E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 784 din 15 noiembrie 1969

privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 129 din 15 noiembrie 1969


SmartCity3


    CAP. 1

    Art. 1
    Ministerul Finantelor, organ  central  al administratiei de stat, infaptuieste politica partidului si statului in domeniul finantelor.
    Art. 2
    Ministerul Finantelor, in exercitarea atributiilor sale, urmareste asigurarea  resurselor financiare necesare indeplinirii planului de stat, folosirea cu maximum de eficienta a mijloacelor materiale si banesti aflate la dispozitia organizatiilor socialiste, realizarea  integrala a  drepturilor patrimoniale ale statului, precum si pastrarea integritatii proprietatii socialiste.
    Art. 3
    Ministerul Finantelor asigura in activitatea sa aplicarea legilor, decretelor si hotararilor Consiliului de Ministri.
    Art. 4
    Ministerul Finantelor colaboreaza cu celelalte ministere si organe centrale, precum si cu organele locale, in scopul indeplinirii atributiilor ce-i revin.
    Art. 5
    Ministerul Finantelor are urmatoarele atributii:
    A. Cu privire la elaborarea si urmarirea executarii bugetului de stat si a planului financiar centralizat:
    a) intocmeste lucrarile pregatitoare pentru elaborarea proiectului bugetului de stat si le prezinta Consiliului de Ministri;
    b) elaboreaza, cu forte proprii sau in colaborare cu celelalte ministere si organe centrale, analize si studii cu privire la mentinerea echilibrului financiar in economie, urmareste realizarea acestuia si face propuneri corespunzatoare Consiliului de Ministri;
    c) colaboreaza cu C.S.P. la elaborarea propunerilor de plan privind cheltuielile de productie si de circulatie, precum si a indicatorilor de eficienta economica;
    d) colaboreaza cu organele centrale de sinteza la elaborarea si urmarirea planului financiar centralizat, a balantei de venituri si cheltuieli banesti ale populatiei, a balantei de plati externe si a altor planuri valutare, precum si a planurilor de casa si de credite;
    e) elaboreaza  metodologia de planificare financiara; stabileste clasificatia bugetara a veniturilor si cheltuielilor; avizeaza normele privind executia  de casa a bugetului de stat;
    f) aproba repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor din planurile financiare ale ministerelor si celorlalte organe centrale si a dotarilor de echilibrare a bugetelor locale;
    g) aproba deschiderile de credite bugetare precum si efectuarea de plati de la buget pentru ministere si celelalte organe centrale ale administratiei de stat, in limita creditelor bugetare aprobate;
    h) avizeaza cererile de suplimentare a cheltuielilor cu acoperire din rezerva bugetara la dispozitia Consiliului de Ministri si aproba sau avizeaza, dupa caz, virarile de credite bugetare, potrivit legii;
    i) urmareste executarea bugetului de stat si propune masuri pentru realizarea indicatorilor financiari aprobati;
    j) organizeaza stabilirea si incasarea veniturilor statului datorate de organizatiile socialiste;
    k) indruma si controleaza modul de stabilire a impunerilor, identificarea veniturilor si incasarea impozitelor si taxelor de la populatie;
    l) intocmeste darile  de  seama  contabile asupra executiei bugetului de stat  si pregateste lucrarile privind contul de incheiere a exercitiului bugetar, pe care le prezinta Consiliului de Ministri.
    B. Cu privire la exercitarea controlului financiar:
    a) raspunde  de coordonarea activitatii de control financiar desfasurata pe plan central si local si elaboreaza norme metodologice unitare cu caracter obligatoriu privind aceasta activitate;
    b) exercita controlul asupra activitatii economico-financiare a ministerelor, celorlalte organe centrale ale administratiei de stat, comitetelor executive ale CPJ si al municipiului Bucuresti, precum si a organizatiilor subordonate acestora.
    De asemenea, exercita controlul asupra organizatiilor centrale cooperatiste si obstesti, precum si asupra organizatiilor subordonate acestora, in ce priveste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul de stat, utilizarea fondurilor primite de la stat, precum si respectarea  disciplinei  financiare, in  conditiile legii;
    c) indruma si verifica activitatea organelor care, potrivit legii, exercita atributii de control financiar;
    d) analizeaza in colaborare cu celelalte organe centrale interesate, situatia pagubelor in avutul obstesc si propune masuri de ansamblu pentru prevenirea si recuperarea pagubelor.
    C. Alte atributii:
    a) exercita conducerea generala a activitatii financiare si creditare a investitiilor;
    b) exercita conducerea generala a activitatii privind asigurarile de stat de bunuri si persoane;
    c) exercita conducerea generala a activitatii  de  atragere in circuitul economic a disponibilitatilor banesti ale populatiei;
    d) elaboreaza propunerile de planuri de munca si salarii, de investitii si reparatii capitale pentru organele centrale, la care planificarea indicatorilor respectivi este data prin dispozitii legale in sarcina Ministerului Finantelor, si urmareste realizarea lor;
    e) elaboreaza cu forte proprii si in colaborare cu organele specializate proiectul planului valutar privind prestatiile de servicii internationale si alte operatiuni necomerciale si urmareste executarea acestuia;
    f) stabileste norme pentru plati necomerciale in valuta si participa la elaborarea sistemului de salarizare pentru personalul trimis in strainatate;
    g) autorizeaza potrivit legii, operatiunile cu mijloace de plata straine, metale pretioase si pietre pretioase;
    h) participa al tratative externe in probleme financiar-valutare, de plati si cooperare economica, avizeaza acordurile, conventiile si orice alte angajamente externe din care rezulta drepturi sau obligatii valutare, cu exceptia celor care prin lege sunt date in competenta exclusiva  a altor organe;
    i) elaboreaza, cu forte proprii si in colaborare cu alte organe centrale, sau avizeaza, dupa caz, lucrarile privind  relatiile  financiare-valutare cu institutiile si organizatiile internationale;
    j) exercita atributiile ce-i revin, potrivit legii, cu privire la preturi si tarife, in lei si in valuta;
    k) elaboreaza metodologia de evidenta contabila, de inventariere a patrimoniului si de intocmire a bilanturilor pentru unitatile economice si bugetare; intocmeste, in colaborare cu celelalte organe centrale ale administratiei de stat, planurile de  conturi pe ramuri de activitate si stabileste structura  darilor de seama contabile;
    l) raspunde de indrumarea si verificarea activitatii de executare  a expertizelor contabile - judiciare;
    m) elaboreaza, pe baza si in vederea executarii legii, norme privind planificarea financiara si pentru orice alte activitati din domeniul sau, obligatoriu pentru toate organizatiile socialiste;
    n) participa la elaborarea propunerilor privind perfectionarea sistemelor de organizare si salarizare;
    o) avizeaza proiectele de acte normative privitoare la emiterea si punerea in circulatie a banilor;
    p) stabileste conditiile de emitere, vanzare si punere in circulatie a timbrelor fiscale;
    r) elaboreaza si transmite prin comitetele executive ale CPJ si al municipiului Bucuresti indicatii de specialitate pentru administratiile financiare;
    s) prezinta  Consiliului  de  Ministri proiecte de acte normative si alte acte prevazute de lege; avizeaza proiectele de acte normative si cu alt caracter elaborate de celelalte ministere si alte organe centrale si locale, care intereseaza domeniul sau de activitate;
    t) reprezinta statutul ca subiect de drepturi si obligatii, in fata organelor arbitrale, judecatoresti, precum si in orice alte situatii, in care acesta participa nemijlocit in nume propriu, in raporturi juridice, in cazurile in care legea nu stabileste, in acest scop, alte organe;
    u) asigura aplicarea politicii partidului si statului  in  problemele de personal, in care scop:
    - stabileste criterii  unitare de selectionare, pregatire, perfectionare si promovare a cadrelor  din sfera sa de activitate si controleaza aplicarea lor;
    - stabileste  necesarul de personal in perspectiva si ia masuri de pregatire a acestuia, potrivit legii;
    - angajeaza personalul pentru aparatul propriu; numeste organele de conducere ale unitatilor subordonate;
    - organizeaza si asigura perfectionarea cadrelor de conducere si a specialistilor;
    - asigura baza materiala si dotarea liceelor de specialitate din subordinea sa, precum si cadrele didactice de specialitate necesare;
    v) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 6
    In indeplinirea atributiilor sale, Ministerul Finantelor are dreptul:
    a) sa dea organizatiilor socialiste, ca urmare a controlului, dispozitii obligatorii pentru luarea masurilor de respectare a legii si sa suspende executarea masurilor cu caracter economico-financiar, luate de organizatiile socialiste, cand contravin legii;
    b) sa  suspende  finantarea  si  creditarea in cazurile in care constata cheltuirea ilegala a mijloacelor banesti in lei sau in valuta, risipa sau proasta gospodarire, sau cand organizatiile socialiste nu prezinta, conform legii, darile de seama contabile;
    c) sa dispuna blocarea fondurilor destinate drepturilor  banesti ale personalului tehnico-administrativ cu functii de conducere in cazul in care constata abateri de la lege in gospodarirea mijloacelor materiale si banesti;
    d) sa dispuna blocarea fondurilor valutare atunci cand constata abateri de la lege in folosirea acestora;
    e) sa introduca modificari in planurile financiare ale ministerelor si celorlalte organe centrale ale administratiei de stat, precum si in bugetele locale, in cazuri in care modificarile apar necesare in aplicarea unor dispozitii legale;
    f) sa dispuna virarea, din conturile organizatiilor socialiste platitoare in contul bugetului de stat, a impozitelor si a altor varsaminte obligatorii la buget, neachitate in termen, precum si a penalitatilor pentru intarziere in plata a acestora;
    g) sa aprobe scutiri, alte inlesniri de plata, precum si restituiri de taxe, impozite si alte varsaminte obligatorii la buget, putand sa delege acest drept si altor organe, in conditiile prevazute de lege;
    h) sa ia masuri pentru aplicarea de sanctiuni disciplinare angajatilor care au savarsit abateri  de la dispozitiile legale, in cazurile in care fapta nu atrage raspundere penala sau contraventionala;
    i) sa participe  prin delegatii sai, la sedintele organelor de conducere ale organizatiilor socialiste, in care se analizeaza problemele economico- financiare si de aparare a proprietatii socialiste.
    Art. 7
    Ministerele si celelalte organe centrale ale administratiei de stat, comitetele executive ale CPJ si al municipiului Bucuresti organizatiile subordonate acestora, precum si organizatiile cooperatiste si alte organizatii obstesti, sunt obligate sa puna la dispozitia Ministerului Finantelor, la cererea acestuia, datele si informatiile necesare realizarii atributiilor sale.

    CAP. 2

    Art. 8
    Ministerul Finantelor este condus de Colegiul ministerului, organ deliberativ, care hotaraste in problemele generale privind activitatea ministerului.
    Art. 9
    Colegiul ministerului se compune din:
    a) ministru, primul adjunct al ministrului, adjunctii ministrului si secretarul general;
    b) Presedintele Bancii de Investitii, presedintele CEC-ului, directorul general al ADAS -ului si directorul general al Administratiei de Stat Loto-Pronosport;
    c) guvernatorul  Bancii  Nationale a RSR, presedintele Bancii Agricole si presedintele Bancii Romane de Comert Exterior;
    d) directori generali si directori din aparatul ministerului;
    e) reprezentanti si specialisti de inalta calificare din conducerea unor organe centrale de sinteza si a altor institutii;
    f) un delegat al sindicatelor, desemnat de UGSR.
    Componenta  colegiului  se aproba de Consiliul de Ministri, la propunerea ministrului.
    Presedintele  colegiului este ministru; in lipsa ministrului atributiile de presedinte se indeplinesc de primul adjunct al ministrului.
    Art. 10
    La sedintele colegiului pot fi invitati delegati ai unor organe si organizatii  de  stat sau obstesti, interesate in examinarea problemelor supuse dezbaterii.
    De asemenea, la sedintele colegiului pot fi invitati specialisti din cadrul ministerului sau din afara acestuia.
    Art. 11
    Colegiul ministerului isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai si aproba hotarari cu majoritatea membrilor ce-l compun.
    In caz de divergenta intre ministru si majoritatea membrilor colegiului, problema asupra careia nu s-a realizat un acord se supune vicepresedintelui
    Consiliului de Ministri care coordoneaza activitatea ministerului; daca una dintre parti nu este de acord cu solutia data, problema va fi supusa Biroului Permanent al Consiliului de Ministri, pentru a hotari.
    Art. 12
    Sedintele colegiului au loc cel putin o data pe trimestru si se convoaca, in timp util, de ministru. Colegiul poate fi convocat si la cererea a cel putin unei treimi din numarul membrilor sai.
    Art. 13
    Colegiul ministerului in intregul sau si fiecare membru in parte raspund in fata Consiliului de Ministri pentru intreaga activitate a ministerului; fiecare membru al colegiului raspunde in fata colegiului si a presedintelui acestuia pentru indeplinirea sarcinilor ce ii sunt incredintate.
    Art. 14
    Intre sedintele colegiului, ministrul impreuna cu primul adjunct al ministrului, adjunctii ministrului si secretarul general dezbat si rezolva probleme curente ale activitatii ministerului si stabilesc masurile necesare pentru indeplinirea operativa a hotararilor colegiului.
    Art. 15
    In executarea hotararilor colegiului ministerului si in exercitarea atributiilor proprii, ministrul emite, potrivit legii, ordine, instructiuni si alte acte prevazute de lege.
    Art. 16
    Pentru analizarea unor probleme de mare complexitate sau care intereseaza intreaga activitate a ministerului, colegiul poate institui colective de lucru cuprinzand specialisti din cadrul ministerului sau din afara acestuia. Desemnarea specialistilor din afara ministerului se va face cu acordul ministrului sau al conducatorului organului central respectiv.
    Art. 17
    Ministrul informeaza colegiul ministerului asupra principalelor probleme rezolvate in perioada dintre sedinte.
    Art. 18
    Ministerul are in conducerea sa un ministru, un prim-adjunct al ministrului, trei adjuncti ai ministrului si un secretar general.
    Primul adjunct al ministrului, adjunctii ministrului si secretarul general se numesc prin hotarare a Consiliului de Ministri, iar  atributiile  lor se stabilesc de colegiul ministerului.
    Art. 19
    Ministrul reprezinta ministerul in raporturile cu celelalte organe si organizatii din tara, precum si in relatiile internationale.
    Art. 20
    Ministerul Finantelor are urmatoarea structura organizatorica:
    a) Directia generala a bugetului statului si a coordonarii;
    b) Directia generala a controlului;
    c) Directia generala a veniturilor statului;
    d) Directia generala a finantelor industriei, constructiilor si transporturilor;
    e) Directia finantelor agriculturii, silviculturii si industriei alimentare;
    f) Directia finantelor comertului interior si economiei locale;
    g) Directia actiunilor social-culturale, administratiei de stat si a drepturilor de personal;
    h) Directia valutara;
    i) Directia relatiilor financiare externe;
    j) Directia speciala;
    k) Directia metodologiei si indrumarii contabile;
    l) Directia plan, organizarea muncii si contabilitate;
    m) Directia secretariat - administrativa;
    n) Directia de personal si invatamant;
    o) Oficiul juridic;
    p) Directiile teritoriale de control si revizie.
    Numarul  maxim de posturi din administratia centrala, raportul minim dintre numarul functiilor de executie si cel al functiilor de conducere, precum si ponderea personalului de deservire fata de totalul salariatilor, sunt cele prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul decret.
    Atributiile, structura organizatorica si normele de functionare a unitatilor prevazute in prezentul articol se stabilesc de colegiul ministerului potrivit normelor legale.
    Art. 21
    Ministerul exercita conducerea generala a Bancii de Investitii, a CEC-ului ADAS-ului si Administratiei de Stat Loto-Pronosport.
    Art. 22
    Ministerul are in subordine sa licee si publicatii de specialitate.
    Art. 23
    Ministerul colaboreaza cu Banca Nationala a RSR, Banca Agricola, si Banca Romana de Comert Exterior, in scopul rezolvarii unitare a problemelor  privind efectuarea controlului financiar si bancar, realizarea veniturilor statului, finantarea si creditarea economiei, circulatia baneasca si celelalte operatiuni bancare si financiar-valutare.

    CAP. 3

    Art. 24
    Decretul nr. 840/1964 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, precum si orice dispozitii contrare prezentului decret, se abroga.
    Art. 25SmartCity5

COMENTARII la Decretul 784/1969

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 784 din 1969
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu