Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 227 din 13 martie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 65 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 283 din 27 aprilie 2007Ioan Vida                            -  preşedinte

Nicolae Cochinescu           -  judecător

Aspazia Cojocaru               -  judecător

Kozsokar Gabor                 -  judecător

Acsinte Gaspar                  -  judecător

Petre Ninosu                      -  judecător

Ion Predescu                      -  judecător

Şerban Viorel Stănoiu       -  judecător

Ion Tiucă                            -  procuror

Daniela Ramona Mariţiu   -   magistrat-asistent

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, excepţie ridicată de oraşul Gura Humorului prin primar, în Dosarul nr. 1.130/2006 al Judecătoriei Gura Humorului.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 6 martie 2007, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de 13 martie 2007.

CURTEA,

având  în  vedere  actele  şi   lucrările  dosarului,   reţine următoarele:

Prin Incheierea din 19 iunie 2006, pronunţată în Dosarul nr. 1.130/2006, Judecătoria Gura Humorului a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia. Excepţia a fost ridicată de oraşul Gura Humorului prin primar, cu ocazia soluţionării unei cauze ce are ca obiect cererea Regiei Autonome a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor Româniafilm, prin care aceasta solicită radierea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate al oraşului Gura Humorului asupra Cinematografului „Lumina" situat în Gura Humorului.

In motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor art. 44 alin. (1) şi (3) din Constituţie. Imobilul prevăzut la poziţia nr. 264 din anexa la ordonanţă s-a aflat în patrimoniul oraşului Gura Humorului, prin textul de lege criticat operându-se un transfer de proprietate, fără a exista vreo justificare legală, încălcându-se astfel prevederile art. 44 alin. (1) şi (3) din Constituţie.

Judecătoria Gura Humorului arată că, în cazul în care a fost emis un act normativ prin care bunul în litigiu a fost trecut din proprietatea publică în proprietatea privată a statului român prin unitatea sa administrativ-teritorială, statul, în calitate de proprietar, are dreptul şi poate da bunul în administrarea oricărei persoane doreşte, în acest caz dispoziţiile art. 65 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 fiind constituţionale. In cazul în care bunul nu a fost trecut din proprietatea publică în proprietatea privată a statului, instanţa consideră că dispoziţiile art. 65 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 sunt neconsti­tuţionale.

In conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată. In acest sens, arată că dispoziţiile de lege criticate apar ca fiind neconstituţionale, în măsura în care titularul dreptului de proprietate privată asupra imobilelor cuprinse în anexă este o altă persoană fizică sau persoană juridică decât statul român, exproprierea neputând opera decât pentru o cauză de utilitate publică, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.

Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece legiuitorul este competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate în aşa fel încât să nu vină în coliziune cu interesele generale sau cu cele particulare legitime ale altor subiecte de drept, instituind astfel limitări rezonabile în valorificarea acestuia, ca drept subiectiv garantat.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 65 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005. Ordonanţa a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 328/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 27 iulie 2006. Textul de lege criticat are următorul cuprins: „Se află în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor «România-Film» sălile şi grădinile de spectacol cinematografic, precum şi terenurile aferente acestora, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă."

In susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale, autorul excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 44 alin. (1) şi (3), potrivit cărora: „(1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate.[...]

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire."

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prin textul de lege criticat se prevede că sălile şi grădinile de spectacol cinematografic, precum şi terenurile aferente acestora, menţionate în anexa nr. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă, se află în proprietatea privată a statului.

De asemenea, Curtea observă că există posibilitatea ca imobilele prevăzute în anexa nr. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 să se afle şi în proprietatea persoanelor fizice sau juridice sau în proprietatea comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor.

Prevăzând in terminis că toate aceste imobile, indiferent de titularul dreptului de proprietate, se află în proprietatea privată a statului, se realizează un transfer silit de proprietate care operează din patrimoniul persoanelor fizice, persoanelor juridice sau unităţilor administrativ-teritoriale către stat, ceea ce reprezintă o încălcare a dispoziţiilor art. 44 alin. (1) din Constituţie.

Curtea recunoaşte existenţa posibilităţii privării de proprietate a unui titular al acestui drept, dar numai dacă această privare este realizată prin procedeele prevăzute de Legea fundamentală, cu respectarea condiţiilor stipulate de aceasta în art. 44 alin. (3). Astfel, singura modalitate de trecere silită în proprietatea statului a unor imobile ce se află în proprietatea altor titulari se poate realiza numai prin expropriere, pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire. Toate aceste reglementări constituie garanţii ale dreptului de proprietate, care nu pot fi eludate prin adoptarea unui act normativ.

In consecinţă, Curtea constată că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile şi procedura prevăzute de art. 44 alin. (3) din Constituţie şi de Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

Totodată, Curtea observă că, potrivit art. 44 alin. (2) din Constituţie, proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Aceste dispoziţii constituţionale trebuie interpretate în sensul că statul nu poate beneficia, cât priveşte bunurile care nu formează obiect exclusiv al proprietăţii publice, de o protecţie juridică mai ridicată decât cea a persoanelor fizice sau juridice sau a unităţilor administrativ-teritoriale.

Având în vedere cele expuse mai sus, Curtea constată că dispoziţiile art. 65 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia încalcă prevederile art. 44 alin. (1), (2) şi (3) din Constituţie, în măsura în care titularul dreptului de proprietate asupra imobilelor cuprinse în anexa nr. 1 este o persoană fizică, juridică sau o unitate administrativ-teritorială, iar nu statul.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA    CONSTITUŢIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că dispoziţiile art. 65 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia sunt neconstituţionale, în măsura în care titularul dreptului de proprietate asupra imobilelor cuprinse în anexa nr. 1 nu este statul român, excepţie ridicată de oraşul Gura Humorului în Dosarul nr. 1.130/2006 al Judecătoriei Gura Humorului.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 13 martie 2007.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Mariţiu


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 227/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 227 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 227/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu