliare" sau indicatii similare, daca acestea nu contravin principiilor prevazute la alin. (1) si sunt compatibile cu cele prevazute la alin. (2).
    Art. 25
    (1) Prin ordin al ministrului sanatatii se adopta prevederi privind informatiile de pe ambalaje sau etichete, precum si publicitare, referitoare la posibilitatea utilizarii apelor minerale naturale in alimentatia sugarilor. Prevederile de acest tip pot viza si proprietatile apei care determina utilizarea informatiilor respective.
    (2) Cu privire la aceste prevederi Ministerul Sanatatii va informa in prealabil statele membre ale Uniunii Europene si Comisia Europeana.
    Art. 26
    Termenul "apa de izvor" este rezervat unei ape destinate consumului uman, in stare naturala si imbuteliata la sursa, care:
    a) satisface conditiile microbiologice prevazute la art. 12 si 13;
    b) satisface conditiile de exploatare prevazute la pct. 2 si 3 din anexa nr. 2, care vor fi respectate in totalitate pentru apa de izvor;
    c) satisface cerintele in materie de etichetare prevazute la art. 19 alin. (1) lit. b) si c) si la art. 20 - 22 alin. (1);
    d) nu a suferit alta tratare decat cele prevazute la art. 8 - 11;
    e) indeplineste criteriile de potabilitate prevazute in legislatia romaneasca, referitoare la apele potabile.
    Art. 27
    Orice apa imbuteliata destinata consumului alimentar, alta decat "apa minerala naturala" sau "apa de izvor", se comercializeaza sub denumirea de "apa de masa".
    Art. 28
    (1) ANRM si/sau Ministerul Sanatatii si/sau Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului pot/poate sa suspende temporar sau sa interzica comercializarea, conform competentelor, pe teritoriul Romaniei a unei ape minerale naturale, atunci cand aceasta nu respecta dispozitiile prezentelor norme sau prezinta un risc pentru sanatatea publica.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1) ANRM va informa Comisia Europeana si statele membre ale Uniunii Europene, indicand motivele care au condus la luarea acestei decizii.
    (3) La cererea unui stat membru al Uniunii Europene sau a Comisiei Europene, ANRM furnizeaza, pentru apele recunoscute pe teritoriul Romaniei, toate informatiile necesare care privesc recunoasterea apei, precum si rezultatele controalelor periodice.
    Art. 29
    Prevederile referitoare la etichetare din prezentele norme se completeaza in mod corespunzator cu actele normative in vigoare privind etichetarea alimentelor.
    Art. 30
    (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza urmatoarele fapte:
    a) nerespectarea prevederilor art. 7, 8, 9 si 10, cu amenda de la 6.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON);
    b) nerespectarea prevederilor art. 13 (la comercializare), ale art. 18, 19, 20, 21, 22, 23, ale art. 24 alin. (1), ale art. 26 lit. a), c), d) si e) si ale art. 27, cu amenda de la 200 lei (RON) la 10.000 lei (RON);
    c) nerespectarea prevederilor art. 12, 13, 15, 16, 17, art. 24 alin. (1) si (3) si ale art. 26 lit. a) si e), cu amenda de la 400 lei la 4.000 lei (RON).
    (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul anume imputernicit din cadrul:
    a) ANRM, pentru nerespectarea prevederilor alin. (1) lit. a);
    b) Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, pentru nerespectarea prevederilor alin. (1) lit. b);
    c) Ministerului Sanatatii, pentru nerespectarea prevederilor alin. (1) lit. c).
    (3) In vederea efectuarii controalelor oficiale trebuie respectate specificatiile prevazute in anexa nr. 6 privind analiza compusilor prevazuti la lit. C din anexa nr. 4.
    (4) Dispozitiile referitoare la contraventii, prevazute la alin. (1) si (2), se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 31
    Anexele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1
    la norme

                               DEFINITIA
                         apei minerale naturale

    CAP. 1
    Definitie

    1. Prin apa minerala naturala se intelege o apa pura din punct de vedere microbiologic, in sensul art. 12 din norme, care isi are originea intr-un zacamant/acvifer subteran si este exploatata prin una sau mai multe emergente naturale ori foraje.
    Apa minerala naturala se deosebeste in mod evident de apa de baut obisnuita prin urmatoarele caracteristici:
    a) natura sa, caracterizata printr-un continut specific de saruri minerale dizolvate, oligoelemente sau alti constituenti si, eventual, prin unele efecte asupra sanatatii;
    b) puritatea sa originara,
ambele caracteristici fiind mentinute intacte datorita originii subterane a acestei ape care trebuie sa fie protejata de toate riscurile de poluare.
    2. Caracteristicile prevazute la pct. 1, care pot conferi apei minerale naturale proprietati benefice pentru sanatate, trebuie evaluate:
    a) din punct de vedere:
    1. geologic si hidrogeologic;
    2. fizic, chimic si fizico-chimic;
    3. microbiologic;
    4. daca este cazul, farmacologic, fiziologic si clinic;
    b) conform cerintelor enumerate la cap. II;
    c) conform metodelor stiintifice aprobate de autoritatea competenta.
    3. Compozitia, temperatura si alte caracteristici ale apei minerale naturale trebuie sa ramana stabile in limitele fluctuatiilor naturale. Acestea nu trebuie sa fie afectate de posibilele variatii ale debitului sursei.
    In sensul art. 12 din norme, prin continutul microbiologic normal al unei ape minerale naturale se intelege numarul populatiei bacteriene sensibil constant la sursa, anterior oricarei conditionari, a carei compozitie calitativa si cantitativa, luata in considerare la recunoasterea acestor ape, este verificata prin analize periodice.

    CAP. 2
    Cerinte de aplicare a definitiei

    1. Cerinte pentru studiile geologice si hidrogeologice
    Cercetarea geologica si hidrogeologica pentru punerea in evidenta a apelor minerale naturale se va materializa printr-un raport geologic detaliat asupra conditiilor hidrogeologice de dezvoltare a acviferului, care trebuie sa cuprinda:
    1.1. stratigrafia si tectonica zonei;
    1.2. conditiile hidrogeologice generale ale zonei;
    1.3. conditiile de geneza a apei minerale naturale si relatia dintre mineralizatia acesteia si litologia acviferului;
    1.4. descrierea surselor;
    1.5. parametrii hidrogeologici ai surselor;
    1.6. delimitarea, conform prevederilor legale, a zonelor de protectie;
    1.7. evaluarea debitelor exploatabile de apa minerala si a conditiilor de extragere a acestora, precum si a rezervelor resurselor, conform legislatiei in vigoare in domeniul substantelor minerale utile;
    1.8. studiul izotopilor de mediu, acolo unde se considera necesar;
    1.9. harti la scara corespunzatoare, cu indicarea amplasarii surselor;
    1.10. plan de situatie cu amplasamentul exact al captarilor si cu indicarea altitudinii acestora, la o scara de cel mult 1:1.000.

    2. Cerinte privind studiile fizice, chimice si fizico-chimice:
    2.1. debitul sursei;
    2.2. temperatura apei la sursa si temperatura mediului ambiant;
    2.3. relatia dintre natura rocilor si natura si tipul mineralelor din apa;
    2.4. reziduul sec la temperatura de 180 grade C si 260 grade C;
    2.5. conductivitatea electrica sau rezistivitatea, cu specificarea temperaturii in momentul masuratorii;
    2.6. concentratia ionilor de hidrogen (pH);
    2.7. continutul in cationi si anioni;
    2.8. continutul in substante nedisociate;
    2.9. continutul in elemente-urma;
    2.10. radioactivitatea apei la sursa;
    2.11. dupa caz, determinarea izotopilor din apa, oxigen (O^16 - O^18) si hidrogen (proton, deuteriu, tritiu);
    2.12. toxicitatea unor elemente constituente ale apei, tinand cont de limitele date pentru fiecare.

    3. Cerinte privind analizele microbiologice la sursa:
    3.1. demonstrarea absentei parazitilor si a microorganismelor patogene;
    3.2. determinarea numarului de germeni ce indica contaminarea cu fecale:
    a) absenta Escherichia coli si a altor coliformi, la o temperatura de 37 grade C si 44 grade C, in 250 ml proba;
    b) absenta streptococilor fecali in 250 ml proba;
    c) absenta bacteriilor anaerobe sulfitoreductoare cu inmultire prin spori in 50 ml proba;
    d) Pseudomonas aeruginosa absent in 250 ml proba;
    3.3. determinarea continutului total in microorganisme formatoare de colonii la 1 ml apa:
    a) la o temperatura cuprinsa intre 20 grade C si 22 grade C, in 72 de ore, pe agar-agar sau pe un amestec agar-gelatina;
    b) la o temperatura de 37 grade C, in 24 de ore, pe agar-agar.

    4. Cerinte privind examenele clinice si farmacologice
    4.1. Natura examenelor efectuate in conformitate cu metodele recunoscute stiintific trebuie sa fie adaptata la caracteristicile proprii apei minerale naturale si la efectele sale asupra organismului uman, cum ar fi: diureza, functionarea gastrica sau intestinala, compensarea cerintelor in substante minerale.
    4.2. Stabilirea reprezentativitatii numerice si a concordantei observatiilor clinice poate eventual sa inlocuiasca examenele mentionate la pct. 4.1. In astfel de cazuri acestora li se pot substitui examenele clinice, cu conditia ca reprezentativitatea numerica si concordanta observatiilor sa permita obtinerea acelorasi rezultate.

    CAP. 3
    Precizari suplimentare referitoare la apele minerale naturale carbogazoase

    Apele minerale naturale carbogazoase imbuteliate se impart in 3 categorii la care se aplica urmatoarele definitii:
    a) apa minerala naturala, natural carbogazoasa - apa al carei continut de dioxid de carbon provenind de la sursa este, dupa o eventuala conditionare si dupa imbuteliere, acelasi ca la emergenta, luandu-se in considerare si impregnarea, acolo unde este cazul, cu o cantitate de dioxid de carbon provenit din acelasi zacamant/acvifer, care sa compenseze pierderile echivalente rezultate in cursul operatiunilor amintite, in limitele tehnice uzuale de toleranta;
    b) apa minerala naturala imbogatita cu dioxid de carbon de la sursa - apa al carei continut in dioxid de carbon provenind din acelasi zacamant/acvifer este, dupa eventuala conditionare si dupa imbuteliere, mai mare decat la emergenta;
    c) apa minerala naturala carbogazificata - apa la care s-a adaugat dioxid de carbon de alta origine decat cea din zacamantul/acviferul de provenienta, dar de uz exclusiv alimentar.

    ANEXA 2
    la norme

                                 CONDITIILE
de exploatare, imbuteliere si comercializare a apelor minerale naturale

    1. Exploatarea unei surse de apa minerala naturala necesita autorizarea din partea ANRM, dupa ce s-a stabilit ca apa respecta prevederile cuprinse la cap. I din anexa nr. 1 la norme.
    2. Echipamentele de exploatare, transport, inmagazinare, conditionare si imbuteliere trebuie sa fie astfel concepute si instalate incat sa evite posibilitatea oricarei contaminari si sa se conserve proprietatile de la sursa ale apei.
    In acest scop se au in vedere urmatoarele:
    a) sursele de apa minerala naturala trebuie sa fie protejate impotriva oricarui fel de poluare;
    b) instalatiile de captare, conductele de aductiune si rezervoarele trebuie sa fie realizate din materiale adecvate in raport cu apa si astfel construite incat sa previna orice modificare chimica, fizico-chimica sau microbiologica a apei;
    c) conditiile de exploatare si instalatiile de spalare si imbuteliere trebuie sa intruneasca conditiile de igiena impuse. In mod special, recipientele de imbuteliere trebuie sa fie tratate sau fabricate astfel incat sa se evite modificarea calitatii microbiologice, chimice sau fizico-chimice a apei minerale naturale;
    d) este interzis transportul apelor minerale naturale in alte recipiente decat cele autorizate pentru distribuire la consumatorul final.
    3. Atunci cand in timpul exploatarii se constata ca apa minerala naturala este poluata si nu mai prezinta caracteristicile microbiologice stabilite la art. 12 din norme, cel care exploateaza sursa trebuie sa suspende imediat toate operatiunile de furnizare a apei pentru imbuteliere, pana la eliminarea cauzei poluarii si pana cand apa va respecta prevederile respective.
    4. ANRM efectueaza controale periodice pentru a verifica daca apa minerala naturala pentru care a fost autorizata exploatarea sursei respecta prevederile stabilite la cap. I din anexa nr. 1 la norme, precum si pe cele mentionate la pct. 2 si 3.

    ANEXA 3
    la norme

                              INDICATORI SI CRITERII
                 stabiliti conform art. 22 din normele tehnice

    Mentiunile urmatoare pot fi inscrise pe eticheta produsului finit - apa minerala naturala: Mentiuni/Criterii
    - Oligominerala sau slab mineralizata - continutul de saruri minerale, calculat ca reziduu fix total, nu este mai mare de 500 mg/l.
    - Foarte slab mineralizata - continutul de saruri minerale, calculat ca reziduu fix total, nu este mai mare de 50 mg/l.
    - Puternic mineralizata - continutul de saruri minerale, calculat ca reziduu fix total, este mai mare de 1.500 mg/l.
    - Hidrogencarbonatata - continutul de hidrogen-carbonat (HCO3) este mai mare de 600 mg/l.
    - Sulfatata - continutul de sulfati este mai mare de 200 mg/l.
    - Clorurata - continutul de clor este mai mare de 200 mg/l.
    - Calcica - continutul de calciu este mai mare de 150 mg/l.
    - Magneziana - continutul de magneziu este mai mare de 50 mg/l.
    - Fluorurata sau contine fluor - continutul de fluor este mai mare de 1 mg/l; vor fi respectate cerintele de etichetare prevazute la art. 19 lit. d) din norme.
    - Feruginoasa - continutul de fier bivalent este mai mare de 1 mg/l.
    - Acidulata - continutul de dioxid de carbon liber este mai mare de 250 mg/l.
    - Sodica - continutul de sodiu este mai mare de 200 mg/l.
    - Corespunde pentru prepararea alimentelor destinate sugarilor - numai dupa efectuarea de teste clinice conform pct. 4 al cap. II din anexa nr. 1 la norme si cu respectarea continutului in NO3 prevazut in anexa nr. 4 la norme.
    - Corespunde pentru regim sarac in sodiu - continutul de sodiu este mai mic de 20 mg/l.
    - Poate avea efect laxativ - numai dupa efectuarea de teste clinice conform pct. 4 al cap. II din anexa nr. 1 la norme.
    - Poate avea efect diuretic - numai dupa efectuarea de teste clinice conform pct. 4 al cap. II din anexa nr. 1 la norme.

    ANEXA 4
    la norme

                                 LISTA
                       indicatorilor apei minerale

    A. Indicatorii fizico-chimici (la sursa)
________________________________________________________________________________
Nr.  Indicatorii       Exprimarea    Concentratia            Observatii
crt.                   rezultatului  maxima
                                     admisa (CMA)
________________________________________________________________________________
  1. Temperatura       grade C          -         conform starii naturale a apei
________________________________________________________________________________
  2. Concentratia      unitati pH       -         conform starii naturale a apei
     ionilor de
     hidrogen
________________________________________________________________________________
  3. Conductivitate    micro S/cm       -         corespunzator mineralizatiei
                       la 20 grade C              apei minerale
________________________________________________________________________________
  4. Cloruri           mg/l             -         conform caracteristicilor
                                                  specifice ale apei minerale
                                                  analizate
________________________________________________________________________________
  5. Sulfati           mg/l             -         conform caracteristicilor
                                                  specifice ale apei minerale
                                                  analizate
________________________________________________________________________________
  6. Hidrogencarbonat  mg/l             -         conform caracteristicilor
                                                  specifice ale apei minerale
                                                  analizate
________________________________________________________________________________
  7. Calciu            mg/l             -         conform caracteristicilor
                                                  specifice ale apei minerale
                                                  analizate
________________________________________________________________________________
  8. Magneziu          mg/l             -         conform caracteristicilor
                                                  specifice ale apei minerale
                                                  analizate
________________________________________________________________________________
  9. Sodiu             mg/l             -         conform caracteristicilor
                                                  specifice ale apei minerale
                                                  analizate
________________________________________________________________________________
 10. Potasiu           mg/l             -         conform caracteristicilor
                                                  specifice ale apei minerale
                                                  analizate
________________________________________________________________________________
 11. Fier total        mg/l             -         conform starii naturale a apei
________________________________________________________________________________
 12. Reziduu sec       mg/l dupa        -         conform caracteristicilor
                       uscare la                  specifice ale apei minerale
                       temperatura                analizate
                       de
                       180 grade C
                       sau de
                       240 grade C
________________________________________________________________________________
 13. Oxigen dizolvat   mg/l             -         conform caracteristicilor
     O2                                           specifice ale apei minerale
                                                  analizate
________________________________________________________________________________
 14. Dioxid de carbon  mg/l             -         conform caracteristicilor
     CO2                                          specifice ale apei minerale
                                                  analizate
________________________________________________________________________________
 15. Hidrogen sulfurat mg/l             -         conform starii naturale a apei
     H2S
________________________________________________________________________________

    B. Indicatorii privind puritatea originii apei (la sursa)
________________________________________________________________________________
Nr.  Indicatorii       Exprimarea    Concentratia            Observatii
crt.                   rezultatului  maxima
                                     admisa (CMA)
________________________________________________________________________________
 16. Amoniu            mg/l             0,5*1)     -
________________________________________________________________________________
 17. Oxidabilitate     O2mg/l           3          masurata la cald, in mediu
     (KMnO4)                                       acid
________________________________________________________________________________
 18. Zinc              mg/l             5          -
________________________________________________________________________________
 19. Fenoli (indice    micrograme/l     0,5        exclusiv cei de origine
     de fenol)                                     naturala, care nu
                                                   reactioneaza cu clorul
________________________________________________________________________________
 20. Substante         lauril sulfat    200        -
     tensioactive      micrograme/l
     (care
     reactioneaza cu
     albastrul de
     metilen)
________________________________________________________________________________
 21. Hidrocarburi      micrograme/l     0,1        cu exceptia fluorantrenului
     policiclice
     aromatice
________________________________________________________________________________
 22. Tetracloretan si  micrograme/l     10         suma concentratiilor
     tricloretena                                  compusilor specificati
________________________________________________________________________________
 23. Trihalometani     micrograme/l     100        suma concentratiilor
                                                   compusilor specificati*2)
________________________________________________________________________________
 24. Pesticide si                                  -
     produse
     asemanatoare
     - pe fiecare      micrograme/l     0,1
     component in
     parte
    - suma tuturor     micrograme/l     0,5
    componentelor
    din fiecare clasa
________________________________________________________________________________
    *1) Valoare valabila considerand amoniu ca indicator de poluare a apei din surse de suprafata. In conditiile in care se demonstreaza stiintific originea endogena a amoniului, se pot accepta valori de pana la 5 mg/l.
    *2) Compusii individuali specifici sunt: cloroform, bromoform, dibromoclormetan, bromdiclormetan.

    C. Constituentii prezenti in mod natural in apele minerale naturale si limitele maxime a caror depasire poate constitui un factor de risc pentru sanatatea publica
__________________________________________________________
Nr.  Indicatori  Exprimarea    Concentratia maxima admisa
crt.             rezultatului           (CMA)*1)
__________________________________________________________
 25. Stibiu          mg/l                0,005
__________________________________________________________
 26. Arsen           mg/l                0,01
__________________________________________________________
 27. Bariu           mg/l                1,0
__________________________________________________________
 28. Bor             mg/l           se va stabili*2)
__________________________________________________________
 29. Cadmiu          mg/l                0,003
__________________________________________________________
 30. Crom            mg/l                0,05
__________________________________________________________
 31. Cupru           mg/l                1,0
__________________________________________________________
 32. Cianuri         mg/l                0,07
__________________________________________________________
 33. Fluoruri        mg/l                5,0*3)
__________________________________________________________
 34. Plumb           mg/l                0,01
__________________________________________________________
 35. Mangan          mg/l                0,5
__________________________________________________________
 36. Mercur          mg/l                0,001
__________________________________________________________
 37. Nichel          mg/l                0,020
__________________________________________________________
 38. Nitrati         mg/l                50
__________________________________________________________
 39. Nitriti         mg/l                0,1
__________________________________________________________
 40. Seleniu         mg/l                0,01
__________________________________________________________
    *1) In momentul imbutelierii.
    *2) Limita maxima pentru bor va fi stabilita de autoritatea nationala competenta, in cazul in care vor fi adoptate norme europene armonizate in acest sens, in conformitate cu acestea.
    *3) La concentratii mai mari de 1,5 mg/l se va specifica pe eticheta: "Contine mai mult de 1,5 mg/l: produs nerecomandat consumului regulat al sugarilor si copiilor sub 7 ani".

    D. Indicatori microbiologici
__________________________________________________________________________
Nr.           Indicatori                   Volumul probei  Limite admise
crt.                                           - ml -
__________________________________________________________________________
 41. Escherichia coli si alti coliformi          250       absent*1)
     la 37 grade C si 44,5 grade C
__________________________________________________________________________
 42. Streptococi fecali                          250       absent*1)
__________________________________________________________________________
 43. Bacterii anaerobe sulfitoreducatoare         50       absent*1)
__________________________________________________________________________
 44. Pseudomonas aeruginosa                      250       absent*1)
__________________________________________________________________________
 45. Numarul total de bacterii la
__________________________________________________________________________
     37 grade C                                    1       20*2) - 5*3)
     22 grade C                                    1       100*2) - 20*3)
__________________________________________________________________________
    *1) La sursa si dupa imbuteliere.
    *2) La 12 ore dupa imbuteliere.
    *3) Valori orientative la sursa.

    E. Indicatori radioactivi

    Calitatea apei din punct de vedere al continutului radioactiv se evalueaza prin masurarea activitatii alfa globala si beta globala. Valorile de referinta sunt cele prevazute in Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 552 din 29 iulie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
__________________________________________________________________________
     Indicatori*)            Exprimarea rezultatului  Valori de referinta
__________________________________________________________________________
Doza efectiva totala anuala           mSv/an                  0,1
__________________________________________________________________________
Activitate alfa globala               Bq/litru                0,1
__________________________________________________________________________
Activitate beta globala               Bq/litru                1,0
__________________________________________________________________________
    *) In cazul in care valorile pentru activitatea alfa si beta globala (dupa extragerea contributiei potasiului -40) sunt mai mari decat valorile de referinta, se trece la identificarea radionuclizilor naturali (radiu -226 si radiu -228) si apoi a celor artificiali (cesiu -137 si strontiu -90), conform Hotararii Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile. Prezenta radionuclizilor artificiali nu este permisa in apa minerala naturala, apa de izvor sau apa de masa imbuteliata.

    ANEXA 5
    la norme

                                TIPURI
                           de control al sursei

________________________________________________________________________________
                                Frecventa
________________________________________________________________________________
                               Tip de analiza
________________________________________________________________________________
   zilnic       saptamanal    lunar         trimestrial semestrial   anual*1)
________________________________________________________________________________
                              ocazional
________________________________________________________________________________
-               - CO2         - Nitrati                 Lit. A din   Lit. B, C
Temperatura     - HCO3        - Nitriti                 anexa nr. 4  si E din
-               - oxigen      - Amoniu                  la norme     anexa nr. 4
Conductivitate  dizolvat      - Fier                                 la norme
- pH            (pentru ape   (pentru ape
                ne-           carbogazoase)
                carbogazoase)
     -               -        Lit. D din    Lit. D         -             -
                              anexa nr. 4   din
                              la norme      anexa nr. 4
                              (nr. crt.     la norme
                              41 si 45)
________________________________________________________________________________
    In cazul aparitiei unor fenomene de poluare accidentala.
    Frecventa si tipul de analize vor fi stabilite in functie de situatie si se
vor executa pe toata perioada de timp pana cand parametri in cauza vor reintra
in normele de continut legale si caracteristice apei.
________________________________________________________________________________
    *1) Prelevarea se va face concomitent cu una dintre prelevarile pentru controlul semestrial.

    ANEXA 6
    la norme

                          CARACTERISTICILE
performantelor pentru analiza constituentilor prevazuti la lit. C din anexa nr. 4*) la norme
_____________________________________________________________________________
Constituenti  Acuratetea    Precizia      Limita de detectie  Mentiuni
              valorii       valorii       a valorii
              parametrului  parametrului  parametrului
              (%)*1)        (%)*2)        (%)*3)
_____________________________________________________________________________
Stibiu (Sb)       25            25            25
_____________________________________________________________________________
Arsen (As)        10            10            10
_____________________________________________________________________________
Bariu (Ba)        25            25            25
_____________________________________________________________________________
Bor (B)                                                       Vezi lit. C din
                                                              anexa nr. 4
                                                              la norme
_____________________________________________________________________________
Cadmiu (Cd)       10            10            10
_____________________________________________________________________________
Crom (Cr)         10            10            10
_____________________________________________________________________________
Cupru (Cu)        10            10            10
_____________________________________________________________________________
Cianuri (CN)      10            10            10              *4)
_____________________________________________________________________________
Fluoruri (F)      10            10            10
_____________________________________________________________________________
Plumb (Pb)        10            10            10
_____________________________________________________________________________
Mangan (Mn)       10            10            10
_____________________________________________________________________________
Mercur (Hg)       20            10            20
_____________________________________________________________________________
Nichel (Ni)       10            10            10
_____________________________________________________________________________
Nitrati (NO3)     10            10            10
_____________________________________________________________________________
Nitriti (NO2)     10            10            10
_____________________________________________________________________________
Seleniu (Se)      10            10            10
_____________________________________________________________________________
    *) Metodele analitice pentru masurarea constituentilor prevazuti la lit. C din anexa nr. 4 la norme trebuie sa aiba capacitatea de a masura cel putin concentratiile egale cu valoarea parametrica, cu acuratetea, precizia si limita de detectie specificate. Indiferent de sensibilitatea metodei de analiza utilizate, rezultatul va fi exprimat utilizandu-se cel putin acelasi numar de zecimale ca pentru limita maxima prevazuta la lit. C din anexa nr. 4 la norme.
    *1) Acuratetea reprezinta eroarea sistematica, fiind diferenta dintre valoarea medie a unui mare numar de masuratori repetate si valoarea exacta.
    *2) Precizia este eroarea intamplatoare si se exprima in general ca deviatie standard (in cadrul unui lot sau intre loturi) pentru o proba in raport cu media.
    Precizia acceptabila este egala cu de doua ori deviatia standard.
    *3) Limitele de detectie sunt:
    - de trei ori deviatia standard relativa in cadrul unui lot de probe naturale cu o concentratie scazuta a parametrului; sau
    - de cinci ori deviatia relativa standard in limitele unei probe blanc.
    *4) Metoda ar trebui sa permita determinarea cantitatii totale de cianura sub toate formele sale.

    ANEXA 7
    la norme

                              LIMITE MAXIME ADMISE
pentru reziduurile rezultate din tratarea cu aer imbogatit cu ozon a apelor minerale naturale si a apelor de izvor
_________________________________________
 Reziduuri dupa tratare  Limita maxima*)
                         (micrograme/L)
_________________________________________
 Ozon dizolvat                 50
 Bromati                        3
 Bromoformi                     1
_________________________________________
    *) Respectarea limitelor maxime se monitorizeaza de Ministerul Sanatatii la momentul imbutelierii sau al altei forme de impachetare pentru punerea in consum a apelor minerale.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1020/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1020 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu