E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 784 din 15 noiembrie 1969

privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 129 din 15 noiembrie 1969


SmartCity3


    CAP. 1

    Art. 1
    Ministerul Finantelor, organ  central  al administratiei de stat, infaptuieste politica partidului si statului in domeniul finantelor.
    Art. 2
    Ministerul Finantelor, in exercitarea atributiilor sale, urmareste asigurarea  resurselor financiare necesare indeplinirii planului de stat, folosirea cu maximum de eficienta a mijloacelor materiale si banesti aflate la dispozitia organizatiilor socialiste, realizarea  integrala a  drepturilor patrimoniale ale statului, precum si pastrarea integritatii proprietatii socialiste.
    Art. 3
    Ministerul Finantelor asigura in activitatea sa aplicarea legilor, decretelor si hotararilor Consiliului de Ministri.
    Art. 4
    Ministerul Finantelor colaboreaza cu celelalte ministere si organe centrale, precum si cu organele locale, in scopul indeplinirii atributiilor ce-i revin.
    Art. 5
    Ministerul Finantelor are urmatoarele atributii:
    A. Cu privire la elaborarea si urmarirea executarii bugetului de stat si a planului financiar centralizat:
    a) intocmeste lucrarile pregatitoare pentru elaborarea proiectului bugetului de stat si le prezinta Consiliului de Ministri;
    b) elaboreaza, cu forte proprii sau in colaborare cu celelalte ministere si organe centrale, analize si studii cu privire la mentinerea echilibrului financiar in economie, urmareste realizarea acestuia si face propuneri corespunzatoare Consiliului de Ministri;
    c) colaboreaza cu C.S.P. la elaborarea propunerilor de plan privind cheltuielile de productie si de circulatie, precum si a indicatorilor de eficienta economica;
    d) colaboreaza cu organele centrale de sinteza la elaborarea si urmarirea planului financiar centralizat, a balantei de venituri si cheltuieli banesti ale populatiei, a balantei de plati externe si a altor planuri valutare, precum si a planurilor de casa si de credite;
    e) elaboreaza  metodologia de planificare financiara; stabileste clasificatia bugetara a veniturilor si cheltuielilor; avizeaza normele privind executia  de casa a bugetului de stat;
    f) aproba repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor din planurile financiare ale ministerelor si celorlalte organe centrale si a dotarilor de echilibrare a bugetelor locale;
    g) aproba deschiderile de credite bugetare precum si efectuarea de plati de la buget pentru ministere si celelalte organe centrale ale administratiei de stat, in limita creditelor bugetare aprobate;
    h) avizeaza cererile de suplimentare a cheltuielilor cu acoperire din rezerva bugetara la dispozitia Consiliului de Ministri si aproba sau avizeaza, dupa caz, virarile de credite bugetare, potrivit legii;
    i) urmareste executarea bugetului de stat si propune masuri pentru realizarea indicatorilor financiari aprobati;
    j) organizeaza stabilirea si incasarea veniturilor statului datorate de organizatiile socialiste;
    k) indruma si controleaza modul de stabilire a impunerilor, identificarea veniturilor si incasarea impozitelor si taxelor de la populatie;
    l) intocmeste darile  de  seama  contabile asupra executiei bugetului de stat  si pregateste lucrarile privind contul de incheiere a exercitiului bugetar, pe care le prezinta Consiliului de Ministri.
    B. Cu privire la exercitarea controlului financiar:
    a) raspunde  de coordonarea activitatii de control financiar desfasurata pe plan central si local si elaboreaza norme metodologice unitare cu caracter obligatoriu privind aceasta activitate;
    b) exercita controlul asupra activitatii economico-financiare a ministerelor, celorlalte organe centrale ale administratiei de stat, comitetelor executive ale CPJ si al municipiului Bucuresti, precum si a organizatiilor subordonate acestora.
    De asemenea, exercita controlul asupra organizatiilor centrale cooperatiste si obstesti, precum si asupra organizatiilor subordonate acestora, in ce priveste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul de stat, utilizarea fondurilor primite de la stat, precum si respectarea  disciplinei  financiare, in  conditiile legii;
    c) indruma si verifica activitatea organelor care, potrivit legii, exercita atributii de control financiar;
    d) analizeaza in colaborare cu celelalte organe centrale interesate, situatia pagubelor in avutul obstesc si propune masuri de ansamblu pentru prevenirea si recuperarea pagubelor.
    C. Alte atributii:
    a) exercita conducerea generala a activitatii financiare si creditare a investitiilor;
    b) exercita conducerea generala a activitatii privind asigurarile de stat de bunuri si persoane;
    c) exercita conducerea generala a activitatii  de  atragere in circuitul economic a disponibilitatilor banesti ale populatiei;
    d) elaboreaza propunerile de planuri de munca si salarii, de investitii si reparatii capitale pentru organele centrale, la care planificarea indicatorilor respectivi este data prin dispozitii legale in sarcina Ministerului Finantelor, si urmareste realizarea lor;
    e) elaboreaza cu forte proprii si in colaborare cu organele specializate proiectul planului valutar privind prestatiile de servicii internationale si alte operatiuni necomerciale si urmareste executarea acestuia;
    f) stabileste norme pentru plati necomerciale in valuta si participa la elaborarea sistemului de salarizare pentru personalul trimis in strainatate;
    g) autorizeaza potrivit legii, operatiunile cu mijloace de plata straine, metale pretioase si pietre pretioase;
    h) participa al tratative externe in probleme financiar-valutare, de plati si cooperare economica, avizeaza acordurile, conventiile si orice alte angajamente externe din care rezulta drepturi sau obligatii valutare, cu exceptia celor care prin lege sunt date in competenta exclusiva  a altor organe;
    i) elaboreaza, cu forte proprii si in colaborare cu alte organe centrale, sau avizeaza, dupa caz, lucrarile privind  relatiile  financiare-valutare cu institutiile si organizatiile internationale;
    j) exercita atributiile ce-i revin, potrivit legii, cu privire la preturi si tarife, in lei si in valuta;
    k) elaboreaza metodologia de evidenta contabila, de inventariere a patrimoniului si de intocmire a bilanturilor pentru unitatile economice si bugetare; intocmeste, in colaborare cu celelalte organe centrale ale administratiei de stat, planurile de  conturi pe ramuri de activitate si stabileste structura  darilor de seama contabile;
    l) raspunde de indrumarea si verificarea activitatii de executare  a expertizelor contabile - judiciare;
    m) elaboreaza, pe baza si in vederea executarii legii, norme privind planificarea financiara si pentru orice alte activitati din domeniul sau, obligatoriu pentru toate organizatiile socialiste;
    n) participa la elaborarea propunerilor privind perfectionarea sistemelor de organizare si salarizare;
    o) avizeaza proiectele de acte normative privitoare la emiterea si punerea in circulatie a banilor;
    p) stabileste conditiile de emitere, vanzare si punere in circulatie a timbrelor fiscale;
    r) elaboreaza si transmite prin comitetele executive ale CPJ si al municipiului Bucuresti indicatii de specialitate pentru administratiile financiare;
    s) prezinta  Consiliului  de  Ministri proiecte de acte normative si alte acte prevazute de lege; avizeaza proiectele de acte normative si cu alt caracter elaborate de celelalte ministere si alte organe centrale si locale, care intereseaza domeniul sau de activitate;
    t) reprezinta statutul ca subiect de drepturi si obligatii, in fata organelor arbitrale, judecatoresti, precum si in orice alte situatii, in care acesta participa nemijlocit in nume propriu, in raporturi juridice, in cazurile in care legea nu stabileste, in acest scop, alte organe;
    u) asigura aplicarea politicii partidului si statului  in  problemele de personal, in care scop:
    - stabileste criterii  unitare de selectionare, pregatire, perfectionare si promovare a cadrelor  din sfera sa de activitate si controleaza aplicarea lor;
    - stabileste  necesarul de personal in perspectiva si ia masuri de pregatire a acestuia, potrivit legii;
    - angajeaza personalul pentru aparatul propriu; numeste organele de conducere ale unitatilor subordonate;
    - organizeaza si asigura perfectionarea cadrelor de conducere si a specialistilor;
    - asigura baza materiala si dotarea liceelor de specialitate din subordinea sa, precum si cadrele didactice de specialitate necesare;
    v) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 6
    In indeplinirea atributiilor sale, Ministerul Finantelor are dreptul:
    a) sa dea organizatiilor socialiste, ca urmare a controlului, dispozitii obligatorii pentru luarea masurilor de respectare a legii si sa suspende executarea masurilor cu caracter economico-financiar, luate de organizatiile socialiste, cand contravin legii;
    b) sa  suspende  finantarea  si  creditarea in cazurile in care constata cheltuirea ilegala a mijloacelor banesti in lei sau in valuta, risipa sau proasta gospodarire, sau cand organizatiile socialiste nu prezinta, conform legii, darile de seama contabile;
    c) sa dispuna blocarea fondurilor destinate drepturilor  banesti ale personalului tehnico-administrativ cu functii de conducere in cazul in care constata abateri de la lege in gospodarirea mijloacelor materiale si banesti;
    d) sa dispuna blocarea fondurilor valutare atunci cand constata abateri de la lege in folosirea acestora;
    e) sa introduca modificari in planurile financiare ale ministerelor si celorlalte organe centrale ale administratiei de stat, precum si in bugetele locale, in cazuri in care modificarile apar necesare in aplicarea unor dispozitii legale;
    f) sa dispuna virarea, din conturile organizatiilor socialiste platitoare in contul bugetului de stat, a impozitelor si a altor varsaminte obligatorii la buget, neachitate in termen, precum si a penalitatilor pentru intarziere in plata a acestora;
    g) sa aprobe scutiri, alte inlesniri de plata, precum si restituiri de taxe, impozite si alte varsaminte obligatorii la buget, putand sa delege acest drept si altor organe, in conditiile prevazute de lege;
    h) sa ia masuri pentru aplicarea de sanctiuni disciplinare angajatilor care au savarsit abateri  de la dispozitiile legale, in cazurile in care fapta nu atrage raspundere penala sau contraventionala;
    i) sa participe  prin delegatii sai, la sedintele organelor de conducere ale organizatiilor socialiste, in care se analizeaza problemele economico- financiare si de aparare a proprietatii socialiste.
    Art. 7
    Ministerele si celelalte organe centrale ale administratiei de stat, comitetele executive ale CPJ si al municipiului Bucuresti organizatiile subordonate acestora, precum si organizatiile cooperatiste si alte organizatii obstesti, sunt obligate sa puna la dispozitia Ministerului Finantelor, la cererea acestuia, datele si informatiile necesare realizarii atributiilor sale.

    CAP. 2

    Art. 8
    Ministerul Finantelor este condus de Colegiul ministerului, organ deliberativ, care hotaraste in problemele generale privind activitatea ministerului.
    Art. 9
    Colegiul ministerului se compune din:
    a) ministru, primul adjunct al ministrului, adjunctii ministrului si secretarul general;
    b) Presedintele Bancii de Investitii, presedintele CEC-ului, directorul general al ADAS -ului si directorul general al Administratiei de Stat Loto-Pronosport;
    c) guvernatorul  Bancii  Nationale a RSR, presedintele Bancii Agricole si presedintele Bancii Romane de Comert Exterior;
    d) directori generali si directori din aparatul ministerului;
    e) reprezentanti si specialisti de inalta calificare din conducerea unor organe centrale de sinteza si a altor institutii;
    f) un delegat al sindicatelor, desemnat de UGSR.
    Componenta  colegiului  se aproba de Consiliul de Ministri, la propunerea ministrului.
    Presedintele  colegiului este ministru; in lipsa ministrului atributiile de presedinte se indeplinesc de primul adjunct al ministrului.
    Art. 10
    La sedintele colegiului pot fi invitati delegati ai unor organe si organizatii  de  stat sau obstesti, interesate in examinarea problemelor supuse dezbaterii.
    De asemenea, la sedintele colegiului pot fi invitati specialisti din cadrul ministerului sau din afara acestuia.
    Art. 11
    Colegiul ministerului isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai si aproba hotarari cu majoritatea membrilor ce-l compun.
    In caz de divergenta intre ministru si majoritatea membrilor colegiului, problema asupra careia nu s-a realizat un acord se supune vicepresedintelui
    Consiliului de Ministri care coordoneaza activitatea ministerului; daca una dintre parti nu este de acord cu solutia data, problema va fi supusa Biroului Permanent al Consiliului de Ministri, pentru a hotari.
    Art. 12
    Sedintele colegiului au loc cel putin o data pe trimestru si se convoaca, in timp util, de ministru. Colegiul poate fi convocat si la cererea a cel putin unei treimi din numarul membrilor sai.
    Art. 13
    Colegiul ministerului in intregul sau si fiecare membru in parte raspund in fata Consiliului de Ministri pentru intreaga activitate a ministerului; fiecare membru al colegiului raspunde in fata colegiului si a presedintelui acestuia pentru indeplinirea sarcinilor ce ii sunt incredintate.
    Art. 14
    Intre sedintele colegiului, ministrul impreuna cu primul adjunct al ministrului, adjunctii ministrului si secretarul general dezbat si rezolva probleme curente ale activitatii ministerului si stabilesc masurile necesare pentru indeplinirea operativa a hotararilor colegiului.
    Art. 15
    In executarea hotararilor colegiului ministerului si in exercitarea atributiilor proprii, ministrul emite, potrivit legii, ordine, instructiuni si alte acte prevazute de lege.
    Art. 16
    Pentru analizarea unor probleme de mare complexitate sau care intereseaza intreaga activitate a ministerului, colegiul poate institui colective de lucru cuprinzand specialisti din cadrul ministerului sau din afara acestuia. Desemnarea specialistilor din afara ministerului se va face cu acordul ministrului sau al conducatorului organului central respectiv.
    Art. 17
    Ministrul informeaza colegiul ministerului asupra principalelor probleme rezolvate in perioada dintre sedinte.
    Art. 18
    Ministerul are in conducerea sa un ministru, un prim-adjunct al ministrului, trei adjuncti ai ministrului si un secretar general.
    Primul adjunct al ministrului, adjunctii ministrului si secretarul general se numesc prin hotarare a Consiliului de Ministri, iar  atributiile  lor se stabilesc de colegiul ministerului.
    Art. 19
    Ministrul reprezinta ministerul in raporturile cu celelalte organe si organizatii din tara, precum si in relatiile internationale.
    Art. 20
    Ministerul Finantelor are urmatoarea structura organizatorica:
    a) Directia generala a bugetului statului si a coordonarii;
    b) Directia generala a controlului;
    c) Directia generala a veniturilor statului;
    d) Directia generala a finantelor industriei, constructiilor si transporturilor;
    e) Directia finantelor agriculturii, silviculturii si industriei alimentare;
    f) Directia finantelor comertului interior si economiei locale;
    g) Directia actiunilor social-culturale, administratiei de stat si a drepturilor de personal;
    h) Directia valutara;
    i) Directia relatiilor financiare externe;
    j) Directia speciala;
    k) Directia metodologiei si indrumarii contabile;
    l) Directia plan, organizarea muncii si contabilitate;
    m) Directia secretariat - administrativa;
    n) Directia de personal si invatamant;
    o) Oficiul juridic;
    p) Directiile teritoriale de control si revizie.
    Numarul  maxim de posturi din administratia centrala, raportul minim dintre numarul functiilor de executie si cel al functiilor de conducere, precum si ponderea personalului de deservire fata de totalul salariatilor, sunt cele prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul decret.
    Atributiile, structura organizatorica si normele de functionare a unitatilor prevazute in prezentul articol se stabilesc de colegiul ministerului potrivit normelor legale.
    Art. 21
    Ministerul exercita conducerea generala a Bancii de Investitii, a CEC-ului ADAS-ului si Administratiei de Stat Loto-Pronosport.
    Art. 22
    Ministerul are in subordine sa licee si publicatii de specialitate.
    Art. 23
    Ministerul colaboreaza cu Banca Nationala a RSR, Banca Agricola, si Banca Romana de Comert Exterior, in scopul rezolvarii unitare a problemelor  privind efectuarea controlului financiar si bancar, realizarea veniturilor statului, finantarea si creditarea economiei, circulatia baneasca si celelalte operatiuni bancare si financiar-valutare.

    CAP. 3

    Art. 24
    Decretul nr. 840/1964 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, precum si orice dispozitii contrare prezentului decret, se abroga.
    Art. 25SmartCity5

COMENTARII la Decretul 784/1969

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 784 din 1969
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu