Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 681 din 18 mai 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81 alin. (2) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în Romania

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 415 din 22 iunie 2010Acsinte Gaspar                            - preşedinte

Nicolae Cochinescu                     -judecător

Aspazia Cojocaru                        -judecător

Petre Lăzăroiu                             -judecător

Ion Predescu                                -judecător

Puskas Valentin Zoltan                -judecător

Tudorel Toader                            -judecător

Augustin Zegrean                        -judecător

Carmen-Cătălina Gliga                - procuror

Claudia-Margareta Krupenschi    - magistrat-asistent

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 81 alin. (2) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, excepţie ridicată de Su Ruxiang în Dosarul nr. 13.557/233/2009 al Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă, cauză ce formează obiectul Dosarului nr. 8.272D/2009 al Curţii Constituţionale.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită. Se prezintă interpretul autorizat de limba chineză, domnul Ioan Budura.

Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 8.273D/2009, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, ridicată de Xu Enchang în Dosarul nr. 13.553/233/2009 al aceleiaşi instanţe de judecată.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează Curtea asupra faptului că partea Oficiul Român pentru Imigrări a transmis la dosarele celor două cauze note scrise prin care solicită respingerea ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate.

Preşedintele, din oficiu, văzând identitatea de obiect a acestor cauze, pune în discuţie problema conexării lor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu propunerea de conexare a cauzelor strigate.

Preşedintele Curţii, în temeiul art. 14 şi al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 8.273D/2009 la Dosarul nr. 8.272D/2009, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei. Condiţiile speciale impuse de Legea nr. 122/2006 privind azilul în România se justifică prin obiectul acestei reglementări, şi anume regimul juridic al străinilor care solicită o formă de protecţie în România, astfel că nu se poate susţine încălcarea accesului la justiţie, drept ce, oricum, nu echivalează cu accesul, în toate cazurile, la toate structurile judecătoreşti şi la toate căile de atac.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:

Prin încheierile din 29 octombrie 2009, pronunţate în Camera de Consiliu în dosarele nr. 13.557/233/2009 şi nr. 13.553/233/2009, Judecătoria Galaţi - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 81 alin. (2) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România. Excepţiile au fost ridicate de Su Ruxiang şi de Xu Enchang în cauze având ca obiect soluţionarea unor plângeri împotriva unor decizii de respingere a cererilor de acordare a unei forme de protecţie în România.

In motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, având un conţinut identic, autorii acesteia susţin că dispoziţiile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 122/2006, prin aceea că elimină dreptul la recurs împotriva sentinţei de menţinere a hotărârii Oficiului Român pentru Imigrări, încalcă dreptul de acces la justiţie, garantat de art. 21 din Constituţie.

Judecătoria Galaţi - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece stabilirea de către legiuitor a unor căi de atac diferite pentru cele două situaţii reglementate de art. 81 din Legea nr. 122/2006 nu reprezintă o încălcare a principiului liberului acces la justiţie şi nici a dreptului la un recurs efectiv.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate ridicată.

Avocatul Poporului a comunicat punctul său de vedere prin care apreciază că dispoziţiile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România sunt constituţionale. Stabilirea caracterului irevocabil al hotărârii instanţei prin care se menţine hotărârea Oficiului Român pentru Imigrări nu este incompatibilă cu prevederile constituţionale care garantează accesul liber la justiţie. Legiuitorul este abilitat să stabilească regulile de competenţă şi procedură, iar în considerarea unor situaţii deosebite, cum ar fi, în cazul de faţă, soluţionarea urgentă a unei anumite categorii de cereri formulate de o categorie specială de persoane, pot fi adoptate reglementări diferite. In plus, dublul grad de jurisdicţie este prevăzut de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale doar în materie penală.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu următorul conţinut:

-Art. 81. - Hotărârea instanţei de judecată: „(2) Hotărârea instanţei prevăzută la alin. (1) lit. b) este irevocabilă."

Dispoziţiile art. 81 alin. (1) lit. b), la care textul legal criticat face trimitere, prevăd următoarele: „(1) Instanţa de judecată soluţionează plângerea în termen de 10 zile şi pronunţă o hotărâre motivată, prin care: (...)

b) menţine hotărârea Oficiului Român pentru Imigrări."

In opinia autorului excepţiei, textul de lege criticat contravine dispoziţiilor art. 13 „Dreptul la un recurs efectiv" din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, text invocat prin raportare la art. 20 „Tratatele internaţionale privind drepturile omului" şi ale art. 21 „Accesul liber la justiţie" din Constituţie.

Analizând excepţia, Curtea Constituţională constată că soluţia juridică de principiu, reglementată de art. 81 alin. (2) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, este aceeaşi cu cea prevăzută de art. 21 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România, act normativ abrogat odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 122/2006. Asupra acestui din urmă text, Curtea Constituţională a pronunţat mai multe decizii, prin raportare la critici de neconstituţionalitate asemănătoare celor formulate şi în această cauză, relevante în acest sens fiind Decizia nr. 445 din 15 septembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 918 din 13 octombrie 2005, sau Decizia nr. 364 din 4 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 19 iunie 2006. Cu acele prilejuri, Curtea a statuat că textul de lege examinat nu contravine liberului acces la justiţie şi nici dreptului la un proces echitabil, reţinând, în principiu, că „stabilirea regulilor de desfăşurare a procesului în faţa instanţelor judecătoreşti este de competenţa exclusivă a legiuitorului, care poate institui, în considerarea unor situaţii deosebite, reguli speciale de procedură, atât în ceea ce priveşte termenele de soluţionare a cererilor, cât şi relativ la posibilitatea exercitării căilor de atac împotriva hotărârilor pronunţate".

Intrucât în prezenta cauză nu au intervenit elemente noi de natură să justifice schimbarea jurisprudenţei Curţii, cele statuate prin deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA  CONSTITUŢIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 81 alin. (2) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, excepţie ridicată de Su Ruxiang şi Xu Enchang în dosarele nr. 13.557/233/2009 şi nr. 13.553/233/2009 ale Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 18 mai 2010.

PREŞEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 681/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 681 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 681/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu