Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 224 din 4 martie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 260 din 2 aprilie 2008Ioan Vida                                          - preşedinte

Nicolae Cochinescu                         -judecător

Aspazia Cojocaru                             -judecător

Acsinte Gaspar                                -judecător

Petre Ninosu                                    -judecător

Ion Predescu                                    -judecător

Puskas Valentin Zoltan                     -judecător

Augustin Zegrean                             -judecător

Simona Ricu                                     - procuror

Claudia-Margareta Krupenschi        - magistrat-asistent

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, excepţie ridicată de Chen Zhenling în Dosarul nr. 6.520/302/2007 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă, cauză ce face obiectul Dosarului nr. 1.303D/2007 al Curţii Constituţionale.

La apelul nominal răspunde autorul excepţiei, însoţit de traducătorul desemnat de limbă chineză, dl. Ioan Budura. Lipseşte partea Oficiul Român pentru Imigrări - Direcţia azil şi integrare, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 1.381 D/2007, nr. 1.382D/2007 şi nr. 1.383D/2007, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, ridicată de Lin Feiyue, Moyor Phillip şi Lin Cong în dosarele nr. 21.331/3/2007, nr. 10.959/302/2006'şi nr. 21.334/3/2007 ale Tribunalului Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal.

La apelul nominal răspund autorii Lin Feiyue şi Lin Cong, lipsind celelalte părţi, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 1.417D/2007, nr. 1.418D/2007 şi nr. 1.484D/2007, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, ridicată de Sun Yumei, Brojani Amir Houshang şi Zhou Guanglin în dosarele nr. 5.954/302/2007, nr. 6.349/302/2007 şi nr. 6.139/302/2007 ale Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă.

La apelul nominal răspunde autorul excepţiei, Brojani Amir Houshang, însoţit de traducătorul desemnat de limba persană, dl. Heidari Abdolreza, lipsind celelalte părţi, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Partea prezentă formulează, prin intermediul interpretului, o cerere de amânare a judecării cauzei pentru lipsă de apărare.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a cererii, întrucât cauza se află la al doilea termen de judecată, autorul excepţiei beneficiind deja de o amânare pentru aceleaşi motive invocate şi la acest termen.

Deliberând, Curtea respinge cererea de acordare a unui nou termen de judecată.

Curtea dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 1.531 D/2007, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstitutionalitate, ridicată de Ye Weiycong în Dosarul nr. 16.630/302/2006 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere identitatea dintre obiectul excepţiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele sus-menţionate, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Părţile prezente, prin intermediul interpreţilor, susţin că sunt de acord cu conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public este, de asemenea, de acord cu propunerea de conexare a dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 14 şi al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 1.531 D/2007, nr. 1.484D/2007, nr. 1.418D/2007, nr. 1.417D/2007, nr. 1.383D/2007, nr. 1.382D/2007 şi nr. 1.381 D/2007 la Dosarul nr. 1.303D/2007, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul autorilor prezenţi ai excepţiei de neconstitutionalitate, care susţin, de principiu, admiterea acesteia, arătând că legea română nu oferă suficientă protecţie faţă de situaţia de fapt specifică fiecăruia dintre ei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei ca neîntemeiată, motivând, în acest sens, că în prezentele cauze nu au intervenit elemente noi care să modifice jurisprudenţa în materie a Curţii, astfel că cele reţinute prin Decizia nr. 597/2007 îşi găsesc aplicarea şi în aceste dosare.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:

Prin Incheierea din 27 august 2007, pronunţată în Dosarul nr. 6.520/302/2007, Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România.

Excepţia a fost ridicată de Chen Zhenling într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei plângeri împotriva hotărârii Oficiului Român pentru Imigrări - Direcţia de azil şi integrare de respingere a cererii de acordare a statutului de refugiat sau a unei forme subsidiare de protecţie.

Prin încheierile din 20 septembrie 2007, 13 septembrie 2007 şi, respectiv, 20 septembrie 2007, pronunţate în dosarele nr. 21.331/3/2007, nr. 10.959/302/2006 şi nr. 21.334/3/2007, Tribunalul Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România.

Excepţiile au fost ridicate de Lin Feiyue, Moyor Phillip şi Lin Cong în cauze având ca obiect soluţionarea unor recursuri împotriva unor sentinţe civile prin care au fost respinse plângerile împotriva refuzului Oficiului Naţional pentru Refugiaţi (în prezent, Oficiul Român pentru Imigrări) de acordare a statutului de refugiat sau a unei forme de protecţie subsidiară.

Prin încheierile din 2 octombrie 2007 şi 5 octombrie 2007, pronunţate în dosarele nr. 5.954/302/2007, nr. 6.349/302/2007 şi, respectiv, nr. 6.139/302/2007, Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu  excepţia de  neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România.

Excepţiile au fost ridicate de Sun Yumei, Brajani Amir Houshang şi Zhou Guanglin în cauze având ca obiect soluţionarea unor plângeri împotriva hotărârilor prin care Ie-a fost respinsă cererea de acordare a statutului de refugiat sau a unei forme subsidiare de protecţie.

Prin Incheierea din 11 octombrie 2007, pronunţată în Dosarul nr. 16.630/302/2006, Tribunalul Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România.

Excepţia a fost ridicată de Ye Weiycong într-o cauză având ca obiect soluţionarea unui recurs împotriva unei sentinţe judecătoreşti prin care a fost respinsă plângerea împotriva refuzului Oficiului Naţional pentru Refugiaţi (Oficiul Român pentru Imigrări) de acordare a statutului de refugiat sau a unei forme de protecţie subsidiară.

In motivarea excepţiei de neconstitutionalitate, având un conţinut identic, se susţine, de principiu, că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale datorită impreciziei cu privire la spectrul motivelor de pedepse şi tratamente inumane care permit acordarea protecţiei subsidiare. Astfel, acestea limitează sfera de aplicabilitate a interdicţiei cuprinse în textele art. 22 alin. (2) din Constituţie şi art. 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale doar la riscul de tortură şi tratamente inumane şi degradante survenit ca urmare a unuia dintre cele cinci motive de persecuţie prevăzute de Convenţia din 1951 privind Statutul refugiaţilor (rasa, religia, naţionalitatea, opinia politică şi apartenenţa la un anumit grup social). Or, conform prevederilor constituţionale şi convenţionale invocate şi avându-se în vedere practica jurisprudenţială în materie a Curţii Europene a Drepturilor Omului, rezultă, în opinia autorilor excepţiei, că spectrul motivelor de pedepse şi tratamente inumane este mult mai larg, acesta putând surveni din orice cauze, fără a permite limitări de natura celor invocate de Oficiul Român pentru Imigrări.

In plus, în Dosarul nr. 1.381 D/2007, autorul excepţiei susţine că textele de lege examinate contravin prevederilor art. 26 alin. (1) din Constituţie, raportate la dispoziţiile art. 8 din Convenţie, şi jurisprudenţei în materie a Curţii Europene a Drepturilor Omului, şi anume Hotărârea din 18 mai 2006, pronunţată în Cauza Lupşa împotriva României, contradicţie ce vizează dreptul persoanei la respectul vieţii de familie, drept garantat prin normele mai sus indicate. Se mai arată că orice ingerinţă a autorităţilor statului în exercitarea dreptului invocat trebuie să fie prevăzută de lege printr-o normă suficient de clară şi accesibilă, iar măsura să fie necesară într-o societate democratică, să corespundă unei nevoi imperioase şi să fie proporţională cu scopul urmărit.

In sfârşit, în cuprinsul fiecărei motivări scrise sunt menţionate aspecte particulare specifice cauzei deduse judecăţii, corespunzătoare situaţiei de fapt în care se află fiecare dintre autorii excepţiei.

Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă şi Tribunalul Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstitu­tionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Guvernul, în argumentarea punctului său de vedere, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, astfel cum s-a pronunţat şi Curtea Constituţională în numeroase rânduri, de exemplu prin deciziile nr. 597/2007, nr. 407/2007, nr. 717/2006 şi nr. 799/2006.

Avocatul Poporului, prin punctul de vedere transmis Curţii Constituţionale, apreciază că dispoziţiile art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, modificată, sunt constituţionale. Protecţia subsidiară reprezintă un beneficiu acordat de statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor care îndeplinesc cerinţele legale specifice, condiţii care sunt conforme reglementărilor internaţionale referitoare la statutul şi regimul refugiaţilor.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susţinerile părţilor prezente, concluziile procurorului şi dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 26 iunie 2007. Textele de lege criticate au următoarea redactare:

Art. 26. - Protecţia subsidiară: „(1) Protecţia subsidiară se poate acorda cetăţeanului străin sau apatridului care nu îndeplineşte condiţiile pentru recunoaşterea statutului de refugiat şi cu privire la care există motive temeinice să se creadă că, în cazul returnării în ţara de origine, respectiv în ţara în care îşi avea reşedinţa obişnuită, va fi expus unui risc serios, în sensul prevederilor alin. (2), şi care nu poate sau, datorită acestui risc, nu doreşte protecţia acelei ţări.

(2) Prin risc serios, în sensul alin. (1), se înţelege: (...) 2. tortură, tratamente sau pedepse inumane ori degradante." In opinia autorilor excepţiei, aceste texte legale contravin prevederilor art. 22 alin. (2) din Constituţie şi, prin raportare la art. 11 alin. (2), art. 20 alin. (2) şi art. 148 din aceasta, încalcă şi art. 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, reglementări care instituie şi garantează dreptul persoanei la protecţie împotriva torturii, pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante. Totodată, este invocată şi contradicţia faţă de art. 26 alin. (1) din Constituţie şi art. 8 din Convenţie, norme prin care se instituie şi se garantează dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, precum şi faţă de jurisprudenţa în materie a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Analizând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea Constituţională constată că textele de lege criticate au mai fost supuse controlului de constituţionalitate în numeroase rânduri, prin raportare la aceleaşi norme constituţionale şi convenţionale invocate şi în prezenta cauză şi faţă de critici similare. De exemplu, prin deciziile nr. 648/2006, nr. 162/2007, nr. 383/2007, nr. 597/2007 şi nr. 978/2007, Curtea a reţinut, în mod constant, pentru argumentele acolo expuse, că dispoziţiile art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România nu contravin textelor constituţionale şi convenţionale referitoare la interzicerea torturii şi la protejarea vieţii private şi de familie. Intrucât faţă de cele statuate de Curtea Constituţională prin deciziile menţionate nu au intervenit elemente noi care să justifice modificarea jurisprudenţei indicate, soluţia şi considerentele ce stau la baza acesteia îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

In ceea ce priveşte aspectele de fapt, ce ţin de situaţia fiecărui solicitant, invocate în aceste cauze, precum şi cele de interpretare şi aplicare a legii, Curtea Constituţională a stabilit în mod constant, în jurisprudenţa sa, că acestea constituie un atribut suveran al instanţei judecătoreşti.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA  CONSTITUŢIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, excepţie ridicată de Chen Zhenliang, Sun Yumei, Brojani Amir Houshang şi Zhou Guanglin în dosarele nr. 6.520/302/2007, nr. 5.954/302/2007, nr. 6.349/302/2007 şi nr. 6.139/302/2007 ale Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă, precum şi de Lin Feiyue, Moyor Phillip, Lin Cong şi Ye Weiycong în dosarele nr. 21.331/3/2007, nr. 10.959/302/2006, nr. 21.334/3/2007 şi nr. 16.630/302/2006 ale Tribunalului Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 4 martie 2008.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 224/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 224 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 224/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu