E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 151 din 11 decembrie 1975

privind autofinantarea unor activitati ale institutiilor de stat

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 130 din 12 decembrie 1975


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    Art. 1
    In scopul dezvoltarii unor activitati producatoare de venituri si pentru realizarea unor actiuni proprii fara finantare de la buget, institutiile de stat pot utiliza veniturile realizate din sursele prevazute in anexa nr. 1, in vederea autofinantarii integrale sau partiale a cheltuielilor planificate pentru activitatile mentionate in aceeasi anexa.
    Art. 2
    Proiectele planurilor anuale de venituri si cheltuieli pentru autofinantarea unor activitati ale institutiilor de stat, potrivit art. 1, se intocmesc la termenele si in conditiile prevazute pentru intocmirea proiectelor planurilor de venituri si cheltuieli bugetare. Fondurile pentru investitii de orice natura, reparatii capitale de constructii si cele pentru retribuirea muncii se cuprind in proiectele planurilor anuale privind autofinantarea unor activitati ale institutiilor de stat, in limita indicatorilor repartizati cu aceasta destinatie din planul national unic de dezvoltare economico-sociala.
    Planurile centralizate de venituri si cheltuieli pentru autofinantarea unor activitati ale institutiilor de stat se aproba, in termen de cel mult 60 de zile de la adoptarea bugetului de stat de catre Marea Adunare Nationala, astfel:
    a) de catre Ministerul Finantelor, pentru ministere si celelalte organe centrale de stat;
    b) de catre comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, cu avizul Ministerului Finantelor, pentru unitatile de subordonare locala.
    Defalcarea pe unitati a veniturilor si cheltuielilor prevazute in planurile centralizate, aprobate potrivit alin. 2, se face de catre ministere, celelalte organe centrale de stat si comitetele executive ale consiliilor populare, conform normelor elaborate de Ministerul Finantelor.
    Art. 3
    Cheltuielile prevazute in planurile de venituri si cheltuieli aprobate pentru autofinantarea unor activitati ale institutiilor de stat pot fi majorate in cursul anului, pentru actiuni suplimentare, numai in cazul cresterii corespunzatoare a veniturilor proprii. Planurile suplimentare de venituri si cheltuieli intocmite in acest scop se aproba, cu respectarea prevederilor din prezentul decret, de catre ministere, celelalte organe centrale de stat si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, cu acordul Ministerului Finantelor.
    De asemenea, in cursul anului, pot fi intocmite planuri de venituri si cheltuieli pentru autofinantarea unor activitati noi, aparute pe parcurs. Aprobarea acestor planuri se efectueaza in conditiile alineatului precedent.
    Ministerul Finantelor poate sa modifice planurile de venituri si cheltuieli aprobate pentru autofinantarea unor activitati ale institutiilor de stat, luind masuri pentru varsarea integrala la bugetul de stat a plusului de venituri rezultat, atunci cind constata ca in plan au fost prevazute cheltuieli peste necesarul real ori fara baza legala sau ca veniturile au fost subevaluate.
    Art. 4
    Cheltuielile prevazute in planurile de venituri si cheltuieli pentru autofinantarea unor activitati ale institutiilor de stat se fac in conditiile prevazute de lege pentru finantarea de la buget a institutiilor de stat, in limita sumelor aprobate prin planurile respective, a disponibilului din incasari existent si cu respectarea stricta a destinatiei stabilite. Virarile in cadrul acestor planuri se efectueaza, in cazuri justificate, potrivit normelor stabilite pentru virarea creditelor bugetare.
    Sint interzise transferurile de venituri de la un plan de venituri si cheltuieli la altul, in afara cazurilor in care prin anexa nr. 1 la prezentul decret s-a prevazut altfel.
    Art. 5
    Veniturile institutiilor de stat lasate la dispozitia acestora pentru autofinantarea unor activitati se pastreaza in conturi distincte, nepurtatoare de dobinzi, la unitatile bancare sau la unitatile Casei de Economii si Consemnatiuni, unde acestea au deschise conturile de baza.
    Aceste venituri pot fi pastrate si la cooperativele de credit in conditiile stabilite de reglementarile in vigoare.
    Art. 6
    Veniturile ce se retin si se utilizeaza de Ministerul Apararii Nationale si Ministerul de Interne pentru autofinantarea unor activitati sint cele prevazute in anexa nr. 2*. Planificarea, aprobarea, executarea si controlul planurilor de venituri si cheltuieli pentru aceste activitati se fac potrivit dispozitiilor art. 2-5 si 11, daca in anexa nr. 2 nu se prevede altfel.
-------------------
    *) Anexa se comunica institutiilor interesate.

    Art. 7
    Sumele aflate in conturile institutiilor de stat la 31 decembrie, din veniturile prevazute pentru autofinantarea unor activitati, se reporteaza in anul urmator si se repartizeaza, dupa scaderea obligatiilor de plata si a incasarilor anticipate, ca venit la bugetul republican sau local, dupa caz, in cotele prevazute in anexele nr. 1 si 2 sau pentru a fi utilizate potrivit destinatiilor prevazute in aceste anexe.
    Veniturile destinate bugetului se vireaza pina la 31 ianuarie al anului urmator, daca in anexele nr. 1 si 2 sau pe baza acordului Ministerului Finantelor nu sint stabilite alte termene.
    Art. 8
    In scopul realizarii unor activitati producatoare de venituri, institutiile de stat pot organiza, cu aprobarea, dupa caz, a ministerelor, celorlalte organe centrale de stat sau a comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, subunitati cu gestiune economica, fara personalitate juridica, potrivit anexei nr. 3
    Aceste subunitati pot avea independenta operativa, cont la banca, pot beneficia de credite bancare, pot incheia contracte prin imputernicire de reprezentare si pot avea relatii economice si financiare, prin delegare, in limita imputernicirilor stabilite de institutia de stat de care apartin. Subunitatile prevazute la alineatul precedent calculeaza si varsa amortizarea pentru fondurile fixe cu care sint inzestrate, potrivit normelor legale in vigoare.
    Beneficiile realizate in cadrul planului si peste plan de subunitatile prevazute mai sus, ramase dupa plata premiilor calculate in conditiile reglementarilor in vigoare, se repartizeaza in proportie de pina la 50% la dispozitia subunitatii in cauza, pentru functionarea subunitatii si dezvoltarea bazei sale materiale, iar diferenta, la bugetul de stat.
    Planificarea, finantarea, creditarea, evidenta si incheierea bilanturilor contabile pentru subunitatile prevazute la acest articol se efectueaza potrivit normelor in vigoare referitoare la unitatile economice de stat, adaptate la specificul acestor subunitati de catre organele centrale de stat interesate, cu avizul Ministerului Finantelor.
    Art. 9
    Ministerul Finantelor, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare si comitetele consiliilor populare judetene pot stabili, in raport cu volumul veniturilor si cheltuielilor, ca prevederile art. 8 privind acordarea de credite bancare, calcularea si varsarea amortismentelor si repartizarea beneficiului sa se aplice si oficiilor de imbunatatiri funciare si proiectari constructii in agricultura, precum si intreprinderilor pentru executarea lucrarilor de imbunatatire si exploatare a pajistilor.
    Art. 10
    Cantinele pentru elevi si studenti intocmesc planuri anuale de incasari si de plati, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. 1. Aceste planuri se aproba de catre ministerele, celelalte organe centrale de stat si comitetele executive ale consiliilor populare judetene sau al municipiului Bucuresti carora le sint subordonate institutiile de invatamint pe linga care functioneaza aceste cantine.
    La partea de incasari a planului se cuprinde contravaloarea meselor servite, exclusiv regia, iar la partea de plati se cuprind sumele pentru acoperirea cheltuielilor privind procurarea alimentelor.
    Executarea planurilor anuale prevazute la primul alineat se va face in conditiile prevazute la art. 4 si 5.
    Sumele ramase in cont la 31 decembrie, provenite din incasarile realizate, se reporteaza in anul urmator pentru dezvoltarea bazei materiale a cantinei.
    Art. 1
    Controlul gestionar de fond asupra realizarii veniturilor si efectuarii cheltuielilor prevazute in planurile de venituri si cheltuieli aprobate pentru autofinantarea unor activitati ale institutiilor de stat, precum si asupra gospodaririi mijloacelor materiale si banesti aflate la dispozitia acestora si a unitatilor prevazute la art. 8, 9 si 10 din prezentul decret, se face de catre organele de control financiar intern, precum si de celelalte organe de inspectie si control, potrivit normelor legale.
    Institutiile de stat carora li s-au aprobat planuri de venituri si cheltuieli pentru autofinantarea unor activitati vor lua toate masurile ce se impun in vederea, realizarii si depasirii veniturilor planificate. In cazul nerealizarii integrale a veniturilor prevazute in plan, ele au obligatia de a diminua in mod corespunzator volumul cheltuielilor. Se interzice efectuarea de cheltuieli din fonduri bugetare pentru actiuni si lucrari care pot fi realizate, potrivit prezentului decret, exclusiv din planurile de autofinantare.
    Art. 19
    Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul decret.
    Art. 13
    In vederea extinderii autofinantarii unor activitati ale institutiilor de stat, Consiliul de Ministri poate stabili si alte surse de venituri si destinatii decit cele prevazute in anexele nr. 1 si 2, precum si alte sectoare de activitate decit cele din anexa nr. 3, in care se vor putea organiza, potrivit art. 8, subunitati cu gestiune economica, fara personalitate juridica.
    Art. 14
    Prevederile prezentului decret se aplica cu incepere de la 1 ianuarie 1976. Pe aceeasi data se abroga actele si dispozitiile prevazute in anexa nr. 4.
-----------------------------------------------------------------------
   Denumirea        Unitatile       Destinatia            Cota ce se
   veniturilor      care retin      ce se                 preia la
                    veniturile      poate da              buget in
                                    veniturilor           conditiile
                                    retinute              art. 7
-----------------------------------------------------------------------
    A. Veniturile ce se retin pentru autofinantare in domeniul culturii,
       artei, presei si tipariturilor

  1. Veniturile     Unitatile       Acoperirea partiala         70 %
  realizate de      muzeale.        sau totala, in
  unitatile                         raport de volumul
  muzeale din:                      veniturilor, a
- taxe de                           cheltuielilor de
  vizitare si                       intretinere si
  din                               functionare,
  manifestarile                     reparatii,
  publice                           completarea si
  organizate de                     dezvoltarea
  acestea:                          patrimoniului
- vinzarea                          cultural si a bazei
  materialelor de                   materiale, precum si
  popularizare a                    a cheltuielilor
  colectiilor;                      necesitate de
- incasarile din                    realizarea
  donatiile in                      veniturilor lasate
  numerar facute                    la dispozitia
  de organizatiile                  acestor unitati.
  obstesti sau
  persoanele
  particulare,
  precum si alte
  incasari
  realizate din
  activitatea
  proprie a
  acestor unitati;
- valorificarea
  unor produse
  obtinute de
  pe terenurile
  unitatilor
  muzeale, din
  vinzarea
  obiectelor de
  arta populara
  achizitionate
  de la creatorii
  populari si a
  unor replici
  (copii) dupa
  exponatele
  reprezentative
  confectionate
  in atelierele
  proprii sau ale
  unor
  organizatii
  socialiste.

  2. Veniturile     Caminele        Acoperirea partiala          70 %
  caminelor         culturale,      sau totala, in raport
  culturale,        casele de       de volumul
  caselor de        cultura,        veniturilor realizate,
  cultura,          cluburile,      a cheltuielilor
  cluburilor,       universitatile  pentru intretinerea,
  universitatilor   populare.       functionarea,
  populare,                         completarea sau
  provenite din:                    dezvoltarea bazei
- incasarile                        materiale, precum si
  realizate din                     a cheltuielilor
  manifestarile                     necesitate de
cultural-artistice                  realizarea
  si din                            veniturilor lasate la
  inchirierea                       dispozitia acestor
  salilor si a                      unitati.
  unor bunuri;                      Stimularea prin
- cota de 50% din                   excursii si acordarea
  incasarile nete                   de premii in
  realizate din                     obiecte*) pe baza
  manifestarile                     aprobarii organelor
  organizate cu                     superioare, membrilor
  concursul altor                   formatiilor si
  unitati;                          cercurilor
- cota de 15% din                   cultural-artistice,
  incasarile                        instructorilor,
  totale                            directorilor de
  (diminuate cu                     camine culturale
  impozitul pe                      neretribuiti si altor
  spectacole)                       activitati obstesti
  realizate de                      care au depus
  institutiile                      activitate
  artistice de                      cultural-artistica
  spectacole,                       obsteasca deosebita.
  Agentia romana                    Pentru organizarea
  de impresariat                    manifestarilor
  artistic si                       cultural-artistice
  intreprinderile                   platile urgente
  cinematografice,                  pentru actiunile
  din spectacolele                  stabilite prin
  date in salile                    normative ale
  caminelor                         Consiliului Culturii
  culturale,                        si Educatiei
  caselor de                        Socialiste  pot fi
  cultura sau                       efectuate direct din
  cluburilor;                       din incasari si
- incasarile din                    decontate pe baza de
  taxele de                         acte justificative
  inscriere si                      legale, urmind a se
  frecventa la                      depune in cont numai
  cursurile                         soldul ramas.
  organizate de
  aceste unitati;
- contributia unor
  organizatii
  obstesti sau
  institutii;
  donatii;
- incasari din
  valorificarea
  lucrarilor
  realizate in
  cadrul
  cluburilor si
  cercurilor de
  activitate, din
  valorificarea
  unor bunuri,
  organizarea de
  tombole,
  bufete etc.;
- orice alte
  incasari din
  activitatea
  specifica a
  institutiilor
  respective.
---------------------
    *) Potrivit criteriilor ce se vor stabili de Consiliul Culturii
       si Educatiei Socialiste, cu avizul Ministerului Finantelor.

  3. Veniturile     Institutiile    Acoperirea integrala  Se reporteaza
  realizate de      artistice de    a cheltuielilor de    in intregime
  teatre si         spectacole.     intretinere si        in anul
  institutii                        functionare,          urmator, cu
  muzicale din:                     organizarea           aceeasi
- vinzarea                          spectacolelor, precum destinatie.
  biletelor de                      si a celor pentru
  intrare la                        completarea si
  spectacole;                       dezvoltarea bazei
- vinzarea                          materiale.
  programelor;
- inchirierea
  salilor de
  spectacole;
- alte venituri;
- subventii de la
  buget.

  4. Veniturile     Centrele de     Acoperirea partiala       70 %
  realizate de      indrumare a     sau totala, in raport
  centrele de       creatiei        de volumul
  indrumare a       populare si a   veniturilor
  creatiei          miscarii        realizate, a
  populare si a     artistice de    cheltuielilor privind
  miscarii          masa.           organizarea
  artistice de                      manifestarilor si
  masa, cu                          activitatilor
  prilejul unor                     specifice, precum si
  manifestari                       a celor pentru:
  artistice, din                    - pregatirea unor
  cotele stabilite                    formatii artistice
  de Consiliul                        de amatori
  Culturii si                         reprezentative:
  Educatiei                         - procurarea de
  Socialiste                          aparatura, a
  asupra                              obiectelor de
  veniturilor                         practica culturala,
  realizate din                       a instrumentelor
  organizarea de                      muzicale si
  concursuri                          costumelor
  artistice                           populare:
  republicane,                        tiparirea
  precum si alte                      materialelor de
  venituri din                        indrumare si de
  activitatea                         popularizare a
  proprie.                            lucrarilor
                                      realizate de
                                      creatorii populari;
                                    - stimularea prin
                                      excursii si
                                      acordarea de premii
                                      in obiecte
                                      formatiilor
                                      artistice de
                                      amatori si
                                      instructorilor
                                      obstesti care au
                                      desfasurat o
                                      activitate
                                      deosebita, potrivit
                                      criteriilor ce se
                                      vor stabili de
                                      Consiliul Culturii
                                      si Educatiei
                                      Socialiste, cu
                                      avizul Ministerului
                                      Finantelor.

  5. Veniturile     Scolile         Acoperirea partiala        70 %
  scolilor          populare de     sau totala in raport
  populare de arta  arta.           de volumul
  provenite din:                    veniturilor realizate,
- taxele de                         a cheltuielilor
  frecventa                         pentru completarea si
  platite de                        dezvoltarea bazei
  cursanti,                         materiale, a celor
  stabilite de                      legate de executarea
  Consiliul                         si valorificarea
  Culturii si                       lucrarilor de arta
  Educatiei                         efectuate de elevi,
  Socialiste;                       precum si a celor
- organizarea unor                  pentru organizarea
  manifestari                       manifestarilor
cultural-artistice;                 cultural-artistice.
- valorificarea
  lucrarilor de
  arta plastica,
  populara si
  decorativa
  executate de
  elevi;
- contributia unor
  organizatii
  cooperatiste sau
  obstesti.

  6. Veniturile     Publicatiile    Acoperirea integrala      70 %
  publicatiilor     periodice.      a cheltuielilor
  periodice                         pentru intretinere si
  provenite din:                    functionare, a
- vinzarea                          cheltuielilor
  publicatiilor                     determinate de
  respective;                       aparitia
- anunturi si                       publicatiilor, precum
  reclame;                          si a celor pentru
- veniturile altor                  completarea si
  publicatii din                    dezvoltarea bazei
  subordinea                        materiale.
  aceluiasi organ
  central,
  redistribuite cu
  aprobarea
  acestuia;
- contributii
  banesti ale unor
  organizatii
  obstesti;
- subventii de la
  buget.

  7. Veniturile     Agentia romana  Acoperirea integrala  70 % din
  realizate din     de impresariat  a cheltuielilor de    excedentul
  activitatea de    artistic.       intretinere si        stabilit pe
  impresariat                       functionare, de       baza darilor
  artistic din                      organizare a          de seama
  programari de                     spectacolelor, precum contabile
  artisti sau                       si a celor pentru     anuale.
  formatii                          completarea si
  artistice din                     dezvoltarea bazei
  tara si                           materiale.
  strainatate, din
  impresarierea
  peste hotare de
  artisti si
  formatii
  artistice, precum
  si din alte
  prestari de
  servicii
  specifice.

  8. Veniturile     Casele de       Acoperirea integrala  70 % din
  caselor de filme  filme.          a cheltuielilor de    excedentul
  provenite din:                    intretinere si        peste plan se
- exploatarea                       functionare si a      varsa la
  filmelor produse;                 celor necesitate de   Centrala
- veniturile                        realizarea productiei "Romaniafilm".
  excedentare ale                   de filme artistice.   Diferenta de
  altor case de                     Excedentul realizat   30 % ramine
  filme,                            in cadrul planului    la dispozitia
  redistribuite de                  se varsa in           caselor de
  Centrala                          intregime la          filme, cu
  "Romaniafilm";                    Centrala              aceeasi
- veniturile                        "Romaniafilm".        destinatie.
  alocate de
  Centrala
  "Romaniafilm";
- alte incasari
  provenite din
  activitatea
  proprie.

  9. Veniturile     Editurile       Acoperirea integrala  70 % se preia
  editurilor        organizate pe   a cheltuielilor de    trimestrial la
  provenite din:    baza de planuri intretinere si        bugetul de
- vinzarea          de venituri si  functionare, de       stat cu
  cartilor si       cheltuieli      editare si a celor    recalculare
  altor             pentru          pentru completarea    trimestriala
  tiparituri;       autofinantare.  si dezvoltarea bazei  cumulativ de
- prestari de                       materiale.            la inceputul
  servicii                                                anului,
  editoriale,                                             calculul
  publicitate si                                          facindu-se pe
  alte activitati                                         baza
  asemanatoare;                                           excedentelor
- venituri                                                rezultate din
  excedentare ale                                         darile de
  altor edituri                                           seama
  din subordinea                                          contabile.
  Consiliului
  Culturii si
  Educatiei
  Socialiste
  redistribuite cu
  aprobarea
  acestuia.

    B. Venituri ce se retin pentru autofinantare in domeniul sanatatii si asistentei sociale

  10. Veniturile    Unitati         a) 10 % din totalul   Se reporteaza
  unitatilor        medico-            veniturilor se     in intregime
  medico-sanitare   sanitare cu        varsa la bugetul   in anul
  cu plata,         plata.             local;             urmator, cu
  provenite din                     b) 90 % din           aceeasi
  perceperea                           veniturile         destinatie.
  tarifelor legale                     realizate se
  pentru:                              utilizeaza in
- consultatiile in                     vederea acoperirii
  cabinetele                           integrale a
  medicale de                          cheltuielilor
  specialitate si                      pentru:
  cele acordate la                   - intretinere si
  domiciliul                           functionare
  pacientilor;                         (inclusiv
- efectuarea de                        reparatiile
  examene                              curente si
  radiologice,                         capitale la
  probe functionale                    constructii,
  si analize de                        utilaje si
  laborator in                         aparatura);
  serviciile                         - procurarea
  tehnico-medicale;                    medicamentelor si
- executarea de                        a materialelor
  tratamente in                        sanitare
  policlinica cu                       consumabile
  plata;                               necesare
- alte activitati.                     consultatiilor,
                                       examenelor de
                                       laborator,
                                       radiologice si
                                       altor investigatii
                                       sau tratamente
                                       efectuate la
                                       aceste unitati;
                                     - completarea si
                                       dezvoltarea bazei
                                       materiale (utilaje,
                                       aparatura,
                                       autoturisme etc.);
                                     - drepturile de
                                       retribuire a
                                       personalului
                                       permanent,
                                       inclusiv
                                       contributia pentru
                                       asigurarile
                                       sociale de stat;
                                     - retributia
                                       personalului
                                       medico-sanitar
                                       care acorda
                                       asistenta medicala
                                       in aceste unitati.

  11. Veniturile    Unitatile       Acoperirea partiala a Se reporteaza
  realizate de      medico-sanitare cheltuielilor pentru  in intregime
  unitatile         si de asistenta activitatea de        in anul
  medico-sanitare   sociala.        ergoterapie si        urmator, cu
  si de asistenta                   dezvoltarea acesteia, aceeasi
  sociala din                       precum si pentru      destinatie.
  activitatea de                    echipament de lucru
  ergoterapie,                      si de protectie a
  prin ateliere                     bolnavilor;
  si gospodarii                     imbunatatirea
  agrozootehnice                    conditiilor de
  organizate in                     spitalizare si
  acest scop.                       intretinere a
                                    bolnavilor si
                                    asistatilor.
                                    Acoperirea integrala
                                    a cheltuielilor
                                    pentru remunerarea
                                    bolnavilor, in
                                    conditiile legii,
                                    privind dezvoltarea
                                    ergoterapiei.

  12. Veniturile    Unitatile de    Organizarea,             70 %
  unitatilor        balneo-         intretinerea,
  balneoclimaterice climaterice     functionarea si
  de interes local, respective.     dezvoltarea acestor
  neorganizate ca                   unitati.
  intreprinderi,
  constind din:
- incasari din
  activitatea
  proprie;
- subventie de la
  buget.

  13. Veniturile    Unitatile de    Procurarea materiilor Se reporteaza
  rezultate din     asistenta       prime necesare        in intregime
  valorificarea     sociala.        executarii obiectelor in anul
  obiectelor                        si recompensarea      urmator, cu
  lucrate de                        muncii prestate de    aceeasi
  asistati in                       batrini, pensionari   destinatie.
  atelierele                        si copii invalizi,
  unitatilor de                     in limita a 10-15%
  asistenta pentru                  din totalul
  batrini,                          veniturilor realizate.
  pensionari sau
  copii invalizi.

  14. Veniturile    Unitatile din   Acoperirea integrala  Se reporteaza
  realizate de      subordinea      a cheltuielilor de    in intregime
  caminele-atelier  Ministerului    intretinere si        in anul
  organizate pentru Muncii,         functionare, precum   urmator, cu
  deficienti        organizate      si a celor pentru     aceeasi
  partial           pentru          completarea si        destinatie.
  recuperabili,     recuperarea     dezvoltarea bazei
  care nu pot fi    socio-          materiale, inclusiv
  incadrati in      profesionala a  pentru constructii,
  locuri de munca   deficientilor.  in limita
  obisnuite,                        indicatorilor de plan
  provenite din                     aprobati cu aceasta
  valorificarea                     destinatie. Pentru
  produselor sau                    munca prestata,
  prestarilor de                    copiii deficienti si
  servicii                          asistatii pot primi
  executate pentru                  pina la 30% din
  organizatiile                     contravaloarea
  socialiste sau                    manoperei incluse in
  persoanele fizice;                devizele intocmite
  veniturile                        pentru lucrarile ce
  realizate din                     se efectueaza.
  aceleasi surse de                 Fondurile destinate
  catre                             dezvoltarii
  atelierele-scoala                 caminelor-atelier si
  pentru copiii                     atelierelor-scoala,
  deficienti, precum                inclusiv cele pentru
  si cele pentru                    constructii, pot fi
  minorii cu                        utilizate in mod
  tulburari de                      centralizat de
  comportament.                     Ministerul Muncii,
                                    in conditiile
                                    reglementarilor in
                                    vigoare.

    C. Venituri ce se retin pentru autofinantare in domeniul
       invatamintului

  15. Veniturile    Ministerele si  Acoperirea integrala  Se reporteaza
  realizate din     celelalte       a cheltuielilor       in intregime
  organizarea       organe          privind:              in anul
  excursiilor       centrale,       - hrana si            urmator, cu
  interjudetene,    comitetele sau    transportul;        aceeasi
  a taberelor       birourile       - retributia          destinatie.
  scolare si a      executive ale     personalului
  coloniilor        consiliilor       incadrat temporar
  constind din:     populare si       si indemnizatiile
- contributia       unitatile         personalului
  parintilor;       subordonate       didactic si
- contributia unor  acestora.         medico-sanitar;
  organizatii                       - intretinerea
  cooperatiste                        localurilor pe
  sau obstesti;                       perioada
- alocatiile legale                   organizarii
  de hrana virate                     excursiilor
  de gradinitele de                   interjudetene,
  copii cu camine                     taberelor si
  si de catre                         coloniilor.
  casele de copii;
- subventie de la
  buget.

  16. Veniturile    Centrul de      Acoperirea integrala      70 %
  Centrului de      antrenament si  a cheltuielilor de
  antrenament si    perfectionare   intretinere,
  perfectionare a   a personalului  functionare si a
  personalului din  din             celor legate de
  aeronautica       aeronautica     scolarizare.
  civila,           civila.
  provenite din
  contributia
  unitatilor pentru
  perfectionarea
  cadrelor proprii.

  17. Veniturile    Centrele pentru Acoperirea integrala     70 %
  centrelor pentru  calificare si   a cheltuielilor de
  calificarea si    perfectionare   intretinere si
  perfectionarea    ale             functionare, a celor
  muncitorilor, a   ministerelor    pentru completarea
  personalului      si celorlalte   si dezvoltarea bazei
  mediu de          organe          materiale, precum si
  specialitate si   centrale,       a  cheltuielilor
  superior si ale   precum si       pentru:
  centrelor de      liceele care    - scolarizare,
  perfectionare     organizeaza       perfectionare si
  organizate in     cursuri de        elaborare de
  baza Legii        calificare si     materiale
  privind           perfectionare.    documentare;
  perfectionarea                    - cazarea
  pregatirii                          cursantilor;
  profesionale a                    - asigurarea hranei
  lucratorilor din                    si altor servicii,
  unitatile                           in limita sumelor
  socialiste                          platite in acest
  nr. 2/1971,                         scop;
  precum si                         - plata drepturilor
  veniturile                          de deplasare,
  realizate din                       potrivit
  activitatea                         reglementarilor in
  cursurilor de                       vigoare, a
  calificare si                       specialistilor cu
  perfectionare                       locul de munca in
  organizate in                       alta localitate,
  cadrul liceelor                     utilizati de centre
  potrivit H.C.M.                     pentru activitatea
  nr. 354/1974,                       de sustinere a
  provenite din:                      cursurilor de la
- contravaloarea                      programele de
  meselor servite                     perfectionare.
  la cantinele
  centrelor
  (alimente plus
  regie) suportata
  de catre cursanti
  si personalul
  didactic si
  administrativ;
- contributia
  unitatilor care
  trimit cursanti
  la aceste centre
  sau care
  beneficiaza de
  serviciile
  centrelor prin
  materiale de
  informare etc.
  pe baza de
  contracte.
  Nivelul
  contributiei
  unitatilor se
  stabileste de
  ministerele sau
  organele centrale
  care le au in
  subordine;
- alte venituri
  ocazionale.

  18. Veniturile    Casele corpului Pentru completarea si     70 %
  realizate de      didactic        dezvoltarea bazei
  casele corpului   judetene si a   materiale.
  didactic din      municipiului
  organizarea unor  Bucuresti.
  activitati
  didactice si
  manifestari
  artistice cu
  plata, precum si
  din contributia
  unor organizatii
  socialiste.

  19. Sumele        Liceele cu      Plata drepturilor de  Se reporteaza
  reprezentind      elevi care      bursa pentru elevii   in intregime
  contravaloarea    primesc         cu care               in anul
  burselor          burse de        intreprinderile au    urmator, cu
  acordate de       intreprinderi.  incheiat contracte.   aceeasi
  intreprinderi                                           destinatie.
  din fondurile
  proprii, pentru
  elevii care se
  angajeaza pe baza
  de contract sa
  lucreze, cel
  putin 5 ani in
  acestea.

  20. Veniturile    Casele de       Acoperirea partiala a Se reporteaza
  caselor de copii  copii, scolile  cheltuielilor pentru  in intregime
  si scolilor       speciale pentru procurarea de materii in anul
  speciale pentru   copii cu        prime necesare        urmator, cu
  copii cu          deficiente      camerelor de lucru    aceeasi
  deficiente        (recuperabili)  si dezvoltarea        destinatie.
  (recuperabili)    si casele de    activitatii camerelor
  si ale caselor    pionieri.       de lucru din casele
  de pionieri,                      de copii si scolile
  provenite din                     speciale; procurarea
  valorificarea                     materialelor necesare
  produselor                        desfasurarii
  executate in                      activitatii
  camerele de                       cercurilor
  lucru si in                       din casele de
  cercuri, precum                   pionieri si pentru
  si din                            dotarea acestor
  incasarile de la                  cercuri, precum si
  spectacolele                      pentru unele
  organizate de                     cheltuieli
  aceste unitati.                   social-culturale*)
                                    ale caselor de copii
                                    si de pionieri si ale
                                    scolilor speciale.
-------------------
    * Potrivit normelor ce se vor stabili de catre Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei si Invatamintului.

  21. Veniturile    Unitatile de    Acoperirea partiala   Se reporteaza
  realizate de      invatamint      a cheltuielilor       in intregime
  atelierele-scoala primar,         pentru:               in anul
  de pe linga       gimnazial,      - procurarea          urmator, cu
  unitatile de      liceal si         materialelor        aceeasi
  invatamint, din   profesional.      necesare procesului destinatie.
  valorificarea                       de productie;
  produselor sau                    - dotarea
  din prestarile                      atelierelor-scoala
  de servicii                         cu utilaje, aparate,
  executate pentru                    unelte, scule,
  organizatiile                       precum si pentru
  socialiste.                         dotarea unitatii de
                                      invatamint prin
                                      constructii de
                                      ateliere-scoala,
                                      procurarea de
                                      mobilier, aparatura
                                      de laborator si
                                      obiecte de inventar
                                      de uz didactic;
                                    - contravaloarea
                                      muncii elevilor
                                      scolilor
                                      profesionale, care
                                      se vireaza la buget.

  22. Veniturile    Institutele de    Acoperirea partiala    70 %
  realizate de      invatamint        sau totala, in
  institutele de    superior.         raport de volumul
  invatamint                          veniturilor, a
  superior din                        cheltuielilor de
  taxe de                             intretinere a
  vizitarea                           gradinilor botanice
  gradinilor                          si a celor
  botanice si                         necesitate de
  valorificarea                       realizarea
  unor produse                        veniturilor lasate
  obtinute de pe                      la dispozitie.
  terenurile
  acestora.

  23. Veniturile    Unitatile de    Procurarea                70 %
  realizate de      invatamint, cu  materialelor care se
  unitatile de      exceptia celor  consuma in productie,
  invatamint din    de invatamint   a materialului
  activitatea       superior, pe    saditor,  semintelor,
  productiva in     baza acordului  animalelor, precum si
  cadrul loturilor  organului       pentru autodotare cu
  agricole,         ierarhic        aparate, scule si
  crescatoriilor    superior.       obiecte de inventar.
  de animale,
  statiunilor
  experimentale
  sau a altor
  activitati,
  fara plan de
  productie,
  precum si din
  activitatea
  atelierelor de
  arta plastica
  si decorativa.

  24. Veniturile    Unitatile prin  Acoperirea            Se reporteaza
  realizate din     care se         integrala a           in intregime
  contributia       realizeaza      drepturilor de        in anul
  parintilor        finantarea      retribuire a muncii,  urmator, cu
  potrivit          gradinitelor.   inclusiv contributia  aceeasi
  normelor                          de asigurari sociale, destinatie.
  elaborate de                      in conditiile
  Ministerul                        stabilite de
  Educatiei si                      Ministerul  Educatiei
  Invatamintului,                   si Invatamintului,
  pentru copiii                     pentru persoanele
  din gradinite,                    care predau limbi
  carora li se                      straine in gradinite.
  preda o limba
  straina.

  25. Veniturile    Institutiile    Acoperirea integrala  Diferenta
  realizate de      de invatamint   a cheltuielilor       intre venituri
  institutiile de   superior.       determinate de        si cheltuieli
  invatamint                        realizarea            se foloseste
  superior, prin                    veniturilor, precum   integral de
  sectii, ateliere,                 si a cheltuielilor    institutiile
  centre de calcul,                 pentru dezvoltarea    de invatamint
  laboratoare,                      bazei materiale.      superior, ca
  statii pilot,                                           sursa de
  studiouri de                                            finantare a
  productie                                               invatamintului.
  artistica,
  colective,
  birouri, oficii
  si alte unitati
  asemanatoare,
  fara
  personalitate
  juridica, din
  activitatea de
  integrare cu
  productia,
  cercetarea,
  proiectarea si
  prestarea de
  servicii.

  26. Veniturile    Institutiile    Acoperirea integrala  Se reporteaza
  realizate de      de invatamint   a cheltuielilor de    in intregime
  institutele de,   superior.       functionare si de     in anul
  cercetare fara                    dezvoltare a bazei    urmator cu
  personalitate                     materiale. Fondurile  aceeasi
  juridica,                         necesare pentru       destinatie.
  organizate in                     acoperirea
  cadrul                            cheltuielilor pina la
  institutiilor de                  incasarea veniturilor
  invatamint                        se asigura, in
  superior, din                     conditiile legii, din
  activitatea de                    credite bancare pe
  cercetare                         termen scurt.
  realizata pe
  baza de
  contracte.

  D. Venituri ce se retin pentru autofinantare in domeniul prestarilor de servicii sau altor activitati economice

  27. Veniturile    Comitetele sau  Acoperirea integrala      70 %
  realizate in      birourile       a cheltuielilor
  piete, tirguri    executive ale   pentru intretinerea,
  si oboare, din:   consiliilor     organizarea si
- taxele forfetare  populare        functionarea
  percepute pentru  municipale,     pietelor,
  folosirea         orasenesti, ale tirgurilor si
  centrelor         sectoarelor     oboarelor, in
  publice de        municipiului    conditiile stabilite
  desfacere;        Bucuresti,      de Ministerul
- taxele percepute  comunale,       Comertului Interior
  pentru serviciile precum si       cu avizul
  prestate;         directiile      Ministerului
- chiriile incasate comerciale.     Finantelor.
  pentru terenurile                 Veniturile ramase
  si cladirile din                  dupa acoperirea
  centrele publice                  cheltuielilor
  de desfacere.                     prevazute la
                                    alineatul precedent
                                    se vor folosi de
                                    consiliile populare
                                    judetene si al
                                    municipiului
                                    Bucuresti, prin
                                    directiile
                                    comerciale, pentru
                                    dezvoltarea si
                                    imbunatatirea
                                    retelei de piete
                                    agroalimentare
                                    (lucrari de
                                    constructii pentru
                                    piete, modernizari,
                                    amenajari, reparatii
                                    capitale si procurari
                                    de fonduri fixe si
                                    obiecte de inventar
                                    necesare pietelor,
                                    tirgurilor si
                                    oboarelor, precum
                                    si pentru unitatile
                                    comerciale din
                                    incinta acestora).
                                    Fondurile fixe si
                                    obiectele de inventar
                                    procurate in
                                    conditiile de mai
                                    sus, nu pot fi
                                    transferate decit
                                    unitatilor comerciale
                                    din incinta pietelor
                                    si oboarelor.

  28. Veniturile    Comitetele sau  Acoperirea integrala  70 % cu
  din incasarile    birourile       a cheltuielilor       exceptia
  proprii ale unor  executive ale   pentru intretinere,   veniturilor
  unitati cu volum  consiliilor     reparatii,            din
  mic de productie  populare.       functionarea si       administrarea
  si prestari,                      dezvoltarea           cladirilor din
  care sint                         unitatilor si         comune si a
  dispersate in                     activitatilor         morilor
  localitati mai                    mentionate.           prestatoare
  putin dezvoltate                                        subordonate
  din punct de                                            consiliilor
  vedere industrial,                                      populare
  social-cultural                                         comunale, care
  sau turistic si                                         se reporteaza
  care nu pot fi                                          in intregime
  organizate pe                                           in anul
  principiul                                              urmator daca
  gestiunii                                               este cazul,
  economice sau                                           pentru
  cuprinse in                                             finantarea
  cadrul                                                  lucrarilor de
  intreprinderilor                                        reparatii
  sau                                                     capitale.
  organizatiilor
  economice
  existente. Se
  incadreaza in
  aceasta
  categorie pivele,
  daracele, serele
  floricole si
  dendrologice,
  gradinile si
  parcurile
  zoologice*),
  cintarele si
  basculele
  publice,
  motoarele pentru
  taiat lemne,
  strandurile
  publice,
  baile publice*),
  locurile de
  parcare, morile
  prestatoare
  subordonate
  consiliilor
  populare
  comunale*),
  transportul pe
  ape, alimentarea
  cu apa si
  canalizarea din
  comune, serviciile
  de salubritate,
  administrarea si
  intretinerea
  cladirilor
  proprietate de
  stat in comune.
  Functionarea pe
  baza de planuri
  de venituri si
  cheltuieli pentru
  autofinantare a
  acestor activitati,
  precum si a altora
  de aceeasi
  categorie, se
  stabileste de
  catre comitetele
  executive ale
  consiliilor
  populare
  judetene si al
  municipiului
  Bucuresti, cu
  acordul
  Ministerului
  Finantelor.
--------------------------------------------------------------------------
    *) Pentru baile publice, mori prestatoare comunale, precum si pentru gradinile si parcurile zoologice se pot acorda subventii de la buget pentru acoperirea diferentei intre venituri si cheltuieli, cu avizul conform al Ministerului Finantelor pentru fiecare caz in parte.
    *) Nu pot fi incadrate in aceasta categorie morile cu regim de productie mixt (macinis, prestator si comercial), morile care au fost cuprinse in programul de dotare cu instalatii de degerminare a porumbului, morile a caror dotare tehnica permite amenajarea lor in vederea preluarii unor sarcini de macinis in regim comercial pentru deservirea brutariilor apartinind industriei locale si cooperatiei de consum.
----------------------------------------------------------------------------
  29. Veniturile    Birourile       Acoperirea integrala      70 %
  provenite din     executive ale   a cheltuielilor de
  incasarile        consiliilor     intretinere si dotare
  realizate de      populare        a camerelor de
  comitetele        comunale.       cazare.
  executive ale
  consiliilor
  populare pentru
  utilizarea de
  catre delegatii
  organizatiilor
  socialiste a
  camerelor de
  cazare infiintate
  in acest scop in
  comune.
  Infiintarea
  camerelor de
  cazare in comune
  se aproba de
  catre comitetele
  executive ale
  consiliilor
  populare judetene,
  iar tarifele
  percepute nu pot
  depasi suma ce
  se deconteaza
  potrivit normelor
  legale in vigoare
  personalului
  aflat in
  deplasare la
  comune.

  30. Veniturile    Comitetele sau  Pentru dotari in          70 %
  din taxele ce se  birourile       domeniul gospodariei
  percep conform    executive ale   comunale si
  normelor legale   consiliilor     edilitare, precum si
  in vigoare,       populare        pentru alte
  pentru sederea    municipale,     cheltuieli de
  in statiunile     orasenesti      gospodarie comunala
  balneoclimaterice sau comunale.   si edilitara in
  pe o durata mai                   statiunile in care
  mare de 48 ore.                   se realizeaza
                                    taxele in cauza.

  31. Veniturile    Cabinetele      Plata colaboratorilor     70 %
  realizate de      judetene,       si alte cheltuieli
  cabinetele        municipale si   ocazionate de
  pentru            orasenesti      elaborarea studiilor
  problemele        pentru          sau acordarea de
  de organizare     probleme de     consultatii
  stiintifica a     organizare.     (cheltuielile de
  productiei si                     deplasare,
  a muncii din                      documentare, editare,
  executarea                        prelucrare a datelor
  contractelor                      si altele similare).
  incheiate.                        Cheltuielile de
                                    intretinere si
                                    dezvoltare a bazei
                                    tehnico-materiale a
                                    cabinetelor.
                                    Plata indemnizatiilor
                                    pentru personalul
                                    utilizat la
                                    operatiunile de
                                    contabilitate ale
                                    cabinetelor.

  32. Veniturile    Comitetele sau  Pentru executarea     Se reporteaza
  reprezentind      birourile       unor lucrari de       in intregime
  contravaloarea    executive ale   interes local ce se   in anul
  muncii            consiliilor     efectueaza potrivit   urmator, cu
  neefectuate de    populare        legii.                aceeasi
  locuitori,        judetene,                             destinatie.
  cooperativele     municipale,
  agricole de       orasenesti,
  productie,        ale
  celelalte         sectoarelor
  organizatii       municipiului
  cooperatiste si   Bucuresti si
  orice             comunale.
  organizatii
  obstesti, precum
  si veniturile
  reprezentind
  contributia in
  bani a
  intreprinderilor
  agricole de stat,
  intreprinderilor
  pentru
  mecanizarea
  agriculturii si
  celorlalte
  organizatii
  economice de
  stat.

  33. Veniturile    Unitatile       Acoperirea integrala  Veniturile
  realizate de      subordonate     a cheltuielilor       nete la finele
  unitatile         Directiei       determinate de        anului se
  Directiei         Generale a      functionarea          repartizeaza
  Generale a        Rezervelor      activitatilor         astfel:
  Rezervelor de     de Stat.        economice mentionate, - 30% se varsa
  Stat, din                         inclusiv a celor       la buget in
  valorificarea                     pentru reparatii si    termen de 10
  produselor                        procurari de obiecte   zile de la
  obtinute de la                    de inventar; plata     aprobarea
  finete, pasuni,                   retributiei            darii de
  pomi si arbusti                   personalului incadrat  seama
  fructiferi,                       temporar pentru        contabile
  ciupercarii,                      aceste activitati.     anuale;
  iazuri,                           Fondurile necesare    - 50% se
  albinarit,                        pentru acoperirea      constituie ca
  cresterea si                      cheltuielilor pina la  fond la
  ingrasarea de                     incasarea veniturilor  dispozitia
  cabaline,                         se asigura, in         Directiei
  tineret bovin,                    conditiile legii, din  Generale a
  ovin si porcin,                   credite bancare pe     Rezervelor de
  cresterea de                      termen scurt.          Stat pentru
  animale mici,                                            dezvoltarea
  pasari etc.                                              activitatii
                                                           mentionate;
                                                          - o cota de
                                                           pina la 20%
                                                           va fi
                                                           folosita
                                                           pentru
                                                           acordarea de
                                                           premii
                                                           lucratorilor
                                                           unitatilor
                                                           respective
                                                           care au
                                                           contribuit la
                                                           realizarea
                                                           veniturilor,
                                                           fara a se
                                                           depasi
                                                           impreuna cu
                                                           fondul de
                                                           premiere de
                                                           la sfirsitul
                                                           anului 3%
                                                           din fondul de
                                                           retributie
                                                           planificat
                                                           unitatilor
                                                           in cauza;
                                                          - diferenta se
                                                           reporteaza in
                                                           anul urmator.

  34. Veniturile    Oficiile        Acoperirea integrala      70 %
  ce se realizeaza  judetene pentru a cheltuielilor
  de catre          studii          pentru intretinere si
  oficiile          pedologice si   functionare, precum
  judetene pentru   agrochimice     si a celor necesitate
  studii            din cadrul      de efectuarea
  pedologice si     consiliilor     studiilor si
  agrochimice din   populare        analizelor de
  activitatea de    judetene.       laborator.
  studii
  pedologice,
  agrochimice,
  pedohidrologice
  si geologice,
  inclusiv
  analizele de
  laborator, pentru
  soluri,
  sedimente, ape,
  ingrasaminte si
  plante, precum si
  din intocmirea si
  urmarirea
  aplicarii
  planurilor de
  fertilizare si
  amendare.

  35. Veniturile    Comitetele sau  Acoperirea integrala  Fondurile
  realizate din     birourile       a cheltuielilor       alocate de la
  exploatarea       executive ale   pentru lucrarile de   buget, ramase
  pasunilor,        consiliilor     intretinere si        nefolosite la
  provenite din:    populare        imbunatatire a        finele anului,
- taxe de pasunat,  comunale,       pasunilor.            se varsa la
  inclusiv          orasenesti si   Fondurile primite     buget.
  contravaloarea    municipale.     de la buget pot fi    Diferenta de
  contributiei in                   folosite, dupa        sold se
  munca                             utilizarea            reporteaza in
  neefectuate,                      celorlalte surse      intregime in
  incasate de la                    de venituri,          anul urmator,
  crescatorii care                  numai pentru:         cu aceeasi
  trimit animale                    - achizitionarea      destinatie.
  la pasunat;                         materialelor de
- taxe din                            constructii
  valorificarea                       necesare
  productiei de pe                    imbunatatirii
  suprafetele de                      pasunilor naturale
  pasuni, pajisti                     la comunele care
  semanate si a                       detin suprafete
  celor cultivate                     mari cu fertilitate
  cu plante de                        redusa si pe care
  nutret;                             se executa lucrari
- valorificarea                       hidroameliorative
  materialului                        in complexe;
  lemnos rezultat                   - achizitionarea de
  din exploatarea                     ingrasaminte
  sau curatirea                       chimice.
  arboretelor de
  pe pajisti,
  precum si alte
  venituri ce se
  pot realiza de
  pe acestea;
- fonduri primite
  de la buget prin
  directiile
  generale pentru
  agricultura si
  industrie
  alimentara,
  potrivit
  art. 16
  din Legea
  nr. 8/1971.

  36. Veniturile    Comitetul       Acoperirea integrala      70 %
  realizate din     executiv al     a cheltuielilor
  activitatile      Consiliului     determinate de
  productive ale    popular al      intretinerea,
  Directiei         municipiului    functionarea si
  domeniului        Bucuresti.      dezvoltarea
  public,                           activitatilor
  provenind din:                    mentionate, inclusiv
  valorificarea                     plata retributiei
  impletiturilor                    personalului aferent
  de rachita,                       acestor activitati.
  aranjamente
  florale,
  valorificarea
  de cai la
  export, a
  productiei de
  ciuperci,
  prestatii de
  agrement hipo,
  precum si alte
  incasari din
  valorificarea
  resurselor
  interne.

  37. Veniturile ce Unitatile de    Acoperirea integrala  Se reporteaza
  se realizeaza de  stat denumite   a cheltuielilor       in intregime
  unitatile         "intreprinderi  pentru:               in anul
  denumite          pentru executia - efectuarea de       urmator cu
  "intreprinderi    lucrarilor de     servicii si a       aceeasi
  pentru executia   imbunatatire si   altor activitati    destinatie.
  lucrarilor de     exploatare a      economice;
  imbunatatire si   pajistilor".    - intretinerea,
  exploatare a                        imbunatatirea si
  pajistilor",                        exploatarea
  provenite din:                      pajistilor,
- prestari de                         pasunilor model si
  servicii pentru                     a loturilor
  executari de                        semincere;
  lucrari pe                        - intretinerea si
  pajistile din                       functionarea
  administrarea                       acestor unitati
  comunelor, a                        (cheltuieli
  cooperativelor                      administrativ-
  agricole de                         gospodaresti etc.);
  productie si a                    - dezvoltarea bazei
  altor detinatori                    materiale.
  de pajisti;
- valorificarea
  semintelor de
  plante furajere,
  a produselor
  secundare de pe
  loturile
  semincere si a
  altor produse,
  si materiale de
  pe acestea si
  pasuni;
- activitati
  economice privind
  statiile de
  deshidratare si
  granulare a
  furajelor verzi,
  de uscare si
  balotare a
  finului, de
  insilozare a
  furajelor si
  ingrasatorii de
  tineret taurin
  si ovin.
- alte venituri.

  38. Veniturile ce Oficiile de     Acoperirea integrala      70 %
  se realizeaza de  imbunatatiri    a cheltuielilor
  catre oficiile de funciare si     pentru:
  imbunatatiri      proiectari      - intretinere si
  funciare si       constructii       functionare;
  proiectari        in agricultura. - executarea de
  constructii in                      studii si proiecte
  agricultura,                        pentru lucrari de
  provenite din:                      imbunatatiri
- executarea de                       funciare,
  studii si                           gospodarirea
  proiecte pentru                     apelor si
  lucrari de                          constructii
  imbunatatiri                        agrozootehnice;
  funciare,                         - executarea de
  gospodarirea                        lucrari de
  apelor si                           constructii-montaj
  constructiilor                      pentru imbunatatiri
  agrozootehnice;                     funciare si
- executarea de                       exploatarea
  lucrari de                          sistemelor
 constructii-montaj                   hidroameliorative;
  pentru                            - dezvoltarea bazei
  imbunatatiri                        materiale.
  funciare si
  gospodarirea
  apelor, efectuate
  in regim de
  antrepriza pe
  baza de contracte
  cu unitatile
  agricole
  socialiste,
  precum si cele
  repartizate de
  Departamentul
  imbunatatirilor
  funciare;
- exploatarea
  sistemelor
  hidroameliorative
  pe care le au in
  administrare;
- exploatarea
  parcului de
  autovehicule, a
  utilajelor
  terasiere si a
  atelierelor de
  reparatii;
- alte venituri.

  39. Veniturile ce Scolile de      Acoperirea integrala      70 %
  se realizeaza de  conducatori     a cheltuielilor de
  catre scolile de  auto amatori.   intretinere si
  conducatori auto                  functionare si a
  amatori,                          celor pentru
  provenite din                     dezvoltarea bazei
  taxele incasate                   materiale.
  de la elevii care
  urmeaza cursurile
  acestor scoli si
  din alte surse.

  40. Veniturile    Directiile de   Acoperirea integrala     100 %
  realizate din     drumuri si      a cheltuielilor
  executarea,       poduri, in      pentru executarea
  potrivit          limita          lucrarilor prevazute
  protocoalelor     capacitatilor   in protocoale.
  incheiate, de     disponibile.
  lucrari de
  imbracaminti
  asfaltice
  usoare,
  drumuri de
  acces, strazi,
  alei,
  trotuare,
  locuri de
  parcare,
  statii pentru
  transportul in
  comun pe
  drumuri publice,
  podete, livrari
  de mixturi
  asfaltice,
  precum si alte
  lucrari de
  aceeasi natura,
  pentru alte
  unitati
  socialiste
  economice sau
  institutii de
  stat, in cadrul
  indicatorilor de
  plan economici
  si financiari
  aprobati acestor
  unitati.
  Pentru asigurarea
  fondurilor
  necesare
  deschiderii
  santierelor si
  inceperii
  lucrarilor
  prevazute la
  alineatul
  precedent,
  unitatile
  beneficiare vor
  depune, la
  incheierea
  protocoalelor
  de executie,
  un avans de 25%
  din valoarea de
  deviz a
  lucrarilor.
  Decontarea pe
  parcurs a
  lucrarilor se
  face potrivit
  normelor legale
  pentru
  executarea de
  lucrari de
  antrepriza.
-----------------------------------------------------------------------


    ANEXA 3

          Subunitati ce pot functiona in subordinea institutiilor
                  de stat in conditiile art. 8 din decret
-----------------------------------------------------------------------
           Denumirea                       Institutia de stat pe linga
          subunitatii                          care se organizeaza
-----------------------------------------------------------------------
 1. Centrul de material didactic si        Ministerul Agriculturii si
    propaganda agricola.                   Industriei Alimentare

 2. Restaurantele-cantina ale caselor      Casele universitarilor.
    universitarilor, cu circuit
    inchis, pentru personalul
    didactic din invatamintul
    superior.

 3. Litografiile institutiilor de          Institutiile de invatamint
    invatamint superior.                   superior.

 4. Atelierele-scoala.                     Unitatile de invatamint, cu
    Incadrarea in aceasta categorie        exceptia celor de invatamint
    a atelierelor-scoala cu plan           superior.
    de productie se stabileste de
    organele centrale, respectiv
    consiliile populare judetene si
    al municipiului Bucuresti,
    carora le sint subordonate.
-----------------------------------------------------------------------

    ANEXA 4

            Acte si dispozitii normative care se abroga

    - Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 2200/1953 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a gospodariilor agricole anexe de pe linga institutii, intreprinderi si organizatii economice de stat, publicata in Colectia de hotariri si dispozitii ale Consiliului de Ministri nr. 45 din 7 iulie 1953.
    - Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 621/1954 privind infiintarea, organizarea si finantarea gospodariilor anexe de pe linga institutii, intreprinderi si organizatii economice de stat, publicata in Colectia de hotariri si dispozitii ale Consiliului de Ministri nr. 25 din 13 mai 1954.
    - Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 2474/1955 privind regimul restaurantelor-cantina ale caselor universitarilor din Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara.
    - Art. 31 din Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1880/1959 cu privire la proiectul bugetului de stat pe anul 1960 si pentru unele masuri cu caracter financiar.
    - Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1674/1960 privind constituirea si folosirea mijloacelor speciale extrabugetare, publicata in Colectia de hotariri si dispozitii ale Consiliului de Ministri nr. 42 din 21 noiembrie 1960.
    - Alin. 2 si 3 din art. 17 al Hotaririi Consiliului de Ministri nr. 160/1960 privind reglementarea drepturilor sociale cuvenite personalului militar din Ministerul Fortelor Armate si Ministerul Afacerilor Interne.
    - Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 249/1961 privind constituirea unor mijloace extrabugetare la dispozitia Ministerului Fortelor Armate.
    - Art. 14 din Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1053/1962 cu privire la unele masuri pentru acordarea de burse si alte forme de sprijin material elevilor din invatamintul de cultura generala, artistic si mediu pedagogic, republicata in Colectia de hotariri si dispozitii ale Consiliului de Ministri nr. 45 din 27 decembrie 1963.
    - Art. 2 si 15 din Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 500/1965 privind organizarea excursiilor, taberelor scolare si a coloniilor de prescolari.
   - Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1469/1966 privind acordarea de dotatii bugetare unor publicatii periodice.
    - Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1503/1966 privind modificarea Hotaririi Consiliului de Ministri nr. 1674/1960, publicata in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 47 din 28 iulie 1966.
    - Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 715/1966 pentru modificarea Hotaririi Consiliului de Ministri nr. 1674/1960 privind constituirea si folosirea mijloacelor speciale extrabugetare, publicata in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 18 din 25 aprilie 1966.
    - Art. 20 din Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1054/1962 privind acordarea de burse si alte forme de sprijin material studentilor de la cursurile de zi, republicata in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 104 din 5 decembrie 1967.
    - Art. 8 din Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 361/1964 privind organizarea excursiilor, taberelor si coloniilor de prescolari in anul 1964, publicata in Colectia de hotariri si dispozitii ale Consiliului de Ministri nr. 28 din 15 iunie 1964.
    - Art. 1 si 6 din Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 326/1967 privind constituirea si folosirea ca mijloace speciale extrabugetare a sumelor incasate de catre Ministerul Fortelor Armate, pentru lucrarile si prestatiile efectuate in favoarea Ministerului de Constructii pentru Industria Chimica si Rafinarii, precum si stabilirea unor drepturi pentru militarii care participa la executarea acestor lucrari.
    - Art. 7 din Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1409/1967 privind infiintarea Centrului de antrenament si perfectionare a personalului din aeronautica civila, publicata in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 57 din 26 iunie 1967.
    - Art. 1 pct. 20 din Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 585/1969 privind exercitarea unor atributii largite de catre ministere si intreprinderi in perioada de experimentare a masurilor de perfectionare a conducerii si planificarii economiei nationale, publicata in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 43 din 27 martie 1969.
    - Art. 1 si 5 din Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 2041/1969 privind constituirea si folosirea ca mijloace speciale extrabugetare a sumelor incasate de catre Ministerul Fortelor Armate, pentru lucrarile si prestatiile efectuate in agricultura, precum si stabilirea unor drepturi pentru personalul care participa la executarea acestor lucrari.
    - Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 21/1970 privind completarea, extinderea si prelungirea aplicarii Hotaririi Consiliului de Ministri nr. 326/1967.
    - Art. 2 si 5 din Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1210/1970 privind organizarea ergoterapiei in unitatile medico-sanitare si de asistenta sociala, publicata in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 106 din 3 septembrie 1970.
    - Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 482/1971 privind extinderea prevederilor Hotaririi Consiliului de Ministri nr. 1674/1960, publicata in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 53 din 1 mai 1971.
    - Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 874/1971 privind modificarea art. 1 din Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 326/1967.
    - Art. 7 si 8 din Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 2080/1968 privind organizarea caminelor-atelier, publicata in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 124 din 21 septembrie 1968.
    - Art. 3*) alin. 4 si 5 din Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 773/1972 privind unele masuri referitoare la organizarea productiei cinematografice si difuzarii filmelor, publicata in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 78 din 13 iulie 1972.
    - Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 213/1973 pentru completarea art. 8 al Hotaririi Consiliului de Ministri nr 1674/1960 privind constituirea si folosirea mijloacelor extrabugetare, publicata in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 22 din 4 martie 1973.
    - Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1612/1973 pentru modificarea Hotaririi Consiliului de Ministri nr. 1674/1960 privind constituirea si folosirea mijloacelor extrabugetare.
    - Art. 14 din Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 354/1974 privind masuri pentru generalizarea primei trepte a invatamintului liceal, publicata in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 62 din 16 aprilie 1974.
                 
    *) A se vedea rectificarea publicata in B. Of., nr. 139 din 30 decembrie 1975.SmartCity5

COMENTARII la Decretul 151/1975

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 151 din 1975
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu