Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 98 din  5 februarie 2004

pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea arbitrilor din Comisia centrala de arbitraj pentru solutionarea litigiilor dintre furnizorii de servicii medicale si casele de asigurari de sanatate

ACT EMIS DE: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 150 din 20 februarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 77 alin. (2) si al art. 91 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare,

    presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite urmatoarea decizie:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind activitatea arbitrilor din Comisia centrala de arbitraj pentru solutionarea litigiilor dintre furnizorii de servicii medicale si casele de asigurari de sanatate, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
    Art. 2
    Arbitrii desemnati de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Colegiul Medicilor din Romania si Ordinul Asistentilor Medicali din Romania, precum si compartimentele de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate vor duce la indeplinire prevederile prezentei decizii.
    Art. 3
    Prezenta decizie va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

             Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
                              Cristian Celea

    ANEXA 1

                               REGULAMENT
privind activitatea arbitrilor din Comisia centrala de arbitraj pentru solutionarea litigiilor dintre furnizorii de servicii medicale si casele de asigurari de sanatate

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Casa Nationala de Asigurari de Sanatate impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania si Ordinul Asistentilor Medicali din Romania organizeaza, in temeiul art. 90 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, si in conditiile prezentului regulament, Comisia centrala de arbitraj.
    Art. 2
    (1) Comisia centrala de arbitraj este o institutie permanenta de arbitraj, fara personalitate juridica, independenta in indeplinirea atributiilor ce ii revin.
    (2) Comisia centrala de arbitraj are ca scop organizarea solutionarii prin arbitraj a litigiilor dintre furnizorii de servicii medicale si casele de asigurari de sanatate, potrivit legii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in afara de cazurile in care legea sau alte reglementari date in baza acesteia prevad in mod expres altfel.
    (3) Arbitrajul se desfasoara la cererea reclamantului si in baza conventiei partilor.
    Art. 3
    Sediul Comisiei centrale de arbitraj se afla la sediul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate din municipiul Bucuresti, Calea Calarasilor nr. 248, bl. S19, sectorul 3.
    Art. 4
    (1) Poate fi numit arbitru orice persoana fizica de cetatenie romana, cu domiciliul in Romania, care are capacitate deplina de exercitiu, cunoaste limba romana, este licentiata in drept, in economie sau in medicina, are o recunoscuta experienta in activitatea profesionala, este apta din punct de vedere medical pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, nu are antecedente penale si se bucura de o buna reputatie.
    (2) Arbitrii sunt independenti si impartiali in indeplinirea atributiilor lor, nu sunt reprezentantii partilor sau ai organismelor care i-au desemnat si sunt datori sa asigure exercitarea drepturilor partilor, cu respectarea principiului egalitatii de tratament, al contradictorialitatii, al respectarii dreptului la aparare, a cerintelor celorlalte dispozitii legale de principiu privind solutionarea litigiilor civile, precum si confidentialitatea arbitrajului cauzei.
    (3) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Colegiul Medicilor din Romania, Ordinul Asistentilor Medicali din Romania sau orice alta persoana juridica ori persoana fizica nu are dreptul sa intervina ori sa influenteze in vreun mod activitatea Comisiei centrale de arbitraj privind luarea hotararilor.
    (4) In orice stadiu al litigiului Comisia centrala de arbitraj va incerca solutionarea litigiului pe baza intelegerii partilor, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile in cauza.
    Art. 5
    (1) Comisia centrala de arbitraj este formata din 4 arbitri. Doi arbitri sunt numiti de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, unul de catre Colegiul Medicilor din Romania si unul de catre Ordinul Asistentilor Medicali din Romania. Presedinte al Comisiei centrale de arbitraj va fi desemnat un arbitru acceptat de parti.
    (2) Arbitrii Comisiei centrale de arbitraj sunt acreditati si inregistrati de Ministerul Sanatatii, la solicitarea in scris a conducerilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Colegiului Medicilor din Romania si Ordinului Asistentilor Medicali din Romania. O data cu aceasta solicitare se vor comunica, pentru fiecare persoana, datele privind starea civila, domiciliul, studiile efectuate, profesiunea, locul de munca, precum si datele referitoare la indeplinirea cerintelor prevazute la art. 4.
    (3) Dupa confirmarea in scris a acreditarii si inregistrarii mentionate la alin. (2), cel in cauza va putea fi desemnat ca arbitru, respectiv ca presedinte al Comisiei centrale de arbitraj.
    Art. 6
    (1) Pe langa Comisia centrala de arbitraj functioneaza un secretariat compus din asistenti arbitrali si din personal administrativ.
    (2) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate va asigura secretariatul Comisiei centrale de arbitraj din cadrul personalului propriu.
    Art. 7
    Hotararea arbitrala comunicata partilor are efectele unei hotarari judecatoresti definitive.

    CAP. 2
    Sesizarea Comisiei centrale de arbitraj. Cererea de arbitrare. Intampinarea. Cererea reconventionala. Comunicarea actelor. Masuri asiguratorii si masuri vremelnice

    Art. 8
    (1) Comisia centrala de arbitraj este sesizata printr-o cerere scrisa, care va cuprinde:
    a) numele, domiciliul sau resedinta persoanei fizice, iar pentru persoanele juridice, denumirea si sediul lor. Se vor mentiona, dupa caz: numarul de inmatriculare in registrul comertului, numarul de telefon, telex, fax, contul bancar si orice alta data necesara identificarii acesteia;
    b) numele si calitatea celui care angajeaza sau reprezinta partea in litigiu, indicandu-se actul din care rezulta calitatea, precum si dreptul de a semna;
    c) obiectul si valoarea cererii, precum si calculul prin care s-a ajuns la determinarea valorii;
    d) motivele de fapt si de drept pe care se sprijina fiecare capat de cerere, cu trimitere la inscrisurile doveditoare corespunzatoare sau la alte probe. Cand se solicita proba cu martori, se vor preciza numele si domiciliul acestora;
    e) semnatura partii.
    (2) Inscrisurile se depun in original sau in copie certificata de parte.
    Art. 9
    Cererea de arbitrare se adreseaza Comisiei centrale de arbitraj si se depune impreuna cu actele insotitoare la sediul acesteia.
    Art. 10
    In cazul in care cererea de arbitrare nu cuprinde toate mentiunile si cerintele prevazute la art. 8, asistentul arbitral invita reclamantul sa le completeze in mod corespunzator, intr-un termen care nu poate depasi 5 zile.
    Art. 11
    In termen de cel mult 5 zile de la primirea cererii de arbitrare sau, dupa caz, de la completarea ei ori de la expirarea termenului prevazut la art. 10, asistentul arbitral comunica paratului un exemplar al cererii si al inscrisurilor insotitoare.
    Art. 12
    (1) In termen de 30 de zile de la primirea cererii de arbitrare paratul va comunica reclamantului o intampinare cuprinzand exceptiile referitoare la cererea reclamantului, raspunsul in fapt si in drept la aceasta cerere, probele propuse in aparare, precum si, in mod corespunzator, celelalte mentiuni si cerinte corespunzatoare prevazute la art. 9 pentru cererea de arbitrare.
    (2) Paratul va depune un exemplar al intampinarii si al actelor subsecvente acesteia la Comisia centrala de arbitraj, atasand dovada de comunicare catre reclamant.
    (3) Nedepunerea intampinarii nu inseamna recunoasterea pretentiilor reclamantului.
    Art. 13
    Presedintele Comisiei centrale de arbitraj va fixa termen de dezbatere a litigiului pentru termenul cand partile vor fi citate. Acest termen nu poate fi mai mic de 15 zile de la data comunicarii citatiei, iar in cauzele urgente, de 5 zile.
    Art. 14
    (1) Daca paratul are pretentii impotriva reclamantului, derivand din acelasi raport juridic, el poate face cerere reconventionala.
    (2) Cererea reconventionala va fi introdusa in cadrul termenului pentru depunerea intampinarii sau cel mai tarziu pana la primul termen de infatisare si trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii ca si cererea principala.
    (3) Cererea reconventionala se solutioneaza o data cu cererea principala. In situatia in care numai cererea principala este in stare de a fi solutionata, cererea reconventionala poate fi solutionata separat.
    Art. 15
    (1) Comunicarea cererii de arbitrare si a intampinarii, a citatiilor, a hotararilor arbitrale si a incheierilor de sedinta se face prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
    (2) Celelalte inscrisuri, precum si informatiile si diversele instiintari pot fi facute si prin scrisoare recomandata cu recipisa postala de predare, telegrama, telex, fax sau prin orice alt mijloc de comunicare ce permite stabilirea probei comunicarii si a textului transmis.
    (3) Orice inscris poate fi inmanat si personal partii sau reprezentantului ei, sub semnatura certificata de asistentul arbitral, cu precizarea datei inmanarii.
    (4) Dovezile de comunicare se depun la dosar.
    (5) Inscrisurile comunicate partilor se considera inmanate si in cazul in care destinatarul a refuzat primirea sau nu s-a prezentat la oficiul postal pentru a le ridica, desi exista dovada avizarii sale.
    Art. 16
    Comunicarile se fac, dupa caz, la adresa indicata de parte in cererea de arbitrare sau in intampinare ori in contractul si corespondenta dintre parti. Orice schimbare de adresa nu va fi luata in considerare daca nu a fost adusa la cunostinta, in scris, celeilalte parti si Comisiei centrale de arbitraj.
    Art. 17
    (1) Inaintea sau in cursul arbitrajului oricare dintre parti poate cere instantei judecatoresti competente sa incuviinteze masuri asiguratorii si masuri vremelnice cu privire la obiectul litigiului sau sa constate anumite imprejurari de fapt. Incuviintarea acestor masuri va fi adusa la cunostinta Comisiei centrale de arbitraj de catre partea care le-a cerut.
    (2) In cursul arbitrajului masurile asiguratorii si masurile vremelnice, precum si constatarea anumitor imprejurari de fapt pot fi incuviintate de Comisia centrala de arbitraj. In caz de impotrivire, executarea acestor masuri se solicita instantei judecatoresti competente.

    CAP. 3
    Dezbaterea litigiului

    Art. 18
    Partile pot participa la dezbaterea litigiului personal sau prin reprezentanti si pot fi asistate de avocati.
    Art. 19
    La sedintele de dezbatere a litigiului pot participa partile in litigiu sau reprezentantii acestora, consilierii partilor, interpretii, precum si celelalte persoane chemate. Cu acordul partilor si cu incuviintarea Comisiei centrale de arbitraj, pot asista si alte persoane.
    Art. 20
    Oricare dintre parti poate cere in scris ca solutionarea litigiului sa se faca in lipsa sa, pe baza actelor de la dosar.
    Art. 21
    Daca ambele parti, desi legal citate, nu se prezinta la termen, Comisia centrala de arbitraj va solutiona litigiul, in afara de cazul in care s-a cerut amanarea pentru motive temeinice. Comisia centrala de arbitraj poate, de asemenea, sa amane solutionarea litigiului, citand partile daca apreciaza ca prezenta lor la dezbatere este necesara.
    Art. 22
    (1) Orice exceptie privind existenta si validitatea conventiei arbitrale, constituirea Comisiei centrale de arbitraj si desfasurarea procedurii pana la primul termen de infatisare trebuie ridicata, sub sanctiunea decaderii, cel mai tarziu la acest prim termen.
    (2) Orice cereri si memorii ale partilor si orice inscrisuri vor fi depuse cel mai tarziu pana la primul termen de infatisare, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 24.
    Art. 23
    (1) Fiecare dintre parti are sarcina sa dovedeasca faptele pe care isi intemeiaza in litigiu pretentia sau apararea.
    (2) In vederea solutionarii litigiului, Comisia centrala de arbitraj poate cere partilor explicatii scrise cu privire la obiectul cererii si la faptele litigiului si poate dispune administrarea oricaror probe prevazute de lege.
    (3) Administrarea probelor se efectueaza in sedinta Comisiei centrale de arbitraj.
    (4) Ascultarea martorilor si a expertilor se face fara prestare de juramant.
    (5) Aprecierea probelor se face de catre arbitri, potrivit intimei lor convingeri, cu respectarea legii.
    Art. 24
    Comisia centrala de arbitraj poate admite, in conditiile legii, administrarea de probe, la cererea unei parti, numai daca asemenea probe au fost solicitate prin cererea de arbitrare sau prin intampinare ori prin memorii depuse anterior primului termen de infatisare si comunicate celeilalte parti. Probele care nu au fost cerute in aceste conditii nu vor mai putea fi invocate in cursul arbitrajului, in afara de cazurile in care:
    a) necesitatea probei ar reiesi din dezbateri;
    b) administrarea probei nu pricinuieste amanarea solutionarii litigiului.
    Art. 25
    (1) Dezbaterile arbitrale vor fi consemnate intr-o incheiere de sedinta.
    (2) Orice dispozitie a Comisiei centrale de arbitraj va fi consemnata in incheierea de sedinta si va fi motivata.
    (3) Incheierea de sedinta va cuprinde, pe langa mentiunile prevazute la art. 33 alin. (1) lit. a) si b), urmatoarele:
    a) o scurta descriere a desfasurarii sedintei;
    b) cererile si sustinerile partilor;
    c) motivele pe care se sprijina masurile dispuse;
    d) dispozitivul;
    e) semnaturile arbitrilor, cu respectarea art. 30 si art. 33 alin. (2), precum si semnatura asistentului arbitral.
    (4) Partile au dreptul sa ia cunostinta de continutul incheierilor, precum si de actele dosarului.
    (5) La cererea partilor sau din oficiu, Comisia centrala de arbitraj poate indrepta sau completa incheierea de sedinta printr-o alta incheiere.
    (6) Partilor li se comunica, la cerere, o copie de pe incheierea de sedinta.
    Art. 26
    Dosarul litigiului este confidential. Nici o persoana straina de litigiu nu are acces la dosar fara acordul scris al partilor si fara incuviintarea Comisiei centrale de arbitraj.

    CAP. 4
    Hotararea arbitrala

    Art. 27
    (1) Procedura arbitrala ia sfarsit prin pronuntarea unei hotarari arbitrale.
    (2) Daca paratul recunoaste o parte din pretentiile reclamantului, Comisia centrala de arbitraj, la cererea acestuia, va putea da o hotarare partiala in masura recunoasterii.
    Art. 28
    Comisia centrala de arbitraj solutioneaza litigiul in temeiul contractului civil si al normelor de drept aplicabile.
    Art. 29
    (1) Comisia centrala de arbitraj, dupa ce va considera ca toate imprejurarile cauzei sunt suficient lamurite, inchide dezbaterile si trece la deliberare si la luarea hotararii in sedinta secreta, cu participarea tuturor arbitrilor in persoana, consemnandu-se in hotarare aceasta participare.
    (2) Pronuntarea hotararii poate fi amanata cu cel mult 21 de zile, iar in pricinile urgente, cu cel mult 15 zile.
    Art. 30
    Hotararea se ia cu unanimitate de voturi sau, in caz de dezacord, cu majoritate. Arbitrul care a avut o alta parere isi va redacta si semna opinia separata, cu aratarea considerentelor pe care aceasta se sprijina.
    Art. 31
    Daca in cadrul deliberarii si mai inainte de pronuntarea hotararii Comisia centrala de arbitraj considera ca sunt necesare noi lamuriri, litigiul poate fi repus pe rol in vederea unor dezbateri suplimentare, stabilindu-se un nou termen de arbitrare, cu citarea partilor.
    Art. 32
    (1) Indata dupa deliberare si dupa stabilirea solutiei se intocmeste dispozitivul hotararii, care se semneaza de catre toti membrii Comisiei centrale de arbitraj, precum si de asistentul arbitral.
    (2) Daca exista opinie separata, aceasta se va mentiona in dispozitiv.
    Art. 33
    (1) Hotararea arbitrala se redacteaza in scris si trebuie sa cuprinda:
    a) componenta nominala a Comisiei centrale de arbitraj, numele asistentului arbitral, locul si data pronuntarii hotararii;
    b) numele partilor, domiciliul sau resedinta lor ori, dupa caz, denumirea si sediul, precum si numele reprezentantilor partilor si ale celorlalte persoane care au participat la dezbaterea litigiului;
    c) mentionarea conventiei arbitrale in temeiul careia s-a procedat la arbitraj;
    d) obiectul litigiului si sustinerile partilor pe scurt;
    e) motivele de fapt si de drept ale hotararii, iar in cazul arbitrajului in echitate, motivele care sub acest aspect intemeiaza solutia;
    f) dispozitivul;
    g) semnaturile tuturor arbitrilor.
    (2) Daca unul dintre arbitri este impiedicat sa semneze hotararea, se va face mentiune despre cauza impiedicarii, cu confirmarea presedintelui Comisiei centrale de arbitraj.
    Art. 34
    (1) Daca prin hotararea pronuntata Comisia centrala de arbitraj a omis sa se pronunte asupra unui capat de cerere, oricare dintre parti poate solicita, in termen de 10 zile de la primirea hotararii, completarea ei. Hotararea de completare se da cu citarea partilor.
    (2) Greselile materiale din textul hotararii arbitrale sau alte greseli evidente care nu schimba fondul solutiei, precum si greselile de calcul pot fi rectificate, la cererea oricareia dintre parti, formulata in termenul prevazut la alin. (1), sau din oficiu, printr-o incheiere de indreptare.
    (3) Hotararea de completare sau incheierea de indreptare face parte integranta din hotararea arbitrala.
    Art. 35
    Hotararea arbitrala va fi comunicata partilor in cel mult 30 de zile de la data pronuntarii ei.
    Art. 36
    Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie. Ea se duce la indeplinire de bunavoie de catre partea impotriva careia s-a pronuntat, de indata sau in termenul indicat in hotarare.
    Art. 37
    Hotararile arbitrale pot fi publicate numai cu acordul partilor. Ele pot fi insa comentate, sub aspectul problemelor de drept ivite, in reviste, lucrari sau in culegeri de practica arbitrala, fara a se da numele sau denumirea partilor ori date care ar putea prejudicia interesele lor.
    Art. 38
    La cererea partii castigatoare, hotararea arbitrala se investeste cu formula executorie de catre instanta judecatoreasca competenta.
    Art. 39
    Hotararea arbitrala investita cu formula executorie constituie titlu executoriu si se executa silit intocmai ca si o hotarare judecatoreasca.

    CAP. 5
    Desfiintarea hotararii arbitrale

    Art. 40
    Hotararea arbitrala poate fi desfiintata numai prin actiune in anulare pentru unul dintre urmatoarele motive:
    a) litigiul nu era susceptibil de solutionare pe calea arbitrajului;
    b) partea a lipsit la termenul cand au avut loc dezbaterile si procedura de citare nu a fost legal indeplinita;
    c) hotararea a fost pronuntata dupa expirarea termenului arbitrajului;
    d) tribunalul arbitral s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronuntat asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decat s-a cerut;
    e) hotararea arbitrala nu cuprinde dispozitivul si motivele, nu arata data si locul pronuntarii, nu este semnata de catre arbitri;
    f) dispozitivul hotararii arbitrale cuprinde dispozitii care nu se pot duce la indeplinire;
    g) hotararea arbitrala incalca ordinea publica, bunele moravuri ori dispozitii imperative ale legii;
    h) Comisia centrala de arbitraj a solutionat litigiul fara sa existe o conventie arbitrala sau in temeiul unei conventii nule sau inoperante.
    Art. 41
    Partile nu pot renunta prin conventia arbitrala la dreptul de a introduce actiune in anulare impotriva hotararii arbitrale. Renuntarea la acest drept se poate face insa dupa pronuntarea hotararii arbitrale.
    Art. 42
    Actiunea in anulare poate fi introdusa, in termen de o luna de la data comunicarii hotararii arbitrale, la instanta competenta potrivit art. 365 alin. 1 din Codul de procedura civila.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 43
    (1) Prevederile prezentului regulament se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila.
    (2) In lipsa unor prevederi in prezentul regulament sau in Codul de procedura civila, Comisia centrala de arbitraj va putea reglementa procedura arbitrala de urmat, asa cum va considera mai potrivit.SmartCity5

COMENTARII la Decizia 98/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 98 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu