Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 241 din 16 martie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 302 din 10 mai 2010Ioan Vida                                     - preşedinte

Nicolae Cochinescu                     -judecător

Aspazia Cojocaru                        -judecător

Acsinte Gaspar                            -judecător

Petre Lăzăroiu                             -judecător

Ion Predescu                               -judecător

Puskas Valentin Zoltan                -judecător

Tudorel Toader                            -judecător

Augustin Zegrean                        -judecător

Carmen-Cătălina Gliga                - procuror

Patricia Marilena Ionea                - magistrat-asistent

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, excepţie ridicată de Aneta-Violeta Andrei în Dosarul nr. 38/44/2009 al Curţii de Apel Galaţi - Secţia de contencios administrativ şi fiscal.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. In acest sens, arată că decontarea chiriei nu reprezintă un drept fundamental, astfel că legiuitorul este liber să stabilească condiţiile acordării acestui beneficiu.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Incheierea din 3 martie 2009, pronunţată în Dosarul nr. 38/44/2009, Curtea de Apel Galaţi - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei. Excepţia a fost ridicată de Aneta-Violeta Andrei cu prilejul soluţionării unei cauze având ca obiect anularea actului administrativ prin care s-a dispus sistarea decontării chiriei acordate în temeiul art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006.

In motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că textul de lege criticat, care exclude de la decontarea chiriei pe judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi care personal ori soţul/soţia acestora sau copiii aflaţi în întreţinerea lor au înstrăinat o locuinţă proprietate personală după data numirii în funcţie în localitatea în care solicită drepturile, este contrar prevederilor art. 16 alin. (1), art. 26 alin. (1) şi art. 44 alin. (1) şi (2) din Constituţie. Astfel, arată că acest text de lege nu ia în considerare şi situaţiile în care, deşi are loc o înstrăinare a unei locuinţe, aceasta nu e făcută pentru fraudarea legii şi nici nu aduce vreun folos material magistratului. In acest sens, autorul excepţiei arată că soţul său a înstrăinat un imobil proprietate personală, iar în urma acestei înstrăinări, căreia nu i s-a putut împotrivi, întrucât era un bun dobândit de soţ anterior căsătoriei, nu a rămas nicio sumă de bani. Aşa fiind, consideră că este discriminată în raport cu ceilalţi colegi care nu au o locuinţă în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea şi cărora li se decontează chiria. De asemenea, consideră că dreptul la decontarea chiriei reprezintă un „bun" în sensul jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, astfel că îi este încălcat şi dreptul de proprietate. In sfârşit, arată că textul de lege criticat presupune posibilitatea constrângerii soţului de a dispune de bunurile personale, ceea ce aduce atingere vieţii private şi de familie.

Curtea de Apel Galaţi - Secţia de contencios administrativ şi fiscal consideră că excepţia de neconstituţionalitate ar trebui respinsă ca inadmisibilă, întrucât autorul excepţiei pune în discuţie, în realitate, aspecte ce ţin de aplicabilitatea dispoziţiilor textului de lege criticat, iar nu o veritabilă critică de neconstituţionalitate.

In conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctul de vedere al Avocatului Poporului, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 23 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobată prin Legea nr. 45/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 9 martie 2007.

Textul de lege criticat are următoarea redactare:

- Art. 23 alin. (6): „Dacă judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi, inclusiv soţul/soţia acestora sau copiii aflaţi în întreţinerea lor, au înstrăinat o locuinţă proprietate personală după data numirii în funcţie în localitatea în care solicită drepturile prevăzute la alin. (1)-(3) şi la art. 22, nu mai beneficiază de aceste drepturi."

Autorul excepţiei consideră că acest text de lege este contrar următoarelor dispoziţii din Constituţie: art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor, art. 26 alin. (1) privind ocrotirea vieţii intime, familiale şi private şi art. 44 alin. (1) şi (2) referitor la dreptul de proprietate privată.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că prevederile art. 22 şi art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 instituie un beneficiu în favoarea judecătorilor, procurorilor şi personalului asimilat acestora, precum şi magistraţilor-asistenţi constând în acordarea unei locuinţe de serviciu, ori în decontarea chiriei pentru locuinţă. Acordarea acestui drept este condiţionată de îndeplinirea mai multor condiţii, printre care şi cea prevăzută de textul de lege criticat, referitoare la înstrăinarea unei locuinţe proprietate personală după data numirii în funcţie.

Autorul excepţiei, deşi consideră că este justificată cerinţa impusă de art. 23 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006, din perspectiva prevenirii unor acte de rea-credinţă care ar putea apărea în practică, arată că există totuşi situaţii în care, deşi are loc o înstrăinare a unei locuinţe, aceasta nu poate fi împiedicată de către titularul dreptului prevăzut de art. 22 şi 23 din ordonanţă, întrucât nu este un bun propriu şi, în plus, nu profită financiar de pe urma acestei înstrăinări.

Faţă de acestea, Curtea reţine că raţiunea legii este aceea de a veni în sprijinul persoanelor care ocupă funcţiile de judecători, procurori, personal asimilat acestora sau magistraţi-asistenţi cu acordarea unor facilităţi privind asigurarea unei locuinţe, în măsura în care acestea nu deţin personal, ori prin membrii familiei, o locuinţă în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea. Intrucât, aşa cum s-a reţinut şi mai sus, nu este vorba de un drept fundamental, legiuitorul a avut libertatea de a decide limitele şi condiţiile acordării acestui beneficiu. De aceea nici nu poate fi pusă în discuţie restrângerea vreunui drept. In acest sens, trebuie observat că, faţă de reglementarea anterioară care privea acelaşi drept, noua reglementare este mult mai restrictivă, potrivit opţiunii legiuitorului, aceasta neavând semnificaţia încălcării dispoziţiilor Legii fundamentale. Cu toate acestea, indiferent de natura dreptului prevăzut de lege, este necesar ca acordarea acestuia să se facă respectând principiul egalităţii cetăţenilor în drepturi, respectiv al creării unui tratament identic pentru persoane aflate în situaţii egale. Or, sub acest aspect, Curtea constată că textul de lege criticat nu prevede nicio diferenţiere sau discriminare, toate persoanele aflate în ipoteza normei fiind supuse aceloraşi condiţii legale. Imprejurarea că aspecte particulare, precum cele privind posibilitatea de a influenţa sau nu decizia soţului la înstrăinarea unui bun sau câştigul obţinut de pe urma înstrăinării, nu sunt de natură să pună în discuţie conformitatea textului de lege criticat cu dispoziţiile Constituţiei.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA  CONSTITUŢIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, excepţie ridicată de Aneta-Violeta Andrei în Dosarul nr. 38/44/2009 al Curţii de Apel Galaţi - Secţia de contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 16 martie 2010.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 241/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 241 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 241/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu