Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.7 din 28.06.2014

pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti şi pentru aprobarea Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România
ACT EMIS DE: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 614 din 20 august 2014SmartCity1

În temeiul art. 500, 502, 510 şi 525 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România adoptă următoarea decizie: Articolul IDecizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti şi pentru aprobarea Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 19 decembrie 2011, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Nerealizarea numărului minim de credite de educaţie medicală continuă implică, conform legii, suspendarea dreptului de liberă practică până la îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1), în condiţiile cuprinse în prezenta decizie. 2. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5 (1) Punctajul profesional minim pe care trebuie să îl realizeze fiecare medic dentist este de 200 de credite de EMC pe parcursul a 5 ani, cel puţin 20 de credite anual. 3. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Creditele de EMC realizate în intervalul prevăzut la alin. (1) care depăşesc punctajul profesional minim nu se reportează pentru următorul ciclu de 5 ani. 4. La articolul 7 alineatul (1), literele b) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)certificatul de membru al CMDR, în copie certificată conform cu originalul de preşedintele colegiului teritorial; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... e)un exemplar al documentelor eliberate la solicitarea medicului dentist, în original; 5. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8 (1) Verificarea punctajului profesional al medicului dentist se efectuează de către colegiul teritorial în care acesta este înregistrat, actualizând în mod corespunzător fişa profesională a medicului dentist, în următoarele situaţii: a)la avizarea anuală a certificatului de membru al CMDR; b)la solicitarea unui certificat de status profesional curent; c)la solicitarea avizului anual pentru exercitarea profesiei, în cazul împlinirii vârstei de pensionare prevăzute de lege; d)la cererea medicului dentist, pentru propriul punctaj; e)cu ocazia soluţionării abaterilor disciplinare; f)la transferul dintr-un colegiu teritorial în altul; g)în alte cazuri stabilite prin decizie a consiliului colegiului teritorial. 6. La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) În vederea creditării formelor de educaţie medicală continuă, cererile pentru stabilirea şi acordarea numărului de credite de EMC se comunică CMDR după cum urmează:a)congrese şi conferinţe/simpozioane - până la data de 15 noiembrie a anului anterior celui în care acestea vor avea loc; b)celelalte forme de EMC - cu minimum 30 de zile înainte de desfăşurarea efectivă a formei de EMC. 7. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: (31) Stabilirea şi acordarea numărului de credite de EMC se realizează numai pentru formele de educaţie medicală continuă ale căror cereri de creditare au fost depuse în termenul prevăzut la alin. (3). 8. La articolul 12, literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)modelul cererilor de acreditare/reacreditare a furnizorilor de EMC, prevăzute în anexele nr. 2A şi 2B; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... d)modelul avizului de principiu privind creditarea formei de EMC, prevăzut în anexa nr. 4; 9. Anexele nr. 1 - 6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. I-VI, care fac parte integrantă din prezenta decizie. Articolul IIPrezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din România, Ecaterina Ionescu
ANEXA Nr. I(Anexa nr. 1 la Decizia nr. 58/2011) REGULAMENT de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România Articolul 1Managementul activităţilor de educaţie medicală continuă (EMC) este realizat de către Colegiul Medicilor Dentişti din România, denumit în continuare CMDR, prin Programul naţional de EMC, în conformitate cu directivele şi recomandările instituţiilor oficiale ale Uniunii Europene, cu înţelegerile şi recunoaşterile mutuale asupra creditelor stabilite cu Uniunea Europeană a Medicilor Specialişti/Consiliul European de Acreditare a Educaţiei Medicale Continue (UEMS/EACCME), precum şi cu alte autorităţi sau organisme profesionale medicale europene şi naţionale implicate, prin natura funcţionării lor, în activităţile de educaţie sau dezvoltare profesională continuă a medicilor dentişti. Articolul 2Activităţile de EMC sunt cuantificate prin unităţi de creditare, denumite în continuare credite de EMC. Articolul 3 (1) Fiecare membru al CMDR are obligaţia de a participa la Programul naţional de EMC şi de a cumula cel puţin numărul de credite de EMC stabilit de Consiliul naţional al CMDR.(2) În cazul în care nu realizează numărul minim de credite de EMC în condiţiile prevăzute la art. 5 din decizie, după caz, dreptul de liberă practică al medicului dentist în cauză se suspendă, conform legii, până la realizarea numărului de credite respectiv, prin decizia biroul consiliului colegiului teritorial, la sesizarea structurilor de specialitate din cadrul colegiului teritorial.(3) Decizia de suspendare se comunică medicului dentist în cauză în maximum 7 zile de la adoptare şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la comunicare, dacă până la împlinirea acestui termen nu se face dovada realizării de către medicul dentist a numărului minim de credite de EMC menţionat la alin. (2). (4) Comunicarea deciziei de suspendare se efectuează prin înmânarea acesteia personal către medicul dentist ori prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire transmisă la sediul profesional sau la domiciliul/reşedinţa acestuia.(5) În situaţia în care medicul dentist nu s-a prezentat la oficiul poştal pentru ridicarea corespondenţei sau a refuzat expres primirea, comunicarea deciziei de suspendare se realizează prin afişare pe pagina de internet a colegiului teritorial sau naţional.(6) Decizia de suspendare poate fi contestată de medicul dentist în cauză la consiliul colegiului teritorial în termen de 15 zile de la comunicare.(7) Decizia consiliului colegiului teritorial se comunică medicului dentist în cauză în termen de maximum 7 zile de la adoptare.(8) În cazul în care este respinsă contestaţia formulată conform alin. (6), decizia consiliului colegiului teritorial prin care se menţine suspendarea exercitării profesiei poate fi contestată de medicul dentist în cauză la Consiliul naţional al CMDR în termen de 15 zile de la comunicare. Contestaţia se soluţionează de Comisia de EMC constituită conform art. 4.(9) Contestaţiile prevăzute la alin. (6) şi (8) sunt suspensive de executare.(10) Biroul consiliului colegiului teritorial care a emis decizia de suspendare dispune înscrierea suspendării în Registrul unic al medicilor dentişti, partea publică, şi în fişa profesională în termen de cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a deciziei de suspendare.(11) Menţiunea privind suspendarea se radiază în termen de cel mult 15 zile de la data constatării de către colegiul teritorial a realizării numărului de credite de EMC prevăzut la alin. (2). Articolul 4Acreditarea şi reacreditarea furnizorilor şi a lectorilor, precum şi creditarea formelor de EMC se efectuează de către Comisia pentru imagine, relaţii interne şi internaţionale, de etică şi deontologie medicală şi educaţie medicală continuă şi de către Comisia profesional-ştiinţifică şi învăţământ din cadrul Consiliului naţional al CMDR, reunite sub denumirea de Comisia de EMC. Articolul 5CMDR creditează ca forme de EMC: formele de învăţământ postuniversitar medical, formele de educaţie continuă medicală, precum şi manifestările şi activităţile cu caracter ştiinţific. Articolul 6 (1) Principalele manifestări ştiinţifice, activităţi cu caracter ştiinţific şi forme de educaţie medicală continuă constau în:a)manifestări ştiinţifice reprezentate de: congrese, conferinţe/simpozioane; b)publicarea de articole ştiinţifice în reviste de specialitate acreditate; c)publicarea de cărţi (inclusiv capitole de carte), tratate, manuale, monografii, care deţin ISBN (International Standard Book Number); d)cursuri de EMC teoretice cu sau fără demonstraţii practice susţinute de lectori acreditaţi de CMDR; e)abonamente anuale la reviste medicale de specialitate acreditate, reviste internaţionale de specialitate, publicaţii naţionale medicale agreate de CMDR; f)EMC la distanţă. (2) Formele de învăţământ postuniversitar care, conform legislaţiei în vigoare, se desfăşoară numai în instituţiile de învăţământ medical superior acreditate de Ministerul Educaţiei Naţionale sunt reprezentate de:a)rezidenţiat; b)a doua specialitate; c)competenţe, supraspecializări, atestate de studii complementare; d)masterat; e)doctorat; f)cursuri postuniversitare. (3) Tipurile de programe, modalităţile de desfăşurare şi criteriile de creditare a formelor de EMC la distanţă vor fi propuse de Comisia de EMC şi aprobate de Consiliul naţional al CMDR. Articolul 7 (1) Formele de EMC pot fi susţinute de următoarele cadre didactice universitare: profesori, conferenţiari, şefi de lucrări.(2) Formele de EMC pot fi susţinute şi de medici dentişti care nu au calitatea de cadre didactice, dar care îndeplinesc cel puţin două din următoarele criterii:a)sunt medici primari şi doctori în ştiinţe medicale; b)au prezentat minimum 3 comunicări la congrese în străinătate în domeniul pentru care doresc să susţină programul de EMC; c)au publicat minimum două articole în reviste de specialitate cotate cel puţin B+; d)au publicat cel puţin una dintre următoarele: cărţi (inclusiv capitole de carte), tratate, manuale, monografii, care deţin ISBN. (3) Acreditarea lectorilor se face pe bază de cerere şi curriculum vitae semnat, cu precizarea domeniului de specializare, comunicate până la data de 15 noiembrie a fiecărui an, pentru anul următor.(4) Lectorii se reacreditează anual pe bază de cerere scrisă, în termenul prevăzut la alin. (3), în funcţie de condiţiile aflate în vigoare la data acreditării.(5) Evaluarea solicitărilor de acreditare/reacreditare se realizează numai pentru cererile depuse în termenul prevăzut la alin. (3).(6) Lectorii din străinătate invitaţi de furnizorii formelor de EMC trebuie să fie recomandaţi de societăţile ştiinţifice de profil din ţara de origine şi să justifice titlurile academice şi profesional-ştiinţifice pe care le deţin.(7) În cazul cursurilor teoretice cu sau fără demonstraţii practice, lectorii din străinătate vor fi acreditaţi cu minimum 30 de zile înaintea evenimentului ştiinţific şi se reacreditează înaintea fiecărui eveniment în parte.(8) Neîndeplinirea obligaţiilor asumate de către lectorii acreditaţi privind susţinerea formelor de EMC, în lipsa unor motive justificate, atrage suspendarea acreditării pentru o perioadă de un an. Articolul 8(1) Acreditarea/Reacreditarea furnizorilor de EMC se va efectua anual pentru cererile depuse până la data de 15 noiembrie a anului anterior şi pentru care s-a achitat taxa prevăzută la alin. (4).(2) Evaluarea solicitărilor de acreditare/reacreditare se realizează numai pentru cererile care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1).(3) Criteriile de acreditare sau, după caz, de reacreditare ca furnizor de EMC sunt următoarele:a)furnizorul are statut de persoană juridică; b)furnizorul este o instituţie sau organizaţie dintre cele prevăzute la art. 10 alin. (1) cu rol, funcţii şi atribuţii de învăţământ sau de educaţie continuă în domeniul medico-dentar prevăzute în actul normativ de înfiinţare ori statut; c)furnizorul respectă regulile de activitate nonprofit şi de neimplicare în promovarea de produse specifice medico-dentare şi nu reprezintă interesele unor sponsori. (4) Taxa pentru acreditarea/reacreditarea anuală ca furnizor de EMC reprezintă echivalentul în lei, calculat la cursul oficial al Băncii Naţionale a României cotat în ziua plăţii, al sumei de 300 de euro. Taxa se achită în contul bancar al CMDR.(5) Prevederile alin. (4) nu se aplică în cazul instituţiilor de învăţământ medical superior acreditate conform legii şi colegiilor teritoriale care solicită acreditarea sau, după caz, reacreditarea ca furnizor de EMC. Articolul 9 (1) Comisia de EMC atribuie numărul de credite pentru fiecare activitate de pregătire profesională.(2) Creditarea formelor de EMC se face în funcţie de criterii legate de:a)nivelul de desfăşurare a formei de EMC: local/regional, naţional/internaţional; b)durata efectivă a programului ştiinţific; c)pentru ca o manifestare ştiinţifică să fie clasificată „cu participare internaţională“ este necesar ca, din numărul total de lectori, minimum 3 să fie din străinătate; d)pentru ca o manifestare ştiinţifică să fie clasificată „internaţională“ este necesar ca furnizorul să fie reprezentat de o societate ştiinţifică europeană/internaţională alături de societatea ştiinţifică de profil din ţară; e)în cadrul congreselor naţionale cu participare internaţională sau internaţionale nu este necesară acreditarea comunicatorilor străini. Articolul 10 (1) Manifestările ştiinţifice, cursurile teoretice cu sau fără demonstraţii practice şi formele de EMC la distanţă pot fi organizate de către: instituţii de învăţământ medical superior acreditate, colegii teritoriale din cadrul CMDR, societăţi ştiinţifice şi asociaţii profesionale cu profil de medicină dentară.(2) Creditarea acestora se face astfel:a)congres - 24 de credite de EMC; b)conferinţă/simpozion - 16 credite de EMC; c)curs teoretic cu sau fără demonstraţie practică - 8 credite de EMC; d)cursuri postuniversitare de lungă durată, organizate de instituţii de învăţământ medical superior - 20 de credite de EMC. (3) Manifestările ştiinţifice trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii pentru a fi creditate cu credite de EMC:a)în cazul congresului, acesta trebuie să aibă:

durată de 3 zile;

3 secţiuni distincte:1. prelegeri; 2. comunicări orale; 3. postere/workshop-uri/actualităţi legislative; b)în cazul conferinţei/simpozionului, aceasta/acesta trebuie să aibă:

durată de două zile;

două secţiuni distincte:1. raport de temă şi prelegeri; 2. workshop-uri/actualităţi legislative. (4) Simpozioanele, conferinţele, cursurile pre- şi post-congres, satelite ale unor manifestări ştiinţifice majore, nu se creditează separat, suplimentar faţă de programul de bază.(5) Două sau mai multe sesiuni paralele la aceeaşi activitate de pregătire profesională se creditează o singură dată.(6) Activităţile de pregătire profesională desfăşurate în cadrul expoziţiilor/târgurilor medicale sau al oricăror altor evenimente care au ca principal scop prezentarea sau promovarea de produse/servicii nu se creditează cu credite de EMC. Articolul 11 (1) Autorii articolelor publicate în reviste de specialitate cotate B+/BDI vor primi fiecare câte 6 credite de EMC pentru un articol.(2) Autorii articolelor publicate în reviste cotate ISI vor primi fiecare câte 20 de credite de EMC pentru un articol.(3) Abonamentele la reviste medicale se vor credita după cum urmează:a)pentru revistele naţionale de specialitate şi publicaţii naţionale medicale agreate de CMDR - 5 credite de EMC anual, cu dovada deţinerii abonamentului anual; b)pentru revistele internaţionale de specialitate - 10 credite de EMC anual, cu dovada deţinerii abonamentului anual. (4) Autorii cărţilor (inclusiv ai capitolelor de carte), tratatelor, monografiilor publicate în domeniul medico-dentar în edituri recunoscute naţional/internaţional vor fi creditaţi cu 50 de credite de EMC.(5) Cadrele didactice aflate în activitate, confirmate de universităţi (asistent, şef de lucrări, conferenţiar şi profesor), şi care desfăşoară activitate de îndrumare şi coordonare a medicilor rezidenţi, inclusiv conducătorii de doctorate/masterate, sunt creditaţi cu 40 de credite de EMC pe an. Articolul 12(1) Formele de învăţământ postuniversitar absolvite se vor credita astfel:a)obţinerea titlului de medic rezident, în urma promovării concursului de rezidenţiat - 40 de credite de EMC; b)obţinerea titlului de medic specialist - 40 de credite de EMC; c)a doua specialitate - 20 de credite de EMC; d)obţinerea titlului de medic primar - 40 de credite de EMC; e)obţinerea titlului de doctor în medicină - 40 de credite de EMC; f)obţinerea diplomei de master - 20 de credite de EMC. (2) Competenţele/Supraspecializările/Atestatele de studii complementare se creditează cu 20 de credite de EMC, pentru fiecare în parte. Articolul 13 (1) Participarea cu lucrări ştiinţifice la manifestări ştiinţifice din străinătate se va credita cu un număr de 10 credite de EMC.(2) Participarea la manifestări ştiinţifice din străinătate se va credita cu un număr de 5 credite de EMC.(3) Participarea la congrese din străinătate organizate de societăţi ştiinţifice se creditează similar cu cele naţionale.(4) Lectorii acreditaţi care susţin cursuri de EMC şi care nu au calitatea de cadru didactic vor fi creditaţi cu un număr de 20 de credite de EMC/manifestare ştiinţifică. Articolul 14 (1) În vederea creditării formei de EMC, furnizorul de EMC va transmite CMDR cererea de creditare în termenul prevăzut la art. 9 alin. (3) din decizie, însoţită de programul manifestării (stabilit pe zile şi ore) şi de lista lectorilor, numai după ce au fost aprobate în prealabil de Comisia pentru imagine, relaţii interne şi internaţionale, de etică şi deontologie medicală şi educaţie medicală continuă, precum şi de Comisia profesional-ştiinţifică şi învăţământ din cadrul colegiului teritorial (reunite sub denumirea de Comisia de EMC a colegiului teritorial) pe a cărui rază se va desfăşura forma de EMC în cauză. (2) Manifestările ştiinţifice sau, după caz, activităţile de pregătire profesională organizate de instituţii de învăţământ medical superior, societăţi ştiinţifice şi asociaţii profesionale cu profil de medicină dentară ori alte organizaţii din străinătate se pot desfăşura pe teritoriul României numai cu avizul CMDR. (3) Instituţiile de învăţământ medical superior acreditate depun cererile pentru creditarea formelor de EMC la CMDR, cu informarea colegiului teritorial pe a cărui rază se va desfăşura forma de EMC.(4) Creditarea activităţilor de pregătire profesională cu credite de EMC devine valabilă la data publicării formei de EMC creditate pe pagina de internet a CMDR, www.cmdr.ro, şi numai după confirmarea plăţii taxelor datorate conform prevederilor prezentului regulament.(5) Intervalul minim acceptat între două manifestări ştiinţifice, cursuri teoretice cu sau fără demonstraţii practice organizate la nivelul fiecărui colegiu teritorial este de 30 de zile pentru acelaşi furnizor de EMC.(6) Furnizorul de EMC care are statut de filială poate organiza, ca forme de EMC, numai cursuri teoretice cu sau fără demonstraţie practică desfăşurate pe raza colegiului teritorial unde îşi are sediul furnizorul de EMC în cauză, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.(7) În aceeaşi perioadă şi în aceeaşi localitate nu poate avea loc decât o singură formă de EMC, pe baza principiului creditării primei solicitări, nefiind admisă suprapunerea parţială sau totală a formelor de EMC creditate.(8) Este interzisă deschiderea sau închiderea formei de EMC de către reprezentanţii firmelor producătoare ori de distribuţie a materialelor sau aparaturii din domeniul medical ori medico-dentar.(9) Nu se creditează cu credite de EMC niciuna dintre formele de EMC organizate de societăţile comerciale din ţară sau din străinătate.(10) Certificatele/Diplomele eliberate de societăţile comerciale din ţară sau din străinătate nu reprezintă competenţă în domeniul medicinei dentare. Articolul 15Dosarul care trebuie depus de furnizorul de EMC în vederea creditării formei de EMC corespunzătoare va cuprinde cel puţin următoarele elemente: a)numele organizatorului şi al lectorilor; b)data, locul şi durata acestei activităţi; c)sponsorii. Articolul 16 (1) Furnizorii de EMC vor înainta CMDR, în termen de 30 de zile de la data finalizării activităţii de pregătire profesională, lista comunicatorilor care nu şi-au prezentat lucrările în plen. Comunicatorii care nu îşi susţin lucrările nu vor fi creditaţi cu credite de EMC.(2) Furnizorul de EMC are obligaţia de a trimite lista participanţilor pentru centralizare colegiului teritorial în a cărui rază teritorială se desfăşoară forma de EMC creditată şi CMDR. Articolul 17 (1) Fiecare medic dentist este responsabil de dosarul său de EMC.(2) Medicul dentist poate participa la orice activitate de pregătire profesională, creditată sau nu de către CMDR, în funcţie de interesul său profesional. (3) Punctajul anual obţinut ca urmare a participării la forme de EMC acreditate se înscrie de către colegiul teritorial pe anexa la certificatul de membru. (4) Din numărul total de credite, un procent de 10% poate fi obţinut de la formele de EMC acreditate susţinute de alte specialităţi medicale la care medicul dentist a participat.(5) Data de referinţă pentru calculul punctajului creditelor de EMC este data înscrierii în CMDR. În cazul medicilor dentişti care deţineau drept de liberă practică la data intrării în vigoare a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, data de referinţă pentru calculul punctajului creditelor de EMC este data emiterii primului certificat de membru al CMDR.
(6) În calculul punctajului profesional nu poate fi luată în considerare participarea la mai multe programe de EMC ale căror date de desfăşurare se suprapun.(7) Medicii dentişti trebuie să depună anual la colegiile teritoriale copii certificate conform cu originalul ale diplomelor de EMC care atestă creditele obţinute. Articolul 18(1) Taxele pentru creditarea formelor de EMC se vor plăti de către toţi furnizorii de EMC acreditaţi, către CMDR, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii avizului de principiu al creditării formei de EMC.(2) Neplata taxelor în termenul prevăzut atrage anularea avizului de principiu, inclusiv a creditelor acordate pentru participarea la forma de EMC în cauză.(3) Taxele pentru creditarea formelor EMC sunt următoarele:a)pentru cursuri de o zi - 400 lei, din care 200 lei se virează CMDR şi 200 lei se virează colegiului teritorial pe a cărui rază se desfăşoară forma de EMC; b)congres - 1.000 lei, din care 500 lei se virează CMDR şi 500 lei se virează colegiului teritorial pe a cărui rază se desfăşoară manifestarea ştiinţifică; c)conferinţă/simpozion - 600 lei, din care 300 lei se virează CMDR şi 300 lei se virează colegiului teritorial pe a cărui rază se desfăşoară manifestarea ştiinţifică. (4) Lectorii vor fi retribuiţi conform contractului de prestări de servicii încheiat anterior desfăşurării formei de EMC cu furnizorul acreditat, cu obligaţia furnizorului de a achita toate taxele aferente către stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Articolul 19 (1) Titlul de lector de EMC acreditat de către CMDR nu reprezintă titlu didactic sau ştiinţific şi nu poate fi folosit în sens publicitar şi/sau profesional.(2) Folosirea titlului de lector al CMDR în condiţiile prevăzute la alin. (1) atrage suspendarea din calitatea de lector acreditat a celui în cauză pentru o perioadă de 2 ani. Articolul 20(1) Colegiul teritorial deţine un registru de EMC în care sunt înscrise manifestările ce au avut loc pe raza colegiului respectiv, creditele primite de la CMDR, listele cu participanţi, numărul de ordine pentru eliberarea de diplome de către furnizorul de EMC, precum şi modelul diplomei.(2) Registrul de EMC al colegiului teritorial se păstrează în formă scrisă şi electronică. Articolul 21 (1) CMDR deţine Registrul naţional de EMC, în care sunt înscrişi furnizorii de EMC şi lectorii acreditaţi, precum şi toate formele de EMC desfăşurate pe raza colegiilor teritoriale.(2) Registrul naţional de EMC se păstrează în formă scrisă şi electronică. Articolul 22 (1) CMDR publică pe pagina de internet proprie, www.cmdr.ro, lista formelor de EMC creditate, împreună cu lista furnizorilor de EMC şi a lectorilor acreditaţi, precum şi lista publicaţiilor medicale agreate de CMDR.(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) vor fi actualizate periodic, ori de câte ori intervine o modificare. Articolul 23(1) CMDR, prin Comisia EMC constituită conform art. 4, coordonează, îndrumă şi verifică desfăşurarea formelor de EMC creditate.(2) La nivel local, atribuţiile prevăzute la alin. (1) sunt exercitate de Comisia de EMC constituită conform art. 14 alin. (1). Articolul 24 (1) Sigla CMDR nu poate fi folosită pe diplomele formelor de EMC.(2) Sigla CMDR nu poate fi utilizată pentru publicitatea formelor de EMC.(3) De asemenea, în publicitatea formelor de EMC nu poate fi folosit numărul de credite de EMC în lipsa obţinerii avizului de principiu al CMDR pentru desfăşurarea formei de EMC şi a plăţii taxelor aferente creditării. Articolul 25Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor stabilite de prezentul regulament în sarcina lectorilor şi furnizorilor de EMC, inclusiv nerespectarea programului şi a conţinutului cuprins în cererea de creditare aprobată se sancţionează cu suspendarea acreditării pentru o perioadă de un an, dacă nu se prevede altfel în prezentul regulament. Articolul 26 (1) Deciziile de suspendare referitoare la situaţiile prevăzute de art. 7 alin. (8), art. 19 alin. (2) şi art. 25 se adoptă de către consiliul colegiului teritorial prin Comisia de EMC constituită conform art. 14 alin. (1).(2) Decizia de suspendare poate fi contestată de lectorul sau furnizorul de EMC în cauză la Consiliul naţional în termen de 15 zile de la data comunicării.(3) Contestaţia prevăzută la alin. (2) este suspensivă de executare şi se soluţionează de Comisia de EMC constituită conform art. 4.(4) Lista lectorilor şi furnizorilor de EMC suspendaţi conform prevederilor prezentului regulament se publică pe pagina de internet a CMDR. ANEXA Nr. II.A(Anexa nr. 2A la Decizia nr. 58/2011) CERERE DE ACREDITARE a furnizorului de educaţie medicală continuă (EMC) 1. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al furnizorului de EMC Subsemnatul/a ........ ................ ..........., domiciliat/ă în ........ .............., str. ........ ................ nr. ......., bl. ......, sc. .............., et. ......., ap. ........., sectorul/judeţul ............., cod numeric personal ........ ................ ........., în calitate de ........ ........ ..............., reprezentant legal al ........ ................ ................ ................ ................ ............, având sediul situat în ........ ................ ........ ........., (denumirea furnizorului de EMC) str. ........ ................ .......... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., sectorul/judeţul ........ ........ ........, cod fiscal ........ ........ ............, (dacă este cazul) înscris sub nr. ........ ........ ........... în Registrul asociaţilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei ........ ................ .............../Registrul federaţiilor aflat la grefa tribunalului ........ ................ ................ ............./Registrul special ........ ................ ..........., declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile
Codului penal cu privire la falsul în declaraţii, că subscrisa/subscrisul îndeplineşte şi respectă criteriile de acreditare ca furnizor de EMC prevăzute în Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti şi pentru aprobarea Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România, cu modificările şi completările ulterioare, şi solicit acreditarea subscrisei/subscrisului ca furnizor de EMC. 2. Lectori acreditaţi de Colegiul Medicilor Dentişti din România care vor susţine formele de EMC: Numele ........ ................ ................ ................ ........ ........ şi prenumele ........ ................ ................ ................ ........ ........ Titlul profesional-ştiinţific ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Numele ........ ................ ................ ................ ........ ........ şi prenumele ........ ................ ................ ................ ........ ........ Titlul profesional-ştiinţific ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Numele ........ ................ ................ ................ ........ ........ şi prenumele ........ ................ ................ ................ ........ ........ Titlul profesional-ştiinţific ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Numele ........ ................ ................ ................ ........ ........ şi prenumele ........ ................ ................ ................ ........ ........ Titlul profesional-ştiinţific ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Numele ........ ................ ................ ................ ........ ........ şi prenumele ........ ................ ................ ................ ........ ........ Titlul profesional-ştiinţific ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. 3. Persoană de contact ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... (dacă este diferită de reprezentantul legal al furnizorului de EMC) Numele ........ ................ ................ ................ ........ ........ şi prenumele ........ ................ ................ ................ ........ ........ Titlul profesional-ştiinţific ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Adresă ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ Telefon ........ ................ ........ ........., fax ........ ................ ........ ..........., e-mail ........ ................ ................ ........ .............. 4. Ataşez1 prezentei cereri copia actului normativ în baza căruia a fost acreditată instituţia de învăţământ medical superior sau, după caz, copii legalizate ale hotărârii judecătoreşti, actului constitutiv şi statutului din care rezultă că subscrisa/subscrisul deţine atribuţii de învăţământ medical postuniversitar, respectiv de organizare de forme de educaţie medicală continuă în domeniul medicinei dentare. Data .........../.........../........ ............ Reprezentantul legal al furnizorului de EMC, ........ ................ ........ ............ (numele şi prenumele) Semnătura şi ştampila ........ ........ ............. 1 Aplicabil numai în cazul instituţiilor de învăţământ superior medical, al societăţilor ştiinţifice şi al asociaţiilor profesionale. ANEXA Nr. II.B(Anexa nr. 2B la Decizia nr. 58/2011) CERERE DE REACREDITARE a furnizorului de educaţie medicală continuă (EMC) 1. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al furnizorului de EMC Subsemnatul/a ........ ........ ..............., domiciliat/ă în ........ ........ ..............., str. ........ ................ ............... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, sectorul/judeţul ........ ........ .........., cod numeric personal ........ ................ ........., în calitate de ........ ................, reprezentant legal al ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... , având sediul (denumirea furnizorului de EMC) situat în ........ ................ ..............., str. ........ ........ .............. nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, sectorul/judeţul ..............., cod fiscal ........ ................ ........ ..........., înscris sub nr. ........ ................ ................ ......... în Registrul asociaţilor şi fundaţiilor aflat (dacă este cazul) la grefa judecătoriei ........ ................ ........ ............/Registrul federaţiilor aflat la grefa tribunalului ........ ................ ........./Registrul special ........ ........ .........., acreditat de Colegiul Medicilor Dentişti din România ca furnizor de EMC la data de ........ ........ .........., declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal cu privire la falsul în declaraţii, că: 1) subscrisa/subscrisul îndeplineşte şi respectă criteriile de reacreditare ca furnizor de EMC prevăzute în Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti şi pentru aprobarea Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România, cu modificările şi completările ulterioare; 2) nu au intervenit modificări ale scopului şi/sau obiectivelor prevăzute în statut referitoare la atribuţiile de educaţie continuă în domeniul medico-dentar faţă de data acreditării ca furnizor de EMC; 3) subscrisa/subscrisul nu se află în stare de dizolvare sau lichidare, respectiv nu i s-a suspendat/retras acreditarea ca instituţie de învăţământ medical superior, şi solicit reacreditarea ca furnizor de EMC. 2. Lectori acreditaţi de Colegiul Medicilor Dentişti din România care vor susţine formele de EMC: Numele ........ ................ ................ ................ ........ ........ şi prenumele ........ ................ ................ ................ ........ ........ Titlul profesional-ştiinţific ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Numele ........ ................ ................ ................ ........ ........ şi prenumele ........ ................ ................ ................ ........ ........ Titlul profesional-ştiinţific ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Numele ........ ................ ................ ................ ........ ........ şi prenumele ........ ................ ................ ................ ........ ........ Titlul profesional-ştiinţific ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Numele ........ ................ ................ ................ ........ ........ şi prenumele ........ ................ ................ ................ ........ ........ Titlul profesional-ştiinţific ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Numele ........ ................ ................ ................ ........ ........ şi prenumele ........ ................ ................ ................ ........ ........ Titlul profesional-ştiinţific ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Numele ........ ................ ................ ................ ........ ........ şi prenumele ........ ................ ................ ................ ........ ........ Titlul profesional-ştiinţific ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. 3. Persoană de contact ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... (dacă este diferită de reprezentantul legal al furnizorului de EMC) Numele ........ ................ ................ ................ ........ ........ şi prenumele ........ ................ ................ ................ ........ ........ Titlul profesional-ştiinţific ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Adresă ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Telefon ........ ................ ................, fax ........ ................ ........ ............, e-mail ........ ................ ................ ................ ........ Data .........../.........../........ ............. Reprezentantul legal al furnizorului de EMC, ........ ................ .......... (numele şi prenumele) Semnătura şi ştampila ........ ................ ......... ANEXA Nr. III(Anexa nr. 3 la Decizia nr. 58/2011) CERERE DE CREDITARE a formelor de educaţie medicală continuă (EMC) 1. Denumirea furnizorului de EMC ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. 2. Responsabilul de program de EMC, desemnat de furnizorul de EMC Numele ........ ................ ................ ................ ........ ........ şi prenumele ........ ................ ................ ................ ........ ........ Titlul profesional-ştiinţific ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Adresă ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Telefon ........ ................ ................, fax ........ ................ ........ ............, e-mail ........ ................ ................ ................ ........ 3. Tipul formei de EMC propuse  congres  conferinţă  simpozion  curs teoretic cu demonstraţie practică  fără demonstraţie practică   la distanţă 4. Denumirea evenimentului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... 5. Perioada de desfăşurare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... 6. Locul de desfăşurare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ 7. Programul ştiinţific (ataşat obligatoriu ca anexă la prezenta cerere) ........ ................ ................ ................ ........ ............... 8. Lectori Numele ........ ................ ................ ................ ........ ........ şi prenumele ........ ................ ................ ................ ........ ........ Titlul profesional-ştiinţific ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Numele ........ ................ ................ ................ ........ ........ şi prenumele ........ ................ ................ ................ ........ ........ Titlul profesional-ştiinţific ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Numele ........ ................ ................ ................ ........ ........ şi prenumele ........ ................ ................ ................ ........ ........ Titlul profesional-ştiinţific ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. 9. Sponsori ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Subsemnatul/a ........ ........ ............, în calitate de reprezentant legal al ........ ................ .........., solicit creditarea formei de EMC propuse şi declar pe propria răspundere că manifestarea ştiinţifică/activitatea de pregătire profesională va fi organizată în conformitate cu programul pentru care forma de EMC a fost creditată şi că subscrisa/subscrisul va respecta toate obligaţiile prevăzute de Regulamentul de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România, aprobat prin Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011, cu completările ulterioare, aflate în sarcina furnizorului de EMC. Totodată, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal cu privire la falsul în declaraţii, lipsa oricăror interese comerciale ale subscrisei/subscrisului faţă de forma de EMC propusă sau faţă de sponsorii acesteia. Declar că am luat cunoştinţă de faptul că modificarea ulterioară a condiţiilor de desfăşurare a formei de EMC creditate este posibilă numai în cazuri temeinic motivate şi mă oblig să anunţ Colegiul Medicilor Dentişti din România de îndată, înainte de efectuarea oricărei publicităţi şi de desfăşurarea formei de EMC, cu privire la orice modificare ulterioară survenită privind forma de EMC creditată în baza prezentei cereri. Data ........../.........../........ ........... Reprezentantul legal al furnizorului de EMC, ........ ........ ............... (numele şi prenumele) Semnătura şi ştampila ........ ................ ........ .............. Responsabilul de program de EMC al furnizorului de EMC, ........ ................ ......... (numele şi prenumele) Semnătura ........ ................ ........ ............. ANEXA Nr. IV(Anexa nr. 4 la Decizia nr. 58/2011) Nr. de înregistrare AVIZ DE PRINCIPIU privind creditarea formei de educaţie medicală continuă (EMC) Către Furnizorul de EMC ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... În evidenţa Colegiului Medicilor Dentişti ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Comisia profesional-ştiinţifică şi învăţământ şi Comisia pentru imagine, relaţii interne şi internaţionale, de etică şi deontologie medicală şi educaţie medicală continuă ACORDĂ un număr de ........ .............. credite de EMC pentru forma de educaţie medicală continuă: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Perioada: ........ ................ ........ ..............; Locul de desfăşurare: ........ ........ ............; Lectori acreditaţi: conform programului ştiinţific depus în data de ........ ............... . Obligaţiile furnizorului de EMC: 1. Înscrierea pe certificatele de participare (diplome) a următoarelor date: rezultatul testului final, cu formula admis/respins;

numărul de ordine primit de la colegiul teritorial;

sigla, ştampila furnizorului de EMC şi semnătura reprezentantului legal, în original.2. Comunicarea la Colegiul Medicilor Dentişti ........ ................ ................ .......... a listei participanţilor pentru a primi seria şi numărul de ordine al participanţilor din Registrul de EMC; 3. Comunicarea la Colegiul Medicilor Dentişti din România a listei participanţilor, incluzând numele, prenumele, seria şi numărul de ordine al certificatului de participare, pentru a fi trecut în Registrul naţional de EMC; 4. Plata sumei de ........ ........... lei în contul bancar al Colegiului Medicilor Dentişti din România şi a sumei de ........ ........... lei în contul bancar al Colegiului Medicilor Dentişti ........ ................ ................ ........ ............., în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea prezentului aviz de principiu. 5. Respectarea obligaţiilor prevăzute de Regulamentul de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România, aprobat prin Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011, cu completările ulterioare, aflate în sarcina furnizorului de EMC. Certificatele de participare (diplomele) care nu respectă metodologia mai sus menţionată nu vor fi luate în considerare în cadrul realizării punctajului profesional al medicului dentist. Prezentul aviz de principiu devine valabil la data publicării formei de EMC creditate pe pagina de internet a CMDR, www.cmdr.ro, după confirmarea plăţii taxelor prevăzute la pct. 4. Preşedintele Comisiei pentru imagine, relaţii interne şi internaţionale, de etică şi deontologie medicală şi educaţie medicală continuă, ........ ................ ................ ........ ........ (semnătura) Preşedintele Comisiei profesional-ştiinţifice şi învăţământ, ........ ........ .......... (semnătura) Ştampila CMDR ANEXA Nr. V(Anexa nr. 5 la Decizia nr. 58/2011)

ISSN:

FIŞA PUBLICAŢIEI DE SPECIALITATE pentru înscrierea în lista publicaţiilor medicale agreate 1. Titlul publicaţiei ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. 2. Editor ştiinţific (denumire societate, organizaţie) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... 3. Adresa editorului ştiinţific ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... 4. Nr. apariţii/an: ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ 5. Debut publicistic (anul): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... 6. Redactor-şef (numele şi prenumele) E-mail: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Fax: ........ ................ ................ ................ ................ ............., mobil: ........ ................ ................ ................ ........... 7. Secretar de redacţie (numele şi prenumele) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... E-mail: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Fax: ........ ................ ................ ................ ................ ............. mobil: ........ ................ ................ ................ ........... 8. Persoana de legătură cu Colegiul Medicilor Dentişti din România (numele şi prenumele) ........ ................ ........ ........ E-mail: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............., Fax: ........ ................ ................ ................ ................ ............. mobil: ........ ................ ................ ................ ........... 9. Colegiul ştiinţific/Colegiul de redacţie (numele şi prenumele)

........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........

Redactor-şef, ........ ........ ........... ANEXA Nr. VI(Anexa nr. 6 la Decizia nr. 58/2011) FIŞA PROFESIONALĂ model -I. Identificare Numele ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Numele anterior ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Cod numeric personal

Nr. registru unic ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Data înscrierii iniţiale în Colegiul Medicilor Dentişti din România (CMDR): ................/........ ........./........ ................ ........... Colegiul teritorial iniţial: Colegiul Medicilor Dentişti (CMD) ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............. Certificat de membru seria ............. nr. ........ ................ ........ emis la data de ................/........ ........../........ ........ ............. Transfer (data) ........../.........../........ ............. Colegiul teritorial actual - CMD ........ ................ ........ ..........., data înscrierii ........ ............/........ ........./........ ........ ......... Transfer (data) .........../.........../........ ............. Colegiul teritorial actual - CMD ........ ................ ........ ..........., data înscrierii ........ ............/........ ........./........ ........ ......... Certificate de membru deţinute: seria ............. nr. ........ .......... emis de CMD ........ ................ ........... la data de ........ ............/........ ........./........ ........ .......... seria ............. nr. ........ .......... emis de CMD ........ ................ ........... la data de ........ ............/........ ........./........ ........ .......... II. Educaţie medicală continuă Numărul de credite obţinute în fiecare an, dintr-un ciclu de 5 ani: [Se completează începând cu data înscrierii în CMDR/emiterii primului certificat de membru conform art. 17 alin. (5) din Regulamentul de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România, aprobat prin Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011, cu modificările ulterioare.]

Anul ........ ..........
I II III IV V
I II III IV V
I II III IV V

(Se completează în continuare.) III. Pregătire profesională 3.1. Titluri (doctor-medic stomatolog, doctor-medic dentist, medic dentist) 3.1.1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Diplomă nr. ........ ................ ........... emisă de ........ ............... la data de ........ ............/........ ........./........ ........ ............ 3.2. Grad profesional (rezident, specialist, primar) 3.2.1. ........ ................ ................ ................ ........, emis de ........ ........ .............. la data de .........../.........../........ ............. (numele şi numărul documentului) (Se completează în continuare, dacă este cazul.) 3.3. Rezidenţiat 3.3.1. (Specialitatea) ........ ................ ................ ................ ........ ............, emis de ........ ................ ................ ............... (numele şi numărul documentului de acceptare în rezidenţiat) la data de .........../.........../........ ............. Locul de desfăşurare a rezidenţiatului (centrul universitar) ........ ................ ................ ........ ............... (Se completează în continuare, dacă este cazul.) 3.4. Specialitatea 3.4.1. (Specialitatea) ........ ................ ................ ................ ........ ............, emis de ........ ................ ................ ............... (numele şi numărul documentului de confirmare în specialitate) la data de .........../.........../........ ................ .............. Locul de desfăşurare a rezidenţiatului (centrul universitar) ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............. (Se completează în continuare, dacă este cazul.) 3.5. Supraspecializări 3.5.1. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........, emis de ........ ................ ................ ................ ......... (numele şi numărul documentului) la data de .........../.........../........ ............. (Se completează în continuare, dacă este cazul.) 3.6. Competenţe 3.6.1. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........, emis de ........ ................ ................ ................ ........ (numele şi numărul documentului) la data de .........../.........../........ ............. (Se completează în continuare, dacă este cazul.) 3.7. Atestate de studii complementare 3.7.1. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........, emis de ........ ................ ................ ................ ......... (numele şi numărul documentului) la data de .........../.........../........ ............. (Se completează în continuare, dacă este cazul.) 3.8. Alte forme de învăţământ postuniversitar absolvite (de exemplu, masterat, doctorat) 3.8.1. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........, emis de ........ ................ ................ ........ ............... (numele şi numărul documentului) la data de .........../.........../........ ............. (Se completează în continuare, dacă este cazul.) IV. Forma de exercitare a profesiei (cabinet medical individual - CMI, cabinete grupate - CG, cabinete asociate - CA, societate civilă medicală - SCM, societate constituită conform prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societate cu personalitate juridică - SPJ, salariat, persoană fizică independentă - PFI)

4.1.  CMI  CG  CA  SCM  SPJ  salariat  PFI

4.2. Denumire formă de exercitare a profesiei/angajator ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 4.3. Adresa formei de exercitare a profesiei/angajatorului ........ ................ ................ ................ ................ .............. 4.4. Data începeri activităţii .........../.........../........ ............. 4.5. Data încheierii activităţii .........../.........../........ ............. (Se completează în continuare, dacă este cazul.) V. Certificate de status profesional curent emise 5.1. Nr. ........ ......... din data de .........../.........../........ ............., emis de CMD ........ ................ ........ .............. . (Se completează în continuare, dacă este cazul.) VI. Sancţiuni disciplinare 6.1. ........ ................ ................ ............ prevăzută de art. ..... din Legea ........., stabilită conform Deciziei Comisiei de disciplină a CMD ........ ........ ............./Comisiei superioare de disciplină a CMDR din data de .........../.........../........ ............., comunicată la data de .........../.........../........ ............., rămasă definitivă prin necontestare/respingerea contestaţiei/acţiunii în anulare la data de .........../.........../........ ............., prin Decizia/Hotărârea nr. ........ ................ ................ pronunţată de ........ ........ . Deciziile privind aplicarea sancţiunilor care se soldează cu suspendarea sau cu interzicerea exercitării profesiei se comunică inclusiv Ministerului Sănătăţii, precum şi angajatorului. (Se completează în continuare, dacă este cazul.) 6.2. Radieri sancţiuni disciplinare 6.2.1. Sancţiunea ........ ................ ................ ........ prevăzută de art. ....... din Legea ..., stabilită conform Deciziei Comisiei de disciplină a CMD ........ ........ ........../Comisiei superioare de disciplină a CMDR din data de .........../.........../........ ............., a fost radiată la data de .........../.........../........ ............., conform prevederilor legale în vigoare. (Se completează în continuare, dacă este cazul.) VII. Incompatibilităţi 7.1. ........ ................ ................ ............ prevăzută de art. .......... din Legea ........... . 7.2. Suspendare drept de exercitare a profesiei/calitate de membru în organele de conducere la data de .........../.........../............ prin ........ ........ ......... emis de ........ ......... 7.3. Încetarea suspendării la data de .........../.........../........ ............. (Se completează în continuare, dacă este cazul.) VIII. Nedemnităţi 8.1. ........ ........ ......... prevăzută de art. ........ ........ din Legea ............ 8.2. Încetare stare la data de .........../.........../........ ............. (Se completează în continuare, dacă este cazul.)


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 7/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 7 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu