Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1.1/X din 13 iulie 1999

ACT EMIS DE: FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 577 din 26 noiembrie 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 4 alin. (1) si (2) si al art. 12 lit. c) din Legea nr. 129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala,
    in conditiile art. 13 alin. (1) - (3) din aceeasi lege,
    in baza Decretului nr. 294/1998 si a Hotararii Guvernului nr. 554/1998,

    Consiliul director al Fondului Roman de Dezvoltare Sociala hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Acordul de grant, care reprezinta conventia incheiata intre Fond si reprezentantii de drept ai beneficiarilor, in temeiul careia Fondul transmite beneficiarilor sau, dupa caz, organizatiilor intermediare, cu titlu gratuit, sume de bani, denumite granturi, in scopul exclusiv al executarii proiectelor aprobate.
    Acordul de grant formeaza obiectul anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    In conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 129/1998, documentul prevazut la art. 1 va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Presedintele Consiliului director
                  al Fondului Roman de Dezvoltare Sociala,
                                Radu Dop

    ANEXA 1

                              ACORD DE GRANT
                          Nr. ....... din ........

    Intre:
    Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, denumit in continuare Fond, cu sediul in Bucuresti, bd Regina Elisabeta nr. 3, et. 3, sectorul 3, avand contul nr. ......, deschis la Banca ................................., reprezentat, in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Legea nr. 129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, prin domnul/doamna director executiv ............................,
    si
    Grupul din comunitatea rurala saraca*), denumit in continuare primitor, cu sediul in ...................., avand calitatea de persoana juridica, dobandita, potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 129/1998, prin actul eliberat de Primaria ........................, avand contul pentru grant nr. ............., deschis la Banca ................., reprezentat prin comitetul de conducere a proiectului, desemnat conform procurii speciale din data de .................., anexata la prezentul Acord de grant, si avand urmatoarea componenta:
    ..................... - presedinte
    ..................... - secretar
    ..................... - trezorier
    sau
    ...........................*1), denumit in continuare primitor, cu sediul in ............, str. .............. nr. ..........., judetul/sectorul ..........., avand contul pentru grant nr. ............., deschis la Banca ................., in calitate de organizatie intermediara, stabilita in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 129/1998, reprezentat prin ...................., avand calitatea de ........................ .
------------
    *) Se completeaza in cazul proiectelor de mica infrastructura rurala si al proiectelor generatoare de venit. In cazul proiectelor generatoare de venit primitorul poate fi Grupul din comunitatea rurala saraca sau Grupul productiv provenit din comunitatea rurala saraca, dupa caz.
    *1) Se completeaza in cazul proiectelor de servicii sociale comunitare.

    1. Obiectul Acordului de grant
    1.1. Fondul acorda primitorului, in termenii si in conditiile prezentului Acord de grant, cu titlu gratuit, contravaloarea in lei a echivalentului sumei de ................ dolari S.U.A., care urmeaza sa fie utilizata exclusiv in vederea realizarii proiectului*) "............................................", aprobat prin Hotararea Consiliului director al Fondului nr. ....... din data de ................, proiect care constituie anexa nr. 1 la prezentul Acord de grant.
-------------
    *) Denumit subproiect in Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 20 ianuarie 1999, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 29/1999, aprobata prin Legea nr. 70/1999.

    1.2. Suma de bani acordata cu titlu gratuit in scopul si in conditiile prevazute la pct. 1.1 este denumita in continuare grant.
    1.3. Primitorul se angajeaza ca va contribui:
    a) in bani;
    b) in natura;
    c) in bani si in natura
cu suma de ............. lei, reprezentand ......% din valoarea grantului, dupa cum se precizeaza in anexa nr. 1.
    1.4. In cazul in care contributia va fi in bani, aceasta trebuie sa fie depusa inaintea semnarii prezentului Acord de grant, in contul curent distinct nr. .........., deschis de primitor pentru acest proiect la .................. .
    1.5. Bugetul total al proiectului este prezentat in anexa nr. 2.
    1.6. Fondul va elibera primitorului sumele grantului in lei, la cursul de schimb leu/dolar S.U.A. de la data efectuarii licitatiei valutare de catre Fond, la banca acestuia.
    1.7. Eliberarea sumelor grantului catre primitor se va face in ..... transe, pe baza formularelor standard de solicitare de plata, completate de primitor. Prima transa este considerata avans.
    1.8. Nivelul avansului, precum si al celorlalte transe este stabilit dupa cum urmeaza:
    - transa I (avans) .................;
    - transa a II-a ......................;
    - transa a III-a .....................;
    - transa a IV-a ..................... .
    1.9. Eliberarea transelor se face numai in functie de executarea si de incheierea unor lucrari sau a unor activitati cuprinse in proiect, precum si pe baza raportului de evaluare intocmit de supervizorii Fondului in urma verificarilor la fata locului.
    1.10. La solicitarea urmatoarei transe primitorul trebuie sa prezinte supervizorilor Fondului documentele adecvate, justificand utilizarea a cel putin 75% din transa anterioara. Restul de 25% se justifica cu ocazia formularii solicitarii pentru urmatoarea transa.
    1.11. Justificarea utilizarii ultimei transe se va efectua pe baza raportului final al supervizorilor.
    1.12. Eventualele sume ramase in contul deschis pentru grant dupa finalizarea proiectului vor fi returnate Fondului in termen de maximum 15 zile lucratoare de la inchiderea proiectului, in contul si la banca indicate de acesta.

    2. Drepturile si obligatiile partilor
    2.1. Fondul are dreptul de a verifica datele si documentele necesare in vederea justificarii platilor facute de primitor.
    2.2. Fondul poate, in orice moment, prin notificare catre primitor, sa suspende eliberarile ulterioare pentru finantarea proiectului, daca unul dintre urmatoarele evenimente a avut loc: a) activitatile nu au fost realizate in conformitate cu procedurile stabilite in Manualul de operare al Fondului; b) s-a produs o intrerupere a fluxului de fonduri catre Fond din sursele sale, inclusiv o suspendare a dreptului Fondului de a efectua trageri din imprumutul de la B.I.R.D.; c) primitorul nu si-a indeplinit obligatiile la care s-a angajat prin proiect.
    2.3. Primitorul se obliga sa cunoasca si sa respecte prevederile legislatiei care reglementeaza functionarea Fondului si sa indeplineasca obiectivele proiectului, astfel cum sunt ele descrise in anexa nr. 1 la prezentul Acord de grant si conform graficului stabilit.
    2.4. Primitorul se obliga sa utilizeze sumele grantului, precum si sumele reprezentand contributia sa la proiect, mentionata la pct. 1.3, numai pentru realizarea obiectivelor proiectului. In caz contrar, sumele grantului vor fi recuperate de catre Fond de la persoanele fizice responsabile, iar finantarea proiectului va fi oprita pana la recuperarea sumelor.
    2.5. Primitorul se obliga sa execute toate activitatile proiectului (inclusiv lucrarile fizice) in conditiile prevazute in proiect si in conformitate cu prezentul Acord de grant, cu Manualul de operare al Fondului si cu alte prevederi legale in vigoare.
    2.6. Comitetul de conducere a proiectului, in calitate de unitate de gestiune si conducere a proiectului, organizeaza si conduce contabilitatea drepturilor si obligatiilor patrimoniale in partida simpla, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    2.7. Primitorul se obliga sa permita neconditionat reprezentantilor Fondului evaluarea realizarii proiectului si sa puna la dispozitie acestuia toate datele si documentele solicitate, inclusiv asigurarea accesului pentru vizitarea la fata locului a proiectului finantat din grant.
    2.8. Primitorul se obliga sa utilizeze si sa respecte procedurile Fondului privind achizitia bunurilor si serviciilor in conformitate cu procedurile la care se face referire in Acordul de imprumut incheiat cu Banca Mondiala pentru Proiectul "Fondul Roman de Dezvoltare Sociala" si cu procedurile specificate in Manualul de operare al Fondului.
    2.9. Primitorul are obligatia sa prevada in contractele incheiate cu terti furnizori si prestatori de servicii mentiuni referitoare la Acordul de grant, la grant si la implicarea Fondului.
    Aceste contracte se incheie in forma scrisa si constituie titluri executorii, conform art. 28 alin. (1) din Legea nr. 129/1998.
    2.10. Primitorul se obliga sa afiseze la loc vizibil emblema Fondului, pe tot parcursul executarii si dupa finalizare, pe obiectivele rezultate din realizarea proiectului.

    3. Forta majora
    3.1. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea Acordului de grant, partea afectata de cazul de forta majora va fi exonerata de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire este impiedicata sau intarziata de cazul de forta majora.
    3.2. Fondul nu raspunde pentru prejudiciul cauzat primitorului in situatia in care Fondului i se sisteaza finantarea.
    3.3. Partea care invoca forta majora este obligata sa comunice celeilalte parti, in termen de 30 de zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia, prin notificare scrisa insotita de acte doveditoare.

    4. Valabilitatea si modificarea Acordului de grant
    4.1. Prezentul Acord de grant intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti si este valabil pana la inchiderea proiectului sau pana la terminarea Acordului de grant in conformitate cu prevederile acestuia.
    4.2. Utilizarea grantului in alte scopuri decat cele prevazute in prezentul Acord de grant este interzisa si atrage desfiintarea Acordului de grant, fara interventia instantei judecatoresti sau a celei de arbitraj, dupa caz.
    In cazul in care primitorului i-a fost notificata desfiintarea prezentului Acord de grant din vina sa, acesta este obligat ca in termen de 30 de zile de la data primirii notificarii sa restituie Fondului toate sumele primite.
    In ceea ce priveste restituirea sumelor primite, primitorul datoreaza penalitati calculate la nivelul si potrivit prevederilor legale referitoare la penalitatile datorate pentru neplata la termen a creantelor bugetare.
    4.3. Daca in cursul executarii Acordului de grant se constata incalcari ale obligatiilor acestuia sau nesocotiri ale dispozitiilor Legii nr. 129/1998 si ale prevederilor reglementarilor Fondului, acesta poate proceda la rezilierea Acordului de grant, fara interventia instantei judecatoresti sau a instantei de arbitraj.
    Prejudiciile cauzate vor fi recuperate de catre Fond de la persoanele fizice responsabile.
    In ceea ce priveste restituirea sumei reprezentand prejudiciile cauzate Fondului, primitorul datoreaza penalitati calculate la nivelul si potrivit prevederilor legale referitoare la penalitatile datorate pentru neplata la termen a creantelor bugetare.
    4.4. Modificarea prezentului Acord de grant se poate face numai prin acordul partilor.
    4.5. Partea care are initiativa modificarii va notifica, in scris, celeilalte parti propria propunere. Partea care primeste notificarea respectiva se obliga sa raspunda in termen de 15 zile lucratoare de la primirea acesteia.
    4.6. In cazul in care partile convin modificarea prezentului Acord de grant, aceasta se va realiza prin incheierea unui act aditional.

    5. Inchiderea proiectului
    5.1. Inainte de eliberarea ultimei transe primitorul va prezenta planul definitiv, acceptat de Fond, continand detaliile privind realizarea activitatii de intretinere, prin contributia Comunitatii, pentru obiectivul realizat in cadrul proiectului.
    5.2. Proiectul se considera inchis dupa aprobarea de catre Fond a raportului final al supervizorului, in care se va consemna daca obiectivele proiectului au fost indeplinite si daca au fost justificate toate sumele acordate prin prezentul Acord de grant, si dupa anuntarea inchiderii proiectului in cel putin 3 locuri publice.
    5.3. Situatia juridica a obiectivelor rezultate prin realizarea proiectului se stabileste la data inchiderii proiectului, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare la acea data.

    6. Solutionarea neintelegerilor
    6.1. Orice neintelegere care decurge din interpretarea si aplicarea prezentului Acord de grant va fi solutionata de parti, pe cale amiabila, in termen de 30 de zile calendaristice.
    6.2. In cazul in care partile nu ajung la un consens pe cale amiabila, neintelegerile vor fi solutionate potrivit prevederilor legale in vigoare.

    7. Dispozitii finale
    7.1. In masura in care nu vin in contradictie cu prevederile acestui Acord de grant, la executarea si interpretarea lui se vor aplica prevederile Codului civil roman si alte reglementari in materie.
    7.2. Prezentul Acord de grant, inclusiv anexele nr. 1 - 3, a fost incheiat in doua exemplare, ambele avand valoare de original si constituind impreuna un singur act juridic.

  FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA            PRIMITOR*2),
   

    Director executiv,                Comitetul de conducere a proiectului
  .....................
                                                 Presedinte,
                                              ................

                                                  Secretar,
                                              ................

                                                  Trezorier,
                                              ................
-------------
    *2) Pentru organizatiile neguvernamentale se vor mentiona functia si numele reprezentantului organizatiei respective.

    ANEXA 2
    la Acordul de grant

                              BUGETUL PROIECTULUI
                                (dolari S.U.A.)

    1. Contributia locala (echivalentul in dolari S.U.A.) ................... .
constand in: ................................................................... ................................................................................

    2. Grantul                                     ........................

    TOTAL BUGET:                                   ........................

    ANEXA 3
    la Acordul de grant

                              SURSELE
    de finantare a Acordului de grant (dolari S.U.A.)

    1. Contributia locala (echivalentul in dolari S.U.A.) .....................,

    din care:
        - surse proprii ...................................................;
        - donatii (daca este cazul) ........................................

    2. Grantul

    din care:
        - imprumut de la Banca Internationala pentru
          Reconstructie si Dezvoltare (82%)            ....................;
        - contributia Guvernului Romaniei (18%)        ................... .

    TOTAL BUGET:                                       .....................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu