Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 210 din 28 ianuarie 2010

privind principii si reguli de desfasurare a campaniei electorale pentru alegerile partiale parlamentare, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale

ACT EMIS DE: CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 75 din 2 februarie 2010Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de autoritate unică de reglementare în domeniul serviciilor de programe audiovizuale,

conform dispoziţiilor art. 2, art. 7 alin. (2), art. 15 alin. (1) lit. e), art. 29, art. 31-33, 37, 38, 381 şi 382, art. 48 alin. (17), art. 50 lit. h3) şi h4), art. 51 alin. (1) şi alin. (2) lit. g) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. d) pct. 11 şi ale art. 261 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

Art. 1. - Campania electorală pe posturile de radio şi de televiziune începe cu 15 zile înainte de ziua votării şi se încheie cu 24 de ore înainte de momentul începerii votării.

Art. 2. - (1) Candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali au acces gratuit la serviciile publice de radio şi de televiziune.

(2) Candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali au acces la serviciile private de radio şi de televiziune numai în emisiunile electorale definite la art. 5; fiecare radiodifuzor privat va practica acelaşi tarif pe emisiune de promovare electorală şi, respectiv, pe unitatea de timp, în cazul spotului electoral, pentru toţi competitorii electorali. Tarifele vor fi stabilite în urma negocierilor desfăşurate cu toţi competitorii electorali interesaţi şi vor fi făcute publice.

Art. 3. - (1) Posturile de radio şi de televiziune private care intenţionează să realizeze şi să difuzeze emisiuni electorale au obligaţia să anunţe competitorii electorali şi, cu cel puţin 48 de ore înainte de a începe difuzarea de emisiuni electorale, să notifice Consiliului Naţional al Audiovizualului.

(2) In situaţiile în care unii candidaţi sau competitori electorali nu doresc utilizarea integrală a timpilor alocaţi, posturile vor solicita acestora completarea unei declaraţii scrise în acest sens.

Art. 4. - (1) Radiodifuzorii sunt obligaţi să respecte, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, următoarele principii:

a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului;

b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale candidaţilor;

c) imparţialitate - tratarea tuturor candidaţilor şi competitorilor electorali în mod obiectiv şi echidistant.

(2)  Radiodifuzorii au obligaţia să se asigure că în cadrul emisiunilor de promovare electorală, precum şi în conţinutul spoturilor şi al celorlalte materiale audiovizuale puse la dispoziţia acestora de către candidaţi sunt respectate următoarele condiţii:

a) nu incită la violenţă sau la ură pe considerente de convingeri politice, rasă, religie, etnie, naţionalitate, sex sau orientare sexuală;

b) nu conţin afirmaţii sau imagini care pot aduce atingere demnităţii umane, onoarei, vieţii particulare a persoanei, dreptului la propria imagine ori care sunt contrare bunelor moravuri;

c)  nu conţin acuzaţii cu incidenţă penală sau morală la adresa altor candidaţi, fără a fi însoţite de dovezi pertinente prezentate în mod explicit.

(3) Realizatorii dezbaterilor electorale au următoarele obligaţii:

a) să asigure menţinerea dezbaterii în sfera tematicii electorale;

b) să intervină atunci când invitaţii încalcă, prin comportament sau exprimare, regulile prevăzute la alin. (2); în cazul în care invitaţii nu se conformează solicitărilor, moderatorul poate decide întreruperea microfonului sau oprirea emisiunii, după caz;

c)  să solicite dovezi explicite atunci când participanţii aduc acuzaţii cu incidenţă penală sau morală unor contracandidaţi.

Art. 5. - (1) In timpul campaniei electorale, programele politice ale candidaţilor, opiniile şi mesajele cu conţinut electoral pot fi prezentate numai în următoarele tipuri de emisiuni:

a) de promovare - în care candidaţii îşi promovează programele politice şi activităţile de campanie; emisiunile vor fi identificate ca atare, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, semnalate prin marcajul „promovare electorală", afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune;

b)  de dezbatere - în care radiodifuzorii pun în discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea candidaţilor şi/sau a reprezentanţilor lor, precum şi a altor invitaţi;

c) informative - în care radiodifuzorii prezintă activităţile de campanie ale candidaţilor, respectând principiile de echitate, echilibru, imparţialitate şi informare corectă a publicului; radiodifuzorii pot prezenta în cadrul emisiunilor informative şi intervenţii făcute în direct de către candidaţi.

(2)  Difuzarea în direct sau înregistrată a mitingurilor şi întâlnirilor electorale, a conferinţelor de presă ori a altor activităţi de campanie ale candidaţilor este considerată emisiune de promovare electorală.

(3) Materialele audiovizuale electorale, altele decât spoturile electorale, puse la dispoziţia radiodifuzorilor de către candidaţi pot fi difuzate numai în cadrul emisiunilor de promovare electorală.

(4)  Este interzisă perceperea oricărei forme de plată pentru apariţia candidaţilor în emisiunile de dezbatere sau informative.

(5) Radiodifuzorii sunt obligaţi să precizeze calitatea în care se exprimă persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi: candidat, susţinător al unui candidat, reprezentant al candidatului sau al unui partid politic, jurnalist, analist, consultant politic etc.

Art. 6. - (1) In perioada campaniei electorale, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni realizate sau prezentate de candidaţi şi reprezentanţii competitorilor electorali.

(2) Candidaţii care deţin funcţii publice pot avea intervenţii în direct sau înregistrate şi în alte emisiuni decât cele prevăzute la art. 5, strict în probleme legate de exercitarea funcţiei lor; în aceste situaţii radiodifuzorii au obligaţia să asigure echidistanţa şi pluralismul de opinii.

Art. 7. - (1) Radiodifuzorii privaţi pot difuza spoturi publicitare electorale numai în cadrul emisiunilor electorale, respectând reglementările referitoare la publicitate.

(2) Spoturile publicitare electorale nu pot avea o durată mai mare de 30 de secunde şi trebuie să fie asumate în mod explicit, prin prezentare ori conţinut, de către candidaţi sau de competitorii electorali.

(3) In emisiunile de promovare electorală, în spaţiile alocate unor candidaţi, nu pot fi inserate spoturi ale altor candidaţi sau competitori electorali.

(4) In cadrul dezbaterilor electorale, radiodifuzorii pot insera spoturi publicitare electorale numai în calupuri separate şi marcate corespunzător.

Art. 8. - (1) Sondajele de opinie cu conţinut electoral pot fi difuzate numai în condiţiile prevăzute la art. 381 şi 382 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) In cazul prezentării unor televoturi sau anchete făcute în rândul electoratului, radiodifuzorii au obligaţia să precizeze în mod expres că acestea nu sunt reprezentative pentru opinia publică ori pentru un anumit grup social sau etnic.

Art. 9. - (1) Cu 24 de ore înainte de începerea votării şi până la închiderea urnelor sunt interzise:

a) difuzarea de emisiuni electorale şi ştiri electorale;

b)  invitarea sau prezentarea candidaţilor în programe, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 10 alin. (3);

c) comentarii şi dezbateri cu caracter electoral.

(2) In ziua votării, până la închiderea urnelor, sunt interzise difuzarea de interviuri sau declaraţii ale candidaţilor, precum şi difuzarea de declaraţii cu caracter electoral ale reprezentanţilor competitorilor electorali.

Art. 10. - (1) Candidaţii şi competitorii electorali ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program electoral a unor fapte neadevărate ori a unor informaţii inexacte beneficiază de drept la replică; solicitarea se va conforma dispoziţiilor art. 52 alin. (1), respectiv art. 60 alin. (1) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, adoptat prin Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 187/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Radiodifuzorii au următoarele obligaţii privind dreptul la replică:

a) să decidă acordarea sau neacordarea dreptului solicitat în cel mult 24 de ore de la primirea unei solicitări formulate în scris; în situaţia în care solicitarea se referă la o emisiune difuzată în ultima zi de campanie electorală, decizia trebuie luată în cel mult 12 ore de la primirea solicitării;

b)  să comunice solicitantului, în termenele prevăzute la lit. a), telefonic şi/sau în scris, decizia luată; în cazul neacordării dreptului solicitat, motivele trebuie să fie comunicate solicitantului şi Consiliului Naţional al Audiovizualului;

c)  să difuzeze replica, în cazul în care decid acordarea acesteia, în cel mult 48 de ore de la primirea solicitării; în situaţia în care emisiunea care face obiectul sesizării a fost difuzată în ultima zi de campanie electorală, replica se difuzează în preziua votării;

d) să difuzeze replica, în cazul în care Consiliul Naţional al Audiovizualului dă câştig de cauză solicitantului, în termenul şi în condiţiile comunicate radiodifuzorului.

(3) In preziua votării, radiodifuzorii trebuie să prevadă în program, imediat după emisiunea informativă de seară, un spaţiu de emisie pentru difuzarea replicilor ca urmare a sesizărilor care se referă la emisiunile difuzate în ultima zi de campanie.

Art. 11. -In perioada dintre data aducerii la cunoştinţă publică a zilei alegerilor şi începerea campaniei electorale, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni de promovare electorală şi spoturi sau alte producţii audiovizuale care constituie forme de promovare electorală.

Art. 12. - Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează potrivit dispoziţiilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 50 şi 51 din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului,

Răsvan Popescu


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 210/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 210 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat OUG 15 2017
    WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 15 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 5773 2012
    Economisiți bani în căutarea unui împrumut de afaceri sau împrumut de investiții pentru un împrumut rapid și convenabil pentru a plăti facturile și a căuta finanțare pentru a vă crea propriile proiecte de afaceri pe cea mai ieftină rată a dobânzii de 2%. contactați-ne astăzi, prin: unicreditloantransferplc@gmail.com sau Ce este numărul aplicației +1 (845) 731 5341
ANONIM a comentat Decretul 400 2018
    Bună ziua, ai nevoie de un împrumut? cum ar fi împrumutul pentru a-ți plăti serviciul, să-ți plătești chiria și să rezolvi problemele financiare, aici este o oportunitate pentru tine, Hope oferă împrumuturi la domiciliu, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi comerciale, împrumuturi de capital de pornire, împrumuturi pentru construcții, împrumuturi de la hotel, rate de dobândă de 2% pe răsplată anuală, împrumutul Hope durează maxim 5 ore, pentru a ajunge la toți clienții autorizați în cadrul cuvântului, contactați-ne la (kplenders@outlook.com)
ANONIM a comentat Decizia 6 2011
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decizia 6 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 158 2005
    Buna, Aveți nevoie de ajutor financiar, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a vă achita dept și a vă începe propria afacere, împrumut de mașină sau împrumut personal? aici este compania doamnei Hope Elinal împrumut oferim împrumut cu rata dobânzii de 2% în cazul în care este interesat, rapid e-mail la adresa mea de e-mail flacon: kplenders@outlook.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 210/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu