Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1.1/X din 13 iulie 1999

ACT EMIS DE: FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 577 din 26 noiembrie 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 4 alin. (1) si (2) si al art. 12 lit. c) din Legea nr. 129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala,
    in conditiile art. 13 alin. (1) - (3) din aceeasi lege,
    in baza Decretului nr. 294/1998 si a Hotararii Guvernului nr. 554/1998,

    Consiliul director al Fondului Roman de Dezvoltare Sociala hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Acordul de grant, care reprezinta conventia incheiata intre Fond si reprezentantii de drept ai beneficiarilor, in temeiul careia Fondul transmite beneficiarilor sau, dupa caz, organizatiilor intermediare, cu titlu gratuit, sume de bani, denumite granturi, in scopul exclusiv al executarii proiectelor aprobate.
    Acordul de grant formeaza obiectul anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    In conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 129/1998, documentul prevazut la art. 1 va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Presedintele Consiliului director
                  al Fondului Roman de Dezvoltare Sociala,
                                Radu Dop

    ANEXA 1

                              ACORD DE GRANT
                          Nr. ....... din ........

    Intre:
    Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, denumit in continuare Fond, cu sediul in Bucuresti, bd Regina Elisabeta nr. 3, et. 3, sectorul 3, avand contul nr. ......, deschis la Banca ................................., reprezentat, in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Legea nr. 129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, prin domnul/doamna director executiv ............................,
    si
    Grupul din comunitatea rurala saraca*), denumit in continuare primitor, cu sediul in ...................., avand calitatea de persoana juridica, dobandita, potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 129/1998, prin actul eliberat de Primaria ........................, avand contul pentru grant nr. ............., deschis la Banca ................., reprezentat prin comitetul de conducere a proiectului, desemnat conform procurii speciale din data de .................., anexata la prezentul Acord de grant, si avand urmatoarea componenta:
    ..................... - presedinte
    ..................... - secretar
    ..................... - trezorier
    sau
    ...........................*1), denumit in continuare primitor, cu sediul in ............, str. .............. nr. ..........., judetul/sectorul ..........., avand contul pentru grant nr. ............., deschis la Banca ................., in calitate de organizatie intermediara, stabilita in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 129/1998, reprezentat prin ...................., avand calitatea de ........................ .
------------
    *) Se completeaza in cazul proiectelor de mica infrastructura rurala si al proiectelor generatoare de venit. In cazul proiectelor generatoare de venit primitorul poate fi Grupul din comunitatea rurala saraca sau Grupul productiv provenit din comunitatea rurala saraca, dupa caz.
    *1) Se completeaza in cazul proiectelor de servicii sociale comunitare.

    1. Obiectul Acordului de grant
    1.1. Fondul acorda primitorului, in termenii si in conditiile prezentului Acord de grant, cu titlu gratuit, contravaloarea in lei a echivalentului sumei de ................ dolari S.U.A., care urmeaza sa fie utilizata exclusiv in vederea realizarii proiectului*) "............................................", aprobat prin Hotararea Consiliului director al Fondului nr. ....... din data de ................, proiect care constituie anexa nr. 1 la prezentul Acord de grant.
-------------
    *) Denumit subproiect in Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 20 ianuarie 1999, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 29/1999, aprobata prin Legea nr. 70/1999.

    1.2. Suma de bani acordata cu titlu gratuit in scopul si in conditiile prevazute la pct. 1.1 este denumita in continuare grant.
    1.3. Primitorul se angajeaza ca va contribui:
    a) in bani;
    b) in natura;
    c) in bani si in natura
cu suma de ............. lei, reprezentand ......% din valoarea grantului, dupa cum se precizeaza in anexa nr. 1.
    1.4. In cazul in care contributia va fi in bani, aceasta trebuie sa fie depusa inaintea semnarii prezentului Acord de grant, in contul curent distinct nr. .........., deschis de primitor pentru acest proiect la .................. .
    1.5. Bugetul total al proiectului este prezentat in anexa nr. 2.
    1.6. Fondul va elibera primitorului sumele grantului in lei, la cursul de schimb leu/dolar S.U.A. de la data efectuarii licitatiei valutare de catre Fond, la banca acestuia.
    1.7. Eliberarea sumelor grantului catre primitor se va face in ..... transe, pe baza formularelor standard de solicitare de plata, completate de primitor. Prima transa este considerata avans.
    1.8. Nivelul avansului, precum si al celorlalte transe este stabilit dupa cum urmeaza:
    - transa I (avans) .................;
    - transa a II-a ......................;
    - transa a III-a .....................;
    - transa a IV-a ..................... .
    1.9. Eliberarea transelor se face numai in functie de executarea si de incheierea unor lucrari sau a unor activitati cuprinse in proiect, precum si pe baza raportului de evaluare intocmit de supervizorii Fondului in urma verificarilor la fata locului.
    1.10. La solicitarea urmatoarei transe primitorul trebuie sa prezinte supervizorilor Fondului documentele adecvate, justificand utilizarea a cel putin 75% din transa anterioara. Restul de 25% se justifica cu ocazia formularii solicitarii pentru urmatoarea transa.
    1.11. Justificarea utilizarii ultimei transe se va efectua pe baza raportului final al supervizorilor.
    1.12. Eventualele sume ramase in contul deschis pentru grant dupa finalizarea proiectului vor fi returnate Fondului in termen de maximum 15 zile lucratoare de la inchiderea proiectului, in contul si la banca indicate de acesta.

    2. Drepturile si obligatiile partilor
    2.1. Fondul are dreptul de a verifica datele si documentele necesare in vederea justificarii platilor facute de primitor.
    2.2. Fondul poate, in orice moment, prin notificare catre primitor, sa suspende eliberarile ulterioare pentru finantarea proiectului, daca unul dintre urmatoarele evenimente a avut loc: a) activitatile nu au fost realizate in conformitate cu procedurile stabilite in Manualul de operare al Fondului; b) s-a produs o intrerupere a fluxului de fonduri catre Fond din sursele sale, inclusiv o suspendare a dreptului Fondului de a efectua trageri din imprumutul de la B.I.R.D.; c) primitorul nu si-a indeplinit obligatiile la care s-a angajat prin proiect.
    2.3. Primitorul se obliga sa cunoasca si sa respecte prevederile legislatiei care reglementeaza functionarea Fondului si sa indeplineasca obiectivele proiectului, astfel cum sunt ele descrise in anexa nr. 1 la prezentul Acord de grant si conform graficului stabilit.
    2.4. Primitorul se obliga sa utilizeze sumele grantului, precum si sumele reprezentand contributia sa la proiect, mentionata la pct. 1.3, numai pentru realizarea obiectivelor proiectului. In caz contrar, sumele grantului vor fi recuperate de catre Fond de la persoanele fizice responsabile, iar finantarea proiectului va fi oprita pana la recuperarea sumelor.
    2.5. Primitorul se obliga sa execute toate activitatile proiectului (inclusiv lucrarile fizice) in conditiile prevazute in proiect si in conformitate cu prezentul Acord de grant, cu Manualul de operare al Fondului si cu alte prevederi legale in vigoare.
    2.6. Comitetul de conducere a proiectului, in calitate de unitate de gestiune si conducere a proiectului, organizeaza si conduce contabilitatea drepturilor si obligatiilor patrimoniale in partida simpla, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    2.7. Primitorul se obliga sa permita neconditionat reprezentantilor Fondului evaluarea realizarii proiectului si sa puna la dispozitie acestuia toate datele si documentele solicitate, inclusiv asigurarea accesului pentru vizitarea la fata locului a proiectului finantat din grant.
    2.8. Primitorul se obliga sa utilizeze si sa respecte procedurile Fondului privind achizitia bunurilor si serviciilor in conformitate cu procedurile la care se face referire in Acordul de imprumut incheiat cu Banca Mondiala pentru Proiectul "Fondul Roman de Dezvoltare Sociala" si cu procedurile specificate in Manualul de operare al Fondului.
    2.9. Primitorul are obligatia sa prevada in contractele incheiate cu terti furnizori si prestatori de servicii mentiuni referitoare la Acordul de grant, la grant si la implicarea Fondului.
    Aceste contracte se incheie in forma scrisa si constituie titluri executorii, conform art. 28 alin. (1) din Legea nr. 129/1998.
    2.10. Primitorul se obliga sa afiseze la loc vizibil emblema Fondului, pe tot parcursul executarii si dupa finalizare, pe obiectivele rezultate din realizarea proiectului.

    3. Forta majora
    3.1. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea Acordului de grant, partea afectata de cazul de forta majora va fi exonerata de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire este impiedicata sau intarziata de cazul de forta majora.
    3.2. Fondul nu raspunde pentru prejudiciul cauzat primitorului in situatia in care Fondului i se sisteaza finantarea.
    3.3. Partea care invoca forta majora este obligata sa comunice celeilalte parti, in termen de 30 de zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia, prin notificare scrisa insotita de acte doveditoare.

    4. Valabilitatea si modificarea Acordului de grant
    4.1. Prezentul Acord de grant intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti si este valabil pana la inchiderea proiectului sau pana la terminarea Acordului de grant in conformitate cu prevederile acestuia.
    4.2. Utilizarea grantului in alte scopuri decat cele prevazute in prezentul Acord de grant este interzisa si atrage desfiintarea Acordului de grant, fara interventia instantei judecatoresti sau a celei de arbitraj, dupa caz.
    In cazul in care primitorului i-a fost notificata desfiintarea prezentului Acord de grant din vina sa, acesta este obligat ca in termen de 30 de zile de la data primirii notificarii sa restituie Fondului toate sumele primite.
    In ceea ce priveste restituirea sumelor primite, primitorul datoreaza penalitati calculate la nivelul si potrivit prevederilor legale referitoare la penalitatile datorate pentru neplata la termen a creantelor bugetare.
    4.3. Daca in cursul executarii Acordului de grant se constata incalcari ale obligatiilor acestuia sau nesocotiri ale dispozitiilor Legii nr. 129/1998 si ale prevederilor reglementarilor Fondului, acesta poate proceda la rezilierea Acordului de grant, fara interventia instantei judecatoresti sau a instantei de arbitraj.
    Prejudiciile cauzate vor fi recuperate de catre Fond de la persoanele fizice responsabile.
    In ceea ce priveste restituirea sumei reprezentand prejudiciile cauzate Fondului, primitorul datoreaza penalitati calculate la nivelul si potrivit prevederilor legale referitoare la penalitatile datorate pentru neplata la termen a creantelor bugetare.
    4.4. Modificarea prezentului Acord de grant se poate face numai prin acordul partilor.
    4.5. Partea care are initiativa modificarii va notifica, in scris, celeilalte parti propria propunere. Partea care primeste notificarea respectiva se obliga sa raspunda in termen de 15 zile lucratoare de la primirea acesteia.
    4.6. In cazul in care partile convin modificarea prezentului Acord de grant, aceasta se va realiza prin incheierea unui act aditional.

    5. Inchiderea proiectului
    5.1. Inainte de eliberarea ultimei transe primitorul va prezenta planul definitiv, acceptat de Fond, continand detaliile privind realizarea activitatii de intretinere, prin contributia Comunitatii, pentru obiectivul realizat in cadrul proiectului.
    5.2. Proiectul se considera inchis dupa aprobarea de catre Fond a raportului final al supervizorului, in care se va consemna daca obiectivele proiectului au fost indeplinite si daca au fost justificate toate sumele acordate prin prezentul Acord de grant, si dupa anuntarea inchiderii proiectului in cel putin 3 locuri publice.
    5.3. Situatia juridica a obiectivelor rezultate prin realizarea proiectului se stabileste la data inchiderii proiectului, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare la acea data.

    6. Solutionarea neintelegerilor
    6.1. Orice neintelegere care decurge din interpretarea si aplicarea prezentului Acord de grant va fi solutionata de parti, pe cale amiabila, in termen de 30 de zile calendaristice.
    6.2. In cazul in care partile nu ajung la un consens pe cale amiabila, neintelegerile vor fi solutionate potrivit prevederilor legale in vigoare.

    7. Dispozitii finale
    7.1. In masura in care nu vin in contradictie cu prevederile acestui Acord de grant, la executarea si interpretarea lui se vor aplica prevederile Codului civil roman si alte reglementari in materie.
    7.2. Prezentul Acord de grant, inclusiv anexele nr. 1 - 3, a fost incheiat in doua exemplare, ambele avand valoare de original si constituind impreuna un singur act juridic.

  FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA            PRIMITOR*2),
   

    Director executiv,                Comitetul de conducere a proiectului
  .....................
                                                 Presedinte,
                                              ................

                                                  Secretar,
                                              ................

                                                  Trezorier,
                                              ................
-------------
    *2) Pentru organizatiile neguvernamentale se vor mentiona functia si numele reprezentantului organizatiei respective.

    ANEXA 2
    la Acordul de grant

                              BUGETUL PROIECTULUI
                                (dolari S.U.A.)

    1. Contributia locala (echivalentul in dolari S.U.A.) ................... .
constand in: ................................................................... ................................................................................

    2. Grantul                                     ........................

    TOTAL BUGET:                                   ........................

    ANEXA 3
    la Acordul de grant

                              SURSELE
    de finantare a Acordului de grant (dolari S.U.A.)

    1. Contributia locala (echivalentul in dolari S.U.A.) .....................,

    din care:
        - surse proprii ...................................................;
        - donatii (daca este cazul) ........................................

    2. Grantul

    din care:
        - imprumut de la Banca Internationala pentru
          Reconstructie si Dezvoltare (82%)            ....................;
        - contributia Guvernului Romaniei (18%)        ................... .

    TOTAL BUGET:                                       .....................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu