Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.46 din 26.03.2020

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului prin care a fost convenită forma finală a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale în spectacole şi festivaluri, încheiat între UCMR-ADA, Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor, pe de o parte, şi Asociaţia Română a Organizatorilor de Concerte şi Evenimente Culturale (AROC), ASOCIAŢIA FAPTE, ARTEXIM şi ARCUB, S.C. UNTOLD - S.R.L., S.C. EMAGIC LIVE - S.R.L. şi S.C. FESTIVALTICKETS MANAGEMENT - S.R.L. (ELECTRIC-CASTLE), pe de altă parte
ACT EMIS DE: Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 298 din 09 aprilie 2020SmartCity1

În conformitate cu prevederile art. 165 alin. (3) şi art. 181 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,ţinând cont de Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. 1.410 din 26.03.2020,directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie. Articolul 1Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Protocolul prin care a fost convenită forma finală a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale în spectacole şi festivaluri, încheiat între UCMR-ADA, Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor, pe de o parte, şi Asociaţia Română a Organizatorilor de Concerte şi Evenimente Culturale (AROC), ASOCIAŢIA FAPTE, ARTEXIM şi ARCUB, S.C. UNTOLD - S.R.L., S.C. EMAGIC LIVE - S.R.L. şi S.C. FESTIVALTICKETS MANAGEMENT - S.R.L. (ELECTRIC- CASTLE), pe de altă parte, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă art. 4 alin. (1) litera A din Metodologia privind remuneraţiile pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole ori manifestări artistice, publicată prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 189/2010 din Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 13 mai 2010, cu modificările publicate prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 203/2011 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 16 iunie 2011. Articolul 3Prezenta decizie intră în vigoare începând cu prima zi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 4 Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul www.orda.ro.Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,Doru Adrian PăunescuANEXĂPROTOCOL Încheiat astăzi, 11 februarie 2020, între: UCMR - ADA, Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor (UCMR-ADA), organism de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor în domeniul muzical, conform Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 3/1997, cu sediul în Bucureşti, Str. Ostaşilor nr. 12, sectorul 1, având cod de identificare fiscală RO 8887006, reprezentată prin doamna Ana Achim, în calitate de manager general; Asociaţia Română a Organizatorilor de Concerte şi Evenimente Culturale (AROC), cu sediul în Bucureşti, str. Louis Blanc nr. 8, parter, sectorul 1, având cod de identificare fiscală 36519999, reprezentată prin domnul Guido Janssens, în calitate de vicepreşedinte; Asociaţia Fapte, cu sediul în judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Piaţa Ştefan cel Mare nr. 5, bl. VI, ap. 62, având cod de identificare fiscală 31425230, reprezentată prin domnul Alin Vaida, în calitate de preşedinte; S.C. Untold - S.R.L., cu sediul în judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, strada General Eremia Grigorescu nr. 122 A, având cod unic de înregistrare 351137, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J12/3105/2015, reprezentată prin domnul Sebastian Dorel Ferent, în calitate de administrator; S.C. Emagic Live - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Arhitect Louis Blanc nr. 8, parter, camera 1, Bucureşti, sectorul 1, având cod unic de înregistrare 30704075, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/12756/2013, reprezentantă prin domnul Guido Janssens, în calitate de administrator; S.C. Festival Tickets Management - S.R.L., cu sediul în judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, strada Piezişă nr. 19, cam. 6, având cod unic de înregistrare 35190617, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J12/3329/2015, reprezentată prin domnul Iulian Obogeanu, în calitate de administrator; ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Lipscani nr. 84-90, cu adresa de corespondenţă în Bucureşti, str. Gabroveni nr. 50-53, sectorul 3, având cod de identificare fiscală 9658744, reprezentată prin domnul Lucian Ghimişi, în calitate de director; ARTEXIM, cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, sc. 8, et. 2, sectorul 1, având cod de identificare fiscală 3647029, reprezentată prin domnul Mihai Radu Constantinescu-Manoilescu, în calitate de director general; membri ai Comisiei de negociere a Metodologiei privind remuneraţiile datorate cu titlu de drepturi patrimoniale de autor pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole, festivaluri sau alte manifestări artistice muzicale, constituită prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 104/2019, potrivit negocierilor purtate, am convenit încheierea prezentului protocol care cuprinde forma finală a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale în spectacole şi festivaluri. Negocierile purtate în cadrul Comisiei de negociere a metodologiei privind remuneraţiile datorate cu titlu de drepturi patrimoniale de autor pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole, festivaluri sau alte manifestări artistice muzicale, constituită prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 104/2019, nu au avut drept obiect şi nu modifică remuneraţiile prevăzute la punctele B şi C ale tabelului prevăzut la art. 4 din metodologia publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 13 mai 2010, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 189/2010, cu modificările publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 16 iunie 2011 prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 203/2011, utilizări pentru care metodologiile anterior menţionate rămân aplicabile. În urma negocierilor purtate, părţile au convenit forma finală a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale în spectacole şi festivaluri, după cum urmează: METODOLOGIE privind comunicarea publică a operelor în spectacole şi festivaluri Articolul 1Pentru utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică în spectacole şi festivaluri este obligatorie încheierea prealabilă a autorizaţiei licenţă neexclusivă cu organismul de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale, în schimbul plăţii remuneraţiei reglementate de prezenta metodologie. Articolul 2În înţelesul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: spectacol - oricare spectacol, concert, manifestare artistică sau alt eveniment în cadrul căruia sunt comunicate public opere muzicale, cu excepţia celor reglementate prin altă metodologie; festival - evenimentul care se desfăşoară pe o perioadă de cel puţin 2 zile consecutive, cu un interval de minimum 36 de ore între momentul începerii şi cel al terminării festivalului şi în cadrul căruia sunt prezentate public o serie de mai multe concerte şi/sau spectacole muzicale, în fiecare zi, pe două sau mai multe scene ori în două sau mai multe locaţii, având fiecare program muzical diferit, împreună cu alte tipuri de activităţi de divertisment, care pot include filme, dans, teatru, opere literare, expoziţii de artă, activităţi de sport, ştiinţă, religie sau alte tipuri, anunţat în prealabil ca festival de către utilizator şi organizat periodic sub aceeaşi denumire; utilizator - orice persoană care desfăşoară oricare dintre activităţile de organizare a concertului, spectacolului, festivalului sau manifestării artistice, direct sau indirect, inclusiv persoana care obţine oricare dintre veniturile care fac parte din baza de calcul al remuneraţiei reglementate de prezenta metodologie, cea care asigură bugetul de cheltuieli, precum şi cea care acordă finanţări nerambursabile; finanţare nerambursabilă - orice sumă primită cu titlu de subvenţie, alocaţie bugetară, sponsorizare, donaţie sau orice altă modalitate de finanţare nerambursabilă, acordată pentru organizarea spectacolului sau festivalului, indiferent de sursa acesteia, publică sau privată, sau de dispoziţia legală în baza căreia a fost acordată. Articolul 3
(1) Răspunderea utilizatorilor pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta metodologie este solidară faţă de organismul de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale.
(2) Nu răspunde solidar cu ceilalţi utilizatori autoritatea publică care, singură sau împreună cu altă autoritate publică, prin contract de parteneriat, acoperă mai puţin de 50% din bugetul de cheltuieli al spectacolului sau festivalului, dacă partenerul privat, utilizator, nu înregistrează restanţe la plata remuneraţiilor datorate organismului de gestiune colectivă şi nu se încadrează în prevederile art. 8.
(3) Organismul de gestiune colectivă răspunde solicitării; autorităţii publice, cu privire la înregistrarea sau nu a unor restanţe de către utilizatorul privat sau încadrarea acestuia în prevederile art. 8, în termen de două zile de la primirea solicitării, în caz contrar, în absenţa răspunsului, autoritatea publică care se încadrează în prevederile alin. (2) nu va răspunde solidar cu utilizatorul privat.
Articolul 4Utilizatorul este obligat să depună cererea de încheiere a autorizaţiei licenţă neexclusivă la organismul de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale, cu cel puţin 10 zile înainte de data începerii spectacolului sau festivalului, care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii şi date: a)datele complete de identificare şi de contact ale utilizatorului şi ale reprezentantului său legal; b)denumirea, locaţia şi data sau perioada spectacolului sau festivalului; c)denumirea artiştilor sau formaţiilor participante; d)bugetul de cheltuieli alocat spectacolului sau festivalului, în cazul în care nu se obţin venituri; e)capacitatea maximă a sălii sau spaţiului, exprimată în număr de spectatori; f)semnătura olografă a reprezentantului legal al utilizatorului. Articolul 5
(1) Utilizatorul este obligat să plătească organismului de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale remuneraţia reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru comunicarea publică a operelor muzicale în spectacol sau festival, determinată procentual din baza de calcul al remuneraţiei sau forfetar, după caz, dar nu mai puţin decât remuneraţia minimă, potrivit prezentei metodologii.
(2) Constituie baza de calcul al remuneraţiei procentuale datorate pentru spectacol sau festival:a)totalitatea veniturilor obţinute din: vânzarea de bilete, abonamente şi din orice altă modalitate de tarifare a accesului publicului la spectacolul sau festival, din subvenţii, din sponsorizări şi din orice finanţare nerambursabilă; b)în absenţa veniturilor, totalitatea bugetului de cheltuieli al spectacolului sau festivalului, reprezentat de cheltuielile precum cele: cu onorariile artiştilor interpreţi, cele pentru servicii şi bunuri tehnice şi sceno-tehnice, cu luminile, sonorizarea, scena, sala, decorurile, platforme, podiumuri, scaune, gradene, tribune, turnicheţi, afişaje, artificii, spaţii închise sau deschise accesibile publicului sau artiştilor, cu asigurarea căilor de acces, energie electrică, indiferent de sursa din care sunt acoperite cheltuielile, publică sau privată, cu excepţia cheltuielilor cu parcările, cu utilităţile, cu paza şi cu securitatea la incendii.
(3) Pentru spectacolul sau festivalul la care mai mult de 50% din publicul spectator a avut acces gratuit, baza de calcul al remuneraţiei procentuale nu poate fi mai mică decât bugetul de cheltuieli al spectacolului sau festivalului.
(4) Remuneraţia procentuală aplicabilă asupra bazei de calcul este următoarea:

Tabelul nr. 1
Remuneraţii procentuale
Spectacol sau festival în care sunt comunicate public opere muzicale din orice gen muzical, cu excepţia celor specificate în tabelul nr. 3
Nr. crt. Categoria Palierul de venituri ce constituie baza de calcul al remuneraţiilor procentuale Remuneraţia procentuală unică, neponderabilă cu repertoriul protejat Remuneraţia procentuală ponderabilă cu repertoriul protejat
1. Spectacol a) suma până la 500.000 lei 7% 10%
b) suma între 500.001-2.000.000 lei 6,5%
c) suma între 2.000.001-5.000.000 lei 6%
d) suma peste 5.000.000 lei 5,5%
2. Concerte desfăşurate în cluburi 5% 10%
3. Spectacol pentru care nu sunt obţinute venituri 4% 7%
4. Festival a) suma până la 1.000.000 lei 4% 7%
b) suma între 1.000.001-10.000.000 lei 3,5%
c) suma între 10.000.001-20.000.000 lei 3%
d) suma peste 20.000.000 lei 2,5%
Tabelul nr. 2
Remuneraţii forfetare alternative celor specificate în tabelul nr. 1
Spectacol sau festival în care sunt comunicate public opere muzicale din orice gen muzical, cu excepţia celor specificate în tabelul nr. 3
Nr. crt. Categoria Palierul de venituri ce constituie baza de calcul al remuneraţiilor procentuale Remuneraţia forfetară alternativă, per fiecare spectacol
1. Spectacol a) până la 500.000 lei 35.000 lei
b) între 500.001 şi 2.000.000 lei 110.000 lei
c) între 2.000.001 şi 5.000.000 lei 280.000 lei
d) între 5.000.001 şi 10.000.000 lei 500.000 lei
e) peste 10.000.000 lei 900.000 lei
Categorie Palierul de venituri ce constituie baza de calcul al remuneraţiilor procentuale Remuneraţia forfetară alternativă, per festival
2. Festival a) până la 1.000.000 lei 35.000 lei
b) între 1.000.001 şi 10.000.000 lei 200.000 lei
c) între 10.000.001 şi 20.000.000 lei 300.000 lei
d) între 20.000.001 şi 40.000.000 lei 500.000 lei
e) peste 40.000.000 lei 700.000 lei
Tabelul nr. 3
Remuneraţii procentuale
Concerte simfonice, corale, de cameră sau fanfară şi spectacole de operă, operetă, balet sau cabaret
Nr. crt. Categoria Remuneraţia procentuală unică, neponderabilă cu repertoriul gestionat colectiv Remuneraţia procentuală ponderabilă cu repertoriul gestionat colectiv
1. Concerte simfonice 8% 10%
2. Concerte corale, de cameră 8% 10%
3. Spectacol de operă 8% 10%
4. Spectacol de operetă 7% 10%
5. Spectacol de balet 6% 10%

(5) Remuneraţia minimă se determină după cum urmează:

Tabelul nr. 4
Remuneraţia minimă pentru fiecare spectacol, concert sau manifestare artistică
Capacitate spaţiu (locuri sau spectatori) Remuneraţie minimă per fiecare spectacol
Până la 100 200 lei
Între 101 şi 200 300 lei
Între 201 şi 500 500 lei
Între 501 şi 1000 1.000 lei
Între 1001 şi 2000 2.000 lei
Între 2001 şi 3000 3.000 lei
Între 3001 şi 5000 4.000 lei
Între 5001 şi 8000 6.000 lei
Peste 8000 7.000 lei

(6) De regulă, utilizatorul datorează remuneraţia procentuală unică, neponderabilă cu repertoriul gestionat colectiv, dar nu mai puţin decât remuneraţia minimă. Remuneraţia procentuală ponderabilă proporţional cu repertoriul gestionat colectiv sau, după caz, remuneraţia forfetară alternativă este aplicabilă numai în cazurile şi în condiţiile stipulate în mod expres în prezenta metodologie.
(7) Remuneraţia procentuală ponderabilă proporţional cu durata de utilizare a repertoriului gestionat colectiv din total durată de utilizare a tuturor operelor muzicale se aplică utilizatorului care: a solicitat aplicarea acesteia, prin cererea de autorizare, depusă cu cel puţin 10 zile înainte de data spectacolului sau festivalului, a depus playlistul, la scadenţă, complet şi corect întocmit şi numai dacă în playlistul depus se regăsesc una sau mai multe opere muzicale pentru care drepturile patrimoniale de autor de opere muzicale nu sunt gestionate colectiv, potrivit legii.
(8) Remuneraţia forfetară alternativă se aplică numai utilizatorului care a optat pentru plata acesteia, prin cererea de autorizare depusă la UCMR-ADA anterior spectacolului sau festivalului, a depus la UCMR-ADA, până la scadenţa plăţii remuneraţiei, raportul playlist care să cuprindă informaţii complete privind toate operele muzicale indicate în acesta, respectiv denumirea, autorii şi durata lor de utilizare; în caz contrar, se aplică remuneraţia procentuală şi respectiv cea minimă prevăzute de prezenta metodologie.
(9) Pentru orice operă muzicală ce nu a fost inclusă în playlistul depus potrivit alin. (8), pentru care drepturile patrimoniale de autor sunt gestionate colectiv, utilizatorul are obligaţia de a plăti o remuneraţie suplimentară, calculată proporţional din suma forfetară, corespunzător ponderii duratei suplimentare a operelor muzicale nedeclarate în playlistul iniţial, depus potrivit alin. (8), raportată la durata totală de utilizare a operelor muzicale declarate în playlistul iniţial, depus potrivit alin. (8), şi penalităţile de întârziere aferente, conform art. 6.
(10) Remuneraţia minimă şi cea forfetară alternativă nu se ponderează.
Articolul 6
(1) Remuneraţiile devin scadente în a 45-a zi de la data spectacolului sau festivalului pentru care sunt datorate, cu excepţia remuneraţiei minime şi a celei forfetare alternative, a căror scadenţă este prevăzută la alin. (2) şi (3).
(2) Remuneraţiile forfetare alternative, prevăzute în tabelul nr. 2 de la alin. (4) al art. 5, devin scadente în a 30-a zi de la data spectacolului sau festivalului pentru care sunt datorate.
(3) Remuneraţia minimă se achită anterior datei spectacolului sau festivalului pentru care este datorată.
(4) Data plăţii prin virament bancar este data la care contul bancar al organismului de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale a fost alimentat cu suma de bani.
(5) Pentru întârzierea plăţii se datorează penalităţi de 0,1%/zi de întârziere, calculate de la scadenţa remuneraţiei.
Articolul 7
(1) Utilizatorul are obligaţia să depună la organismul de gestiune colectivă raportul playlist şi raportul cu baza de calcul, în termen de maximum 30 de zile de la data desfăşurării spectacolului sau festivalului.
(2) Raportul cu baza de calcul trebuie să cuprindă următoarele informaţii:a)datele de identificare ale utilizatorului; b)numele, prenumele şi calitatea reprezentantului său legal; c)denumirea, data sau perioada şi locaţia spectacolului sau festivalului; d)veniturile obţinute, dintre cele prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a); e)bugetul cu cheltuielile prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. b), în cazul în care nu se obţin venituri şi în cazul prevăzut la art. 5 alin. (3).
(3) Raportul playlist trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:a)datele de identificare ale utilizatorului; b)numele, prenumele şi calitatea reprezentantului legal; c)denumirea, data sau perioada şi locaţia spectacolului sau festivalului; d)denumirea fiecărei opere muzicale utilizate; e)autorii fiecărei opere muzicale utilizate, respectiv compozitor, textier, aranjor; f)interpretul sau formaţia, pentru fiecare operă muzicală utilizată; g)durata de utilizare a fiecărei opere muzicale utilizate.
(4) Fiecare raport se semnează de către reprezentantul legal al utilizatorului şi reprezintă însuşirea de către semnatarul acestuia, pe propria sa răspundere, a caracterului complet şi corect al informaţiilor furnizate prin raport.
(5) În cazul în care playlistul este transmis în format electronic, acesta va fi însoţit de o adresă de înaintare cu privire la numărul de opere muzicale indicate în playlist şi dimensiunea fişierului, semnată de către reprezentantul legal al utilizatorului, care reprezintă însuşirea de către semnatarul acesteia, pe propria răspundere, a caracterului complet şi corect al informaţiilor furnizate prin playlistul electronic.
Articolul 8Pentru utilizatorii ai căror acţionari, asociaţi sau administratori sunt sau au fost acţionari, asociaţi sau administratori ai utilizatorilor care nu au achitat remuneraţiile datorate organismului de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale, încheierea autorizaţiei licenţă neexclusivă poate fi condiţionată de plata integrală a sumelor restante. Articolul 9În cazul utilizatorilor care, la data la care trebuie să depună cererea de autorizare, înregistrează restanţe la plata altor remuneraţii datorate organismului de gestiune colectivă, pentru alt spectacol sau festival anterior, remuneraţiile procentuale şi cele minime se majorează cu 20%. Articolul 10Prezenta metodologie nu reglementează şi remuneraţiile ce sunt datorate pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental, cum este şi cea realizată în spaţiile de alimentaţie publică, de aşteptare, de cazare etc., disponibile publicului în zona în care se desfăşoară spectacolul sau festivalul. Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentei metodologii îşi încetează aplicabilitatea prevederile pct. A din tabelul de la art. 4 din Metodologia publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 13 mai 2010 prin Decizia nr. 189/2010 a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 16 iunie 2011 prin Decizia nr. 203/2011 a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, utilizări pentru care devin aplicabile prevederile prezentei metodologii. UCMR - ADA Manager general, Ana Achim S.C. Untold - S.R.L. Administrator, Sebastian Dorel Ferent ARCUB Director, Lucian Ghimişi ARTEXIM Director general, Mihai Radu Constantinescu-Manoilescu AROC Vicepreşedinte, Guido Janssens S.C. Festival Tickets Management - S.R.L. Administrator, Iulian Obogeanu S.C. Emagic Live - S.R.L. Administrator, Guido Janssens Asociaţia Fapte Preşedinte, Alin VaidaSmartCity5

COMENTARII la Decizia 46/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 46 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu