E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 374 din 22 februarie 2000

pentru aprobarea Normelor privind procedura de vamuire la domiciliu pentru operatiunile de export

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR


SmartCity3

              DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 107 din 10 martie 2000

    Directorul general al Directiei Generale a Vamilor,
    avand in vedere prevederile art. 73 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 271 bis din 9 octombrie 1997,
    emite urmatoarea decizie:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele privind procedura de vamuire la domiciliu pentru operatiunile de export, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.

                         Directorul general al
                      Directiei Generale a Vamilor,
                             Nini Sapunaru

    ANEXA 1

                                NORME
privind procedura de vamuire la domiciliu pentru operatiunile de export

    CAP. 1
    Definitii de baza

    Art. 1
    In aplicarea prezentelor norme, prin termenii de mai jos se intelege:
    a) procedura de vamuire la domiciliu pentru export - plasarea marfurilor sub regimul vamal de export la sediul expeditorilor agreati sau in alte locuri desemnate ori agreate de autoritatea vamala;
    b) expeditor agreat - persoana juridica romana autorizata sa beneficieze de procedura de vamuire la domiciliu pentru anumite operatiuni de export in conditiile prevazute de aceste norme;
    c) titlu de tranzit - declaratia vamala de tranzit, formularele de tranzit introduse de conventiile internationale sau declaratia vamala de tranzit comun, sub acoperirea carora marfurile vamuite la export circula pana la parasirea teritoriului tarii;
    d) declaratii vamale preautentificate - exemplarele declaratiei vamale in detaliu corespunzatoare exportului cu tranzit, completate partial, semnate si stampilate de agentul vamal desemnat, puse la dispozitie expeditorului agreat inainte de efectuarea formalitatilor vamale de export;
    e) birou vamal de plecare - biroul vamal de interior in a carui raza de competenta teritoriala se afla locul sau locurile unde se efectueaza formalitatile vamale de export in procedura de vamuire la domiciliu;
    f) agent vamal desemnat - lucratorul vamal desemnat prin ordin de serviciu de catre seful biroului vamal de plecare, insarcinat cu preautentificarea, eliberarea, evidenta si cu verificarea utilizarii declaratiilor vamale preautentificate, precum si cu eliberarea, evidenta si verificarea utilizarii sigiliilor vamale;
    g) perioada de justificare - termenul stabilit de biroul vamal de plecare pentru justificarea utilizarii declaratiilor vamale preautentificate si a sigiliilor vamale, mentionat in declaratia-angajament si care nu poate depasi 30 de zile.

    CAP. 2
    Procedura de autorizare a expeditorului agreat

    A. Conditii de autorizare
    Art. 2
    Autorizatia pentru utilizarea procedurii de vamuire la domiciliu poate fi acordata agentilor economici, persoane juridice romane, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) au angajat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata un expert vamal autorizat, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 626/1997 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei si ale Deciziei directorului general al directiei Generale a Vamilor nr. 1.075/1997, si conectat la reteaua informatica a biroului vamal de plecare. Pentru o perioada de 3 luni de la data publicarii prezentelor norme este permisa folosirea unor experti vamali autorizati angajati pe baza unor contracte de colaborare sau conventii civile;
    b) sunt exportatori autorizati in baza protocoalelor de reguli de origine din acordurile incheiate de Romania cu Uniunea Europeana, tarile AELS, tarile CEFTA si Turcia, in conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1997, ale Legii nr. 19/1993, ale Legii nr. 90/1997 si ale Legii nr. 218/1997; aceasta conditie trebuie indeplinita numai in situatiile in care expeditorii agreati au operatiuni de export avand ca destinatie una dintre tarile mentionate mai sus;
    c) sunt autorizati in calitate de principal obligat, in conformitate cu prevederile Deciziei directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 216/2000;
    d) au valoarea exportului realizat in anul calendaristic anterior datei autorizarii de minimum 10 milioane dolari S.U.A. sau au un numar de minimum 200 de declaratii vamale de export depuse la biroul vamal de plecare;
    e) au evidentele proprii organizate intr-o forma agreata de autoritatea vamala astfel incat acestea sa permita controlul operatiunilor de export inainte sau ulterior emiterii autorizatiei;
    f) nu au comis incalcari grave sau repetate ale legislatiei vamale;
    g) nu inregistreaza debite fata de autoritatea vamala in momentul depunerii cererii de autorizare;
    h) dispun de amplasamente, echipamente si personal, necesare pentru manipularea marfurilor.

    B. Dosarul de autorizare
    Art. 3
    Pentru eliberarea autorizatiei de expeditor agreat solicitantul trebuie sa depuna la Directia Generala a Vamilor cate un dosar pentru fiecare dintre birourile vamale de plecare la care sunt indeplinite conditiile de autorizare.
    Art. 4
    Dosarul de autorizare cuprinde:
    a) cererea de autorizare (anexa nr. 1);
    b) certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului;
    c) codul fiscal;
    d) contractul si statutul societatii comerciale;
    e) cazierul judiciar al persoanelor care reprezinta legal societatea comerciala;
    f) contractul individual de munca pe perioada nedeterminata al expertului vamal autorizat;
    g) autorizatia de exportator autorizat;
    h) autorizatia de principal obligat;
    i) lista cuprinzand principalii clienti externi;
    j) bilantul contabil al societatii comerciale pe anul precedent;
    k) declaratia-angajament ce cuprinde perioada de justificare stabilita de comun acord cu biroul vamal de plecare (anexa nr. 2), corelata cu termenul de depunere a declaratiilor de incasare valutara stabilit prin normele Bancii Nationale a Romaniei; un exemplar al declaratiei-angajament se pastreaza la biroul vamal;
    l) avizul biroului vamal de plecare referitor la indeplinirea conditiilor mentionate la art. 2 lit. d) - h).

    C. Emiterea autorizatiei de vamuire la domiciliu
    Art. 5
    Verificarea dosarului si a indeplinirii conditiilor de autorizare se face de Directia de reglementari si proceduri vamale din cadrul Directiei Generale a Vamilor. Aceasta completeaza autorizatia de expeditor agreat (anexa nr. 3) si o inainteaza spre aprobare directorului general al Directiei Generale a Vamilor.
    Art. 6
    Autorizatia se intocmeste in 4 exemplare care au urmatoarele destinatii:
    a) exemplarul 1 - expeditorul agreat;
    b) exemplarul 2 - biroului vamal de plecare;
    c) exemplarul 3 - directiei regionale vamale in subordinea careia se afla biroul vamal de plecare;
    d) exemplarul 4 - Directiei de reglementari si proceduri vamale din cadrul Directiei Generale a Vamilor.

    D. Anularea autorizatiei
    Art. 7
    Directorul general al Directiei Generale a Vamilor anuleaza autorizatia de vamuire la domiciliu, la propunerea Directiei de reglementari si proceduri vamale, daca:
    a) emiterea ei s-a facut pe baza unor informatii si date incorecte sau incomplete, iar solicitantul avea cunostinta ori trebuia sa aiba cunostinta ca informatiile erau incorecte sau incomplete;
    b) una sau mai multe dintre conditiile ce au stat la baza emiterii nu mai sunt indeplinite;
    c) titularul autorizatiei nu si-a indeplinit sau nu isi indeplineste obligatiile ce ii revin in aplicarea normelor vamale in vigoare;
    d) exista un act de constatare incheiat in urma unui control efectuat de autoritatile competente, din care rezulta incalcarea grava sau repetata a legislatiei vamale.
    Decizia de anulare a autorizatiei contine data de la care masura intervine si este notificata de Directia Generala a Vamilor expeditorului agreat, directiilor regionale vamale si birourilor vamale de plecare.
    Art. 8
    O noua autorizatie de vamuire la domiciliu poate fi emisa numai dupa un an calendaristic de la data anularii autorizatiei precedente.
    Pentru emiterea unei noi autorizatii se reia procedura mentionata la cap. 2.

    CAP. 3
    Marfurile care beneficiaza de aplicarea procedurii de vamuire la domiciliu

    Art. 9
    Procedura de vamuire la domiciliu poate fi aplicata marfurilor destinate exportului, cu exceptia urmatoarelor categorii:
    a) marfuri prohibite la export;
    b) marfuri care fac obiectul unor masuri de politica comerciala, cum ar fi restrictiile sau contingentele la export;
    c) marfuri supuse accizelor;
    d) marfuri in cazul carora determinarea cu precizie a pozitiei de incadrare in Tariful vamal de import al Romaniei sau verificarea unor alte conditii stabilite prin reglementari speciale impune prelevarea de esantioane in vederea analizelor tehnice sau de laborator pentru fiecare operatiune de export.

    CAP. 4
    Metodologia de vamuire la domiciliu

    Art. 10
    Metodologia de vamuire la domiciliu cuprinde urmatoarele etape:
    a) constituirea unui depozit banesc la dispozitia biroului vamal de plecare pentru asigurarea platii tarifului de utilizare a sistemului automat de prelucrare a declaratiei vamale in detaliu, datorata potrivit Ordonantei Guvernului nr. 79/1999, corespunzator numarului de declaratii vamale preautentificate, solicitate intr-o perioada de justificare;
    b) obtinerea declaratiilor preautentificate si a sigiliilor;
    c) evidenta declaratiilor preautentificate si a sigiliilor;
    d) completarea declaratiilor preautentificate;
    e) sigilarea mijlocului de transport;
    f) justificarea utilizarii declaratiilor vamale preautentificate si a sigiliilor.
    Art. 11
    Expeditorul agreat solicita in scris biroului vamal de plecare, sub semnaturile persoanei care angajeaza raspunderea juridica a societatii comerciale si a expertului vamal autorizat, preautentificarea unui numar de declaratii vamale, corespunzator nevoilor estimate pentru o perioada de maximum 30 de zile din momentul solicitarii. Totodata acesta solicita punerea la dispozitie de catre biroul vamal de plecare a unui numar de sigilii vamale estimat a fi necesar pentru operatiunile de export corespunzatoare declaratiilor vamale preautentificate.
    Declaratiile vamale preautentificate si sigiliile se predau pe baza procesului-verbal de predare-primire (anexa nr. 4).
    Art. 12
    Declaratia preautentificata se completeaza manual, anterior operatiunii de vamuire, de agentul vamal desemnat, astfel:
    - la rubrica C "Vama de plecare" se inscrie numarul de inregistrare din Registrul de evidenta a declaratiilor vamale preautentificate;
    - la rubrica D "Controlat la vama de plecare" se inscrie mentiunea "Expeditor agreat/Export la domiciliu", insotita de semnatura si stampila agentului vamal desemnat.
    Art. 13
    Declaratiile preautentificate se inregistreaza in ordinea emiterii lor in Registrul de evidenta a declaratiilor preautentificate (anexa nr. 5). Acest registru se infiinteaza in mod separat pentru fiecare expeditor agreat si este tinut in forma identica atat de biroul vamal de plecare, cat si de expeditorul agreat.
    Art. 14
    Sigiliile eliberate expeditorului agreat se inregistreaza la biroul vamal de plecare in Registrul de evidenta a sigiliilor vamale, conform Deciziei directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 47 G/1986. Expeditorul agreat este obligat sa inregistreze sigiliile primite intr-un registru identic si tine evidenta utilizarii acestora, cu mentiunea ca la rubrica "Numele si prenumele lucratorilor vamali care au primit sau utilizat sigiliile" se inscriu datele expertului vamal autorizat.
    Art. 15
    In momentul exportului expeditorul agreat completeaza declaratia vamala preautentificata, potrivit Deciziei directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 946/1997, astfel:
    - la rubrica A "Vama de expediere/de export", codul si denumirea biroului vamal de plecare; numarul si data inregistrarii declaratiei vamale sunt inscrise automat de sistemul informatic ASYCUDA++;
    - la rubrica B "Informatii contabile", numarul si data validarii, precum si numarul si data borderoului contabil care atesta plata tarifului pentru utilizarea sistemului automat de prelucrare a declaratiei vamale in detaliu datorata potrivit Ordonantei Guvernului nr. 79/1999 sunt inscrise automat de sistemul informatic ASYCUDA++;
    - la rubrica D "Controlat la vama de plecare" expertul vamal autorizat inscrie datele referitoare la numarul si seria sigiliilor aplicate, precum si termenul limita al operatiunii. Termenul limita al operatiunii este de maximum 45 de zile pentru exporturile cu tranzit efectuate sub acoperirea Conventiei TIR si de maximum 8 zile in cazul exportului cu tranzit comun, de la data declaratiei vamale de export;
    - la rubrica nr. 14 "Declarant/Reprezentant", numarul autorizatiei de expeditor agreat, de forma "Exxx", precum si datele de identificare a expeditorului agreat (denumire, adresa) sunt inscrise automat de sistemul informatic ASYCUDA++;
    - la rubrica nr. 54 "Locul si data" se inscriu numele, prenumele si semnatura expertului vamal autorizat al expeditorului agreat.
    Art. 16
    Dupa completarea declaratiei vamale preautentificate expertul vamal autorizat al expeditorului agreat sigileaza mijlocul de transport. In cazul exporturilor realizate cu mijloace de transport care circula sub acoperirea Conventiei TIR, inainte de plecare catre destinatia externa carnetul TIR, fara mijlocul de transport, va fi prezentat agentului vamal desemnat, pentru luarea in evidenta si pentru emiterea tranzitului.

    CAP. 5
    Procedura de completare a declaratiei vamale la domiciliu prin utilizarea sistemului informatic ASYCUDA++

    Art. 17
    Declaratia vamala in detaliu se completeaza de expeditorul agreat in sistem informatic, prin utilizarea modulului MODBRK care apartine sistemului informatic ASYCUDA++.
    Dupa completarea rubricilor declaratiei vamale de export in conformitate cu Decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 946/1997 se solicita validarea declaratiei. Se obtin numarul si data de inregistrare ale declaratiei vamale in detaliu de forma: "I xxxxxxxx - zz/ll/aaaa", evidentiate la nivelul rubricii A, numarul si data de validare de forma: "V xxxxxxxx - zz/ll/aaaa", precum si numarul si data borderoului contabil de forma "R xxxxxxxx - zz/ll/aaaa", evidentiate la nivelul rubricii B.
    Tiparirea se face de expeditorul agreat, pe formularele de declaratii vamale preautentificate in setul corespunzator. Exemplarele pentru vama si pentru statistica, impreuna cu documentele care au stat la baza emiterii declaratiei vamale de export, vor fi depuse la biroul vamal la termenele stabilite in declaratia-angajament.
    Art. 18
    In scopul urmaririi derularii operatiunilor de tranzit in trafic rutier expeditorul agreat are obligatia sa introduca datele referitoare la tranzit in sistemul informatic, utilizand modulul MODTRAST.
    Validarea tranzitului se va face de agentul vamal responsabil cu urmarirea acestuia, utilizand modulul MODTRANS. In cazul in care in momentul validarii se constata ca tranzitele fac obiectul unui consemn, agentul vamal mentionat mai sus va comunica imediat aceasta sefului biroului vamal de plecare sau agentului vamal desemnat. In momentul luarii la cunostinta seful biroului vamal de plecare sau agentul vamal desemnat va lua masura suspendarii autorizatiei de vamuire la domiciliu pana la clarificarea consemnului.
    Art. 19
    In situatiile in care expeditorii agreati solicita accesul la serverul biroului vamal de plecare dupa terminarea programului de lucru, biroul vamal de plecare are obligatia sa asigure functionarea permanenta a acestuia, cu respectarea conditiilor mentionate la art. 41 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei.

    CAP. 6
    Justificarea utilizarii declaratiilor vamale preautentificate si a sigiliilor

    Art. 20
    La sfarsitul perioadei mentionate in declaratia-angajament expeditorul agreat este obligat sa justifice utilizarea declaratiilor vamale preautentificate, precum si a sigiliilor, prin prezentarea catre agentul vamal desemnat a declaratiilor vamale impreuna cu setul de documente aferent acestora, pentru fiecare operatiune de export derulata in perioada de justificare. In situatiile in care din motive independente de vointa expeditorului agreat exista declaratii vamale preautentificate tiparite gresit sau distruse, acestea sunt prezentate pentru justificare insotite de o nota din care sa rezulte cauzele care au dus la imposibilitatea utilizarii lor.
    Art. 21
    Agentul vamal desemnat procedeaza la verificarea concordantei dintre datele cuprinse in declaratia vamala si cele din documentele anexate la aceasta, precum si a legalitatii operatiunii. Dupa aceasta opereaza in registrele de evidenta a declaratiilor preautentificate si a sigiliilor expeditorilor agreati justificarea utilizarii acestora, stabilind soldul ramas neutilizat.
    Art. 22
    Declaratiile vamale preautentificate nu pot fi rectificate sau retrase decat in conditiile stabilite prin codul si prin regulamentul vamal si numai cu instiintarea prealabila in scris a biroului vamal de plecare.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 23
    Directiile regionale vamale vor exercita prin compartimentele de control ulterior proprii verificarea, cel putin o data pe semestru, a operatiunilor de vamuire in procedura la domiciliu. Un raport cuprinzand rezultatele controlului va fi inaintat Directiei de reglementari si proceduri vamale din cadrul Directiei Generale a Vamilor.
    Art. 24
    In toate cazurile in care agentul vamal desemnat sau seful biroului vamal de plecare are suspiciuni temeinice cu privire la respectarea reglementarilor legale in cazul operatiunilor de vamuire in procedura la domiciliu, acesta poate dispune retragerea tuturor declaratiilor preautentificate si a sigiliilor ramase neutilizate, pana la clarificarea situatiei. Totodata biroul vamal va inainta un raport scris Directiei Generale a Vamilor, care va cuprinde motivele ce au stat la baza masurii luate.

    ANEXA 1
    la norme

    Nr. ........ din .............

                       CERERE DE AUTORIZARE
    in calitate de expeditor agreat

    Societatea Comerciala ....................., cu sediul in ................., reprezentata legal de ..................., avand functia de ..................., solicitam autorizarea in calitate de expeditor agreat, in temeiul Deciziei directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. ......, pe langa Biroul vamal de plecare ...................... .
    Solicitam ca vamuirea in procedura la domiciliu sa se efectueze la adresa/adresele ................................................................
    pentru marfurile clasificate la urmatoarele coduri tarifare: ........................................................................................................................................................................ .........................................................................................

                                              Numele si prenumele/functia,
                                             ..............................
                                                  (semnatura/stampila)

    ANEXA 2
    la norme

    VIZAT BIROU VAMAL

                            DECLARATIE-ANGAJAMENT

    Societatea Comerciala .............., reprezentata legal prin ............., avand functia de ..........................., se angajeaza, in baza Deciziei directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. ............. :
    a) sa respecte reglementarile vamale si conditiile privind derularea procedurii de vamuire la domiciliu;
    b) sa tina evidenta operatiunilor de export in forma agreata de autoritatea vamala, astfel incat aceasta sa permita controlul inainte sau ulterior efectuarii operatiunilor;
    c) sa pastreze si sa puna la dispozitie autoritatii vamale toate documentele vizand marfurile vamuite prin procedura la domiciliu, precum si evidenta operatiunilor;
    d) sa permita autoritatii vamale accesul neconditionat, in orice moment, la marfurile ce fac obiectul procedurii de vamuire la domiciliu;
    e) sa justifice declaratiile vamale preautentificate si sigiliile ce i-au fost atribuite spre folosinta, intr-un termen de maximum ......... zile.

                                              Numele si prenumele/functia,
                                             ..............................
                                                  (semnatura/stampila)

    ANEXA 3
    la norme

                                           Exemplar nr. ..........

    ROMANIA
    DIRECTIA GENERALA A VAMILOR

                                AUTORIZATIE
                            de expeditor agreat

                         Nr. ...... din ..............

    1. Denumirea si sediul solicitantului ..............................................................................................................
    2. Clasificarea tarifara a marfurilor pentru care se acorda procedura de vamuire la domiciliu .......................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
    3. Adresa locului/locurilor agreate de autoritatea vamala pentru efectuarea vamuirii in procedura simplificata .........................................
............................................................................
    4. Biroul vamal de plecare .............................................

                               Director general,
                               ................

    ANEXA 4
    la norme

    BIROUL VAMAL ...............            EXPEDITORUL AGREAT .............

                                PROCES-VERBAL*)
                             Nr. ........ din .........

    In vederea utilizarii procedurii de vamuire la domiciliu a marfurilor de export s-a procedat la predarea-primirea:
    a) sigiliilor - bucati ........ seria - de la ........... la ...........
    b) declaratiilor vamale preautentificate:
    - primare: ................. seturi
    - complementare: ........... seturi.

    Am predat (agent vamal),              Am primit (expert vamal autorizat),

      Numele si prenumele,                        Numele si prenumele,
    .......................                     ........................
         (semnatura)                                   (semnatura)
------------
    *) Se mentioneaza la rubrica 1 din Registrul de evidenta a declaratiilor preautentificate.

    ANEXA 5
    la norme

                           REGISTRUL DE EVIDENTA
                      a declaratiilor preautentificate

    Expeditorul agreat ........................ Numarul autorizatiei ........

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - primare*)
    B - complementare*)
    b1 - nr. si data
    b2 - bucati
 ______________________________________________________________________________
|   |Nr. si    |Numarul de      |            |Numarul de      |Soldul          |
|   |data      |declaratii      |            |inregistrare    |declaratiilor   |
|   |procesului|vamale          |            |si data         |vamale          |
|   |-verbal de|preautentificate|            |declaratiilor   |preautentificate|
|Nr.|predare-  |eliberate       |    Data    |vamale          |nefolosite      |
|crt|primire/  |________________|justificarii|preautentificate|                |
|   |Report*)|       |        |            |justificate     |                |
|   |          |       |        |            |________________|________________|
|   |          |   A   |    B   |            |  A  |    B     |    A   |   B   |
|   |          |       |        |            |     |__________|        |       |
|   |          |       |        |            |     |  b1 | b2 |        |       |
|___|__________|_______|________|____________|_____|_____|____|________|_______|
| 0 |     1    |   2   |    3   |      4     |  5  |  6  |  7 |    8   |   9   |
|___|__________|_______|________|____________|_____|_____|____|________|_______|
|___|__________|_______|________|____________|_____|_____|____|________|_______|
|___|__________|_______|________|____________|_____|_____|____|________|_______|
|___|__________|_______|________|____________|_____|_____|____|________|_______|
|___|__________|_______|________|____________|_____|_____|____|________|_______|
|___|__________|_______|________|____________|_____|_____|____|________|_______|
|___|__________|_______|________|____________|_____|_____|____|________|_______|
|___|__________|_______|________|____________|_____|_____|____|________|_______|
|___|__________|_______|________|____________|_____|_____|____|________|_______|
    *) Se refera la seturi complete de declaratii primare corespunzatoare exportului cu tranzit (exemplarele 1/6, 2/7, 3/8, 4/5 ale declaratiei vamale in detaliu).
    *) Se refera la exemplarele 1/6, 2/7 si 3/8 ale declaratiei vamale complementare.
    *) Soldul declaratiilor vamale preautentificate nefolosite, prevazute la coloanele 8 si 9, se reporteaza la coloanele 3 si 4. La acest sold se adauga numarul de declaratii vamale preautentificate care se elibereaza la transa urmatoare.SmartCity5

COMENTARII la Decizia 374/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 374 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 374/2000
Decizia 259 2002
pentru aprobarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire
Decizia 1953 2001
privind mentinerea valabilitatii unor decizii emise de Directia Generala a Vamilor in baza Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, a Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997, si a Hotararii Guvernului nr. 91/2000
Decizia 1493 2001
privind modificarea Deciziei nr. 374/2000 pentru aprobarea Normelor privind procedura de vamuire la domiciliu pentru operatiunile de export, precum si a Deciziei nr. 637/2000 pentru aprobarea Normelor privind procedura de vamuire la domiciliu pentru operatiunile de import si de perfectionare activa
Decizia 636 2000
privind modificarea Deciziei nr. 374/2000 pentru aprobarea Normelor privind procedura de vamuire la domiciliu pentru operatiunile de export
Rectificare 636 2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu