Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 72 din 11 mai 1999

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 1 din Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 323 din  6 iulie 1999


SmartCity3


    Lucian Mihai       - presedinte
    Costica Bulai      - judecator
    Constantin Doldur  - judecator
    Kozsokar Gabor     - judecator
    Ioan Muraru        - judecator
    Nicolae Popa       - judecator
    Lucian Stangu      - judecator
    Romul Petru Vonica - judecator
    Paula C. Pantea    - procuror
    Florentina Geangu  - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 1 din Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, ridicata de primarul municipiului Suceava in Dosarul nr. 6.550/1998 al Tribunalului Suceava - Sectia comerciala si de contencios administrativ.
    La apelul nominal a raspuns consilierul juridic Mihai Stan pentru Primaria Municipiului Suceava, lipsind celelalte parti fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita, si anume: Prefectura Judetului Suceava, Consiliul Judetean Suceava si Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat Suceava.
    Cauza fiind in stare de judecata, partea prezenta sustine exceptia de neconstitutionalitate, aratand ca dispozitiile art. 28 alin. 1 din Decretul-lege nr. 54/1990 contravin principiilor autonomiei locale si descentralizarii serviciilor publice, prevazute de legea fundamentala la art. 119 si 120. De asemenea, sunt invocate prevederile art. 150 alin. (1) din Constitutie, apreciindu-se ca dispozitiile legale criticate sunt abrogate. In concluzie, se solicita admiterea exceptiei de neconstitutionalitate.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, aratand ca dispozitiile art. 28 alin. 1 din Decretul-lege nr. 54/1990 au fost modificate prin art. 44 alin. 1 lit. t) din Legea nr. 69/1991, in conformitate cu care "primarul emite avizele, acordurile si autorizatiile prevazute de lege" (atributie care nu poate fi delegata), si, ca atare, prevederile legale atacate sunt conforme cu art. 119 si 120 din Constitutie.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Tribunalul Suceava, prin Incheierea din 14 ianuarie 1999, pronuntata in Dosarul nr. 6.550/1998, a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 1 din Decretul-lege nr. 54/1990, ridicata de primarul municipiului Suceava.
    In speta, Consiliul Local al Municipiului Suceava a adoptat, la 31 august 1998, Hotararea nr. 81 privind aprobarea emiterii de catre primarul municipiului Suceava a autorizatiilor de functionare pentru desfasurarea de activitati economice independente de catre persoane fizice sau asociatii familiale cu domiciliul in municipiul Suceava, in baza Decretului-lege nr. 54/1990. Aceasta hotarare a fost atacata de Prefectura Judetului Suceava la instanta de contencios administrativ, pe motiv de nelegalitate rezultata din depasirea atributiilor, considerandu-se ca "succesorul de drept al Primariei Suceava, ca autoritate a administratiei de stat, in sensul prevederilor art. 1 din Decretul-lege nr. 8/1990, nu poate fi decat Consiliul Judetului Suceava".
    In fata instantei judecatoresti, la termenul de judecata din 14 ianuarie 1999, primarul municipiului Suceava a ridicat exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 1 din Decretul-lege nr. 54/1990, sustinand ca acest text legal incalca principiile autonomiei locale si descentralizarii serviciilor publice, prevazute la art. 119 si 120 din Constitutie, deoarece dupa 1989, in structurile cu atributii in administratia locala s-au produs modificari succesive; s-a introdus principiul autonomiei locale atat prin Constitutie, cat si prin legile in domeniu; art. 120 din legea fundamentala prevede ca "autoritatile administratiei publice, prin care se realizeaza autonomia locala in comune si orase, sunt consiliile locale alese si primarii alesi, in conditiile legii", dispozitiile art. 7 din Legea nr. 69/1991 (republicata in 1996, cu modificari), conform carora consiliile judetene coordoneaza activitatea consiliilor locale, trebuie interpretate in sensul ca activitatea de coordonare priveste numai realizarea serviciilor publice de interes judetean. Se mai sustine ca dispozitiile art. 28 alin. 1 din Decretul-lege nr. 54/1990 sunt abrogate in temeiul art. 150 alin. (1) din Constitutie, abrogarea fiind rezultatul contrarietatii legii atacate cu prevederile legii fundamentale.
    Instanta, contrar dispozitiilor art. 23 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, republicata, nu si-a exprimat, prin incheierea de sesizare, opinia in legatura cu exceptia ridicata. Ulterior, la solicitarea Curtii Constitutionale, a completat incheierea, opinand ca exceptia ridicata este neintemeiata, deoarece din coroborarea art. 28 alin. 1 din Decretul-lege nr. 54/1990 cu art. 60 alin. 1 din Legea nr. 69/1991 rezulta ca obligatia de a emite autorizatii revine Consiliului Judetean Suceava. Pe de alta parte se sustine ca, potrivit "Precizarilor nr. 171 din 20 martie 1990 ale Comisiei nationale pentru industria mica si servicii, eliberarea autorizatiilor conform Decretului-lege nr. 54/1990 revine directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat, la propunerea comisiilor de analiza si avizare, dupa ce primarul judetului (presedintele consiliului judetean) a intocmit proiectul de decizie, situatie care, practic, ar fi greu de indeplinit, daca orice primar al unei localitati ar putea emite autorizatii pentru organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative".
    Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, au fost solicitate punctele de vedere ale presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
    In punctul sau de vedere Guvernul apreciaza ca exceptia este neintemeiata, deoarece dispozitiile legale criticate au fost modificate implicit prin art. 44 alin. 1 lit. t) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991. Totodata, se apreciaza ca prevederile art. 28 alin. 1 din Decretul-lege nr. 54/1990 sunt conforme cu dispozitiile art. 119, 120 si al art. 121 alin. (1) din Constitutie.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile autorului exceptiei, notele scrise ale celorlalte parti, existente la dosar, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Exceptia de neconstitutionalitate se refera la art. 28 alin. 1 din Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 20 din 6 februarie 1990, care prevede urmatoarele: "Autorizatia pentru constituirea de intreprinderi mici, asociatii cu scop lucrativ, asociatii familiale sau pentru desfasurarea de catre persoanele fizice a unor activitati independente se emite de primariile judetene sau a municipiului Bucuresti."
    Curtea Constitutionala este competenta sa se pronunte asupra exceptiei ridicate, deoarece, chiar daca dispozitiile legale criticate sunt anterioare Constitutiei, pe baza lor s-au nascut raporturi juridice dupa intrarea in vigoare a Constitutiei Romaniei din 1991, iar instanta de judecata nu a constatat ca aceste dispozitii sunt abrogate.
    Examinand exceptia, Curtea Constitutionala constata ca Decretul-lege nr. 54/1990 a fost modificat prin Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale (modificata si republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998). Aceasta lege reglementeaza: asocierea persoanelor fizice si a celor juridice in societati comerciale, in vederea efectuarii actelor de comert (art. 1); formele de asociere (art. 2); avizele si autorizatiile (art. 35). De asemenea, potrivit legii: activitatile care nu pot face obiectul unei societati comerciale se stabilesc prin hotarare a Guvernului (art. 281); intreprinderile mici si asociatiile cu scop lucrativ, persoane juridice, infiintate in baza Decretului-lege nr. 54/1990 si reorganizate pana la data de 17 septembrie 1991 in una dintre formele de societate isi vor continua activitatea, ele fiind succesoare de drept ale intreprinderilor mici sau ale asociatiilor cu scop lucrativ din care provin (art. 284); prevederile sale se completeaza cu dispozitiile Codului comercial (art. 285); sunt abrogate prevederile referitoare la intreprinderile mici si la asociatiile cu scop lucrativ, cu personalitate juridica, din Decretul-lege nr. 54/1990 (art. 287).
    Constitutia Romaniei adoptata in anul 1991 a reorganizat toate autoritatile publice pe baza unor noi principii. Aceasta restructurare si reasezare constitutionala a privit si autoritatile publice de la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale. In art. 119 - 122, sub titlul "Administratia publica locala", Constitutia stabileste, printre altele, ca in comune si orase exista numai primari (art. 120), iar nu si la nivelul judetelor; consiliile locale alese si primarii alesi sunt autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala in comune si orase [art. 120 alin. (1)] si care, ca autoritati administrative autonome, rezolva treburile publice din comune si orase [art. 120 alin. (2)]. In ceea ce priveste consiliile judetene, ele coordoneaza activitatea consiliilor comunale si orasenesti, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean.
    Fata de dispozitiile constitutionale invocate, prevederile legale anterioare, care stabileau existenta primariilor la nivel judetean, contravin acestora si nu au mai ramas in vigoare, conform art. 150 alin. (1) din legea fundamentala. De aceea Legea administratiei publice locale nr. 69/1991 (republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 18 aprilie 1996), prin art. 59 stabileste ca "Primarul, vicepresedintele, secretarul comunei, orasului sau municipiului, impreuna cu aparatul propriu al consiliului local constituie primaria comunei, orasului sau municipiului, institutie publica cu activitate permanenta [...]".
    Constitutia a organizat autoritatile publice locale intr-o noua viziune statal-juridica. In baza Constitutiei s-a elaborat o noua legislatie si s-a modificat cea anterioara, fiind pusa de acord cu dispozitiile constitutionale. Legea administratiei publice locale nr. 69/1991 dezvolta si detaliaza dispozitiile constitutionale, iar in ceea ce priveste atributiile autoritatilor publice locale, acestea sunt clare si puteau fi aplicate in conflictul de competenta existent in cauza. De altfel, in materie de competenta, legile sunt de stricta interpretare. In rezolvarea acestei probleme, autoritatile in cauza puteau avea in vedere art. 281 din Legea nr. 31/1990, precum si urmatoarele articole din Legea nr. 69/1991: art. 7 privind consiliul judetean; art. 8 privind raporturile constitutionale dintre autoritatile locale; art. 20 privind atributiile consiliilor locale, comunale si orasenesti, alin. (1), indeosebi lit. g) si h), precum si alin. (3); art. 37 din care rezulta ca primarii exista numai la orase si comune; art. 44 privind atributiile primarului, alin. (1), indeosebi lit. f), i), t) - emitere de avize, acorduri si autorizatii, precum si alin. (2); art. 59 privind constituirea primariei; art. 63 alin. (1), indeosebi lit. a), h), precum si alin. (2).
    In situatia in care, totusi, intre unele dispozitii din legile in vigoare exista anumite conflicte, aceasta problema este de competenta Consiliului Legislativ, a Guvernului si a Parlamentului, in vederea realizarii corelarii.
    In raport cu aceste constatari, Curtea Constitutionala observa ca singura problema ce priveste constitutionalitatea prevederilor art. 28 alin. 1 din Decretul-lege nr. 54/1990 este numai aceea referitoare la emiterea autorizatiei pentru constituirea de asociatii familiale sau pentru desfasurarea de catre persoanele fizice a unor activitati independente, de catre primariile judetene sau a municipiului Bucuresti.
    Autorul exceptiei a invocat neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 28 alin. 1 din Decretul-lege nr. 54/1990, sustinand ca acestea sunt contrare prevederilor art. 119 si 120 din Constitutie.
    Examinand aceste sustineri, Curtea constata ca prevederile art. 28 alin. 1 din Decretul-lege nr. 54/1990, care stabilesc existenta primariilor la nivel judetean, contravin prevederilor art. 119 - 121 din Constitutie. Din aceste dispozitii constitutionale rezulta ca numai pentru comune si orase este reglementata existenta primarilor, iar nu si la nivelul judetelor.
    Totodata, potrivit art. 120 alin. (1) din Constitutie, "Autoritatile administratiei publice, prin care se realizeaza autonomia locala in comune si orase, sunt consiliile locale alese si primarii alesi, in conditiile legii", care, ca "autoritati administrative autonome", rezolva treburile publice din comune si orase [art. 120 alin. (2)]. In ceea ce priveste consiliile judetene, ele coordoneaza activitatea "consiliilor comunale si orasenesti, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean" [art. 121 alin. (1)].
    Intrucat dispozitiile art. 28 alin. 1 din Decretul-lege nr. 54/1990 sunt contrare prevederilor constitutionale, Curtea Constitutionala constata ca acestea sunt abrogate in temeiul art. 150 alin. (1) din legea fundamentala; si anume in ceea ce priveste referirea la primariile judetene.
    In consecinta, asa cum prevede, de altfel, art. 44 lit. t) din Legea nr. 69/1991, eliberarea autorizatiei pentru constituirea asociatiilor familiale sau pentru desfasurarea de catre persoanele fizice a unor activitati independente este, in actuala legislatie, una dintre atributiile ce intra in competenta primarului.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Admite, in parte, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de primarul municipiului Suceava in Dosarul nr. 6.550/1998 al Tribunalului Suceava - Sectia comerciala si de contencios administrativ si constata ca dispozitia referitoare la "primariile judetene" din art. 28 alin. (1) din Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative este abrogata potrivit art. 150 alin. (1) din Constitutie.
    Decizia se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 11 mai 1999.

            PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
                       LUCIAN MIHAI

                              Magistrat asistent,
                              Florentina GeanguSmartCity5

COMENTARII la Decizia 72/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 72 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu