Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.335 din 04.07.2013

referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 429 din 15 iulie 2013SmartCity1

Cu Adresa nr. 51/3.733 din 26 iunie 2013, secretarul general al Camerei Deputaţilor a trimis Curţii Constituţionale sesizarea formulată de un grup de 56 de deputaţi aparţinând grupurilor parlamentare ale Partidului Democrat Liberal şi Partidului Poporului - Dan Diaconescu, în conformitate cu prevederileart. 146 lit. l) din Constituţie şi art. 27 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, pentru exercitarea controlului de constituţionalitate asupra Hotărârii Parlamentului României nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară.Sesizarea de neconstituţionalitate a fost înregistrată la Curtea Constituţională sub nr. 2.426 din 26 iunie 2013 şi constituie obiectul Dosarului nr. 430L/2/2013.La sesizare s-a anexat lista cuprinzând semnăturile celor 56 de deputaţi. Potrivit acestei liste, autorii sesizării de neconstituţionalitate sunt următorii: Tinel Gheorghe, Ioan Balan, Florin Mihail Secară, Gheorghe Ialomiţianu, Eugen Tomac, Costică Canacheu, Vasile Gudu, Cristian-Constantin Roman, Lucian-Nicolae Bode, Camelia-Margareta Bogdănici, Iulian Vladu, Mircia Muntean, Lucian Militaru, Romeo Rădulescu, Cătălin-Florin Teodorescu, Maria-Andreea Paul, Ştefan-Bucur Stoica, Constantin Dascălu, Dragoş-Ionel Gunia, Dan-Cristian Popescu, Mircea-Nicu Toader, Sanda-Maria Ardeleanu, Florin Gheorghe, Mircea Man, Cornel-Mircea Sămărtinean, Claudia Boghicevici, Valeria-Diana Schelean, Dănuţ Culeţu, Petru Movilă, Alin-Augustin-Florin Popoviciu, Eusebiu-Manea Pistru-Popa, Clement Negruţ, Cătălin-Daniel Fenechiu, Eugen Chebac, Ştefan-Petru Dalca, Mario-Ernest Caloianu, Maria Grecea, Ioan Hulea, Ioana-Jenica Dumitru, Constantin Moisii, Neagu Murgu, Adrian-Nicolae Diaconu, Niculina Mocioi, Ion Melinte, Miron Alexandru Smarandache, Valentin Blănariu, Luminiţa-Pachel Adam, Maria Dragomir, Marioara Nistor, Liliana Ciobanu, Cristian-George Sefer, Cornel-George Comşa, Nuţu Fonta, Liliana Mincă, Gabriela-Lola Anghel, Mihai Deaconu.Autorii sesizării consideră neconstituţională Hotărârea Parlamentului României nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, deoarece contravine prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (5). În acest sens, autorii contestaţiei susţin, în esenţă, că prin această hotărâre „au fost desemnaţi cei 10 membri ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, numai că toţi aceştia sunt membri ai partidelor politice care formează majoritatea parlamentară actuală, propunerile opoziţiei parlamentare fiind total ignorate“. Apreciază că prin selectarea efectuată de comisiile parlamentare „a avut loc o adevărată eliminare a reprezentanţilor propuşi de opoziţia parlamentară, ceea ce reprezintă o înlăturare a unui element de conţinut al principiului constituţional al democraţiei, şi anume necesitatea unui sistem social pluralist“. Consideră că „o asemenea înlăturare are la bază chiar ignorarea voinţei politice a peste 30% din electorat, mai ales că democraţia dimensionează atât organizarea şi funcţionarea puterii, cât şi modul de viaţă al cetăţenilor“. De asemenea, arată că „a fost încălcat criteriul legal pentru selectarea membrilor Consiliului, acest criteriu fiind înlocuit cu cel al apartenenţei politice sau cu cel al sorgintei propunerii politice a candidaţilor“.În temeiul art. 27 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, Curtea Constituţională a solicitat punctele de vedere ale Birourilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor asupra sesizării de neconstituţionalitate.Cu Adresa nr. 1/2.364/vz din 1 iulie 2013, înregistrată la Curtea Constituţională sub nr. 2.488 din 1 iulie 2013, Preşedintele Camerei Deputaţilor a transmis punctul de vedere al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, aprobat cu votul majorităţii membrilor prezenţi.Biroul permanent al Camerei Deputaţilor apreciază, în esenţă, că susţinerile autorilor criticii au un caracter formal, fiind lipsite de temeinicie, motiv pentru care solicită respingerea sesizării. În acest sens, invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, concretizată prin Decizia nr. 1.094/2012 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 44/2012 privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional al Audiovizualului.Biroul permanent al Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra sesizării de neconstituţionalitate.CURTEA CONSTITUŢIONALĂ,examinând sesizarea, punctul de vedere al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, lucrările şi documentele depuse la dosar, raportul întocmit de judecătorul-raportor, Hotărârea Parlamentului României nr. 54/2013, prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. l) din Constituţie, precum şi ale art. 1, art. 2 alin. (1), art. 10, 27 şi 28 din Legea nr. 47/1992, să se pronunţe asupra sesizării de neconstituţionalitate.Obiectul sesizării de neconstituţionalitate îl constituie Hotărârea Parlamentului României nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu următorul cuprins:Având în vedere audierea candidaţilor la funcţiile de membri executivi, respectiv membri neexecutivi ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, în conformitate cu prevederile legale şi cu raportul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor, respectiv, Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisia economică, industrii şi servicii din Senat, în temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se numesc, pentru un mandat de 5 ani, începând cu data de 18 iunie 2013, 5 membri executivi, respectiv, preşedintele, prim-vicepreşedintele şi trei vicepreşedinţi, precum şi 6 membri neexecutivi ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Parlamentului României nr. 45/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 25 aprilie 2013, se abrogă. Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţa comună din 18 iunie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. Autorii sesizării susţin că această hotărâre contravine prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (5), care au următorul cuprins: (3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate. [...](5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie. Analizând sesizarea de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, potrivit art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 23 aprilie 2013, aceasta este „autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanţată, care îşi exercită atribuţiile [...] prin preluarea şi reorganizarea tuturor atribuţiilor şi prerogativelor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) şi a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.).“Autoritatea de Supraveghere Financiară este condusă de un consiliu format din 11 membri, numiţi de Parlament, în şedinţa comună a celor două Camere, până la data de 30 iunie 2013, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012.Procedura şi condiţiile de numire a membrilor sunt prevăzute de art. 8 şi 9 din această ordonanţă de urgenţă.În jurisprudenţa sa constantă, Curtea a statuat că pot fi supuse controlului de constituţionalitate hotărârile Parlamentului care afectează valori sau principii constituţionale sau organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor de rang constituţional.În speţă, Curtea reţine că autoritatea publică vizată, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, nu este reglementată în Constituţie, nefiind de rang constituţional, astfel că procedura de numire a membrilor săi este de rang legal. De asemenea, prin această procedură nu sunt afectate valori sau principii constituţionale.În aceste condiţii, ţinând seama de jurisprudenţa Curţii, concretizată prin Decizia nr. 307 din 28 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 4 mai 2012, şi Decizia nr. 1.094 din 20 decembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 30 ianuarie 2013, hotărârea criticată poate fi cenzurată numai din punctul de vedere al exigenţelor procedurale şi substanţiale stabilite expres prin textul Constituţiei.Deoarece autorii criticii nu invocă nicio astfel de exigenţă, rezultă că sesizarea de neconstituţionalitate formulată nu îndeplineşte condiţiile de admisibilitate stabilite de Curtea Constituţională pe cale jurisprudenţială, invocarea art. 1 alin. (3) şi (5) din Constituţie fiind, în cauză, pur formală, iar nu efectivă şi relevantă din punct de vedere constituţional.Susţinerea autorilor sesizării referitoare la faptul că, prin selectarea efectuată de comisiile parlamentare, „a avut loc o adevărată eliminare a reprezentanţilor propuşi de opoziţia parlamentară“, nu poate constitui un impediment de natură constituţională pentru numirile membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, care să vicieze Hotărârea Parlamentului României nr. 54/2013, în situaţia în care au fost respectate criteriile legale pentru selectarea membrilor Consiliului.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. l) din Constituţie, al art. 1, 3, 10 şi 27 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, formulată de 56 de deputaţi aparţinând grupurilor parlamentare ale Partidului Democrat Liberal şi Partidului Poporului - Dan Diaconescu.Definitivă şi general obligatorie.Decizia se comunică Camerei Deputaţilor şi Senatului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Deliberarea a avut loc la data de 18 iunie 2013 şi la ea au participat: Augustin Zegrean, preşedinte, Valer Dorneanu, Petre Lăzăroiu, Mircea Ştefan Minea, Daniel Marius Morar, Mona-Maria Pivniceru, Puskás Valentin Zoltán şi Tudorel Toader, judecători.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALEAUGUSTIN ZEGREANMagistrat-asistent-şef,Doina Suliman


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 335/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 335 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 335/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu