Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.68 din 18.02.2020

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 729 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură civilă
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 580 din 02 iulie 2020SmartCity1

Valer Dorneanu - preşedinte
Cristian Deliorga - judecător
Marian Enache - judecător
Daniel Marius Morar - judecător
Mona-Maria Pivniceru - judecător
Gheorghe Stan - judecător
Livia Doina Stanciu - judecător
Elena-Simina Tănăsescu - judecător
Varga Attila - judecător
Irina Loredana Gulie - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Brezeanu.1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 729 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Asociaţia C.A.R. Victoria Mureş I.F.N. din Târgu Mureş în Dosarul nr. 1.633/320/2018/a1 al Judecătoriei Târgu Mureş - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 932D/2018.2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită. 3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă, în ceea ce priveşte prevederile art. 729 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură civilă, nefiind vorba de o obligaţie de întreţinere faţă de minori, iar în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 729 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Codul de procedură civilă, autoarea excepţiei de neconstituţionalitate invocând, în realitate, o problemă de interpretare şi aplicare a legii. În subsidiar, se arată că dispoziţiile legale criticate instituie limitele de insesizabilitate în ceea ce priveşte urmărirea veniturilor rezultate din muncă, iar fiecare terţ poprit trebuie să verifice aceste limite de insesizabilitate generală prevăzute de textele de lege criticate, precum şi limitele de insesizabilitate specială, prevăzute în art. 781 alin. (5) din Codul de procedură civilă. De asemenea, se arată că nu se poate pretinde unui terţ poprit să urmărească sumele pe care alţi terţi popriţi sunt obligaţi să le plătească aceluiaşi debitor, să facă un cumul al acestor sume şi să stabilească sumele care pot fi poprite, acesta putând însă să urmărească doar cotele aferente sumelor pe care el însuşi le are de plătit debitorului.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:4. Prin Încheierea din 12 iunie 2018, pronunţată în Dosarul nr. 1.633/320/2018/a1, Judecătoria Târgu Mureş - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 729 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură civilă. Excepţia a fost invocată de Asociaţia C.A.R. Victoria Mureş I.F.N. din Târgu Mureş într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri privind validarea unei popriri.5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că prevederile art. 729 alin. (3) din Codul de procedură civilă consacră o categorie de venituri exceptate de la poprire, în cadrul procedurii de executare silită, iar în acest fel anihilează dreptul oricărui creditor cu o creanţă certă, lichidă şi exigibilă de a-şi îndestula creanţa de la un debitor care lucrează cu timp parţial, în două sau mai multe locuri de muncă. Se arată că veniturile debitorului care lucrează cu timp parţial la mai mulţi angajatori nu vor putea fi niciodată poprite, în condiţiile în care venitul obţinut la fiecare dintre aceşti angajatori nu depăşeşte jumătate din cuantumul salariului minim net pe economie. Se susţine, în acest sens, că textul de lege criticat nu întruneşte criteriile de claritate şi previzibilitate, întrucât nu precizează că se referă la veniturile obţinute dintr-o normă întreagă de muncă, iar nu şi la una parţială.6. Judecătoria Târgu Mureş - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată. Se apreciază, în acest sens, că textul de lege criticat nu întruneşte criteriile de previzibilitate a normei legale, nefiind clar dacă limitarea cu privire la urmărirea veniturilor obţinute din salarii, într-un cuantum inferior celui minim pe economie, se referă la angajaţii care dobândesc aceste venituri la un singur angajator, sau include şi angajaţii care dobândesc aceste venituri din contracte individuale de muncă cu norma parţială, precum şi dacă limitarea priveşte, în acest din urmă caz, veniturile totale ale acestor angajaţi sau se raportează la fiecare salariu distinct. Se mai apreciază că sunt încălcate prevederile art. 16 şi 44 din Constituţie, întrucât sunt discriminaţi creditorii acelor debitori care sunt angajaţi cu norma parţială la mai mulţi angajatori, cumulând norma de 8 ore, astfel încât raportat la fiecare salariu în parte este aplicabilă limitarea prevăzută de art. 729 alin. (3) din Codul de procedură civilă, însă în realitate, aceştia, cumulat, realizează venituri superioare salariului minim pe economie, sau cel puţin superioare limitei de jumătate din venitul minim pe economie. Astfel, aceşti debitori nu vor putea fi urmăriţi sau vor putea fi urmăriţi limitat, raportat la partea ce depăşeşte jumătate din venitul minim naţional, deşi, în realitate, veniturile lor cumulate nu s-ar încadra în dispoziţiile art. 729 alin. (3) din Codul de procedură civilă. Instanţa apreciază că aceşti creditori sunt discriminaţi faţă de creditorii acelor debitori care sunt angajaţi cu normă întreagă de 8 ore şi care realizează venituri urmăribile.7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate.8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, republicată, reţine următoarele:9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă prevederile art. 729 - Limitele urmăririi veniturilor băneşti alin. (1) şi (3) din Codul de procedură civilă, potrivit cărora: „(1) Salariile şi alte venituri periodice, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum şi alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia pot fi urmărite:a)până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau alocaţie pentru copii;b)până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.(...)
(3) Veniturile din muncă sau orice alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia, în cazul în care sunt mai mici decât cuantumul salariului minim net pe economie, pot fi urmărite numai asupra părţii ce depăşeşte jumătate din acest cuantum."11. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 1 alin. (5) referitor la criteriile de calitate a legii, art. 16 alin. (1) şi (2) privind principiul egalităţii în drepturi, art. 21 alin. (1) şi (2) referitor la accesul liber la justiţie, art. 44 alin. (2) privind garantarea proprietăţii private şi art. 45 - Libertatea economică. 12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, în esenţă, autoarea acesteia critică soluţia legislativă care instituie anumite limite procentuale ale urmăririi silite a veniturilor băneşti ale debitorului, arătând că veniturile debitorului care lucrează cu timp parţial la mai mulţi angajatori nu vor putea fi niciodată poprite, în condiţiile în care venitul obţinut la fiecare dintre aceşti angajatori nu depăşeşte procentul permis de lege în vederea exercitării urmăririi silite. 13. Curtea reţine că textul de lege criticat instituie limitele în care pot fi urmărite anumite categorii de venituri, în funcţie de specificul lor, constituind o veritabilă normă de protecţie socială a debitorului, care să-i permită acestuia asigurarea mijloacelor de existenţă, concomitent cu achitarea debitelor, implicit fiind asigurată şi protecţia creditorului, în vederea recuperării creanţei. Astfel, veniturile cu caracter periodic ale debitorului, care sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia, pot face obiect al urmăririi silite, până la jumătate din venitul lunar net (pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau alocaţie pentru copii), respectiv până la o treime din venitul lunar net pentru orice alte datorii. De asemenea, în cazul în care veniturile destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale debitorului sunt mai mici decât cuantumul salariului minim net pe economie, pot fi urmărite numai asupra părţii ce depăşeşte jumătate din acest cuantum. Aşadar, prevederea legală criticată nu instituie o interdicţie absolută de urmărire a veniturilor, ci numai o limitare de urmărire a veniturilor al căror cuantum este mai mic decât salariul minim net pe economie, creditorii putând urmări acea parte a salariului ce depăşeşte jumătate din salariul minim pe economie. Prin poprire, pot fi urmărite orice sume care constituie un venit al debitorului, cu condiţia de a fi plătite cu caracter de durată şi periodic, iar pentru a se urmări în limita prevăzută de art. 729 alin. (3) din Codul de procedură civilă, trebuie să aibă destinaţia de a asigura existenţa zilnică a debitorului. 14. Astfel, din analiza dispoziţiilor legale incidente, Curtea reţine că protecţia socială a debitorului se întinde asupra sumelor de bani ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia, fără a se distinge în funcţie de tipul contractelor individuale de muncă, astfel cum sunt reglementate în Codul muncii, respectiv cu durată determinată sau nedeterminată, prin agent de muncă temporară, cu timp parţial sau prin muncă la domiciliu. Tot astfel, prevederile legale criticate, respectiv art. 729 alin. (3) din Codul de procedură civilă, nu instituie nicio diferenţiere în raport cu sursa veniturilor din muncă, fără a specifica dacă acestea sunt obţinute de la un singur angajator sau mai mulţi angajatori, ceea ce înseamnă că totalitatea veniturilor debitorului, obţinute din muncă, sau din orice alte sume ce i se plătesc periodic acestuia, pot fi urmărite în limitele instituite de textul de lege criticat - ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus. 15. Curtea reţine că autoarea excepţiei de neconstituţionalitate este nemulţumită de faptul că textul de lege criticat nu prevede nicio soluţie în privinţa aplicării sale şi în cazul în care debitorul urmărit dobândeşte veniturile din contracte de muncă cu normă parţială la mai mulţi angajatori, iar venitul obţinut la fiecare angajator în parte nu depăşeşte limita în care acesta poate fi urmărit. Or, o asemenea susţinere vizează însă o chestiune de interpretare şi aplicare a legii, în sensul stabilirii surselor de venituri totale ale debitorului urmărit, o asemenea operaţiune intrând în competenţa exclusivă a instanţei de judecată, care poate să verifice aceste aspecte fie la inspectoratele teritoriale de muncă - în privinţa naturii juridice a contractelor de muncă încheiate de debitor, fie la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene/de sector ale finanţelor publice - în ceea ce priveşte cuantumul veniturilor debitorului. 16. Cu privire la interpretarea şi aplicarea legii, Curtea Constituţională, în jurisprudenţa sa, a reţinut că acestea acoperă identificarea normei aplicabile, analiza conţinutului său şi o necesară adaptare a acesteia la faptele juridice pe care le-a stabilit. iar instanţa de judecată este cea care poate dispune de instrumentele necesare pentru a decide cu privire la aceste aspecte (a se vedea Decizia nr. 838 din 27 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 3 iulie 2009). Printr-o jurisprudenţă constantă, Curtea s-a pronunţat cu privire la competenţa exclusivă a instanţelor judecătoreşti de a soluţiona probleme care ţin de interpretarea şi/sau aplicarea legii. Astfel, prin Decizia nr. 504 din 7 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 22 decembrie 2014, paragraful 14, Curtea s-a pronunţat în sensul că, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 47/1992, aceasta asigură controlul de constituţionalitate a legilor, a ordonanţelor Guvernului, a tratatelor internaţionale şi a regulamentelor Parlamentului, prin raportare la dispoziţiile şi principiile Constituţiei. Aşadar, aplicarea şi interpretarea legii nu intră sub incidenţa controlului de constituţionalitate exercitat de Curtea Constituţională, acestea fiind de resortul exclusiv al instanţei de judecată care judecă fondul cauzei, precum şi, eventual, al instanţelor de control judiciar, astfel cum rezultă din prevederile coroborate ale art. 126 alin. (1) şi (3) din Constituţie. Prin urmare, având în vedere că în prezenta cauză critica formulată vizează modul de interpretare şi aplicare a prevederilor legale criticate, Curtea reţine că soluţionarea acesteia excedează competenţei sale. Potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea „se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată", iar nu cu privire la modul de interpretare şi aplicare a legii în concret la o cauză. Prin urmare, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 729 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură civilă prin prisma art. 2 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 47/1992 este inadmisibilă. 17. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi, CURTEA CONSTITUŢIONALĂ În numele legii DECIDE: Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 729 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Asociaţia C.A.R. Victoria Mureş I.F.N. din Târgu Mureş în Dosarul nr. 1.633/320/2018/a1 al Judecătoriei Târgu Mureş - Secţia civilă. Definitivă şi general obligatorie. Decizia se comunică Judecătoriei Târgu Mureş - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 18 februarie 2020. PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE prof. univ. dr. VALER DORNEANU Magistrat-asistent, Irina Loredana GulieSmartCity5

COMENTARII la Decizia 68/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 68 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 68/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu