Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 409 din 16 mai 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81 lit. b) si ale art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 510 din 13 iunie 2006Ioan Vida                          - preşedinte

Nicolae Cochinescu         - judecător

Aspazia Cojocaru             - judecător

Kozsokar Gabor               - judecător

Acsinte Gaspar                - judecător

Petre Ninosu                    - judecător

Ion Predescu                    - judecător

Ion Tiucă                          - procuror

Patricia Marilena Ionea  - magistrat-asistent

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 81 lit. b) şi ale art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Ciprian Alin Belean în Dosarul nr. 4.846/2005 al Tribunalului Mureş.

La apelul nominal se prezintă partea Societatea Naţională de Gaze Naturale „ROMGAZ" - S.A. din Târgu Mureş, prin consilier juridic Andrei Popescu, lipsă fiind autorul excepţiei, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea dispune să se facă apelul şi în dosarele nr. 394D/2006, nr. 395D/2006 şi nr. 396D/2006, având ca obiect excepţiile de neconstituţionalitate ridicate de Ioan Socol, Cătălin Vasile Manoilă şi Liviu Vasile Haiduc în dosarele nr. 4.847/2005, nr. 4.848/2005 şi nr. 4.853/2005 ale Tribunalului Mureş.

La apelul nominal se prezintă partea Societatea Naţională de Gaze Naturale „ROMGAZ" - S.A. din Târgu Mureş, prin consilier juridic Andrei Popescu. Lipsesc autorii excepţiilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că excepţiile de neconstituţionalitate ce fac obiectul dosarelor nr. 393D/2006, nr. 394D/2006, nr. 395D/2006 şi nr. 396D/2006 au conţinut identic, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Societăţii Naţionale de Gaze Naturale „ROMGAZ" - S.A. din Târgu Mureş este de acord cu conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexării cauzelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 394D/2006, nr. 395D/2006 şi nr. 396D/2006 la Dosarul nr. 393D/2006, care este primul înregistrat.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Societăţii Naţionale de Gaze Naturale „ROMGAZ" - S.A. din Târgu Mureş solicită respingerea excepţiei ca neîntemeiată. In acest sens arată că textele de lege criticate nu împiedică accesul liber la justiţie, de vreme ce autorii excepţiilor de neconstituţionalitate se află în cursul judecării unor cauze în care îşi pot susţine drepturile. De asemenea, nu este încălcat nici dreptul la muncă, întrucât autorii excepţiilor exercită o profesie. In ceea ce priveşte noţiunea de „creştere a activităţii angajatorului" arată că aceasta este la libera apreciere a instanţei judecătoreşti. In sfârşit, aminteşte că instanţa de contencios constituţional s-a mai pronunţat asupra constituţionalităţii prevederilor art. 287 din Codul muncii în sensul respingerii criticilor de neconstituţionalitate ca neîntemeiate.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă, întrucât în cauză nu se ridică probleme de constituţionalitate, ci de aplicare a textelor de lege criticate, aspect ce intră în competenţa instanţei de judecată iar nu a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 7 februarie 2006, pronunţate în dosarele nr. 4.846/2005, nr. 4.847/2005, nr. 4.848/2005 şi nr. 4.853/2005, Tribunalul Mureş a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 81 lit. b) şi ale art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Această excepţie a fost ridicată de Ciprian Alin Belean, Ioan Socol, Cătălin Vasile Manoilă şi Liviu Vasile Haiduc cu prilejul soluţionării unor litigii de muncă în contradictoriu cu Societatea Naţională de Gaze Naturale „ROMGAZ" - S.A. din Târgu Mureş.

In motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţă, că textele de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale care consacră egalitatea în drepturi între cetăţeni, accesul liber la justiţie şi dreptul la muncă. In acest sens arată că dispoziţiile art. 81 lit. b) din Codul muncii, care prevăd posibilitatea încheierii contractului individual de muncă pe durată determinată, în situaţia creşterii temporare a activităţii angajatorului, sunt neclare şi incomplete, întrucât nu stabilesc criteriile de apreciere a existenţei ori a inexistenţei unei creşteri temporare a activităţii. De asemenea, nici dispoziţiile art. 287 din acelaşi cod nu sunt în mod corespunzător redactate. Astfel, consideră că acestea ar trebui să conţină norme imperative privind obligativitatea prezentării probelor la solicitarea contestatorului, precum şi instituirea unor sancţiuni. In acest sens arată că angajatorul nu a depus dovezi privind creşterea temporară a activităţii, iar autorii excepţiei, în calitate de contestatori, s-au aflat în imposibilitatea administrării acestor probe.

Tribunalul Mureş apreciază că excepţia ridicată nu este întemeiată, deoarece creşterea temporară a activităţii angajatorului se reflectă în mod neechivoc în parametrii economico-financiari, iar obligaţia angajatorului de a depune dovezile în apărarea sa nu exclude dreptul salariatului de a propune propriile probe.

In conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată, sens în care arată că dispoziţiile art. 81 lit. b) din Codul muncii constituie o adevărată măsură de protecţie a salariatului în situaţia când locul acestuia de muncă se desfiinţează conform art. 65 din acelaşi cod. De asemenea, angajatul are posibilitatea de a contesta în justiţie măsura desfacerii contractului de muncă încheiat pe o perioadă determinată. In ceea ce priveşte dispoziţiile art. 287 din Codul muncii, invocă Decizia nr. 494/2004 prin care Curtea Constituţională s-a pronunţat cu privire la constituţionalitatea acestui text de lege.

Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. In acest sens arată că salariatul şi angajatorul sunt două părţi ale conflictului de muncă, situate pe poziţii opuse şi cu interese contrare, fapt ce justifică instituirea unui tratament juridic diferenţiat. De asemenea, arată că legiuitorul poate stabili reguli speciale de procedură, precum şi modalităţi de exercitare a drepturilor procesuale, astfel încât accesul liber la justiţie să nu fie încălcat. In sfârşit, consideră că textele de lege criticate nu aduc atingere dreptului la muncă.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţia României, ale art.   1   alin.  (2)  şi  ale art.  2,  3,   10 şi  29 din  Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 81 lit. b) şi ale art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, dispoziţii potrivit cărora:

-   Art. 81 lit. b): „Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată numai în următoarele cazuri: [...]

b) creşterea temporară a activităţii angajatorului;";

Art. 287: „Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfăţişare."

In opinia autorilor excepţiei, textele de lege contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 4 alin. (2) şi ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea în drepturi şi nediscriminarea cetăţenilor, ale art. 21 alin. (1), (2) şi (3) referitoare la accesul liber la justiţie şi la dreptul la un proces echitabil şi ale art. 41 referitoare la dreptul la muncă şi protecţia socială a muncii.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că în realitate autorii excepţiei nu au evidenţiat aspecte de contrarietate a textelor de lege criticate cu prevederile Constituţiei. Astfel, argumentele invocate se rezumă la critica modului de aplicare a textelor de lege, precum faptul că, în timpul dezbaterilor, angajatorul nu a depus dovezi privind creşterea temporară a activităţii, iar apoi îşi exprimă părerea cu privire la modul cum ar trebui modificate şi completate textele de lege.

Având în vedere că, potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului", Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate, aşa cum a fost formulată de autorii acesteia, este inadmisibilă.

De altfel, această constatare trebuia făcută şi de instanţa judecătorească şi, în aplicarea dispoziţiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, să respingă excepţia ca fiind inadmisibilă, printr-o încheiere motivată, fără a mai sesiza Curtea Constituţională.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA   CONSTITUŢIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 81 lit. b) şi ale art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Ciprian Alin Belean, Ioan Socol, Cătălin Vasile Manoilă şi Liviu Vasile Haiduc în dosarele nr. 4.846/2005, nr. 4.847/2005, nr. 4.848/2005 şi nr. 4.853/2005 ale Tribunalului Mureş.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 16 mai 2006.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 409/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 409 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 409/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu