Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 72 din 11 mai 1999

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 1 din Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 323 din  6 iulie 1999


SmartCity3


    Lucian Mihai       - presedinte
    Costica Bulai      - judecator
    Constantin Doldur  - judecator
    Kozsokar Gabor     - judecator
    Ioan Muraru        - judecator
    Nicolae Popa       - judecator
    Lucian Stangu      - judecator
    Romul Petru Vonica - judecator
    Paula C. Pantea    - procuror
    Florentina Geangu  - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 1 din Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, ridicata de primarul municipiului Suceava in Dosarul nr. 6.550/1998 al Tribunalului Suceava - Sectia comerciala si de contencios administrativ.
    La apelul nominal a raspuns consilierul juridic Mihai Stan pentru Primaria Municipiului Suceava, lipsind celelalte parti fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita, si anume: Prefectura Judetului Suceava, Consiliul Judetean Suceava si Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat Suceava.
    Cauza fiind in stare de judecata, partea prezenta sustine exceptia de neconstitutionalitate, aratand ca dispozitiile art. 28 alin. 1 din Decretul-lege nr. 54/1990 contravin principiilor autonomiei locale si descentralizarii serviciilor publice, prevazute de legea fundamentala la art. 119 si 120. De asemenea, sunt invocate prevederile art. 150 alin. (1) din Constitutie, apreciindu-se ca dispozitiile legale criticate sunt abrogate. In concluzie, se solicita admiterea exceptiei de neconstitutionalitate.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, aratand ca dispozitiile art. 28 alin. 1 din Decretul-lege nr. 54/1990 au fost modificate prin art. 44 alin. 1 lit. t) din Legea nr. 69/1991, in conformitate cu care "primarul emite avizele, acordurile si autorizatiile prevazute de lege" (atributie care nu poate fi delegata), si, ca atare, prevederile legale atacate sunt conforme cu art. 119 si 120 din Constitutie.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Tribunalul Suceava, prin Incheierea din 14 ianuarie 1999, pronuntata in Dosarul nr. 6.550/1998, a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 1 din Decretul-lege nr. 54/1990, ridicata de primarul municipiului Suceava.
    In speta, Consiliul Local al Municipiului Suceava a adoptat, la 31 august 1998, Hotararea nr. 81 privind aprobarea emiterii de catre primarul municipiului Suceava a autorizatiilor de functionare pentru desfasurarea de activitati economice independente de catre persoane fizice sau asociatii familiale cu domiciliul in municipiul Suceava, in baza Decretului-lege nr. 54/1990. Aceasta hotarare a fost atacata de Prefectura Judetului Suceava la instanta de contencios administrativ, pe motiv de nelegalitate rezultata din depasirea atributiilor, considerandu-se ca "succesorul de drept al Primariei Suceava, ca autoritate a administratiei de stat, in sensul prevederilor art. 1 din Decretul-lege nr. 8/1990, nu poate fi decat Consiliul Judetului Suceava".
    In fata instantei judecatoresti, la termenul de judecata din 14 ianuarie 1999, primarul municipiului Suceava a ridicat exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 1 din Decretul-lege nr. 54/1990, sustinand ca acest text legal incalca principiile autonomiei locale si descentralizarii serviciilor publice, prevazute la art. 119 si 120 din Constitutie, deoarece dupa 1989, in structurile cu atributii in administratia locala s-au produs modificari succesive; s-a introdus principiul autonomiei locale atat prin Constitutie, cat si prin legile in domeniu; art. 120 din legea fundamentala prevede ca "autoritatile administratiei publice, prin care se realizeaza autonomia locala in comune si orase, sunt consiliile locale alese si primarii alesi, in conditiile legii", dispozitiile art. 7 din Legea nr. 69/1991 (republicata in 1996, cu modificari), conform carora consiliile judetene coordoneaza activitatea consiliilor locale, trebuie interpretate in sensul ca activitatea de coordonare priveste numai realizarea serviciilor publice de interes judetean. Se mai sustine ca dispozitiile art. 28 alin. 1 din Decretul-lege nr. 54/1990 sunt abrogate in temeiul art. 150 alin. (1) din Constitutie, abrogarea fiind rezultatul contrarietatii legii atacate cu prevederile legii fundamentale.
    Instanta, contrar dispozitiilor art. 23 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, republicata, nu si-a exprimat, prin incheierea de sesizare, opinia in legatura cu exceptia ridicata. Ulterior, la solicitarea Curtii Constitutionale, a completat incheierea, opinand ca exceptia ridicata este neintemeiata, deoarece din coroborarea art. 28 alin. 1 din Decretul-lege nr. 54/1990 cu art. 60 alin. 1 din Legea nr. 69/1991 rezulta ca obligatia de a emite autorizatii revine Consiliului Judetean Suceava. Pe de alta parte se sustine ca, potrivit "Precizarilor nr. 171 din 20 martie 1990 ale Comisiei nationale pentru industria mica si servicii, eliberarea autorizatiilor conform Decretului-lege nr. 54/1990 revine directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat, la propunerea comisiilor de analiza si avizare, dupa ce primarul judetului (presedintele consiliului judetean) a intocmit proiectul de decizie, situatie care, practic, ar fi greu de indeplinit, daca orice primar al unei localitati ar putea emite autorizatii pentru organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative".
    Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, au fost solicitate punctele de vedere ale presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
    In punctul sau de vedere Guvernul apreciaza ca exceptia este neintemeiata, deoarece dispozitiile legale criticate au fost modificate implicit prin art. 44 alin. 1 lit. t) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991. Totodata, se apreciaza ca prevederile art. 28 alin. 1 din Decretul-lege nr. 54/1990 sunt conforme cu dispozitiile art. 119, 120 si al art. 121 alin. (1) din Constitutie.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile autorului exceptiei, notele scrise ale celorlalte parti, existente la dosar, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Exceptia de neconstitutionalitate se refera la art. 28 alin. 1 din Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 20 din 6 februarie 1990, care prevede urmatoarele: "Autorizatia pentru constituirea de intreprinderi mici, asociatii cu scop lucrativ, asociatii familiale sau pentru desfasurarea de catre persoanele fizice a unor activitati independente se emite de primariile judetene sau a municipiului Bucuresti."
    Curtea Constitutionala este competenta sa se pronunte asupra exceptiei ridicate, deoarece, chiar daca dispozitiile legale criticate sunt anterioare Constitutiei, pe baza lor s-au nascut raporturi juridice dupa intrarea in vigoare a Constitutiei Romaniei din 1991, iar instanta de judecata nu a constatat ca aceste dispozitii sunt abrogate.
    Examinand exceptia, Curtea Constitutionala constata ca Decretul-lege nr. 54/1990 a fost modificat prin Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale (modificata si republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998). Aceasta lege reglementeaza: asocierea persoanelor fizice si a celor juridice in societati comerciale, in vederea efectuarii actelor de comert (art. 1); formele de asociere (art. 2); avizele si autorizatiile (art. 35). De asemenea, potrivit legii: activitatile care nu pot face obiectul unei societati comerciale se stabilesc prin hotarare a Guvernului (art. 281); intreprinderile mici si asociatiile cu scop lucrativ, persoane juridice, infiintate in baza Decretului-lege nr. 54/1990 si reorganizate pana la data de 17 septembrie 1991 in una dintre formele de societate isi vor continua activitatea, ele fiind succesoare de drept ale intreprinderilor mici sau ale asociatiilor cu scop lucrativ din care provin (art. 284); prevederile sale se completeaza cu dispozitiile Codului comercial (art. 285); sunt abrogate prevederile referitoare la intreprinderile mici si la asociatiile cu scop lucrativ, cu personalitate juridica, din Decretul-lege nr. 54/1990 (art. 287).
    Constitutia Romaniei adoptata in anul 1991 a reorganizat toate autoritatile publice pe baza unor noi principii. Aceasta restructurare si reasezare constitutionala a privit si autoritatile publice de la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale. In art. 119 - 122, sub titlul "Administratia publica locala", Constitutia stabileste, printre altele, ca in comune si orase exista numai primari (art. 120), iar nu si la nivelul judetelor; consiliile locale alese si primarii alesi sunt autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala in comune si orase [art. 120 alin. (1)] si care, ca autoritati administrative autonome, rezolva treburile publice din comune si orase [art. 120 alin. (2)]. In ceea ce priveste consiliile judetene, ele coordoneaza activitatea consiliilor comunale si orasenesti, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean.
    Fata de dispozitiile constitutionale invocate, prevederile legale anterioare, care stabileau existenta primariilor la nivel judetean, contravin acestora si nu au mai ramas in vigoare, conform art. 150 alin. (1) din legea fundamentala. De aceea Legea administratiei publice locale nr. 69/1991 (republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 18 aprilie 1996), prin art. 59 stabileste ca "Primarul, vicepresedintele, secretarul comunei, orasului sau municipiului, impreuna cu aparatul propriu al consiliului local constituie primaria comunei, orasului sau municipiului, institutie publica cu activitate permanenta [...]".
    Constitutia a organizat autoritatile publice locale intr-o noua viziune statal-juridica. In baza Constitutiei s-a elaborat o noua legislatie si s-a modificat cea anterioara, fiind pusa de acord cu dispozitiile constitutionale. Legea administratiei publice locale nr. 69/1991 dezvolta si detaliaza dispozitiile constitutionale, iar in ceea ce priveste atributiile autoritatilor publice locale, acestea sunt clare si puteau fi aplicate in conflictul de competenta existent in cauza. De altfel, in materie de competenta, legile sunt de stricta interpretare. In rezolvarea acestei probleme, autoritatile in cauza puteau avea in vedere art. 281 din Legea nr. 31/1990, precum si urmatoarele articole din Legea nr. 69/1991: art. 7 privind consiliul judetean; art. 8 privind raporturile constitutionale dintre autoritatile locale; art. 20 privind atributiile consiliilor locale, comunale si orasenesti, alin. (1), indeosebi lit. g) si h), precum si alin. (3); art. 37 din care rezulta ca primarii exista numai la orase si comune; art. 44 privind atributiile primarului, alin. (1), indeosebi lit. f), i), t) - emitere de avize, acorduri si autorizatii, precum si alin. (2); art. 59 privind constituirea primariei; art. 63 alin. (1), indeosebi lit. a), h), precum si alin. (2).
    In situatia in care, totusi, intre unele dispozitii din legile in vigoare exista anumite conflicte, aceasta problema este de competenta Consiliului Legislativ, a Guvernului si a Parlamentului, in vederea realizarii corelarii.
    In raport cu aceste constatari, Curtea Constitutionala observa ca singura problema ce priveste constitutionalitatea prevederilor art. 28 alin. 1 din Decretul-lege nr. 54/1990 este numai aceea referitoare la emiterea autorizatiei pentru constituirea de asociatii familiale sau pentru desfasurarea de catre persoanele fizice a unor activitati independente, de catre primariile judetene sau a municipiului Bucuresti.
    Autorul exceptiei a invocat neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 28 alin. 1 din Decretul-lege nr. 54/1990, sustinand ca acestea sunt contrare prevederilor art. 119 si 120 din Constitutie.
    Examinand aceste sustineri, Curtea constata ca prevederile art. 28 alin. 1 din Decretul-lege nr. 54/1990, care stabilesc existenta primariilor la nivel judetean, contravin prevederilor art. 119 - 121 din Constitutie. Din aceste dispozitii constitutionale rezulta ca numai pentru comune si orase este reglementata existenta primarilor, iar nu si la nivelul judetelor.
    Totodata, potrivit art. 120 alin. (1) din Constitutie, "Autoritatile administratiei publice, prin care se realizeaza autonomia locala in comune si orase, sunt consiliile locale alese si primarii alesi, in conditiile legii", care, ca "autoritati administrative autonome", rezolva treburile publice din comune si orase [art. 120 alin. (2)]. In ceea ce priveste consiliile judetene, ele coordoneaza activitatea "consiliilor comunale si orasenesti, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean" [art. 121 alin. (1)].
    Intrucat dispozitiile art. 28 alin. 1 din Decretul-lege nr. 54/1990 sunt contrare prevederilor constitutionale, Curtea Constitutionala constata ca acestea sunt abrogate in temeiul art. 150 alin. (1) din legea fundamentala; si anume in ceea ce priveste referirea la primariile judetene.
    In consecinta, asa cum prevede, de altfel, art. 44 lit. t) din Legea nr. 69/1991, eliberarea autorizatiei pentru constituirea asociatiilor familiale sau pentru desfasurarea de catre persoanele fizice a unor activitati independente este, in actuala legislatie, una dintre atributiile ce intra in competenta primarului.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Admite, in parte, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de primarul municipiului Suceava in Dosarul nr. 6.550/1998 al Tribunalului Suceava - Sectia comerciala si de contencios administrativ si constata ca dispozitia referitoare la "primariile judetene" din art. 28 alin. (1) din Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative este abrogata potrivit art. 150 alin. (1) din Constitutie.
    Decizia se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 11 mai 1999.

            PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
                       LUCIAN MIHAI

                              Magistrat asistent,
                              Florentina GeanguSmartCity5

COMENTARII la Decizia 72/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 72 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu